Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2128(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0019/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0019/2014

Συζήτηση :

PV 03/02/2014 - 20
CRE 03/02/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0065

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 410kWORD 116k
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων
P7_TA(2014)0065A7-0019/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων (2013/2128(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 174, 175, 176, 177, 178, 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(3) του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1298/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,(4)

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας(5) ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(6) ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 734/2013 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2013, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων(10) » ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα: από την καινοτομία στην αξιοποίηση» (COM(2011)0202),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» (COM(2012)0663),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας» (COM(2012)0271),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» (COM(2013)0169),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την μικροπαραγωγή – μικρής κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των φορέων της στην εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής(14),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή(15),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2012 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Περιφέρειες 2020: μια αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων για τις περιφέρειες της ΕΕ» (SEC(2008)2868),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με θέμα «η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020» (COM(2010)0553),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφα διαβουλεύσεων που περιέχει το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής της ΧΧΧ για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0019/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάμπολλα παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής, όπως είναι η αυστριακή περιφέρεια Burgenland, το έργο MaRes (Macaronesia Research Strategy-Στρατηγική Έρευνα Μακαρονησίας) και το έργο «Πράσινα Νησιά» (Green Islands project), το ενεργειακό σύμπλεγμα Energy Valley στις Κάτω Χώρες, η περιφέρεια του Harz στη Γερμανία η οποία βασίζεται στο αναγεννητικό μοντέλο, το Hostětín στην Τσεχική Δημοκρατία, το έργο της εταιρείας Orkney Micro Renewables στη Σκωτία, καθώς και πόλεις και κοινότητες πιλοτικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος CONCERTO της Επιτροπής ή η πρωτοβουλία CO-POWER αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, αποδεικνύουν ότι οι τοπικές κοινότητες και οι πολίτες μπορούν να γίνουν επίσης παραγωγοί-καταναλωτές, να παράγουν δηλαδή για τις δικές τους ενεργειακές ανάγκες και, παράλληλα, να πουλούν ενέργεια στο δίκτυο ή να λαμβάνουν πίστωση για το πλεόνασμά τους σε ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας μεθόδους καταμέτρησης της καθαρής ενέργειας, να δραστηριοποιούνται σε εικονικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας μαζί με άλλους φορείς ώστε να μεγιστοποιούν τα οφέλη με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των περιφερειακών δράσεων, να ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή και την ανταλλαγή πληροφοριών και να αναπτύσσουν μια ολιστική προσέγγιση μέσω της συμπερίληψης όλων των συναφών με την ενέργεια κλάδων, όπως οι μεταφορές και η στέγαση, χρησιμοποιώντας έξυπνους μηχανισμούς χρηματοδοτικής στήριξης και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει εκθέσεις σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των φορέων της στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται για να χρησιμοποιηθούν από ευφυή ενεργειακά συστήματα, συνοδεύονται από πολύ υψηλό βαθμό ευαισθησίας, καθώς επιτρέπουν να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλισθεί η ειδική προστασία των εν λόγω δεδομένων·

Νέες ευκαιρίες για την περιφερειακή οικονομία

1.  επικροτεί την παραδειγματική στροφή των περιφερειών όσον αφορά τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης της ενέργειας από ένα δύσκαμπτο παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο λειτουργεί με τη λογική του βασικού φορτίου, προς μια μεταβλητή, αποκεντρωμένη και τοπική παραγωγή, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό μερίδιο μικρής κλίμακας ανανεώσιμης ενέργειας σε συνδυασμό με ευέλικτη και προσαρμόσιμη ζήτηση και αποκεντρωμένη αποθήκευση· αναγνωρίζει ότι για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών, πρέπει να προωθηθούν νέα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας τα οποία θα στηρίζονται στην αποκεντρωμένη και τοπική παραγωγή· τονίζει ότι ένα ευφυές δίκτυο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια τέτοια παραδειγματική στροφή και ότι η εγκατάστασή του θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας διατομεακής και σφαιρικής προσέγγισης για την περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και οι ευκαιρίες αγοράς για τις περιφέρειες και να επιτευχθεί βιωσιμότητα, ανάπτυξη και καινοτομία·

2.  επισημαίνει ότι πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν υλοποιήσει έργα εντός του υφιστάμενου πλαισίου της ΕΕ τα οποία έχουν ενισχύσει τις συνέργειες σε επιλεγμένους τομείς και έχουν προωθήσει τη βιωσιμότητα της ενέργειας και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, και εντός του οποίου οι δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι διερευνούν από κοινού τις δυνατότητες περιφερειακής ανάπτυξης στον ενεργειακό τομέα μέσω της έγκαιρης χρήσης πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, της δημιουργίας στοχευμένων εταιρικών σχέσεων σε κοινοτικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω αποδοτικών και αποκεντρωμένων στρατηγικών υλοποίησης για την εκμετάλλευση των τοπικών ενεργειακών πόρων·

3.  υπογραμμίζει τα πολυάριθμα οφέλη που προκύπτουν από τα ευφυή δίκτυα με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κατανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των νοικοκυριών, τη δημιουργία των απαιτούμενων συνθηκών για την αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές, την παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους έτσι ώστε να επωφελούνται από τις χαμηλότερες τιμές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση, εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας τις δαπανηρές επενδύσεις σε δίκτυα ηλεκτροδότησης κάνοντας χρήση της ενέργειας εκτός των ωρών αιχμής και ενισχύοντας την τεχνολογική καινοτομία και ανάπτυξη της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να συμμετέχουν οι πολίτες σε κάθε στάδιο περιλαμβανομένου και του σταδίου της ανάπτυξης προηγμένων υποδομών μέτρησης που παρέχουν αμφίδρομη ροή πληροφοριών ακόμη και σε δραστηριότητες που σχεδιάζουν οι διαχειριστές των δικτύων διανομής (DSO) και οι προμηθευτές τεχνολογιών ευφυών δικτύων· επισημαίνει επίσης, ότι η ανάπτυξη και η χρήση ευφυών δικτύων μειώνει σε σημαντικό βαθμό την απώλεια ενέργειας κατά τη μεταφορά και διανομή· διαπιστώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται η αυτόματη αναδιάταξη του δικτύου για την πρόληψη ή την αποκατάσταση διακοπών λειτουργίας χάρη στις ίδιες ικανότητες αυτό-επιδιόρθωσης· σημειώνει ωστόσο ότι, πολλές φορές, τα εθνικά καθεστώτα ενίσχυσης διαφόρων περιφερειών δεν προσδίδουν προτεραιότητα στην αναζήτηση του πλέον αποτελεσματικού τρόπου εφαρμογής των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τα ιδιωτικά νοικοκυριά·

4.  επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τις ευκαιρίες για γεωγραφικές (ή εδαφικές) αλλαγές στο ενεργειακό δίκτυο και την προβολή ευφυών δικτύων για μειονεκτούσες περιφέρειες, περιλαμβανομένων και των νησιωτικών, των περιφερειακών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν από καταναλωτές ενέργειας σε παραγωγούς ενέργειας, αποφέροντας μεγάλα οικονομικά οφέλη καθώς και οφέλη στον ανταγωνισμό, εξασφαλίζοντας παράλληλα έναν ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό και την ανάπτυξη και τη λειτουργία των ευφυών δικτύων· σημειώνει ότι η ανάπτυξη και λειτουργία των ευφυών δικτύων ειδικότερα προσφέρει δυνατότητες στις εν λόγω περιφέρειες με τις οποίες καθίσταται δυνατή η μείωση του συνεπαγόμενου ενεργειακού κόστους·

5.  επισημαίνει ότι οι υποδομές και η διαχείριση του δικτύου, καθώς και οι κανόνες της αγοράς είναι σήμερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με χρήση πυρηνικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων και, κατά συνέπεια, αντιπροσωπεύουν μειονέκτημα από άποψη ανταγωνισμού έναντι των νέων τεχνολογιών, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

6.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να επενδύσουν το συντομότερο δυνατόν σε τοπικά ευφυή δίκτυα χρησιμοποιώντας τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να προωθηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιμέρους περιφέρειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μια ενιαία λύση για όλες τις περιφέρειες· ζητεί την εφαρμογή μιας ευέλικτης προσέγγισης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για να μειωθούν τα εμπόδια στον συνδυασμό των μέτρων για την παραγωγή ενέργειας, την αποθήκευσή της, περιλαμβανομένης και διασυνοριακά, και την ενεργειακή απόδοση, και να υπάρξει συνεργασία με άλλους τομείς, όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεταφορές· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία των αντλιοταμιευτήρων σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

7.  τονίζει ότι για την ανάπτυξη ευφυών δικτύων απαιτείται ένα σταθερό, μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξες στρατηγικές, πολιτικές και στόχους για το 2030 όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθώς και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να προσφερθεί, μελλοντικά, ασφάλεια στους επενδυτές και στις διασυνδεδεμένες βιομηχανίες και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος·

8.  υπενθυμίζει ότι, στα περισσότερα σενάρια στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, δεν θα είναι εφικτή η ενσωμάτωση της αποκεντρωμένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών ευφυών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένου ιδιαίτερα υπόψη του γεγονότος ότι τα εν λόγω δίκτυα δημιουργούν συνδέσεις για τη μετάδοση πληροφοριών και για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ τοπικών τομέων κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, επιτρέποντας την ευέλικτη διαχείριση και παρέχοντας την απαιτούμενη εφεδρική στήριξη για τις εν λόγω διαλείπουσες πηγές ενέργειας· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δίκτυα διανομής· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ευφυών δικτύων συνδέεται με την αποτελεσματική μεταφορά ενέργειας από τον τόπο παραγωγής στο τόπο τελικής κατανάλωσης· σημειώνει επιπλέον ότι η προστιθέμενη αξία των ευφυών δικτύων καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη όταν αυτά επικοινωνούν σε ευρύτερη κλίμακα, για παράδειγμα σε εθνικό ή ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ο έλεγχος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτή την κλίμακα, μέσω της διασποράς της ζήτησης, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για την εξάλειψη της κατανάλωσης (πηγών κατανάλωσης) όταν η τοπική παραγωγή είναι υπερβολικά χαμηλή (ή υπερβολικά υψηλή)·

9.  ζητεί την εφαρμογή μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης για τους κανονισμούς και τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την εσωτερική αγορά με στόχο τη μείωση των εμποδίων στην εφαρμογή λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε περιφέρειας όσον αφορά τα μέτρα για την παραγωγή, τον εφοδιασμό, την αποθήκευση και την απόδοση της ενέργειας, καθώς και τον συνδυασμό των εν λόγω μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των διασυνοριακών έργων·

Ευφυή ενεργειακά συστήματα

10.  τονίζει ότι, για την επιτυχή εφαρμογή των ευφυών δικτύων, πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική ευφυών ενεργειακών συστημάτων για τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες, με τα ευφυή δίκτυα να αποτελούν μέρος του περιφερειακού ενεργειακού συστήματος και εξασφαλίζοντας ένα μεγάλο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων ικανοτήτων αποκεντρωμένης παραγωγής σε συνδυασμό με τη διαχείριση της ζήτησης, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, τον τομέα των μεταφορών (ηλεκτρονικές μεταφορές) και ενισχυμένη ανταλλαγή με τα γειτονικά δίκτυα·

11.  επισημαίνει τον ρόλο των ευφυών μετρητών στην παροχή της δυνατότητας αμφίδρομης επικοινωνίας, στην εξασφάλιση ακριβούς τιμολόγησης για τους καταναλωτές και στην αύξηση της συμμετοχής από την πλευρά της ζήτησης, όπου οι καταναλωτές προσαρμόζουν τις συνήθειές τους με βάση τις περιόδους αιχμής και κάμψης στην παραγωγή ενέργειας· τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν τα πλήρη οφέλη που απορρέουν από ένα ευφυές ενεργειακό σύστημα και ότι η συμμετοχή των πολιτών ενισχύει την αποτελεσματικότητα σε επίπεδο συμπεριφορών και συμβάλλει κατ’ επέκταση στην επίτευξη μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας μέσω ανοικτών πρωτοκόλων· επισημαίνει την ευθύνη των διαχειριστών των δικτύων διανομής (DSO), ως παρόχων υπηρεσιών στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτή την υπηρεσία κοινής ωφέλειας για όλους μέσω της εγγύησης της ασφάλειας και σταθερότητας των δικτύων· τονίζει ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση και την παραγωγή για να εξασφαλίζουν την αποδοτική, ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των ευφυών δικτύων· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ηλεκτρικές συσκευές (ιδίως τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια πιάτων, οι αντλίες θερμότητας, οι θερμοσυσσωρευτές κ.λπ.) έχουν τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας σε συνδυασμό με ευφυείς μετρητές, παρέχοντας στους καταναλωτές τις πιο ευνοϊκές χρεώσεις·

12.  καλεί την Επιτροπή και την ομάδα ειδικών καθηκόντων για τα ευφυή δίκτυα (Smart Grid Task Force) να επικαιροποιήσουν και να διευρύνουν τον υφιστάμενο ορισμό για τα ευφυή δίκτυα με στόχο τη συμπερίληψη του ευφυούς ενεργειακού συστήματος· καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και της διακοπής φορτίου και να εξετάσουν και να υιοθετήσουν περιφερειακές στρατηγικές που θα βασίζονται σε ένα ευφυές ενεργειακό σύστημα·

13.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική απόδοση των ευφυών δικτύων για τις περιφέρειες, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός των άμεσων και των έμμεσων οφελών, μέσω της σύνδεσης του τομέα της ενέργειας με διάφορους άλλους τομείς, και ιδίως με τους τομείς της στέγασης και των μεταφορών, αλλά και του περιβάλλοντος, του πολεοδομικού σχεδιασμού, της κοινωνικής ένταξης, της διαχείρισης των αποβλήτων και των κατασκευών, με στόχο την επίτευξη των στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μεγιστοποίηση των οικονομικών οφελών και την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης ενέργειας σε μια περιφέρεια·

14.  ζητεί την ανάπτυξη καινοτομίας και την πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων στον τομέα των ΤΠΕ με στόχο την υπέρβαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευφυείς τεχνολογίες, στις οποίες συγκαταλέγονται η διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών με το υφιστάμενο δίκτυο, καθώς και ρυθμιστικές προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή και τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς να θεσπίσουν ευνοϊκά ρυθμιστικά και επενδυτικά πλαίσια ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη διαλειτουργικών λύσεων ΤΠΕ·

Θετικός αντίκτυπος στην τοπική απασχόληση

15.  ενθαρρύνει όλες τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα των ευφυών ενεργειακών συστυμάτων, και να επενδύσουν σε αυτά θεωρώντας τα πιθανή πηγή πράσινων βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο· επισημαίνει ότι ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι μόνο μέσω άμεσων επενδύσεων στα ευφυή ενεργειακά δίκτυα, αλλά και μέσω της ενίσχυσης της τεχνολογικής ανάπτυξης της ΕΕ, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και σε ανακαινίσεις, για παράδειγμα στον τομέα της στέγασης, καθώς και με την προσαρμογή σε νέες τεχνολογικές λύσεις που προτείνονται για την κατασκευή οικιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης·

16.  τονίζει ότι η ανάπτυξη ευφυών δικτύων παρέχει επίσης μια ευκαιρία για τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της παγκόσμιας τεχνολογικής πρωτοπορίας των φορέων παροχής τεχνολογίας της ΕΕ, όπως ο κλάδος της ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής μηχανικής, που αποτελείται ως επί το πλείστον από ΜΜΕ·

17.  καλεί όλες τις περιφέρειες να εξετάσουν το ενδεχόμενο επενδύσεων σε δεξιότητες και σε κατάρτιση για αυτές τις νέες θέσεις εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι μπορεί να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον τομέα των υπηρεσιών ΤΠΕ, στον τομέα των μεταφορών και στους τομείς που προμηθεύουν ευφυή εξοπλισμό, υποδομή και υπηρεσίες, για παράδειγμα για νέες εγκαταστάσεις, αλλά και για να αποτρέψουν τυχόν έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και να διευκολύνουν την προσαρμογή στις ανάγκες που προκύπτουν από την εμφάνιση νέων επαγγελμάτων στους αντίστοιχους τομείς· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να στηρίξουν πρωτοβουλίες κατάρτισης τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε βιοτεχνικό- χειρωνακτικό επίπεδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για παράδειγμα μέσω της καθιέρωσης οικολογικών τεχνικών σπουδών και της ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων μαθητείας, π.χ. για τη θέση του υπεύθυνου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών· υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες που εφαρμόζουν αποτελεσματικά ένα ευφυές ενεργειακό σύστημα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν επιπλέον θέσεις εργασίας μέσω της παροχής εξειδικευμένης κατάρτισης από νεοϊδρυθέντα πολυτεχνεία και σχολές με εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα· καλεί τις περιφέρειες να συνεργαστούν στον τομέα της ευφυούς εξειδίκευσης και επικροτεί τα καθεστώτα που επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσεων τόσο μεταξύ των περιφερειών όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο· εφιστά την προσοχή στις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), στο πλαίσιο της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) για την καινο-ενέργεια (KIC InnoEnergy), για την έρευνα και την ανάπτυξη ευφυών δικτύων καθώς και για την εκπαίδευση επαγγελματιών στον εν λόγω τομέα· επίσης, επισημαίνει το νέο πεδίο για τη δημιουργία περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας·

18.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε ευφυή ενεργειακά συστήματα, μεταξύ άλλων μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες βιώσιμης απασχόλησης, αποτελέσματα συνέργειας και δευτερογενή αποτελέσματα στην απασχόληση καθώς και μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τις περιφέρειες σε τοπικό επίπεδο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την αντιμετώπιση οικονομικών προκλήσεων, ιδίως στις περιφέρειες που έχουν πληγεί από την κρίση·

Ο ρόλος των πολιτών

19.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτες για βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα προς μίμηση, η επιτυχής εφαρμογή ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος οφείλεται συχνά στον ενστερνισμό της ιδέας του από μεμονωμένους πολίτες, συνεταιρισμούς, τοπικές κοινότητες ή συνδυασμό αυτών των παραγόντων· αναγνωρίζει ότι αυτός ο ενστερνισμός ενισχύει την αποδοχή των επενδύσεων σε όλα τα στοιχεία των ευφυών ενεργειακών συστημάτων· τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται στους πολίτες καλύτερη πληροφόρηση καθώς και κίνητρα, περιλαμβανομένων των μηχανισμών δυναμικής τιμολόγησης και των κατάλληλων εργαλείων ΤΠΕ, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της υποδομής ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος, της παραγωγής και του σχεδιασμού των δικτύων διανομής·

20.  υπογραμμίζει τη σημασία, λαμβανομένου υπόψη του τεχνικού χαρακτήρα των ευφυών δικτύων, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των χρηστών ώστε να γίνουν παραγωγοί καταναλωτές με επίγνωση των ευκαιριών που παρέχουν τα δίκτυα αυτά, ιδίως όσον αφορά τη σύνδεσή τους με ευφυείς μετρητές· υπογραμμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης των νέων, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων απευθυνόμενων σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης·

21.  καλεί την Επιτροπή να άρει τα εμπόδια και να αντιμετωπίσει τις ρυθμιστικές και νομικές προκλήσεις που θέτει η ισχύουσα ευρωενωσιακή νομοθεσία στον τοπικό ενστερνισμό των ως άνω πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, και ιδίως οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις δυνατότητες τροφοδότησης με τοπική ενέργεια και την αναδιανομή της τοπικής ενέργειας, όχι μόνο αμφίδρομα μεταξύ του δικτύου και του τελικού χρήστη αλλά και σε διασυνοριακό επίπεδο και μεταξύ μονάδων τελικών χρηστών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του πληθυσμού στο σύστημα της τοπικά παραγόμενης ενέργειας και την αναδιανομή της παραγόμενης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο·

22.  τονίζει ότι η εφαρμογή ευφυών ενεργειακών συστημάτων θα αλλάξει σημαντικά τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα συνδεθεί με τη συλλογή δεδομένων και θα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με αυτήν σε πραγματικό χρόνο· ζητεί, κατά συνέπεια, να εφαρμοστούν διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, των τοπικών αρχών, των διαχειριστών των δικτύων διανομής (DSO), των διαχειριστών των δικτύων μεταφοράς (TSO), των τοπικών και περιφερειακών αρμοδίων ή διαμεσολαβητών για την προστασία των δεδομένων και των προμηθευτών τεχνολογιών ευφυούς δικτύου·

Προστασία των δεδομένων και ιδιωτική ζωή

23.  υπογραμμίζει ότι τα ευφυή ενεργειακά συστήματα θα διαχειρίζονται μεγάλους όγκους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πολλά προφίλ και θα ενέχουν υψηλό κίνδυνο παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων· τονίζει την ανάγκη να καθιερωθούν υψηλά πρότυπα για τους ευφυείς μετρητές σε σχέση με την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή, καθώς και να μπορούν οι πολίτες να αποφασίζουν και να ελέγχουν τα δεδομένα που παρέχονται στους φορείς εκμετάλλευσης πέρα από το ελάχιστο που πραγματικά απαιτείται για την παροχή ενέργειας· εκφράζει την ανησυχία του ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο των ευφυών δικτύων και τα οφέλη των ευφυών μετρητών για τους καταναλωτές και ζητεί καλύτερη αξιολόγηση στον εν λόγω τομέα και περαιτέρω έρευνα όσον αφορά την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων για τους ευφυείς μετρητές· τονίζει, συνεπώς, ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να προστατεύονται αδιακρίτως και χωρίς εξαιρέσεις για να εξακολουθούν να διατηρούνται ασφαλή· επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια πρέπει να ενσωματώνεται στις στρατηγικές ανάπτυξης των ευφυών δικτύων·

24.  τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της προστασίας των δεδομένων και για ρύθμιση και εφαρμογή της ιδιωτικότητας όταν εγκατασταθούν τα συστήματα ευφυούς μέτρησης· επισημαίνει ότι η διασφάλιση της προστασίας και του απορρήτου των δεδομένων όλων των ατόμων και των νοικοκυριών που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων· τονίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, με παράλληλη διατήρηση και ανάπτυξη των συνεργειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών και των ενεργειακών δικτύων, και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων στον εν λόγω τομέα· τονίζει ότι, όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων για τα ευφυή ενεργειακά συστήματα, πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα διαβιβάζονται μόνο συναφή δεδομένα με στόχο την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, ότι δεν θα περνάνε δεδομένα σε τρίτους, ότι οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να επιθεωρούν και να διαγράφουν τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για τον σκοπό για τον οποίο είχαν συλλεχθεί ή είχαν τύχει επεξεργασίας, και ότι οι πολίτες εξακολουθούν να έχουν την ιδιοκτησία των δικών τους δεδομένων και να μπορούν να ελέγχουν σε ποιους τρίτους έχει παρασχεθεί πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων προσωπικού ή μη χαρακτήρα τα οποία αφορούν τα ευφυή δίκτυα, λαμβάνοντας υπόψη την αναθεωρημένη ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και τους συμφωνηθέντες κανόνες όσον αφορά την ιδιοκτησία των δεδομένων και τη διαχείρισή τους από διαχειριστές δικτύου διανομής, παρόχους ή άλλους εμπορικούς φορείς·

Πλαίσιο για την επιτυχή εφαρμογή των ευφυών ενεργειακών συστημάτων

26.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να επιταυνθεί η ανάπτυξη των ευφυών δικτύων και να εστιάσει το ενδιαφέρον της στις ακόλουθες πτυχές: τόνωση των επενδύσεων και παροχή περισσότερων οικονομικών κινήτρων στον εν λόγω τομέα, ανάπτυξη τεχνικών προτύπων, διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων για τους καταναλωτές, θέσπιση κανονιστικού πλαισίου με στόχο την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ευφυών δικτύων, εξασφάλιση μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς λιανικής πώλησης προς όφελος των καταναλωτών και παροχή συνεχούς υποστήριξης της καινοτομίας στην τεχνολογία και τα συστήματα·

27.  επισημαίνει ότι, βάσει των νέων κανονισμών για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συγκεντρώνουν τους πόρους των ΕΔΕΤ σε επενδύσεις για μια ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη· σημειώνει ότι θα καθοριστέι ελάχιστη ποσόστωση για τις περιφέρειες ώστε να προορίζουν, ανάλογα με το επίπεδο της οικονομικής τους ανάπτυξης, το 20%, τουλάχιστον, των πόρων του ΕΤΠΑ για επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στα ευφυή δίκτυα, στην παραγωγή και τη διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην ενεργειακή απόδοση, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη συμπαραγωγή θερμότητας και ενέργειας και στις στρατηγικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές περιοχές, καθώς και στην ενέργεια που προέρχεται από τα ευφυή δίκτυα στο επίπεδο της διανομής· τονίζει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση από τον δημόσιο τομέα εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα των ευφυών δικτύων· επισημαίνει ότι το Ταμείο Συνοχής επιτρέπει επίσης την πραγματοποίηση επενδύσεων στον εν λόγω τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό αυτήν τη νέα ευκαιρία· επισημαίνει, όσον αφορά τις επενδύσεις που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική θεματική συγκέντρωση, ότι το ΕΤΠΑ μπορεί επίσης να στηρίξει την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας, καθώς και την ενσωμάτωση της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

28.  τονίζει ότι τα ΕΔΕΤ διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο για τις επενδύσεις και ότι, εφόσον στη διαδικασία χρηματοδότησης και λήψης αποφάσεων εμπλέκονται διάφορα εδαφικά επίπεδα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της υλοποίησης· επικροτεί τις πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη»·

29.  χαιρετίζει την ισχυρή έμφαση που δίνεται στα ευφυή ενεργειακά έργα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» αλλά, ταυτόχρονα, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο δύο έργα ευφυούς δικτύου συμπεριελήφθησαν στον εν ισχύι διετή κατάλογο· τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έργα ευφυών δικτύων σε επίπεδο συστήματος διανομής· υπογραμμίζει ότι τα έργα υποδομών πρέπει να πληρούν κριτήρια βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας και να υποστηρίζονται από μια σφαιρική προσέγγιση, η οποία θα εξασφαλίζεται με την ένταξη των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ανάπτυξης ενεργειακών συνδέσεων κατά μήκος του άξονα Βορρά – Νότου στη Μεσόγειο·

30.  καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τους φραγμούς όσον αφορά τις επενδύσεις στα ευφυή ενεργειακά συστήματα, ιδίως μέσω της επέκτασης της απαλλαγής στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις (SAM), ώστε να καταστεί δυνατή η δημόσια στήριξη όλων των στοιχείων των περιφερειακών και των τοπικών ευφυών ενεργειακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων διατομεακών επενδύσεων και δράσεων· ζητεί τα ευφυή ενεργειακά συστήματα να περιληφθούν ως κατηγορία στον μελλοντικό κανονισμό της Επιτροπής βάσει του οποίου ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων κηρύσσονται συμβατές με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία, ΓΚΑΚ ΙΙ) και προσαρμόζει τους κανονισμούς απαλλαγής άλλων κατηγοριών οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη των ευφυών ενεργειακών συστημάτων·

31.  επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα των ευφυών υποδομών είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η κανονιστική αβεβαιότητα και τα διαφορετικά πρότυπα επιβραδύνουν τη διάδοση των ευφυών υποδομών· ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών τεχνικών προτύπων· τονίζει ότι απαιτούνται ανοικτά πρότυπα για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας και για την επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης και εξάπλωσης·

32.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την άρση βασικών φραγμών, όπως είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας και προτύπων (οι τυποποιημένες εφαρμογές τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας θα μειώσουν το κόστος και θα καταστήσουν δυνατή τη δυνατότητα διασύνδεσης και των μικρών διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας [DER] - ή των μικρών εφαρμογών ανταπόκρισης στη ζήτηση), η αβεβαιότητα όσον αφορά τους ρόλους και τις αρμοδιότητες στο πλαίσιο των νέων εφαρμογών ευφυών δικτύων, η αβεβαιότητα όσον αφορά τον επιμερισμό του κόστους και των οφελών και, κατά συνέπεια, όσον αφορά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, η άρνηση των καταναλωτών να συμμετέχουν σε δοκιμές· το εύρος των κανονιστικών ρυθμίσεων στην Ευρώπη ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων των έργων σε διάφορες χώρες·

33.  υπενθυμίζει την εντολή τυποποίησης του 2011 για τη στήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ευφυών δικτύων, οι εργασίες της οποίας έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 2012· επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της εντολής, αλλά ύπογραμμίζει ότι απαιτείται περαιτέρω εργασία· ζητεί από την Επιτροπή να δεσμευθεί σε συνεργασία με τους φορείς τυποποίησης, προκειμένου να επισπευσθεί η ολοκλήρωση των εργασιών τους και, αν κριθεί απαραίτητο, να εκδοθεί νέα εντολή·

34.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στο φόρουμ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) για τη ρύθμιση των εθνικών διαχειριστών δικτύων διανομής (DSO)· ταυτόχρονα επισημαίνει την πολυμορφία όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης των διαχειριστών δικτύου διανομής (DSO), με ορισμένα κράτη μέλη να διαθέτουν έναν ενιαίο DSO και άλλα να έχουν περισσότερους από 800· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συμφωνήσουν σε ενιαίο σύστημα ταξινόμησης για να προσδιορισθεί κατά πόσο ένας οργανισμός πρέπει να θεωρείται διαχειριστής δικτύου μεταφοράς, διαχειριστής δικτύου διανομής ή διαχειριστής συνδυασμένου δικτύου·

35.  καλεί την Επιτροπή να κρίνει αν είναι αναγκαία η υποβολή προτάσεων, σύμφωνα με την τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, όσον αφορά την ανάπτυξη και την προώθηση ευφυών δικτύων τα οποία η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να εγγυάται με την ανάληψη αποτελεσματικής δράσεως δεδομένου ότι, με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσε να καταστεί δυνατή η σταδιακά αυξανόμενη συμμετοχή περισσότερων φορέων στην αγορά και να ενισχυθούν οι πιθανές συνέργειες στην ανάπτυξη, την εγκατάσταση, και τη συντήρηση στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα εξορθολογισμένο κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με τις αρχές που έχει καθορίσει η Επιτροπή·

36.  ζητεί, κατά την ανάπτυξη ευφυών δικτύων, να καθιερωθεί συνεργασία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα προσφέρουν μια σοβαρή ευκαιρία για τόνωση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ·

37.  ζητεί από τις περιφέρειες να δημιουργήσουν δίκτυα και να μοιραστούν τα οφέλη, τις γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές, και να συνεργαστούν, στο πλαίσιο του στόχου των ΕΔΕΤ για την εδαφική συνεργασία, σε ζητήματα αναλύσεων κόστους-οφέλους για τα ευφυή ενεργειακά συστήματα· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα διακρατικό δίκτυο για τις περιφέρειες που διαθέτουν ευφυή ενεργειακά συστήματα· καλεί τις διασυνοριακές περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν το νομικό μέσο του ευρωπαϊκού ομίλου εδαφικής συνεργασίας για να καθιερώσουν και να διαχειρίζονται από κοινού υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς και της υποδομής ευφυών δικτύων στο συγκεκριμένο δίκτυο·

38.  υπογραμμίζει τη σημασία πρωτοβουλιών, όπως είναι το Σύμφωνο των δημάρχων, πρωτοβουλία η οποία συνιστά το κατ' εξοχήν ευρωπαϊκό κίνημα που στοχεύει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τη συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και στηρίζεται στην εθελοντική δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών να επιτύχουν ή να υπερβούν τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20 %, μέσω της επίτευξης αυξημένης ενεργειακής απόδοσης και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών στον τομέα της ενέργειας· τονίζει ότι οι τοπικές κυβερνήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το 80 % της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 οφείλεται στις δραστηριότητες των αστικών κέντρων·

o
o   o

39.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 256.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(7) EE L 211 της 14.8.2009, σ. 55.
(8) ΕΕ C 82 της 1.4.2008, σ. 1.
(9) EE L 204 της 31.7.2013, σ. 15.
(10) ΕΕ C 25 της 26.1.2013, σ. 1.
(11) EE L 140 της 5.6.2009, σ. 16.
(12) EE L 315 της 14.11.2012, σ. 1.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0374.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0017.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0345.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου