Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2096(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0029/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0029/2014

Συζήτηση :

PV 03/02/2014 - 21
CRE 03/02/2014 - 21

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0066

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 341kWORD 75k
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
P7_TA(2014)0066A7-0029/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (2013/2096(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ειδικότερα «να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, με την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής παραγωγής, καθώς και της αρίστης χρησιμοποιήσεως των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού» και «να εξασφαλίζει κατ’ αυτό τον τρόπο δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και (ΕΚ) αριθ. 73/2009(1) του Συμβουλίου ιδίως το άρθρο 32 και το άρθρο 61 σχετικά με την αναδιανομή των πληρωμών και το καθεστώς των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005(2) και ιδίως το άρθρο 7 και το άρθρο 19 σχετικά με τα θεματικά υποπρογράμματα και την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020» (COM(2011)0244),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 με θέμα «Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη»(3),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2013 με τίτλο «Γεωργική παραγωγή ημιαυτοσυντήρησης: η αξία και η κατεύθυνση της ανάπτυξής της», η οποία εκπονήθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Β (Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0029/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη υπόκεινται σε διαρκή πίεση, δημογραφικής, εμπορικής και τεχνολογικής φύσεως, γεγονός το οποίο οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση της γεωργίας και σε συρρίκνωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, όπου οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν την πλειονότητα, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής εγκατάλειψης μικρών κτηνοτροφικών μονάδων και της εγκατάλειψης συγκεκριμένων τοπικών καλλιεργειών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω μικρές εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν ένα γεωργικό μοντέλο κοινωνικού χαρακτήρα το οποίο εξακολουθεί να εφαρμόζεται κατά κόρον στην ΕΕ και που μπορεί και πρέπει να συνυπάρχει με άλλα γεωργικά μοντέλα μεγαλύτερης εμβέλειας που προσανατολίζονται περισσότερο στις ανάγκες των αγορών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν αφορά απλώς την παραγωγή, στο βαθμό που οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε σχέση με την παροχή των δημοσίων αγαθών· ότι οι ρόλοι αυτοί αφορούν τη φύση και το τοπίο – βοηθώντας να διατηρηθεί το χαρακτηριστικό τοπίο της ευρωπαϊκής υπαίθρου και η βιοποικιλότητα στις αγροτικές περιοχές· κοινωνικούς ρόλους – διασφαλίζοντας εισόδημα σε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην πρόληψη της φτώχειας και παρέχοντας ανθρώπινο δυναμικό για τη βιομηχανία και άλλους τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός· και πολιτιστικούς ρόλους – προστατεύοντας όμορφες παραδόσεις, λαϊκά έθιμα και άλλες άυλες μορφές πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργώντας περιφερειακά και παραδοσιακά προϊόντα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη γεωργικής δραστηριότητας φιλικής προς το περιβάλλον και που ευνοεί την καλή μεταχείριση των ζώων·

Ε.   έχοντας υπόψη ότι η μείωση του πληθυσμού και η εγκατάλειψη της υπαίθρου έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές κοινότητες και ως εκ τούτου στην ποιότητα ζωής και τις συνθήκες εργασίας των αγροτών και συχνά αποτελούν καθοριστικό παράγοντα σε αποφάσεις για τη διατήρηση ή την εγκατάλειψη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων· επισημαίνοντας ότι η δημιουργία βιώσιμων προοπτικών, ιδίως για τους νέους ανθρώπους, σε αγροτικές περιοχές έχει καθοριστική σημασία για το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιοχές, η παρουσία και η επιβίωση μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων εγγυάται μια πηγή εισοδήματος και περιορίζει την μείωση του πληθυσμού·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια των τιμών στην αγορά, η οποία συνήθως επιτείνεται από την ύπαρξη ενδιάμεσων αγοραστών που υπαγορεύουν τις τιμές και αποκομίζουν κέρδη εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη κατάσταση των παραγωγών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμόζονται πιο εύκολα στις κρίσεις της αγοράς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι εξειδικευμένες και σχηματίζουν οργανώσεις παραγωγών ώστε να έχουν την δυνατότητα να προβάλλουν δικαιολογημένα την αξίωση να παράγουν ισότιμα με τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις για την αγορά τροφίμων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων απαιτούν μια ευρύτερη προσέγγιση· ότι η ενίσχυση πιθανών εναλλακτικών εισοδηματικών πηγών και η προοπτική διαφοροποίησης, καθώς επίσης η δημιουργία μη γεωργικών θέσεων εργασίας και η παροχή δημόσιων υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών περιοχών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν δίδεται αρκετή σημασία στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), και ότι τούτο οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η δομή της στήριξης της ΚΓΠ βασίζεται κατά κύριο λόγο στην καλλιεργήσιμη επιφάνεια και την ιστορική παραγωγή, και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί δεόντως στην κατάσταση και τη λειτουργία των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη καθιερώνουν κατώτατα όρια χρηματοδότησης στο δεύτερο πυλώνα και στην μη θέσπιση από τα κράτη μέλη μέτρων εφαρμογής που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτού του τύπου εκμεταλλεύσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές εκμεταλλεύσεις να διασφαλίσουν οικονομική στήριξη δεδομένου ότι μπορεί να έχουν, επί παραδείγματι, προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση από προγράμματα της ΕΕ λόγω της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σε κεφάλαια και/ή στις απαιτήσεις ικανότητας για επιλεξιμότητα, ή λόγω του ότι έχουν χαμηλή ή ανύπαρκτη πιστοληπτική ικανότητα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, διότι τους ασκείται διπλή πίεση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόσθετο και συμπληρωματικό εισόδημα έχει μεγάλη σημασία για πολλές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα είδη μικρών εκμεταλλεύσεων, όπως οι αυτοσυντηρούμενες εκμεταλλεύσεις, λειτουργούν ως μέσο προστασίας από την πλήρη στέρηση πόρων, εξασφαλίζοντας μια ελάχιστη πηγή τροφίμων και εισοδήματος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι μικρές εκμεταλλεύσεις δεν λαμβάνουν επαρκή διοικητική υποστήριξη και καλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη τα περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια που δημιουργούνται συχνά από τα κράτη μέλη, αλλά και την έλλειψη επαρκών πόρων και εμπειριών από ορισμένους ιδιοκτήτες μικρών εκμεταλλεύσεων ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της γεωγραφικής διασποράς, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατέχουν πολύ λιγότερο ισχυρή διαπραγματευτική θέση στην αλυσίδα τροφίμων από τους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά, κάτι που είναι ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο ρόλο των μικρών εκμεταλλεύσεων στη διατήρηση της ζωής σε ορισμένες περιοχές, όπως οι ορεινές, οι μειονεκτικές και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και στις περιοχές εκείνες στις οποίες, λόγω γεωγραφικών και μορφολογικών περιορισμών, η γεωργία αποτελεί μια από τις ελάχιστες, αν όχι τη μοναδική, οικονομικά βιώσιμη δραστηριότητα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εισοδηματικό και βιοτικό επίπεδο των οικογενειών που συντηρούνται από τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι πολύ χαμηλότερο από ό, τι των αγροτών που ασχολούνται με την εμπορική εκμετάλλευση της παραγωγής ή αυτών που απασχολούνται σε άλλους τομείς της οικονομίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν μπορούν να ζήσουν μόνο από τη γεωργία και ότι οι εναλλακτικές πηγές εισοδήματος είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διατήρησής τους· επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην αποδοτικότητα και την κερδοφορία της εκμετάλλευσής τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε πολλές περιοχές συνιστούν πηγή εισοδήματος για οικογένειες που δεν έχουν δυνατότητα εξεύρεσης άλλων πηγών εισοδήματος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επαρκή αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιπτώσεων των μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής στον τομέα αυτό και ότι ο ορισμός των μικρών εκμεταλλεύσεων διαφέρει σημαντικά μεταξύ κρατών μελών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί μικρότεροι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα οι μελισσοκόμοι, είτε δεν διαθέτουν εδάφη είτε δεν τα καλλιεργούν, γεγονός που τους εμποδίζει να ενταχθούν στη ρύθμιση για τους μικρούς παραγωγούς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε το έτος 2014 ως Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας·

1.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής και να προβούν σε προετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών για την περίοδο μετά το 2020 λαμβάνοντας υπόψη, σε μεγαλύτερο βαθμό, τις ειδικές ανάγκες των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού μοντέλου της γεωργίας και τον κορμό της πολυλειτουργικής αγροτικής ανάπτυξης και της αειφόρου ανάπτυξης των περιφερειών εν γένει·

2.  ζητεί να συνεχισθεί μια πολιτική στήριξης της ενοποίησης των γεωργικών γαιών και χορήγησης ενισχύσεων στους γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς κατόχου μικρής γεωργικής εκμετάλλευσης, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει οριστικά τη γη τους σε άλλο γεωργό, ως αποτελεσματικό μέσο για την βελτίωση της διάρθρωσης της γεωργικής παραγωγής·

3.  είναι της γνώμης ότι μια απλή μείωση του αριθμού των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να είναι ο κύριος στόχος της αναδιάρθρωσης, δεδομένου ότι δεν οδηγεί σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να αναζητήσουν τις κατάλληλες λύσεις και τα πρότυπα για την ανάπτυξη των μικρών εκμεταλλεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας της εκάστοτε χώρας και τις διαφορές ανά περιοχή, ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και την κερδοφορία των μικρών εκμεταλλεύσεων, να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να περιορίσουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου·

4.  είναι της γνώμης ότι η διαδικασία της εγκατάλειψης της υπαίθρου και της μείωσης του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα προκειμένου να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες και βιώσιμες προοπτικές για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις περιοχές που βρίσκονται· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αποτελεσματικά την διαθέσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ για να προωθήσουν τις υποδομές, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τις δυνατότητες περίθαλψης, τη φύλαξη των παιδιών, την πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και τη δημιουργία και ανάπτυξη αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες διαβίωσης στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές· συνιστά να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στη δημιουργία βιώσιμων μελλοντικών προοπτικών για τους νέους ανθρώπους, τους μορφωμένους και τις γυναίκες·

5.  ζητεί αύξηση των απευθείας πωλήσεων, όπως των πωλήσεων παραδοσιακών προϊόντων, στις τοπικές και περιφερειακές αγορές, και την ανάπτυξη στις μικρές εκμεταλλεύσεις μιας βιώσιμης, υπεύθυνης μορφής επεξεργασίας καθώς και ένα ουσιαστικό και αναλογικό σύστημα ελέγχου· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια των τροφίμων με σκοπό τη μείωση των επιβαρύνσεων και την εξάλειψη των εμποδίων που μπορεί να δημιουργήσουν για την ανάπτυξη της επεξεργασίας και της πώλησης τροφίμων από μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της επεξεργασίας που διεξάγεται από μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· καλεί, περαιτέρω, τις τοπικές αρχές να είναι πιο δραστήριες στην ανάπτυξη των υποδομών για τις απευθείας πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και των αστικών αγορών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των καταναλωτών στην αγορά φθηνών, υγιεινών, και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων·

6.  πιστεύει ότι η επίλυση των προβλημάτων των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει, εκτός από την ΚΓΠ, να περιλαμβάνει και άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως η πολιτική συνοχής, για να συμβάλει στη βελτίωση της τεχνικής υποδομής και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές και από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να χρηματοδοτούνται οι κοινοτικές και οι κοινωνικές δράσεις για την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μεταφορά γνώσεων· είναι επιπλέον της άποψης ότι εφόσον οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά, μπορεί να προβλεφθεί η πρόσθετη χρηματοδότηση από τους εθνικούς πόρους που έχουν συμφωνηθεί από την Επιτροπή, με την επιφύλαξη των κανόνων περί ανταγωνισμού·

7.  εφιστά την προσοχή στην ανοδική πίεση που θα ασκηθεί στις τιμές των γεωργικών εκτάσεων μέσω της επικείμενης ελευθέρωσης της αγοράς αγροτεμαχίων στα νέα κράτη μέλη· καταδεικνύει ότι οι μικροκαλλιεργητές πλήττονται χειρότερα από όλους από τις αυξανόμενες τιμές των γεωργικών εκτάσεων·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, μέσω των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, την ύπαρξη κατάλληλων εκπαιδευτικών υποδομών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της γεωργίας·

9.  εφιστά την προσοχή στην ανοδική πίεση που θα ασκηθεί στις τιμές των γεωργικών εκτάσεων λόγω της άναρχης αστικής εξάπλωσης·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία, στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ, του νέου συστήματος στήριξης για τους μικροκαλλιεργητές, ωστόσο θεωρεί ότι αποτελεί μόνο μια απλοποιημένη μορφή μεταφοράς, και τα χαμηλά ποσοστά των άμεσων πληρωμών δεν παρέχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη, επομένως τα μέτρα εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της κατάστασης των μικρών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να υποβάλουν αιτήσεις για μακροπρόθεσμες άμεσες πληρωμές, οι οποίες θα ενημερώνονται μόνο σε περίπτωση αλλαγών στη γεωργική εκμετάλλευση·

11.  εφιστά εκ νέου την προσοχή στις σημαντικές διαφορές μεταξύ των γεωργικών ενισχύσεων που παρέχονται στα διάφορα κράτη μέλη, οι οποίες είναι εις βάρος των νέων κρατών μελών·

12.  υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας του εθελοντικού χαρακτήρα του καθεστώτος μικρών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ, είναι απαραίτητο να επανεξετασθούν και να εφαρμοσθούν όλες οι δυνατές ευκαιρίες για την ενίσχυση των μικρών παραγωγών που προβλέπονται και στον δεύτερο πυλώνα·

13.  θεωρεί επίσης ότι είναι απαραίτητο, πέραν των μέτρων αυτών, να βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος στήριξης εκείνων των μικρών παραγωγών γεωργικών προϊόντων, των οποίων οι δραστηριότητες και τα προϊόντα δεν συνδέονται με την κατοχή και/ή την καλλιέργεια γεωργικών εκτάσεων·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα, για παράδειγμα, υπό τη μορφή μικροπιστώσεων, επιδοτούμενων επιτοκίων, χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταβολής της πρώτης δόσης ή εγγυήσεων δανείων· είναι, επιπλέον, της άποψης ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία παροχής αυτής της στήριξης·

15.  τονίζει ότι ακόμη και οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεσμεύονται από τις απαιτήσεις της ορθής γεωργικής πρακτικής και από τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές διατάξεις, ιδίως για τη γεωργική παραγωγή και την προστασία των καταναλωτών, καθιστώντας απαραίτητο για τους μικροκαλλιεργητές να διαθέτουν μια ελάχιστη κατάρτιση· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τους τρόπους για να διασφαλισθεί η απόκτηση σε ευρεία κλίμακα αυτής της ελάχιστης κατάρτισης και η προσαρμογή της στις ανάγκες των μικρών εκμεταλλεύσεων·

16.  ζητεί την καλύτερη οργάνωση της δωρεάν παροχής συμβουλών σχετικά με τις ανάγκες των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την απλοποίηση των διαδικασιών, σχετικά με την ενημέρωση, την κατάρτιση, την αξιολόγηση του κινδύνου και την επίβλεψη της υγείας, την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών, τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την υποβολή των αιτήσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ καθώς και την παροχή συμβουλών που βοηθούν τις μικρές εκμεταλλεύσεις να προσαρμόσουν το προφίλ της παραγωγικής τους δραστηριότητας στο δυναμικό της παραγωγής τους και στο περιβάλλον·

17.  τονίζει την ανάγκη για την ένταξη των μικρών εκμεταλλεύσεων σε οργανώσεις, ομάδες παραγωγών ή συνεταιρισμούς, καθώς και για την πραγματοποίηση κοινών εκστρατειών προώθησης προϊόντων· είναι της γνώμης ότι όλες οι μορφές συνεργασίας των μικρών εκμεταλλεύσεων όπως οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις παραγωγών ή η κοινή χρήση λειτουργικών μέσων όπως τα μηχανήματα, χρειάζονται ειδική στήριξη στα πλαίσια ενωσιακών και εθνικών μηχανισμών·

18.  πιστεύει ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές και σε εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν από την στήριξη που είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή, όπως για την εκτροφή ζώων, όταν πληρούν επίσης ειδικές περιβαλλοντικές λειτουργίες·

19.  θεωρεί ότι οι γεωργικές δραστηριότητες έχουν άνευ προηγουμένου στρατηγική σημασία, γεγονός στο οποίο πρέπει να δοθεί ανάλογη προσοχή από όλα τα κράτη μέλη κατά την αναζήτηση τρόπων που θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ισορροπία μεταξύ των τιμών πώλησης των γεωργικών προϊόντων και του κόστους παραγωγής·

20.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εντάξουν στα προγράμματα του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα τα υποπρογράμματα και τα μέτρα για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· επισημαίνει ότι ιδίως οι μικρές εκμεταλλεύσεις πρέπει να αποκτήσουν πρόσθετες και συμπληρωματικές δραστηριότητες, για παράδειγμα στον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα, τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία που έχει να εξασφαλισθεί ότι ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ θα διαθέτει άφθονους πόρους και ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα είναι δεόντως προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρών εκμεταλλεύσεων·

21.  συνιστά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (ΔΓΛΠ), με στόχο τη μελέτη της κατάστασης των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των επιπτώσεων της ΚΓΠ επ’ αυτών και του προγραμματισμού της ανάπτυξής τους·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(3) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 22.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου