Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2043(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0024/2014

Indgivne tekster :

A7-0024/2014

Forhandlinger :

PV 03/02/2014 - 22
CRE 03/02/2014 - 22

Afstemninger :

PV 04/02/2014 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0067

Vedtagne tekster
PDF 143kWORD 62k
Tirsdag den 4. februar 2014 - Strasbourg
Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2014 om et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU (2013/2043(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), som forpligter EU til at arbejde for "en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten",

—  der henviser til artikel 9 TEUF, der fastsætter, at "ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager Unionen hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed",

—  der henviser til artikel 11 TEUF, hvorefter "miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling",

—  der henviser til artikel 12 TEUF, som fastsætter, at ”forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker og aktiviteter”,

—  der henviser til artikel 14 TEUF og protokol nr. 26 hertil om tjenesteydelser af almindelig (økonomisk) interesse,

—  der henviser til artikel 26 TEUF, som fastsætter, at ”det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne”,

—  der henviser til artikel 49 og 56 TEUF om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser inden for Unionen,

—  der henviser til artikel 101 og 102 TEUF om konkurrencereglerne for virksomheder,

—  der henviser til artikel 169 TEUF om fremme af forbrugernes interesser og sikring af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF, ændret ved direktiv 2002/39/EF og 2008/6/EF, om posttjenester,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig e-handel, i det indre marked,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF,

—  der henviser til Kommissionens grønbog af 29. november 2012 om "Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU" (COM(2012)0698),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2013: "En køreplan for gennemførsel af det indre marked for pakkelevering - Opbygge tillid til leveringstjenester og tilskynde til onlinesalg" (COM(2013)0886),

—  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 23. april 2013 med titlen "E-commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013" (SWD(2013)0153),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 med titlen "En sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester" (COM(2011)0942),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. december 2012 med titlen ”Den digitale dagsorden for Europa - Digital teknologi som drivkraft for vækst" (COM(2012)0784),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. august 2010 med titlen ”En digital dagsorden for Europa” (COM(2010)0245),

—  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 7. december 2012 med titlen ”Consumer Markets Scoreboard – Making markets work for consumers – Eighth edition” (SWD(2012)0432),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2012 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget med titlen "En europæisk forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst" (COM(2012)0225),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 med titlen "Status vedrørende "Small Business Act" for Europa" (COM(2011)0078),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. januar 2013 med titlen ”2020-handlingsplanen for iværksætterkultur – en saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa” (COM(2012)0795),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2011 med titlen "Små virksomheder i en stor verden - et nyt partnerskab for SMV'ernes udnyttelse af de globale muligheder" (COM(2011)0702),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2012 med titlen "Årlig vækstundersøgelse 2013" (COM(2012)0750),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 til Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget med titlen "På vej mod en akt for det indre marked for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne – 50 forslag med henblik på at blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen" (COM(2010)0608),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 til Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget med titlen "Akten for det indre marked II" (COM(2012)0573),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 til Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget med titlen "Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid" COM(2011)0206),

—  der henviser til Kommissionens hvidbog af 28. marts 2011 med titlen "En køreplan for et fælles europæisk transportområde" (COM(2011)0144),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. oktober 2007 med titlen ”EU's dagsorden for godstransport: øget effektivitet, integration og bæredygtighed i godstransporten i Europa” (COM(2007)0606),

—  der henviser til Rådets konklusioner af 31. maj 2012 om ”Det digitale indre marked og styringen af det indre marked”,

—  der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 om fuldførelse af det digitale indre marked(1),

—  der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om fuldførelse af det digitale indre marked(2),

—  der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om gennemførelse af det indre marked for e-handel(3),

—  der henviser til sine beslutninger af 6. april 2011 om ”et indre marked for europæere(4)”, om ”et indre marked for virksomheder og vækst(5)” og om ”styreformer og partnerskab i det indre marked(6)”,

—  der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om en ny europæisk forbrugerpolitisk strategi(7),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Transport- og Turismeudvalget (A7-0024/2014),

A.  der henviser til, at e-handel er et område med meget stort potentiale for at bekæmpe den økonomiske og finansielle krise, styrke det indre marked og skabe økonomisk vækst og beskæftigelse i EU; der henviser til, at Kommissionens meddelelse fra januar 2012 om e-handel og onlinetjenester udpeger levering af varer købt online som én af de fem største prioriteter i styrkelsen af e-handlen frem mod 2015, og at dens vigtighed også er blevet påpeget af Rådet og Parlamentet;

B.  der henviser til, at EU´s e-handelsmarked voksede med over 20 % i 2012; der henviser til, at der forudses en firdobling af særligt den grænseoverskridende e-handel; der henviser til, at pakkeleveringsmarkedet gennemgår drastiske forandringer, hvor nye udbydere kommer ind på markedet, hvor der satses på innovation og nye tjenester dukker op;

C.  der henviser til, at effektive og pålidelige leveringstjenester er en central grundpille i et egentligt og effektivt digitalt indre marked og har stor betydning i forhold til at fremme e-handel og opbygge tilliden mellem sælger og køber;

D.  der henviser til, at 57 % af detailforhandlerne betragter grænseoverskridende levering som en hindring, mens hver anden forbruger udtrykker bekymring over levering i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner; der henviser til, at kundens to vigtigste bekymringer vedrørende e-handel er levering (herunder tilbagelevering af varer) og høje leveringsomkostninger, hvilket medvirker til lav forbrugertillid til grænseoverskridende e-handel;

E.  der henviser til, at det for at overvinde dette problem er afgørende at styrke forbrugernes tillid til leveringsoperatører og -ydelser og til markedet og deres kendskab til deres rettigheder og pligter ved at sikre, at der er mere information, bedre forståelse og større gennemsigtighed vedrørende leveringsbetingelserne;

F.  der henviser til, at SMV'er, der søger forretningsmuligheder, står over for højere omkostninger, større kompleksitet og mangel på gennemsigtighed, når det gælder grænseoverskridende levering; der henviser til, at priserne på grænseoverskridende leveringer er tre til fem gange højere end priserne på leveringer til hjemmemarkedet; der henviser til, at effektive, enkle og overkommelige leveringssystemer er en vigtig drivkraft i holdbare forretningsmodeller for mange SMV'er og deres evne til at levere varer til kunderne;

Integrerede leveringstjenester i Europa: en grundpille i det digitale indre marked

1.  understreger, at tilgængelige, økonomisk overkommelige og effektive leveringstjenester af høj kvalitet er en essentiel del af onlinevarekøb og må fremmes ved at sikre fri og fair konkurrence; påpeger imidlertid, at mange forbrugere er tilbageholdende med at foretage køb online, især grænseoverskridende køb, på grund af uvished om de tilgængelige leveringsmidler, omkring endelig levering, leveringsomkostninger og pålidelighed;

2.  glæder sig over den grønbog, som Kommissionen har udarbejdet for at udpege mulige mangler på det europæiske leveringsmarked, og opfordrer Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger for at afhjælpe dem på en måde, så både virksomheder og forbrugere vil få fuld gavn af de muligheder, det digitale indre marked giver; understreger, at ethvert forslag om tiltag bør tage hensyn til bæredygtigheden i leveringsprocessen og søge at minimere dens indvirkning på miljøet;

3.  konstaterer, at konkurrencen mellem udbydere af kurertjenester i visse medlemsstater har mangler på grænseoverskridende niveau og beklager den manglende gennemsigtighed for så vidt angår prisvilkår og udførelsen af de pågældende tjenester; vurderer især, at der bør indføres værktøjer for at skabe bevidsthed om tilbud fra alle udbydere af kurertjenester på europæisk plan;

Forbrugernes interesser i centrum for leveringsprocessen

4.  understreger vigtigheden af at styrke forbrugernes tillid til leveringsprocessen; mener, at mere gennemsigtighed og bedre og mere direkte sammenlignelige oplysninger om tilgængelige leveringsmuligheder, priser og betingelser er altafgørende for forbrugerne, især de betingelser, under hvilke forbrugerens ordre forsendes, og de procedurer, der skal følges i tilfælde af forsinkelse eller returnering, beskadigelse eller bortkomst af varer;

5.  understreger, at det er nødvendigt at fremme initiativer, der sikrer forbrugernes valgmuligheder på købstidspunktet; bemærker den betydelige kløft, der eksisterer mellem forbrugernes forventninger og adgangen til anvendelige, innovative tjenester såsom formidlingssteder, pakkekiosker eller -terminaler, konstant tilgængelig døgnservice, "track-and-trace”-løsninger og nemme returneringsregler;

6.  understreger, at leveringstjenesternes pålidelighed er afgørende, og at det er yderst vigtigt at tilbyde effektive systemer, der garanterer, at pakkerne reelt når den ønskede destination inden for en rimelig tidshorisont;

7.  påpeger, at de høje omkostninger ved grænseoverskridende levering i fjerntliggende områder eller i de ultraperifære regioner er en af hovedårsagerne til manglende kundetilfredshed; understreger, at mere økonomisk overkommelige leveringsmuligheder for forbrugere og sælgere, især SMV'er, er bydende nødvendige, hvis fjernsalg og -køb skal stige, og for at der kan tales om et virkeligt indre marked;

8.  understreger behovet for at forbedre den geografiske dækning og adgangen til befordringspligtydelser vedrørende levering af pakker i landdistrikter og fjerntliggende områder;

9.  mener, at det for at etablere et integreret indre marked for pakkelevering er vigtigt at have en stabil og sammenhængende social dimension, hvor der stilles krav om, at leveringstjenester skal være i overensstemmelse med arbejdstagerrettigheder, ansættelses- og aflønningsregler og sociale og miljømæssige standarder; bemærker i denne forbindelse, at sort arbejde og misbrug af arbejdskraft er en risiko i sektoren, og at det er vigtigt med ansvarlige ansættelsesforhold af høj kvalitet og løbende passende uddannelse af de ansatte for at opnå leveringstjenester af høj kvalitet; understreger, at overholdelse af den sociale dimension såvel som tilstrækkelig fleksibilitet på leveringsmarkedet, så det kan udvikle sig og tilpasse sig teknologiske nyskabelser, er centrale elementer, hvis man vil opfylde forbrugernes krav og forventninger og give virksomhederne mulighed for at tilbyde dem bedre produkter, som opfylder deres behov og forventninger fuldt og helt;

10.  gør opmærksom på, at retssikkerhed er vigtigt for at vinde forbrugernes tillid; understreger i den forbindelse vigtigheden af, at forbrugerne informeres fyldestgørende om den gældende lovgivning;

11.  mener, at udviklingen af grænseoverskridende e-handel ligeledes afhænger af kundernes tillid, og at oprettelsen af et europæisk netværk med nationale problemløsningscentre som Solvit og et varslingssystem som RAPEX, der kan advare forbrugerne om websteder, der anvender svigagtig praksis, vil kunne bidrage til at berolige forbrugerne;

12.  bemærker, at flere og flere forbrugere benytter sammenligningswebsteder til at sammenligne priser, ydelser eller betingelser for levering af produkter og tjenesteydelser, der tilbydes af leveringsvirksomheder, navnlig med hensyn til e-handel; opfordrer Kommissionen til fastlægge EU-retningslinjer for mindstestandarder for sammenligningswebsteder, der skal bygge på de centrale principper gennemsigtighed, upartiskhed, kvalitet, information og brugervenlighed;

13.  opfordrer Kommissionen til sammen med virksomhederne og forbrugerorganisationerne at udarbejde fælles indikatorer for kvaliteten af leveringstjenester for at gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne forskellige tilbud mere præcist;

Lige vilkår for SMV´er

14.  fremhæver SMV´ers afgørende rolle for vækst, innovation og jobskabelse, især jobs til unge; understreger, at leveringstjenester er yderst vigtige for europæiske SMV'er, og at et integreret, konkurrencedygtigt leveringsmarked, der sikrer forskellige leveringsmuligheder og muligheder for logistisk støtte til overkommelige priser, er en forudsætning for at komme ind på nye markeder og nå ud til flere forbrugere i EU; understreger vigtigheden af at styrke informationsstrømmen til små og mellemstore virksomheder om mulighederne for at konsolidere deres pakkemængder og om innovative leverings- og afhentningsløsninger, der kan reducere omkostningerne på det sidste leveringstrin;

15.  understreger, at det er nødvendigt, at virksomhederne og navnlig SMV'er bliver i stand til at imødekomme forbrugernes behov og forventninger med enklere, hurtigere, mere økonomisk overkommelige, gennemsigtige, pålidelige og effektive forsendelsestjenester i forbindelse med grænseoverskridende handel; fremhæver, at leveringstjenester, der ikke lever op til forbrugerens forventninger, har direkte indvirkning på virksomhedens varemærke, image og konkurrenceevne;

16.  bemærker, at SMV'ernes udvikling af e-handel på grænseoverskridende plan er begrænset; støtter samarbejdet mellem SMV'er samt via deres repræsentative organer om forhandling om mere fordelagtige leveringspriser, navnlig gennem indførelse af fælles onlineplatforme, og om forbedring af kvaliteten af deres serviceydelser;

17.  er bekymret over de ulemper, SMV'er står over for på grund af deres ringe størrelse; understreger, at SMV'er på nuværende tidspunkt slås med høje omkostninger, stor kompleksitet på grund af det fragmenterede europæiske marked og utilstrækkelige oplysninger om tilgængelige leveringsmuligheder og -priser;

Mod innovative og interoperable løsninger for et reelt europæisk leveringsmarked

18.  beklager opsplitningen af den europæiske postsektor i nationale netværk, der er lidet interoperable, og den mangelfulde integrering af vej-, jernbane- og vandtransport; glæder sig over de skridt, som operatørerne på forsyningsmarkedet allerede har taget, og som har til formål at udarbejde løsninger, der er bedre tilpasset forbrugernes og detailhandlernes behov på e-markedet, såsom større fleksibilitet i forbindelse med levering eller tilbagelevering af varer; opfordrer Kommissionen til at vedblive med at foreslå foranstaltninger, der kan tilskynde erhvervslivet til at forbedre interoperabiliteten og fremskynde lanceringen af strømlinede pakkeleverings- og -indsamlingsprocesser, der kan mindske omkostningerne, give flere stordriftsfordele for leveringstjenesterne, fremme samling af mindre leverancer for at opnå mængderabatter for mindre forhandlere, øge leveringstjenesternes tilgængelighed og kvalitet samt tilbyde økonomisk overkommelige og fleksible forsendelsespriser til både forbrugere og virksomheder;

19.  mener, at det i denne henseende er særlig vigtigt, at erhvervslivet samarbejder om interoperable grænseoverskridende "track-and-trace”-systemer; opfordrer Kommissionen til yderligere at undersøge mulighederne for at udvikle europæiske standarder med henblik på at forbedre integrerede "track-and-trace”-systemer og fremme integrerede logistiske tjenesters kvalitet, pålidelighed og bæredygtighed i forbindelse med elektronisk handel;

20.  fremhæver, at enklere afhentnings- og tilbageleveringsløsninger allerede har en væsentlig betydning for udviklingen af e-handlen og i fremtiden kan føre til lavere priser og forbedring af kundetilfredsheden, især i grænseoverskridende transaktioner; opfordrer til mere samarbejde for at forbedre interoperabiliteten hos de call-centre, der tager imod klager fra kunder;

21.  tilskynder Kommissionen til at skabe platforme for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem leveringstjenester for hurtigt at gøre noget ved de eksisterende mangler på EU's leveringsmarked med hensyn til for innovation, fleksibilitet, lagerstyring, transport, afhentning og returnering af pakker under hensyntagen til EU´s konkurrencelovgivning og til at drøfte mulighederne for, at kurertjenester og posttjenester kan dele infrastruktur til gensidig fordel;

22.  opfordrer Kommissionen til sammen med forretningsmiljøet at arbejde på at få vedtaget europæiske standarder for adresseangivelse og mærkning samt standarder for e-handelsvenlige brevkasser;

23.  opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for indførelse af et europæisk garantimærke for e-handel og om, et sådant garantimærke også kan bidrage til at sikre kvalitet og pålidelighed for integrerede leveringstjenester og dermed sikre forbrugertillid til grænseoverskridende e-handel, tilskynde e-detailhandlere og pakketjenester til at øge gennemsigtigheden samt retssikkerheden for både forbrugere og virksomheder og øge konkurrencefordelen for virksomhederne, navnlig SMV’er, og derved bidrage til at skabe en sund økonomisk vækst og jobskabelse; understreger, at et sådant garantimærke for at være effektivt skal baseres på et sæt standardiserede minimumskrav og gennemsigtige bestemmelser om forbrugerbeskyttelse og -oplysning samt krav til procedurer for klagebehandling og tvistbilæggelse;

24.  understreger, at beskyttelse af en enkeltpersons personoplysninger og databeskyttelse generelt er af afgørende betydning, og at enhver ny foranstaltning, der træffes, bør være underlagt EU's bestemmelser om databeskyttelse og især direktiv 95/46/EF.

Overvågning af markedets udvikling og forbedring af regulerende tilsyn

25.  anerkender pakkeleveringsmarkedets dynamiske natur, hvor nye tjenester og udbydere hurtigt dukker op; bemærker, at innovative løsninger, der imødekommer e-detailforhandlernes og kundernes behov, sandsynligvis vil udgøre en væsensforskel for konkurrencen; mener, at eventuelle lovgivningsmæssige tiltag på forhånd bør gennemgås nøje for at undgå, at de kommer til at hæmme dynamikken på pakkeleveringsmarkedet, så det ikke bremses af overregulering; opfordrer Kommissionen til at overvåge udviklingen på markedet nøje for at kunne identificere et hvilket som helst område med muligt markedssvigt, hvor der kan blive behov for en yderligere indsats i fremtiden; understreger i den forbindelse, at markedsovervågningen ikke kun skal omfatte etablerede postvirksomheder, men også andre typer leveringstjenesteudbydere;

26.  påpeger, at der allerede findes et passende regelsæt, og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at det eksisterende regelsæt omsættes, implementeres og håndhæves fuldt ud, idet der navnlig lægges vægt på direktivet om posttjenester, EU´s konkurrencelovgivning, direktivet om alternativ tvistbilæggelse og direktivet om forbrugerrettigheder, navnlig med hensyn til de formelle krav til fjernsalgsaftaler;

27.  understreger, at den faktiske håndhævelse af regelsættet også afhænger af, at de nationale myndigheder overvåger, at postvirksomhederne overholder deres retlige forpligtelser, navnlig i forbindelse med befordringspligten i henhold til direktiv 97/67/EF;

28.  bemærker, at komplicerede momsregler er en betydelig hindring for små virksomheder, som driver grænseoverskridende handel; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge det bebudede forslag om indførelse af en standardiseret momserklæring;

29.  understreger, at valgfrie europæiske aftaleregler for aftaler mellem virksomheder og forbrugere vil føre til en mærkbar forenkling og vil få flere SMV'er til at benytte grænseoverskridende pakkeforsendelser; opfordrer medlemsstaterne til konstruktivt at fremme de igangværende forhandlinger om EU-købeloven;

o
o   o

30.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0327.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0468.
(3) EUT C 50 E af 21.2.2012, s. 1.
(4) EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 59.
(5) EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 70.
(6) EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 51.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0239.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik