Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2177(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0028/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0028/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 8.8
CRE 04/02/2014 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0069

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 442kWORD 119k
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Χαλυβουργία στην Ευρώπη
P7_TA(2014)0069A7-0028/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη (2013/2177(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 157 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), το οποίο καλύπτει τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον χάλυβα, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» (COM(2013)0407),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 10ης Ιουνίου 2013, την οποία είχε αναθέσει η Επιτροπή στο Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής με τίτλο «Εκτίμηση επιπτώσεων του σωρευτικού κόστους για τη χαλυβουργία» (Assessment of cumulative cost impact for the steel industry)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Πράσινη βίβλος – Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» (COM(2013)0169),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις, της 12ης Φεβρουαρίου 2013, της στρογγυλής τράπεζας υψηλού επιπέδου σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας(3),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτησή του, της 4ης Φεβρουαρίου 2013, μετά τη δήλωση της Επιτροπής, σχετικά με την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ενόψει των υφιστάμενων δυσκολιών (2013/2538(RSP)),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη χαλυβουργία της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με θέμα «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη - Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Πράξη για την Ενιαία Αγορά: Τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη»(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2012, με τίτλο «Δράση για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2012)0299),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» (COM(2011)0642),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τις επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (Σχέδιο ΣΕΤ)(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο «Εξασφάλιση πρώτων υλών για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης· πρόταση για μια ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας σχετικά με τις πρώτες ύλες (Making raw materials available for Europe’s future wellbeing; proposal for a European Innovation Partnership on raw materials) (COM(2012)0082),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας πρώτων υλών για τη διευκόλυνση των τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα» (Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies) (SEC(2011)1609),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2013(8),

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 28ης Νοεμβρίου 2013(9),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Eurofound σχετικά με τις οργανώσεις κοινωνικών εταίρων: η χαλυβουργία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0028/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, από τότε που έπαψε να ισχύει η Συνθήκη ΕΚΑΧ, οι τομείς του άνθρακα και του χάλυβα της ΕΕ διέπονται από τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός τομέας άνθρακα και χάλυβα διαδραμάτισε σημαντικό ιστορικό ρόλο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί τη βάση της βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός χάλυβα παγκοσμίως και έχει στρατηγική σημασία για πολλούς καίριους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως για τις χερσαίες και ναυτικές μεταφορές, τον κατασκευαστικό τομέα, τη μηχανουργία, τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, την ενέργεια και την άμυνα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή χάλυβα έχει μειωθεί στο ήμισυ τα τελευταία δέκα χρόνια, με την Κίνα να κατέχει τώρα περίπου το 50% της παγκόσμιας παραγωγής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η παγκόσμια ζήτηση χάλυβα αναμένεται να αυξηθεί και ότι ο χάλυβας παραμένει καίρια πρώτη ύλη για τις αλυσίδες βιομηχανικής προτιθέμενης αξίας της Ευρώπης, και ότι, συνεπώς, είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσει την εγχώρια παραγωγή της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει μια πολιτική ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής σε όλα τα κράτη μέλη, με σκοπό τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ και την αύξηση του ποσοστού της βιομηχανίας από 15,2% του ΑΕγχΠ σε τουλάχιστον 20% έως το 2020·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία της ΕΕ αποτελεί σημαντικό εργοδότη, υπεύθυνο για 350.000 άμεσες θέσεις εργασίας και αρκετά εκατομμύρια ακόμη σε συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού της ανακύκλωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε μορφή αναδιάρθρωσης έχει σοβαρότατες επιπτώσεις για τη θιγόμενη γεωγραφική περιοχή·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με άλλους κλάδους, οι εργασιακές σχέσεις στη χαλυβουργία χαρακτηρίζονται από ισχυρή οργάνωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαρακτηριστικό αυτό καθίσταται εμφανές στον αυξημένο συνδικαλισμό, την ισχυρή παρουσία οργανώσεων εργοδοτών, οι οποίες διαθέτουν επίσης μεγάλο αριθμό μελών, καθώς και στο υψηλό επίπεδο κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αντικατοπτρίζεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η χαλυβουργία βρίσκεται στο προσκήνιο από άποψη ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων(10)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης και τις επενδύσεις της με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, η ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο κινδυνεύει, λόγω συνδυασμού διαφόρων παραγόντων:

   η ζήτηση χάλυβα μειώθηκε σημαντικά, μεταξύ άλλων εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών σε ορισμένους τομείς που χρησιμοποιούν χάλυβα·
   το λειτουργικό κόστος της είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανταγωνιστών της·
   είναι σκληρότατος ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες, όπου οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν υπό τα ίδια αυστηρά κανονιστικά πρότυπα όπως στην ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της εκτίμησης του σωρευτικού κόστους του τομέα του χάλυβα δείχνουν ότι η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ προσδιορίζει ένα σημαντικό ποσοστό των περιθωρίων κέρδους των παραγωγών χάλυβα της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας έχει διαμορφώσει ένα αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, καθώς οδήγησε στην αύξηση των τιμών της ενέργειας και κατέστησε την ευρωπαϊκή παραγωγή μη ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για την ενέργεια αντιπροσωπεύουν έως και το 40% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών και ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές της ΕΕ περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία, ιδίως η παραγωγή ειδικών τύπων χάλυβα, έχει αποκτήσει απόλυτα παγκόσμιο χαρακτήρα και ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, ενώ το κόστος παραγωγής στην ΕΕ είναι υψηλότερο εξαιτίας της μονομερούς κοστολογικής επιβάρυνσης στο εσωτερικό της ΕΕ που οφείλεται κυρίως στις πολιτικές της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κατάσταση όπου οι τιμές του φυσικού αερίου στην ΕΕ είναι τριπλάσιες ή και τετραπλάσιες -και οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας διπλάσιες- σε σχέση με εκείνες των ΗΠΑ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξάγεται περισσότερος παλαιοσίδηρος από την ΕΕ από ό,τι εισάγεται, και ότι η ΕΕ, ως εκ τούτου, χάνει σημαντικό όγκο πολύτιμης δευτερογενούς πρώτης ύλης, συχνά προς όφελος της χαλυβουργίας χωρών η περιβαλλοντική νομοθεσία των οποίων υστερεί έναντι της ευρωπαϊκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία στην ΕΕ εξαρτάται από τις εισαγωγές πρώτων υλών, ενώ επιβάλλονται περιορισμοί επί των εξαγωγών στο 40% των παγκόσμιων βιομηχανικών πρώτων υλών, και ότι η Ευρώπη προβαίνει σε εξαγωγές μεγάλων ποσοτήτων παλαιοσιδήρου, τη στιγμή που πολλές χώρες επιβάλλουν περιορισμούς στην εξαγωγή του·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοπτικές για την απασχόληση στον τομέα του χάλυβα εγείρουν σοβαρές ανησυχίες, εφόσον πάνω από 65.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στην Ευρώπη κατά τα λίγα τελευταία χρόνια λόγω της μείωσης της παραγωγικής ικανότητας ή του κλεισίματος μονάδων παραγωγής·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση προκαλεί τεράστια κοινωνικά προβλήματα στους εργαζομένους και τις περιοχές που πλήττει, και ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση θα πρέπει να ενεργούν με κοινωνική υπευθυνότητα, δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει πως είναι αδύνατη μια επιτυχής αναδιάρθρωση χωρίς επαρκή κοινωνικό διάλογο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση έχει ως αποτέλεσμα μια πλεονασματική παγκόσμια παραγωγή χάλυβα· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι το 2050 η χρήση χάλυβα και άλλων βασικών μετάλλων αναμένεται να είναι διπλάσια ή τριπλάσια σε σχέση με το σημερινό επίπεδο, και ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία πρέπει να διαβεί αυτήν την «κοιλάδα του θανάτου» τα επόμενα χρόνια, να πραγματοποιήσει επενδύσεις και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου η αναδιάρθρωση να είναι οικονομικά επιτυχημένη και κοινωνικά υπεύθυνη, απαιτείται να ενσωματωθεί σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική με στόχο τη διασφάλιση και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης·

1.  επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη χαλυβουργία στην Ευρώπη ως σημαντικό στοιχείο για την αποφυγή της περαιτέρω μετεγκατάστασης της παραγωγής χάλυβα εκτός της Ευρώπης·

2.  επικροτεί την προσέγγιση της Επιτροπής για τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των διευθυντικών στελεχών του κλάδου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τη μορφή μόνιμης στρογγυλής τράπεζας υψηλού επιπέδου για τον χάλυβα, καθώς και τις ευρωπαϊκές τομεακές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου·

3.  επικροτεί τη σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη χαλυβουργία, εκφράζει ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις της πραγματοποιούνται μόνο μία φορά τον χρόνο· θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαδικασία, με τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ευρωπαϊκών περιφερειών που φιλοξενούν χαλυβουργικές επιχειρήσεις στις εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη χαλυβουργία, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων φορέων των κρατών μελών·

4.  τονίζει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού και κρατικών επιδοτήσεων εγγυάται ένα σταθερό περιβάλλον για τον τομέα του χάλυβα· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να κινείται αποφασιστικά όσον αφορά την παρακολούθηση και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις στρεβλώσεων του ανταγωνισμού·

Ι.Βελτίωση των συνθηκών για τον χάλυβα

I.1. Αύξηση της ζήτησης

5.  υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη εξαρτάται από την ύπαρξη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και, επομένως, προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη στρατηγική ανάπτυξη καίριων τομέων που χρησιμοποιούν χάλυβα, μέσω της βελτίωσης των επενδυτικών συνθηκών, μεταξύ άλλων για την έρευνα και την καινοτομία καθώς και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, της παροχής κινήτρων για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών και νόμιμων διαδικασιών παραγωγής (π.χ. με τη χρήση της τυποποίησης και της πολιτικής δημοσίων προμηθειών), της ενδυνάμωσης της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης των έργων για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών υποδομών σε συνεργασία με όλους τους σχετικούς παράγοντες·

6.  πιστεύει ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι καίριας σημασίας, από την άποψη της ζήτησης χάλυβα, και ότι είναι αναγκαία μια διεξοδική μελέτη σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τρόπους για την τόνωσή του με την αύξηση των δημόσιων έργων, όχι μόνο στους τομείς των υποδομών επικοινωνίας και μεταφορών αλλά και σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η δημόσια διοίκηση, καθώς και στους τομείς που συνδέονται με τα βιώσιμα κτίρια και την ενεργειακή απόδοση·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία και τη σκοπιμότητα της σύναψης μιας διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης, με στόχο την ενίσχυση των συναλλαγών και της ζήτησης χάλυβα σε καίριους τομείς και τονίζει, συνεπώς, ότι οι διαπραγματεύσεις για την εν λόγω εταιρική σχέση δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε κανέναν από τους τομείς αυτούς·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να συγκροτήσει ένα όργανο για την εις βάθος ανάλυση της αγοράς χάλυβα, το οποίο θα μπορεί να παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης χάλυβα, κάνοντας διάκριση μεταξύ των διαρθρωτικών και των κυκλικών συνιστωσών της εξέλιξης της συγκεκριμένης αγοράς· πιστεύει ότι η εποπτεία της αγοράς χάλυβα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαφάνεια των αγορών χάλυβα και παλαιοσιδήρου και να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη διορθωτικών και προορατικών μέτρων τα οποία είναι αναπόφευκτα λόγω της κυκλικής φύσης της χαλυβουργίας·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το εν λόγω όργανο ανάλυσης της αγοράς για να προβλέπει τους κινδύνους και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το κλείσιμο μονάδων παραγωγής επηρεάζει την ανάκαμψη του τομέα·

I.2. Απασχόληση

10.  πιστεύει ότι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, ο κλάδος και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να δράσουν από κοινού ώστε να διατηρήσουν και να προσελκύσουν ειδικευμένους εργαζόμενους, ταλαντούχους επιστήμονες υψηλής ειδίκευσης και διοικητικά στελέχη στον τομέα του χάλυβα, καθώς και ταλαντούχους νέους μέσω προγραμμάτων μαθητείας, εξασφαλίζοντας έτσι ένα δυναμικό και καινοτόμο εργατικό δυναμικό· υπενθυμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και ιδρύματα βιομηχανικής έρευνας, των οποίων η επιστημονική αριστεία είναι καίριας σημασίας για τη διαμόρφωση των περιφερειακών προϋποθέσεων για μια ανταγωνιστική χαλυβουργία· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αμέσως δράσεις ώστε να αποφευχθεί η απώλεια εμπειρογνωμοσύνης και να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια θέσεων εργασίας· ζητεί τη βελτίωση του προγραμματισμού και της διαχείρισης των αλλαγών, μέσω της προώθησης των δραστηριοτήτων κατάρτισης, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της στήριξης της επιμόρφωσης· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη συστηματικών λύσεων σε σχέση με την αλλαγή γενιάς και τις μελλοντικές ελλείψεις δεξιοτήτων και την απώλεια τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, και τονίζει την ανάγκη διατήρησης και ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού και των δεξιοτήτων που έχουν ζωτική σημασία για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του τομέα· παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει, μέσω του προγράμματος Erasmus για όλους και Erasmus για τους επιχειρηματίες, τις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων οι οποίες, με βάση τα στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες και την εξέλιξή τους, θα εργαστούν για την ανάπτυξη και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων σπουδών και κοινών μεθόδων, περιλαμβανομένων προγραμμάτων μάθησης με βάση την εργασία· ζητεί να ενισχυθούν τα μέσα παρέμβασης προς όφελος των εργαζομένων και να προωθηθεί η επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να διευκολυνθεί και να υποστηριχθεί η επανένταξη του προσωπικού που απασχολείται στον τομέα, σε συνέχεια αναδιαρθρώσεων σε επιχειρήσεις·

11.  είναι της γνώμης ότι η απουσία κατάλληλης βιομηχανικής πολιτικής οδηγεί σε μόνιμη απώλεια της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους της ενέργειας· υπογραμμίζει ότι το υψηλό κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών δεν οφείλεται μόνο στην ανάγκη εισαγωγής τους από τρίτες χώρες, αλλά και σε εσωτερικούς παράγοντες· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η τρέχουσα αναδιάρθρωση της χαλυβουργίας οδήγησε σε κοινωνικά προβλήματα, λόγω της μείωσης του αριθμού των θέσεων εργασίας·

12.  ζητεί, κατά τη χάραξη μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στα έγγραφα προσανατολισμού σχετικά με τις συντάξεις και τις λοιπές κοινωνικές παροχές, να ληφθεί υπόψη ο επίπονος χαρακτήρας των επαγγελμάτων της χαλυβουργίας, που εξαρτάται από τη διαδικασία παραγωγής, καθώς και το άγχος που αυτά προκαλούν στους εργαζομένους και στους υπεργολάβους(11)· τονίζει ότι οι εργαζόμενοι στη χαλυβουργία κινδυνεύουν περισσότερο να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, καθώς διακινδυνεύουν τη σωματική τους ακεραιότητα και αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ως απόρροια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, σε σχέση με τον μέσο εργαζόμενο στην ΕΕ των 28·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για τον κοινωνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και για την ύπαρξη πρόσθετων (επίσημων και ανεπίσημων) δομών κοινωνικού διαλόγου, όπως οι ομάδες εργασίας, οι συντονιστικές επιτροπές, κ.λπ., οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ευρύτερης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών·

14.  τονίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο κοινωνικός διάλογος στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις ιδιαιτερότητες του τομέα, όπως για παράδειγμα οι επαχθείς συνθήκες εργασίας για την παραγωγή χάλυβα, τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, η αύξηση των τεχνολογικών καινοτομιών και η σημαντική αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη·

15.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης πρέπει επίσης να εστιαστεί στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο εργατικό δυναμικό και την ανταγωνιστικότητα του τομέα, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις μειώσεις παραγωγικής ικανότητας και το κλείσιμο μονάδων παραγωγής στην Ευρώπη· είναι της γνώμης ότι τα κεφάλαια της ΕΕ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ορισμένων εγκαταστάσεων, διότι αυτό θα προκαλούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των χαλυβουργιών στην ΕΕ, αλλά μόνο για τον μετριασμό των επιπτώσεων από το κλείσιμο ή τη συρρίκνωση μιας εγκατάστασης στους πληγέντες εργαζομένους και για την προώθηση της απασχόλησης των νέων στον κλάδο·

16.  τονίζει ότι ο περιορισμός της ζήτησης δεν επιτρέπεται να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τις θέσεις εργασίας· ζητεί εν προκειμένω μια λύση για ολόκληρη την Ευρώπη·

17.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διατήρηση της παραγωγής χάλυβα στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας τα σχετικά επίπεδα απασχόλησης, και να προωθήσει πρωτοβουλίες για την πρόληψη και την αποφυγή του κλεισίματος ευρωπαϊκών μονάδων παραγωγής·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αμέσως και επαρκώς χρηματοδότηση της ΕΕ προκειμένου να μειωθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης· ζητεί, ειδικότερα, να αξιοποιηθούν στο έπακρο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

19.  είναι πεπεισμένο ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε μέτρα καινοτομίας και αναδιάρθρωσης αποτελεί την καλύτερη εγγύηση της οικονομικής επιτυχίας·

20.  τονίζει ότι χρειάζονται εργαζόμενοι με τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες που θα μπορέσουν να διαχειριστούν τη μετάβαση προς περισσότερο βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίες και προϊόντα, και ζητεί τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης· επιδοκιμάζει το έργο για την προώθηση του οικολογικού χαρακτήρα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Greening Technical Vocational Education & Training) στον τομέα της χαλυβουργίας(12) στο πλαίσιο του οποίου χαλυβουργικές επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και οι κοινωνικοί εταίροι εξέτασαν από κοινού τις ανάγκες για δεξιότητες σχετικές με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του εν λόγω έργου·

21.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο θα διατηρεί και θα δημιουργεί αξιόλογες θέσεις εργασίας και βιομηχανική δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες·

II.Ενέργειες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας

II.1. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός σε προσιτές τιμές

22.  σημειώνει ότι, λόγω του ότι η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με περιορισμένους πόρους, οι τιμές της ενέργειας στην ΕΕ έχουν σημειώσει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τη σημαντική χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο· αναγνωρίζει ότι οι τιμές ενέργειας αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους για τη χαλυβουργία και για άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες· πιστεύει ότι η αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενέργειας, στη βάση κυρίως της διαφάνειας των τιμών, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί η βιομηχανία χάλυβα να εφοδιάζεται σε ενέργεια με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο και σε προσιτές τιμές· επισημαίνει ότι πρέπει να συμπληρωθούν τα κενά στις διασυνοριακές συνδέσεις και ότι η υφιστάμενη νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, προκειμένου να αποκομιστούν τα οφέλη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας· συμφωνεί με την υπόσχεση της Επιτροπής για ενίσχυση των προσπαθειών μείωσης του χάσματος όσον αφορά τις τιμές και το κόστος της ενέργειας μεταξύ της βιομηχανίας της ΕΕ και των βασικών ανταγωνιστών της, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές των επί μέρους κρατών μελών και παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις εθνικές ιδιαιτερότητές τους· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει, εντός διαστήματος 12 μηνών, να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις εν προκειμένω·

23.  τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει με περισσότερο συγκεκριμένο και λεπτομερή τρόπο το ζήτημα της διαρροής άνθρακα και ότι οι στόχοι της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 πρέπει να είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτοί για τις βιομηχανίες της ΕΕ, καθώς και ότι εκείνες που παρουσιάζουν τη βέλτιστη απόδοση δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με πρόσθετο άμεσο ή έμμεσο κόστος εξαιτίας των πολιτικών για το κλίμα· τονίζει ακόμα ότι οι διατάξεις για τη διαρροή άνθρακα θα πρέπει να προβλέπουν την εντελώς δωρεάν κατανομή των τεχνικά εφικτών δεικτών αναφοράς, χωρίς συντελεστή μείωσης για τους τομείς στους οποίους σημειώνεται διαρροή άνθρακα·

24.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές για την προώθηση των πηγών ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα με σκοπό την άμεση ενσωμάτωσή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας·

25.  θεωρεί ότι πρέπει να παρέχεται στήριξη για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε τεχνολογίες που μεγιστοποιούν τη χρησιμοποίηση της εισερχόμενης ενέργειας, παραδείγματος χάρη με τη βέλτιστη αξιοποίηση των αερίων των βιομηχανικών διεργασιών και της απορριπτόμενης θερμότητας, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ατμού και ηλεκτρικής ενέργειας·

26.  θεωρεί απαραίτητη τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων μεταξύ των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των βιομηχανικών καταναλωτών, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την βελτίωση των διεθνών δικτύων εφοδιασμού, που έχουν καίρια σημασία για τις περιοχές της περιφέρειας της ΕΕ, βοηθώντας έτσι στην αποτροπή της μετεγκατάστασης σε τρίτες χώρες και σε άλλα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας ενέργειας ενδέχεται να μετριάζει τον κίνδυνο που ενέχουν οι διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας και να συμβάλλει στη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους βιομηχανικούς καταναλωτές· ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τα θέματα ανταγωνισμού που σχετίζονται με τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας ενέργειας·

27.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να χαράξει στρατηγικές για την ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων με σκοπό την προώθηση της ταχείας ενσωμάτωσης των εν λόγω πηγών ενέργειας στην αγορά ηλεκτρισμού· πιστεύει ότι, παράλληλα, θα πρέπει να καταστεί εφικτή η αντιστάθμιση της συνολικής επιβάρυνσης για ηλεκτρική ενέργεια στις βιομηχανίες έντασης ενέργειας, αν οι ανταγωνιστές τους εκτός ΕΕ δεν υπόκεινται σε παρόμοια επιβάρυνση·

28.  τονίζει ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη χαλυβουργία· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό μέσα από την ανάπτυξη των απαραίτητων έργων ενεργειακών υποδομών, και να παράσχουν τα κατάλληλα κίνητρα στους επενδυτές με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών του φυσικού αερίου και να προωθήσει τον συντονισμό και τη στήριξη της ασφάλειας των διαδρομών εφοδιασμού με υγροποιημένο φυσικό αέριο· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε συνολική εκτίμηση της καταλληλότητας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τον τρόπο διατήρησης της ευελιξίας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας·

29.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει έκθεση για την παρακολούθηση των εξελίξεων στις εγκαταστάσεις των οποίων η ακεραιότητα βρίσκεται σε κίνδυνο, όπως ζητείται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη χαλυβουργία της ΕΕ·

II.2. Προστασία του κλίματος, αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

30.  υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία έχει μειώσει τις συνολικές εκπομπές της κατά περίπου 25% από το 1990· σημειώνει ότι ο χάλυβας ανακυκλώνεται πλήρως χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας· αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα χάλυβα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να διευκολύνουν τη μετάβαση προς μια οικονομία της γνώσης, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και η οποία θα είναι αποδοτική όσον αφορά τη χρήση των πόρων· τονίζει τη σημασία των προσπαθειών που καταβάλλονται για την περαιτέρω μείωση των συνολικών εκπομπών της χαλυβουργίας·

31.  πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή χάλυβα πρέπει να διατηρηθεί μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου παραγωγής χάλυβα· προτρέπει την Επιτροπή να καταρτίσει και να προωθήσει ευρωπαϊκά πρότυπα βιωσιμότητας, όπως το σήμα για τα κατασκευαστικά προϊόντα από χάλυβα (SustSteel)·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία των δαπανών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ιδίως όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, την προμήθεια πρώτων υλών, την ασφάλεια του εφοδιασμού και την οικονομική ανάπτυξη που συνδέεται με την ανάπτυξη των λιμένων·

33.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαφοροποιήσει τα σημεία εισόδου και διανομής των πρώτων υλών, καθώς είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ευρωπαϊκή χαλυβουργία να μην εξαρτάται από έναν μόνο λιμένα άφιξης όσον αφορά τις πρώτες ύλες· πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας κόμβος για τη διανομή των ορυκτών υλών προς τη νότια και ανατολική Ευρώπη·

34.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της πρωτογενούς παραγωγής χάλυβα στην ΕΕ, δεδομένης της αυξανόμενης παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα, καθώς και για την παραγωγή ειδικών κατηγοριών χάλυβα που απαιτούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας· υπογραμμίζει ότι η παραγωγή χάλυβα από παλαιοσίδηρο μειώνει τη χρήση ενέργειας κατά 75% και τη χρήση πρώτων υλών κατά 80%· παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς παλαιοσιδήρου από χάλυβα, βελτιώνοντας τη λειτουργία των αγορών δευτερογενούς μετάλλου, καταπολεμώντας τις παράνομες εξαγωγές παλαιοσιδήρου, εξαιτίας των οποίων η ευρωπαϊκή οικονομία χάνει πολύτιμες και αναγκαίες πρώτες ύλες, και ενισχύοντας την ικανότητα των κρατών μελών να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις σε φορτία αποβλήτων, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού· ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης παλαιοσιδήρου μέσω της μεγιστοποίησης της συλλογής και της βελτίωσης της ποιότητας του παλαιοσιδήρου, ως έναν τρόπο εξασφάλισης της πρόσβασης σε πρώτες ύλες, μετριασμού της ενεργειακής εξάρτησης, μείωσης των εκπομπών, και προώθησης μιας κυκλικής οικονομίας· υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής όσον αφορά την επιθεώρηση και τον έλεγχο των φορτίων αποβλήτων, προκειμένου να αποφεύγονται οι παράνομες εξαγωγές παλαιοσιδήρου, συχνά προς χώρες στις οποίες η περιβαλλοντική νομοθεσία δεν είναι συγκρίσιμη με την ενωσιακή·

35.  προτρέπει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση σε σχέση με την πολιτική για την αλλαγή του κλίματος, το περιβάλλον, την ενέργεια και την ανταγωνιστικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τομεακές ιδιαιτερότητες· πιστεύει ότι, όταν η Επιτροπή εκπονεί κανονιστικές διατάξεις, θα πρέπει να αναζητεί συνέργειες που θα επιτρέπουν την επίτευξη στόχων σχετικών με το κλίμα και την ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζουν τους στόχους για την ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον και θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους διαρροής άνθρακα και μετεγκατάστασης·

36.  καλεί την Επιτροπή να προβεί στην επόμενη αναθεώρηση του καταλόγου διαρροής άνθρακα χρησιμοποιώντας μια ανοιχτή και διαφανή μεθοδολογία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάλυβας που παράγεται στην Ευρώπη διευκολύνει την προσπάθεια για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και συνυπολογίζοντας τις έμμεσες επιπτώσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό· προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις για τη διαρροή άνθρακα θα παραμείνουν ενεργές, διατηρώντας τη χαλυβουργία στον κατάλογο διαρροών·

37.  τονίζει ότι το «πλαίσιο για το κλίμα το 2030» πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τομεακές διαφορές, την τεχνολογική δυνατότητα και την οικονομική βιωσιμότητα και να έχει ως βασική αρχή οι πλέον αποδοτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις να μην επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος·

38.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει στη βιομηχανία η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των κρατών μελών για την τρίτη περίοδο εμπορίας εκπομπών, λόγω της εφαρμογής του διατομεακού διορθωτικού συντελεστή, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι ο στόχος δεν είναι εφικτός για τη βιομηχανία, ακόμη και με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σήμερα στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα ακόμα και οι πλέον αποδοτικές ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις να επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος·

39.  υπογραμμίζει τη σημασία των αποτελεσματικών και αξιόπιστων υποδομών για την ανάπτυξη της χαλυβουργίας και υπενθυμίζει ότι το 65% της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα εξακολουθεί να προέρχεται από μετάλλευμα, γεγονός που σημαίνει ότι οι επενδύσεις σε κατάλληλες υποδομές που θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από την εξόρυξη έως τις χαλυβουργικές εγκαταστάσεις και τις εξαγωγικές αγορές, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, ειδικότερα για τις χώρες χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας·

II.3. Διεθνείς ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

40.  θεωρεί ότι στις εμπορικές διαπραγματεύσεις πρέπει να προωθούνται τα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών της και να ακολουθείται μια προσέγγιση αμοιβαιότητας, βάσει της οποίας λαμβάνονται υπόψη θέματα όπως η πρόσβαση σε νέες αγορές, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, ο κίνδυνος διαρροών άνθρακα και επενδύσεων, οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η διαρροή τεχνογνωσίας· πιστεύει ότι οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις διαφορές μεταξύ των οικονομιών των ανεπτυγμένων, των μεγάλων αναδυόμενων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε νέες εξαγωγικές αγορές στις αναδυόμενες οικονομίες, όπου ο ευρωπαϊκός χάλυβας θα μπορεί να πωλείται χωρίς εμπορικούς φραγμούς, θα αποβεί καθοριστικής σημασίας για το αναπτυξιακό δυναμικό και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένοι από τους εμπορικούς μας εταίρους εφαρμόζουν άδικα περιοριστικά μέτρα, όπως περιορισμούς των επενδύσεων και προτιμησιακές αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων, για την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας, τα οποία παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα τις εξαγωγές χάλυβα της ΕΕ· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι, μετά την έναρξη της παγκόσμιας κρίσης το 2008, παρατηρείται αυξανόμενη τάση θέσπισης προστατευτικών μέτρων από πολλές τρίτες χώρες για τη στήριξη της χαλυβουργίας τους·

41.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μελλοντι9κές εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν διατάξεις για τη σημαντική βελτίωση των δυνατοτήτων εξαγωγής του ευρωπαϊκού χάλυβα και των χαλυβουργικών προϊόντων·

42.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να πραγματοποιείται εκτίμηση επιπτώσεων, μεταξύ άλλων και για τον χάλυβα, πριν από την υπογραφή συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας του κλάδου παραγωγής της ΕΕ και την ευρωπαϊκή βιομηχανία στο παγκόσμιο πλαίσιο· ζητεί από την Επιτροπή να προβαίνει τακτικά σε σωρευτικές εκτιμήσεις του αντίκτυπου των συμφωνιών που ισχύουν σήμερα και αυτών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, βάσει ειδικών και καθορισμένων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες·

43.  προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλες οι δεσμεύσεις στις υφιστάμενες και μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες τηρούνται όντως· καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών, χρησιμοποιώντας τα ενδεδειγμένα μέτρα που έχει στη διάθεσή της, όπως τα μέσα εμπορικής άμυνας ή, αν είναι αναγκαίο, τον μηχανισμό επίλυσης των διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ, κατά τρόπο αναλογικό, γρήγορο και αποτελεσματικό· καλεί επίσης την Επιτροπή να καταπολεμήσει τον αθέμιτο προστατευτισμό τρίτων χωρών, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές, καθώς και στις πρώτες ύλες·

44.  επισημαίνει ότι η χαλυβουργία είναι ο πιο συχνός χρήστης μέσων εμπορικής άμυνας· εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά το χρονικό διάστημα –κατά μέσο όρο δύο έτη– που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να κινήσει μέτρα αντιντάμπινγκ, ενώ, στην περίπτωση των ΗΠΑ, η περίοδος αυτή είναι μόνο έξι μήνες· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ διαθέτει αποτελεσματικά μέσα εμπορικής άμυνας που μπορούν να αναπτυχθούν με ταχύτητα και τα οποία θα της παρέχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσει ταχύτερα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ντάμπινγκ, όπως απαιτείται λόγω του σκληρού ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία·

45.  προτρέπει την Επιτροπή να εξακριβώσει ότι το σύστημα «Επιτήρηση 2» κατοχυρώνει τουλάχιστον τις ίδιες εγγυήσεις επιτήρησης και εποπτείας έναντι των αθέμιτων επιδοτήσεων και του ντάμπινγκ με το σύστημα προηγούμενης επιτήρησης των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που θεσπιζόταν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1241/2009 της Επιτροπής·

46.  τονίζει ότι ένα δίκαιο εμπόριο προϊόντων χάλυβα μπορεί να λειτουργήσει μόνον εφόσον τηρούνται τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και περιβαλλοντικά πρότυπα·

47.  θεωρεί ότι τα πρότυπα της ΕΕ που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) καθώς και εκείνα που αφορούν τη συμμετοχή των εργαζομένων πρέπει επίσης να εφαρμόζονται από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες στις οποίες διοχετεύονται επενδύσεις, και ότι πρέπει να προάγεται η περιφερειακή ανάπτυξη·

48.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει τα προτεινόμενα μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε άνθρακα οπτανθρακοποίησης·

49.  ζητά από την Επιτροπή να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, προκειμένου να αποφεύγεται η κερδοσκοπική αστάθεια των τιμών, να διασφαλίζεται η διαφάνεια στην κοστολόγηση και να βελτιώνεται η ασφάλεια εφοδιασμού, τόσο σε χάλυβα όσο και σε πρώτες ύλες·

50.  παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύσει τον ευρωπαϊκό χάλυβα με νομοθετικά μέσα ικανά να πιστοποιούν την τελική χρήση του ανοξείδωτου χάλυβα και τη χημική και φυσική του σύσταση, καθιερώνοντας, μεταξύ άλλων, μια πιστοποίηση ποιότητας για τα προϊόντα που συνδέονται με τον χάλυβα, ώστε να προστατεύεται η ευρωπαϊκή παραγωγή από μη πιστοποιημένα προϊόντα·

51.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για ανάληψη δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση των παράνομων αγορών προϊόντων χάλυβα· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν πιθανά μέτρα για την καταπολέμηση της αποφυγής καταβολής ΦΠΑ·

II.4. Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

52.  σημειώνει ότι η ευρεία διάδοση των καινοτόμων τεχνολογιών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη συμμόρφωση με την οδό μείωσης του CO2 που προβλέπεται στον χάρτη πορείας προς το 2050· εκφράζει ικανοποίηση για τον στόχο του προγράμματος ULCOS, δηλαδή τον εντοπισμό και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής χάλυβα με εξαιρετικά χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και τους στόχους του SPIRE και άλλων προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων ποιοτήτων χάλυβα, διαδικασιών παραγωγής και ανακύκλωσης και επιχειρηματικών μοντέλων που βελτιώνουν τη αξία, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας·

53.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας, η οποία θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη ποιοτικών, ενεργειακά αποδοτικών και καινοτόμων προϊόντων και θα επιτρέψει στην ΕΕ να διατηρήσει τη θέση της στον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό·

54.  εκφράζει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που είχαν τα ειδικά μέσα για τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα, όπως το ταμείο έρευνας για τον άνθρακα και τον χάλυβα, και παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει στον ίδιο άξονα δράσης, που ξεκίνησε το 2002·

55.  θεωρεί αναγκαία την επέκταση της υποστήριξης που παρέχεται στην καινοτομία, σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χαλυβουργική βιομηχανία και, συνεπώς, , να χρησιμοποιηθούν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ για την ενθάρρυνση της συνεργασίας, στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, μεταξύ των χαλυβουργικών επιχειρήσεων και των περιφερειών στις οποίες είναι εγκαταστημένες οι εν λόγω επιχειρήσεις, με σκοπό την τόνωση της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας·

56.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» πρέπει να δοθεί έμφαση σε έργα επίδειξης και σε πιλοτικά έργα νέων τεχνολογιών και σε τεχνολογίες καθαρότερες και πιο αποδοτικές ως προς τους πόρους και την ενέργεια·

57.  θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμη η δημιουργία μηχανισμών παροχής κινήτρων με στόχο την παρότρυνση των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων να επενδύσουν στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, στις περιφέρειες όπου ασκούν τη βιομηχανική τους δραστηριότητα, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της δυναμικότητας των εν λόγω περιφερειών·

58.  αναγνωρίζει τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους που συνδέονται με την ανάπτυξη, την αναβάθμιση, την επίδειξη και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών· υποστηρίζει τη συγκρότηση συνεργατικών σχηματισμών, ερευνητικών συνεργασιών και συμπράξεων του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, όπως η SPIRE και η EMIRI· ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων όπως χρηματοδοτικές διευκολύνσεις καταμερισμού του κινδύνου, που προσφέρουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις χαλυβουργίες που βρίσκονται σε κρίση· καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα έργα που αφορούν τον χάλυβα·

59.  ζητεί από την Επιτροπή να προχωρήσει στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για τις πρώτες ύλες στη χαλυβουργία και σε όλη την αλυσίδα αξίας των πρώτων υλών, ιδίως όσον αφορά τις μεθόδους ανακύκλωσης και τα νέα επιχειρηματικά πρότυπα·ç

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0199.
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0509.
(5) ΕΕ C 332 Ε της 15.11.2013, σ. 72.
(6) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 131.
(7) ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 84.
(8) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(9) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(10) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) (2009).
(11) Eurofound (προσεχώς, Ιανουάριος 2014).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου