Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2500(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0071/2014

Indgivne tekster :

B7-0071/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0070

Vedtagne tekster
PDF 98kWORD 35k
Onsdag den 5. februar 2014 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at modsætte sig en gennemførelsesforanstaltning: tekniske krav og administrative procedurer i forbindelse med personale inden for civil luftfart
P7_TA(2014)0070B7-0071/2014

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative procedurer i forbindelse med personale inden for civil luftfart (D029683/02 – 2014/2500(RPS))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til udkast til Kommissionens forordning (D029683/02),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikel 7, stk. 5 og 6,

—  der henviser til udtalelse af 18. oktober 2013 fra den komité, der henvises til i artikel 65 i ovenstående forordning,

—  der henviser til Kommissionens skrivelse af 16. januar 2014, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil modsætte sig udkastet til forordning,

—  der henviser til skrivelse af 21. januar 2014 fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

—  der henviser til artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(2),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 88, stk. 4, litra d), og artikel 87a, stk. 6,

—  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 4. februar 2014,

1.  erklærer, at det ikke modsætter sig udkastet til Kommissionens forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Kommissionen samt til Rådet til orientering.

(1) EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik