Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2500(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0071/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0071/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0070

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 37k
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: καθορισμός τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας
P7_TA(2014)0070B7-0071/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης ως προς το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας (D029683/02 – 2014/2500(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D029683/02)

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση που εξέδωσε η επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 2013 η οποία αναφέρεται στο άρθρο 65 του προαναφερθέντος κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση επί του σχεδίου κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 87α παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 4 Φεβρουαρίου 2014,

1.  δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου