Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2500(RPS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0071/2014

Ingediende teksten :

B7-0071/2014

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0070

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 34k
Woensdag 5 februari 2014 - Straatsburg
Besluit om geen bezwaar te maken tegen een uitvoeringsmaatregel: technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen
P7_TA(2014)0070B7-0071/2014

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen (D029683/02 – 2014/2500(RPS))

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van verordening van de Commissie (D029683/02),

–  gezien Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG(1), en met name artikel 7, leden 5 en 6,

–  gezien het advies van 18 oktober 2013 van het in artikel 65 van bovengenoemde verordening bedoelde comité,

–  gezien de brief van de Commissie van 16 januari 2014, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen het ontwerp van verordening,

–  gezien de brief van de Commissie vervoer en toerisme van 21 januari 2014 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

–  gezien artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(2),

–  gezien artikel 88, lid 4, onder d), en artikel 87 bis, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 87 bis, lid 6, derde en vierde streepjes, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 4 februari 2014 verstreek,

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Commissie en, ter informatie, aan de Raad.

(1) PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Juridische mededeling - Privacybeleid