Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2500(RPS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0071/2014

Teksty złożone :

B7-0071/2014

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0070

Teksty przyjęte
PDF 198kWORD 36k
Środa, 5 lutego 2014 r. - Strasburg
Niewyrażenie sprzeciwu wobec aktu wykonawczego: wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym
P7_TA(2014)0070B7-0071/2014

Decyja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym (D029683/02 – 2014/2500(RPS))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji (D029683/02),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE(1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 i 6,

–  uwzględniając opinię wydaną dnia 18 października 2013 r. przez komitet, o którym mowa w art. 65 wyżej wspomnianego rozporządzenia,

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 16 stycznia 2014 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia,

–  uwzględniając pismo Komisji Transportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2014 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(2),

–  uwzględniając art. 88 ust. 4 lit. d) i art. 87a ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając brak sprzeciwów zgłoszonych w terminie określonym w art. 87a ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął w dniu 4 lutego 2014 r.,

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji i – tytułem informacji – Radzie.

(1) Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności