Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2500(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0071/2014

Predkladané texty :

B7-0071/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0070

Prijaté texty
PDF 273kWORD 36k
Streda, 5. februára 2014 - Štrasburg
Nevznesenie námietky: technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva
P7_TA(2014)0070B7-0071/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietky voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva (D029683/02 – 2014/2500(RPS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie (D029683/02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 a 6,

–  so zreteľom na stanovisko výboru uvedeného v článku 65 uvedeného nariadenia z 18. októbra 2013,

–  so zreteľom na list Komisie zo 16. januára 2014, v ktorom žiada Európsky parlament, aby vyhlásil, že nevznesie námietky voči návrhu nariadenia,

–  so zreteľom na list Výboru pre dopravu a cestovný ruch predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. januára 2014,

–  so zreteľom na článok 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(2),

–  so zreteľom na článok 88 ods. 4 písm. d) a článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 87a ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 4. februára 2014,

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia Komisie;

2.  poveruje pre predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Komisii a pre informáciu Rade.

(1) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia