Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2508(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0086/2014

Indgivne tekster :

B7-0086/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0071

Vedtagne tekster
PDF 195kWORD 35k
Onsdag den 5. februar 2014 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: EU-adfærdskodeks for partnerskaber inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde
P7_TA(2014)0071B7-0086/2014

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 7. januar 2014 om en EU-adfærdskodeks for partnerskaber inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (C(2013)9651 – 2014/2508(DEA))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2013)9651),

—  der henviser til Kommissionens skrivelse af 21. januar 2014, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

—  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(1), især artikel 5, stk. 3,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 87a, stk. 6,

—  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 4. februar 2014,

A.  der henviser til, at det er vigtigt at sikre, at den delegerede forordning om EU-adfærdskodeksen for partnerskaber træder i kraft så snart som muligt i betragtning af det presserende behov for en adfærdskodeks i forbindelse med de igangværende forhandlinger om partnerskabsaftaler og programmer for perioden 2014–2020;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik