Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2508(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0086/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0086/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0071

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 38k
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ευρωπαϊκός κώδικας συμπεριφοράς για τις εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων
P7_TA(2014)0071B7-0086/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 7 Ιανουαρίου 2014, για τον ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς για τις εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών Ταμείων (C(2013)9651 – 2014/2508(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2013)9651),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014, με την οποία η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν θα αντιτεθεί στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης , το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής , το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας , και τον καθορισμό γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης , το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/ 2006(1), και ιδίως του άρθρου 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 87α παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληγε στις 4 Φεβρουαρίου 2014,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για τις εταιρικές σχέσεις θα τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό, δεδομένης της επείγουσας ανάγκης για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας στη συνεχιζόμενη κατάρτιση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020·

1.  δηλώνει ότι δεν εκφράζει αντιρρήσεις ως προς τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου