Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2508(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0086/2014

Ingediende teksten :

B7-0086/2014

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0071

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 33k
Woensdag 5 februari 2014 - Straatsburg
Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: Europese gedragscode voor partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen
P7_TA(2014)0071B7-0086/2014

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode voor partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (C(2013)9651 – 2014/2508(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2013)9651),

–  gezien de brief van de Commissie van 21 januari 2014, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006(1) van de Raad, en met name artikel 5, lid 3,

–  gezien artikel 87 bis, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 87 bis, lid 6, derde en vierde streepjes, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 4 februari 2014 verstreek,

A.  overwegende dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de gedelegeerde verordening betreffende de Europese gedragscode voor partnerschap zo snel mogelijk in werking treedt, aangezien het dringend noodzakelijk is dat de gedragscode van toepassing is op de lopende voorbereiding van de partnerschapsovereenkomsten en -programma's voor de periode 2014-2020;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320.

Juridische mededeling - Privacybeleid