Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2508(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0086/2014

Teksty złożone :

B7-0086/2014

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0071

Teksty przyjęte
PDF 198kWORD 37k
Środa, 5 lutego 2014 r. - Strasburg
Niewyrażenie sprzeciwu wobec aktu delegowanego: europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
P7_TA(2014)0071B7-0086/2014

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niezgłoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (C(2013)9651 – 2014/2508(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2013)9651),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 21 stycznia 2014 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyrazi on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

–  uwzględniając art. 87a ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając fakt, iż nie wyrażono żadnego sprzeciwu w terminie określonym w art. 87a ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który to termin upłynął w dniu 4 lutego 2014 r.,

A.  mając na uwadze, że istotne jest zapewnienie, by rozporządzenie delegowane w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa jak najszybciej weszło w życie, jako że pilnie potrzebne jest stosowanie kodeksu postępowania do prowadzonych obecnie prac nad umowami o partnerstwie i programami w tej dziedzinie na lata 2014–2020;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U L 347 z 20.12.2013, s. 320.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności