Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2508(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0086/2014

Predkladané texty :

B7-0086/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0071

Prijaté texty
PDF 201kWORD 36k
Streda, 5. februára 2014 - Štrasburg
Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Európsky kódex správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov
P7_TA(2014)0071B7-0086/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietky voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (C(2013)9651 – 2014/2508(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2013)9651),

–  so zreteľom na list Komisie z 21. januára 2014, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006(1), najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 87a ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 4. februára 2014,

A.  keďže je dôležité zabezpečiť, aby delegované nariadenie o európskom kódexe správania pre partnerstvo nadobudlo účinnosť čo najskôr, pretože je naliehavo potrebné, aby sa tento kódex správania uplatňoval v rámci prebiehajúcich príprav dohôd o partnerstve a programov na obdobie 2014 – 2020;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia