Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0210(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0428/2013

Indgivne tekster :

A7-0428/2013

Forhandlinger :

PV 05/02/2014 - 6
CRE 05/02/2014 - 6

Afstemninger :

PV 05/02/2014 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0072

Vedtagne tekster
PDF 202kWORD 67k
Onsdag den 5. februar 2014 - Strasbourg
Betingelser for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde ***I
P7_TA(2014)0072A7-0428/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde (COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2010)0379),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra a) og b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0180/2010),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser inden for rammerne af protokol nr. 2, som formanden har modtaget fra de nationale parlamenter, om, hvorvidt udkastet til retsakt overholder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, fra hhv. Deputeretkammeret i Den Tjekkiske Republik, Senatet i Den Tjekkiske Republik, Førstekammeret og Andetkammeret i Nederlandene samt Nationalrådet i Østrig og Forbundsrådet i Østrig, som slår fast, at udkastet til retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. maj 2011(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 31. marts 2011(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 6. november 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0428/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 218 af 23.7.2011, s. 97.
(2) EUT C 166 af 7.6.2011, s. 59.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/…/EU om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på arbejde som sæsonarbejdere
P7_TC1-COD(2010)0210

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/36/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik