Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0210(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0428/2013

Ingediende teksten :

A7-0428/2013

Debatten :

PV 05/02/2014 - 6
CRE 05/02/2014 - 6

Stemmingen :

PV 05/02/2014 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0072

Aangenomen teksten
PDF 201kWORD 56k
Woensdag 5 februari 2014 - Straatsburg
Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor seizoenarbeid ***I
P7_TA(2014)0072A7-0428/2013
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 februari 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op seizoenarbeid (COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0379),

–  gezien artikel 294, lid 2, onder a) en b), en artikel 79, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0180/2010),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn ingediend door de Tsjechische Kamer van afgevaardigden, de Tsjechische Senaat, de Nederlandse Eerste kamer, de Nederlandse Tweede Kamer, de Oostenrijkse Nationale Raad en de Oostenrijkse Bondsraad, waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingsbesluit niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 4 mei 2011(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 31 maart 2011(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 6 november 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0428/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 218 van 23.7.2011, blz. 97.
(2) PB C 166 van 7.6.2011, blz. 59.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider
P7_TC1-COD(2010)0210

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2014/36/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid