Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0210(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0428/2013

Predkladané texty :

A7-0428/2013

Rozpravy :

PV 05/02/2014 - 6
CRE 05/02/2014 - 6

Hlasovanie :

PV 05/02/2014 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0072

Prijaté texty
PDF 285kWORD 54k
Streda, 5. februára 2014 - Štrasburg
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania ***I
P7_TA(2014)0072A7-0428/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania (COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0379),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. a) a b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0180/2010),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českou Poslaneckou snemovňou, českým Senátom, holandskou Prvou komorou, holandskou Druhou komorou, rakúskou Národnou radou a rakúskou Spolkovou radou, ktoré sa domnievajú, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. mája 2011(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 31. marca 2011(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 6. novembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0428/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 97.
(2) Ú. v. EÚ C 166, 7.6.2011, s. 59.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. februára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci
P7_TC1-COD(2010)0210

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/36/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia