Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0216(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0049/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0049/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.3
CRE 05/02/2014 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0074

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 260kWORD 40k
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών ***
P7_TA(2014)0074A7-0049/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν (11871/2013 – C7-0484/2013 – 2013/0216(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (11871/2013),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών (11875/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7‑0484/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2011 για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτική(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0049/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τις πράξεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της συμφωνίας, το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου, τα αποτελέσματα των ετησίων αξιολογήσεων, καθώς και τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ως παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή του, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, υπολογίζοντας επακριβώς την αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και αξιολογώντας την σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας του πρωτοκόλλου· θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιττοί περιορισμοί όσον αφορά την πρόσβαση στην έκθεση αυτή·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, εντός των ορίων των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενημερωμένο καθ’ όλα τα στάδια της σχετικής με το νέο πρωτόκολλο και την ανανέωσή του διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία της Γκαμπόν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0399.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου