Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0410(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0054/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0054/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 05/02/2014 - 9.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0075

Elfogadott szövegek
PDF 344kWORD 99k
2014. február 5., Szerda - Strasbourg
Kapcsolatok egyrészről az EU, másrészről Grönland és a Dán Királyság között *
P7_TA(2014)0075A7-0054/2014

Az Európai Parlament 2014. február 5-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokról szóló tanácsi határozattervezetről (12274/2013 – C7-0237/2013 – 2011/0410(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12274/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 203. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0237/2013),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0054/2014),

1.  jóváhagyja a Tanács határozattervezetét az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja tervezetét;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Tanács által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Az uniós támogatásnak azokra a területekre kell koncentrálnia, amelyeken nagyobb hatást tud gyakorolni, tekintettel arra, hogy képes globális szinten reagálni és az olyan globális kérdéseket kezelni, mint a szegénység felszámolása, a fenntartható és inkluzív fejlődés vagy a demokrácia világszintű előmozdítása, a jó kormányzás, az emberi jogok és a jogállamiság, valamint tekintettel a fejlesztési támogatásban betöltött hosszú távú és kiszámítható részvételére és a tagállamaival történő koordinációban betöltött szerepére.
(10)  Az uniós támogatásnak azokra a területekre kell koncentrálnia, amelyeken nagyobb hatást tud gyakorolni, tekintettel arra, hogy képes globális szinten reagálni és az olyan globális kérdéseket kezelni, mint a szegénység felszámolása, a fenntartható és inkluzív fejlődés és növekedés vagy a demokrácia világszintű előmozdítása, a jó kormányzás, az emberi jogok és a jogállamiság, valamint tekintettel a fejlesztési támogatásban betöltött hosszú távú és kiszámítható részvételére és a tagállamaival történő koordinációban betöltött szerepére.
Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Az EU-Grönland partnerségnek olyan keretet kell biztosítania, amely lehetővé teszi a rendszeres párbeszéd folytatását az Unió vagy Grönland érdeklődésére számot tartó olyan kérdésekről, mint pl. a globális kérdések, amelyek esetében a véleménycsere, valamint az ötletek és vélemények lehetséges közelítése mindkét fél számára hasznos lehet. Az éghajlatváltozás emberi tevékenységekre és a környezetre, a tengeri szállításra, a természeti erőforrásokra, ideértve a nyersanyagokat is, valamint a kutatásra és innovációra gyakorolt egyre növekvő hatása miatt párbeszédre és megerősített együttműködésre van szükség.
(11)  Az EU-Grönland partnerségnek olyan keretet kell biztosítania, amely lehetővé teszi a rendszeres párbeszéd folytatását az Unió vagy Grönland érdeklődésére számot tartó olyan kérdésekről, mint pl. a globális kérdések, amelyek esetében a véleménycsere, valamint az ötletek és vélemények lehetséges közelítése mindkét fél számára hasznos lehet. Az éghajlatváltozás emberi tevékenységekre és a környezetre, a tengeri szállításra, a természeti erőforrásokra, ideértve a nyersanyagokat is, valamint az oktatásra, a kutatásra és az innovációra gyakorolt egyre növekvő hatása miatt párbeszédre és megerősített együttműködésre van szükség.
Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  Grönland kormányának programozási dokumentumot kell kidolgoznia és benyújtania Grönland fenntartható fejlődéséről. E dokumentumot átlátható és részvételen alapuló megközelítés alapján kell előkészíteni, végrehajtani és értékelni.
Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A 2014–2020 közötti időszakot érintő uniós pénzügyi támogatást egy vagy legfeljebb két együttműködési területre kell összpontosítani, lehetővé téve a partnerség számára az uniós fellépés hatásának maximalizálását, a további méretgazdaságossági előnyöket, a szinergiahatásokat, a nagyobb hatékonyságot és az uniós tevékenység láthatóságát.
(13)  A 2014 és 2020 közötti időszakot érintő uniós pénzügyi támogatást korlátozott számú együttműködési területre kell összpontosítani, lehetővé téve a partnerség számára az uniós fellépés hatásának maximalizálását, a további méretgazdaságossági előnyöket, a szinergiahatásokat, a nagyobb hatékonyságot és az uniós tevékenység ismertségét.
Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A Grönland természeti erőforrásainak – különösen az ásványi anyagoknak, a kőolajnak és a földgáznak – feltárása, kitermelése és hasznosítása területén bármely együttműködést a legmagasabb szintű biztonsági, szociális és környezetvédelmi normák, valamint szigorú környezetgazdálkodási kritériumok betartásával kell folytatni az erőforrások fenntartható felhasználásának biztosítása és az Északi-sarkvidék értékes, ám törékeny ökoszisztémájának megóvása érdekében.
Módosítás 6
Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  Az e határozat végrehajtásához szükséges programozási dokumentumokat és finanszírozási intézkedéseket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek5 megfelelően kell elfogadni. Figyelemmel a végrehajtási aktusok jellegére, különösen azok szakpolitikai irányultságára és pénzügyi hatásaira, azok elfogadására elvileg a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni, kivéve a kisebb összegű, technikai végrehajtási intézkedéseket.
törölve
__________________
5 HL L 55., 2011.2.28., 13–18. o.
Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottság számára felhatalmazást kell adni az e határozat végrehajtásához szükséges programozási dokumentumok és pénzügyi intézkedések elfogadására vonatkozó jogalkotási aktusok elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.
Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
(2)  A partnerség elismeri Grönland Arktiszon betöltött geostratégiai szerepét, a természeti erőforrások, ideértve a nyersanyagokat is, feltárásával és kiaknázásával kapcsolatos kérdéseket, és biztosítja az ezeket a kérdésekkel kapcsolatos megerősített együttműködést és szakpolitikai párbeszédet.
(2)  A partnerség elismeri Grönlandnak az Északi-sarkvidéken betöltött geostratégiai szerepét, és biztosítja a felek közös érdekeivel összefüggő kérdésekkel kapcsolatos megerősített együttműködést és szakpolitikai párbeszédet.
Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés
–  Az olyan globális kérdések, mint az energia, az éghajlatváltozás és környezet, természeti erőforrások, ideértve a nyersanyagokat is, valamint a tengeri szállítás, a kutatás és innováció.
–  az olyan globális kérdések, mint az energia, az éghajlatváltozás és a környezet, a biológiai sokféleség, a természeti erőforrások, ideértve a nyersanyagokat is, valamint a tengeri szállítás, a kutatás és az innováció.
Módosítás 10
Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés
–  az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos kérdések.
–  az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos kérdések, többek között az Európai Unió Északi-sarkvidéki Tanácsban állandó megfigyelőként való részvétele.
Módosítás 11
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  Segítségnyújtás Grönland számára a legfontosabb kihívások kezeléséhez, különösen a gazdaság fenntartható diverzifikációja, munkaereje – a tudósokat is ideértve – készségeinek fejlesztése, és a grönlandi információs rendszereknek az információs és kommunikációs technológiák területén való javítása tekintetében. E célok megvalósulását a következő mutatókkal kell mérni: a külkereskedelmi mérleg a GDP százalékában, a halászat az összes export százalékában, az oktatási statisztikai mutatók eredményei, valamint egyéb alkalmasnak ítélt mutatók.
a)  Segítségnyújtás Grönland számára a legfontosabb kihívások kezeléséhez, különösen a gazdaság fenntartható növekedése és diverzifikációja, munkaereje – a tudósokat is ideértve – készségeinek fejlesztése, és a grönlandi információs rendszereknek az információs és kommunikációs technológiák területén való javítása tekintetében. E célok megvalósulását a következő mutatókkal kell mérni: a külkereskedelmi mérleg a GDP százalékában, a halászat az összes export százalékában, az oktatási statisztikai mutatók eredményei, valamint egyéb alkalmasnak ítélt mutatók.
Módosítás 12
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  Segítségnyújtás Grönland számára a legfontosabb kihívások kezeléséhez, különösen a gazdaság fenntartható diverzifikációja, munkaereje – a tudósokat is ideértve – készségeinek fejlesztése, és a grönlandi információs rendszereknek az információs és kommunikációs technológiák területén való javítása tekintetében. E célok megvalósulását a következő mutatókkal kell mérni: a külkereskedelmi mérleg a GDP százalékában, a halászat az összes export százalékában, az oktatási statisztikai mutatók eredményei, valamint egyéb alkalmasnak ítélt mutatók.
a)  Segítségnyújtás Grönland számára a legfontosabb kihívások kezeléséhez, különösen a gazdaság fenntartható diverzifikációja, munkaereje – a bányászat és a tudomány területét is ideértve – készségeinek fejlesztése, és a grönlandi információs rendszereknek az információs és kommunikációs technológiák területén való javítása tekintetében. E célok megvalósulását a következő mutatókkal kell mérni: a külkereskedelmi mérleg a GDP százalékában, a halászat az összes export százalékában, az oktatási statisztikai mutatók eredményei, valamint egyéb alkalmasnak ítélt mutatók.
Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  energia, éghajlat, környezet és biológiai sokféleség;
c)  energia, éghajlatváltozás, környezet és biológiai sokféleség;
Módosítás 14
Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
A programozási dokumentum iránti elkötelezettség megfelelő szintjének biztosítása érdekében azt a civil társadalommal, a helyi hatóságokkal és más érdekelt felekkel való konzultációra és párbeszédre kell alapozni, és figyelembe kell venni a levont tanulságokat és a legjobb gyakorlatokat.
A programozási dokumentum iránti elkötelezettség megfelelő szintjének biztosítása érdekében azt a grönlandi civil társadalommal, a szociális partnerekkel, a parlamenttel, a helyi hatóságokkal és más érdekelt felekkel való konzultációra és párbeszédre kell alapozni, és figyelembe kell venni a levont tanulságokat és a legjobb gyakorlatokat.
Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés
(6)  A PDSD-t a 9. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ez az eljárás alkalmazandó azokra a lényeges felülvizsgálatokra is, amelyek a stratégia vagy programozásának jelentős módosítását eredményezik. Az eljárás nem alkalmazandó a programozási dokumentum olyan nem érdemi módosításaira, mint a technikai kiigazítások, a források átcsoportosítása a prioritási területenkénti indikatív előirányzatokon belül, vagy az eredeti indikatív előirányzat kevesebb mint 20 %-kal történő emelése vagy csökkentése, feltéve, hogy ezek a módosítások nem érintik a dokumentumban meghatározott prioritási területeket és célokat. Ebben az esetben az ilyen kiigazításokról az Európai Parlamentet és a Tanácsot egy hónapon belül tájékoztatni kell.
(6)  A programozási dokumentumot a 9a., illetve a 9b. cikkben említett eljárással összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni. Ez az eljárás alkalmazandó azokra a lényeges felülvizsgálatokra is, amelyek a stratégia vagy programozásának jelentős módosítását eredményezik. Az eljárás nem alkalmazandó a programozási dokumentum olyan nem érdemi módosításaira, mint a technikai kiigazítások, a források átcsoportosítása a prioritási területenkénti indikatív előirányzatokon belül, vagy az eredeti indikatív előirányzat kevesebb mint 20 %-kal történő emelése vagy csökkentése, feltéve, hogy ezek a módosítások nem érintik a dokumentumban meghatározott prioritási területeket és célokat. Ebben az esetben az ilyen kiigazításokról az Európai Parlamentet és a Tanácsot egy hónapon belül tájékoztatni kell.
Módosítás 16
Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
(1)  2017. december 31-ig az Európai Bizottság, Grönland kormánya és Dánia kormánya félidős értékelést végez a programozási dokumentumról és annak Grönland egészére gyakorolt hatásáról. Az értékelésébe a Bizottság valamennyi érdekelt felet – beleértve a nem állami szereplőket és a helyi hatóságokat is – bevonja.
(1)  2017. december 31-ig az Európai Bizottság, Grönland kormánya és Dánia kormánya félidős értékelést végez a programozási dokumentumról és annak Grönland egészére gyakorolt hatásáról. Az értékelésbe a Bizottság a 4. cikk (4) bekezdésében említett valamennyi érdekelt felet bevonja.
Módosítás 17
Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Amennyiben Grönland kormánya úgy dönt, hogy a programozási dokumentum keretén belül az oktatás és képzés területét célzó uniós pénzügyi támogatást kér, akkor a támogatásnak kellő mértékben figyelembe kell vennie a Grönland által e területen kifejtett kapacitásépítési erőfeszítésekhez való hozzájárulás, illetve a megfelelő technikai segítségnyújtás szükségességét.
Módosítás 18
Határozatra irányuló javaslat
9 a cikk (új)
9a. cikk
A Bizottság felhatalmazása
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9b. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a programozási dokumentum jóváhagyása céljából.
Módosítás 19
Határozatra irányuló javaslat
9 b cikk (új)
9b. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.
(2)  A 9a. cikkben említett felhatalmazás e határozat érvényességi időtartamára szól.
(3)  A Tanács bármikor visszavonhatja a 9a. cikkben említett felhatalmazást. Ha a Tanács belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a felhatalmazást, törekszik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű idővel tájékoztassa erről az Európai Parlamentet és a Bizottságot, megjelölve az esetlegesen visszavonandó felhatalmazást és a visszavonás lehetséges indokait. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.
(5)  A 9b. szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor léphet hatályba, ha a Tanács az értesítés napját követő kéthónapos időtartamon belül nem emel kifogást, vagy ha a Tanács az időtartam leteltét megelőzően arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. A Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Ha a Tanács kifogást kíván emelni, törekszik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű idővel tájékoztassa erről az Európai Parlamentet, megjelölve azt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely ellen kifogást kíván emelni, és a kifogás lehetséges indokait.
Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat
10 cikk
10. cikk
törölve
Bizottsági eljárás
(1)  Az Európai Bizottság munkáját a Grönland-bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikke alkalmazandó.
(3)  Amikor a bizottság véleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a véleménynyilvánításra rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok egyszerű többsége ezt kéri.
Módosítás 21
Határozatra irányuló javaslat
11 cikk
A 2014-től 2020-ig terjedő időszakra az e határozat végrehajtására fordítható indikatív összeg [217,8 millió] EUR.6
Az EU és Grönland közötti, hosszú múltra visszatekintő és különleges kapcsolatokra, valamint az Északi-sarkvidék globális jelentőségének növekedésére való tekintettel az Unió megerősíti Grönlanddal szembeni pénzügyi kötelezettségvállalásának fenntartását. A 2014-től 2020-ig terjedő időszakra az e határozat végrehajtására fordítható indikatív összeg ezért 217,8 millió EUR.
__________________
6 A referenciaösszegek a többéves pénzügyi keretre (2014–2020) irányuló tárgyalások lezárulása után kerülnek be a szövegbe.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat