Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0410(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0054/2014

Predkladané texty :

A7-0054/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/02/2014 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0075

Prijaté texty
PDF 434kWORD 101k
Streda, 5. februára 2014 - Štrasburg
Vzťahy medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej *
P7_TA(2014)0075A7-0054/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o vzťahoch medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (12274/2013 – C7-0237/2013 – 2011/0410(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12274/2013),

–  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0237/2013),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A7-0054/2014),

1.  schvaľuje zmenený návrh rozhodnutia Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Radou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10
(10)  Pomoc Únie by sa mala sústrediť tam, kde má väčší účinok, so zreteľom na jej schopnosť konať globálne a reagovať na celosvetové výzvy, ako je napríklad odstránenie chudoby, udržateľný a inkluzívny rozvoj alebo celosvetové presadzovanie demokracie, dobrej správy vecí verejných, ľudských práv a zásad právneho štátu, ako aj na jej dlhodobú a predvídateľnú účasť na rozvojovej pomoci a jej úlohu v rámci koordinácie s jej členskými štátmi.
(10)  Pomoc Únie by sa mala sústrediť tam, kde má najväčší účinok so zreteľom na jej schopnosť konať globálne a reagovať na celosvetové problémy, ako sú napríklad odstránenie chudoby, udržateľný a inkluzívny rozvoj a rast alebo celosvetové presadzovanie demokracie, dobrej správy vecí verejných, ľudských práv a princípov právneho štátu, jej dlhodobú a predvídateľnú účasť na rozvojovej pomoci a jej úlohu v rámci koordinácie s jej členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11
(11)  Partnerstvo medzi EÚ a Grónskom by malo tvoriť rámec, ktorý umožňuje pravidelné rokovania o veciach, na ktorých majú Únia alebo Grónsko záujem, akými sú napríklad globálne problémy, kde by výmena názorov a prípadné zbližovanie predstáv a stanovísk mohli byť pre obidve strany výhodné. Rastúci vplyv zmeny klímy na ľudskú činnosť a životné prostredie, námorná doprava, prírodné zdroje vrátane nerastných surovín a tiež vývoj a inovácie si vyžadujú dialóg a posilnenú spoluprácu.
(11)  Partnerstvo medzi EÚ a Grónskom by malo poskytnúť rámec, ktorý by umožňoval pravidelné diskusie o záležitostiach, ktoré Úniu alebo Grónsko zaujímajú, akými sú napríklad globálne problémy, kde by výmena názorov a prípadné zbližovanie predstáv a stanovísk mohli byť pre obidve strany výhodné. Rastúci vplyv zmeny klímy na ľudskú činnosť a životné prostredie, námorná doprava, prírodné zdroje vrátane surovinových a tiež vzdelávanie, výskum a inovácie si vyžadujú dialóg a posilnenú spoluprácu.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Vláda Grónska by mala pripraviť a predložiť programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj Grónska. Tento dokument by sa mal pripraviť, vykonávať a hodnotiť na základe transparentného a participatívneho prístupu.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13
(13)  Finančná podpora Únie na obdobie rokov 2014 – 2020 by sa mala zameriavať na jednu alebo nanajvýš dve oblasti spolupráce, čo umožní maximalizovať účinok partnerstva a zabezpečiť v rámci neho ďalšie úspory z rozsahu, synergický účinok a väčšiu účinnosť a viditeľnosť činnosti Únie.
(13)  Finančná podpora Únie na obdobie rokov 2014 – 2020 by sa mala zameriavať na obmedzený počet oblastí spolupráce, čo umožní maximalizovať účinok partnerstva a zabezpečiť ďalšie úspory z rozsahu, synergický efekt a väčšiu účinnosť a viditeľnosť činnosti Únie.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Akákoľvek spolupráca v oblasti prieskumu, ťažby a využívania prírodných zdrojov Grónska, najmä nerastov, ropy a plynu, by mala dodržiavať najprísnejšie bezpečnostné, sociálne a environmentálne normy a prísne kritériá environmentálneho riadenia, aby sa zaručilo udržateľné využívanie zdrojov a ochránil cenný, no krehký ekosystém Arktídy.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17
(17)  Programové dokumenty a finančné opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie5. Vzhľadom na povahu týchto vykonávacích aktov, najmä na ich orientačný charakter pre politiky či finančné dôsledky, by sa tieto akty s výnimkou technických vykonávacích opatrení malého finančného rozsahu mali v zásade prijímať postupom preskúmania.
vypúšťa sa
__________________
5 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie programových dokumentov a finančných opatrení potrebných na vykonávanie tohto rozhodnutia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 2
2.  V rámci partnerstva sa uznáva geostrategická poloha Grónska v arktickom regióne, berú sa na vedomie otázky týkajúce sa prieskumu a ťažby prírodných zdrojov vrátane nerastných surovín a zabezpečuje sa posilnená spolupráca a politický dialóg o týchto otázkach.
2.  V rámci partnerstva sa uznáva geostrategická poloha Grónska v arktickom regióne a zabezpečuje sa posilnená spolupráca a politický dialóg o otázkach spoločného záujmu oboch strán.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 1
—  globálne otázky, ako sú napríklad energetika, zmena klímy a životné prostredie, prírodné zdroje vrátane nerastných surovín, námorná doprava, výskum a inovácie,
—  globálne otázky, ako napríklad energetika, zmena klímy a životné prostredie, biodiverzita, prírodné zdroje vrátane surovinových, námorná doprava, výskum a inovácie,
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 2
—  arktické otázky.
—  arktické otázky vrátane účasti Európskej únie ako stáleho pozorovateľa v Arktickej rade
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
a)  Pomoc Grónsku a spolupráca s ním pri riešení jeho hlavných výziev, najmä udržateľnej diverzifikácie hospodárstva, potreby zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily vrátane vedeckých pracovníkov a potreby zlepšovania informačných systémov Grónska v oblasti informačných a komunikačných technológií. Dosiahnutie týchto cieľov sa meria na základe percentuálneho podielu obchodnej bilancie na HDP, percentuálneho podielu odvetvia rybného hospodárstva na celkovom vývoze a výsledkov štatistických ukazovateľov v oblasti vzdelávania, ako aj ďalších ukazovateľov, ktoré sa považujú za primerané;
a)  Pomoc Grónsku a spolupráca s ním pri riešení jeho hlavných výziev, najmä udržateľného rozvoja a diverzifikácie hospodárstva, potreby zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily vrátane vedeckých pracovníkov a potreby zlepšovania informačných systémov Grónska v oblasti informačných a komunikačných technológií. Dosiahnutie týchto cieľov sa meria na základe percentuálneho podielu obchodnej bilancie na HDP, percentuálneho podielu odvetvia rybného hospodárstva na celkovom vývoze a výsledkov štatistických ukazovateľov v oblasti vzdelávania, ako aj ďalších ukazovateľov, ktoré sa považujú za primerané;
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
a)  Pomoc Grónsku a spolupráca s ním pri riešení jeho hlavných výziev, najmä udržateľnej diverzifikácie hospodárstva, potreby zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily vrátane vedeckých pracovníkov a potreby zlepšovania informačných systémov Grónska v oblasti informačných a komunikačných technológií. Dosiahnutie týchto cieľov sa meria na základe percentuálneho podielu obchodnej bilancie na HDP, percentuálneho podielu odvetvia rybného hospodárstva na celkovom vývoze a výsledkov štatistických ukazovateľov v oblasti vzdelávania, ako aj ďalších ukazovateľov, ktoré sa považujú za primerané;
a)  Pomoc Grónsku a spolupráca s ním pri riešení jeho hlavných výziev, najmä udržateľnej diverzifikácie hospodárstva, potreby zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily vrátane v oblasti ťažby a vedy a potreby zlepšovania informačných systémov Grónska v oblasti informačných a komunikačných technológií. Dosiahnutie týchto cieľov sa meria na základe percentuálneho podielu obchodnej bilancie na HDP, percentuálneho podielu odvetvia rybného hospodárstva na celkovom vývoze a výsledkov štatistických ukazovateľov v oblasti vzdelávania, ako aj ďalších ukazovateľov, ktoré sa považujú za primerané;
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c
c)  energetika, klíma, životné prostredie a biodiverzita;
c)  energetika, zmena klímy, životné prostredie a biodiverzita;
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1
Programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj vychádza z konzultácií a dialógu s občianskou spoločnosťou, miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami, zo skúseností a najlepších postupov, aby sa zabezpečila dostatočná zodpovednosť zaň.
Programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj vychádza z konzultácií a dialógu s grónskou občianskou spoločnosťou, sociálnymi partnermi, Európskym parlamentom, miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami, zo skúseností a najlepších postupov, aby sa zabezpečila dostatočná zodpovednosť zaň.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 6
6.  Programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj sa schvaľuje v súlade s postupom preskúmania stanoveným v článku 9 ods. 2. Tento postup sa uplatňuje aj pri dôležitých revíziách, v dôsledku ktorých sa podstatne upraví stratégia alebo jej programovanie. Neuplatňuje sa na nepodstatné úpravy programového dokumentu pre trvalo udržateľný rozvoj, ako sú technické úpravy, prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci orientačne pridelených prostriedkov na jednotlivé prioritné oblasti ani na zvýšenie či zníženie veľkosti počiatočných orientačných pridelených prostriedkov o menej ako 20 %, pokiaľ tieto úpravy neovplyvňujú prioritné oblasti a ciele stanovené v programovom dokumente pre trvalo udržateľný rozvoj. V takom prípade sa úpravy do jedného mesiaca oznamujú Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj sa schvaľuje prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s postupom uvedeným v článkoch 9a a 9b. Tento postup sa uplatňuje aj pri veľkých revíziách, v dôsledku ktorých sa podstatne upraví stratégia alebo jej plánovanie. Neuplatňuje sa na nepodstatné úpravy programového dokumentu pre trvalo udržateľný rozvoj, ako sú technické úpravy, prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci orientačne pridelených prostriedkov na jednotlivé prioritné oblasti ani na zvýšenie či zníženie veľkosti počiatočných orientačných pridelených prostriedkov o menej ako 20 %, pokiaľ tieto úpravy neovplyvňujú prioritné oblasti a ciele stanovené v programovom dokumente pre trvalo udržateľný rozvoj. V takom prípade sa úpravy musia oznámiť Európskemu parlamentu a Rade v priebehu jedného mesiaca.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 1
1.  Európska komisia, vláda Grónska a vláda Dánska sa zaväzujú, že do 31. decembra 2017 preskúmajú programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj v polovici jeho trvania vrátane jeho vplyvu na Grónsko ako celok. Komisia spojí všetky príslušné zainteresované strany vrátane neštátnych aktérov a miestnych orgánov.
1.  Európska komisia, vláda Grónska a vláda Dánska sa zaväzujú, že do 31. decembra 2017 preskúmajú programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj v polovici jeho trvania vrátane jeho vplyvu na Grónsko ako celok. Komisia spojí všetky príslušné zainteresované strany uvedené v článku 4 ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)
1a.  V prípade, že sa vláda Grónska rozhodne zahrnúť do programového dokumentu pre trvalo udržateľný rozvoj žiadosť o finančnú pomoc Únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, takáto pomoc náležite zohľadní potrebu prispieť k úsiliu Grónska o posilnenie budovania kapacít v tejto oblasti a poskytnúť technickú podporu.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a
Delegovanie právomocí Komisii
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9b prijímať delegovaný akt týkajúci sa schválenia programového dokumentu pre trvalo udržateľný rozvoj.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Článok 9 b (nový)
Článok 9b
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9a sa udeľuje na obdobie účinnosti tohto rozhodnutia.
3.  Delegovanie právomocí uvedené v článku 9a môže Rada kedykoľvek odvolať. Ak Rada začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, pokúsi sa o tom informovať Európsky parlament a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať a možné dôvody odvolania. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9b nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Ak má Rada v úmysle vzniesť námietku, pokúsi sa informovať o tom Európsky parlament v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegovaný akt, voči ktorému zamýšľa vzniesť námietku, a možné dôvody námietky.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Článok 10
Článok 10
vypúšťa sa
Postup výboru
1.  Európskej komisii pomáha Výbor pre Grónsko (ďalej len „výbor“). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  V prípade, že sa stanovisko výboru má získať prostredníctvom písomného postupu, tento postup sa skončí bez výsledku vtedy, ak tak rozhodne predseda výboru v lehote na doručenie stanoviska alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Článok 11
Orientačná suma na vykonávanie tohto rozhodnutia v období rokov 2014 až 2020 je [217,8 milióna] EUR6.
S ohľadom na dlhodobé a osobitné vzťahy medzi EÚ a Grónskom a narastajúci svetový význam Arktídy sa potvrdzuje pokračovanie finančného záväzku EÚ voči Grónsku. Orientačná suma na vykonávanie tohto rozhodnutia v období rokov 2014 až 2020 je preto 217,8 milióna EUR.
__________________
6 Všetky referenčné sumy sa vložia po ukončení rokovaní o viacročnom rámci (2014 – 2020).
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia