Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0410(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0054/2014

Predložena besedila :

A7-0054/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/02/2014 - 9.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0075

Sprejeta besedila
PDF 335kWORD 97k
Sreda, 5. februar 2014 - Strasbourg
Odnosi med EU na eni strani in Grenlandijo ter Kraljevino Dansko na drugi strani *
P7_TA(2014)0075A7-0054/2014

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2014 o osnutku sklepa Sveta o odnosih med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (12274/2013 – C7-0237/2013 – 2011/0410(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12274/2013),

–  ob upoštevanju člena 203 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0237/2013),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj (A7-0054/2014),

1.  odobri osnutek Sveta, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti osnutek;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Svet   Sprememba
Sprememba 1
Predlog sklepa
Uvodna izjava 10
(10)  Pomoč Unije mora biti usmerjena tja, kjer ima večji učinek, pri tem pa je treba upoštevati njeno zmožnost, da deluje v svetovnem merilu in se odzove na globalne izzive, kot so izkoreninjenje revščine, trajnosten in vključujoč razvoj ter spodbujanje demokracije, dobrega upravljanja, človekovih pravic in pravne države po vsem svetu, njeno dolgoročno in predvidljivo zavezanost zagotavljanju razvojne pomoči in njeno vlogo pri usklajevanju z državami članicami.
(10)  Pomoč Unije mora biti usmerjena tja, kjer ima večji učinek, pri tem pa je treba upoštevati njeno zmožnost, da deluje v svetovnem merilu in se odzove na globalne izzive, kot so izkoreninjenje revščine, trajnostna in vključujoča razvoj in rast ter spodbujanje demokracije, dobrega upravljanja, človekovih pravic in pravne države po vsem svetu, njeno dolgoročno in predvidljivo zavezanost zagotavljanju razvojne pomoči in njeno vlogo pri usklajevanju z državami članicami.
Sprememba 2
Predlog sklepa
Uvodna izjava 11
(11)  Partnerstvo med EU in Grenlandijo mora zagotoviti okvir za redne razprave o zadevah, ki so v interesu Unije ali Grenlandije, kot so globalna vprašanja, pri katerih bi lahko izmenjava mnenj ter morebitno približevanje zamisli in stališč koristilo obema partnericama. Vedno večji vpliv podnebnih sprememb na človekovo delovanje in okolje, pomorski promet, naravni viri, vključno s surovinami, ter raziskave in inovacije zahtevajo dialog in okrepljeno sodelovanje.
(11)  Partnerstvo med EU in Grenlandijo mora zagotoviti okvir za redne razprave o zadevah, ki so v interesu Unije ali Grenlandije, kot so globalna vprašanja, pri katerih bi lahko izmenjava mnenj ter morebitno približevanje zamisli in stališč koristilo obema partnericama. Vedno večji vpliv podnebnih sprememb na človekovo delovanje in okolje, pomorski promet, naravni viri, vključno s surovinami, ter izobraževanje, raziskave in inovacije zahtevajo dialog in okrepljeno sodelovanje.
Sprememba 3
Predlog sklepa
Uvodna izjava 11a (novo)
(11a)  Vlada Grenlandije bi morala pripraviti in predložiti programski dokument za trajnostni razvoj Grenlandije. Dokument bi bilo treba pripraviti, izvajati in oceniti na podlagi preglednega in participativnega pristopa.
Sprememba 4
Predlog sklepa
Uvodna izjava 13
(13)  Finančna pomoč Unije za obdobje 2014–2020 bi morala biti usmerjena na eno ali največ dve področji sodelovanja, da bi se lahko s partnerstvom dosegel največji možni učinek, omogočile ekonomije obsega in sinergijski učinki ter dosegla večja učinkovitost in prepoznavnost ukrepov Unije.
(13)  Finančna pomoč Unije za obdobje 2014–2020 bi morala biti usmerjena na manjše število področij sodelovanja, da bi se lahko s partnerstvom dosegel največji možni učinek, omogočile ekonomije obsega in sinergijski učinki ter dosegla večja učinkovitost in prepoznavnost ukrepov Unije.
Sprememba 5
Predlog sklepa
Uvodna izjava 13a (novo)
(13a)  Pri vsakem sodelovanju na področju raziskovanja, črpanja in izkoriščanja naravnih virov Grenlandije, zlasti mineralov, nafte in plina, bi bilo treba upoštevati najvišje varnostne, socialne in okoljske standarde ter stroga merila upravljanja okolja, da se zagotovi trajnostna raba virov ter ohrani dragocen, toda krhek arktični ekosistem.
Sprememba 6
Predlog sklepa
Uvodna izjava 17
(17)  Programske dokumente in ukrepe financiranja, potrebne za izvajanje tega sklepa, bi bilo treba sprejeti v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije5. Ob upoštevanju narave teh izvedbenih aktov, zlasti njihove naravnanosti v okviru politik ali njihovih finančnih posledic, bi bilo treba za njihovo sprejetje načeloma uporabiti postopek pregleda, razen za tehnične izvedbene ukrepe majhnega finančnega obsega.
črtano
__________________
5 UL L 55, 28.2.2011, str. 13–18.
Sprememba 7
Predlog sklepa
Uvodna izjava 17a (novo)
(17a)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi lahko sprejela programske dokumente in ukrepe financiranja, potrebne za izvajanje tega sklepa. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija pri pripravi in snovanju delegiranih aktov nadalje zagotovi, da se ustrezni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 8
Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 2
2.  Potrjuje geostrateški položaj Grenlandije v arktični regiji in problematiko iskanja in izkoriščanja naravnih virov, vključno s surovinami, ter zagotavlja okrepljeno sodelovanje in dialog o politiki glede teh vprašanj.
2.  Potrjuje geostrateški položaj Grenlandije v arktični regiji ter zagotavlja okrepljeno sodelovanje in dialog o politiki glede vprašanj, ki so v skupnem interesu obeh strani.
Sprememba 9
Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – alinea 1
–  globalna vprašanja, med drugim tudi energetika, podnebne spremembe in okolje, naravni viri, vključno s surovinami, pomorski promet, raziskave in inovacije;
–  globalna vprašanja, med drugim tudi energetika, podnebne spremembe in okolje, biotska raznovrstnost, naravni viri, vključno s surovinami, pomorski promet, raziskave in inovacije;
Sprememba 10
Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – alinea 2
–  vprašanja v zvezi z Arktiko.
–  vprašanja v zvezi z Arktiko, vključno s sodelovanjem Evropske unije kot stalne opazovalke v Arktičnem svetu
Sprememba 11
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka a
(a)  podpirati Grenlandijo in sodelovati z njo, da se spopade z glavnimi izzivi, predvsem s trajnostno diverzifikacijo gospodarstva, potrebo po izboljšanju usposobljenosti svoje delovne sile, vključno z znanstveniki, in grenlandskih informacijskih sistemov na področju informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Doseganje teh ciljev se meri z odstotkom trgovinske bilance v BDP, odstotkom ribiškega sektorja v skupnem izvozu, rezultati statističnih kazalnikov na področju izobraževanja in drugimi ustreznimi kazalniki;
(a)  podpirati Grenlandijo in sodelovati z njo, da se spopade z glavnimi izzivi, predvsem s trajnostnim razvojem in diverzifikacijo gospodarstva, potrebo po izboljšanju usposobljenosti svoje delovne sile, vključno z znanstveniki, in grenlandskih informacijskih sistemov na področju informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Doseganje teh ciljev se meri z odstotkom trgovinske bilance v BDP, odstotkom ribiškega sektorja v skupnem izvozu, rezultati statističnih kazalnikov na področju izobraževanja in drugimi ustreznimi kazalniki;
Sprememba 12
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka a
(a)  podpirati Grenlandijo in sodelovati z njo, da se spopade z glavnimi izzivi, predvsem s trajnostno diverzifikacijo gospodarstva, potrebo po izboljšanju usposobljenosti svoje delovne sile, vključno z znanstveniki, in grenlandskih informacijskih sistemov na področju informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Doseganje teh ciljev se meri z odstotkom trgovinske bilance v BDP, odstotkom ribiškega sektorja v skupnem izvozu, rezultati statističnih kazalnikov na področju izobraževanja in drugimi ustreznimi kazalniki;
(a)  podpirati Grenlandijo in sodelovati z njo, da se spopade z glavnimi izzivi, predvsem s trajnostno diverzifikacijo gospodarstva, potrebo po izboljšanju usposobljenosti svoje delovne sile, tudi na področju rudarstva in znanosti, in grenlandskih informacijskih sistemov na področju informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Doseganje teh ciljev se meri z odstotkom trgovinske bilance v BDP, odstotkom ribiškega sektorja v skupnem izvozu, rezultati statističnih kazalnikov na področju izobraževanja in drugimi ustreznimi kazalniki;
Sprememba 13
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – točka c
(c)  energija, podnebje, okolje in biotska raznovrstnost;
(c)  energija, podnebne spremembe, okolje in biotska raznovrstnost;
Sprememba 14
Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1
PDTR temelji na posvetovanjih in dialogu s civilno družbo, lokalnimi organi in drugimi deležniki, črpa pa iz pridobljenih izkušenj in najboljših praks, da bi se zagotovila zadostna odgovornost za njegovo izvajanje.
PDTR temelji na posvetovanjih in dialogu z grenlandsko civilno družbo, socialnimi partnerji, parlamentom, lokalnimi organi in drugimi deležniki, črpa pa iz pridobljenih izkušenj in najboljših praks, da bi se zagotovila zadostna odgovornost za njegovo izvajanje.
Sprememba 15
Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 6
6.  PDTR se odobri v skladu s postopkom pregleda iz člena 9(2). Ta postopek se uporablja tudi v primeru temeljitih pregledov, zaradi katerih bi se bistveno spremenila strategija ali načrtovanje. Vendar postopka pregleda ni treba uporabiti za nebistvene spremembe PDTR, kot so tehnične prilagoditve, prerazporeditve sredstev v okviru dodelitev po posameznih prednostnih področjih ali povečanje oziroma zmanjšanje obsega prvotne okvirne dodelitve za manj kot 20 %, če te spremembe ne vplivajo na prvotna prednostna področja in cilje, določene v PDTR. V takem primeru se prilagoditve v enem mesecu sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu.
6.  PDTR se odobri z delegiranimi akti v skladu s postopkom iz členov 9a in 9b. Ta postopek se uporablja tudi v primeru temeljitih pregledov, zaradi katerih bi se bistveno spremenila strategija ali načrtovanje. Vendar postopka pregleda ni treba uporabiti za nebistvene spremembe PDTR, kot so tehnične prilagoditve, prerazporeditve sredstev v okviru dodelitev po posameznih prednostnih področjih ali povečanje oziroma zmanjšanje obsega prvotne okvirne dodelitve za manj kot 20 %, če te spremembe ne vplivajo na prvotna prednostna področja in cilje, določene v PDTR. V takem primeru se prilagoditve v enem mesecu sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 16
Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1
1.  Evropska komisija, vlada Grenlandije in vlada Danske do 31. decembra 2017 opravijo vmesni pregled PDTR in njegovega učinka na Grenlandijo kot celoto. Komisija v ta pregled vključi vse zadevne deležnike, vključno z nedržavnimi akterji ali lokalnimi organi.
1.  Evropska komisija, vlada Grenlandije in vlada Danske do 31. decembra 2017 opravijo vmesni pregled PDTR in njegovega učinka na Grenlandijo kot celoto. Komisija v ta pregled vključi vse zadevne deležnike, navedene v členu 4(4).
Sprememba 17
Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1a (novo)
1a.  Če se vlada Grenlandije odloči, da bo v PDTR vključila prošnjo za finančno pomoč Unije na področju izobraževanja in usposabljanja, bo pri takšni pomoči ustrezno upoštevana potreba po prispevanju k prizadevanjem Grenlandije za krepitev zmogljivosti na tem področju in zagotavljanju tehnične podpore.
Sprememba 18
Predlog sklepa
Člen 9a (novo)
Člen 9a
Prenos pooblastil na Komisijo
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9b za odobritev PDTR.
Sprememba 19
Predlog sklepa
Člen 9b (novo)
Člen 9b
Izvajanje pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo iz člena 9a se podeli za obdobje veljavnosti tega sklepa.
3.  Pooblastilo iz člena 9a lahko kadar koli prekliče Svet. Če je Svet začel notranji postopek za odločitev o morebitnem preklicu prenosa pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti Evropski parlament in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve, pri tem pa navede preneseno pooblastilo, ki bi se lahko preklicalo, in možne razloge za preklic. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 9b, začne veljati le, če mu Svet v roku dveh mesecev od uradnega obvestila ne nasprotuje, ali če pred iztekom tega roka obvesti Komisijo, da mu ne bo nasprotoval. Ta rok se na pobudo Sveta podaljša za dva meseca.
Če namerava nasprotovati delegiranemu aktu, si Svet prizadeva, da o tem v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve obvesti Evropski parlament, pri tem pa navede, kateremu delegiranemu aktu namerava nasprotovati in možne razloge za nasprotovanje.
Sprememba 20
Predlog sklepa
Člen 10
Člen 10
črtano
Postopek v odboru
1.  Evropski komisiji pomaga odbor za Grenlandijo (v nadaljnjem besedilu: odbor). Ta odbor je odbor v pomenu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št 182/2011.
3.  Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.
Sprememba 21
Predlog sklepa
Člen 11
Okvirni znesek za izvajanje tega sklepa v obdobju 2014–2020 znaša [217,8 milijona]6 EUR.
Glede na dolgoletne in posebne odnose med EU in Grenlandijo ter vse večjo pomembnost Arktike v svetovnem merilu, se potrdi nadaljevanje finančnih obveznosti EU do Grenlandije. Okvirni znesek za izvajanje tega sklepa v obdobju 2014–2020 zato znaša 217,8 milijona EUR.
__________________
6 Vsi referenčni zneski se bodo vnesli po zaključku pogajanj o večletnem finančnem okviru (2014–2020).
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov