Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0900(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0086/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0086/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.8
CRE 05/02/2014 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0077

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 269kWORD 40k
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Διορισμός του αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
P7_TA(2014)0077A7-0086/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N7-0003/2014 – C7-0017/2014 – 2014/0900(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N7-0003/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 με το οποίο ανατίθενται ειδικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων(1),

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού(2),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0086/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υποβάλλει στο Κοινοβούλιο πρόταση για το διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού της Συμβουλίου και ότι ο Αντιπρόεδρος επιλέγεται μεταξύ των μελών της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου ορίζει ότι κατά τους διορισμούς για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων και της ενδεδειγμένης πείρας και προσόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Ιανουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διόρισε, σύμφωνα με το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Sabine Lautenschläger μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 22ας Ιανουαρίου 2014, η ΕΚΤ υπέβαλε στο Κοινοβούλιο πρόταση για τον διορισμό της Sabine Lautenschläger ως Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για θητεία διαρκείας πέντε ετών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε στη συνέχεια αξιολόγηση της εντολής της προτεινόμενης υποψήφιας, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 26, παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διενέργεια αυτής της αξιολόγησης, η επιτροπή είχε στη διάθεσή της το βιογραφικό σημείωμα της προταθείσας υποψήφιας καθώς και τις απαντήσεις της στο γραπτό ερωτηματολόγιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή πραγματοποίησε στις 3 Φεβρουαρίου 2014 ακρόαση με την προταθείσα υποψήφια, κατά την οποία η τελευταία προέβη σε προκαταρκτική δήλωση και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση της ΕΚΤ για διορισμό της Sabine Lautenschläger ως Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
(2) ΕΕ L 320 της 30.11.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου