Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2921(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0088/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0088/2014

Keskustelut :

PV 04/02/2014 - 20
CRE 04/02/2014 - 20

Äänestykset :

PV 05/02/2014 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0079

Hyväksytyt tekstit
PDF 199kWORD 42k
Keskiviikko 5. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa koskevat unionin yhteistyösopimukset – tulevat toimet
P7_TA(2014)0079B7-0088/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. helmikuuta 2014 kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa koskevista EU:n yhteistyösopimuksista – tulevat toimet (2013/2921(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton sopimuksen tekemisestä niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä (COM(2012)0245),

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2013 tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä (12418/2012),

–  ottaa huomioon hyväksyntää koskevan pyynnön, jonka neuvosto on esittänyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 103 ja 352 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti (C7-0146/2013),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn suullisesti vastattavan kysymyksen kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa koskevista EU:n yhteistyösopimuksista – tulevat toimet (O‑000022/2014 – B7-0105/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

1.  pitää myönteisenä ehdotusta Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton väliseksi sopimukseksi niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä (jäljempänä: ”sopimus”); suhtautuu hyvin myönteisesti tällaisiin yhteistyösopimuksiin, joilla pyritään saattamaan kilpailumääräykset voimaan alati globaalistuvassa talousympäristössä, jossa kartellit toimivat rajojen yli ja fuusiot vaikuttavat usein useampaan oikeudenkäyttöalueeseen;

2.  katsoo, että Sveitsin kanssa on tehtävä tällainen sopimus, kun otetaan huomioon maan strateginen sijainti EU:n kannalta, monien unionin yhtiöiden toiminta Sveitsissä ja monien sveitsiläisten yhtiöiden toiminta unionissa sekä lähimenneisyydessä kummallakin oikeudenkäyttöalueella suoritettujen rinnakkaisten tutkimusten lukumäärä; toteaa lisäksi, että sopimuksen täytäntöönpanoa helpottaa se, että EU:n ja Sveitsin konkreettiset kilpailumääräykset ovat hyvin pitkälle yhteensopivia; toivoo, että sopimuksen avulla voidaan asettaa kansainväliset kartellit tehokkaammin syytteeseen ja langettaa tehokkaammin seuraamuksia rajatylittävistä luonteeltaan vakavista rikoksista; toivoo myös, että kilpailuviranomaisten työn päällekkäisyys vähenee tehtäessä päätöksiä samanlaisista tapauksista ja että riski näiden kahden oikeudenkäyttöalueen toisistaan poikkeavista arvioista pienenee; kehottaa komissiota ja Sveitsin kilpailukomissiota jatkamaan päättäväisesti kartellien vastaista toimintaansa, koska kartellit vahingoittavat kuluttajien hyvinvointia ja innovointia ja heikentävät kummankin talouden kilpailukykyä;

3.  pitää kuitenkin valitettavana, että sopimuksessa ei ole sitovia yhteistyövelvoitteita ja että siinä jätetään kosolti harkinnanvaraa erityisesti viittaamalla ”tärkeisiin etuihin”, joihin kumpikin sopimuspuoli voi vedota kieltäytyessään toisen sopimuspuolen esittämästä pyynnöstä; kehottaa komissiota ja Sveitsin viranomaisia vilpittömään yhteistyöhön; kehottaa myös EU:n kansallisia kilpailuviranomaisia ja Sveitsin kilpailukomissiota tekemään yhteistyötä vastavuoroisuuden hengessä;

4.  painottaa olevan syytä varmistaa, että noudatetaan oikeusturvatakuita, jotka osapuolten oikeusjärjestelmässä kulloinkin on annettu; edellyttää turvallisten mekanismien luomista luottamuksellisten tietojen käyttöä ja siirtämistä varten; kehottaa komissiota varmistamaan, että seuraamuksista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevat ohjelmat ja riidanratkaisumenettelyt ovat houkuttelevia, kun otetaan huomioon sopimukseen kirjattu yleinen periaate, joka koskee luottamuksellisten tietojen vaihtamista; tähdentää siksi, että seuraamuksista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskeviin pyyntöihin tai riidanratkaisumenettelyihin liittyviä asiakirjoja on suojeltava erityisesti mahdolliselta tulevalta julkistamiselta siviili- tai rikosoikeudellisen kanteen yhteydessä; toteaa, että näin voidaan antaa vapauttamista tai lieventämistä pyytäneille ja riidanratkaisumenettelyn osapuolille takeet siitä, että asiakirjoja ei siirretä eikä käytetä ilman niiden etukäteen antamaa suostumusta; korostaa, että on annettava täydet takeet sekä henkilötietojen että liikesalaisuuksien suojasta;

5.  toteaa, että olisi suotavaa soveltaa johdonmukaista lähestymistapaa haettaessa muutosta kummallakin oikeudenkäyttöalueella tehtyihin lopullisiin päätöksiin, ja kehottaa komissiota ja Sveitsin kilpailukomissiota tarkastelemaan tätä mahdollista lisäyhteistyön alaa; toteaa kuitenkin, että jos osapuolet voisivat hakea muutosta välivaiheen päätöksiin, kuten tietojen vaihtamista koskeviin päätöksiin, tutkinta saattaisi pysähtyä ja sopimuksen vaikuttavuus vaarantua;

6.  kehottaa jäsenvaltiota ja niiden kansallisia kilpailuviranomaisia tekemään täysipainoista yhteistyötä komission kanssa, jotta sopimuksen tehokas täytäntöönpano kyetään varmistamaan; pitää olennaisen seurata huolellisesti sopimuksen täytäntöönpanoa, jotta voidaan ottaa oppia kokemuksista ja testata mahdollisia ongelmakohtia; kehottaa komissiota huolehtimaan tällaisen seurannan toteuttamisesta;

7.  toteaa kuitenkin, että vaikka Sveitsin ja EU:n kilpailulainsäädännön soveltamista koskevassa yhteistyössä on edistytty, tarvitaan pikaisesti Sveitsin ja EU:n välistä kattavaa institutionaalista sopimusta, jossa annetaan takeet niiden tekemien kahdenvälisten sopimusten yhdenmukaisesta tulkinnasta, seurannasta ja soveltamisesta; kehottaa tässä yhteydessä komissiota laatimaan nopeasti Sveitsin ja EU:n välisen kattavan institutionaalisen sopimuksen ja toimittamaan sen parlamentille, jotta yhteistyösopimuksen vaikuttavuus kyetään varmistamaan;

8.  pitää myönteisenä, että tällaisella toisen sukupolven sopimuksella on otettu käyttöön uusi määräys, joka mahdollistaa sen, että komissio ja Sveitsin kilpailukomissio vaihtavat luottamuksellisia tietoja; katsoo, että tätä sopimusta voitaisiin käyttää mallina tuleville kilpailumääräysten voimaan saattamista koskeville kahdenvälisille yhteistyösopimuksille, kun sopimusosapuolten konkreettiset kilpailumääräykset, tutkintavaltuudet ja sovellettavat seuraamukset vastaavat pitkälti toisiaan; katsoo, että EU:n olisi laadittava yleinen järjestelmä, jolla luotaisiin yhteinen ja johdonmukainen vähimmäisperusta kaikille tuleville neuvotteluille kilpailumääräysten voimaan saattamista koskevasta yhteistyöstä ja jossa kuitenkin jätettäisiin komissiolle liikkumavaraa pyrkiä tapauskohtaisesti kunnianhimoisempiin tuloksiin; toteaa, että järjestelmässä olisi oltava myös määräyksiä luottamuksellisten tietojen turvallisista siirtämiskanavista;

9.  kehottaa komissiota edistämään aktiivisesti kilpailumääräysten voimaan saattamista koskevaa yhteistyötä kansainvälisellä tasolla ja lähinnä monenvälisillä foorumeilla, kuten Maailman kauppajärjestössä (WTO), kansainvälisessä kilpailuviranomaisverkossa (ICN) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD); katsoo, että tämä olisi tehokkain yhteistyön muoto, koska tutkimuksissa on usein mukana monta oikeudenkäyttöaluetta, ja kaikkien osapuolten välillä ei ole kahdenvälisiä sopimuksia, tai jos on, sopimusehdot poikkeavat toisistaan; kehottaa OECD:ä ja ICN:a kehittämään välineitä monenvälisen yhteistyön edistämiseen ja parhaita käytänteitä koskevien ohjeiden ajan tasalla pitämiseen;

10.  toteaa, että vaikka monenvälinen yhteistyö ei ole täysin toimivaa, neuvoston ja komission olisi edistettävä tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia; kannustaa komissiota tarkastelemaan, voidaanko vastaavia neuvotteluja käynnistää ensimmäisen sukupolven sopimuksen jo tehneiden maiden sekä muiden merkittävien kansainvälisten toimijoiden ja kehittymässä olevien talouksien, kuten Kiinan tai Intian, kanssa siinä tapauksessa, että sopimuspuolten konkreettiset kilpailumääräykset, tutkintavaltuudet ja sovellettavat seuraamukset vastaavat riittävässä määrin toisiaan; kannattaa, että Kiinan kanssa tehtävää yhteistyötä vauhditetaan soveltamalla perustana EU:n ja Kiinan 20. syyskuuta 2012 tekemää yhteisymmärryspöytäkirjaa, joka koskee yhteistyötä monopolien vastaisen lainsäädännön alalla; edellyttää, että tämä kysymys sisällytetään kahdenvälisestä investointisopimuksesta käytäviin neuvotteluihin, jotta kyetään paremmin suojelemaan unionin yhtiöiden oikeuksia; korostaa, että kilpailuoikeuden täytäntöönpanon yleismaailmalliseen lähentymiseen tähtäävässä strategiassa olisi määrättävä tehokkaiden keinojen kehittämisestä sen varmistamiseksi, että kolmansien maiden kilpailulainsäädäntöä ei käytetä teollisuuspolitiikan tavoitteiden salaamiseen;

11.  pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että Intian kanssa tehtiin 21. marraskuuta 2013 yhteisymmärryspöytäkirja, joka koskee yhteistyötä kilpailumääräysten voimaan saattamisessa, että Kanadan kanssa käydään edelleen neuvotteluja kahdenvälisestä toisen sukupolven sopimuksesta ja että Japanin kanssa käydään neuvotteluja kilpailuyhteistyötä koskevan vapaakauppasopimuksen määräyksistä; korostaa, että vaikka yhteisymmärryspöytäkirjat ja vapaakauppasopimusten määräykset ovat hyvä ensimmäinen askel kohti yhteistyötä, on olennaista siirtyä pitkällä aikavälillä sofistikoidumpaan ja sitovampaan yhteistyöhön, koska kansainväliset kartellit ja kilpailumääräysten rikkomiset ovat globaalissa mittakaavassa tarkasteltuna yhä yleisempiä;

12.  kehottaa komissiota ja neuvostoa keskittymään painokkaammin vapaakauppasopimusten kilpailupolitiikkaa koskevan osion tiukentamiseen;

13.  pitää kuitenkin olennaisena, että kilpailulainsäädäntöjärjestelyjen on vastattava riittävässä määrin toisiaan; toteaa myös olevan syytä varmistaa, ettei unionin toimittamia tietoja voida käyttää luonnollisia henkilöitä koskevien vapausrangaistusten langettamiseen silloin kun kyseistä politiikkaa sovelletaan EU:n tasolla;

14.  kehottaa komissiota antamaan säännöllisesti tietoja parlamentille kaikesta kansainväliseen yhteistyöhön liittyvästä toiminnasta ja sen edistymisestä riippumatta siitä, ovatko ne erilaisia monen- tai kahdenvälisiä aloitteita (viralliset sopimukset, yhteisymmärryspöytäkirjat jne.) ja hyvissä ajoin ennen lopullista tulosta; viittaa tässä yhteydessä erityisesti Kanadan kanssa käynnissä oleviin neuvotteluihin kahdenvälisestä sopimuksesta; pyytää, että tällainen toiminta sisällytetään vuosittaiseen työohjelmaan, jonka kilpailuasioista vastaava komission jäsen esittää parlamentille, ja että komission jäsen tiedottaa säännöllisesti asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle kirjeitse, miten kilpailumääräysten voimaan saattamista koskeva kansainvälinen yhteistyö etenee;

15.  kehottaa komissiota antamaan parlamentille useammin ja kattavammin tietoja, kun jatkossa käydään neuvotteluja kilpailua koskevista sopimuksista;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, kansallisille kilpailuviranomaisille, Sveitsin kilpailukomissiolle, WTO:lle, OECD:lle ja ICN:lle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö