Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0103(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0053/2014

Indgivne tekster :

A7-0053/2014

Forhandlinger :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Afstemninger :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Stemmeforklaringer
PV 16/04/2014 - 7.25
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Vedtagne tekster
PDF 512kWORD 256k
Onsdag den 5. februar 2014 - Strasbourg
Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I
P7_TA(2014)0082A7-0053/2014

Europa-Parlamentets ændringer af 5. februar 2014 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Som følge af evalueringen bør visse bestemmelser i forordningerne ændres for at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden, indføre effektive foranstaltninger til imødegåelse af retaliering, forbedre effektiviteten og håndhævelsen samt sørge for den bedst mulige undersøgelsespraksis. Herudover bør visse former for praksis, som er blevet anvendt i forbindelse med antidumping- og antisubsidieundersøgelser i de senere år, indarbejdes i forordningerne.
(3)  Som følge af evalueringen bør visse bestemmelser i forordningerne ændres for at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden, indføre effektive foranstaltninger til imødegåelse af retaliering fra tredjelandes side, forbedre effektiviteten og håndhævelsen samt sørge for den bedst mulige undersøgelsespraksis.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  For at forbedre gennemsigtigheden og forudsigeligheden af antidumping- og antisubsidieundersøgelser bør parter, der berøres af indførelsen af midlertidige antidumping- og udligningsforanstaltninger, særlig importører, underrettes om den forestående indførelse af sådanne foranstaltninger. Den tidsfrist, der afsættes, bør svare til tidsfristen mellem forelæggelsen af udkastet til gennemførelsesretsakten for det antidumpingudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1225/2009, og det antisubsidieudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 25 i forordning (EF) nr. 597/2009, og Kommissionens vedtagelse af den pågældende retsakt. Tidsfristen er fastsat i artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 182/2011. I forbindelse med undersøgelser, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at indføre midlertidige foranstaltninger, er det ligeledes ønskeligt, at parterne underrettes i tilstrækkelig god tid om, at der ikke vil blive indført foranstaltninger.
udgår
Ændring 95
Forslag til forordning
Betragtning 5
Der bør afsættes et kort tidsrum forud for indførelsen af midlertidige foranstaltninger til, at eksportører og producenter kan efterprøve beregningen af deres individuelle dumping- eller subsidiemargen. Fejl i beregningerne vil således kunne rettes forud for indførelsen af foranstaltningerne.
udgår
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Hvis foranstaltningerne til imødegåelse af retaliering skal være effektive, bør EU-producenter kunne forlade sig på forordningerne uden at frygte retaliering fra tredjeparter. I henhold til de eksisterende bestemmelser kan der under særlige omstændigheder indledes en undersøgelse, uden at der er modtaget en klage, forudsat at der foreligger tilstrækkelige beviser for, at der forekommer dumping, eller at der ydes udligningsberettigede subsidier, at der forvoldes skade, og at der foreligger en årsagssammenhæng. Disse særlige omstændigheder bør også omfatte trusler om retaliering.
(6)  Hvis foranstaltningerne til imødegåelse af retaliering skal være effektive, bør EU-producenter kunne forlade sig på forordningerne uden at frygte retaliering fra tredjeparter. I henhold til de eksisterende bestemmelser kan der under særlige omstændigheder, navnlig for så vidt angår og fragmenterede sektorer, der for hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder (SMV’er), indledes en undersøgelse, uden at der er modtaget en klage, forudsat at der foreligger tilstrækkelige beviser for, at der forekommer dumping, eller at der ydes udligningsberettigede subsidier, at der forvoldes skade, og at der foreligger en årsagssammenhæng. Disse særlige omstændigheder bør også omfatte trusler om retaliering fra tredjelande.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  EU-producenter bør forpligtes til at fremlægge de oplysninger, der er nødvendige for en undersøgelse, som ikke er indledt på grundlag af en klage, således at der foreligger tilstrækkelige oplysninger til at gennemføre undersøgelsen i sådanne tilfælde af trusler om retaliering.
(7)  EU-producenter bør anmodes om at samarbejde om at fremlægge de oplysninger, der er nødvendige for en undersøgelse, som ikke er indledt på grundlag af en klage, således at der foreligger tilstrækkelige oplysninger til at gennemføre undersøgelsen i sådanne tilfælde af trusler om retaliering. Mindre virksomheder og mikrovirksomheder bør være fritaget for denne forpligtelse for at spare dem for urimelige administrative omkostninger og byrder.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Med henblik på en bedre undersøgelsespraksis bør told, som er opkrævet under en undersøgelse, betales tilbage til importørerne, hvis foranstaltningerne ikke forlænges efter afslutningen af udløbsundersøgelsen. Dette er hensigtsmæssigt, når de nødvendige omstændigheder for at videreføre foranstaltningerne ikke er blevet påvist i undersøgelsesperioden.
udgår
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Ethvert dokument, der har til formål at afklare Kommissionen etablerede praksis med hensyn til anvendelse af denne forordning (herunder de fire udkast til retningslinjer om udvælgelsen af et analogt land, om udløbsundersøgelser og foranstaltningernes varighed, om skadesmargenen og om Unionens interesse) bør først vedtages efter, at denne forordning er trådt i kraft, og efter at Europa-Parlamentet og Rådet er blevet hørt på behørig måde, og bør så fuldt ud afspejle indholdet af denne forordning.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)
(11b)  Unionen er ikke part i ILO-konventionerne, men det er dets medlemsstater. I skrivende stund er det kun ILO's "kernekonventioner", der er ratificeret af alle Unionens medlemsstater. Med henblik på sikre aktualisering af definitionen af tilstrækkeligt høje social- og arbejdsmarkedsstandarder, som er baseret på de ILO-konventioner, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 1225/2009, vil Kommissionen ajourføre dette bilag ved hjælp af delegerede retsakter, så snart Unionens medlemsstater har ratificeret de øvrige "prioriterede" ILO-konventioner.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Forskelligartede og fragmenterede sektorer, der for hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, har vanskeligt ved at indgå i handelsbeskyttelsesprocedurer på grund af procedurernes kompleksitet og de store udgifter, der er forbundet med dem. SMV'ers adgang til instrumentet bør lettes ved at styrke betydningen af SMV-helpdesken, som skal hjælpe SMV'er med at indgive klager og med at nå de nødvendige tærskler for iværksættelse af undersøgelser. De administrative procedurer i forbindelse med handelsbeskyttelsesprocedurer bør også tilpasses til de begrænsninger, som SMV'erne er omfattet af.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)
(12b)  I antidumpingsager bør undersøgelsernes varighed værre begrænset til ni måneder, og disse undersøgelser skal være afsluttet senest 12 måneder efter indledningen af proceduren. I antisubsidiesager bør undersøgelsernes varighed værre begrænset til ni måneder, og disse undersøgelser skal være afsluttet senest 10 måneder efter indledningen af proceduren. Under alle omstændigheder bør den midlertidige told kun være gældende i en periode fra 60 dage efter tidspunktet for indledningen af proceduren indtil seks måneder efter indledningen af proceduren.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)
(12c)  Det er bedre at meddele ikke-fortrolige aspekter vedrørende virksomheder, som forelægges Kommissionen, til de interesserede parter, Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør være forpligtet til at høre EU-erhvervsgrenen, før den accepterer noget tilbud om tilsagn.
Ændring 93
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  I forbindelse med vurderingen af Unionens interesser bør alle producenter i Unionen have mulighed for at fremsætte bemærkninger, ikke kun de producenter, der har indgivet klagen.
udgår
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)
(18a)  Kommissionens årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens gennemførelse af forordning (EF) nr. 1225/2009 og forordning (EF) nr. 597/2009 giver mulighed for regelmæssig og rettidig kontrol med de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter som led i etableringen af en struktureret interinstitutionel dialog om dette spørgsmål. Offentliggørelsen af denne rapport, seks måneder efter forelæggelsen for Parlamentet og Rådet, sikrer gennemsigtigheden i de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter for interesserede parter og offentligheden.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)
(18b)  Kommissionen bør sikre større gennemsigtighed med hensyn til procedurer, interne procedurer og resultater af undersøgelser, og alle ikke-fortrolige dossierer bør stilles til rådighed via en webbaseret platform.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 18 c (ny)
(18c)  Kommissionen bør regelmæssigt underrette Europa-Parlamentet og Rådet om alle undersøgelser, der indledes, og om udviklingen i forbindelse med disse undersøgelser.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 18 d (ny)
(18d)  Hvis antallet af producenter i Unionen er så stort, at der må anvendes stikprøver, bør Kommissionen, når den udtager en stikprøve af producenter, fuldt ud tage hensyn til andelen af SMV’er i stikprøven, navnlig i tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervssektorer, der hovedsageligt består af SMV’er.
Ændring 92
Forslag til forordning
Betragtning 18 e (ny)
(18e)  For at forbedre effektiviteten af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter bør fagforeningerne have mulighed for at indgive skriftlige klager på samme måde som Unionens erhvervsgrene.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Titel
Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union
(Denne ændring vedrører hele teksten i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009)
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Betragtning 11 a (ny)
"(11a) Tredjelande griber stadig hyppigere ind i handelen med det formål at gavne indenlandske producenter, f.eks. ved at indføre eksportafgifter eller anvende dobbelte prissystemer. Sådanne indgreb skaber yderligere handelsforvridninger. Som følge heraf påføres EU-producenter ikke kun skade ved dumping, men udsættes - sammenlignet med producenter i efterfølgende led fra tredjelande, der er involveret i denne form for praksis - for yderligere handelsforvridninger. Forskelle i arbejds- og miljøstandarderne kan også medføre yderligere handelsforvridninger. Derfor bør reglen om lavere told ikke gælde i sådanne tilfælde, når det eksporterende land har utilstrækkelige sociale standarder og miljøstandarder. Et tilstrækkeligt niveau defineres ved ratificeringen af de centrale ILO-konventioner og multilaterale miljøaftaler (MEA'er), som EU er part i. Især SMV'er lider under unfair konkurrence, fordi deres ringe størrelse forhindrer dem i at tilpasse sig dem. Derfor bør reglen om lavere told ikke gælde, når klagen er indgivet på vegne af en sektor, der hovedsagelig består af SMV'er. Reglen om lavere told bør imidlertid altid gælde, når et af de mindst udviklede lande foretager et bevidst valg for at beskytte den offentlige interesse, som fører til strukturelle forvridninger af råvarepriserne."
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)
-1b) I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:
"Brugen af et hvilket som helst dumpet produkt i forbindelse med udnyttelse af en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone eller udnyttelsen af dens ressourcer betragtes som indførsel i henhold til denne forordning, og der vil blive opkrævet told i overensstemmelse hermed, når dette skader Unionens erhvervsgrene."
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)
-1c) I artikel 1 indsættes følgende stykke:
"4a. Med henblik på anvendelsen af denne forordning betragtes en råvare som input til et bestemt produkt, der har en afgørende indvirkning på fremstillingsomkostningerne."
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 1 – stk. 4 b (nyt)
-1d) I artikel 1 indsættes følgende stykke:
"4b. En råvare anses for at være genstand for en strukturel forvridning, når dens pris ikke udelukkende er resultatet af markedskræfternes normale funktion som en afspejling af udbud og efterspørgsel. Sådanne forvridninger er resultatet af indgriben fra tredjelande og omfatter bl.a. eksporttold, eksportrestriktioner og dobbelte prissystemer."
Ændring 70 + 86
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 e (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 2 – stk. 7 – litra a – afsnit 2
-1e) Artikel 2, stk. 7, litra a), andet afsnit, affattes således:
Et egnet tredjeland med markedsøkonomi udvælges på en ikke urimelig måde under skyldig hensyntagen til alle pålidelige oplysninger, der er fremlagt på tidspunktet for udvælgelsen. Der tages også hensyn til tidsfrister, og er det relevant, anvendes et tredjeland med markedsøkonomi, som er omfattet af samme undersøgelse.
Et egnet tredjeland med markedsøkonomi udvælges på en ikke urimelig måde under skyldig hensyntagen til alle pålidelige oplysninger, der er fremlagt på tidspunktet for udvælgelsen. Det valgte land skal også have et tilstrækkeligt niveau med hensyn til arbejdsmarkeds- og miljøstandarder, idet de tilstrækkelige niveauer fastslås på grundlag af tredjelandets ratificering og effektive gennemførelse af de multilaterale miljøaftaler og protokollerne hertil, som EU er part i på et givet tidspunkt, samt ILO-konventionerne i bilag Ia. Der tages også hensyn til tidsfrister, og er det relevant, anvendes et tredjeland med markedsøkonomi, som er omfattet af samme undersøgelse.”
Ændring 87 + 90
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1
1a)  Artikel 5, stk. 1, første afsnit, affattes således:
En undersøgelse med henblik på at fastslå forekomsten, omfanget og virkningen af en påstået dumping indledes på grundlag af en skriftlig klage indgivet af enhver fysisk eller juridisk person eller enhver sammenslutning uden status som juridisk person, som optræder på vegne af en erhvervsgren i Fællesskabet, jf. dog stk. 6.
”En undersøgelse med henblik på at fastslå forekomsten, omfanget og virkningen af påståede subsidier indledes på grundlag af en skriftlig klage indgivet af enhver fysisk eller juridisk person eller enhver sammenslutning uden status som juridisk person, som optræder på vegne af en erhvervsgren i Unionen, jf. dog stk. 6. Klager kan også indgives samlet af en erhvervsgren i Unionen eller af enhver fysisk eller juridisk person eller enhver sammenslutning uden status som juridisk person, som optræder på vegne af en erhvervsgren i Unionen, samt fagforeninger.”
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 b(nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)
1b)  I artikel 5 indsættes følgende stykke:
"1a. Kommissionen fremmer adgangen til instrumentet for forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, hovedsageligt bestående af små og mellemstore virksomheder, i forbindelse med antidumpingsager gennem en SMV-helpdesk.
SMV-helpdesken skal øge opmærksomheden på instrumentet, give oplysninger og forklaringer om sager, om indgivelse af klager og om, hvordan man lettere kan føre bevis for dumping og skade.
SMV-helpdesken stiller standardformularer til statistikker, der skal indsendes til bestemte formål og spørgeskemaer, til rådighed.
Efter indledningen af en undersøgelse informerer den SMV'er og deres relevante sammenslutninger, som kan blive påvirket af, at der indledes en sag og de relevante frister for at blive registreret som interessent.
Den hjælper med at behandle spørgsmål vedrørende udfyldning af spørgeskemaer med særlig opmærksomhed på spørgsmål fra SMV'er vedrørende undersøgelser indledt i henhold til artikel 5, stk. 6. Den hjælper så vidt muligt med at reducere byrder, der skyldes sprogbarrierer.
I tilfælde af at SMV'er leverer umiddelbare beviser på dumping, stiller SMV-helpdesken information om udviklingen af importmængder og -værdi for det pågældende produkt til rådighed for SMV’er i overensstemmelse med artikel 14, stk. 6.
Den giver også vejledning om yderligere muligheder for kontakt med høringskonsulenten og de nationale toldmyndigheder. SMV-helpdesken underretter ligeledes SMV'erne om deres muligheder og betingelserne for at anmode om en gennemgang af foranstaltningerne og tilbagebetaling af den betalte antidumpingtold."
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 b (nyt)
1c)  I artikel 5, stk. 4, indsættes følgende afsnit:
"I tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, skal Kommissionen bistå med opfyldelsen af disse mål med støtte fra SMV-helpdesken."
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 5 – stk. 6
1d)  Artikel 5, stk. 6, affattes således:
6.  Besluttes det under særlige omstændigheder at indlede en undersøgelse, uden at der er modtaget en skriftlig klage fra eller på vegne af en erhvervsgren i Fællesskabet med henblik på indledning af en sådan undersøgelse, indledes undersøgelsen, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for dumping, skade og en årsagssammenhæng, som omhandlet i stk. 2, til at begrunde iværksættelsen af en sådan undersøgelse.
"6. Beslutter Kommissionen under særlige omstændigheder, navnlig i tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, at indlede en undersøgelse, uden at der er modtaget en skriftlig klage eller på vegne af en erhvervsgren i Unionen med henblik på en sådan undersøgelse, indledes undersøgelsen, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for dumping, skade og en årsagssammenhæng, som omhandlet i stk. 2, til at begrunde iværksættelsen af en sådan undersøgelse."
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 e (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 6 – stk. 9
1e)  Artikel 6, stk. 9, affattes således:
9.  For procedurer, der er indledt i henhold til artikel 5, stk. 9, skal en undersøgelse så vidt muligt afsluttes inden et år. I alle tilfælde skal sådanne undersøgelser afsluttes senest 15 måneder efter deres indledning i overensstemmelse med resultaterne i henhold til artikel 8 om tilsagn eller resultaterne i henhold til artikel 9 om endelige foranstaltninger.
"9. For procedurer, der er indledt i henhold til artikel 5, stk. 9, skal en undersøgelse så vidt muligt afsluttes inden ni måneder. I alle tilfælde skal en sådan undersøgelse afsluttes senest et år efter deres indledning i overensstemmelse med resultaterne i henhold til artikel 8 om tilsagn eller resultaterne i henhold til artikel 9 om endelige foranstaltninger. Undersøgelsesperioderne skal så vidt muligt, navnlig i tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, falde sammen med regnskabsåret.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 6 – stk. 10
10.  Producenter i Unionen af samme vare er forpligtede til at samarbejde i forbindelse med procedurer, som er indledt i medfør af artikel 5, stk. 6.
10.  Producenter i Unionen af samme vare undtagen små producenter og mikroproducenter anmodes om at samarbejde i forbindelse med procedurer, som er indledt i medfør af artikel 5, stk. 6.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)
"10a. Kommissionen sikrer den bedst mulige adgang til oplysninger for alle interesserede parter ved at give mulighed for et informationssystem, hvor de interesserede parter underrettes, når der tilføjes nye ikke-fortrolige oplysninger til undersøgelsens dossier. Ikke-fortrolige oplysninger skal ligeledes stilles til rådighed gennem en webbaseret platform."
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 6 – stk. 10 b (nyt)
"10b. Kommissionen sikrer, at interessenternes proceduremæssige rettigheder udøves, og sikrer, at proceduren håndteres upartisk, objektivt og inden for en rimelig tidsperiode, i givet fald af en høringskonsulent.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 6 – nr. 10 c (nyt)
"10c. Kommissionen udsteder spørgeskemaer, som anvendes i undersøgelser på alle Unionens officielle sprog, efter anmodning fra interesserede parter."
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 7 – stk. 1
1.  Der kan indføres midlertidig told, hvis der er indledt en procedure i overensstemmelse med artikel 5, såfremt der er offentliggjort en meddelelse herom, og de berørte parter har haft tilstrækkelig adgang til at meddele oplysninger og fremsætte bemærkninger i henhold til artikel 5, stk. 10, hvis der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder dumping sted med deraf følgende skade for en erhvervsgren i Fællesskabet, og hvis det af hensyn til beskyttelsen af Fællesskabets interesser er nødvendigt at gribe ind for at hindre, at der forvoldes skade. Midlertidig told indføres ikke tidligere end 60 dage og ikke senere end ni måneder efter tidspunktet for indledningen af proceduren.
1.  Der kan indføres midlertidig told, hvis der er indledt en procedure i overensstemmelse med artikel 5, såfremt der er offentliggjort en meddelelse herom, og de berørte parter har haft tilstrækkelig adgang til at meddele oplysninger og fremsætte bemærkninger i henhold til artikel 5, stk. 10, hvis der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder dumping sted med deraf følgende skade for en erhvervsgren i Unionen og hvis det af hensyn til beskyttelsen af Unionens interesser er nødvendigt at gribe ind for at hindre, at der forvoldes skade. Midlertidig told indføres ikke tidligere end 60 dage, og ikke senere end seks måneder efter tidspunktet for indledningen af proceduren.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 7 – stk. 1
a)  i stk. 1 tilføjes følgende punktum:
udgår
"Der må ikke anvendes midlertidig told i en periode på to uger, efter at de i artikel 19a omhandlede oplysninger er blevet meddelt til de berørte parter. Meddelelsen af disse oplysninger foregriber ikke senere afgørelser, som Kommissionen måtte træffe."
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 7 – stk. 2
2.   Den midlertidige antidumpingtold må ikke være højere end den midlertidigt fastsatte dumpingmargen. Medmindre der i eksportlandet er konstateret strukturelle fordrejninger af priserne på råvarer til den pågældende vare, bør den være lavere end dumpingmargenen, hvis en sådan lavere told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført EU-erhvervsgrenen.
2.   Den midlertidige antidumpingtold må ikke være højere end den midlertidigt fastsatte dumpingmargen, men bør være lavere end denne margen, hvis en sådan lavere told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Unionen.
Denne lavere told finder ikke anvendelse når:
a)  strukturelle forvridninger eller betydelig statslig indgriben, f.eks. vedrørende priser, omkostninger og input, herunder f.eks. råmaterialer og energi, forskning og arbejdskraft, output, omsætning og investeringer, vekselkurser og betingelserne for fair finansiering af handelen, der i eksportlandet er konstateret strukturelle fordrejninger af priserne på råvarer til den pågældende vare
b)  det eksporterende land ikke har tilstrækkeligt høje arbejdsmarkeds- og miljøstandarder, når det tilstrækkelige niveau fastslås på grundlag af tredjelandets ratificering og faktiske anvendelse af multilaterale miljøaftaler og protokoller hertil, som Unionen på et givet tidspunkt er kontraherende part i, og af ILO-konventionerne i bilag Ia,
c)  klageren repræsenterer en forskelligartet og fragmenteret erhvervsgren, som hovedsagelig består af SMV'er
d)  undersøgelsen eller en separat antisubsidieundersøgelse som minimum midlertidigt har fastslået, at det eksporterende land yder en eller flere typer af støtte til eksporterende producenter af den pågældende vare.
En sådan lavere told indrømmes imidlertid altid, når der konstateres strukturelle forvridninger af råvaremarkedet med hensyn til det pågældende produkt i det eksporterende land, og dette land er et af de mindst udviklede lande, jf. bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012*.
* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 8 – stk. 1
3a)  Artikel 8, stk. 1, affattes således:
1.  Såfremt der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder dumping sted og forvoldes skade som følge heraf, kan Kommissionen godtage tilfredsstillende frivillige tilsagn fra en eksportør om at ændre sine priser eller om at indstille udførslen til dumpingpriser, hvis det, efter at der har fundet en særlig høring af det rådgivende udvalg sted, findes godtgjort, at dumpingimportens skadelige virkninger dermed bringes til ophør. I sådanne tilfælde og så længe tilsagnene gælder, finder en midlertidig told, der er indført af Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 1, eller eventuelt en endelig told, der er indført af Rådet i henhold til artikel 9, stk. 4, ikke anvendelse på den relevante indførsel af den pågældende vare, som er fremstillet af de selskaber, der henvises til i Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagn med efterfølgende ændringer. Prisforhøjelser i medfør af sådanne tilsagn må ikke være større end nødvendigt for at udligne dumpingmargenen, og de bør være lavere end dumpingmargenen, hvis sådanne forhøjelser vil være tilstrækkelige til at afhjælpe den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet.
"1. Såfremt der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder dumping sted og forvoldes skade som følge heraf, kan Kommissionen godtage tilfredsstillende frivillige tilsagn fra en eksportør om at ændre sine priser eller om at indstille udførslen til dumpingpriser, efter at der har fundet en særlig høring af det rådgivende udvalg sted, hvis disse tilsagn rent faktisk bringer dumpingimportens skadelige virkninger til ophør. I sådanne tilfælde og så længe tilsagnene gælder, finder en midlertidig told, der er indført af Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 1, eller eventuelt en endelig told, der er indført af Rådet i henhold til artikel 9, stk. 4, ikke anvendelse på den relevante indførsel af den pågældende vare, som er fremstillet af de selskaber, der henvises til i Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagn med efterfølgende ændringer. Prisforhøjelser i medfør af sådanne tilsagn må ikke være større end nødvendigt for at udligne dumpingmargenen, og de skal være lavere end dumpingmargenen, hvis sådanne forhøjelser vil være tilstrækkelige til at afhjælpe den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Unionen, medmindre Kommissionen ved indførelsen af midlertidig eller endelig told havde besluttet, at denne lavere told ikke skulle finde anvendelse."
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 8 – stk. 4
3b)  Artikel 8, stk. 4, affattes således:
4.  Parter, der afgiver et tilsagn, skal indgive en ikke-fortrolig version af et sådant tilsagn, således at det kan stilles til rådighed for parter, der er berørt af undersøgelsen.
"4. Parter, der afgiver et tilsagn, skal indgive en meningsfuld ikke-fortrolig version af et sådant tilsagn, således at det kan stilles til rådighed for parter, der er berørt af undersøgelsen, Europa-Parlamentet og Rådet. Parterne anmodes om at angive så mange oplysninger som muligt vedrørende tilsagnets indhold og art under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger som omhandlet i artikel 19. Kommissionen skal desuden høre EU-erhvervsgrenen om tilsagnets hovedtræk og funktion, inden den accepterer tilsagnet.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 9 – stk. 4 – sidste punktum
Antidumpingtolden må ikke være højere end den fastsatte dumpingmargen. Medmindre der i eksportlandet er konstateret strukturelle fordrejninger af priserne på råvarer til den pågældende vare, skal den være lavere end dumpingmargenen, hvis en sådan lavere told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført EU-erhvervsgrenen.
Antidumpingtolden må ikke være højere end den fastsatte dumpingmargen, og den bør være lavere end denne margen, hvis en sådan lavere told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Unionen.
Denne lavere told finder ikke anvendelse når:
a)  der i eksportlandet er konstateret strukturelle fordrejninger eller tydelig statslig indgriben, f.eks. vedrørende priser, omkostninger og input, herunder f.eks. råmaterialer og energi, forskning og arbejdskraft, output, omsætning og investeringer, vekselkurser og betingelserne for fair finansiering af handelen med den pågældende vare;
b)  det eksporterende land ikke har tilstrækkeligt høje arbejdsmarkeds- og miljøstandarder, når det tilstrækkelige niveau fastslås på grundlag af tredjelandets ratificering og faktiske anvendelse af multilaterale miljøaftaler og protokoller hertil, som EU på et givet tidspunkt er kontraherende part i, og af ILO-konventionerne i bilag I,
c)  klageren repræsenterer en forskelligartet og fragmenteret erhvervsgren, som hovedsagelig består af SMV'er
d)  det ved undersøgelsen eller en separat antisubsidieundersøgelse er fastslået, at det eksporterende land yder en eller flere typer støtte til eksporterende producenter af den pågældende vare.
Men en sådan lavere told indrømmes altid, når der konstateres strukturelle fordrejninger af råvaremarkedet med hensyn til det pågældende produkt i det eksporterende land, og dette land er et af de mindst udviklede lande, jf. bilag IV til forordning (EU) nr. 978/2012.
Ændring 77/rev
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 - litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2
—a)  stk. 2, andet afsnit, affattes således:
En undersøgelse genoptages ved foranstaltningernes udløb, når anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade. At der foreligger sandsynlighed herfor, kan f.eks. fremgå af beviser for, at der fortsat finder dumping sted og forvoldes skade, eller beviser for, at når de skadelige virkninger er afhjulpet, skyldes det helt eller delvis, at der foreligger foranstaltninger, eller beviser for, at omstændighederne for eksportoererne eller markedsvilkårene har en sådan karakter, at de giver anledning til at formode, at der vil finde yderligere skadevoldende dumping sted.
En undersøgelse genoptages ved foranstaltningernes udløb, når anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade. At der foreligger sandsynlighed herfor, kan f.eks. fremgå af beviser for, at der fortsat finder dumping sted og forvoldes skade, eller beviser for, at når de skadelige virkninger er afhjulpet, skyldes det helt eller delvis, at der foreligger foranstaltninger, eller beviser for, at omstændighederne for eksportørerne eller markedsvilkårene har en sådan karakter, at de giver anledning til at formode, at der vil finde yderligere skadevoldende dumping sted. Denne sandsynlighed kan ligeledes underbygges af fortsat indgriben fra eksportlandets side.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 11 – stk. 5
a)  i stk. 5 tilføjes følgende afsnit:
udgår
"Hvis en foranstaltning udløber efter en undersøgelse i henhold til stk. 2, tilbagebetales al told, som er opkrævet fra den dato, hvor undersøgelsen indledtes, såfremt de nationale toldmyndigheder anmoder herom og indrømmer dette i overensstemmelse med Unionens gældende toldlovgivning vedrørende tilbagebetaling af og fritagelse for told. En sådan tilbagebetaling medfører ikke, at de pågældende nationale toldmyndigheder betaler renter."
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 14 – stk. 3
6a)  Artikel 14, stk. 3, affattes således:
3.   Særlige bestemmelser, navnlig vedrørende den fælles definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus", som er indeholdt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks kan vedtages i henhold til nærværende forordning.
"3. Særlige bestemmelser, navnlig vedrørende den fælles definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus", som er indeholdt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks eller i henhold til artikel 2 heri, kan vedtages i henhold til nærværende forordning."
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 14 – stk. 5
6b)  Artikel 14, stk. 5, affattes således:
5.   Kommissionen kan efter konsultationer i det rådgivende udvalg pålægge toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere indførsel, således at der senere kan anvendes foranstaltninger mod denne indførsel fra datoen for en sådan registrering. Indførsel kan gøres til genstand for registrering på anmodning fra den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet, hvis anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning. Registrering indføres ved forordning, hvori det nærmere angives, hvad formålet er med foranstaltningen, og i påkommende tilfælde angives det anslåede beløb for den mulige fremtidige betalingsforpligtelse. Indførsel må ikke gøres til genstand for registrering i mere end ni måneder.
”5. Kommissionen kan efter at have informeret medlemsstaterne rettidigt pålægge toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere indførsel, således at der senere kan anvendes foranstaltninger mod denne indførsel fra datoen for en sådan registrering. Indførsel gøres til genstand for registrering på anmodning fra den pågældende erhvervsgren i Unionen, hvis anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning. Indførsel kan også gøres til genstand for registrering på Kommissionens eget initiativ.
Indførsel kan gøres til genstand for registrering fra datoen for iværksættelse af undersøgelsen, når klagen fra erhvervsgrenen i Unionen indeholder en anmodning om registrering og tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning.
Registrering indføres ved forordning, hvori det nærmere angives, hvad formålet er med foranstaltningen, og i påkommende tilfælde angives det anslåede beløb for den mulige fremtidige betalingsforpligtelse. Indførsel må ikke gøres til genstand for registrering i mere end ni måneder."
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 14 – stk. 6
6c)  Artikel 14, stk. 6, affattes således:
6.   Medlemsstaterne indberetter månedligt til Kommissionen tal vedrørende indførslen af varer, der er omfattet af undersøgelser og af foranstaltninger, samt det beløb, der er opkrævet i form af told i henhold til denne forordning.
"6. Medlemsstaterne indberetter månedligt til Kommissionen tal vedrørende indførslen af varer, der er omfattet af undersøgelser og af foranstaltninger, samt det beløb, der er opkrævet i form af told i henhold til denne forordning. Kommissionen kan, efter at have modtaget en specifik begrundet anmodning fra en interesseret part og efter at have modtaget en udtalelse herom fra det i artikel 15, stk. 2, omtalte udvalg, beslutte at fremsende oplysninger om mængden og importværdien af disse varer til dem."
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 14 – stk. 7 a (nyt)
6d)  I artikel 14 tilføjes følgende stykke:
"7a. Når Kommissionen har til hensigt at vedtage eller offentliggøre et dokument, der har til formål at præcisere Kommissionens etablerede praksis med hensyn til anvendelsen af denne forordning på nogle af bestanddelene, hører Kommissionen forud for vedtagelsen eller offentliggørelsen Europa-Parlamentet og Rådet i det øjemed at opnå konsensus med henblik på godkendelse af det givne dokument. Enhver efterfølgende ændring af disse dokumenter skal være omfattet af sådanne procedurekrav. Under alle omstændigheder skal alle disse dokumenter være i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Intet sådant dokument kan udvide Kommissionens skønsmæssige beføjelser, som fortolket af Den Europæiske Unions Domstol, i forbindelse med indførelse af foranstaltninger.”
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 17 – stk. 1
1.  I tilfælde, hvor antallet EU-producenter, eksportører, importører, varetyper eller transaktioner er stort, kan undersøgelsen begrænses til at omfatte et rimeligt antal parter, varer eller transaktioner ved anvendelse af statistisk gyldige stikprøver baseret på oplysninger, der foreligger på tidspunktet for udvælgelsen, eller til den største producerede, solgte eller eksporterede mængde, der kan anses for repræsentativ, og som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed.
1.  I tilfælde, hvor antallet EU-producenter, eksportører eller importører, der med deres samtykke samarbejder i undersøgelsen, varetyper eller transaktioner er stort, kan undersøgelsen begrænses til at omfatte et rimeligt antal parter, varer eller transaktioner ved anvendelse af statistisk gyldige stikprøver baseret på oplysninger, der foreligger på tidspunktet for udvælgelsen, eller til den største producerede, solgte eller eksporterede mængde, der kan anses for repræsentativ, og som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed." "Når der er tale om forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af SMV’er, skal der ved den endelige udvælgelse af parterne om muligt tages hensyn til deres andel af den pågældende sektor."
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 19 a – stk. 1
Artikel 19a
Oplysninger om midlertidige foranstaltninger
udgår
1.  EU-producenterne, importørerne og eksportørerne og disses repræsentative sammenslutninger samt repræsentanterne for eksportlandet kan anmode om oplysninger vedrørende den påtænkte indførelse af midlertidig told. Anmodninger om sådanne oplysninger indgives skriftligt inden for den frist, der er fastsat i meddelelsen om indledning af proceduren. Disse oplysninger meddeles til de nævnte berørte parter mindst to uger inden udløbet af den i artikel 7, stk. 1, nævnte frist for indførelsen af midlertidig told. Disse oplysninger skal indeholde:
a)  et sammendrag vedrørende den foreslåede told, udelukkende til orientering, og
b)  nærmere oplysninger om beregningen af dumpingmargenen og den margen, der er tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført EU-erhvervsgrenen, idet der tages behørigt hensyn til nødvendigheden af at overholde fortrolighedskravene i artikel 19. Parterne har en frist på tre arbejdsdage til at fremsætte bemærkninger til beregningerne.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 21 – stk. 2
9)  Artikel 21, stk. 2, affattes således:
udgår
"2. For at sikre, at myndighederne kan tage hensyn til alle synspunkter og oplysninger på et solidt grundlag, når de træffer afgørelse om, hvorvidt det er i Unionens interesse at indføre foranstaltninger, kan EU-producenterne, importørerne og deres repræsentative sammenslutninger samt repræsentative brugere og repræsentative forbrugerorganisationer inden for de frister, der er fastsat i meddelelsen om indledning af antidumpingundersøgelsen, give sig til kende og indgive oplysninger til Kommissionen. Sådanne oplysninger eller passende sammendrag deraf stilles til rådighed for de øvrige parter, der er omhandlet i denne artikel, og disse er berettiget til at fremsætte bemærkninger hertil."
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)
9a)  I artikel 22 tilføjes følgende stykke:
"1a. Så snart alle medlemsstater har ratificeret nye ILO-konventioner, ajourfører Kommissionen bilag Ia i henhold hertil i henhold til proceduren i artikel 290 i TEUF."
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Artikel 22 a (ny)
9b)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 22a
Betænkning
1.  For at lette Europa-Parlamentets og Rådets overvågning af gennemførelsen af forordningen, forelægger Kommissionen under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger, som omhandlet i artikel 19, Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning som led i en dialog om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten indeholder oplysninger om anvendelse af midlertidige og endelige foranstaltninger, afslutning af undersøgelser uden foranstaltninger, tilsagn, genoptagne undersøgelser, undersøgelser og kontrolbesøg, og arbejdet i de forskellige organer, der er ansvarlige for overvågning af gennemførelsen af denne forordning og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser. Rapporten omhandler ligeledes tredjelandes brug af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter rettet mod Unionen, oplysninger om genoprettelsen af Unionens erhvervsgrene, som er påvirket af de indførte foranstaltninger, og klager over de indførte foranstaltninger. Den indeholder de aktiviteter, der udføres af høringskonsulenten i Kommissionens Generaldirektoratet for Handel og af SMV-helpdesken vedrørende anvendelsen af denne forordning.
2.  Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af rapporten indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning. Rapporten kan også være genstand for en beslutning.
3.  Senest seks måneder efter forelæggelsen af denne beretning for Europa-Parlamentet og Rådet offentliggøres den af Kommissionen."
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1225/2009
Bilag I a (nyt)
9c)  Følgende bilag indsættes:
"Bilag Ia
ILO-konventioner, jf. artikel 7, 8 og 9
1.  Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde nr. 29 (1930)
2.  Konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig nr. 87 (1948)
3.  Konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger nr. 98 (1949)
4.  Konventionen vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi nr. 100 (1951)
5.  Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde nr. 105 (1957)
6.  Konventionen vedrørende forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv nr. 111 (1958)
7.  Konventionen om mindstealder for adgang til beskæftigelse nr. 138 (1973)
8.  Konventionen om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde nr. 182 (1999)."
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Titel
Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
"Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union"
(Denne ændring vedrører hele teksten i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009)
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  I Unionen er udligningsberettigede subsidier som generel regel forbudt i henhold til artikel 107, stk. 1, i TEUF. Derfor er udligningsberettigede subsidier, som ydes af tredjelande, i særlig grad handelsfordrejende. Det omfang af statsstøtte, Kommissionen tillader, er med tiden faldet støt. I forbindelse med antisubsidieinstrumentet bør reglen om lavere told ikke længere gælde for indførsel fra lande, der er involveret i subsidiering.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. -1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
-1b) I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:
"Brugen af et hvilket som helst subsidieret produkt i forbindelse med udnyttelse af en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone eller udnyttelsen af dens ressourcer betragtes som indførsel i henhold til denne forordning, og der vil blive opkrævet told i overensstemmelse hermed, når det skader Unionens erhvervsgrene."
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1
1a)  Artikel 10, stk. 1, første afsnit, affattes således:
1.  En undersøgelse med henblik på at fastslå forekomsten, omfanget og virkningen af påståede subsidier indledes på grundlag af en skriftlig klage indgivet af enhver fysisk eller juridisk person eller enhver sammenslutning uden status som juridisk person, som optræder på vegne af en erhvervsgren i Fællesskabet, jf. dog stk. 8.
"1. En undersøgelse med henblik på at fastslå forekomsten, omfanget og virkningen af en påstået dumping indledes på grundlag af en skriftlig klage indgivet af enhver fysisk eller juridisk person eller enhver sammenslutning uden status som juridisk person, som optræder på vegne af en erhvervsgren i Unionen, jf. dog stk. 8. Klager kan også indgives samlet af en erhvervsgren i Unionen eller af enhver fysisk eller juridisk person eller enhver sammenslutning uden status som juridisk person, der optræder på vegne af en erhvervsgren i Unionen, samt af fagforeninger.”
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 2 - nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 2 (nyt)
1b)  I artikel 10, stk. 6, tilføjes følgende afsnit:
"Når der er tale om forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, skal Kommissionen bistå med at nå disse tærskler med støtte fra SMV-helpdesken."
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 10 – stk. 8
1c)  Artikel 10, stk. 8, affattes således:
8.  Beslutter Kommissionen under særlige omstændigheder at indlede en undersøgelse, uden at der er modtaget en skriftlig klage eller på vegne af en erhvervsgren i Fællesskabet vedrørende indledning af en sådan undersøgelse, indledes undersøgelsen, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for, at der ydes udligningsberettigede subsidier, at der forvoldes skade, og at der foreligger en årsagssammenhæng, som omhandlet i stk. 2, til at begrunde indledningen af en sådan undersøgelse.
"8. Beslutter Kommissionen under særlige omstændigheder, navnlig i tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af SMV’er, at indlede en undersøgelse, uden at der er modtaget en skriftlig klage fra eller på vegne af en erhvervsgren i Unionen vedrørende indledning af en sådan undersøgelse, indledes undersøgelsen, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for eksistensen af udligningsberettigede subsidier, skade og en årsagssammenhæng, som omhandlet i stk. 2, til at begrunde iværksættelsen af en sådan undersøgelse."
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 11 – stk. 9
9.  For procedurer, der er indledt i henhold til artikel 10, stk. 11, skal en undersøgelse så vidt muligt afsluttes inden et år. I alle tilfælde skal sådanne undersøgelser afsluttes inden 13 måneder efter deres indledning i overensstemmelse med resultaterne i henhold til artikel 13 om tilsagn eller resultaterne i henhold til artikel 15 om endelige foranstaltninger.
"9. For procedurer, der er indledt i henhold til artikel 10, stk. 11, skal en undersøgelse så vidt muligt afsluttes inden ni måneder. I alle tilfælde skal sådanne undersøgelser afsluttes inden 10 måneder efter deres indledning i overensstemmelse med resultaterne i henhold til artikel 13 om tilsagn eller resultaterne i henhold til artikel 15 om endelige foranstaltninger. Undersøgelsesperioderne skal så vidt muligt, navnlig i tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af SMV’er, falde sammen med regnskabsåret.”
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 11 – stk. 11
11.  Producenter i Unionen af samme vare er forpligtede til at samarbejde i forbindelse med procedurer, som er indledt i medfør af artikel 10, stk. 8.
11.  Producenter i Unionen af samme vare undtagen små producenter og mikroproducenter anmodes om at samarbejde i forbindelse med procedurer, som er indledt i medfør af artikel 10, stk. 8.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 11 – stk. 11 a (nyt)
11a.  Kommissionen fremmer adgangen til instrumentet for forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, hovedsagelig bestående af små og mellemstore virksomheder, i forbindelse med antisubsidiesager gennem en SMV-helpdesk.
SMV-helpdesken skal øge opmærksomheden på instrumentet, give oplysninger og forklaringer om sager, om indgivelse af klager og om, hvordan man lettere kan føre bevis for udligningsberettigede subsidier og skade. SMV-helpdesken stiller standardformularer til statistikker, der skal indsendes til bestemte formål og spørgeskemaer, til rådighed.
Efter indledningen af en undersøgelse informerer den SMV'er og deres relevante sammenslutninger, som kan blive påvirket af, at der indledes en sag og de relevante frister for at blive registreret som interessent.
Den hjælper med at udfylde spørgeskemaer med særlig opmærksomhed på spørgsmål fra SMV'er vedrørende undersøgelser indledt i henhold til artikel 10, stk. 8. Den hjælper så vidt muligt med at reducere byrder, der skyldes sprogbarrierer.
I tilfælde af at SMV'er leverer umiddelbare beviser på udligningsberettigede subsidier, stiller SMV-helpdesken information om udviklingen af importmængder og -værdi for det pågældende produkt til rådighed for SMV’er i overensstemmelse med artikel 24, stk. 6.
Den giver også vejledning om yderligere muligheder for kontakt med høringskonsulenten og de nationale toldmyndigheder. SMV-helpdesken underretter ligeledes SMV'erne om deres muligheder for at anmode om en gennemgang af foranstaltningerne og tilbagebetaling af den betalte udligningsberettigede told."
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 11 – stk. 11 b (nyt)
11b.  Kommissionen sikrer den bedst mulige adgang til oplysninger for alle interessenter ved at give mulighed for et informationssystem, hvor interessenter underrettes, når der tilføjes nye ikke-fortrolige oplysninger til undersøgelsens dossier. Ikke-fortrolige oplysninger skal ligeledes stilles til rådighed gennem en webbaseret platform.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 11 – stk. 11 c (nyt)
11c.  Kommissionen sikrer, at interessenternes proceduremæssige rettigheder udøves, og sikrer, at proceduren håndteres upartisk, objektivt og inden for en rimelig tidsperiode, i givet fald af en høringskonsulent."
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 11 – stk. 11 d (nyt)
11d.  Kommissionen udsteder spørgeskemaer, som anvendes i undersøgelser på alle Unionens officielle sprog, efter anmodning fra interesserede parter."
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2
—a)  Artikel 12, stk. 1, afsnit 2, affattes således:
Midlertidig told indføres ikke tidligere end 60 dage, og ikke senere end ni måneder efter tidspunktet for indledningen af proceduren.
"Midlertidig told indføres ikke tidligere end 60 dage, og ikke senere end seks måneder efter tidspunktet for indledningen af proceduren."
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 3 a
b)  følgende afsnit tilføjes til sidst:
udgår
"Der må ikke anvendes midlertidig told i en periode på to uger, efter at de i artikel 29b omhandlede oplysninger er blevet meddelt til de berørte parter. Meddelelsen af disse oplysninger foregriber ikke senere afgørelser, som Kommissionen måtte træffe."
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 13 – stk. 1
3a)  Artikel 13, stk. 1, affattes således:
1.  Såfremt der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder subsidiering sted og forvoldes skade som følge heraf, kan Kommissionen godtage tilfredsstillende frivillige tilbud om tilsagn, hvorunder
"1. Såfremt der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder subsidiering sted og forvoldes skade som følge heraf, kan Kommissionen godtage frivillige tilbud om tilsagn, hvorunder
a)  oprindelses- og/eller eksportlandet erklærer sig indforstået med at ophæve eller begrænse subsidierne eller at træffe andre foranstaltninger vedrørende virkningerne heraf, eller
a)  oprindelses- og/eller eksportlandet erklærer sig indforstået med at ophæve eller begrænse subsidierne eller at træffe andre foranstaltninger vedrørende virkningerne heraf, eller
b)  eksportørerne indvilliger i at ændre deres priser eller at indstille udførslen til det pågældende område, så længe der ydes udligningsberettigede subsidier til denne udførsel, således at Kommissionen, efter at der har fundet særlig høring af det rådgivende udvalg sted, finder det godtgjort, at den subsidierede indførsels skadelige virkninger dermed bringes til ophør.
b)  eksportørerne indvilliger i at ændre deres priser eller at indstille udførslen til det pågældende område, så længe der ydes udligningsberettigede subsidier til denne udførsel, forudsat at Kommissionen, efter at der har fundet særlig høring af det rådgivende udvalg sted, har konstateret, at den subsidierede indførsels skadelige virkninger dermed bringes til ophør.
I så tilfælde og så længe tilsagnene gælder, finder den midlertidige told, der er indført af Kommissionen i henhold til artikel 12, stk. 3, og den endelige told, der er indført af Rådet i henhold til artikel 15, stk. 1, ikke anvendelse på den relevante indførsel af den pågældende vare, som er fremstillet af de selskaber, der henvises til i Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagn og eventuelle efterfølgende ændringer deraf.
I så tilfælde og så længe tilsagnene gælder, finder den midlertidige told, der er indført af Kommissionen i henhold til artikel 12, stk. 3, og den endelige told, der er indført af Rådet i henhold til artikel 15, stk. 1, ikke anvendelse på den relevante indførsel af den pågældende vare, som er fremstillet af de selskaber, der henvises til i Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagn og eventuelle efterfølgende ændringer deraf.
Prisforhøjelser i medfør af sådanne tilsagn skal ikke være større end nødvendigt for at udligne den udligningsberettigede subsidieydelse, og de bør være lavere end den udligningsberettigede subsidieydelse, hvis sådanne forhøjelser er tilstrækkelige til at afhjælpe den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet.
Reglen om lavere told finder ikke anvendelse på priser, der er aftalt i sådanne tilsagn inden for rammerne af antisubsidieprocedurer."
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 13 – stk. 4
3b)  Artikel 13, stk. 4, affattes således:
4.  Parter, der afgiver et tilsagn, skal indgive en ikke-fortrolig version af et sådant tilsagn, således at det kan stilles til rådighed for parter, der er berørt af undersøgelsen.
"4. Parter, der afgiver et tilsagn, skal indgive en meningsfuld ikke-fortrolig version af et sådant tilsagn, således at det kan stilles til rådighed for parter, der er berørt af undersøgelsen, Europa-Parlamentet og Rådet. Parterne anmodes om at angive så mange oplysninger som muligt vedrørende tilsagnets indhold og art under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger som omhandlet i artikel 29. Kommissionen skal desuden høre EU-erhvervsgrenen om tilsagnets hovedtræk og funktion, inden den accepterer et sådant tilsagn.”
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6 – litra a
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 7 a
a)  i stk. 1 tilføjes følgende afsnit:
udgår
"Hvis en foranstaltning udløber efter en undersøgelse i henhold til artikel 18, tilbagebetales al told, som er opkrævet fra den dato, hvor undersøgelsen indledtes. Anmodninger om tilbagebetaling indgives til de nationale toldmyndigheder i overensstemmelse med Unionens gældende toldlovgivning."
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 24 – stk. 3
7a)  Artikel 24, stk. 3, affattes således:
3.   Særlige bestemmelser, navnlig vedrørende den fælles definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus", som er indeholdt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks kan vedtages i henhold til nærværende forordning.
"3. Særlige bestemmelser, navnlig vedrørende den fælles definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus", som er indeholdt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks eller i henhold til artikel 2 heri, kan vedtages i henhold til nærværende forordning.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 24 – stk. 5
7b)  Artikel 24, stk. 5, affattes således:
5.  Kommissionen kan efter konsultationer i det rådgivende udvalg pålægge toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere indførsel, således at der senere kan anvendes foranstaltninger mod denne indførsel fra datoen for en sådan registrering.
"5. Kommissionen kan efter at have informeret medlemsstaterne rettidigt pålægge toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere indførsel, således at der senere kan anvendes foranstaltninger mod denne indførsel fra datoen for en sådan registrering.
Indførsel kan gøres til genstand for registrering på anmodning fra den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet, hvis anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning.
Indførsel gøres til genstand for registrering på anmodning fra den pågældende erhvervsgren i Unionen, hvis anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning. Indførsel kan også gøres til genstand for registrering på Kommissionens eget initiativ.
Indførsel kan gøres til genstand for registrering fra datoen for iværksættelse af undersøgelsen, når klagen fra erhvervsgrenen i Unionen indeholder en anmodning om registrering og tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning.
Registrering indføres ved forordning, hvori det nærmere angives, hvad formålet er med foranstaltningen, og i påkommende tilfælde angives det anslåede beløb af den mulige fremtidige betalingsforpligtelse. Indførsel må ikke gøres til genstand for registrering i mere end ni måneder.
Registrering indføres ved forordning, hvori det nærmere angives, hvad formålet er med foranstaltningen, og i påkommende tilfælde angives det anslåede beløb af den mulige fremtidige betalingsforpligtelse. Indførsel må ikke gøres til genstand for registrering i mere end ni måneder.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 24 – stk. 6
7c)  Artikel 24, stk. 6, affattes således:
6.   Medlemsstaterne indberetter månedligt til Kommissionen tal vedrørende indførslen af varer, der er omfattet af undersøgelser og af foranstaltninger, samt det beløb, der er opkrævet i form af told i henhold til denne forordning.
‘6. Medlemsstaterne indberetter månedligt til Kommissionen tal vedrørende indførslen af varer, der er omfattet af undersøgelser og af foranstaltninger, samt det beløb, der er opkrævet i form af told i henhold til denne forordning. Kommissionen kan, efter at have modtaget en specifik begrundet anmodning fra en interesseret part og efter at have modtaget en udtalelse herom fra det i artikel 25, stk. 2, omtalte udvalg, beslutte at fremsende oplysninger om mængden og importværdien af disse varer til dem.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 24 – stk. 7 a (nyt)
7d)  I artikel 24 tilføjes følgende stykke:
"7a. "Når Kommissionen har til hensigt at vedtage eller offentliggøre et dokument, der har til formål at præcisere Kommissionens etablerede praksis med hensyn til anvendelsen af denne forordning på nogle af bestanddelene, hører Kommissionen forud for vedtagelsen eller offentliggørelsen Europa-Parlamentet og Rådet i det øjemed at opnå konsensus med henblik på godkendelse af det givne dokument. Enhver efterfølgende ændring af disse dokumenter skal være omfattet af sådanne procedurekrav. Under alle omstændigheder skal alle disse dokumenter være i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Intet sådant dokument udvider Kommissionens skønsmæssige beføjelser, som fortolket af Den Europæiske Unions Domstol, i forbindelse med indførelse af foranstaltninger.”
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 27 – stk. 1
8)  Artikel 27, stk. 1, første afsnit, affattes således:
8)  Artikel 27, stk. 1, affattes således:
"1. I tilfælde, hvor antallet af EU-producenter, eksportører, importører, varetyper eller transaktioner er stort, kan undersøgelsen begrænses til at omfatte:"
"1. I tilfælde, hvor antallet af EU-producenter, eksportører eller importører, der samarbejder ved undersøgelsen, eller varetyper eller transaktioner er stort, kan undersøgelsen begrænses til at omfatte:
a)  et rimeligt antal parter, varer eller transaktioner ved anvendelse af statistisk gyldige stikprøver baseret på oplysninger, der foreligger på tidspunktet for udvælgelsen eller
b)  den største producerede, solgte eller eksporterede mængde, der kan anses for repræsentativ, og som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed.
"Når der er tale om forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af SMV’er, skal der ved den endelige udvælgelse af parterne om muligt tages hensyn til deres andel af den pågældende sektor."
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 29b
9)  Efter artikel 29 indsættes følgende artikel:
udgår
"Artikel 29b
Oplysninger om midlertidige foranstaltninger
1.  EU-producenterne, importørerne, eksportørerne og disses repræsentative sammenslutninger samt oprindelses- og/eller eksportlandet kan anmode om oplysninger vedrørende den påtænkte indførelse af midlertidig told. Anmodninger om sådanne oplysninger indgives skriftligt inden for den frist, der er fastsat i meddelelsen om indledning af proceduren. Disse oplysninger meddeles til de nævnte berørte parter mindst to uger inden udløbet af den i artikel 12, stk. 1, nævnte frist for indførelsen af midlertidig told.
Disse oplysninger skal indeholde:
a)  et sammendrag vedrørende den foreslåede told, udelukkende til orientering, og
b)  nærmere oplysninger om beregningen af subsidiemargenen og den margen, der er tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført EU-erhvervsgrenen, idet der tages behørigt hensyn til nødvendigheden af at overholde fortrolighedskravene i artikel 29. Parterne har en frist på tre arbejdsdage til at fremsætte bemærkninger til beregningerne.
2.  I tilfælde, hvor det er hensigten ikke at indføre midlertidig told, men at fortsætte undersøgelsen, underrettes de berørte parter herom to uger inden udløbet af den i artikel 12, stk. 1, nævnte frist for indførelsen af midlertidig told."
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 31 – stk. 2
10)  Artikel 31, stk. 2, affattes således:
udgår
"2. For at sikre, at myndighederne kan tage hensyn til alle synspunkter og oplysninger på et solidt grundlag, når de træffer afgørelse om, hvorvidt det er i Unionens interesse at indføre foranstaltninger, kan EU-producenterne, importørerne og deres repræsentative sammenslutninger samt repræsentative brugere og repræsentative forbrugerorganisationer inden for de frister, der er fastsat i meddelelsen om indledning af antisubsidieundersøgelsen, give sig til kende og indgive oplysninger til Kommissionen. Sådanne oplysninger eller passende sammendrag deraf stilles til rådighed for de øvrige parter, der er omhandlet i dette stykke, og disse er berettigede til at fremsætte bemærkninger dertil."
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 597/2009
Artikel 33 a (ny)
10a)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 33a
Betænkning
1.  For at lette Europa-Parlamentets og Rådets overvågning af gennemførelsen af forordningen, forelægger Kommissionen under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger, som omhandlet i artikel 19, Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning som led i en dialog om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten indeholder oplysninger om anvendelse af midlertidige og endelige foranstaltninger, afslutning af undersøgelser uden foranstaltninger, tilsagn, genoptagne undersøgelser, undersøgelser og kontrolbesøg, og arbejdet i de forskellige organer, der er ansvarlige for overvågning af gennemførelsen af denne forordning og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser. Rapporten omhandler ligeledes tredjelandes brug af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter rettet mod Unionen, oplysninger om genoprettelsen af Unionens erhvervsgrene, som er påvirket af de indførte foranstaltninger, og klager over forskellige indførte foranstaltninger. Den indeholder de aktiviteter, der udføres af høringskonsulenten i Kommissionens Generaldirektoratet for Handel og af SMV-helpdesken vedrørende anvendelsen af denne forordning.
2.  Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af rapporten indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning. Rapporten kan også være genstand for en beslutning.
3.  Senest seks måneder efter forelæggelsen af denne beretning for Europa-Parlamentet og Rådet offentliggøres den af Kommissionen."
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den konsolideres med forordning (EF) nr. 1225/2009 og forordning (EF) nr. 597/2009 senest ...*.
* Tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0053/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik