Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0007(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0468/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0468/2013

Συζήτηση :

PV 04/02/2014 - 19
CRE 04/02/2014 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0083

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 559kWORD 227k
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Τήρηση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ***I
P7_TA(2014)0083A7-0468/2013
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1224/2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (COM(2013)0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0009),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0019/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (Α7-0468/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 198 της 10.7.13, σ. 71.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …./2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1224/2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής
P7_TC1-COD(2013)0007

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου(3) ανατίθενται αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

(2)  Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, οι εξουσίες που ανατέθηκαν στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 είναι ανάγκη να ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(3)  Για να αναπτυχθούν κάποιες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τα ακόλουθα:

   την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών αλιευτικών σκαφών από την υποχρέωση της προαναγγελίας· [Τροπολογία 1]
   την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών αλιευτικών σκαφών από την υποχρέωση της συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης·
   την υιοθέτηση διαφορετικού τρόπου και συχνότητας όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή για την καταγραφή αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας·
   την έγκριση κανόνων για την τήρηση επί του σκάφους σχεδίου στοιβασίας για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα που έχουν υποστεί μεταποίηση·
   τον καθορισμό του ορίου ενεργοποίησης για τα αλιεύματα για την απαγόρευση της αλιείας σε πραγματικό χρόνο·
   την τροποποίηση των αποστάσεων βάσει των οποίων ένα αλιευτικό σκάφος πρέπει να αλλάξει στίγμα όταν υπερβαίνει ένα όριο ενεργοποίησης·
   την τροποποίηση του ορίου κάτω από το οποίο τα αλιευτικά προϊόντα απαλλάσσονται από κανόνες ιχνηλασιμότητας·
   την τροποποίηση του ορίου κάτω από το οποίο τα αλιευτικά προϊόντα απαλλάσσονται από τους κανόνες που αφορούν την πρώτη πώληση·
   την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής του δελτίου πώλησης για αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται από ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών·
   την τροποποίηση του ορίου κάτω από το οποίο τα αλιευτικά προϊόντα απαλλάσσονται από τη συμπλήρωση δελτίου πώλησης·
   τον καθορισμό της αλιείας που υπόκειται σε ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης·
   τη υιοθέτηση διαφορετικού τρόπου και συχνότητας όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, σύμφωνα με δοκιμαστικά προγράμματα.

(4)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, όπως είναι τα περιφερειακά συμβουλευτικά συμβούλια, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεων πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 2]

(5)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1224/2009, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ σε σχέση με:

   τις αλιευτικές άδειες·
   τις άδειες αλιείας·
   τη σήμανση των αλιευτικών εργαλείων· [Τροπολογία 3]
   το σύστημα παρακολούθησης σκαφών·
   τους συντελεστές μετατροπής για τη μετατροπή αποθηκευμένου ή μεταποιημένου βάρους ιχθύων σε βάρος ζωντανών ιχθύων·
   τη συμπλήρωση και υποβολή ημερολογίων πλοίου στο βαθμό που δεν συνιστούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·
   τη μεθοδολογία για τα σχέδια δειγματοληψίας όσον αφορά αλιευτικά σκάφη μη υποκείμενα στις απαιτήσεις σχετικά με το ημερολόγιο αλιείας·
   την προαναγγελία· [Τροπολογία 4]
   τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων μεταφόρτωσης εφόσον δεν συνιστούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·
   τη συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων εκφόρτωσης·
   τη μεθοδολογία για τα σχέδια δειγματοληψίας όσον αφορά αλιευτικά σκάφη μη υποκείμενα στις απαιτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της δήλωσης εκφόρτωσης·
   τους μορφότυπους για τη διαβίβαση στην Επιτροπή των δεδομένων που αφορούν τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια·
   την απαγόρευση της αλιείας από την Επιτροπή·
   διορθωτικά μέτρα σε περιπτώσεις απαγόρευσης της αλιείας από την Επιτροπή·
   τους ελέγχους της αλιευτικής ικανότητας των κρατών μελών·
   την πιστοποίηση της ισχύος πρόωσης κινητήρα και τη φυσική επαλήθευση της ισχύος του κινητήρα·
   τη μεθοδολογία για τα σχέδια δειγματοληψίας όσον αφορά την επαλήθευση της ισχύος του κινητήρα·
   την έγκριση από την Επιτροπή των σχεδίων σχετικά με ελέγχους σε καθορισμένους λιμένες·
   τον υπολογισμό του ορίου ενεργοποίησης για τα αλιεύματα για την απαγόρευση της αλιείας σε πραγματικό χρόνο·
   τις απαγορεύσεις σε πραγματικό χρόνο·
   τη θέσπιση, κοινοποίηση και αξιολόγηση των σχεδίων δειγματοληψίας όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία.
   την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
   την έγκριση από την Επιτροπή σχεδίων δειγματοληψίας, σχεδίων ελέγχου και κοινών προγραμμάτων ελέγχου για τη ζύγιση·
   τη μεθοδολογία όσον αφορά τα σχέδια δειγματοληψίας, τα σχέδια ελέγχου και τα κοινά προγράμματα ελέγχου για τη ζύγιση·
   το περιεχόμενο και το μορφότυπο των δελτίων πώλησης·
   τον μορφότυπο των αναφορών επιτήρησης·
   τις εκθέσεις ελέγχου·
   την ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την εισαγωγή αναφορών επιθεώρησης και επιτήρησης·
   τη δημιουργία καταλόγου επιθεωρητών της Ένωσης·
   τον καθορισμό ποσοτήτων ως διορθωτικών μέτρων εφόσον δεν προβλέπεται διαδικασία παράβασης από το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης·
   το σύστημα επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις εφόσον αυτές δεν συνιστούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·
   την αλιεία που υπόκειται σε ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης·
   την παράταση μιας προθεσμίας για την προώθηση των αποτελεσμάτων μιας διοικητικής έρευνας στην Επιτροπή·
   τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης σε περίπτωση παρατυπιών ή ελλείψεων στο σύστημα ελέγχου ενός κράτους μέλους·
   την αναστολή και ακύρωση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης·
   την απαγόρευση της αλιείας λόγω μη τήρησης των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής·
   τη μείωση ποσοστώσεων·
   τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας·
   τη μείωση ποσοστώσεων λόγω μη τήρησης των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής·
   τη λήψη προσωρινών μέτρων·
   την έγκριση από την Επιτροπή εθνικών σχεδίων για την εφαρμογή του συστήματος επικύρωσης δεδομένων·
   την ανάλυση και τον έλεγχο των δεδομένων·
   την ανάπτυξη κοινών προδιαγραφών και διαδικασιών για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της επικοινωνίας·
   τη λειτουργία δικτυακών τόπων και διαδικτυακών υπηρεσιών·
   το περιεχόμενο και τον μορφότυπο των αναφορών κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Σε περίπτωση που απαιτείται ο έλεγχος των κρατών μελών, οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4).

(6)  Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η διάταξη σχετικά με τη λήψη εκτάκτων μέτρων που προβλέπει την παραπομπή ορισμένων μέτρων της Επιτροπής στο Συμβούλιο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, πρέπει να προσαρμοστεί.

(7)  Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, ορισμένες διατάξεις βάσει των οποίων παραχωρούνταν στο Συμβούλιο αποκλειστικές αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις νέες διαδικασίες που ισχύουν όσον αφορά την κοινή αλιευτική πολιτική. Θα πρέπει συνεπώς να αναδιατυπωθούν οι παρακάτω διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

   ο καθορισμός των περιοχών περιορισμένης αλιείας·
   η εισαγωγή νέων τεχνολογιών·
   η υποβολή ορισμένων αλιευτικών σκαφών σε αναφορές αλιευτικής προσπάθειας·
   η έγκριση, σε κάθε πολυετές σχέδιο, ορίου αλιευμάτων άνω του οποίου ένας καθορισμένος λιμένας ή σημείο πλησίον της ακτής πρέπει να χρησιμοποιείται και της συχνότητας της κοινοποίησης στοιχείων·
   ο καθορισμός περιοχών περιορισμένης αλιείας και της ημερομηνίας κατά την οποία ορισμένες υποχρεώσεις ελέγχου που συνδέονται με αυτές καθίστανται υποχρεωτικές·
   η υποβολή της ερασιτεχνικής αλιείας σε ειδικά μέτρα διαχείρισης·
   η θέσπιση ενός καθεστώτος παρατηρητή ελέγχου.

(8)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8a)  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός στοχεύει στην ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι σημαντικό, στη μελλοντική αναθεώρηση του κανονισμού αυτού, να εξετάσει η Επιτροπή:

   τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ αδρανών και στατικών εργαλείων,
   τη σκοπιμότητα του καθορισμού των επιπέδων ανοχής για τα ημερολόγια πλοίου στο 10 %,
   τους όρους όσον αφορά τη γνωστοποίηση του κατάπλου στον λιμένα,
   πιθανές παρεκκλίσεις στους όρους στοιβασίας,
   τη διοικητική επιβάρυνση λόγω των περιορισμών ζύγισης,
   τους όρους κατανομής και μεταφοράς των μορίων για παραβάσεις, και
   τη δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τις παραβάσεις, [Τροπολογία 5]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. ως «επιθεωρητές της Ένωσης» νοούνται οι υπάλληλοι κράτους μέλους, ή της Επιτροπής ή του οργάνου που ορίζει η ίδια, όπως αναφέρεται στον κατάλογο του άρθρου 79 του παρόντος κανονισμού·»·

"

β)  το σημείο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«14. ως «περιοχή περιορισμένης αλιείας» νοείται κάθε θαλάσσια περιοχή υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, η οποία έχει καθοριστεί από νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης και όπου οι αλιευτικές δραστηριότητες είναι είτε περιορισμένες είτε απαγορευμένες·».

"

2)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Το κράτος μέλος σημαίας εκδίδει, διαχειρίζεται και αφαιρεί την αλιευτική άδεια με βάση τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ισχύ τους και τις στοιχειώδεις πληροφορίες που αυτοί περιέχουν, που διατυπώνονται μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

3)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ισχύ των αδειών αλιείας και οι στοιχειώδεις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς καθορίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.

6.   Η Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσιοδοτείται η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α σχετικά με κανόνες για την εφαρμογή της όσον αφορά τους όρους εξαίρεσης των μικρών σκαφών από την υποχρέωση έκδοσης άδειας αλιείας σε μικρά σκάφη.». [Τροπολογία 6]

"

4)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α σχετικά με τη σήμανση και τα αναγνωριστικά στοιχεία των αλιευτικών σκαφών, των εργαλείων και των λεμβών όσον αφορά:

   α) έγγραφα φερόμενα επί του σκάφους·
   β) κανόνες για τη σήμανση των λεμβών·
   γ) κανόνες όσον αφορά τα αδρανή εργαλεία και τις δοκότρατες·
   δ) τα σήματα·
   ε) τους σημαντήρες·
   στ) τα σχοινιά.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 119 παράγραφος 2.» [Τροπολογία 7]

"

5)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά:

   α) τις απαιτήσεις για τις συσκευές δορυφορικού εντοπισμού σε αλιευτικά σκάφη·
   β) τα χαρακτηριστικά συσκευών δορυφορικού εντοπισμού·
   γ) την ευθύνη των πλοιάρχων σε ό,τι αφορά τις συσκευές δορυφορικού εντοπισμού·
   δ) τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να θεσπίζονται από το κράτος μέλος σημαίας·
   ε) τη συχνότητα διαβίβασης δεδομένων·
   στ) την παρακολούθηση της εισόδου σε και της εξόδου από συγκεκριμένη περιοχή·
   ζ) τη διαβίβαση δεδομένων στο παράκτιο κράτος μέλος·
   η) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών·
   θ) τη μη λήψη δεδομένων·
   ι) την παρακολούθηση και καταγραφή των αλιευτικών δραστηριοτήτων·
   ια) την πρόσβαση της Επιτροπής στα δεδομένα.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 119 παράγραφος 2.»· [Τροπολογία 8]

"

β)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«11. Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων του συστήματος παρακολούθησης σκαφών από το κράτος μέλος σημαίας στο παράκτιο κράτος μέλος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

6)  Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 13

Νέες τεχνολογίες

1.  Σύμφωνα με τη συνθήκη, είναι δυνατή η λήψη μέτρων ως προς την υποχρέωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών συσκευών παρακολούθησης και οργάνων ιχνηλασιμότητας όπως είναι η γενετική ανάλυση. Για την εκτίμηση της τεχνολογίας που πρέπει να χρησιμοποιήσουν, τα κράτη μέλη, με πρωτοβουλία τους ή σε συνεργασία με την Επιτροπή ή με το όργανο που έχει καθορίσει η ίδια, πρέπει να πραγματοποιήσουν πιλοτικά προγράμματα για τα όργανα ιχνηλασιμότητας, όπως είναι η γενετική ανάλυση, πριν από την 1η Ιουνίου 2013.

2.  Είναι δυνατόν να αποφασιστεί, σύμφωνα με τη Συνθήκη και σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η εισαγωγή άλλων νέων τεχνολογιών ελέγχου της αλιείας, εφόσον οι τεχνολογίες αυτές οδηγούν στη βελτίωση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής κατά τρόπο αποδοτικό από οικονομικής πλευράς.». [Τροπολογία 9]

"

7)  Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Για τη μετατροπή αποθηκευμένου ή μεταποιημένου βάρους ιχθύων σε βάρος ζωντανών ιχθύων, οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης εφαρμόζουν συντελεστή μετατροπής. Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τον εν λόγω συντελεστή μετατροπής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.»·

"

β)  η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«10. Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

   α) τη συμπλήρωση και υποβολή του ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή·
   β) τα υποδείγματα ημερολογίου αλιείας που πρέπει να χρησιμοποιούνται, σε έντυπη μορφή·
   γ) τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή·
   δ) τις προθεσμίες για την υποβολή των ημερολογίων αλιείας
   ε) τον υπολογισμό ενός περιθωρίου ανοχής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.»·

"

γ)  Προστίθεται η παράγραφος:"

«11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α σχετικά με τις απαιτήσεις για την συμπλήρωση και υποβολή των δεδομένων ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή από τα αλιευτικά σκάφη που αναφέρονται στα άρθρα 16 παράγραφος 3 και 25 παράγραφος 3.».

"

8)  Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α)  προστίθεται η παράγραφος:"

«1α. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκμετάλλευση της υδατοκαλλιέργειας εξαιρούνται από την παράγραφο 1.»·

"

β)  η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά:

   α) τις διατάξεις που ισχύουν για την περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών·
   β) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη παραλαβής δεδομένων·
   γ) την πρόσβαση σε δεδομένα και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη πρόσβασης σε δεδομένα.

10.  Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

   α) την προϋπόθεση του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών επί των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης·
   β) τους μορφότυπους διαβίβασης δεδομένων από ένα αλιευτικό σκάφος της Ένωσης στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας·
   γ) τα μηνύματα απάντησης από τις αρχές·
   δ) τα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς·
   ε) τους μορφότυπους για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ κρατών μελών·
   στ) την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·
   ζ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής·
   η) τη συχνότητα διαβίβασης μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

9)  Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Για τον σκοπό της παρακολούθησης κατά την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο δειγματοληψίας το οποίο βασίζεται στη μεθοδολογία η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 119 παράγραφος 2 για τον καθορισμό ομάδων σκαφών, των επιπέδων κινδύνου και τον υπολογισμό των αλιευμάτων και το διαβιβάζουν έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους στην Επιτροπή αναφέροντας τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου. Τα σχέδια δειγματοληψίας πρέπει να παραμένουν, κατά το δυνατόν, σταθερά στον χρόνο και τυποποιημένα εντός των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών.».

"

10)  Στο άρθρο 17, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119α, Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση εκτελεστικές πράξεις ώστε να μπορεί να απαλλάσσει για να απαλλάξει, για περιορισμένη και ανανεώσιμη περίοδο, ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών από την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή να προβλέπει για την αναγγελία άλλο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των αλιευτικών προϊόντων και την απόσταση μεταξύ των περιοχών αλιείας, των τόπων εκφόρτωσης και των λιμένων στους οποίους τα εν λόγω σκάφη είναι νηολογημένα ή καταχωρισμένα.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 119 παράγραφος 2.». [Τροπολογία 10]

"

11)  Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119α, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ώστε να απαλλάσσει, για περιορισμένο και ανανεώσιμο χρονικό διάστημα, ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών από την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ή να προβλέπει άλλη προθεσμία για την αναγγελία, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τον τύπο των αλιευτικών προϊόντων και την απόσταση μεταξύ των περιοχών αλιείας, των τόπων μεταφόρτωσης και των λιμένων στους οποίους τα εν λόγω σκάφη είναι νηολογημένα.»·

"

β)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Λεπτομερείς κανόνες για

   α) τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης μεταφόρτωσης σε έντυπη μορφή·
   β) τα υποδείγματα των δηλώσεων μεταφόρτωσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται, σε έντυπη μορφή·
   γ) τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων μεταφόρτωσης σε έντυπη μορφή·
   δ) τις προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων μεταφόρτωσης σε έντυπη μορφή·
   ε) την παράδοση δήλωσης μεταφόρτωσης σε έντυπη μορφή·
   στ) ο υπολογισμός ενός περιθωρίου ανοχής που καθορίζεται στην παράγραφο 3 εγκρίνεται μέσω εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

12)  Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

α)  προστίθεται η παράγραφος:"

«1α. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκμετάλλευση της υδατοκαλλιέργειας εξαιρούνται από την παράγραφο 1.»·

"

β)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά:

   α) τις διατάξεις για την περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών·
   β) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη παραλαβής δεδομένων·
   γ) την πρόσβαση σε δεδομένα και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη πρόσβασης σε δεδομένα.»·

"

γ)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«8. Η Επιτροπή καθορίζει κανόνες σχετικά με:

   α) την προϋπόθεση ύπαρξης συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών επί των αλιευτικών σκαφών της ΕΕ·
   β) τους μορφότυπους διαβίβασης δεδομένων από ένα αλιευτικό σκάφος της ΕΕ στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας·
   γ) τα μηνύματα απάντησης·
   δ) τα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς·
   ε) τους μορφότυπους για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ κρατών μελών·
   στ) την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·
   ζ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

13)  Στο άρθρο 23, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

   α) τη συμπλήρωση δηλώσεων εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή·
   β) τα υποδείγματα των δηλώσεων εκφόρτωσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται, σε έντυπη μορφή·
   γ) τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή·
   δ) τις προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων εκφόρτωσης·
   ε) τις αλιευτικές δραστηριότητες που αφορούν δύο ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

14)  Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

α)  προστίθεται η παράγραφος:"

«1α. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκμετάλλευση της υδατοκαλλιέργειας εξαιρούνται από την παράγραφο 1.»·

"

β)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά:

   α) τις διατάξεις που ισχύουν για την περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών·
   β) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη παραλαβής δεδομένων·
   γ) την πρόσβαση σε δεδομένα και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη πρόσβασης σε δεδομένα.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 119 παράγραφος 2.»· [Τροπολογία 11]

"

γ)  προστίθεται η παράγραφος:"

«9. Η Επιτροπή καθορίζει κανόνες σχετικά με:

   α) την προϋπόθεση ύπαρξης συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών επί των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης·
   β) τους μορφότυπους διαβίβασης δεδομένων από ένα αλιευτικό σκάφος της ΕΕ στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας·
   γ) τα μηνύματα απάντησης·
   δ) τα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς·
   ε) τους μορφότυπους για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ κρατών μελών·
   στ) την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·
   ζ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

15)  στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Για τον σκοπό της παρακολούθησης κατά την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο δειγματοληψίας το οποίο βασίζεται στη μεθοδολογία η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 119 παράγραφος 2 για τον καθορισμό ομάδων σκαφών, των επιπέδων κινδύνου και τον υπολογισμό των αλιευμάτων και το διαβιβάζουν έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους στην Επιτροπή αναφέροντας τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου. Τα σχέδια δειγματοληψίας πρέπει να παραμένουν, κατά το δυνατόν, σταθερά στον χρόνο και τυποποιημένα εντός των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών.».

"

16)  Το άρθρο 28 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 1, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ύστερα από απόφαση που βασίζεται στη συνθήκη, ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους της Ένωσης που δεν διαθέτει Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών εν λειτουργία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 ή δεν διαβιβάζει ηλεκτρονικώς δεδομένα ημερολογίου αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 και υπάγεται σε καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας, κοινοποιεί με τέλεξ, φαξ, τηλεφωνικό ή ηλεκτρονικό μήνυμα δεόντως καταγραφέν από τον παραλήπτη ή με τον ασύρματο, μέσω ραδιοφωνικού σταθμού εγκεκριμένου βάσει των κανόνων της Ένωσης, υπό μορφή έκθεσης αλιευτικής προσπάθειας, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας του και, κατά περίπτωση, στο παράκτιο κράτος μέλος ακριβώς πριν από κάθε είσοδο σε γεωγραφική περιοχή υπαγόμενη στο συγκεκριμένο καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας και έξοδο από αυτήν, τις ακόλουθες πληροφορίες:»·

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση των αναφορών αλιευτικής προσπάθειας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

17)  Το άρθρο 32 απαλείφεται.

18)  Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Με την επιφύλαξη του Τίτλου ΧΙΙ, τα κράτη μέλη μπορούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 να εκτελούν πιλοτικά προγράμματα με την Επιτροπή και το όργανο που έχει καθορίσει η ίδια για την εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στα δεδομένα των κρατών μελών που έχουν καταγραφεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο μορφότυπος και οι διαδικασίες πρόσβασης στα δεδομένα υποβάλλονται σε εξέταση και δοκιμή. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 σχετικά με το αν προγραμματίζουν να εκτελέσουν πιλοτικά προγράμματα. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις σύμφωνα με τη συνθήκη, όσον αφορά την υιοθέτηση διαφορετικού τρόπου και συχνότητας διαβίβασης δεδομένων στην Επιτροπή.»·

"

β)  η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«10. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει τους μορφότυπους για τη διαβίβαση των δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

19)  Στο άρθρο 36, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Σύμφωνα με τα στοιχεία του άρθρου 35 ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι αλιευτικές δυνατότητες τις οποίες διαθέτει η Ένωση, ένα κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών θεωρείται ότι έχουν εξαντληθεί, ενημερώνει σχετικά τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και απαγορεύει τις αλιευτικές δραστηριότητες στις αντίστοιχες περιοχές, με τα αντίστοιχα εργαλεία, για τα αποθέματα, την ομάδα αποθεμάτων ή για τους στόλους που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες αλιευτικές δραστηριότητες μέσω εκτελεστικών πράξεων.».

"

20)  Το άρθρο 37 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Εάν η ζημία την οποία έχει υποστεί το κράτος μέλος, στο οποίο απαγορεύθηκε η αλιεία πριν από την εξάντληση των αλιευτικών του δυνατοτήτων δεν αποκατασταθεί, η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα με στόχο να αποκατασταθεί δεόντως η προκληθείσα ζημία, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2. Τα μέτρα αυτά μπορεί να συνεπάγονται μειώσεις στις αλιευτικές δυνατότητες οιουδήποτε κράτους μέλους έχει υπερβεί τις ποσοστώσεις του, ώστε οι αφαιρούμενες ποσότητες να κατανέμονται κατάλληλα στα κράτη μέλη που απαγόρευσαν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες πριν από την εξάντληση των αλιευτικών τους δυνατοτήτων.»·

"

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Η Επιτροπή καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την κοινοποίηση ζημίας την οποία έχει υποστεί ένα κράτος μέλος, τον εντοπισμό των κρατών μελών τα οποία έχουν υποστεί ζημία και το ύψος της εν λόγω ζημίας, τον εντοπισμό των κρατών μελών που έχουν υπεραλιεύσει και τις ποσότητες ιχθύων που έχουν αλιεύσει καθ' υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων, τις μειώσεις στις αλιευτικές δυνατότητες οιουδήποτε κράτους μέλους έχει υπερβεί τις ποσοστώσεις του, ανάλογα με τις αλιευτικές δυνατότητες τις οποίες το εν λόγω κράτος έχει υπερβεί, τις επιπλέον αλιευτικές δυνατότητες που πρέπει να χορηγηθούν στα κράτη μέλη που έχουν υποστεί ζημία ανάλογα με τη ζημία που έχουν υποστεί, τις ημερομηνίες κατά τις οποίες αρχίζουν να ισχύουν οι επιπλέον δυνατότητες ή η μειώσεις σε αυτές και, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, οιοδήποτε άλλο απαραίτητο μέτρο ώστε να αντισταθμιστεί η ζημία που έχει υποστεί το εν λόγω κράτος μέλος, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

21)  Στο άρθρο 38, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, με εκτελεστικές πράξεις, λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου όσον αφορά:

   α) τη νηολόγηση των αλιευτικών σκαφών·
   β) την επαλήθευση της ισχύος του κινητήρα των αλιευτικών σκαφών·
   γ) την επαλήθευση της χωρητικότητας των αλιευτικών σκαφών·
   δ) την επαλήθευση του είδους, του αριθμού και των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

22)  Στο άρθρο 40, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την πιστοποίηση της ισχύος πρόωσης κινητήρα και την φυσική επαλήθευση της ισχύος του κινητήρα μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

23)  Στο άρθρο 41, η εισαγωγική φράση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, μετά από ανάλυση κινδύνου, ελέγχους δεδομένων για το κατά πόσον η ισχύς του κινητήρα συμφωνεί με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η διοίκηση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σκάφους. Ο εν λόγω έλεγχος δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με σχέδιο δειγματοληψίας το οποίο βασίζεται στη μεθοδολογία η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 119 παράγραφος 2 σχετικά με τα κριτήρια υψηλού κινδύνου, το μέγεθος των τυχαίων δειγμάτων και των τεχνικών εγγράφων που πρέπει να επαληθευθούν. Τα κράτη μέλη επαληθεύουν συγκεκριμένα τις πληροφορίες που περιέχονται:».

"

24)  Το άρθρο 43 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όταν ένα πολυετές σχέδιο εγκρίνεται σύμφωνα με τη Συνθήκη, μπορεί να αποφασιστεί να συμπεριληφθεί όριο ζώντος βάρους ειδών που υπάγονται σε πολυετές σχέδιο, άνω του οποίου ένα αλιευτικό σκάφος υποχρεούται να εκφορτώνει τα αλιεύματά του σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον της ακτής.»·

"

β)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Τα κράτη μέλη θα εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 στοιχείο γ) εάν το εθνικό ελεγκτικό πρόγραμμα δράσης που θεσπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 περιλαμβάνει σχέδιο του τρόπου διεξαγωγής των ελέγχων σε καθορισμένους λιμένες, εξασφαλίζοντας το ίδιο επίπεδο ελέγχου από πλευράς αρμοδίων αρχών. Το σχέδιο θεωρείται επαρκές εφόσον έχει εγκριθεί από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 119 παράγραφος 2.».

"

25)  Στο άρθρο 45, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Το συναφές όριο και η συχνότητα της κοινοποίησης των στοιχείων της παραγράφου 1 καθορίζονται σε κάθε πολυετές σχέδιο σύμφωνα με τη συνθήκη.».

"

26)  Στο άρθρο 49, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α, να εκδίδει κανόνες για την τήρηση επί του σκάφους σχεδίου στοιβασίας των μεταποιημένων προϊόντων, με αναφορά του σημείου αποθήκευσής τους στο αμπάρι ανά είδος.».

"

27)  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι αλιευτικές δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών σε αλιευτικές ζώνες όπου μια περιοχή έχει οριστεί περιοχή περιορισμένης αλιείας σύμφωνα με τη συνθήκη, ελέγχονται από το κέντρο παρακολούθησης αλιείας του παράκτιου κράτους μέλους, το οποίο πρέπει να διαθέτει σύστημα για τον εντοπισμό και την καταγραφή της εισόδου, του διάπλου και της εξόδου των σκαφών από την περιοχή περιορισμένης αλιείας.

2.  Επιπροσθέτως της παραγράφου 1, καθορίζεται, με βάση τη συνθήκη, ημερομηνία από την οποία τα αλιευτικά σκάφη θα φέρουν επιχειρησιακό σύστημα επ’ αυτών ώστε να ειδοποιείται ο πλοίαρχος για την είσοδο προς και έξοδο από περιοχή περιορισμένης αλιείας.».

"

28)  Το άρθρο 51 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Σύμφωνα με το παρόν τμήμα, όταν σε μια περιοχή ο όγκος αλιευμάτων ενός συγκεκριμένου είδους ή ομάδας ειδών υπερβαίνει το όριο ενεργοποίησης, απαγορεύεται προσωρινά η αλιεία στην αντίστοιχη περιοχή. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 119α για τον καθορισμό του συγκεκριμένου είδους ή της ομάδας των ειδών για τα οποία ισχύει το όριο ενεργοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση των αλιευμάτων ανά είδος και/ή ανά βάθος σε συγκεκριμένες περιοχές και/ή είδη αλιείας.»·

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Το όριο ενεργοποίησης για τα αλιεύματα υπολογίζεται με βάση μέθοδο δειγματοληψίας που καθορίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2 για τον καθορισμό των περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο υπέρβασης του ορίου ενεργοποίησης και την επαλήθευση της υπέρβασης του ορίου ενεργοποίησης, ως το ποσοστό ή το βάρος ενός συγκεκριμένου είδους ή ομάδας ειδών σε σύγκριση με το συνολικό αλίευμα του εν λόγω είδους σε μια ανάσυρση.»·

"

γ)  η παράγραφος 3 απαλείφεται.

29)  Μετά το άρθρο 51 παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 51α:"

«Άρθρο 51α

Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής

Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις περιοχές απαγόρευσης της αλιείας σε πραγματικό χρόνο, την απαγόρευση της αλιείας και την ενημέρωση όσον αφορά απαγόρευση της αλιείας σε πραγματικό χρόνο, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

30)  Το άρθρο 52 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Σε περίπτωση που η ποσότητα των αλιευμάτων υπερβαίνει το όριο ενεργοποίησης για τα αλιεύματα σε δύο συνεχείς ανασύρσεις, το αλιευτικό σκάφος αλλάζει αλιευτική περιοχή κατά δεδομένη απόσταση από το στίγμα της προηγούμενης ανάσυρσης πριν συνεχίσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες και ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους.

2.  Η απόσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα είναι αρχικά πέντε τουλάχιστον ναυτικά μίλια ή δύο ναυτικά μίλια για αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α σχετικά με την τροποποίηση των αποστάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: [Τροπολογία 12]

   τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις
   και τα συμπεράσματα των αναφορών επιθεώρησης στην περιοχή για την οποία έχουν καθοριστεί επίπεδα ορίων ενεργοποίησης.».

"

31)  στο άρθρο 54, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Με βάση τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι το όριο ενεργοποίησης για τα αλιεύματα έχει καλυφθεί, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει προσωρινή απαγόρευση της αλιείας σε μια περιοχή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, εάν δεν το έχει ήδη πράξει το παράκτιο κράτος μέλος.».

"

32)  Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 55 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 και με βάση την επιστημονική, η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ/CSTEP) προβαίνει σε αξιολόγηση των βιολογικών επιπτώσεων της ερασιτεχνικής αλιείας,. Όταν διαπιστώνεται ότι οι επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας είναι σημαντικές, είναι δυνατόν να εγκρίνονται μέτρα διαχείρισης όπως άδειες αλιείας και δηλώσεις αλιευμάτων, σύμφωνα με τη συνθήκη. [Τροπολογία 13]

5.  Η Επιτροπή καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη θέσπιση σχεδίων δειγματοληψίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 και σχετικά με την κοινοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων δειγματοληψίας, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

33)  Το άρθρο 58 τροποποιείται ως εξής:

α)  προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«7α. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα στοιχεία α) έως στ) της παραγράφου 5 δεν ισχύουν όσον αφορά:

   α) τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού αλιευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·
   β) τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που αλιεύονται ή εκτρέφονται σε γλυκά ύδατα·
   γ) τα ψάρια για διακόσμηση, τα οστρακοειδή και τα μαλάκια.

7β.  Οι πληροφορίες που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως η) της παραγράφου 5 δεν ισχύουν για τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 1604 και 1605 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.»·

"

β)  οι παράγραφοι 8 και 9 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου τις μικρές ποσότητες προϊόντων που πωλούνται απευθείας από τα αλιευτικά σκάφη σε καταναλωτές, αρκεί να μην υπερβαίνουν μια ελάχιστη αξία.

9.  Η αξία η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 8 αρχικά δεν θα υπερβαίνει τα 50 EUR ημερησίως.

10.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά:

   α) τον καθορισμό των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για τα οποία ισχύει το παρόν άρθρο·
   β) την επικόλληση ετικετών με πληροφορίες επάνω σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
   γ) τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες που επικολλώνται επάνω σε μια παρτίδα ή την συνοδεύουν·
   δ) τον καθορισμό των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για τα οποία δεν ισχύουν ορισμένες διατάξεις του παρόντος άρθρου·
   ε) τις πληροφορίες σχετικά με τη συναφή γεωγραφική περιοχή·
   στ) την τροποποίηση της αξίας που προβλέπεται στην παράγραφο 9.·

"

ζ)  την ενημέρωση που διατίθεται στους καταναλωτές σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·». [Τροπολογία 14]

34)  Στο άρθρο 59, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Οι αγοραστές αλιευτικών προϊόντων τα οποία φτάνουν σε ορισμένο μέγιστο βάρος τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά, αλλά χρησιμοποιούνται μόνον για ιδιωτική κατανάλωση, απαλλάσσονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

4.  Το όριο βάρους που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αρχικά δεν θα υπερβαίνει τα 30kg ημερησίως.

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α σχετικά με την τροποποίηση του ορίου όσον αφορά το βάρος που αναφέρεται στην παράγραφο 4, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του συναφούς αποθέματος.».

"

35)  Το άρθρο 60 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα αλιευτικά προϊόντα έχουν ζυγιστεί με συστήματα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές, εκτός εάν έχουν θεσπίσει σχέδιο δειγματοληψίας εγκεκριμένο από την Επιτροπή και στηριγμένο στη μεθοδολογία με βάση τον κίνδυνο που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 119 παράγραφος 2 για τον καθορισμό του μεγέθους των δειγμάτων, των επιπέδων του κινδύνου, των κριτηρίων του κινδύνου και τις πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.»·

"

β)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά:

   α) τον καθορισμό διαδικασιών ζύγισης όσον αφορά εκφορτώσεις από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης και μεταφορτώσεις που αφορούν αλιευτικά σκάφη της Ένωσης καθώς και για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων επί αλιευτικών σκαφών της Ένωσης σε ύδατα της ΕΕ·
   β) τα μητρώα ζύγισης·
   γ) την ώρα ζύγισης·
   δ) τα συστήματα ζύγισης·
   ε) τη ζύγιση κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων·
   στ) την αφαίρεση πάγου και νερού·
   ζ) την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα συστήματα ζύγισης, στα μητρώα ζύγισης, στις γραπτές δηλώσεις και στους χώρους όπου τα αλιευτικά προϊόντα αποθηκεύονται ή μεταποιούνται·
   η) τους ειδικούς κανόνες για τη ζύγιση ορισμένων πελαγικών ειδών σχετικά με:
   i) τον καθορισμό της διαδικασίας ζύγισης αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού και σαφριδιού·
   ii) τους λιμένες ζύγισης·
   iii) την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών πριν από την είσοδο στον λιμένα·
   iv) την εκφόρτωση·
   v) το ημερολόγιο αλιείας·
   vi) τις δημόσιες εγκαταστάσεις ζύγισης·
   vii) τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις ζύγισης·
   viii) τη ζύγιση κατεψυγμένων ιχθύων·
   ix) την τήρηση αρχείων ζύγισης·
   x) το δελτίο πώλησης και τη δήλωση ανάληψης·
   xi) τους διασταυρούμενους ελέγχους·
   xii) την παρακολούθηση της ζύγισης.».

"

36)  Το άρθρο 61 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 61

Ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων μετά τη μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης

1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 60 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων μετά τη μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται σε έναν προορισμό επί του εδάφους του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και ότι το εν λόγω κράτος μέλος έχει υιοθετήσει σχέδιο ελέγχου εγκεκριμένο από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. Το εν λόγω σχέδιο ελέγχου θα βασίζεται σε μια μέθοδο με βάση τον κίνδυνο για τον καθορισμό του μεγέθους των δειγμάτων, των επιπέδων του κινδύνου, των κριτηρίων κινδύνου και του περιεχομένου των σχεδίων ελέγχου. Η Επιτροπή εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία μέσω εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 119 παράγραφος 2 διαδικασία εξέτασης.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα μπορούν να επιτρέπουν τη μεταφορά των προϊόντων αυτών πριν από τη ζύγισή τους σε εγκεκριμένους αγοραστές, εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλους οργανισμούς ή πρόσωπα που είναι υπεύθυνοι για την πρώτη εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος. Η άδεια αυτή υπόκειται σε κοινό πρόγραμμα ελέγχου μεταξύ των συναφών κρατών μελών, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 94 που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. Το κοινό πρόγραμμα ελέγχου θα βασίζεται σε μια μέθοδο με βάση τον κίνδυνο για τον καθορισμό του μεγέθους των δειγμάτων, των επιπέδων του κινδύνου, των κριτηρίων κινδύνου και του περιεχομένου των σχεδίων ελέγχου. Η Επιτροπή εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία μέσω εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 119 παράγραφος 2 διαδικασία εξέτασης.».

"

37)  Στο άρθρο 64, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την αναγραφή των ατόμων, το είδος της παρουσίασης και την αναγραφή της τιμής σε δελτία πώλησης και τους μορφότυπους των δελτίων πώλησης, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

38)  Το άρθρο 65 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 65

Εξαιρέσεις από απαιτήσεις για δελτία πωλήσεων

1.  Είναι δυνατόν να χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής του δελτίου πώλησης στις αρμόδιες αρχές ή σε άλλους οργανισμούς εξουσιοδοτημένους από το κράτος μέλος, προκειμένου περί αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται από ορισμένες κατηγορίες ενωσιακών σκαφών που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 25 ή για μικρές ποσότητες αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται. Η εν λόγω ποσότητα αρχικά δεν δύναται να υπερβαίνει τα 50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους ανά είδος. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για τη χορήγηση των εν λόγω απαλλαγών και για την προσαρμογή των μικρών ποσοτήτων λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του συναφούς αποθέματος.

2.  Οι αγοραστές προϊόντων που φτάνουν έως ένα συγκεκριμένο όριο βάρους τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά, αλλά χρησιμοποιούνται μόνον για ιδιωτική κατανάλωση, απαλλάσσονται από τις διατάξεις των άρθρων 62, 63 και 64. Το εν λόγω όριο βάρους αρχικά δεν δύναται να υπερβαίνει τα 30 kg. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α σχετικά με την τροποποίηση του ορίου όσον αφορά το βάρος, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του συναφούς αποθέματος.».

"

39)  Στο άρθρο 71, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Η Επιτροπή καθορίζει τον μορφότυπο της αναφοράς επιτήρησης μέσω εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

40)  Το άρθρο 73 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Εφόσον έχει θεσπιστεί με βάση τη συνθήκη ενωσιακό καθεστώς παρατηρητή ελέγχου, οι παρατηρητές ελέγχου που βρίσκονται επί αλιευτικών σκαφών, που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη, εξακριβώνουν εάν αυτά τηρούν τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Εκτελούν όλα τα καθήκοντα που προβλέπει το πρόγραμμα παρατηρητών και συγκεκριμένα, επαληθεύουν και καταγράφουν τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους και τα συναφή έγγραφα.»·

"

β)  η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά τα παρακάτω θέματα σε σχέση με τους παρατηρητές ελέγχου:

   α) τον εντοπισμό των σκαφών για την εφαρμογή καθεστώτος παρατηρητή ελέγχου
   β) το σύστημα επικοινωνίας·
   γ) τους κανόνες ασφάλειας του σκάφους·
   δ) τα μέτρα για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των παρατηρητών ελέγχου·
   ε) τα καθήκοντα των παρατηρητών ελέγχου·
   στ) τη χρηματοδότηση των δοκιμαστικών προγραμμάτων.».

"

41)  Στο άρθρο 74, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά τη μέθοδο και τη διεξαγωγή μιας επιθεώρησης συμπεριλαμβανομένων:

   α) κανόνων για την εξουσιοδότηση των αρμόδιων υπαλλήλων όσον αφορά τη διενέργεια επιθεώρησης εν πλω ή στην ξηρά·
   β) την έγκριση από τα κράτη μέλη μιας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο για την επιλογή στόχων επιθεώρησης·
   γ) Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής μεταξύ των κρατών μελών·
   δ) τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά το στάδιο της προκαταρκτικής επιθεώρησης·
   ε) τα καθήκοντα των υπαλλήλων που είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν επιθεωρήσεις·
   στ) τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας·
   ζ) τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν όσον αφορά τις επιθεωρήσεις εν πλω, στους λιμένες, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς καθώς και την επιθεώρηση της αγοράς.».

"

42)  Στο άρθρο 75, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά τις υποχρεώσεις του εφοπλιστή και του πλοιάρχου κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων.».

"

43)  Στο άρθρο 76, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με κοινούς κανόνες όσον αφορά το περιεχόμενο των αναφορών επιθεώρησης, τη συμπλήρωση αναφορών επιθεώρησης και τη διαβίβαση αντιγράφου της αναφοράς επιθεώρησης στον εφοπλιστή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

44)  Στο άρθρο 78, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και της πρόσβασης της Επιτροπής σε αυτή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

45)  Το άρθρο 79 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 79

Επιθεωρητές της Ένωσης

1.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κατάλογο επιθεωρητών της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.

2.  Με την επιφύλαξη της κύριας ευθύνης των παράκτιων κρατών μελών, οι επιθεωρητές της Ένωσης μπορούν να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εντός των ενωσιακών υδάτων και σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εκτός των ενωσιακών υδάτων.

3.  Στους επιθεωρητές της Ένωσης είναι δυνατόν να ανατεθούν:

   α) η εφαρμογή των ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 95·
   β) διεθνή αλιευτικά προγράμματα ελέγχου, για τα οποία η Ένωση έχει την ευθύνη της διενέργειας ελέγχων.

4.  Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι επιθεωρητές της Ένωσης έχουν αμελλητί πρόσβαση:

   α) σε όλες τις περιοχές, επί ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και οιωνδήποτε άλλων σκαφών που επιδίδονται σε αλιευτικές δραστηριότητες, σε δημόσιους χώρους ή τόπους και μέσα μεταφοράς· και
   β) σε όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και ειδικότερα το ημερολόγιο αλιείας, τις δηλώσεις εκφόρτωσης, τα πιστοποιητικά αλιείας, τη δήλωση μεταφόρτωσης, τα δελτία πώλησης και άλλα συναφή έγγραφα,

στον ίδιο βαθμό και με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι υπάλληλοι του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η επιθεώρηση.

5.  Οι επιθεωρητές της Ένωσης δεν έχουν αστυνομικές και διωκτικές εξουσίες πέραν της επικράτειας των κρατών μελών καταγωγής τους. ή εκτός των ενωσιακών υδάτων υπό την κυριαρχία και δικαιοδοσία των κρατών μελών καταγωγής τους.

6.  Οι υπάλληλοι της Επιτροπής ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, όταν αναλαμβάνουν καθήκοντα επιθεωρητών της Ένωσης, δεν έχουν αστυνομικές και διωκτικές εξουσίες.

7.  Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

   α) την κοινοποίηση των επιθεωρητών της Ένωσης στην Επιτροπή·
   β) την έγκριση και διατήρηση του καταλόγου των επιθεωρητών της Ένωσης·
   γ) την κοινοποίηση των επιθεωρητών της Ένωσης με τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας
   δ) τις εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών της Ένωσης
   ε) τις αναφορές των επιθεωρητών της Ένωσης·
   στ) τη συνέχεια που δίνεται στις αναφορές των επιθεωρητών της Ένωσης μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

46)  Στο άρθρο 88, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Ύστερα από διαβούλευση με τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις ποσότητες ιχθύων που καταλογίζονται στην ποσόστωση του κράτους μέλους εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

47)  Στο άρθρο 92, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά:

   α) τα μόρια που καταλογίζονται λόγω σοβαρών παραβάσεων·
   β) το όριο των μορίων η υπέρβαση του οποίου συνεπάγεται την ενεργοποίηση της αναστολής και της ανάκλησης της αλιευτικής άδειας·
   γ) τη μεταγενέστερη παρακολούθηση της αναστολής και ανάκλησης αλιευτικής άδειας·
   δ) την παράνομη αλιεία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής ή κατόπιν της ανάκλησης της αλιευτικής άδειας·
   ε) τις προϋποθέσεις που δικαιολογούν την διαγραφή των μορίων.

5α.  Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

   α) τη σύσταση και λειτουργία ενός συστήματος σώρευσης μορίων για σοβαρές παραβάσεις·
   β) την κοινοποίηση αποφάσεων·
   γ) τη διαβίβαση της ιδιοκτησίας σκάφους στο οποίο έχουν καταλογισθεί μόρια·
   δ) τη διαγραφή της αλιευτικής άδειας εκάστου υπεύθυνου για σοβαρές παραβιάσεις από σχετικούς καταλόγους·
   ε) τις υποχρεώσεις ενημέρωσης σχετικά με το σύστημα μορίων για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών που έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

48)  Στο άρθρο 95, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ορισμένα είδη αλιείας δύνανται να υπόκεινται σε ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης. Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, και σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να καθορίζει ποια αλιεύματα θα αποτελούν αντικείμενο ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης με βάση την ανάγκη για ειδικό και συντονισμένο έλεγχο των εν λόγω ειδών αλιείας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

49)  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 102 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και της διαβιβάζουν έκθεση η οποία συντάσσεται το αργότερο εντός τριμήνου μετά το αίτημα της Επιτροπής. Η περίοδος αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί για εύλογο διάστημα από την Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από το κράτος μέλος.

4.  Σε περίπτωση που η διοικητική έρευνα η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν οδηγήσει στη διάλυση των εικασιών περί παρατυπιών ή σε περίπτωση που η Επιτροπή εντοπίσει ελλείψεις στο σύστημα ελέγχου ενός κράτους μέλους κατά τη διάρκεια των επαληθεύσεων ή των αυτοτελών επιθεωρήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 98 και 99 ή στον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 100, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καταστρώνει σχέδιο δράσης με το εν λόγω κράτος μέλος. Το κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης.».

"

50)  Το άρθρο 103 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για μέγιστη χρονική περίοδο 18 μηνών, όλες ή μέρος των πληρωμών της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του άρθρου 8 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι:»·

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εξακολουθεί να μην αποδεικνύει ότι έχει λάβει διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση των ισχυόντων κανόνων στο μέλλον και την εφαρμογή τους ή ότι δεν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να θιγεί η μελλοντική αποτελεσματική λειτουργία του ενωσιακού συστήματος ελέγχου και εφαρμογής, η Επιτροπή δύναται να καταργήσει μέσω εκτελεστικών πράξεων, συνολικά ή εν μέρει, την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, η καταβολή της οποίας έχει ανασταλεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Επιτροπή δύναται να προβεί στην ακύρωση αυτή μόνον εφόσον η αντίστοιχη πληρωμή έχει ανασταλεί για 12 μήνες.»·

"

γ)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

   α) τη διακοπή της προθεσμίας πληρωμής,
   β) την αναστολή πληρωμών·
   γ) την ακύρωση της χρηματοδοτικής βοήθειας μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

51)  Το άρθρο 104 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την εφαρμογή πολυετούς σχεδίου και η Επιτροπή διαθέτει αποδείξεις ότι η αδυναμία τήρησης αυτών των υποχρεώσεων αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διατήρηση του σχετικού αποθέματος, η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να απαγορεύσει προσωρινά στο εν λόγω κράτος μέλος την αλιεία του είδους που έχει πληγεί από αυτές τις ελλείψεις.»·

"

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, αίρει την απαγόρευση αφότου το κράτος μέλος αποδείξει γραπτώς, με τρόπο που να ικανοποιεί την Επιτροπή, ότι ο τύπος της αλιείας μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια.».

"

52)  Το άρθρο 105 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 2 η εισαγωγική φράση του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από τα εξής:"

«2. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει υπερβεί την ποσόστωση, την παραχωρούμενη ποσότητα ή το διαθέσιμο σε ένα δεδομένο έτος μερίδιο του αποθέματος ή της ομάδας αποθεμάτων του, η Επιτροπή προβαίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, σε μειώσεις στο επόμενο έτος ή έτη των ετήσιων ποσοστώσεων, της παραχωρούμενης ποσότητας ή του μεριδίου του εν λόγω κράτους μέλους το οποίο έχει υπεραλιεύσει, εφαρμόζοντας πολλαπλασιαστικό συντελεστή σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:»·

"

β)  Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει υπεραλιεύσει την ποσόστωση, την παραχωρηθείσα ποσότητα ή το διαθέσιμο μερίδιο του αποθέματος ή της ομάδας αποθεμάτων του κατά τη διάρκεια προηγουμένων ετών, η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κατόπιν διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, να προβεί σε αφαίρεση ποσοστώσεων από μελλοντικές ποσοστώσεις του εν λόγω κράτους μέλους, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη το επίπεδο της υπεραλίευσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.

5.  Εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μείωση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, επί της ποσόστωσης, της παραχωρούμενης ποσότητας ή του μεριδίου αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων που υπέστησαν την υπεραλίευση διότι η ποσόστωση, η παραχωρούμενη ποσότητα ή το μερίδιο αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων δεν διατίθεται ή δεν διατίθεται επαρκώς στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή μετά από διαβούλευση με το οικείο κράτος μέλος και μέσω εκτελεστικών πράξεων, μπορεί να μειώσει κατά το επόμενο έτος ή έτη ποσοστώσεις για άλλα αποθέματα ή ομάδες αποθεμάτων διαθέσιμων στο εν λόγω κράτος μέλος στην ίδια γεωγραφική περιοχή ή με την ίδια εμπορική αξία σύμφωνα με την παράγραφο 1.

6.  Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

   α) την αξιολόγηση της προσαρμοσμένης ποσόστωσης σε σχέση με την οποία θα υπολογισθεί η καθ’ υπέρβαση χρησιμοποίηση ποσόστωσης·
   β) τη διαδικασία για τη διαβούλευση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σχετικά με την αφαίρεση των ποσοστώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

53)  Το άρθρο 106 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα κράτος μέλος υπερέβη την αλιευτική προσπάθεια που του αναλογεί, επιβάλλει μειώσεις στις μελλοντικές αλιευτικές προσπάθειες αυτού του κράτους μέλους μέσω εκτελεστικών πράξεων.»·

"

β)  στην παράγραφο 2, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Σε περίπτωση υπέρβασης της αλιευτικής προσπάθειας σε γεωγραφική περιοχή ή σε αλιεία στην οποία έχει πρόσβαση ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή προβαίνει στο επόμενο έτος ή έτη σε μειώσεις της αλιευτικής προσπάθειας που διαθέτει το εν λόγω κράτος μέλος για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή αλιεία, μέσω εκτελεστικών πράξεων, εφαρμόζοντας πολλαπλασιαστικό συντελεστή σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:»·

"

γ)  οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μείωση σύμφωνα με την παράγραφο 2 επί της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας της οποίας έγινε υπέρβαση, όσον αφορά ένα απόθεμα, διότι η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια για το εν λόγω απόθεμα δεν διατίθεται ή δεν διατίθεται επαρκώς στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, μπορεί να μειώσει κατά το επόμενο έτος ή έτη αλιευτική προσπάθεια που διατίθεται στο εν λόγω κράτος μέλος στην ίδια γεωγραφική περιοχή και σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4.  Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

   α) την αξιολόγηση της μέγιστης διαθέσιμης ποσόστωσης σε σχέση με την οποία θα υπολογισθεί η καθ’ υπέρβαση χρησιμοποίηση ποσόστωσης·
   β) τη διαδικασία για τη διαβούλευση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σχετικά με την αφαίρεση της αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

54)  Το άρθρο 107 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι από ένα κράτος μέλος δεν τηρούνται οι κανόνες για τα αποθέματα που υπάγονται σε πολυετές σχέδιο και ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να συνιστά σοβαρή απειλή για τη διατήρηση των αποθεμάτων αυτών, η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να προβαίνει σε μειώσεις κατά το επόμενο έτος ή έτη από τις ετήσιες ποσοστώσεις, την παραχωρούμενη ποσότητα ή το μερίδιο αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων που διαθέτει το εν λόγω κράτος μέλος, εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας και με συνεκτίμηση των ζημιών που υφίστανται τα αποθέματα.»·

"

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α σχετικά με την προθεσμία για τα κράτη μέλη να αποδεικνύουν ότι το είδος αλιείας μπορεί να αλιεύεται με ασφάλεια, το περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνουν τα κράτη μέλη στην απάντησή τους και τον καθορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να αφαιρούνται λαμβάνοντας υπόψη:

   α) την έκταση και το χαρακτήρα της μη συμμόρφωσης·
   β) τη σοβαρότητα και την απειλή για τη διατήρηση,
   γ) τη ζημία που προκαλείται στο απόθεμα λόγω της μη συμμόρφωσης.».

"

55)  Στον τίτλο ΧΙ, το κεφάλαιο IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Προσωρινά μέτρα

Άρθρο 108

Προσωρινά μέτρα

1.  Εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε αποτελέσματα δειγματοληψίας που έχει διενεργήσει η Επιτροπή, ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες ή/και τα μέτρα που ενέκρινε ένα κράτος μέλος ή κράτη μέλη βλάπτουν τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων ή απειλούν το θαλάσσιο οικοσύστημα και απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, να αποφασίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τη λήψη προσωρινών μέτρων μέγιστης διάρκειας έξι μηνών.

2.  Τα προσωρινά μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογα με την απειλή και μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

   α) την αναστολή των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών που φέρουν τη σημαία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·
   β) την απαγόρευση της αλιείας·
   γ) την απαγόρευση για τις ενωσιακές επιχειρήσεις να δέχονται την εκφόρτωση, την τοποθέτηση σε κλωβούς για πάχυνση ή εκτροφή ή τη μεταφόρτωση ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων τα οποία έχουν αλιευθεί από σκάφη που φέρουν τη σημαία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·
   δ) την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της χρησιμοποίησης για άλλους εμπορικούς λόγους ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων τα οποία έχουν αλιευθεί από σκάφη που φέρουν τη σημαία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·
   ε) την απαγόρευση της προμήθειας ζώντων ιχθύων με προορισμό την ιχθυοτροφία, στα ύδατα υπό τη δικαιοδοσία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·
   στ) την απαγόρευση της αποδοχής ζώντων ιχθύων που έχουν αλιευθεί από σκάφη που φέρουν τη σημαία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για τους σκοπούς της ιχθυοτροφίας, σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία των λοιπών κρατών μελών·
   ζ) την απαγόρευση στα αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους να αλιεύουν σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία άλλων κρατών μελών·
   η) την κατάλληλη τροποποίηση των αλιευτικών δεδομένων που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη.

3.  Το κράτος μέλος κοινοποιεί το τεκμηριωμένο αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ταυτόχρονα στην Επιτροπή, στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια.».

"

56)  Στο άρθρο 109, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικό σχέδιο για την εφαρμογή του συστήματος επικύρωσης στο οποίο εμπίπτουν τα δεδομένα που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) και για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση των ανακολουθιών. Το σχέδιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να ορίζουν προτεραιότητες για την επικύρωση και τους διασταυρούμενους ελέγχους και κατ’ επέκταση να παρακολουθούν τις ανακολουθίες βάσει της διαχείρισης κινδύνων. Το σχέδιο υποβάλλεται στην Επιτροπή προς έγκριση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα σχέδια έως την 1η Ιουλίου 2012 αφού δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προβούν σε διορθώσεις. Οι τροποποιήσεις του σχεδίου υποβάλλονται ετησίως στην Επιτροπή προς έγκριση. Η Επιτροπή εγκρίνει τις τροποποιήσεις στο σχέδιο με εκτελεστικές πράξεις.».

"

57)  Στο άρθρο 110, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν έως τις 30 Ιουνίου 2012 να διεξάγουν πιλοτικά σχέδια με την Επιτροπή ή τον φορέα που έχει ορίσει η ίδια για την παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο σε δεδομένα για τις αλιευτικές δυνατότητες που έχουν καταγραφεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Εφόσον τόσο η Επιτροπή όσο και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εκφράσουν ικανοποίηση ως προς το αποτέλεσμα του πιλοτικού σχεδίου και λειτουργεί η εξ αποστάσεως πρόσβαση βάσει των συμφωνηθέντων, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένο να υποβάλει έκθεση για τις αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 8. Ο μορφότυπος και οι διαδικασίες πρόσβασης στα δεδομένα υποβάλλονται σε εξέταση και δοκιμή. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το αν προγραμματίζουν να εκτελέσουν πιλοτικά προγράμματα. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις σύμφωνα με τη συνθήκη, όσον αφορά την υιοθέτηση διαφορετικού τρόπου και συχνότητας διαβίβασης δεδομένων από τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο.».

"

58)  Στο άρθρο 111, η παράγραφος 3 απαλείφεται.

59)  Το παρακάτω άρθρο εισάγεται πριν από τον τίτλο του κεφαλαίου II:"

«Άρθρο 111α

Λεπτομέρειες εφαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με δεδομένα

Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας, την τήρηση των προθεσμιών για την υποβολή των δεδομένων, τους διασταυρούμενους ελέγχους, την ανάλυση, την επαλήθευση των δεδομένων και τη θέσπιση τυποποιημένου μορφότυπου για την τηλεφόρτωση και ανταλλαγή των δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

60)  Στο άρθρο 114, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει δημιουργήσει, το αργότερο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012, επίσημο ιστότοπο προσβάσιμο μέσω διαδικτύου όπου θα περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 115 και 116. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον επίσημο ιστότοπό τους στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων την ανάπτυξη κοινών προδιαγραφών και διαδικασιών για να εξασφαλίσει τη διαφάνεια της επικοινωνίας τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ αυτών, του φορέα που έχει καθορίσει από κοινού με την Επιτροπή, καθώς και τη διαβίβαση σε τακτική βάση σύντομων πληροφοριακών στοιχείων για την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ καταγεγραμμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων και αλιευτικών δυνατοτήτων.».

"

61)  Στο άρθρο 116, η παράγραφος 6 απαλείφεται.

62)  Μετά τον τίτλο XIII παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 116α:"

«Άρθρο116α

Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή διατάξεων όσον αφορά δικτυακούς τόπους και διαδικτυακές υπηρεσίες

Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία δικτυακών τόπων και διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

63)  Στο άρθρο 117, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά:

   α) τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, της Επιτροπής και του φορέα που αυτή έχει καθορίσει, καθώς και όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση των πληροφοριών και την προστασία του επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου,
   β) το κόστος της διεκπεραίωσης αιτημάτων για συνδρομή,
   γ) τον καθορισμό της ενιαίας αρχής των κρατών μελών,
   δ) την κοινοποίηση των μέτρων που ελήφθησαν από τις εθνικές αρχές σε συνέχεια της ανταλλαγής πληροφοριών·
   ε) αιτήματα για συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων για ενημέρωση, αιτημάτων για λήψη μέτρων και αιτημάτων για διοικητικές κοινοποιήσεις και τον καθορισμό προθεσμιών για απάντηση·
   στ) ενημέρωση χωρίς προηγούμενο αίτημα,
   ζ) τις σχέσεις των κρατών μελών με την Επιτροπή και με τρίτες χώρες.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

64)  Στο άρθρο 118, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. «Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή των αναφορών από τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.».

"

65)  Το άρθρο 119 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 119

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Η εν λόγω επιτροπή είναι μια επιτροπή υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.».

"

66)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 119α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 6, 8 παράγραφος 2, 9 παράγραφος 10, στο άρθρο 14 παράγραφος 11, στο άρθρο 15 παράγραφος 9, 17 παράγραφος 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 6, στο άρθρο 22 παράγραφος 7, στο άρθρο 49 παράγραφος 2, στο άρθρο 51 παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφος 3, στο άρθρο 58 παράγραφος 10, στο άρθρο 58 παράγραφος 11, στο άρθρο 59 παράγραφος 5, στο άρθρο 60 παράγραφος 7, στο άρθρο 65 παράγραφος 1, στο άρθρο 65 παράγραφος 2, στο άρθρο 73 παράγραφος 9, στο άρθρο 74 παράγραφος 6, στο άρθρο 75 παράγραφος 2, στο άρθρο 92 παράγραφος 5α και στο άρθρο 107 παράγραφος 4 ανατίθεται επ’ αόριστον εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από την …(5).

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των τριών ετών. Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των πράξεων που εκδίδονται υπό το πρίσμα των στόχων του παρόντος κανονισμού και της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί συγκεκριμένα ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με δίκαιο τρόπο, για παράδειγμα με τη χρήση συγκριτικών δεικτών.

Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 15]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6, στο άρθρο 14 παράγραφος 11, στο άρθρο 15 παράγραφος 9, στο άρθρο 21 παράγραφος 6, στο άρθρο 22 παράγραφος 7, στο άρθρο 49 παράγραφος 2, στο άρθρο 51 παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφος 3, στο άρθρο 58 παράγραφος 10, στο άρθρο 58 παράγραφος 11, στο άρθρο 59 παράγραφος 5, στο άρθρο 60 παράγραφος 7, στο άρθρο 65 παράγραφος 1, στο άρθρο 65 παράγραφος 2, στο άρθρο 73 παράγραφος 9, στο άρθρο 74 παράγραφος 6, στο άρθρο 75 παράγραφος 2, στο άρθρο 92 παράγραφος 5α και στο άρθρο 107 παράγραφος 4 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η ανακλητήρια απόφαση αίρει την εξουσιοδότηση που ορίζει η εν λόγω απόφαση Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Ανάλογη απόφαση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Κατά την έκδοση πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή μεριμνά για την ταυτόχρονη κοινοποίηση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6, το άρθρο 14 παράγραφος 11, το άρθρο 15 παράγραφος 9, το άρθρο 21 παράγραφος 6, το άρθρο 22 παράγραφος 7, το άρθρο 49 παράγραφος 2, το άρθρο 51 παράγραφος 1, το άρθρο 52 παράγραφος 3, το άρθρο 58 παράγραφος 10, το άρθρο 58 παράγραφος 11, το άρθρο 59 παράγραφος 5, το άρθρο 60 παράγραφος 7, το άρθρο 65 παράγραφος 1, το άρθρο 65 παράγραφος 2, το άρθρο 73 παράγραφος 9, το άρθρο 74 παράγραφος 6, το άρθρο 75 παράγραφος 2, το άρθρο 92 παράγραφος 5α και το άρθρο 107 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν προβάλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 198 της 10.7.13, σ. 71.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014.
(3)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
(4)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(5) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου