Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0007(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0468/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0468/2013

Keskustelut :

PV 04/02/2014 - 19
CRE 04/02/2014 - 19

Äänestykset :

PV 05/02/2014 - 9.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0083

Hyväksytyt tekstit
PDF 435kWORD 132k
Keskiviikko 5. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen ***I
P7_TA(2014)0083A7-0468/2013
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta (COM(2013)0009 – C7‑0019/2013 – 2013/0007(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0009),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0019/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. huhtikuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A7‑0468/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 198, 10.7.2013, s. 71.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2014 antamiseksi yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta
P7_TC1-COD(2013)0007

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009(3) siirretään komissiolle valta panna täytäntöön jotkin mainitun asetuksen säännöksistä.

(2)  Lissabonin sopimuksen tultua voimaan on asetuksella (EY) N:o 1224/2009 siirretty valta mukautettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan.

(3)  Joidenkin asetuksen (EY) N:o 1224/2009 säännösten kehittämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä seuraavista:

   tiettyjen kalastusalusluokkien vapautus ennakkoilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta; [tark. 1]
   tiettyjen kalastusalusluokkien vapautus jälleenlaivausilmoituksen täyttämistä ja toimittamista koskevasta velvoitteesta;
   muun tietojen toimittamistavan ja ‑tiheyden hyväksyminen, kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden komissiolle toimittamat tiedot saaliiden ja pyyntiponnistuksen kirjaamista varten;
   sääntöjen hyväksyminen tiettyjen jalostettujen kalastustuotteiden varastointikaavioiden pitämisestä aluksella;
   saaliiden kynnystasojen määrittely reaaliaikaisia kalastuskieltoja varten;
   muutos etäisyyksiin, joiden verran kalastusaluksen on muutettava sijaintiaan, kun se ylittää saaliin kynnystason;
   muutos kynnysarvoon, jota pienemmät kalastustuotteiden määrät vapautetaan jäljitettävyyssääntöjen noudattamisesta;
   muutos kynnysarvoon, jota pienemmät kalastustuotteiden määrät vapautetaan ensimyyntisääntöjen noudattamisesta;
   vapautus velvoitteesta toimittaa myynti-ilmoitukset tiettyihin ryhmiin kuuluvien kalastusalusten purkamista kalastustuotteista;
   muutos kynnysarvoon, jota pienemmät kalastustuotteiden määrät vapautetaan myynti-ilmoitusten täyttämisestä;
   yksittäisten valvonta- ja seurantaohjelmien kohteena olevien kalastusten määrittely;
   pilottihankkeiden jälkeen tehtävä päätös jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen muusta toimittamistavasta ja ‑tiheydestä.

(4)  On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, kuten alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien kanssa. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. [tark. 2]

(5)  Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti seuraavien seikkojen osalta:

   kalastuslisenssit;
   kalastusluvat;
   pyydysten merkintä; [tark. 3]
   alusten satelliittiseurantajärjestelmä;
   muuntokertoimet, joilla varastoidun tai jalostetun kalan paino muunnetaan elopainoksi;
   kalastuspäiväkirjojen täyttäminen ja toimittaminen siltä osin kuin kyseessä eivät ole säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset;
   menetelmät pistokoesuunnitelmia varten kalastusaluksille, joihin ei sovelleta kalastuspäiväkirjaa koskevia vaatimuksia;
   ennakkoilmoitus; [tark. 4]
   jälleenlaivausilmoitusten täyttäminen ja toimittaminen siltä osin kuin kyseessä eivät ole säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset;
   purkamisilmoitusten täyttäminen ja toimittaminen;
   menetelmät pistokoesuunnitelmia varten kalastusaluksille, joihin ei sovelleta purkamisilmoitusta koskevia vaatimuksia;
   formaatit, joissa saalis- ja pyyntiponnistustiedot siirretään komissiolle;
   kalastuksen kieltäminen komission toimesta;
   korjaavat toimenpiteet tapauksissa, joissa komissio on kieltänyt kalastuksen;
   jäsenvaltioiden kalastuskapasiteettia koskevat tarkastukset;
   käyttömoottorin tehon varmentaminen ja käyttömoottorin tehon fyysinen tarkistus;
   menetelmät pistokoesuunnitelmia varten konetehon tarkistamiseksi;
   nimettyjen satamien valvontasuunnitelmien hyväksyntä komission toimesta;
   saaliiden kynnystasojen laskenta reaaliaikaista kalastuskieltoa varten;
   reaaliaikainen kalastuskielto;
   pistokoesuunnitelmien laadinta, tiedoksianto ja arviointi virkistyskalastuksen osalta;
   tiedottaminen kalastus- ja vesiviljelytuotteista kuluttajille;
   punnitusta koskevien pistokoesuunnitelmien, valvontasuunnitelmien ja yhteisten valvontaohjelmien hyväksyntä komission toimesta;
   menetelmät pistokoesuunnitelmia, valvontasuunnitelmia ja yhteisiä valvontaohjelmia varten punnituksen osalta;
   myynti-ilmoitusten sisältö ja muoto;
   tarkkailuraporttien muoto;
   tarkastusraportit;
   sähköinen tietokanta tarkastus- ja tarkkailuraporttien tallentamista varten;
   unionin tarkastajia koskevan luettelon laadinta;
   määrien vahvistaminen korjaavana toimenpiteenä purkamis- tai jälleenlaivausjäsenvaltion jättäessä rikkomuksen käsittelemättä;
   vakavia rikkomuksia koskeva pisteytysjärjestelmä siltä osin kuin kyseessä eivät ole säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset;
   kalastukset, joihin sovelletaan yksittäisiä valvonta- ja seurantaohjelmia;
   hallinnollisen selvityksen tulosten ilmoittamista komissiolle koskevan määräajan jatkaminen;
   toimintasuunnitelman laadinta tapauksessa, jossa jäsenvaltion valvontajärjestelmässä ilmenee sääntöjenvastaisuuksia tai puutteita;
   unionin rahoitustuen keskeyttäminen ja lakkauttaminen;
   kalastuksen kieltäminen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden noudattamatta jättämisen vuoksi;
   kiintiöiden alentaminen;
   pyyntiponnistuksen alentaminen;
   kiintiöiden alentaminen yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi;
   väliaikaiset toimenpiteet;
   tietojen varmentamisjärjestelmän toteutusta koskevien kansallisten suunnitelmien hyväksyntä komission toimesta;
   tietojen analysointi ja tutkiminen;
   yhteisten standardien ja menettelyjen kehittäminen avoimen viestinnän varmistamiseksi;
   verkkosivustojen ja verkkopalvelujen toiminta;
   jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamisesta laatimien raporttien sisältö ja muoto.

Jos tarvitaan jäsenvaltioiden suorittamaa valvontaa, kyseistä toimivaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(4) mukaisesti.

(6)  Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi olisi mukautettava kiireellisiä toimenpiteitä koskevaa säännöstä, jossa säädetään tiettyjen komission toimenpiteiden saattamisesta tietyin edellytyksin neuvoston käsiteltäväksi.

(7)  Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi olisi mukautettava joitakin säännöksiä, joissa päätösvalta siirretään kokonaan neuvostolle, jotta ne olisivat yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien uusien menettelyjen mukaisia. Seuraavat asetuksen (EY) N:o 1224/2009 säännökset olisi sen vuoksi laadittava uudelleen:

   kalastusrajoitusalueen määritelmä;
   uusien tekniikoiden käyttöönotto;
   tiettyjä kalastusaluksia koskeva velvoite ilmoittaa tiedot pyyntiponnistuksesta;
   saaliiden kynnysarvon, jonka ylittyessä on käytettävä nimettyä satamaa tai lähellä rannikkoa olevaa paikkaa, sekä tietojen toimittamistiheyden hyväksyminen kussakin monivuotisessa suunnitelmassa;
   kalastusrajoitusalueiden sekä päivän, josta alkaen tiettyjen niihin liittyvien valvontavelvoitteiden noudattaminen on pakollista, vahvistaminen;
   erityisten hoitotoimenpiteiden kohdistaminen virkistyskalastukseen;
   valvonnasta vastaavia tarkkailijoita koskevan ohjelman perustaminen.

(8)  Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1224/2009 olisi muutettava.

(8 a)  Koska tällä asetuksella on tarkoitus saattaa asetus (EY) N:o 1224/2009 Lissabonin sopimuksen mukaiseksi, on tärkeää, että asetuksen tarkistamisen yhteydessä tarkastellaan:

   Euroopan parlamentin vaatimuksia, jotka koskevat passiivisten pyydysten ja seisovien pyydysten välistä eroa,
   kalastuspäiväkirjojen kymmeneksi prosentiksi vahvistettujen sallittujen poikkeamien merkitystä,
   satamaan saapumisesta tehtävän ilmoituksen ehtoja,
   mahdollisia poikkeuksia varastointiehtoihin,
   punnitsemista koskevien rajoitusten aiheuttamaa hallinnollista rasitetta,
   rikkomuksista määrättävien pisteiden antamis- ja siirtämisehtoja, ja
   rikkomuksiin liittyvien tietojen julkistamista, [tark. 5]

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1224/2009 seuraavasti:

1)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 7 kohta seuraavasti:"

”7. ”unionin tarkastajilla” tarkoitetaan tämän asetuksen 79 artiklan mukaisesti laadittavassa luettelossa mainittuja jäsenvaltion taikka komission tai sen nimeämän elimen virkamiehiä;”;

"

b)  korvataan 14 kohta seuraavasti:"

”14. ”kalastusrajoitusalueella” tarkoitetaan jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaa unionin oikeudellisesti velvoittavassa säädöksessä määriteltyä merialuetta, jossa kalastustoiminta on joko rajoitettua tai kiellettyä;”.

"

2)  Korvataan 6 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Lippujäsenvaltion on myönnettävä ja peruutettava kalastuslisenssi sekä hallinnoitava sitä lisenssin voimassaoloa ja siihen sisältyviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen mukaisesti, jotka on vahvistettu täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

3)  Korvataan 7 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Yksityiskohtaiset säännöt kalastuslupien voimassaolosta ja niihin sisältyvistä vähimmäistiedoista vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti kalastusluvan sovellettavuutta pieniin aluksiin koskevista säännöistä edellytyksistä, joilla pienet alukset voidaan vapauttaa velvollisuudesta hankkia kalastuslupa.” [tark. 6]

"

4)  Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Siirretään komissiolle valta Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä kalastusalusten, pyydysten ja apuveneiden merkitsemisestä ja tunnistamisesta seuraavien seikkojen osalta:

   a) aluksella pidettävät asiakirjat;
   b) apuveneiden merkitsemistä koskevat säännöt;
   c) passiiviset pyydykset ja puomitroolitkoskevat säännöt;
   d) merkinnät;
   e) poijut;
   f) köydet.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. [tark. 7]

"

5)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 10 kohta seuraavasti:"

”10. Siirretään komissiolle valta Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä seuraavista:

   a) vaatimus varustaa kalastusalukset satelliittipaikannuslaitteilla;
   b) satelliittipaikannuslaitteiden ominaisuudet;
   c) aluksen päällikön vastuu satelliittipaikannuslaitteista;
   d) lippujäsenvaltion hyväksymät valvontatoimenpiteet;
   e) tietojen toimittamistiheys;
   f) erityisalueelle saapumisen ja sieltä poistumisen seuranta;
   g) tietojen toimittaminen rannikkojäsenvaltiolle;
   h) toimenpiteet, jotka on toteutettava, jos satelliittipaikannuslaitteeseen tulee tekninen vika tai jos se lakkaa toimimasta;
   i) tietojen saamatta jääminen;
   j) kalastustoiminnan seuranta ja tietojen kirjaaminen;
   k) komission pääsy tietoihin.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”; [tark. 8]

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”11. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä aluksen satelliittiseurantajärjestelmän tietojen siirtämistä sähköisessä muodossa lippujäsenvaltiolta rannikkojäsenvaltiolle koskevat säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

6)  Korvataan 13 artikla seuraavasti:"

”13 artikla

Uudet tekniikat

1.  Toimenpiteitä, joilla velvoitetaan käyttämään sähköisiä seurantalaitteita ja jäljitysvälineitä, kuten geneettistä analyysiä, voidaan hyväksyä perussopimuksen mukaisesti. Käytettävän tekniikan arvioimiseksi jäsenvaltiot toteuttavat ennen 1 päivää kesäkuuta 2013 omasta aloitteestaan tai yhteistyössä komission tai tämän nimeämän elimen kanssa jäljitysvälineisiin, kuten geneettiseen analyysiin, liittyviä pilottihankkeita.

2.  Muita kalastuksenvalvonnan uusia tekniikoita voidaan päättää ottaa käyttöön perussopimuksen mukaisesti ja yhteistyössä asianomaisten osapuolten kanssa, jos niiden ansiosta yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen paranee kustannustehokkaalla tavalla.” [tark. 9]

"

7)  Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 7 kohta seuraavasti:"

”7. Varastoidun tai jalostetun kalan painon muuntamiseen elopainoksi unionin kalastusalusten päälliköiden on käytettävä muuntokerrointa. Komissio vahvistaa muuntokertoimen täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

"

b)  korvataan 10 kohta seuraavasti:"

”10. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

   a) kalastuspäiväkirjojen täyttäminen ja toimittaminen paperimuodossa;
   b) käytettävät paperimuotoisten kalastuspäiväkirjojen mallit;
   c) ohjeet paperimuodossa olevien kalastuspäiväkirjojen täyttämiseen ja toimittamiseen;
   d) kalastuspäiväkirjojen jättämisen määräajat;
   e) 3 kohdassa määritellyn poikkeaman laskeminen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”11. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti 16 artiklan 3 kohdassa ja 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja aluksia koskevasta vaatimuksesta täyttää ja toimittaa kalastuspäiväkirjan tiedot paperimuodossa.”

"

8)  Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)  lisätään kohta seuraavasti:"

”1 a. Yksinomaan vesiviljelyyn käytettävien unionin kalastusalusten päälliköt vapautetaan 1 kohdan soveltamisesta.”;

"

b)  korvataan 9 kohta seuraavasti:"

”9. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti seuraavista:

   a) säännökset, joita sovelletaan, jos sähköisissä tietojen kirjaamis- ja toimittamisjärjestelmissä ilmenee tekninen vika tai ne lakkaavat toimimasta;
   b) toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos tietoja ei saada;
   c) toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos tietoihin pääsyssä ilmenee häiriö.

10.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

   a) vaatimus, jonka mukaan unionin kalastusaluksilla on oltava sähköiset tietojen kirjaamis- ja toimittamisjärjestelmät;
   b) formaatti, jossa tiedot siirretään unionin kalastusalukselta lippuvaltion toimivaltaisille viranomaisille;
   c) viranomaisten vastausviestit;
   d) tiedot tietojen sähköisen kirjaamis- ja toimittamisjärjestelmän toiminnasta;
   e) jäsenvaltioiden välisessä tietojenvaihdossa käytettävä formaatti;
   f) tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä;
   g) yhteysviranomaisen tehtävät;
   h) tietojen toimittamistiheys.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

9)  Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua seurantaa varten kukin jäsenvaltio laatii komission 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastusmenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymiin menetelmiin perustuvan pistokoesuunnitelman alusryhmien, riskitasojen ja saalisarvion määrittämistä varten ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä tammikuuta komissiolle ilmoittaen suunnitelman laadinnassa käytetyt menetelmät. Pistokoesuunnitelmien on oltava mahdollisuuksien mukaan ajallisesti pysyviä ja vakiomuotoisia asianomaisten maantieteellisten alueiden sisällä.”

"

10)  Korvataan 17 artiklan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Siirretään komissiolle valta Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä täytäntöönpanosäädöksiä 119 a artiklan mukaisesti, jotta tietyt kalastusalusryhmät vapautetaan voidaan vapauttaa 1 kohdassa säädetystä velvollisuudesta rajoitetuksi ajaksi, jota voidaan jatkaa, tai voidaan asettaa toinen määräaika ilmoituksen tekemiselle ottaen huomioon kalastustuotteiden laji sekä kalavesien, purkamispaikkojen ja kyseisten alusten rekisteröintisatamien välinen etäisyys.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. [tark. 10]

"

11)  Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti, jotta tietyt kalastusalusryhmät voidaan vapauttaa 1 kohdassa säädetystä velvollisuudesta rajoitetuksi ajaksi, jota voidaan jatkaa, tai voidaan asettaa toinen määräaika ilmoituksen tekemiselle ottaen huomioon kalastustuotteiden laji sekä kalavesien, jälleenlaivauspaikkojen ja kyseisten alusten rekisteröintisatamien välinen etäisyys.”;

"

b)  korvataan 7 kohta seuraavasti:"

”7. Hyväksytään täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

   a) jälleenlaivausilmoituksen täyttäminen ja toimittaminen paperimuodossa;
   b) käytettävät paperimuotoisten jälleenlaivausilmoitusten mallit;
   c) ohjeet paperimuodossa olevien jälleenlaivausilmoitusten täyttämiseen ja toimittamiseen;
   d) paperimuodossa olevien jälleenlaivausilmoitusten jättämisen määräajat;
   e) paperimuodossa olevan jälleenlaivausilmoituksen luovuttaminen;
   f) 3 kohdassa määritellyn poikkeaman laskeminen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

12)  Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a)  lisätään kohta seuraavasti:"

”1 a. Yksinomaan vesiviljelyyn käytettävien unionin kalastusalusten päälliköt vapautetaan 1 kohdan soveltamisesta.”;

"

b)  korvataan 7 kohta seuraavasti:"

”7. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti seuraavista:

   a) säännökset, joita sovelletaan, jos sähköisissä tietojen kirjaamis- ja toimittamisjärjestelmissä ilmenee tekninen vika tai ne lakkaavat toimimasta;
   b) toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos tietoja ei saada;
   c) pääsy tietoihin ja toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos tietoihin pääsyssä ilmenee häiriö.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”8. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt seuraavista:

   a) vaatimus, jonka mukaan unionin kalastusaluksilla on oltava sähköiset tietojen kirjaamis- ja toimittamisjärjestelmät;
   b) formaatti, jossa tiedot siirretään unionin kalastusalukselta lippuvaltion toimivaltaisille viranomaisille;
   c) vastausviestit;
   d) tiedot tietojen sähköisen kirjaamis- ja toimittamisjärjestelmän toiminnasta;
   e) jäsenvaltioiden välisessä tietojenvaihdossa käytettävä formaatti;
   f) tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä;
   g) yhteysviranomaisen tehtävät.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

13)  Korvataan 23 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

   a) paperimuodossa olevien purkamisilmoitusten täyttäminen;
   b) käytettävät paperimuotoisten purkamisilmoitusten mallit;
   c) ohjeet paperimuodossa olevien purkamisilmoitusten täyttämiseen ja toimittamiseen;
   d) purkamisilmoitusten jättämisen määräajat;
   e) kalastustoimet, joihin osallistuu kaksi tai useampia unionin kalastusaluksia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

14)  Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a)  lisätään kohta seuraavasti:"

”1 a. Yksinomaan vesiviljelyyn käytettävien unionin kalastusalusten päälliköt vapautetaan 1 kohdan soveltamisesta.”;

"

b)  korvataan 8 kohta seuraavasti:"

”8. Siirretään komissiolle valta Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä seuraavista:

   a) säännökset, joita sovelletaan, jos sähköisissä tietojen kirjaamis- ja toimittamisjärjestelmissä ilmenee tekninen vika tai ne lakkaavat toimimasta;
   b) toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos tietoja ei saada;
   c) pääsy tietoihin ja toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos tietoihin pääsyssä ilmenee häiriö.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”; [tark. 11]

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”9. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt seuraavista:

   a) vaatimus, jonka mukaan unionin kalastusaluksilla on oltava sähköiset tietojen kirjaamis- ja toimittamisjärjestelmät;
   b) formaatti, jossa tiedot siirretään unionin kalastusalukselta lippuvaltion toimivaltaisille viranomaisille;
   c) vastausviestit;
   d) tiedot tietojen sähköisen kirjaamis- ja toimittamisjärjestelmän toiminnasta;
   e) jäsenvaltioiden välisessä tietojenvaihdossa käytettävä formaatti;
   f) tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä;
   g) yhteysviranomaisen tehtävät.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

15)  Korvataan 25 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua seurantaa varten kukin jäsenvaltio laatii komission 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastusmenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymiin menetelmiin perustuvan pistokoesuunnitelman alusryhmien, riskitasojen ja saalisarvion määrittämistä varten ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä tammikuuta komissiolle ilmoittaen suunnitelman laadinnassa käytetyt menetelmät. Pistokoesuunnitelmien on oltava mahdollisuuksien mukaan ajallisesti pysyviä ja vakiomuotoisia asianomaisten maantieteellisten alueiden sisällä.”

"

16)  Muutetaan 28 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:"

”1. Kun perussopimuksen mukaisesti niin päätetään, sellaisten unionin kalastusalusten, joita ei ole varustettu toimivalla 9 artiklassa tarkoitetulla satelliittiseurantajärjestelmällä tai jotka eivät toimita kalastuspäiväkirjan tietoja sähköisesti 15 artiklassa tarkoitetuin tavoin ja joihin sovelletaan pyyntiponnistusjärjestelmää, päälliköiden on toimitettava vastaanottajan asianmukaisesti kirjaamana teleksinä, telekopiona, puhelinviestinä tai sähköpostina taikka radioitse unionin sääntöjen mukaisesti hyväksyttyä radioasemaa käyttäen pyyntiponnistusilmoituksen muodossa lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa rannikkojäsenvaltiolle välittömästi ennen kutakin kyseisen pyyntiponnistusjärjestelmän piiriin kuuluvalle maantieteelliselle alueelle saapumista ja sieltä poistumista seuraavat tiedot:”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”3. ”Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt pyyntiponnistusilmoitusten toimittamisesta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

17)  Kumotaan 32 artikla.

18)  Muutetaan 33 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 7 kohta seuraavasti:"

”7. Jäsenvaltiot voivat 30 päivään kesäkuuta 2011 asti toteuttaa komission ja sen nimeämän elimen kanssa pilottihankkeita, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti kirjattujen ja varmennettujen jäsenvaltioiden tietojen reaaliaikaista etäkäyttöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta XII osaston soveltamista. Tietojenkäyttöformaattia ja -menettelyitä on tarkasteltava ja testattava. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen 1 päivää tammikuuta 2011 aikomuksestaan toteuttaa pilottihankkeita. Alkaen 1 päivästä tammikuuta 2012 voidaan perussopimuksen mukaisesti päättää käyttää tietojen toimittamisessa komissiolle muuta tapaa ja tiheyttä.”;

"

b)  korvataan 10 kohta seuraavasti:"

”10. Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tässä artiklassa tarkoitettujen tietojen toimittamisen formaatit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

19)  Korvataan 36 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Jos komissio toteaa, että unionin, jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ryhmän käytettävissä olevat kalastusmahdollisuudet katsotaan käytetyiksi kokonaan, se ilmoittaa asiasta 35 artiklan mukaisten tietojen perusteella tai omasta aloitteestaan asianomaisille jäsenvaltioille ja kieltää kalastustoiminnan tietyn alueen, pyydyksen, kannan, kantaryhmän tai kyseistä kalastustoimintaa harjoittavan laivaston osalta.”

"

20)  Muutetaan 37 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Jos sen jäsenvaltion kärsimää vahinkoa, jolta kalastus on kielletty ennen sen kalastusmahdollisuuksien käyttämistä loppuun, ei ole hyvitetty, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteitä aiheutuneen vahingon korvaamiseksi riittävällä tavalla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Toimenpiteet voivat käsittää liikaa kalastaneiden jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien vähennyksiä, jolloin näin vähennetyt määrät jaetaan asianmukaisella tavalla jäsenvaltioille, joiden kalastustoiminta kiellettiin ennen niiden kalastusmahdollisuuksien käyttämistä loppuun.”;

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat kärsitystä vahingosta ilmoittamista, vahinkoa kärsineiden jäsenvaltioiden tunnistamista ja vahingon määrää, liikaa kalastaneiden jäsenvaltioiden tunnistamista ja liikaa pyydettyjä kalamääriä, liikaa kalastaneiden jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksiin tehtäviä vähennyksiä suhteutettuna kalastusmahdollisuuksien ylitykseen, vahinkoa kärsineiden jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksiin tehtäviä lisäyksiä suhteutettuna kärsittyyn vahinkoon, lisäysten ja vähennysten voimaantulopäiviä sekä tilanteen mukaan mahdollisesti muita tarvittavia toimenpiteitä kärsityn vahingon korvaamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

21)  Korvataan 38 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta seuraavien seikkojen osalta:

   a) kalastusalusten rekisteröinti;
   b) kalastusalusten konetehon tarkistus;
   c) kalastusalusten vetoisuuden tarkistus;
   d) pyydyksen tyypin, numeron ja ominaisuuksien tarkistus.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

22)  Korvataan 40 artiklan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä käyttömoottorin tehon varmentamista ja käyttömoottorin tehon fyysistä tarkistusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

23)  Korvataan 41 artiklan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:"

”1. Jäsenvaltioiden on tehtävä riskianalyysin pohjalta tietojen tarkistuksia konetehon yhdenmukaisuuden tarkistamiseksi käyttäen kaikkia viranomaisten käytettävissä kyseisen aluksen teknisistä ominaisuuksista olevia tietoja. Tietojen tarkistaminen perustuu pistokoesuunnitelmaan käyttäen menetelmiä, jotka komissio on korkeaa riskiä kuvaavien arviointiperusteiden, satunnaisotosten koon ja tarkistettavien teknisten asiakirjojen osalta hyväksynyt täytäntöönpanosäädöksillä 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Jäsenvaltioiden on tarkistettava erityisesti tiedot, jotka sisältyvät”.

"

24)  Muutetaan 43 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Kun hyväksytään monivuotinen suunnitelma perussopimuksen mukaisesti, voidaan päättää sisällyttää siihen myös kynnysarvo, jota sovelletaan kyseisen suunnitelman kattamien lajien elopainoon ja jonka ylittyessä kalastusalusta on vaadittava purkamaan saaliinsa nimetyssä satamassa tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa.”;

"

b)  korvataan 7 kohta seuraavasti:"

”7. Jäsenvaltiot vapautetaan 5 kohdan c alakohdan soveltamisesta, jos 46 artiklan mukaisesti hyväksytty kansallinen valvontaohjelma sisältää nimetyissä satamissa suoritettavan valvonnan toteuttamistapaa koskevan suunnitelman, jolla varmistetaan, että toimivaltaisten viranomaisten suorittama valvonta on samantasoista. Suunnitelmaa pidetään tyydyttävänä, jos komissio on hyväksynyt sen täytäntöönpanosäädöksillä 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

"

25)  Korvataan 45 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Asianomainen kynnysarvo ja 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamistiheys on vahvistettava kussakin monivuotisessa suunnitelmassa perussopimuksen mukaisesti.”

"

26)  Korvataan 49 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti jalostettuja tuotteita koskevan varastointisuunnitelman, jossa ilmoitetaan eri lajien sijoittelu ruumassa, säilyttämisestä aluksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 44 artiklan soveltamista.”

"

27)  Korvataan 50 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Rannikkojäsenvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on valvottava unionin kalastusalusten ja kolmansien maiden kalastusalusten kalastustoimintaa kalastusalueilla, joille on perustettu kalastusrajoitusalue perussopimuksen mukaisesti. Näillä seurantakeskuksilla on oltava järjestelmä, jonka avulla havaitaan ja kirjataan alusten saapuminen kalastusrajoitusalueelle, kulku tällaisen alueen kautta ja poistuminen alueelta.

2.  Edellä olevan 1 kohdan lisäksi vahvistetaan perussopimuksen mukaisesti päivä, josta alkaen kalastusaluksissa on oltava toiminnassa järjestelmä, joka ilmoittaa päällikölle aluksen saapumisesta kalastusrajoitusalueelle ja poistumisesta sieltä.”

"

28)  Muutetaan 51 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Kun tietyn lajin tai lajiryhmän saaliiden kynnystaso on saavutettu, kielletään mainittujen lajien kalastus väliaikaisesti asianomaisella alueella tämän jakson mukaisesti. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti tietyn lajin tai lajiryhmän vahvistamisesta, ottaen huomioon saaliin koostumus lajeittain ja/tai pituuden mukaan tietyillä alueilla ja/tai tietyissä kalastuksissa.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Saaliiden kynnystaso lasketaan pistokoemenetelmällä, jonka komissio on vahvistanut täytäntöönpanosäädöksillä 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen sellaisten alueiden määrittelemiseksi, joilla kynnystaso uhkaa toteutua, ja kynnystason saavuttamisen toteamiseksi tietyn lajin tai lajiryhmän prosenttiosuutena tai painona verrattuna kyseisen kalan nostokerran kokonaissaaliiseen.”;

"

c)  kumotaan 3 kohta.

29)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”51 a artikla

Täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä reaaliaikaisen kalastuskiellon kohteena olevia alueita, kalastuskieltoa sekä reaaliaikaiseen kieltoon liittyviä tietoja koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

30)  Korvataan 52 artikla seuraavasti:"

”1. Jos kahden peräkkäisen nostokerran saaliit ylittävät saaliin kynnystason, kalastusaluksen on muutettava ennen kalastuksen jatkamista kalastusaluetta edellisen nostokerran sijainnista tietyn etäisyyden verran ja ilmoitettava asiasta viipymättä rannikkojäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun etäisyyden on aluksi oltava vähintään viisi meripeninkulmaa ja kokonaispituudeltaan alle 12 metriä pitkien kalastusalusten osalta kaksi meripeninkulmaa.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa omasta aloitteestaan tai asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen etäisyyksien muuttamisesta ottaen huomioon seuraavat tekijät: [tark. 12]

   käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot
   ja tarkastuskertomusten päätelmät alueelta, jolle on määritelty saaliiden kynnystasoja.”

"

31)  Korvataan 54 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Komissio voi saaliiden kynnystason saavuttamisen osoittavien tietojen perusteella määrätä täytäntöönpanosäädöksillä alueelle väliaikaisen kalastuskiellon, jollei rannikkojäsenvaltio ole itse määrännyt kieltoa.”

"

32)  Korvataan 55 artiklan 4 ja 5 kohta seuraavasti:"

”4. Jos 3 kohdassa Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) arvioi 3 kohdassa tarkoitetun virkistyskalastuksen biologista vaikutusta koskevan tieteellisen arvioinnin perusteella. Jos todetaan virkistyskalastuksella olevan merkittävää vaikutusta, voidaan perussopimuksen mukaisesti ottaa käyttöön hoitotoimenpiteitä, joihin kuuluvat esimerkiksi kalastusluvat ja saalisilmoitukset. [tark. 13]

5.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 3 kohdassa tarkoitettujen pistokoesuunnitelmien laadintaa sekä suunnitelmista ilmoittamista ja niiden arviointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

33)  Muutetaan 58 artikla seuraavasti:

a)  lisätään kohdat seuraavasti:"

”7 a. Edellä 5 kohdan a–f alakohdassa lueteltuja tietoja ei sovelleta seuraaviin:

   a) tuodut kalastus- ja vesiviljelytuotteet, jotka jäävät saalistodistusjärjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 1005/2008 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti;
   b) makeasta vedestä pyydetyt tai makeassa vedessä viljellyt kalastus- ja vesiviljelytuotteet;
   c) koristekalat, äyriäiset ja nilviäiset.

7 b.  Edellä 5 kohdan a–h alakohdassa lueteltuja tietoja ei sovelleta yhdistetyn nimikkeistön tariffinimikkeiden 1604 ja 1605 kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin.”;

"

b)  korvataan 8 ja 9 kohta seuraavasti:"

”8. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tässä artiklassa säädetyistä vaatimuksista suoraan kalastusaluksilta kuluttajille myytävät pienet tuotemäärät edellyttäen, että niiden arvo on vähäinen.

9.  Edellä 8 kohdassa tarkoitettu arvo saa aluksi olla enintään 50 euroa päivässä.

10.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti seuraavista:

   a) niiden kalastus- ja vesiviljelytuotteiden määrittely, joihin sovelletaan tätä artiklaa;
   b) tietojen fyysinen kiinnittäminen kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin;
   c) jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, joka koskee pääsyä erään kiinnitettyihin tai erän mukana oleviin tietoihin;
   d) niiden kalastus- ja vesiviljelytuotteiden määrittely, joihin ei sovelleta tiettyjä tämän artiklan säännöksiä;
   e) asianomaista maantieteellistä aluetta koskevat tiedot;
   f) 9 kohdassa säädetyn arvon muuttaminen.”

"

g)  kuluttajien saatavilla olevia kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevat tiedot.” [tark. 14]

34)  Korvataan 59 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Tämän artiklan säännökset eivät koske ostajaa, joka hankkii enintään tiettyyn painorajaan asti kalastustuotteita, joita ei jälkeenpäin saateta markkinoille vaan jotka käytetään ainoastaan yksityiseen kulutukseen.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitettu painoraja saa olla aluksi enintään 30 kilogrammaa päivässä.

5.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti 4 kohdassa säädetyn painorajan muuttamisesta ottaen huomioon kyseisen kannan tila.”

"

35)  Muutetaan 60 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Jäsenvaltion on varmistettava, että kaikki kalastustuotteet punnitaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä järjestelmiä noudattaen, jollei se ole vahvistanut komission hyväksymää pistokoesuunnitelmaa, joka perustuu komission 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksytyillä täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamiin riskiperusteisiin menetelmiin otosten koon, riskitasojen, riskikriteerien ja huomioon otettavien tietojen määrittelyn osalta.”;

"

b)  korvataan 7 kohta seuraavasti:"

”7. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti seuraavista:

   a) punnitsemismenettelyjen määrittely unionin kalastusaluksilta purettaville saaliille ja jälleenlaivauksille, joissa on mukana unionin kalastusaluksia, sekä unionin kalastusaluksilla EU:n vesillä tehtäville kalastustuotteiden punnitsemisille;
   b) punnituskirjaukset;
   c) punnitusajankohta;
   d) punnitusjärjestelmät;
   e) jäädytettyjen kalastustuotteiden punnitus;
   f) jään ja veden poistaminen;
   g) toimivaltaisten viranomaisten pääsy punnitusjärjestelmiin, punnituskirjauksiin, kirjallisiin ilmoituksiin ja tiloihin, joissa kalastustuotteita varastoidaan tai käsitellään;
   h) tiettyjen pelagisten lajien punnitsemista koskevat erityissäännöt seuraavista:
   i) punnitusmenettelyn määrittely silli-, makrilli- ja piikkimakrillisaaliita varten;
   ii) punnitussatamat;
   iii) ilmoitus toimivaltaisille viranomaisille ennen satamaan saapumista;
   iv) saaliiden purkaminen;
   v) kalastuspäiväkirja;
   vi) julkiset punnituslaitokset;
   vii) yksityiset punnituslaitokset;
   viii) jäädytetyn kalan punnitseminen;
   ix) punnituskirjausten säilyttäminen;
   x) myynti- ja haltuunottoilmoitus;
   xi) ristiintarkistukset;
   xii) punnitusten valvonta.”

"

36)  Korvataan 61 artikla seuraavasti:"

”61 artikla

Kalastustuotteiden punnitseminen purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen

1.  Poiketen siitä, mitä 60 artiklan 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia kalastustuotteiden punnitsemisen niiden purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen edellyttäen, että ne kuljetetaan asianomaisen jäsenvaltion alueella sijaitsevaan määräpaikkaan ja että kyseinen jäsenvaltio on vahvistanut valvontasuunnitelman, jonka komissio on hyväksynyt täytäntöönpanosäädöksellä. Valvontasuunnitelman on perustuttava riskiperusteisiin menetelmiin, joilla määritellään suunnitelman otosten koko, riskitasot, riskikriteerit ja sisältö. Komissio hyväksyy tämän pistokoemenetelmän täytäntöönpanosäädöksillä 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa kalastustuotteet puretaan, voivat sallia näiden tuotteiden ennen punnitusta tapahtuvan kuljettamisen rekisteröidyille asiakkaille, rekisteröityihin huutokauppoihin tai muille elimille tai henkilöille, jotka vastaavat kalastustuotteiden saattamisesta ensimmäistä kertaa markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. Tämä lupa edellyttää 94 artiklassa tarkoitettua asianomaisten jäsenvaltioiden välistä yhteistä valvontaohjelmaa, jonka komissio on hyväksynyt täytäntöönpanosäädöksellä. Tämän yhteisen valvontaohjelman on perustuttava riskiperusteisiin menetelmiin, joilla määritellään valvontasuunnitelmien otosten koko, riskitasot, riskikriteerit ja sisältö. Komissio hyväksyy tämän pistokoemenetelmän täytäntöönpanosäädöksillä 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

37)  Korvataan 64 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä myynti-ilmoituksessa ilmoitettavia kappalemäärää, tarjontamuotoa ja hintamerkintää sekä myynti-ilmoitusten muotoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

38)  Korvataan 65 artikla seuraavasti:"

”65 artikla

Vapautukset myynti-ilmoituksia koskevista vaatimuksista

1.  Velvollisuudesta toimittaa myynti-ilmoitus jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai muille hyväksytyille elimille voidaan myöntää vapautus niiden kalastustuotteiden osalta, jotka on purettu tiettyihin kalastusalusluokkiin kuuluvista, 16 ja 25 artiklassa tarkoitetuista unionin kalastusaluksista, tai jos purettujen kalastustuotteiden määrä on pieni. Kyseinen pieni määrä saa olla elopainona ilmaistuna aluksi enintään 50 kilogrammaa lajia kohden. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti kyseisten vapautusten myöntämiseksi ja pienten määrien mukauttamiseksi ottaen huomioon kyseisen kannan tila.

2.  Enintään tietyn painorajan painoisen tuotemäärän ostaja vapautetaan 62, 63 ja 64 artiklan säännösten soveltamisesta, jos tuotteita ei saateta jälkeenpäin markkinoille vaan ne käytetään pelkästään yksityiseen kulutukseen. Kyseinen painoraja saa olla aluksi enintään 30 kilogrammaa. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti painorajan muuttamisesta ottaen huomioon kyseisen kannan tila.”

"

39)  Korvataan 71 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Komissio määrää tarkkailuraportin muodosta täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

40)  Muutetaan 73 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Jos on perustettu valvonnasta vastaavia unionin tarkkailijoita koskeva ohjelma perussopimuksen mukaisesti, jäsenvaltioiden nimeämien kalastusaluksilla olevien tarkkailijoiden on tarkastettava, noudattaako kalastusalus yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä. Heidän on suoritettava kaikki tarkkailijaohjelmassa määritellyt tehtävät ja erityisesti tarkistettava aluksen kalastustoiminta ja asiaan liittyvät asiakirjat sekä kirjattava tekemänsä havainnot.”;

"

b)  korvataan 9 kohta seuraavasti:"

”9. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti seuraavista valvonnasta vastaavia tarkkailijoita koskevista seikoista:

   a) alusten tunnistaminen valvonnasta vastaavia tarkkailijoita koskevan ohjelman soveltamiseksi;
   b) viestintäjärjestelmä;
   c) alusten turvallisuussäännöt;
   d) toimenpiteet valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden riippumattomuuden takaamiseksi;
   e) valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden tehtävät;
   f) pilottihankkeiden rahoitus.”

"

41)  Korvataan 74 artiklan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti tarkastuksissa käytettävistä menetelmistä ja tarkastuksen suorittamisesta seuraavien seikkojen osalta:

   a) tarkastusten suorittamisesta merellä tai maalla vastaavien virkamiesten hyväksyntää koskevat säännöt;
   b) riskiperusteisen lähestymistavan käyttöön ottaminen jäsenvaltioissa tarkastuskohteiden valitsemiseksi;
   c) valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanotoimien koordinointi jäsenvaltioiden välillä;
   d) virkamiesten tehtävät tarkastusta edeltävässä vaiheessa;
   e) tarkastuksia suorittamaan hyväksyttyjen virkamiesten tehtävät;
   f) jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston velvollisuudet;
   g) merellä ja satamassa tehtäviin tarkastuksiin, kuljetusten tarkastuksiin ja markkinoilla tehtäviin tarkastuksiin sovellettavat erityissäännökset.”

"

42)  Korvataan 75 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti toimijan ja aluksen päällikön velvollisuuksista tarkastusten aikana.”

"

43)  Korvataan 76 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tarkastusraporttien sisältöön, tarkastusraporttien täyttämiseen sekä tarkastusraportin jäljennöksen toimittamiseen toimijalle sovellettavia yhteisiä sääntöjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

44)  Korvataan 78 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä sähköisen tietokannan toimintaa ja komission pääsyä tietokantaan koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

45)  Korvataan 79 artikla seuraavasti:"

”79 artikla

Unionin tarkastajat

1.  Komissio vahvistaa luettelon unionin tarkastajista täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Unionin tarkastajat voivat tehdä tämän asetuksen mukaisia tarkastuksia unionin vesillä ja unionin vesien ulkopuolella olevilla unionin kalastusaluksilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rannikkojäsenvaltioiden ensisijaista vastuuta.

3.  Unionin tarkastajien tehtäviksi voidaan antaa

   a) 95 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen erityisten valvonta- ja tarkastusohjelmien täytäntöönpano;
   b) kansainväliset kalastusalan valvontaohjelmat, jos unionilla on velvollisuus harjoittaa valvontaa.

4.  Jollei 5 kohdasta muuta johdu, unionin tarkastajilla on tehtäviensä hoitamiseksi oltava viipymättä pääsy

   a) unionin kalastusalusten ja kaikkien muiden kalastustoimintaa harjoittavien alusten kaikille alueille, julkisiin tiloihin ja paikkoihin sekä kulkuneuvoihin; ja
   b) kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, jotka ovat tarpeen heidän tehtäviensä suorittamisessa ja joista mainittakoon erityisesti kalastuspäiväkirja, purkamisilmoitukset, saalistodistukset, jälleenlaivausilmoitukset, myynti-ilmoitukset ja muut asiaankuuluvat asiakirjat,

samassa laajuudessa ja samoin edellytyksin kuin sen jäsenvaltion virkamiehillä, jossa tarkastus suoritetaan.

5.  Unionin tarkastajilla ei ole poliisi- eikä täytäntöönpanovaltuuksia oman kotijäsenvaltionsa alueen tai kotijäsenvaltionsa suvereniteettiin ja lainkäyttövaltaan kuuluvien unionin vesien ulkopuolella.

6.  Unionin tarkastajiksi nimitetyillä komission virkamiehillä tai sen nimeämän elimen virkamiehillä ei ole poliisi- eikä täytäntöönpanovaltuuksia.

7.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

   a) unionin tarkastajien ilmoittaminen komissiolle;
   b) unionin tarkastajia koskevan luettelon hyväksyminen ja ylläpito;
   c) unionin tarkastajien ilmoittaminen alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille;
   d) unionin tarkastajien toimivalta ja tehtävät;
   e) unionin tarkastajien raportit;
   f) unionin tarkastajien raporttien jatkotoimet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

46)  Korvataan 88 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Molempia kyseessä olevia jäsenvaltioita kuultuaan komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä purkamis- tai jälleenlaivausjäsenvaltion kiintiöstä vähennettävät määrät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

47)  Korvataan 92 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti seuraavista:

   a) vakavista rikkomuksista määrättävät pisteet;
   b) pistemäärät, jotka aiheuttavat kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttämisen ja kalastuslisenssin peruuttamisen pysyvästi;
   c) kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttämistä ja kalastuslisenssin pysyvää peruuttamista koskevat jatkotoimet;
   d) laiton kalastus aikana, jolloin kalastuslisenssin voimassaolo on keskeytetty, tai kalastuslisenssin pysyvän peruuttamisen jälkeen;
   e) edellytykset sille, että pisteitä poistetaan.

5 a.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

   a) vakavia rikkomuksia koskevan pisteytysjärjestelmän käyttöönotto ja toiminta;
   b) päätöksistä ilmoittaminen;
   c) alusten omistuksen siirto, kun aluksille on määrätty pisteitä;
   d) sellaisten kalastuslisenssien poistaminen asianomaisista luetteloista, jotka ovat vakaviin rikkomuksiin syyllistyneiden hallussa;
   e) jäsenvaltioiden vahvistaman kalastusalusten päälliköihin sovellettavan pisteytysjärjestelmän tiedoksi antamista koskeva velvollisuus. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

48)  Korvataan 95 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Tiettyihin kalastuksiin voidaan soveltaa yksittäisiä valvonta- ja seurantaohjelmia. Komissio voi päättää täytäntöönpanosäädöksillä ja yhdessä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa, mihin kalastuksiin sovelletaan yksittäisiä valvonta- ja seurantaohjelmia, sen perusteella, tarvitaanko kyseisissä kalastuksissa yksittäistä ja koordinoitua valvontaa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

49)  Korvataan 102 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

”3. Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle selvityksen tuloksista ja toimitettava komissiolle raportti, joka on laadittava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua komission pyynnöstä. Jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä komissio voi jatkaa tätä määräaikaa täytäntöönpanosäädöksillä kohtuullisella ajalla.

4.  Jos 2 kohdassa tarkoitettu hallinnollinen selvitys ei johda sääntöjenvastaisuuksien poistumiseen tai jos komissio havaitsee jonkin jäsenvaltion valvontajärjestelmässä puutteita 98 ja 99 artiklassa tarkoitettujen tarkistusten tai riippumattomien tarkastusten tai 100 artiklassa tarkoitetun tutkimuksen aikana, komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä kyseisen jäsenvaltion kanssa laaditun toimintasuunnitelman. Jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuon toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi.”

"

50)  Muutetaan 103 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:"

”1. Komissio voi päättää täytäntöönpanosäädöksillä keskeyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja asetuksen (EY) N:o 861/2006 8 artiklan a alakohdan mukaisen unionin rahoitustuen maksut kokonaisuudessaan tai osittain enintään 18 kuukauden ajaksi, jos on näyttöä siitä, että”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Jos asianomainen jäsenvaltio ei keskeyttämisen kuluessa edelleenkään pysty osoittamaan, että se on toteuttanut korjaavia toimia varmistaakseen sovellettavien sääntöjen noudattamisen ja täytäntöönpanon valvonnan tulevaisuudessa tai ettei ole olemassa vakavaa riskiä unionin valvontajärjestelmän ja täytäntöönpanon valvontajärjestelmän tehokkaan toiminnan häiriintymisestä tulevaisuudessa, komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä lakkauttaa kokonaisuudessaan tai osittain unionin rahoitustuen, jonka maksaminen on 1 kohdan nojalla keskeytetty. Tuki voidaan lakkauttaa vasta, kun sen maksaminen on ollut keskeytettynä 12 kuukauden ajan.”;

"

c)  korvataan 8 kohta seuraavasti:"

”8. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

   a) maksun määräajan kulumisen katkaiseminen;
   b) maksujen keskeyttäminen;
   c) rahoitustuen lakkauttaminen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

51)  Muutetaan 104 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Jos jäsenvaltio ei noudata monivuotisen suunnitelman täytäntöönpanoon liittyviä velvoitteitaan ja jos komissiolla on näyttöä siitä, että näiden velvoitteiden noudattamatta jättäminen muodostaa vakavan uhan asianomaisen kannan säilyttämiselle, komissio voi väliaikaisesti kieltää täytäntöönpanosäädöksillä jäsenvaltiolta kalastukset, joihin nämä puutteet vaikuttavat.”;

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Komissio peruuttaa täytäntöönpanosäädöksillä kalastuskiellon sen jälkeen, kun jäsenvaltio on osoittanut kirjallisesti komissiota tyydyttävällä tavalla, että asianomaisia kantoja voidaan turvallisesti hyödyntää.”

"

52)  Muutetaan 105 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause seuraavasti:"

”2. Jos jäsenvaltio on ylittänyt jonkin kalakannan tai kalakantaryhmän osalta tiettynä vuonna käytettävissään olevan kiintiönsä, osuutensa tai määräosansa, komissio alentaa täytäntöönpanosäädöksillä seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina kiintiönsä ylittäneen jäsenvaltion käytettävissä olevaa vuotuista kiintiötä, osuutta tai määräosaa soveltamalla seuraavan taulukon mukaista kerrointa:”;

"

b)  korvataan 4, 5 ja 6 kohta seuraavasti:"

”4. Jos kyse on jäsenvaltion käytettävissä jonkin kalakannan tai kalakantaryhmän osalta olevan kiintiön, osuuden tai määräosan ylikalastuksesta aiempina vuosina, komissio voi, asianomaista jäsenvaltiota kuultuaan, alentaa täytäntöönpanosäädöksillä kiintiöitä jäsenvaltion tulevista kiintiöistä ylikalastuksen tason huomioon ottamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  Jos kiintiötä, osuutta tai määräosaa liikaa kalastetun kalakannan tai kalakantaryhmän osalta ei voida alentaa 1 ja 2 kohdan mukaisesti, koska kyseisen jäsenvaltion käytettävissä ei ole tai ei riittävästi ole kiintiötä, osuutta tai määräosaa kalakannan tai kalakantaryhmän osalta, komissio voi, asianomaista jäsenvaltiota kuultuaan, alentaa täytäntöönpanosäädöksillä seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina jäsenvaltion käytettävissä olevia kiintiöitä muiden kalakantojen tai kalakantaryhmien osalta samalla maantieteellisellä alueella tai kaupallisesti yhtä tärkeiden kalakantojen tai kalakantaryhmien osalta 1 kohdan mukaisesti.

6.  Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

   a) arvio mukautetusta kiintiöstä, josta liikakäyttö vähennetään;
   b) menettely asianomaisen jäsenvaltion kuulemiseksi 4 ja 5 kohdassa tarkoitetusta kiintiöiden alennuksesta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

53)  Muutetaan 106 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Kun komissio on todennut, että jäsenvaltio on ylittänyt sille osoitetun pyyntiponnistuksen, komissio alentaa täytäntöönpanosäädöksillä tuon jäsenvaltion tulevaa pyyntiponnistusta.”;

"

b)  korvataan 2 kohdan johdantolause seuraavasti:"

”2. Jos jäsenvaltion maantieteellisellä alueella tai kalastuksessa käytettävissä oleva pyyntiponnistus ylittyy, komissio alentaa täytäntöönpanosäädöksillä seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina tuon jäsenvaltion kyseisen maantieteellisen alueen tai kalastuksen osalta käytettävissä olevaa pyyntiponnistusta soveltamalla seuraavan taulukon mukaista kerrointa:”;

"

c)  korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

”3. Jos 2 kohdan mukaista alennusta ei voida tehdä kannan ylittyneen suurimman sallitun pyyntiponnistuksen osalta, koska kyseistä kantaa varten tällaista suurinta sallittua pyyntiponnistusta ei ole tai ei ole riittävästi kyseisen jäsenvaltion käytettävissä, komissio voi alentaa täytäntöönpanosäädöksillä seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina jäsenvaltion samalla maantieteellisellä alueella käytettävissä olevaa pyyntiponnistusta 2 kohdan mukaisesti.

4.  Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

   a) arvio suurimmasta käytettävissä olevasta pyyntiponnistuksesta, josta liikakäyttö vähennetään;
   b) menettely asianomaisen jäsenvaltion kuulemiseksi 3 kohdassa tarkoitetusta pyyntiponnistuksen alennuksesta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

54)  Muutetaan 107 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Jos on näyttöä siitä, että jäsenvaltio ei noudata monivuotisten suunnitelmien kattamia kalakantoja koskevia sääntöjä ja että tämä saattaa johtaa vakavaan uhkaan näiden kantojen säilyttämiselle, komissio voi alentaa täytäntöönpanosäädöksillä seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina jonkin kalakannan tai kalakantaryhmän osalta kyseisen jäsenvaltion käytettävissä olevaa vuotuista kiintiötä, osuutta tai määräosaa siten, että se soveltaa suhteellisuusperiaatetta ottaen huomioon asianomaisille kannoille aiheutuneen vahingon.”;

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti määräajasta, jonka kuluessa jäsenvaltiot voivat osoittaa, että asianomaisia kantoja voidaan turvallisesti hyödyntää, aineistosta, joka jäsenvaltioiden on sisällytettävä vastaukseensa, sekä vähennettävien määrien päättämisestä ottaen huomioon

   a) noudattamatta jättämisen laajuus ja luonne;
   b) säilyttämiselle kohdistuvan uhkan vakavuus;
   c) kannalle noudattamatta jättämisen vuoksi aiheutunut vahinko.”

"

55)  Korvataan XI osaston IV luku seuraavasti:"

”IV LUKU

Väliaikaiset toimenpiteet

108 artikla

Väliaikaiset toimenpiteet

1.  Jos muun muassa komission tekemien pistokokeiden tulosten perusteella on olemassa näyttöä siitä, että jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden toteuttamat kalastustoimet ja/tai toimenpiteet heikentävät monivuotisten suunnitelmien puitteissa hyväksyttyjä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä tai uhkaavat meren ekosysteemiä, ja tämä vaatii välittömiä toimia, komissio voi joko jonkin jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan päättää täytäntöönpanosäädöksillä väliaikaisista toimenpiteistä, jotka kestävät enintään kuusi kuukautta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen väliaikaisten toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa asianomaiseen uhkaan, ja ne voivat sisältää muun muassa seuraavia:

   a) asianomaisten jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten kalastustoiminnan keskeyttäminen;
   b) kalastuksen kieltäminen;
   c) unionin toimijoille annettava kielto olla sallimatta asianomaisten jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten pyytämien kalojen ja kalastustuotteiden purkamista, altaaseen lihotettavaksi tai kasvatettavaksi panemista ja jälleenlaivaamista;
   d) kielto, joka koskee asianomaisten jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten pyytämien kalojen ja kalastustuotteiden markkinoille saattamista tai käyttöä muihin kaupallisiin tarkoituksiin;
   e) kielto toimittaa eläviä kaloja asianomaisten jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä harjoitettavaa kalanviljelyä varten;
   f) kielto ottaa vastaan asianomaisten jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten pyytämiä eläviä kaloja muiden jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä harjoitettavaa kalanviljelyä varten;
   g) asianomaisen jäsenvaltion lipun alla purjehtiville kalastusaluksille määrättävä kielto kalastaa muiden jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä;
   h) jäsenvaltioiden toimittamien kalastustietojen muuttaminen tarkoituksenmukaisella tavalla.

3.  Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu perusteltu pyyntö samanaikaisesti komissiolle, muille jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-antaville toimikunnille.”

"

56)  Korvataan 109 artiklan 8 kohta seuraavasti:"

”8. Jäsenvaltioiden on laadittava kansallinen suunnitelma sellaisen varmentamisjärjestelmän toteuttamista varten, joka kattaa 2 kohdan a ja b alakohdassa luetellut tiedot ja varmistaa epäjohdonmukaisuuksien seurantatoimet. Suunnitelman avulla jäsenvaltiot voivat riskinhallinnan pohjalta laatia prioriteettijärjestyksen varmentamista ja ristiintarkastuksia sekä epäjohdonmukaisuuksien myöhempiä seurantatoimia varten. Suunnitelma on toimitettava komissiolle hyväksyttäväksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. Komissio hyväksyy suunnitelmat täytäntöönpanosäädöksillä ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 annettuaan ensin jäsenvaltioille tilaisuuden korjausten tekoon. Suunnitelmaan tehtävät muutokset on toimitettava vuosittain komission hyväksyttäväksi. Komissio hyväksyy suunnitelmaan tehtävät muutokset täytäntöönpanosäädöksillä.”

"

57)  Korvataan 110 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 30 päivään kesäkuuta 2012 saakka yhden tai useamman pilottihankkeen komission tai sen nimeämän elimen kanssa tämän asetuksen mukaisesti kirjattujen ja varmennettujen kalastusmahdollisuuksia koskevien jäsenvaltioiden tietojen tosiaikaisen etäkäyttömahdollisuuden tarjoamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista. Kun sekä komissio että asianomainen jäsenvaltio ovat tyytyväisiä pilottihankkeen tulokseen ja niin kauan kuin etäkäyttömahdollisuus toimii sovitun mukaisesti, asianomaisen jäsenvaltion ei tarvitse enää raportoida kalastusmahdollisuuksista 33 artiklan 2 ja 8 kohdassa kuvatulla tavoin. Tietojenkäyttöformaattia ja -menettelyitä on tarkasteltava ja testattava. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen 1 päivää tammikuuta 2012, aikovatko ne toteuttaa pilottihankkeita. Alkaen 1 päivästä tammikuuta 2013 voidaan päättää jäsenvaltioiden tosiaikaisen pääsyn varmistamiseksi käyttämää tietojen muuta toimittamistapaa ja ‑tiheyttä koskevista säännöistä perussopimuksen mukaisesti.”

"

58)  Kumotaan 111 artiklan 3 kohta.

59)  Lisätään artikla ennen II luvun otsikkoa seuraavasti:"

”111 a artikla

Tietosäännösten täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tietojen laadun tarkastamista, tietojen toimitusmääräaikojen noudattamista, tietojen ristiintarkistuksia, analyysiä, tarkistamista sekä vakioformaatin määrittämistä tietojen kopioimista ja vaihtoa varten koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

60)  Korvataan 114 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Kunkin jäsenvaltion on tämän asetuksen soveltamiseksi perustettava ennen 1 päivää tammikuuta 2012 virallinen internetsivusto, joka sisältää 115 ja 116 artiklassa luetellut tiedot. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle virallisen verkkosivustonsa internet-osoite. Komissio voi päättää täytäntöönpanosäädöksillä kehittää yhteiset standardit ja menettelyt, joilla varmistetaan avoin viestintä jäsenvaltioiden kesken sekä jäsenvaltioiden, komission nimeämän elimen ja komission välillä, mukaan luettuna säännöllisten katsausten lähettäminen kalastustoiminnasta suhteessa kalastusmahdollisuuksiin.”

"

61)  Kumotaan 116 artiklan 6 kohta.

62)  Lisätään artikla ennen XIII osaston otsikkoa seuraavasti:"

”116 a artikla

Verkkosivustoja ja verkkopalveluja koskevien säännösten täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä verkkosivustojen ja verkkopalvelujen toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

63)  Korvataan 117 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä keskinäistä avunantoa koskevat säännöt seuraavista:

   a) jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, komission ja sen nimeämän elimen välinen hallinnollinen yhteistyö, mukaan luettuina henkilötietojen suoja ja tietojen käyttö sekä ammatti- ja liikesalaisuuksien suoja;
   b) avunpyyntöihin vastaamisesta aiheutuvat kustannukset;
   c) jäsenvaltioiden nimeämä yhteysviranomainen;
   d) kansallisten viranomaisten toteuttamista, tiedonvaihtoa koskevista seurantatoimista tiedottaminen;
   e) avunpyynnöt, mukaan luettuina tietopyynnöt, toimenpidepyynnöt ja hallinnollisia ilmoituksia koskevat pyynnöt, ja määräaikojen vahvistaminen vastauksille;
   f) tiedottaminen ilman edeltävää pyyntöä;
   g) jäsenvaltioiden suhteet komissioon ja kolmansiin maihin.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

64)  Korvataan 118 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä jäsenvaltioiden raporttien sisältöä ja muotoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"

65)  Korvataan 119 artikla seuraavasti:"

”119 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklalla perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.”

"

66)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”119 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta (5) kolmen vuoden ajaksi 7 artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 10 kohdassa, 14 artiklan 11 kohdassa, 15 artiklan 9 kohdassa, 17 artiklan 6 kohdassa, 21 artiklan 6 kohdassa, 22 artiklan 7 kohdassa, 49 artiklan 2 kohdassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 52 artiklan 3 kohdassa, 58 artiklan 10 kohdassa, 58 artiklan 11 kohdassa, 59 artiklan 5 kohdassa, 60 artiklan 7 kohdassa, 65 artiklan 1 kohdassa, 65 artiklan 2 kohdassa, 73 artiklan 9 kohdassa, 74 artiklan 6 kohdassa, 75 artiklan 2 kohdassa, 92 artiklan 5 a kohdassa ja 107 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kolmen vuoden kauden päättymistä. Kertomuksessa komissio arvioi annettujen säädösten tehokkuutta tämän asetuksen ja yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden pohjalta, jotta varmistetaan erityisesti, että valvonta suoritetaan oikeudenmukaisesti esimerkiksi vertailuindikaattoreita käyttäen.

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 15]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 6 kohdassa, 14 artiklan 11 kohdassa, 15 artiklan 9 kohdassa, 21 artiklan 6 kohdassa, 22 artiklan 7 kohdassa, 49 artiklan 2 kohdassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 52 artiklan 3 kohdassa, 58 artiklan 10 kohdassa, 58 artiklan 11 kohdassa, 59 artiklan 5 kohdassa, 60 artiklan 7 kohdassa, 65 artiklan 1 kohdassa, 65 artiklan 2 kohdassa, 73 artiklan 9 kohdassa, 74 artiklan 6 kohdassa, 75 artiklan 2 kohdassa, 92 artiklan 5 a kohdassa ja 107 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevien 7 artiklan 6 kohdan, 14 artiklan 11 kohdan, 15 artiklan 9 kohdan, 21 artiklan 6 kohdan, 22 artiklan 7 kohdan, 49 artiklan 2 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan, 52 artiklan 3 kohdan, 58 artiklan 10 kohdan, 58 artiklan 11 kohdan, 59 artiklan 5 kohdan, 60 artiklan 7 kohdan, 65 artiklan 1 kohdan, 65 artiklan 2 kohdan, 73 artiklan 9 kohdan, 74 artiklan 6 kohdan, 75 artiklan 2 kohdan, 92 artiklan 5 a kohdan ja 107 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 198, 10.7.2013, s. 71.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. helmikuuta 2014.
(3)Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen (EUVL L 343, 22.12.2009, s.1).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(5)Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö