Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0007(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0468/2013

Predložena besedila :

A7-0468/2013

Razprave :

PV 04/02/2014 - 19
CRE 04/02/2014 - 19

Glasovanja :

PV 05/02/2014 - 9.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0083

Sprejeta besedila
PDF 523kWORD 193k
Sreda, 5. februar 2014 - Strasbourg
Skladnost s pravili skupne ribiške politike ***I
P7_TA(2014)0083A7-0468/2013
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (COM(2013)0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0009),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0019/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. aprila 2013(1),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0468/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 198, 10.7.2013, str. 71.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 5. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike
P7_TC1-COD(2013)0007

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009(3) Komisiji podeljuje pooblastila za izvajanje nekaterih določb navedene uredbe.

(2)  Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je treba pooblastila, ki so bila Komisiji podeljena na podlagi Uredbe (ES) št. 1224/2009, uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(3)  Da se oblikujejo nekatere določbe Uredbe (ES) št. 1224/2009, bi morala biti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU podeljena Komisiji, pri tem pa je treba upoštevati:

   izvzetje nekaterih kategorij ribiških plovil iz obveznosti predhodnega obveščanja;[Sprememba 1]
   izvzetje nekaterih kategorij ribiških plovil iz obveznosti izpolnjevanja in predložitve deklaracije o pretovarjanju;
   sprejetje drugačnega načina in pogostosti prenosa podatkov, ki jih države članice sporočajo Komisiji, za beleženje ulova in ribolovnega napora;
   sprejetje pravil za načrte skladiščenja na krovu za določene predelane ribiške proizvode;
   opredelitev sprožitve ravni ulova za zaprtje v realnem času;
   spremembo razdalj, v katerih mora ribiško plovilo spremeniti položaj, ko preseže sprožitveno raven ulova;
   spremembo praga, pod katerim so ribiški proizvodi izvzeti iz pravil sledljivosti;
   spremembo praga, pod katerim so ribiški proizvodi izvzeti iz pravil prve prodaje;
   izvzetje iz obveznosti predložitve obvestil o prodaji ribiških proizvodov, iztovorjenih iz nekaterih kategorij ribiških plovil;
   spremembo praga, pod katerim so ribiški proizvodi izvzeti iz izpolnitve obvestila o prodaji;
   določitev ribolova, za katerega veljajo posebni programi nadzora in inšpekcijski pregledi;
   sprejetje drugačnega načina in pogostosti prenosa podatkov, ki jih države članice sporočajo Komisiji, za spremljanje pilotnih projektov.

(4)  Predvsem Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravami izvede pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, na primer z regionalnimi svetovalnimi sveti. Komisija mora bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu na ustrezen način. [Sprememba 2]

(5)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1224/2009, bi morala biti izvedbena pooblastila prenesena na Komisijo v skladu s členom 291 PDEU v zvezi z:

   dovoljenji za gospodarski ribolov;
   dovoljenji za ribolov;
   označevanjem orodja; [Sprememba 3]
   sistemom za spremljanje položaja plovil;
   pretvorbenim količnikom za pretvorbo teže skladiščenih ali predelanih rib v živo težo rib;
   izpolnitvijo in predložitvijo ladijskih dnevnikov, če niso delegirani akti;
   metodologijo načrta vzorčenja za ribiška plovila, za katera ne veljajo zahteve v zvezi z ribolovnimi ladijskim dnevniki;
   predhodnim obveščanjem; [Sprememba 4]
   izpolnitvijo in predložitvijo deklaracij o pretovarjanju, če niso delegirani akti;
   izpolnitvijo in predložitvijo deklaracij o iztovarjanju;
   metodologijo načrta vzorčenja za ribiška plovila, za katera ne veljajo zahteve v zvezi z deklaracijami o iztovarjanju;
   obrazci za prenos ulova in podatkov o naporu Komisiji;
   zaprtjem ribolova s strani Komisije;
   korektivnimi ukrepi v primerih, ko Komisija zapre ribolov;
   pregledi ribolovne zmogljivosti držav članic;
   potrjevanjem pogonske moči motorja in fizičnim pregledom pogonske moči motorja;
   metodologijo načrta vzorčenja za pregled moči motorja;
   odobritvijo Komisije glede načrtov o nadzoru v določenih pristaniščih;
   izračunom sprožitvene ravni ulova za zaprtje v realnem času;
   zaprtjem v realnem času;
   vzpostavitvijo, obvestilom in vrednotenjem načrtov vzorčenja za rekreacijski ribolov;
   obveščanjem potrošnikov o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva;
   odobritvijo Komisije glede načrtov vzorčenja, nadzornih načrtov in skupnih programov nadzora tehtanja;
   metodologijo načrtov vzorčenja, nadzornih načrtov in skupnih programov tehtanja;
   vsebino in obliko obvestil o prodaji;
   obliko poročil o nadzorovanju;
   poročili o inšpekcijskih pregledih;
   elektronsko zbirko podatkov za nalaganje poročil o inšpekcijskih pregledih in poročil o nadzorovanju;
   vzpostavitvijo seznama inšpektorjev Unije;
   določitvijo količin, ki predstavljajo korektivni ukrep, če država članica, v kateri se izvaja iztovarjanje in pretovarjanje, ne začne postopka;
   sistemom točk za hude kršitve, če niso delegirani akti;
   ribolovom, za katerega veljajo posebni programi nadzora in inšpekcijski pregledi;
   podaljšanjem obdobja za sporočanje rezultatov administrativne poizvedbe Komisiji;
   vzpostavitvijo akcijskega načrta v primeru nepravilnosti ali pomanjkljivosti nadzornega sistema države članice;
   začasno ustavitvijo in ukinitvijo finančne pomoči Unije;
   zaprtjem ribolova zaradi neizpolnjevanja ciljev skupne ribiške politike;
   odbitki kvot;
   odbitki napora;
   odbitki kvot zaradi neskladnosti s pravili skupne ribiške politike;
   začasnimi ukrepi;
   odobritvijo Komisije glede nacionalnih načrtov za izvajanje sistema potrjevanja podatkov;
   analizo in revizijo podatkov;
   razvojem skupnih standardov in postopkov za zagotavljanje preglednega komuniciranja;
   delovanjem spletnih mest in spletnih storitev;
   vsebino in obliko poročil držav članic o izvajanju te uredbe.

Kjer je potreben nadzor držav članic, bi bilo treba ta pooblastila izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Svet(4).

(6)  Posledica začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je, da je treba spremeniti določbo o izrednih ukrepih, ki pod določenimi pogoji predvideva napotitev določenih ukrepov Komisije na Svet.

(7)  Posledica začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je, da je treba spremeniti nekatere določbe, ki pooblastila za odločanje podeljujejo le Svetu, in jih uskladiti z novimi postopki, ki veljajo v skupni ribiški politiki. Naslednje določbe v Uredbi (ES) št. 1224/2009 bi bilo zato treba preoblikovati:

   opredelitev območij z omejenim ribolovom;
   uvajanje novih tehnologij;
   predložitev poročil o ribolovnem naporu nekaterih ribiških plovil;
   sprejetje praga ulova v vsakem večletnem načrtu, nad katerim je treba uporabiti določeno pristanišče ali kraj blizu obale, in pogostost sporočanja podatkov;
   vzpostavitev območij z omejenim ribolovom in datuma, ko določene obveznosti v zvezi z nadzorom, povezane s temi območji, postanejo obvezne;
   uporaba določenih ukrepov upravljanja za rekreacijski ribolov;
   vzpostavitev programa o nadzornem opazovanju.

(8)  Uredbo (ES) št. 1224/2009 je zato treba ustrezno spremeniti

(8a)  Ker naj bi se s to uredbo Uredba (ES) št. 1224/2009 uskladila z Lizbonsko pogodbo, je pomembno, da Komisija v prihodnji reviziji navedene uredbe preuči:

   zahteve Evropskega parlamenta v zvezi z razlikovanjem med pasivnim in mirujočim orodjem;
   ustreznost ravni odstopanja v ladijskih dnevnikih, določenih na 10 %,
   pogoje za obveščanje o vplutju v pristanišče;
   možna odstopanja od pogojev natovarjanja;
   upravne obremenitve zaradi omejitev tehtanja;
   pogoje za pripis in prenos kazenskih točk;
   objavo podatkov v zvezi s kršitvami [Sprememba 5]

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1224/2009 se spremeni:

(1)  Člen 4 se spremeni:

(a)  točka 7 se nadomesti z naslednjim:"

„7. „inšpektorji Unije“ pomeni uradnike države članice, Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, katerih imena so vključena na seznam, vzpostavljen v skladu s členom 79;“

"

(b)  točka 14 se nadomesti z naslednjim:"

„14. „območje z omejenim ribolovom“ pomeni vsako morsko območje pod jurisdikcijo določene države članice, ki ga opredeli pravno zavezujoč akt Unije in na katerem so ribolovne dejavnosti bodisi omejene bodisi prepovedane;“

"

(2)  v členu 6 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"

„5. Država članica zastave izda, upravlja in odvzame dovoljenje za gospodarski ribolov v skladu s podrobnimi pravili o njihovi veljavnosti in o minimalnih podatkih, navedenih v dovoljenjih, določenih z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2)."

"

(3)  v členu 7 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"

„5. Podrobna pravila o veljavnosti dovoljenj za ribolov in o minimalnih podatkih v teh so določena z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).

6.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi s pravili uporabepogoji izvzetja majhnih plovil iz obveznosti posedovanja dovoljenj za ribolov pri majhnih plovilih.“ [Sprememba 6]

"

(4)  v členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a lahko sprejme izvedbene akte v zvezi z označevanjem in prepoznavanjem s pravili za označevanje in prepoznavanje ribiških plovil, njihovega ribolovnega orodja in proizvodov, kot sledi:

   (a) dokumenti, ki jih morajo imeti na krovu;
   (b) pravila za označevanje izdelkov;
   (c) pravila za pasivna orodja in vlečne mreže z gredjo;
   (d) oznake;
   (e) boje;
   (f) vrvi.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2)." [Sprememba 7]

"

(5)  člen 9 se spremeni:

(a)  odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:"

„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119aKomisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi z:

   (a) zahtevami za satelitske sledilne naprave na ribiških plovilih;
   (b) lastnostmi satelitskih sledilnih naprav;
   (c) odgovornostmi kapitanov v zvezi s satelitskimi sledilnimi napravami;
   (d) nadzornimi ukrepi, ki jih sprejme država članice zastave;
   (e) pogostostjo prenosa podatkov;
   (f) spremljanjem vstopa in izstopa iz določenega območja;
   (g) prenosom podatkov do obalne države članice
   (h) ukrepi v primeru tehnične okvare ali nedelovanja satelitske sledilne naprave;
   (i) neprejemom podatkov;
   (j) spremljanjem in beleženjem ribolovnih dejavnosti;
   (k) dostopom Komisije do podatkov.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2)." [Sprememba 8]

"

(b)  Doda se naslednji odstavek:"

„11. Pravila o obliki elektronskega prenosa podatkov sistema za spremljanje plovil države članice zastave obalni državi članici določi Komisija z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(6)  člen 13 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 13

Nove tehnologije

1.  Ukrepi, ki določajo obveznost, da se uporabljajo elektronske naprave za spremljanje in orodja za sledljivost, kot je genska analiza, so lahko sprejete v skladu s Pogodbo. Države članice lahko na lastno pobudo ali v sodelovanju s Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, pred 1. junijem 2013 izvedejo pilotne projekte o orodjih za sledljivost, kot je genska analiza, da bi ocenile tehnologijo, ki se bo uporabljala.

2.  O uvedbi drugih novih tehnologij za nadzor ribištva se lahko odloča v skladu s Pogodbo in v posvetovanju z zadevnimi stranmi, kadar te tehnologije stroškovno učinkovito vodijo k boljši skladnosti s pravili skupne ribiške politike.“ [Sprememba 9]

"

(7)  člen 14 se spremeni:

(a)  odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:"

„7. Za pretvorbo teže skladiščenih ali predelanih rib v težo živih rib kapitani ribiških plovil Unije uporabljajo pretvorbeni količnik. Pretvorbeni količnik določi Komisija z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(b)  odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:"

„10. Komisija določi podrobna pravila o

   (a) izpolnitvi in predložitvi ribolovnih ladijskih dnevnikov v papirni obliki;
   (b) vzorcih ribolovnih ladijskih dnevnikov v papirni obliki, ki se uporabljajo;
   (c) navodilih za izpolnitev in predložitev ribolovnih ladijskih dnevnikov v papirni obliki;
   (d) rokih za predložitev ribolovnih ladijskih dnevnikov;
   (e) izračunu odstopanja pri ocenah iz odstavka 3 z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(c)  doda se naslednji odstavek:"

„11. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi z zahtevami za izpolnjevanje in predložitev podatkov ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki, ki jih morajo izpolniti ribiška plovila iz členov 16(3) in 25(3).“

"

(8)  člen 15 se spremeni:

(a)  doda se naslednji odstavek:"

„1a. Kapitani ribiških plovil Unije, ki se uporabljajo izključno za izkoriščanje ribogojstva, so izvzeti iz odstavka 1.“

"

(b)  odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:"

„9. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi z:

   (a) določbami v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje;
   (b) ukrepi v primeru neprejema podatkov;
   (c) dostopom do podatkov in ukrepi v primeru onemogočenega dostopa do podatkov.

10.  Komisija določi podrobna pravila o

   (a) zahtevah sistema za elektronsko beleženje in poročanje na ribiških plovilih Unije;
   (b) obliki prenosa podatkov z ribiškega plovila Unije pristojnemu organu njegove države zastave;
   (c) povratnih sporočilih organov;
   (d) podatkih o delovanju sistema za elektronsko beleženje in poročanje;
   (e) obliki zapisa za izmenjavo informacij med državami članicami;
   (f) izmenjavi podatkov med državami članicami;
   (g) nalogah enega organa;
   (h) pogostosti prenosa z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(9)  v členu 16 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Vsaka država za namene spremljanja iz odstavka 1 oblikuje načrt vzorčenja, temelječ na metodologiji, ki jo sprejme Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2) za opredelitev skupin plovil, stopenj tveganja in ocene ulova ter ga vsako leto do 31. januarja pošlje Komisiji in navede metode, ki jih je uporabila pri njegovem oblikovanju. Načrti vzorčenja se, kolikor je mogoče, ne spreminjajo skozi čas in so v ustreznih geografskih območjih poenoteni. "

"

(10)  v členu 17 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:"

„6. Na Komisijo se prenese pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a, da se Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določene kategorije ribiških plovil izvzame iz obveznosti iz odstavka 1 za omejeno obdobje, ki se lahko podaljša, ali predvidi drugačen rok za obveščanje, pri čemer upošteva vrsto ribiških proizvodov ter oddaljenost med ribolovnimi območji, kraji iztovarjanja in pristanišči, v katerih so zadevna plovila registrirana.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).[Sprememba 10]

"

(11)  člen 21 se spremeni:

(a)  odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:"

„6. Na Komisijo se prenese pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a, da se določene kategorije ribiških plovil izvzame iz obveznosti iz odstavka 1 za omejeno obdobje, ki se lahko podaljša, ali predvidi drugačen rok za obveščanje, pri čemer upošteva vrsto ribiških proizvodov ter oddaljenost med ribolovnimi območji, kraji pretovarjanja in pristanišči, v katerih so zadevna plovila registrirana.“

"

(b)  odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:"

„7 Podrobna pravila o

   (a) izpolnitvi in predložitvi deklaracije o pretovarjanju v papirni obliki;
   (b) vzorcih deklaracije o pretovarjanju v papirni obliki, ki se uporabljajo;
   (c) navodilih za izpolnitev in predložitev deklaracij o pretovarjanju v papirni obliki;
   (d) rokih za izpolnitev in predložitev deklaracije o pretovarjanju v papirni obliki;
   (e) predaji deklaracije o pretovarjanju v papirni obliki;
   (f) izračunu odstopanja pri ocenah iz odstavka 3 se sprejmejo z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(12)  Člen 22 se spremeni:

(a)  doda se naslednji odstavek:"

„1a. Kapitani ribiških plovil Unije, ki se uporabljajo izključno za izkoriščanje ribogojstva, so izvzeti iz odstavka 1.“

"

(b)  odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:"

„7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi z:

   (a) določbami v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje;
   (b) ukrepi v primeru neprejema podatkov;
   (c) dostopom do podatkov in ukrepi v primeru onemogočenega dostopa do podatkov.“

"

(c)  Doda se naslednji odstavek:"

„8. Komisija določi pravila o

   (a) zahtevah sistema za elektronsko beleženje in poročanje na ribiških plovilih Unije;
   (b) obliki prenosa podatkov z ribiškega plovila Unije pristojnemu organu njegove države zastave;
   (c) povratnih sporočilih;
   (d) podatkih o delovanju sistema za elektronsko beleženje in poročanje;
   (e) obliki zapisa za izmenjavo informacij med državami članicami;
   (f) izmenjavi podatkov med državami članicami;
   (g) nalogah posameznega organa z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(13)  v členu 23 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"

„5. Komisija določi podrobna pravila o

   (a) izpolnitvi deklaracij o iztovarjanju v papirni obliki;
   (b) vzorcih deklaracij o iztovarjanju v papirni obliki, ki se uporabljajo;
   (c) navodilih za izpolnitev in predložitev deklaracij o iztovarjanju v papirni obliki;
   (d) rokih za predložitev deklaracij o iztovarjanju;
   (e) ribolovnih dejavnostih, ki vključujejo dve ali več ribiških plovil Unije z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(14)  Člen 24 se spremeni:

(a)  doda se naslednji odstavek:"

„1a. Kapitani ribiških plovil Unije, ki se uporabljajo izključno za izkoriščanje ribogojstva, so izvzeti iz odstavka 1.“

"

(b)  odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:"

„8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119aKomisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi z:

   (a) določbami v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje;
   (b) ukrepi v primeru neprejema podatkov;
   (c) dostopom do podatkov in ukrepi v primeru onemogočenega dostopa do podatkov.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).[Sprememba 11]

"

(c)  doda se naslednji odstavek:"

"9. Komisija določi pravila o

   (a) zahtevah sistema za elektronsko beleženje in poročanje na ribiških plovilih Unije;
   (b) obliki prenosa podatkov z ribiškega plovila Unije pristojnemu organu njegove države zastave;
   (c) povratnih sporočilih;
   (d) podatkih o delovanju sistema za elektronsko beleženje in poročanje;
   (e) obliki zapisa za izmenjavo informacij med državami članicami;
   (f) izmenjavi podatkov med državami članicami;
   (g) nalogah posameznega organa z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(15)  v členu 25 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Vsaka država za namene spremljanja iz odstavka 1 oblikuje načrt vzorčenja, temelječ na metodologiji, ki jo sprejme Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2) za opredelitev skupin plovil, stopenj tveganja in ocene ulova ter ga vsako leto do 31. januarja pošlje Komisiji in navede metode, ki jih je uporabila pri njegovem oblikovanju. Načrti vzorčenja se, kolikor je mogoče, ne spreminjajo skozi čas in so v ustreznih geografskih območjih poenoteni."

"

(16)  Člen 28 se spremeni:

(a)  uvodni stavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Če se tako odloči v skladu s Pogodbo za ribiška plovila Unije, ki niso opremljena z delujočim sistemom za spremljanje plovil iz člena 9 ali podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi, kot je navedeno v členu 15, in za katera velja ureditev ribolovnega napora, kapitani takih ribiških plovil pristojnim organom svoje države članice zastave in po potrebi obalni državi članici tik pred vsakim vstopom na geografsko območje, na katerem velja ta ureditev ribolovnega napora, in izstopom z njega v obliki poročila o ribolovnem naporu sporočijo naslednje informacije po teleksu, telefaksu, telefonu ali elektronski pošti, ki jih prejemnik ustrezno zabeleži, ali po radiu prek radijske postaje, odobrene na podlagi zakonodaje Unije:“

"

(b)  doda se naslednji odstavek:"

„3. Komisija z izvedbenimi akti določi podrobna pravila o prenosu poročil o ribolovnem naporu. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(17)  člen 32 se črta.

(18)  člen 33 se spremeni:

(a)  odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:"

„7. Brez poseganja v naslov XII lahko države članice do 30. junija 2011 s Komisijo in organom, ki ga ta imenuje, izvajajo pilotne projekte v zvezi z dostopom na daljavo v realnem času do podatkov držav članic, ki so evidentirani in potrjeni v skladu s to uredbo. Oblika in postopki dostopa do podatkov se preučijo in preskusijo. Države članice do 1. januarja 2011 obvestijo Komisijo, ali nameravajo izvesti pilotne projekte. Od 1. januarja 2012 se lahko v skladu s Pogodbo določi drugačen način in pogostost prenosa podatkov Komisiji.“

"

(b)  odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:"

„10. Komisija lahko z izvedbenimi akti določi obliko prenosa podatkov iz tega člena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(19)  v členu 36 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Komisija na podlagi podatkov v skladu s členom 35 ali na lastno pobudo, kadar ugotovi, da za ribolovne možnosti, ki so na voljo Uniji, državi članici ali skupini držav članic, velja, da so bile izčrpane, Komisija o tem obvesti zadevne države članice in z izvedbenimi akti prepove ribolovne dejavnosti za zadevno območje, orodje, stalež ali skupino staležev ali ladjevje, vključeno v te posebne ribolovne dejavnosti.“

"

(20)  člen 37 se spremeni:

(a)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Če škoda, ki jo je utrpela država članica, ki ji je bil ribolov prepovedan, preden je izčrpala svoje ribolovne možnosti, ni bila odpravljena, Komisija z izvedbenimi akti sprejme ukrepe, da bi se povzročena škoda ustrezno odpravila. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2). Ti ukrepi lahko vključujejo odbitke od ribolovnih možnosti katere koli države članice, ki je presegla dovoljeno količino ulova, tako odbite količine pa se ustrezno dodelijo državam članicam, katerih ribolovne dejavnosti so bile prepovedane, preden so izčrpale svoje ribolovne možnosti.“

"

(b)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"

„4. Komisija določi podrobna pravila o obveščanju o škodi, ki jo je utrpela država članica, o identifikaciji države članice, ki je utrpela škodo in o velikosti škode, o identifikaciji države članice, ki je presegla ribolovno kvoto in količino ulova rib, ki presega omejitev, o prihodnjih odbitkih od ribolovnih možnosti države članice, ki je presegla ribolovno kvoto, v sorazmerju z preseženimi ribolovnimi možnostmi, o prihodnjih dodatkih k ribolovnim možnostim države članice, ki je utrpela škodo v sorazmerju s škodo, ki jo je utrpela, o datumih začetka veljavnosti dodatkov in odbitkov in o vseh drugih potrebnih ukrepih za popravilo škode, ki jo je država utrpela, kjer je to potrebno, z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(21)  v členu 38 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravila za uporabo tega člena glede:

   (a) registracije ribiških plovil;
   (b) preverjanja moči motorja ribiških plovil;
   (c) preverjanja tonaže ribiških plovil;
   (d) preverjanja vrste, števila in lastnosti ribolovnega orodja.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(22)  v členu 40 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:"

„6. Komisija z izvedbenimi akti določi podrobna pravila o potrjevanju pogonske moči motorja in fizičnem preverjanju pogonske moči motorja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(23)  v členu 41 se uvodni stavek odstavka 1 nadomesti z naslednjim:"

„1. Po opravljeni analizi tveganja države članice preverijo podatke glede skladnosti moči motorja, pri čemer uporabijo vse informacije v zvezi s tehničnimi lastnostmi zadevnega plovila, ki so na voljo upravi. Preverjanje podatkov temelji na podlagi načrta vzorčenja, temelječega na metodologiji, ki jo sprejme Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2) v zvezi z merili visokega tveganja, velikostjo naključnih vzorcev in tehničnimi dokumenti, ki jih je treba preveriti. Države članice zlasti preverijo podatke v:“

"

(24)  člen 43 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Ko se sprejme večletni načrt v skladu s Pogodbo, se lahko določi prag za živo težo vrst, za katere velja večletni načrt, nad katerim mora ribiško plovilo svoj ulov iztovoriti v določenem pristanišču ali kraju blizu obale.“

"

(b)  odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:"

„7. Države članice so izvzete iz točke (c) odstavka 5, če njihov nacionalni program nadzora, sprejet v skladu s členom 46, vsebuje načrt za izvajanje nadzora v določenih pristaniščih, pri čemer pristojni organi zagotavljajo enako raven nadzora. Načrt se šteje za zadovoljivega, če ga z izvedbenimi akti odobri Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(25)  v členu 45 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Ustrezen prag in pogostost sporočanja podatkov iz odstavka 1 sta določena v vsakem večletnem načrtu v skladu s Pogodbo.“

"

(26)  v členu 49 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Brez poseganja v člen 44 se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a, da sprejme pravila za skladiščenje predelanih proizvodov na krovu po načrtu za natovarjanje po vrstah, pri čemer se navede, kje v ladijskem skladišču se hranijo.“

"

(27)  v členu 50 se odstavka 1 in 2 nadomestita z:"

„1. Ribolovne dejavnosti ribiških plovil Unije in ribiških plovil tretjih držav v ribolovnih conah, v katerih je bilo v skladu s Pogodbo določeno območje z omejenim ribolovom, nadzoruje center za spremljanje ribištva obalne države članice, ki ima sistem za zaznavanje in beleženje vstopa plovil na območja z omejenim ribolovom, plutje teh plovil skozi ta območja in njihov izstop s tega območja.

2.  Poleg odstavka 1 se v skladu s Pogodbo določi rok, do katerega morajo ribiška plovila na krov namestiti operativni sistem, ki kapitana opozori na vstop na območje z omejenim ribolovom in izstop z njega.“

"

(28)  člen 51 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Kadar je dosežena sprožitvena raven ulova določene vrste ali skupine vrst, se zadevno območje začasno zapre za zadevni ulov v skladu s tem oddelkom. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi z določitvijo določene vrste ali skupine vrst, za katere velja sprožitvena raven ulova, ob upoštevanju vrst, ki sestavljajo ulov, in/ali trajanja na določenem območju in/ali ribolova..“

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

"2. Sprožitvena raven ulova se izračuna na podlagi metodologije vzorčenja, ki jo določi Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2), za opredelitev območij s tveganjem, da se doseže sprožitvena raven, in preverjanjem, ko se doseže sprožitvena raven, kot odstotni ali težni delež določene vrste ali skupine vrst v primerjavi s celotnim ulovom v posameznem izvleku zadevne ribe.“

"

(c)  odstavek 3 se črta.

(29)  za členom se vstavi člen:"

Člen 51a

Pravila za uporabo

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi podrobna pravila v zvezi z območji zaprtja v realnem času, zaprtjem ribolova in informacijami o zaprtjih v realnem času. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2)“

"

(30)  člen 52 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Kadar količina ulova v dveh zaporednih izvlekih presega sprožitveno raven ulova, ribiško plovilo spremeni ribolovno območje za določeno razdaljo od vsakega položaja prejšnjega izvleka, preden nadaljuje ribolov, in o tem nemudoma obvesti pristojne organe obalne države članice.

2.  Razdalja iz odstavka 1 je sprva vsaj pet navtičnih milj oziroma dve navtični milji za ribiška plovila, katerih skupna dolžina je manj kot dvanajst metrov.

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi s spremembo razdalj iz odstavkov 1 in 2, pri čemer lahko to pooblastilo uporabi na lastno pobudo ali na zahtevo zadevne države članice, ob upoštevanju: [Sprememba 12]

   razpoložljivega znanstvenega svetovanja in
   zaključkov poročil o inšpekcijskih pregledih na območju, za katerega so bile opredeljene sprožitvene ravni ulova.“

"

(31)  v členu 54 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

„1. Komisija lahko na podlagi informacij, ki kažejo, da je bila dosežena sprožitvena raven ulova, z izvedbenimi akti odloči, da se območje začasno zapre, če takega zaprtja ni uvedla sama obalna država članica.“

"

(32)  odstavka 4 in 5 člena 55 se nadomestita z naslednjim:"

„4. Na podlagi znanstvene ocene biološkega vplivaZnanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo oceni biološki vpliv rekreacijskega ribolova iz odstavka 3, so lahko,. Kadar ima rekreacijski ribolov znaten vpliv, so lahko v skladu s Pogodbo sprejeti ukrepi upravljanja, kot so dovoljenja za ribolov in deklaracije o ulovu. [Sprememba 13]

5.  Komisija z izvedbenimi akti določi podrobna pravila o vzpostavitvi načrtov vzorčenja iz odstavka 3 in obveščanju ter oceni načrtov vzorčenja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2)“

"

(33)  člen 58 se spremeni:

(a)  dodata se sledeča člena:"

„7a. Informacije iz točk (a) do (f) odstavka 5 se ne uporabljajo za:

   (a) uvožene ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, ki so v skladu s členom 12(5) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 izključeni s področja uporabe potrdila o ulovu;
   (b) ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, ulovljene ali vzgojene v sladki vodi;
   (c) okrasne ribe, rake in mehkužce.

7b.  Podatki iz točk (a) do (h) odstavka 5 se ne uporabljajo za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva s tarifnima številkama 1604 in 1605 kombinirane nomenklature.“

"

(b)  odstavka 8 in 9 se nadomestita z naslednjim:"

„8. Države članice lahko iz zahtev tega člena izvzamejo majhne količine proizvodov, ki se potrošnikom prodajajo neposredno z ribiških plovil, če te ne presegajo majhne vrednosti.

9.  Vrednost iz odstavka 8 sprva ne presega 50 EUR na dan.

10.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi s:

   (a) opredelitvijo ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za katere velja ta člen;
   (b) fizično predložitvijo informacij o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva;
   (c) sodelovanjem med državami članicami pri dostopu do informacij, nameščenih na njih ali, ki jih fizično spremljajo;
   (d) opredelitvijo ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za katere nekatere določbe tega člena ne veljajo;
   (e) informacijami o ustreznem geografskem območju;
   (f) spremembo vrednosti iz odstavka 9;

"

(g)  informacijami o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva, ki so na voljo potrošniku.[Sprememba 14]

(34)  v členu 59 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"

„3. Kupec, ki kupi ribiške proizvode do določenega praga teže, ki se nato ne dajo na trg, temveč so namenjeni za lastno uporabo, je izvzet iz tega člena.

4.  Prag teže iz odstavka 3 sprva ne preseže 30 kg na dan.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a o spremembi praga teže iz odstavka 4, ob upoštevanju statusa zadevnega staleža.“

"

(35)  člen 60 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Država članica zagotovi, da so vsi ribiški proizvodi stehtani na napravah, ki jih odobrijo pristojni organi, razen če ni sprejela načrt vzorčenja, ki ga je odobrila Komisija in temelji na metodologiji, ki temelji na oceni tveganja in ki jo določi Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2) za opredelitev velikosti vzorcev, stopenj tveganja, kriterijev tveganja in informacij, ki jih je treba upoštevati.“

"

(b)  odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:"

„7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi z:

   (a) opredelitvijo postopkov tehtanja pri iztovarjanju pri ribiških plovilih Unije in pretovarjanjih, ki vključujejo ribiška plovila Unije, ter pri tehtanju ribiških proizvodov na krovu ribiških plovil Unije v vodah EU;
   (b) evidencami o tehtanju;
   (c) časom tehtanja;
   (d) sistemi tehtanja;
   (e) tehtanjem zamrznjenih ribiških proizvodov;
   (f) odbitki ledu in vode;
   (g) dostopom pristojnih organov do sistemov tehtanja, evidenc o tehtanju, pisnih deklaracij in obratov, kjer se hrani ali predeluje ribiške proizvode;
   (h) posebnimi pravili za tehtanje določenih pelagičnih vrst v zvezi z:
   (i) opredelitvijo postopka tehtanja za ulove sleda, skuše in šura;
   (ii) pristanišči, kjer se izvaja tehtanje;
   (iii) obveščanjem pristojnih organov pred vstopom v pristanišče;
   (iv) odpustnico;
   (v) ribolovnim ladijskim dnevnikom;
   (vi) javno opremo za tehtanje;
   (vii) zasebno opremo za tehtanje;
   (viii) tehtanjem zamrznjenih rib;
   (ix) hranjenjem evidenc o tehtanju;
   (x) obvestili o prodaji in deklaracijo o prevzemu;
   (xi) navzkrižnim preverjanjem;
   (xii) spremljanjem tehtanja"

"

(36)  člen 61 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 61

Tehtanje ribiških proizvodov po prevozu s kraja iztovarjanja

1.  Z odstopanjem od člena 60(2) lahko države članice dovolijo, da se ribiški proizvodi stehtajo po prevozu s kraja iztovarjanja, če se prevažajo v namembni kraj na ozemlju zadevne države članice in če je ta država sprejela nadzorni načrt, ki ga je z izvedbenimi akti odobrila Komisija. Nadzorni načrt temelji na metodologiji, ki temelji na oceni tveganja, v zvezi z opredelitvijo velikosti vzorcev, stopenj tveganja, kriterijev tveganja in vsebino nadzornih načrtov. Komisija z izvedbenimi akti sprejme to metodologijo vzorčenja v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice, v kateri se ribiški proizvodi iztovorijo, dovolijo, da se ti proizvodi pred tehtanjem odpeljejo k registriranim kupcem, registriranim dražbam ali drugim organom ali osebam, ki so odgovorne za prvo trženje ribiških proizvodov v drugi državi članici. To dovoljenje je odvisno od tega, če sta zadevni državi članici vzpostavili skupni program nadzora, kot je navedeno v členu 94, ki ga je z izvedbenim aktom odobrila Komisija. Skupni program nadzora temelji na metodologiji, ki temelji na oceni tveganja, v zvezi z opredelitvijo velikosti vzorcev, stopenj tveganja, merili tveganja in vsebino nadzornih načrtov. Komisija z izvedbenimi akti sprejme to metodologijo vzorčenja v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(37)  v členu 64 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Komisija z izvedbenimi akti določi podrobna pravila o navedbi posameznikov, vrsti predstavitve in navedbi cene v obvestilih o prodaji ter obliki obvestil o prodaji. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(38)  člen 65 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 65

Izvzetja iz zahtev za obvestila o prodaji

1.  Lahko se odobri izvzetje iz obveznosti predložitve obvestila o prodaji pristojnim organom ali drugim pooblaščenim organom države članice za ribiške proizvode, iztovorjene z določenih kategorij ribiških plovil Unije iz členov 16 in 25 ali za manjše iztovorjene količine ribiških proizvodov. Ta manjša količina sprva ne bo presegala 50 kg žive teže po vrstah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi z odobritvijo takih izvzetij in spremembo manjših količin, ob upoštevanju statusa zadevnega staleža.

2.  Kupec, ki kupi proizvode do določenega praga teže, ki se nato ne dajo na trg, temveč so namenjeni le za lastno uporabo, je izvzet iz določb členov 62, 63 in 64. Prag teže sprva ne bo presegel 30 kg. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi s spremembo navedenega praga teže, ob upoštevanju statusa zadevnega staleža.“

"

(39)  v členu 71 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"

„5. Komisija z izvedbenimi akti določi obliko poročila o nadzorovanju. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(40)  člen 73 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Če Unija vzpostavi program o nadzornem opazovanju v skladu s Pogodbo, nadzorni opazovalci na krovu ribiških plovil, ki jih imenujejo države članice, preverjajo, ali ribiška plovila spoštujejo pravila skupne ribiške politike. Opravljajo vse naloge iz programa opazovanja, zlasti pa preverjajo in beležijo ribolovne dejavnosti plovila in ustrezne dokumente.“

"

(b)  odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:"

„9. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi s spodaj naštetimi zadevami, povezanimi z nadzornimi opazovalci:

   (a) prepoznavanje plovil za uporabo programa o nadzornem opazovanju
   (b) komunikacijski sistem;
   (c) pravila varnosti plovila;
   (d) ukrepi za zagotavljanje neodvisnosti nadzornih opazovalcev;
   (e) naloge nadzornih opazovalcev;
   (f) financiranje poskusnih projektov.“

"

(41)  v členu 74 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:"

„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi z metodologijo in izvajanjem inšpekcijskih pregledov, vključno s:

   (a) pravili o dovoljenjih uradnikov, odgovornih za izvajanje pregledov na morju ali kopnem;
   (b) sprejetjem progama, ki temelji na oceni tveganja, s strani držav članic za izbor ciljev inšpekcijskih ciljev;
   (c) usklajevanjem nadzornih in inšpekcijskih programov in dejavnosti izvrševanja med državami članicami;
   (d) nalogami uradnikov pred inšpekcijskim pregledom;
   (e) nalogami uradnikov, ki so pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih pregledov;
   (f) obveznostmi držav članic, Komisije in Evropske agencije za nadzor ribištva;
   (g) posebnimi določbami, ki veljajo za inšpekcijske preglede na morju in v pristanišču, inšpekcijske preglede med prevozom in tržne inšpekcije.“

"

(42)  v členu 75 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi z obveznostmi gospodarskega subjekta in kapitana med pregledi.“

"

(43)  v členu 76 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"

„4. Komisija z izvedbenimi akti določi podrobna pravila o skupnih pravilih o vsebini poročil o inšpekcijskih pregledih, izpolnitvi poročil o inšpekcijskih pregledih in prenosu kopije inšpekcijskega poročila gospodarskemu subjektu. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2)“

"

(44)  v členu 78 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Komisija z izvedbenimi akti določi podrobna pravila o delovanju elektronske zbirke podatkov in njenem dostopu s strani Komisije. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2)“

"

(45)  člen 79 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 79

Inšpektorji Unije

1.  Komisija z izvedbenimi akti določi seznam inšpektorjev Unije. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo po postopku pregleda iz člena 119(2).

2.  Brez poseganja v primarno odgovornost obalnih držav članic lahko inšpektorji Unije v skladu s to uredbo izvajajo inšpekcijske preglede v vodah Unije in na ribiških plovilih Unije zunaj voda Unije.

3.  Inšpektorji Unije so lahko imenovani za:

   (a) izvajanje posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov, sprejetih v skladu s členom 95;
   (b) mednarodne programe za nadzor ribištva, za katere mora Unija zagotoviti nadzor.

4.  Za izpolnjevanje svojih nalog imajo inšpektorji Unije ob upoštevanju odstavka 5 takojšen dostop do:

   (a) vseh območij na krovu ribiških plovil Unije in vseh drugih plovil, ki izvajajo ribolovne dejavnosti, javnih prostorov ali krajev in prevoznih sredstev ter
   (b) vseh informacij in dokumentov, ki so potrebni za izpolnjevanje njihovih nalog, zlasti do ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracij o iztovarjanju, potrdil o ulovu, deklaracij o pretovarjanju, obvestil o prodaji in drugih zadevnih dokumentov

in sicer v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot uradniki države članice, v kateri se izvaja inšpekcijski pregled.

5.  Inšpektorji Unije nimajo policijskih in izvršilnih pooblastil zunaj ozemlja njihove države članice izvora ali voda Unije pod suverenostjo in jurisdikcijo njihove države članice izvora.

6.  Uradniki Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, imenovani za inšpektorje Unije, nimajo policijskih in izvršilnih pooblastil.

7.  Komisija določi podrobna pravila o:

   (a) seznanitvi Komisije z inšpektorji Unije;
   (b) sprejetju in vzdrževanju seznama inšpektorjev Unije;
   (c) seznanitvi regionalnih organizacij za upravljanje ribištva z inšpektorji Unije;
   (d) pooblastilih in nalogah inšpektorjev Unije;
   (e) poročilih inšpektorjev Unije;
   (f) nadaljnjih poročilih inšpektorjev Unije z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(46)  v členu 88 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Po posvetovanju z zadevnima državama članicama Komisija z izvedbenimi akti določi količine rib, ki se odbijejo od kvote države članice, v kateri se izvaja iztovarjanje ali pretovarjanje. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(47)  v členu 92 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi s:

   (a) točkami, ki se pripišejo za hude kršitve;
   (b) pragom točk, ki sprožijo začasen preklic in trajni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov;
   (c) nadaljnjimi ukrepi po začasnem preklicu in trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov;
   (d) nezakonitim ribolovom med začasnim preklicem ali po trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov;
   (e) pogoji, ki upravičujejo izbris točk.

5a.  Komisija določi podrobna pravila o:

   (a) vzpostavitvi in delovanju sistema točk za hude kršitve;
   (b) obveščanju o odločitvah;
   (c) o prenosu lastništva plovil, ki so mu pripisane točke;
   (d) izbrisu dovoljenja za gospodarski ribolov odgovornih za hude kršitve iz ustreznih seznamov;
   (e) obveznostih kapitanov ribiških plovil o dajanju informacij o sistemu točk, ki so ga vzpostavile države članice z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(48)  v členu 95 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

„1. Za določen ribolov veljajo posebni organi nadzora in inšpekcijskih pregledov. Komisija lahko z izvedbenimi akti in v dogovoru z zadevno državo članico določi, za kateri ribolov veljajo posebni programi nadzora in inšpekcijskih pregledov na podlagi potreb po določenem in usklajenem nadzoru zadevnih ribolovov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(49)  v členu 102 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:"

„3. Zadevne države članice obvestijo Komisijo o izsledkih poizvedbe in ji pošljejo poročilo najpozneje v treh mesecih po prejemu njene zahteve. Na ustrezno utemeljeno prošnjo države članice lahko Komisija z izvedbenimi akti ta rok podaljša za razumno obdobje.

4.  Če administrativna poizvedba iz odstavka 2 ne omogoči odprave nepravilnosti ali če Komisija med preverjanji in neodvisnimi inšpekcijskimi pregledi iz členov 98 in 99 ali med revizijo iz člena 100 ugotovi pomanjkljivosti v sistemu nadzora države članice, Komisija z izvedbenimi akti skupaj s to državo članico pripravi akcijski načrt. Država članica sprejme vse potrebne ukrepe za izvedbo tega akcijskega načrta.“

"

(50)  člen 103 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„1. Komisija lahko z izvedbenimi akti odloči, da se za obdobje največ 18 mesecev začasno ustavijo vsa ali del plačil finančne pomoči Unije v skladu z Uredbo (ES) št. 1198/2006 in členom 8(a) Uredbe (ES) št. 861/2006, kadar obstajajo dokazi, da:“

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Če država članica med začasno ustavitvijo plačil še vedno ne dokaže, da je sprejela ukrepe za izboljšanje, s katerimi bo zagotovila spoštovanje in izvrševanje veljavnih ukrepov v prihodnosti, ali da učinkovito delovanje sistema Unije za nadzor in izvrševanje kazenskih sankcij v prihodnje ni resno ogroženo, lahko Komisija z izvedbenimi akti ukine vso ali del finančne pomoči Unije, katere plačilo je bilo začasno ustavljeno na podlagi odstavka 1. Ukinitev lahko sledi šele potem, ko je bilo zadevno plačilo začasno ustavljeno za 12 mesecev.“

"

(c)  odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:"

„8. Komisija določi podrobna pravila o:

   (a) prekinitvi roka za plačilo;
   (b) začasni ustavitvi plačil;
   (c) ukinitvi finančne pomočiz izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(51)  Člen 104 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Če država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti glede izvajanja večletnega načrta in če ima Komisija dokaz, da neizpolnjevanje teh obveznosti resno ogroža ohranitev zadevnega staleža, lahko Komisija z izvedbenimi akti za zadevno državo članico začasno zapre ribolov, na katerega vpliva takšno neizpolnjevanje.“

"

(b)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"

„4. Komisija z izvedbenimi akti odpravi zaprtje, ko je država članica zagotovila ustrezne pisne dokaze, da se ribolov lahko varno nadaljuje.“

"

(52)  člen 105 se spremeni:

(a)  v odstavku 2 se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:"

„2. Kadar država članica preseže svojo ribolovno kvoto, dodelitev ali delež staleža oziroma skupine staležev, ki so ji na voljo v določenem letu, Komisija z izvedbenimi akti v naslednjem letu ali letih izvede odbitek od letne kvote, dodelitve ali deleža države članice, ki je presegla dovoljeni obseg ribolova, z uporabo množilnega količnika v skladu z naslednjo tabelo:“

"

(b)  odstavki 4, 5 in 6 se nadomestijo z naslednjim:"

„4. V primeru presežene ribolovne kvote, dodelitve ali deleža staleža oziroma skupine staležev, ki so na voljo državi članici v prejšnjih letih, lahko Komisija na podlagi posvetovanj z zadevno državo članico z izvedbenimi akti odšteje kvote iz prihodnjih kvot te države članice, da bi upoštevala raven prelova. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).

5.  Če odbitka iz odstavkov 1 in 2 ni mogoče izvesti za preseženo ribolovno kvoto, dodelitev ali delež staleža oziroma skupine staležev, ker ribolovna kvota, dodelitev ali delež staleža oziroma skupine staležev ni oziroma ni v zadostni meri na voljo zadevni državi članici, lahko Komisija po posvetovanju z zadevno državo članico z izvedbenimi akti v naslednjem letu ali letih odšteje kvote za druge staleže ali skupine staležev, ki so tej državi članici na voljo na istem geografskem območju ali imajo enako komercialno vrednost, v skladu z odstavkom 1.

6.  Komisija lahko določi podrobna pravila o:

   (a) oceni prilagojene kvote, v zvezi s katero je treba izračunati prekomerno koriščenje;
   (b) postopku posvetovanja z zadevno državo članico o odbitkih kvot iz odstavkov 4 in 5 z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(53)  člen 106 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Če Komisija ugotovi, da je država članica presegla ribolovni napor, ki ji je bil dodeljen, Komisija z izvedbenimi akti izvede odbitke od prihodnjega ribolovnega napora navedene države članice.“

"

(b)  v odstavku 2 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„2. Če je ribolovni napor, določen za državo članico, na geografskem ali ribolovnem območju presežen, Komisija z izvedbenimi akti v naslednjem letu ali letih izvede odbitke od ribolovnega napora, določenega za to državo članico na zadevnem geografskem ali ribolovnem območju, z uporabo množilnega količnika v skladu z naslednjo tabelo:“

"

(c)  odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:"

„3. Če odbitka iz odstavka 2 od največjega dovoljenega ribolovnega napora za stalež, ki je bil kot tak presežen, ni mogoče izvesti, ker največji dovoljeni ribolovni napor za navedeni stalež ni oziroma ni v zadostni meri na voljo zadevni državi članici, lahko Komisija z izvedbenimi akti v skladu z odstavkom 2 v naslednjem letu ali letih odbije ribolovni napor, določen za to državo članico na istem geografskem območju.

4.  Komisija lahko določi podrobna pravila o:

   (a) oceni največjega možnega napora, v zvezi s katerim je treba izračunati prekomerno koriščenje;
   (b) postopku posvetovanja z zadevno državo članico o odbitku ribolovnega napora iz odstavka 3 z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(54)  člen 107 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Če obstajajo dokazi, da država članica ne upošteva pravil o staležih, za katere velja večletni načrt, in lahko to resno ogroža ohranjanje teh staležev, lahko Komisija z izvedbenimi akti v naslednjem letu ali naslednjih letih izvede odbitek od letnih kvot, dodelitev ali deležev staleža oziroma skupine staležev, ki so na voljo tej državi članici, z uporabo načela sorazmernosti ob upoštevanju škode, povzročene staležem.“

"

(b)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi z rokom, zastavljenim državam članicam, do katerega morajo pokazati, da se ribolov lahko varno nadaljuje, gradivom, ki ga morajo države članice vključiti v svoj odgovor in opredelitvijo količin, ki se odbijejo, ob upoštevanju

   (a) obsega in narave neskladnosti,
   (b) resnosti ogrožanja ohranjevanja,
   (c) škode, ki jo je neskladnost povzročila staležem.“

"

(55)  v naslovu XI se poglavje IV nadomesti z naslednjim:"

„Poglavje IV

Začasni ukrepi

Člen 108

Začasni ukrepi

1.  Če obstajajo dokazi, vključno s tistimi, ki temeljijo na izsledkih vzorčenja, ki ga opravi Komisija, da ribolovne dejavnosti in/ali ukrepi države članice ali držav članic slabijo ukrepe za ohranjanje in upravljanje, sprejete v okviru večletnih načrtov, ali ogrožajo morski ekosistem in to zahteva takojšnje ukrepanje, se lahko Komisija na utemeljeno zahtevo katere koli države članice ali na lastno pobudo odloči z izvedbenimi akti sprejeti začasne ukrepe, ki trajajo največ pol leta.

2.  Začasni ukrepi iz odstavka 1 so sorazmerni z grožnjo in lahko med drugim zajemajo:

   (a) začasno prekinitev ribolovnih dejavnosti plovil, ki plujejo pod zastavo zadevnih držav članic;
   (b) zaprtje ribolova;
   (c) prepoved za gospodarske subjekte Unije, da sprejmejo iztovarjanje, dajanje v mrežaste kletke za pitanje ali gojenje ter pretovarjanje rib in ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo zadevnih držav članic;
   (d) prepoved dajanja rib in ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo zadevnih držav članic, na trg ali njihove uporabe za druge komercialne namene;
   (e) prepoved dobavljanja živih rib za ribogojstvo v vodah pod jurisdikcijo zadevnih držav članic;
   (f) prepoved sprejemanja živih rib, ki jih ulovi plovilo, ki pluje pod zastavo zadevne države članice, zaradi ribogojstva v vodah pod jurisdikcijo drugih držav članic;
   (g) prepoved ribolova za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo zadevne države članice, v vodah pod jurisdikcijo drugih držav članic;
   (h) ustrezno spremembo podatkov o ribolovu, ki jih predložijo države članice.

3.  Država članica utemeljeno zahtevo iz odstavka 1 istočasno predloži Komisiji, drugim državam članicam in zadevnim svetovalnim svetom.“

"

(56)  v členu 109 se odstavek 8 nadomesti z naslednjim:"

„8. Države članice oblikujejo nacionalni načrt za izvajanje sistema potrjevanja, ki zajema podatke iz točk (a) in (b) odstavka 2, in za zagotovitev spremljanja neskladnosti. Načrt omogoča državam članicam, da na podlagi obvladovanja tveganja določijo prednostne naloge za potrjevanje in navzkrižna preverjanja ter za posledično spremljanje neskladnosti. Načrt se Komisiji predloži v odobritev do 31. decembra 2011. Komisija z izvedbenimi akti načrte odobri pred 1. julijem 2012, potem ko državam članicam omogoči izvedbo popravkov. Spremembe načrta se vsako leto predložijo Komisiji v odobritev. Komisija z izvedbenimi akti odobri spremembe načrta.“

"

(57)  v členu 110 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"

„3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 lahko države članice do 30. junija 2012 s Komisijo in organom, ki ga ta imenuje, izvajajo pilotne projekte, da se zagotovi dostop na daljavo v realnem času do podatkov držav članic o ribolovnih možnostih, ki se beležijo in potrjujejo v skladu s to uredbo. Če sta Komisija in zadevna država članica zadovoljni z rezultatom pilotnega projekta in dokler dostop na daljavo deluje v skladu z dogovorom, za zadevno državo članico preneha veljati obveznost poročanja o ribolovnih možnostih iz člena 33(2) in (8). Oblika in postopki dostopa do podatkov se preučijo in preskusijo. Države članice do 1. januarja 2012 obvestijo Komisijo, ali nameravajo izvesti pilotne projekte. Od 1. januarja 2013 se lahko v skladu s Pogodbo odloči o drugačnem načinu in pogostosti prenosa podatkov s strani držav članic za zagotovitev dostopa v realnem času."

"

(58)  v členu 111 se črta odstavek 3.

(59)  pred naslov poglavja II se vstavi naslednji člen:"

„Člen 111a

Podrobna pravila za izvajanje določb o podatkih

Komisija z izvedbenimi uredbami določi podrobna pravila o preverjanju kakovosti, upoštevanju rokov za predložitev podatkov, navzkrižnem preverjanju, analizi, preverjanju podatkov in o vzpostavitvi standardizirane oblike za prenos in izmenjavo podatkov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(60)  v členu 114 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

„1. Za namene te uredbe vsaka država članica najpozneje do 1. januarja 2012 vzpostavi uradno spletno mesto, ki je dostopno na spletu in vsebuje informacije, navedene v členih 115 in 116. Države članice Komisiji sporočijo spletne naslove svojega uradnega spletnega mesta. Komisija se lahko z izvedbenimi akti odloči oblikovati skupne standarde in postopke, da bi zagotovila pregledno komuniciranje med samimi državami članicami ter med državami članicami, organom, ki ga je imenovala, in Komisijo, vključno s pošiljanjem redno posodobljenih evidenc ribolovnih dejavnostih v povezavi z ribolovnimi možnostmi.“

"

(61)  v členu 116 se črta odstavek 6.

(62)  pred naslov poglavja XIII se vstavi naslednji člen:"

„Člen 116a

Podrobna pravila za izvajanje določb o spletnih mestih in spletnih storitev

Komisija z izvedbenimi akti določi podrobna pravila o delovanju spletnih mest in spletnih storitev. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(63)  v členu 117 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje pravil o vzajemni pomoči z izvedbenimi akti glede:

   (a) upravnega sodelovanja med državami članicami, tretjimi državami, Komisijo in organom, ki ga imenuje, vključno z varstvom osebnih podatkov in uporabo informacij ter varstvom poklicnih in poslovnih skrivnosti,
   (b) stroškov izvajanja prošenj za pomoč,
   (c) imenovanja enega organa države članice,
   (d) sporočanja nadaljnjih ukrepov, ki so jih sprejeli nacionalni organi za nadaljnjo izmenjavo informacij,
   (e) prošenj za pomoč, vključno s prošnjami za informacije, ukrepe in upravna obvestila, ter določitvijo roka za odgovor,
   (f) informacij brez predhodne zahteve,
   (g) sodelovanja držav članic s Komisijo in tretjimi državami. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2)."

"

(64)  v členu 118 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"

„5. Komisija z izvedbenimi akti določi podrobna pravila o vsebini in obliki poročil držav članic. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

"

(65)  Člen 119 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 119

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen s členom 30 Uredbe (ES) št. 2371/2002. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.“

"

(66)  vstavi se naslednji člen:"

Člen 119a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz tega člena.

2.  Pooblastila Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 7(6), 8(2), 9(10), 14(11), 15(9), 17(6), 21(6), 22(7), 49(2), 51(1), 52(3), 58(10), 58(11), 59(5), 60(7), 65(1), 65(2), 73(9), 74(6), 75(2), 92(5a) in 107(4) so prenesejo za nedoločen čas se na Komisijo prenese za obdobje treh let od …(5).

Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem triletnega obdobja. V tem poročilu oceni učinkovitost sprejetih aktov glede na cilje te uredbe in skupne ribiške politike, da se na primer z uporabo primerljivih kazalnikov zlasti zagotovi pravično izvajanje nadzora.

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 15]

3.  Pooblastila iz členov 7(6), 14(11), 15(9), 21(6), 22(7), 49(2), 51(1), 52(3), 58(10), 58(11), 59(5), 60(7), 65(1), 65(2), 73(9), 74(6), 75(2), 92(5a) in 107(4) lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekličeta. Pooblastilo preneha veljati s sklepom o preklicu pooblastila iz navedenega sklepa. Preklic začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

4.  Takoj, ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 7(6), 14(11), 15(9), 21(6), 22(7), 49(2), 51(1), 52(3), 58(10), 58(11), 59(5), 60(7), 65(1), 65(2), 73(9), 74(6), 75(2), 92(5a) in 107(4) začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom navedenega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 198, 10.7.2013, str. 71.
(2)Stališče Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2014.
(3)Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).
(4)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(5) UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov