Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0351(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0258/2012

Indgivne tekster :

A7-0258/2012

Forhandlinger :

PV 04/02/2014 - 22
CRE 04/02/2014 - 22

Afstemninger :

PV 05/02/2014 - 9.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0087

Vedtagne tekster
PDF 109kWORD 69k
Onsdag den 5. februar 2014 - Strasbourg
Elektromagnetisk kompatibilitet ***I
P7_TA(2014)0087A7-0258/2012
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) (COM(2011)0765 – C7-0429/2011 – 2011/0351(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0765),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0429/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 28. marts 2012(1),

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(2),

—  der henviser til skrivelse af 27. marts 2012 fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 11. oktober 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0258/2012),

A.  der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag, som vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt,

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 105.
(2) EUT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/…/EU om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (Omarbejdning)
P7_TC1-COD(2011)0351

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/30/EU).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING

Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at det kun er når og for så vidt som der drøftes gennemførelsesretsakter som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011 på møder i udvalg, at sidstnævnte kan betragtes som "komitologiudvalg" som omhandlet i bilag I til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Udvalgsmøder er derfor omfattet af anvendelsesområdet for punkt 15 i rammeaftalen, når og for så vidt som der drøftes andre anliggender.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik