Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0072(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0020/2014

Indgivne tekster :

A7-0020/2014

Forhandlinger :

PV 05/02/2014 - 5
CRE 05/02/2014 - 5

Afstemninger :

PV 05/02/2014 - 9.23
CRE 05/02/2014 - 9.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0092

Vedtagne tekster
PDF 698kWORD 213k
Onsdag den 5. februar 2014 - Strasbourg
Kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser ***I
P7_TA(2014)0092A7-0020/2014
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0130),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0066/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2013(1),

—  efter høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0020/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 115.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage
P7_TC1-COD(2013)0072

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004(4) og Rådets forordning (EF) nr. 2027/97(5) har i væsentlig grad bidraget til at beskytte flypassagerers rettigheder, når deres rejseplaner bliver afbrudt i tilfælde af boarding­afvisning, lange forsinkelser, aflysninger eller beskadiget bagage

(2)  Der har været en række problemer med implementeringen af rettighederne i henhold til forordningerne, og de har gjort, at potentialet i forordningerne med hensyn til passagerbeskyttelse ikke i fuldt omfang har kunnet realiseres. For at kunne sikre en mere effektiv, virksom og konsekvent anvendelse af flypassagerers rettigheder i hele Unionen er det nødvendigt med en række tilpasninger til den nuværende lovramme. Det blev understreget i Kommissionens rapport om unionsborgerskab fra 2010 om afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder, som omhandler foranstaltninger, der skal sikre et sæt af fælles rettigheder især for flypassagerer og tilstrækkelig håndhævelse af rettighederne.

(2a)  Luftfartstjenester er tjenester, som forudbetales af passageren, og som direkte eller indirekte støttes af skatteyderne. Flybilletter bør derfor betragtes som "resultatkontrakter", hvori luftfartsselskaberne garanterer, at de nøje vil opfylde deres forpligtelser i henhold til kontrakten. [Ændring 1]

(3)  For at øge retssikkerheden for luftfartsselskaber og flypassagerer er det nødvendigt med en mere præcis definition af begrebet "usædvanlige omstændigheder", hvor der tages hensyn til dommen fra Den Europæiske Unions Domstol i sag C-549/07 (Wallentin-Hermann). Sådan en definition bør præciseres yderligere med en ikke-udtømmende udtømmende liste over omstændigheder, som klart kan identificeres som usædvanlige eller ikke. Beføjelsen til at vedtage retsakter bør delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, så den kan foretage tilføjelser til denne liste, hvis det er nødvendigt. [Ændring 2]

(4)  I sag C-173/07 (Emirates) kendte Domstolen for ret, at begrebet "flyafgang" i den forstand, hvori det er anvendt i forordning (EF) nr. 261/2004, skal fortolkes således, at det nærmere bestemt består i en transporthandling med fly, som således udgør en "enhed" så at sige, og som udføres af et luftfartsselskab, der fastlægger sin rute. For at undgå usikkerhed bør der nu indføres en klar definition af en "flyvning" og ligeså for de hertil knyttede begreber "tilslutningsforbindelse" og "rejse".

(5)  I sag C-22/11 (Finnair) fastslog Domstolen, at begrebet "boardingafvisning" skal fortolkes, således at det ikke kun omfatter boardingafvisninger, som skyldes tilfælde af overbookning, men ligeledes boardingafvisninger af andre grunde, såsom driftsmæssige grunde. Med denne bekræftelse er der ingen grund til at ændre den nuværende definition Definitionen af "boardingafvisninger" bør omfatte tilfælde, hvor det planlagte afgangstidspunkt er blevet ændret til en tidligere afgang med den konsekvens, at en passager ikke når sit fly. [Ændring 3]

(6)  Forordning (EF) nr. 261/2004 gælder også for passagerer, som har booket deres flyrejse som del af en pakkerejse. Det bør dog præciseres, at passagerer ikke kan kumulere rettigheder, navnlig under både denne forordning og Rådets direktiv 90/314/EØF(6). Passagererne bør kunne vælge, hvilken lov de vil benytte til deres krav, men de bør ikke have ret til at kumulere kompensation for det samme problem under begge retsakter. Det bør ikke være passagerernes problem, hvordan luftfartsselskaber og rejsearrangører fordeler sådanne krav mellem hinanden. Luftfartsselskaber og rejsearrangører bør stille den dokumentation til rådighed for passagererne, der er nødvendig for, at de omgående kan færdiggøre deres krav. [Ændring 4]

(7)  For at forbedre beskyttelsesniveauet bør det ikke være muligt at nægte passagerer ikke nægtes boarding til tilbage­rejsen en strækning på en returbillet, fordi de ikke har benyttet udrejsen eller ikke har benyttet alle billettens delstrækninger. [Ændring 5]

(8)  For øjeblikket bliver passagerer sommetider straffet for stavefejl i deres navne, ved at de skal betale et administrativt gebyr. Mindre Korrektioner af bookingfejl bør der ikke skulle betales afgift for, forudsat at de ikke indebærer en ændring af tider, dato, flyrute eller passager. [Ændring 6]

(9)  Det bør præciseres, at det i tilfælde af aflysning er op til passageren og ikke luftfartsselskabet at vælge mellem refusion, fortsættelse af rejsen ved omlægning af rejsen senere samme dag eller rejse på et senere tidspunkt. [Ændring 7]

(9a)  Luftfartsselskaberne bør i tilfælde af afbestilling fra flypassagerens side være forpligtet til vederlagsfrit at refundere allerede betalte afgifter. [Ændring 8]

(9b)  Hvis passageren beslutter sig til omlægning på et senere tidspunkt inden for rammerne af en aftale, bør rejseudgifterne til rejsen frem og tilbage for den aflyste flyvning altid erstattes fuldt ud. Disse udgifter bør altid omfatte udgifterne til offentlig transport, taxa og lufthavnsparkering. [Ændring 9]

(9c)  Den finansielle beskyttelse af passagerer i tilfælde af, at et luftfartsselskab går konkurs, udgør et centralt led i en effektiv ordning for passagerrettigheder. Med henblik på at styrke flypassagerers beskyttelse i tilfælde af aflyste flyafgange som følge af, at et luftfartsselskab bliver insolvent eller må indstille driften på grund af tilbagekaldelse af dets licens, bør luftfartsselskaber være forpligtet til at stille tilstrækkelig sikkerhed for passagerernes refusion eller hjemtransport. [Ændring 10]

(9d)  Oprettelsen af en garantifond eller en obligatorisk forsikringsordning vil for eksempel sætte luftfartsselskaberne i stand til at sikre passagererne refusion eller sikre deres hjemtransport efter en aflyst flyvning som følge af, at et luftfartsselskab er blevet insolvent eller har indstillet driften på grund af tilbagekaldelse af dets licens. [Ændring 11]

(10)  Lufthavne Lufthavnens forvaltningsorgan og lufthavnsbrugere såvel som luftfartsselskaber og , ground handling-selskaber, luftfartstjenesteudøvere og tjenesteudbydere, der yder assistance til handicappede og bevægelseshæmmede passagerer, bør arbejde sammen træffe de passende foranstaltninger for at styrke samordning og samarbejde mellem lufthavnsbrugere for at mindske virkningen af flere flyafbrydelser for passagerer ved at sørge for forplejning og omlægning af rejsen for dem. . Til det formål bør de udarbejde beredskabsplaner Lufthavnenes forvaltningsorganer bør sikre tilstrækkelig koordination ved hjælp af en god beredskabsplan for sådanne tilfælde og arbejde sammen med de nationale, regionale eller lokale myndigheder om at udvikle sådanne planer. Sådanne planer skal vurderes af de nationale retshåndhævende myndigheder, der kan kræve tilpasninger, hvis det er nødvendigt. [Ændring 12]

(10a)  Luftfartsselskaber bør etablere procedurer og træffe koordinerede foranstaltninger med henblik på at videregive tilstrækkelige oplysninger til strandede passagerer. Disse procedurer bør tydeligt angive, hvem der har ansvaret i hver lufthavn for at sørge for forplejning, bistand, omlægning af rejsen eller refusion, og bør fastlægge processerne og vilkårene for leveringen af disse ydelser. [Ændring 13]

(10b)  For at yde bistand til passagerer i tilfælde af flyafbrydelser eller forsinket, beskadiget eller bortkommet bagage bør flyselskaber oprette kontaktsteder i lufthavne, hvor deres personale eller tredjeparter, som af dem er blevet pålagt denne opgave, bør forsyne passagererne med de nødvendige oplysninger om deres rettigheder, herunder klageprocedurer, og hjælpe dem med omgående at tage de fornødne skridt. [Ændring 14]

(11)  Forordning (EF) nr. 261/2004 bør udtrykkelig omfatte retten til kompensation for passagerer, der bliver ramt af lange forsinkelser, som omhandlet i EU-Domstolens dom i de forenede sager C-402/07 og C-432/07 (Sturgeon) Samtidig bør de grænser og princippet om ligebehandling, i henhold til hvilket sammenlignelige situationer ikke må håndteres forskelligt. Grænserne for, hvornår forsinkelser giver anledning til ret til kompensation, bør forhøjes, blandt andet for, at der kan tages hensyn til den finansielle indvirkning på sektoren, og det undgås, at der sker en stigning i antallet af aflysninger som følge heraf. For at sikre. De bør have den virkning, at de sikrer, at der gælder de samme regler for kompensation for borgere, der rejser inden for EU, bør grænsen være den samme for alle rejser inden for Unionen, men for rejser til og fra tredjelande bør det afhænge Unionen. Samtidig bør visse grænser forhøjes, afhængigt af rejseafstanden, så der tages hensyn til de driftsmæssige vanskeligheder, som luftfartsselskaberne har med at håndtere forsinkelser i fjerntliggende lufthavne. For så vidt angår kompensationsbeløbet, bør samme beløb altid finde anvendelse for den samme afstand for den pågældende flyvning. [Ændring 15]

(12)  Af hensyn til retssikkerhed bør det af forordning (EF) nr. 261/2004 udtrykkeligt fremgå, at en ændring af flytider har samme virkning for passagerer som lange forsinkelser eller boardingafvisninger, og at der derfor bør være de samme rettigheder. [Ændring 16]

(13)  Passagerer, som på grund af ændringer i tidsplanen eller forsinkelse ikke når en tilslutningsforbindelse, bør have en ordentlig forplejning under afventning af en omlægning af rejsen. På linje med princippet om ligebehandling og dommen fra Den Europæiske Unions Domstol i sag C‑11/11 (Air France mod Folkerts) bør sådanne passagerer kunne kræve kompensation på samme grundlag som passagerer, hvis flyvninger er blevet forsinket eller aflyst, da de også er blevet forsinket og ikke når det endelige bestemmelsessted for deres rejse til tiden. [Ændring 17]

(13a)  Det bør principielt set være det luftfartsselskab, der forårsager ændringen i tidsplanen eller forsinkelsen, som er forpligtet til at yde bistand og omlægning af rejsen. For at mindske den økonomiske byrde for det berørte luftfartsselskab bør den kompensation, som skal udbetales til passageren, imidlertid stå i forhold til forsinkelsen af et forudgående tilslutningsfly ved omstigningsstedet. [Ændring 18]

(13b)  Handicappede eller bevægelseshæmmede passagerer, som ikke når en tilslutningsforbindelse på grund af en forsinkelse forårsaget af lufthavnens assistancetjeneste, bør have ordentlig forplejning, mens de venter på omlægning af rejsen. Sådanne passagerer bør kunne kræve kompensation fra lufthavnens forvaltningsorgan på samme grundlag som passagerer, hvis fly er blevet forsinket eller aflyst af luftfartsselskabet. [Ændring 19]

(14)  For at forbedre passagerbeskyttelsen bør det præciseres, at passagerer, der rammes af forsinkelser, har ret til forplejning og kompensation, uanset om de venter i lufthavns­terminalen eller allerede er om bord på flyet. Men da sidstnævnte ikke har adgang til de ydelser, som er tilgængelige i terminalen, bør deres rettigheder forbedres, hvad angår de basale behov og med hensyn til retten til at gå fra borde.

(15)  Hvis en passager har valgt en omlægning af rejsen ved førstgivne mulighed, gør luftfartsselskabet ofte omlægningen betinget af, om der er pladser tilgængelige på dets egne forbindelser, hvorved de fratager deres passagerer muligheden for at komme hurtigere frem med alternative forbindelser. Det bør fastlægges, at når der er gået en vis tid, bør luftfartsselskabet tilbyde omlægning af rejsen med et andet luftfartsselskab eller med et andet transportmiddel, hvis det kan gøre, at rejsen kan foregå hurtigere. En alternativ omlægning af rejsen bør være afhængig af, om der er ledige pladser.

(16)  Luftfartsselskaberne har for øjeblikket et ubegrænset ansvar for overnatningen for deres passagerer i tilfælde af usædvanlige omstændigheder af lang varighed. Denne usikkerhed kan sammen med en mangel på en forudsigelig tidsgrænse bringe et luftfartsselskabs finansielle stabilitet i fare. Et luftfartsselskab bør derfor dog kunne afgrænse sit tilbud om forplejning for så vidt angår indkvarteringens varighed samt, i de tilfælde hvor passagererne selv sørger for indkvartering, udgifter og forplejning, til en vis varighed. Desuden bør beredskabsplaner og hurtig omlægning af rejsen kunne mindske risikoen for, at passagerer strander i lange perioder. [Ændring 20]

(17)  Implementeringen af visse passagerrettigheder, navnlig retten til overnatning, har vist sig at være ude af proportioner med luftfartsselskabernes indtægter på visse mindre flyvninger. Flyvninger, der foregår med små fly over korte afstande, bør derfor være fritaget for forpligtelsen til at betale for overnatning, men selskabet bør dog stadig skulle hjælpe passagererne med at finde sådanne overnatninger. [Ændring 21]

(18)  For handicappede personer, bevægelseshæmmede personer eller andre personer med særlige behov, f.eks. uledsagede børn, gravide og personer med særlige lægelige behov, kan det være vanskeligere at sørge for overnatning i tilfælde af flyafbrydelser. Derfor bør enhver begrænsning i retten til overnatning i tilfælde af usædvanlige omstændigheder eller for regionale flyvninger ikke under ingen omstændigheder gælde for disse passagerkategorier. [Ændring 22]

(18a)  Når EF-luftfartsselskabet kræver, at handicappede eller bevægelseshæmmede personer skal være ledsaget af en plejer, bør plejeren ikke pålægges at betale den relevante afgangsafgift i lufthavnen. [Ændring 23]

(18b)  Tjenesteudbyderne bør sikre, at bevægelseshæmmede og handicappede passagerer til enhver tid har ret til uden vederlag at anvende sikkerhedsgodkendt udstyr til ilt på fly. Kommissionen bør udarbejde en liste over godkendt udstyr til ilt til medicinsk brug i samarbejde med branchen og de organisationer, der repræsenterer personer med handicap og bevægelseshæmmede, under behørig hensyntagen til sikkerhedskravene. [Ændring 24]

(19)  Årsagerne til de nuværende lange forsinkelser og aflyste flyvninger i EU kan ikke alene tilskrives luftfartsselskaberne. For at incitere alle aktører i flytrafikkæden til at søge at finde effektive, rettidige løsninger, der kan minimere de gener, som lange forsinkelser og aflysninger giver for passagererne, bør luftfartsselskaberne have ret til at søge godtgørelse hos enhver tredjepart, som har bidraget til den begivenhed, som gav anledning til kompensation eller andre forpligtelser.

(20)  Passagererne bør ikke kun informeres korrekt om deres rettigheder i tilfælde af flyafbrydelser, ændringer i tidsplanen og boardingafvisning men bør også på passende vis informeres om årsagen til selve afbrydelsen, så snart der foreligger oplysninger herom. Disse oplysninger bør også gives af luftfartsselskabet, hvis passagererne har købt billetten gennem en formidler, der er etableret i Unionen. Der er i øvrigt grund til at informere dem om de enkleste og hurtigste procedurer for reklamation og klage for at give dem mulighed for at håndhæve deres rettigheder. [Ændring 25]

(21)  For at sikre en bedre håndhævelse af passagerernes rettigheder, bør de nationale håndhævelsesorganers rolle være mere præcist defineret og klart adskilt fra behandlingen af individuelle klager fra passagerer.

(21a)  For at bistå de nationale håndhævelsesorganer i at opfylde deres rolle med hensyn til håndhævelsen af denne forordning bør luftfartsselskaber stille relevant dokumentation til rådighed for det nationale håndhævelsesorgan, som beviser, at de klart overholder alle relevante artikler i denne forordning. [Ændring 26]

(21b)  Eftersom kommerciel luftfart er et integreret EU-marked, vil foranstaltninger til sikring af håndhævelsen af denne forordning være mere effektive på EU-niveau med øget inddragelse af Kommissionen. Nærmere bestemt bør Kommissionen øge flypassagerernes kendskab til luftfartsselskabernes overholdelse af passagerers rettigheder ved at offentliggøre en liste over luftfartsselskaber, der systematisk undlader at overholde denne forordning. [Ændring 27]

(22)  Passagererne bør på passende vis informeres om de relevante procedurer for indgivelse af krav og klager til luftfartsselskaber; bør gøres opmærksom på tidsfristerne i denne forbindelse, navnlig dem, der er fastlagt i artikel 16 a, stk. 2, og bør have et svar inden for en rimelig tid så hurtigt som muligt. Passagererne bør også have mulighed for at klage over luftfartsselskaber gennem udenretlige foranstaltninger. Medlemsstaterne bør sørge for, at der er adgang til veludstyrede mæglingstjenester, der kan træde til, hvis det ikke har været muligt at løse en konflikt mellem passageren og luftfartsselskabet. Men eftersom adgangen til effektive retsmidler for en domstol er en grundlæggende ret i henhold til artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, bør disse foranstaltninger hverken forhindre eller besværliggøre passagerernes adgang til domstolene. Med henblik på dette bør passagererne altid have udleveret alle adresser og kontaktoplysninger på de instanser, der har til opgave at gennemføre disse procedurer i de enkelte lande. For at muliggøre en enkel, hurtig og billig behandling af krav i udenretlige og retlige procedurer bør der særligt henvises til onlineprocedurer og alternativ tvistbilæggelse samt den europæiske småkravsprocedure. [Ændring 28]

(22a)  Inden der rejses krav, bør der altid være indgivet en klage. [Ændring 29]

(23)  I sag C-139/11 (Moré mod KLM) præciserede EU-Domstolen, at fristen for anlæggelse af søgsmål med påstand om kompensation fastsættes i henhold til medlemsstaternes egne regler. For så vidt angår udenretslig tvistbilæggelse fastsættes tidsbegrænsninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet(7). [Ændring 30]

(24)  Med en regelmæssig informationsstrøm mellem Kommissionen og håndhævelses­organer vil Kommissionen bedre kunne overvåge og koordinere de nationale organer og støtte dem.

(25)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 261/2004 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EC) nr. 182/2011(8).

(26)  Rådgivningsproceduren bør anvendes til at vedtage gennemførelsesafgørelser med hensyn til indholdet af de aktivitetsrapporter, som medlemsstaterne sender til Kommissionen.

(26a)  For at øge passagerer og flyselskabers retssikkerhed bør det være muligt at præcisere begrebet "usædvanlige omstændigheder" på grundlag af de nationale retshåndhævende myndigheders arbejde og retsafgørelser. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde med de nationale håndhævende myndigheder. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 31]

(27)  For at sikre, at beskadigelse eller bortkomst af mobilitetsudstyr bliver erstattet til sin fulde værdi, bør luftfartsselskaberne give og lufthavnens assistancetjenester på reservationstidspunktet og igen ved indcheckning oplyse handicappede eller bevægelseshæmmede personer lejlighed til passagerer om muligheden for at indgive en særlig interesseerklæring, som i henhold til Montrealkonventionen gør, at de kan søge om fuld erstatning for bortkomst eller beskadigelse. [Ændring 32]

(28)  Det er til tider uklart for passagererne, hvor meget bagage de kan tage med om bord, hvad angår dimensioner, vægt eller antal. For at skabe fuld klarhed hos passagererne om, hvor meget bagage de kan tage med ifølge deres billet, både som håndbagage og som indskrevet bagage, bør luftfartsselskaberne klart angive dette ved reservationen og i lufthavnen.

(29)  Musikinstrumenter bør så vidt muligt accepteres som bagage i selve passagerkabinen og bør, hvis dette ikke er muligt, fragtes under passende vilkår i flyets fragtrum. For at gøre det muligt for passagerer at vurdere, om deres instrumenter kan være i passagerkabinen, bør luftfartsselskaberne oplyse dem om opbevaringsrummenes størrelse. Forordning (EF) nr. 2027/97 bør ændres i overensstemmelse hermed. [Ændring 33]

(30)  For at sikre en korrekt og konsekvent anvendelse af de rettigheder, som passagererne har i henhold til forordning (EF) nr. 2097/97 bør de nationale håndhævelsesorganer, der er udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 261/2004 også overvåge og håndhæve rettighederne i forordning (EF) nr. 2027/97.

(31)  På grund af de korte frister for indgivelse af klager over bortkommet eller forsinket bagage bør luftfartsselskaberne give der oprettes en særlig service for bortkommet bagage i alle lufthavne, hvor passagererne har mulighed for at indgive en klage ved at udfylde ved ankomst. Til dette formål bør luftfartsselskaberne derfor give passagererne en klageformular i lufthavnen. Det kan have form af den såkaldte "Property Irregularity Report" (PIR). Kommissionen bør fastlægge udformningen af den standardiserede klageform ved hjælp af gennemførelsesretsakter. [Ændring 34]

(32)  Artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2027/97 er blevet forældet, da forsikrings­anliggender nu falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004(9). Det bør derfor udgå.

(33)  Det er nødvendigt, at de valutamæssige grænser i forordning (EF) nr. 2027/97 ændres for at tage hensyn til den økonomiske udvikling efter den revision, der blev foretaget af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) i 2009 i henhold til artikel 24, stk. 2, i Montrealkonventionen.

(34)  For at sikre, at der fortsat er sammenhæng mellem forordning (EF) nr. 2027/97 og Montrealkonventionen, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde overdrages til Kommissionen. Med en sådan beføjelse vil Kommissionen kunne ændre de valutamæssige grænser i forordning (EF) nr. 2027/97, når de bliver tilpasset af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) i henhold til artikel 24, stk. 2, i Montrealkonventionen.

(35)  Denne forordning bør respektere grundlæggende rettigheder og overholde principperne i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder forbrugerbeskyttelse, retten til beskyttelse af personoplysninger, forbud mod enhver form for forskelsbehandling og integration af mennesker med handicap, adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol.

(35a)  Med henblik på at forbedre passagerernes beskyttelse uden for Unionens grænser bør spørgsmål vedrørende passagerernes rettigheder behandles i bilaterale og internationale aftaler. [Ændring 35]

(35b)  Der bør omkostningsfrit stilles særlige faciliteter til rådighed for svært handicappede passagerer, der kræver skifte- og toiletfaciliteter (de såkaldte "Changing Places"), i alle EU-lufthavne, der har en årlig trafik på flere end 1 mio. passagerer om året. [Ændring 36]

(35c)  De nationale håndhævelsesorganer, som medlemsstaterne etablerer, har ikke altid tilstrækkelige beføjelser til at sikre, at passagerernes rettigheder rent faktisk overholdes. Medlemsstaterne bør derfor give de nationale håndhævelsesorganer tilstrækkelige beføjelser til at sanktionere overtrædelser og bilægge tvister mellem passagerer og industrien, og alle nationale håndhævelsesorganer bør fuldt ud behandle alle modtagne klager [Ændring 37]

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 261/2004 ændres således:

-1) I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende litra:"

"d) placering af passagerer i en lavere klasse." [Ændring 38]

"

-1a) I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende litra:"

"e) de når ikke et tilslutningsfly." [Ændring 39]

"

-1b) Artikel 1, stk. 3, udgår. [Ændring 174/rev]

1.  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)  Definitionen i litra c) ændres til:"

""EF-luftfartsselskab": et luftfartsselskab med en gyldig licens, der er udstedt af en medlemsstat i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008*.

_________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3).".

"

b)  Definitionen i litra d) ændres til:"

""rejsearrangør": en rejsearrangør som anført i artikel 2, nr. 2, i Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om en person, der jævnligt arrangerer pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure(10) og sælger eller udbyder disse til salg enten direkte eller gennem en formidler" [Ændring 40]

"

ba)  Litra g) affattes således:"

""reservation": en billet eller et andet bevis, hvoraf det fremgår, at passagerens reservation er accepteret og registreret af luftfartsselskabet eller rejsearrangøren" [Ændring 41]

"

c)  Definitionen i litra i) ændres til:"

""handicappet person" eller "bevægelseshæmmet person": en person som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1107/2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly, hvis bevægelighed i forbindelse med benyttelsen af transportmidler er nedsat på grund af et fysisk handicap (sensorisk eller bevægelsesmæssigt, permanent eller forbigående), mentalt handicap eller nedsat funktionsevne af andre årsager eller på grund af alder, og hvis situation kræver passende opmærksomhed og tilpasning af de ydelser, alle passagerer har adgang til, på grundlag af den pågældendes særlige behov." [Ændring 42]

"

ca)  Litra j) affattes således:"

""boardingafvisning": afvisning af passagerer på en flyvning, selv om de er mødt frem til boarding på de betingelser, der er fastlagt i artikel 3, stk. 2, undtagen hvor der er rimelige grunde til at nægte dem boarding, som f.eks. helbreds- eller sikkerhedsmæssige årsager eller ufuldstændig rejselegitimation. En flyafgang, for hvilken det planlagte afgangstidspunkt er blevet rykket frem med den konsekvens, at passageren ikke når den pågældende flyafgang, betragtes som en flyafgang, hvortil passageren er blevet nægtet boarding." [Ændring 43]

"

d)  I litra l) tilføjes følgende sætning til definitionen af "aflysning":"

"En flyvning, hvor flyet lettede men af en eller anden grund derefter blev tvunget til lande i en anden lufthavn end bestemmelseslufthavnen eller til at vende tilbage til afgangslufthavnen, og hvor det pågældende flys passagerer blev overflyttet til andre flyafgange, betragtes som en aflyst flyvning." [Ændring 44]

"

e)  Der tilføjes følgende definitioner:"

"m) "usædvanlige omstændigheder": omstændigheder, der på grund af deres karakter eller oprindelse ikke er et led i er udenfor det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse og ligger kontrol og uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol de forpligtelser, der følger af de gældende sikkerhedsregler, der skal overholdes. I forbindelse med denne forordning omfatterer usædvanlige omstændigheder begrænset til de i bilagetbilag I anførte omstændigheder [Ændring 45]

   n) "flyvning": en lufttransport mellem to lufthavne; mellemlandinger af udelukkende tekniske og driftsmæssige årsager tages ikke i betragtning
   o) "tilslutningsforbindelse": en forbindelse "tilslutningsfly": et fly, hvormed passageren ifølge en samlet befordringskontrakt eller på grundlag af et enkelt reservationsnummer eller begge dele kan nå frem til et omstigningssted for at skifte til et andet fly, eller hvor det er relevant inden for rammerne af artikel 6a, dette andet fly, som afgår fra omstigningsstedet [Ændring 46]
   p) "rejse": en flyvning eller en fortsat række af tilslutningsforbindelser, der befordrer passageren fra en afgangslufthavn til det endelige bestemmelsessted i overensstemmelse med befordringskontrakten
   q) "lufthavn": et område, der er specielt indrettet til landing, start og manøvrering af luftfartøjer, herunder også eventuelle tilknyttede anlæg, der er nødvendige af hensyn til flytrafikken og service af luftfartøjer, herunder nødvendige anlæg til betjening af erhvervsmæssig lufttrafik
   r) "lufthavnsdriftsorgan": et organ, som eventuelt i tilknytning til andre aktiviteter, i henhold til nationale love, bestemmelser eller kontrakter har fået til opgave at administrere og forvalte lufthavnsinfrastrukturen eller lufthavnsnetinfrastrukturen og at koordinere og kontrollere de aktiviteter, der udføres af de de forskellige operatører, der er til stede i de pågældende lufthavne eller lufthavnsnet i overensstemmelse med dets beføjelser [Ændring 47]
   s) "billetpris": den fulde pris, der betales for en billet, inklusive flyudgiften og alle gældende skatter, afgifter, tillæg og gebyrer, som betales for alle fakultative og ikke-fakultative ydelser, der indgår i billetten, såsom alle udgifter til indcheckning, udstedelsen af billetterne og boardingkort, medbringelse af et minimum af bagage, herunder et stykke håndbagage, et stykke indchecket bagage og væsentlige ejendele samt alle omkostninger i forbindelse med betaling, såsom kreditkortudgifter; billetprisen, der er oplyst på forhånd, svarer til den endelige billetpris, der skal betales [Ændring 48]
   t) "flyvningsprisen": den værdi, der fremkommer ved at multiplicere billetprisen med forholdet mellem flyrejseafstanden og den samlede afstand for den eller de rejser, der er omfattet af billetten; er billetprisen ikke kendt, forstås værdien af enhver refusion som det tillæg, der betales for et af de bedste sæder på flyet [Ændring 49]
   u) "afgangstid": det tidspunkt, hvor luftfartøjet forlader standpladsen, enten ved at blive skubbet eller ved egen kraft (off-block tid)
   v) "ankomsttid": det tidspunkt, hvor luftfartøjet ankommer til standpladsen og parkeringsbremserne er aktiveret (in-block tid)
   w) "forsinkelse på forpladsen": ved afgang den tid, som luftfartøjet bliver stående på jorden fra starten afslutningen af passagerernes indstigning til take-off-tidspunktet for luftfartøjet, eller ved ankomst tiden fra luftfartøjet rører jorden til starten af passagerernes udstigning [Ændring 50]
   x) "nat": perioden mellem midnat og kl. 6 morgen
   y) "uledsaget barn": et barn, som rejser uden en ledsagende forælder eller værge, og hvor luftfartsselskabet har påtaget sig ansvaret for barnet i henhold til sine offentliggjorte regler.
   ya) "forsinket ankomst": forskellen mellem det tidspunkt, hvor flyet skulle ankomme efter tidsplanen på passagerens billet, og flyets faktiske ankomsttidspunkt En flyvning, hvor flyet lettede, men derefter blev tvunget til at lande i afgangslufthavnen og igen lettede på et senere tidspunkt, betragtes som henhørende under forsinket ankomst. En flyvning, der omdirigeres men i sidste instans når sit endelige bestemmelsessted eller i lufthavn i nærheden af det endelige bestemmelsessted, betragtes ligeledes som henhørende under forsinket ankomst. [Ændring 51]
   yb) "omlægning": alternativt befordringstilbud uden merpris, som gør det muligt for passageren at nå sit endelige bestemmelsessted. " [Ændring 52]

"

2.  I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 2 affattes således:"

"Stk. 1 gælder, såfremt passagererne:

   a) har en bekræftet reservation til den pågældende flyvning og, medmindre flyvningen aflyses som omhandlet i artikel 5, og i tilfælde af ændring af tidsplanen som omhandlet i artikel 6 eller i tilfælde af et mistet tilslutningsfly som omhandlet i artikel 6a, er til stede ved boarding [Ændring 53]
   som foreskrevet og på det tidspunkt, der forud og skriftligt (herunder ved hjælp af elektroniske midler) er angivet af luftfartsselskabet, rejsearrangøren eller et autoriseret rejsebureau

eller, hvis der ikke er angivet noget tidspunkt

   senest 45 minutter før den offentliggjorte afgangstid, eller
   b) af et luftfartsselskab eller en rejsearrangør er blevet overført fra den flyvning, som vedkommende har en reservation til, til en anden flyvning, uanset grunden hertil.
   aa) I stk. 3 indsættes følgende punkt:

"3. Denne forordning gælder ikke for passagerer, der rejser gratis eller til en nedsat billetpris, der ikke direkte eller indirekte er til rådighed for offentligheden, herunder børn under to år, til hvem der ikke er købt en særskilt plads. Passagerer med billetter, der er udstedt i henhold til et luftfartsselskabs eller en rejsearrangørs bonusprogram eller et andet kommercielt program er dog omfattet." [Ændring 54]

"

b)  Stk. 4 affattes således:"

"4. Med forbehold af artikel 8, stk. 6, gælder denne forordning kun for passagerer, der transporteres af et motoriseret fastvinget luftfartøj. Men hvis en del af rejsen foregår med et andet transportmiddel eller med helikopter i overensstemmelse med en samlet befordringskontrakt og en samlet reservation, gælder denne forordning artikel 6 for hele rejsen, og den del af rejsen, der foregår med et andet transportmiddel betragtes som en tilslutningsforbindelse i forbindelse med denne forordning forudsat at det pågældende transportmiddel var angivet i befordringskontrakten. Luftfartsselskabet er fortsat ansvarlig for, at denne forordning finder anvendelse på hele rejsen." [Ændring 55]

"

c)  Stk. 6 affattes således:"

"6. Denne forordning gælder også for passagerer flypassagerer, der befordres i henhold til pakkerejsekontrakter, men den påvirker ikke passagerrettigheder i henhold til direktiv 90/314/EØF. Passagerer har ret til at indbringe krav efter denne forordning for luftfartsselskabet og efter direktiv 90/314/EØF for rejsearrangøren, men kan ikke for de samme forhold kumulere rettigheder under begge retsakter, hvis rettighederne beskytter de samme interesser eller har samme mål. Denne forordning finder ikke anvendelse, hvis en pakkerejse aflyses eller forsinkes af andre årsager end aflysning eller forsinkelse af flyvningen." [Ændring 56]

"

3.  I artikel 4 foretages følgende ændringer:

—a)  Artikel 4, stk. 1, affattes således:"

"1. Hvis et transporterende luftfartsselskab med rimelighed forventer at skulle nægte boarding, opfordrer det først til, at passagerer frivilligt giver afkald på deres reservation mod en modydelse, idet betingelserne herfor aftales mellem de pågældende passagerer og det transporterende luftfartsselskab. Frivillige underrettes om deres rettigheder i henhold til artikel 14, stk. 2, og bistås i overensstemmelse med artikel 8, og hvis det aftalte afgangstidspunkt er mindst to timer efter det oprindelige afgangstidspunkt, tilbyder det transporterende luftfartsselskab passageren forplejning i henhold til artikel 9, idet en sådan bistand og forplejning ydes ud over den modydelse, der er nævnt i dette stykke." [Ændring 57]

"

a)  Stk. 3 affattes således:"

"3. Nægtes passagerer boarding mod deres vilje, yder det transporterende luftfarts­selskab dem øjeblikkeligt kompensation i overensstemmelse med artikel 7 og bistår dem i overensstemmelse med artikel 8. Hvis passageren vælger en omlægning af rejsen ved først givne lejlighed i medfør af artikel 8, stk. 1, litra b), og hvis afgangstidspunktet er mindst to timer efter det oprindelige afgangstidspunkt, bistår det transporterende luftfartsselskab passagererne i overensstemmelse med artikel 9." [Ændring 58]

"

aa)  I artikel 9, stk. 3, indsættes følgende stykke:"

"3a. Luftfartsselskaber eller deres agenter kan ikke nægte boarding på indenrigsflyvninger på grund af ugyldig dokumentation, hvis passageren godtgør sin identitet ved hjælp af de dokumenter, der er påkrævet i den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor boardingen finder sted." [Ændring 169]

"

b)  Der indsættes følgende to nye afsnit:"

"4. Stk. 1, 2 og 3 gælder også for returbilletter, hvis passageren Passagerer må ikke nægtes boarding ved tilbagerejsen, herunder tilbagerejse, der består af flere flyvninger, med den begrundelse, at vedkommende ikke benyttede udrejsen i en returbillet eller ikke har betalt en ekstra afgift med henblik herpå. Hvis passagerer nægtes boarding mod deres vilje på dette grundlag, finder stk. 1 og 2 anvendelse. Luftfartsselskabet kompenserer desuden øjeblikkeligt de berørte passagerer i overensstemmelse med artikel 7 og bistår dem i henhold til artikel 8 og 9.

Det første afsnit i dette stykke finder ikke anvendelse, hvis billetten omfatter billetkuponer til flere flyvninger, og passageren nægtes boarding med den begrundelse, at vedkommende ikke har benyttet alle flyvningerne eller ikke har benyttet dem i den rækkefølge, der fremgår af billetten. [Ændring 59]

5.  Hvis passageren eller en formidler, der handler på passagerens vegne, indberetter en stavefejl i navnet på en eller flere passagerer, der er omfattet af den samme befordringskontrakt, som kan føre til boardingafvisning, korrigerer luftfartsselskabet dette disse fejl mindst én gang indtil 48 timer inden flyafgang uden ekstra omkostninger for passageren eller formidleren, undtaget hvis det er forhindret i at gøre det i henhold til national eller international lov. " [Ændring 60]

"

ba)  Der indsættes følgende stykke:"

"5a. Stk. 1, 2 og 3 finder ligeledes anvendelse, hvis passageren ikke når sin flyafgang, fordi:

   a) flyet lettede inden det planlagte afgangstidspunkt, selv om passageren var ankommet til lufthavnen til tiden i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, eller fordi
   b) det planlagte afgangstidspunkt var blevet rykket frem, og passageren ikke var blevet underrettet herom mindst 24 timer i forvejen. Bevisbyrden for, at passageren var underrettet om ændringen af det planlagte afgangstidspunkt i god tid påhviler luftfartsselskabet.

Luftfartsselskabet kompenserer desuden øjeblikkeligt de berørte passagerer i overensstemmelse med artikel 7 og bistår dem i henhold til artikel 8 og 9." [Ændring 61]

"

4.  I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 affattes litra a) og b) således:"

"a) af det transporterende luftfartsselskab tilbydes valget mellem refusion, fortsættelse af deres rejse med en rejseomlægning eller rejse senere samme dag eller på en senere dato i overensstemmelse med artikel 8, og [Ændring 63]

   b) af det transporterende luftfartsselskab tilbydes bistand som specificeret i artikel 9 i tilfælde af omlægning af rejsen, når det nye afgangstidspunkt for flyvningen med rimelighed kan forventes at være senest to timer efter det planlagte afgangstidspunkt for den aflyste flyvning, og"

"

aa)  Stk. 2 affattes således:"

"2. Ved meddelelsen til passagererne om aflysningen skal der af flyafgangen orienteres disse fuldt ud af luftfartsselskabet eller rejsearrangøren om deres rettigheder i henhold til artikel 5, stk. 1, og om eventuelle alternative transportmuligheder transportmidler." [Ændring 64]

"

b)  Stk. 3 affattes således:"

"3. Et transporterende luftfartsselskab har ikke pligt til at udbetale kompensation i henhold til artikel 7, hvis det kan godtgøre, at aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, og at aflysningen ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. Sådanne usædvanlige omstændigheder kan kun påkaldes, for så vidt som de påvirker den berørte flyvning eller de tidligere flyvninger, den foregående flyvning, som udføres af det samme luftfartøj. Med mindre luftfartselskabet skriftligt forelægger beviser på, at der foreligger usædvanlige omstændigheder, skal det betale passagererne den kompensation, der er omhandlet i artikel 7.

Første afsnit fritager ikke luftfartsselskaberne for pligten til at yde bistand til passagererne i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b, i nærværende forordning." [Ændring 65]

"

c)  Følgende stk. tilføjes:"

"5. I lufthavne, hvor den årlige trafik har været mindst tre millioner passagerer i mindst tre på hinanden følgende tre år, sørger lufthavnens forvaltningsorgan for, at driften af lufthavnen og af lufthavnsbrugere, navnlig luftfartsselskaber og leverandører af ground handling-ydelser, koordineres gennem I tilfælde af mulige situationer med mange aflysninger og/eller forsinkelser af flyvninger, som fører til, at et stort antal passagerer strander i lufthavnen, herunder i tilfælde af et luftfartsselskabs insolvens eller tilbagekaldelse af licenser, bør lufthavnens forvaltningsorganer sikre passende koordination af lufthavnens brugere ved hjælp af en passende beredskabsplan i lufthavne i Unionen, hvor den årlige trafik har været mindst 1,5 millioner passagerer i mindst tre på hinanden følgende år i tilfælde af mulige situationer med mange aflysninger og/eller forsinkelser af flyvninger, som fører til, at et stort antal passagerer strander i lufthavnen, herunder i tilfælde af et luftfartselskabs insolvens eller tilbagekaldelse af en licens.

Beredskabsplanen opstilles så der sikres en passende information og bistand til strandede passagerer. af lufthavnens forvaltningsorgan i samarbejde med lufthavnens brugere, navnlig luftfartsselskaber, leverandører af ground handling-ydelser, luftfartstjenesteudøvere, lufthavnsbutikker og særlige tjenesteudbydere, der yder assistance til handicappede og bevægelseshæmmede passagerer, og med deltagelse af de relevante nationale, regionale eller lokale myndigheder og organisationer, når det er hensigtsmæssigt.

Lufthavnens forvaltningsorgan informerer det i henhold til artikel 16 udpegede nationale håndhævelsesorgan om beredskabsplanen og eventuelle ændringer heraf. Medlemsstaterne sikrer, at det nationale håndhævelsesorgan både har kapacitet og ressourcer til at gribe effektivt ind i forbindelse med beredskabsplanerne og til om fornødent at tilpasse dem.

I lufthavne med en mindre passagertrafik gør lufthavnens forvaltningsorgan alt, hvad det med rimelighed er muligt, for at koordinere lufthavnsbrugerne og for at bistå og informere strandede passagerer i sådanne situationer." [Ændring 66]

"

ca)  Følgende stk. tilføjes:"

"5a. Uden at det må indebære en mindskelse af de forpligtelser, luftfartsselskaberne har i henhold til denne forordning, skal den beredskabsplan, der er fastsat i stk. 5, udformes med sigte på at fastlægge en koordineret indsats, hvor det er nødvendigt, med henblik på at sikre, at strandede passagerer og især handicappede og bevægelseshæmmede personer får tilstrækkelige oplysninger, navnlig for så vidt angår:

   videregivelse af oplysninger til passagerer, der er strandede eller på vej til lufthavnen for at begynde deres rejse
   organisering af indkvartering på stedet, hvis et stort antal strandede passagerer overstiger antallet af ledige hotelværelser
   videregivelse af oplysninger og tilvejebringelsen af bistand til passagerer, der er berørt af de i artikel 9, stk. 4 og 5, fastsatte begrænsninger
   omlægning af rejsen for strandede passagerer via alternative transporterende selskaber og transportmidler med begrænsede eller ingen omkostninger for passagererne, hvis luftfartsselskabet har indstillet driften." [Ændring 67]

"

cb)  Følgende stk. tilføjes:"

"5b. Luftfartsselskaberne udarbejder og fastlægger detaljerede procedurer, som gør det muligt for dem på effektiv og konsekvent vis at overholde nærværende forordning, navnlig i tilfælde af forsinkelser, aflysninger, nægtet boarding, omfattende driftsforstyrrelser og insolvens. Det skal tydeligt fremgå af disse procedurer, hvilken kontaktperson fra luftfartsselskabet i de enkelte lufthavne der er ansvarlig for at give pålidelige oplysninger om forplejning, assistance, omlægning af rejsen eller refusion og for straks at træffe de nødvendige foranstaltninger. Luftfartsselskabet beskriver processerne og betingelserne for leveringen af disse ydelser på en sådan måde, at repræsentanten straks har mulighed for at opfylde denne forpligtelse. Luftfartsselskabet meddeler disse procedurer og eventuelle ændringer dertil til det nationale håndhævelsesorgan, der er udpeget i medfør af artikel 16." [Ændring 68]

"

cc)  Følgende stk. tilføjes:"

"5c. Såfremt en flyafgang aflyses, fordi et luftfartsselskab er blevet insolvent, er gået konkurs eller har indstillet driften, har passagerer, der er strandet, ret til refusion, returflyvning til afgangsstedet eller omlægning af rejsen samt til forplejning, jf. artikel 8 og 9 i denne forordning. Ligeledes har passagerer, der endnu ikke har påbegyndt deres rejse, ret til refusion. Luftfartsselskaberne skal bevise, at de har truffet de fornødne forholdsregler såsom tegning af en forsikring eller oprettelse af en garantifond med henblik på i givet fald at sikre strandede passagerer forplejning, refusion eller omlægning af rejsen. Disse rettigheder gælder for alle passagerer uanset deres bopæl, afgangssted eller hvor de har købt deres billet." [Ændring 69]

"

5.  Artikel 6 affattes således:"

"Artikel 6

Lange forsinkelser

1.  Hvis et transporterende luftfartsselskab med rimelighed forventer, at en flyafgang bliver forsinket ud, eller et transporterende luftfartsselskab udsætter den planlagte afgang ud over tidspunktet for den planlagte afgang, tilbyder det transporterende luftfartsselskab passagerne:

   i) den bistand, der er specificeret i artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, når forsinkelsen er på mindst to timer, og
   ii) den bistand, der er specificeret i artikel 9, stk. 1, litra b) og c), når forsinkelsen er på mindst fem tre timer og omfatter en eller flere nætter nattetimer, og [Ændring 71]
   iii) den bistand, der er specificeret i artikel 8, stk. 1, litra a), når forsinkelsen er på mindst fem tre timer. [Ændring 72]

1a.  Hvis et luftfartsselskab rykker det planlagte afgangstidspunkt frem med mere end tre timer, skal det tilbyde passagererne den i artikel 8, stk. 1, litra a), fastlagte refusion eller den i artikel 8, stk. 1, litra b), fastlagte omlægning af rejsen. Passageren kan selv arrangere sin rejseomlægning og kan gøre krav på refusion af de tilsvarende omkostninger, hvis luftfartsselskabet undlader at tilbyde muligheden for rejseomlægning i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b). [Ændring 73]

2.  Passagerer har ret til kompensation fra luftfartsselskabet i overensstemmelse med artikel 7, når passagererne ankommer til deres endelige bestemmelsessted:

   a) fem tre timer eller mere efter det planlagte ankomsttidspunkt for alle rejser inden for Fællesskabet og for rejser til/fra tredjelande på 3 500 km eller mindre
   b) ni fem timer eller mere efter det planlagte ankomsttidspunkt for rejser inden for Unionen på mere end 3 500 km eller for rejser til/fra tredjelande på mellem 3 500 og 6 000 km
   c) tolv syv timer eller mere efter det planlagte ankomsttidspunkt for rejser til/fra tredjelande på mere end 6000 km eller derover. [Ændring 74]

3.  Stk. 2 gælder også, hvis luftfartsselskabet har ændret de planlagte afgangs- og ankomsttider, og dette forårsager en forsinkelse i forhold til ankomsttidspunktet efter den oprindelige plan, medmindre passageren blev underrettet om ændringen mere end dage inden det oprindeligt planlagte afgangstidspunkt.

4.  Et transporterende luftfartsselskab har ikke pligt til at udbetale kompensation i henhold til artikel 7, hvis det kan godtgøre, at forsinkelsen eller ændringen af tidsplanen skyldes usædvanlige omstændigheder, og at forsinkelsen eller ændringen af tidsplanen ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

Sådanne usædvanlige omstændigheder kan kun påkaldes, for så vidt som de påvirker den berørte flyvning eller de tidligere flyvninger, den foregående flyvning, som udføres af det samme luftfartøj. Med mindre luftfartselskabet skriftligt forelægger beviser på, at der foreligger usædvanlige omstændigheder, skal det betale passagererne den kompensation, der er omhandlet i artikel 7. Ovenstående fritager ikke luftfartsselskaberne for pligten til at yde bistand til passagererne i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b. [Ændring 75]

5.  Med forbehold af sikkerhedsmæssige problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis en forsinkelse på forpladsen overstiger en time, fri adgang til toiletter og drikkevand, og sørger for passende opvarmning og afkøling af passagerkabinen og for, at der er passende lægelige midler tilgængelige, hvis det bliver nødvendigt. Hvis en forsinkelse på start- eller landingsbanen når op på de maksimale fem to timer, skal luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et andet passende udstigningssted, hvor passagererne skal kunne gå fra borde og få, medmindre der er sikkerhedsrelaterede eller sikringsrelaterede årsager til, at luftfartøjet ikke kan forlade sin position på forpladsen. Efter en samlet forsinkelse på over tre timer fra det oprindelige afgangstidspunkt får passagererne den samme bistand, som er angivet i stk. 1, medmindre der er sikkerhedsrelaterede eller sikringsrelaterede årsager til at luftfartøjet ikke kan forlade sin position på forpladsen herunder muligheden for refusion, returflyvning og omlægning af rejsen, jf. artikel 8, stk. 1, og de underrettes herom." [Ændring 76]

"

6.  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 6a

Ikke-opnået tilslutningsforbindelse

1.  Hvis en passager ikke når en tilslutningsforbindelse, som han har foretaget en reservation til, herunder også hvis vedkommende har foretaget booking på en alternativ flyvning i tilfælde af omlægning af rejsen, som følge af en forsinkelse eller ændring af tidsplanen for en forudgående flyvning, tilbyder det transporterende EF-luftfartsselskab EU-luftfartsselskab, der foretager den forudgående flyvning, der er skyld i denne forsinkelse eller ændring af planen, passagererne: [Ændring 77]

   i) den bistand, der er specificeret i artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, hvis passagerens ventetid bliver forlænget med mindst to timer, og
   ii) en omlægning af rejsen som specificeret i artikel 8, stk. 1, litra b), og
   iii) når det planlagte afgangstidspunkt for den alternative flyvning eller anden transport tilbudt i henhold til artikel 8 er mindst tre timer efter det planlagte afgangstidspunkt for den mistede flyvning, og forsinkelsen omfatter en eller flere nætter nattetimer, den bistand, der er specificeret i artikel 9, stk. 1, litra b) og c). [Ændring 78]

2.  Hvis en passager ikke når en tilslutningsforbindelse som følge af en ændring i tidsplanen eller en forsinkelse for en forudgående tilslutningsforbindelse på mindst 90 minutter beregnet ud fra ankomsttidspunktet ved omstigningsstedet, har passageren ret til kompensation fra det EF-luftfartsselskab EU-luftfartsselskab, som udfører denne forudgående flyvning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2. I den forbindelse beregnes forsinkelsen den samlede forsinkelse ud fra det planlagte ankomsttidspunkt på det endelige bestemmelsessted. [Ændring 79]

3.  Stk. 2 berøres ikke af eventuelle erstatningsordninger, der er indgået mellem berørte luftfartsselskaber.

4.  Stk. 1 og 2 gælder også for luftfartsselskaber fra tredjelande, der står for en tilslutningsforbindelse tilslutningsrute til eller fra en lufthavn EU-lufthavn inden for Unionen til en anden lufthavn inden for Unionen, eller fra en lufthavn inden for Unionen til en lufthavn uden for Unionen." [Ændring 80]

"

7.  I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 ændres ordet "flyvninger" til "rejser". Stk. 1 affattes således:"

"1. Når der henvises til denne artikel, modtager passageren en fast kompensation som følger:

   a) 300 EUR for alle rejser på 2 500 km eller mindre
   b) 400 EUR for alle rejser på mellem 2 500 og 6 000 km
   c) 600 EUR for alle rejser på 6 000 km eller mere

Ved fastsættelse af distancen er grundlaget det sidste bestemmelsessted, hvor boardingafvisning eller aflysning forsinker passagerens ankomst efter det planmæssige ankomsttidspunkt." [Ændring 81]

"

b)  Stk. 2, 3, 4 og 5, affattes således:"

"2. Hvis passageren har valgt at fortsætte sin rejse i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), har vedkommende kun ret til kompensation én gang under rejsen til det endelige bestemmelsessted, selv om der skulle opstå en ny aflysning eller mistes en forbindelse under den omlagte rejse.

3.  Det i stk. 1 nævnte kompensationsbeløb udbetales efter aftale med passageren kontant, ved elektronisk bankoverførsel, med kreditkortrefundering eller bankanvisning eller bankcheck til den konto, som den godkendte passager oplyser. Kommissionen forhøjer kompensationsbeløbene efter høring af det organ, der oprettes under artikel 16. [Ændring 82]

4.  De i stk. 1 nævnte afstande måles efter storcirkelmetoden.

5.  Luftfartsselskabet kan indgå en frivillig aftale med passageren, som træder i stedet for kompensationsbestemmelserne den kompensation, der er omhandlet i stk. 1, med andre ikke-monetære ydelser, der mindst har tilsvarende værdi (f.eks. flykuponer uden udløbsdato til en værdi af 100 % af retten til kompensation), forudsat at denne aftale bliver bekræftet i et dokument underskrevet af passageren, hvor passageren gøres opmærksom på klart oplyses om sine kompensationsrettigheder i henhold til denne forordning. En sådan aftale kan først indgås, efter at de hændelser, der giver anledning til kravet, er indtrådt." [Ændring 83]

"

c)  I artikel 7 tilføjes følgende afsnit:"

"5a) Bevisbyrden for, hvornår og hvordan passageren har accepteret formen for udbetaling af kompensation eller refusion af billetten som defineret i artikel 7, stk. 3, samt hvornår og hvorvidt passageren har accepteret aftalen, der er omhandlet i stk. 5, påhviler det transporterende luftfartsselskab." [Ændring 84]

"

8.  Artikel 8 affattes således:"

"Artikel 8

Ret til refusion eller omlægning af rejsen

1.  Når der henvises til denne artikel, tilbydes passageren gratis valget mellem tre muligheder:

   a) - refusion inden syv dage arbejdsdage efter passagerens anmodning i henhold til reglerne i artikel 7, stk. 3, af flybilletten billetprisen for så vidt angår den eller de dele af rejsen, der ikke er blevet foretaget, og for så vidt angår den eller de dele, der allerede er foretaget, såfremt flyvningen ikke længere tjener noget formål i passagerens oprindelige rejseplan, samt, hvis det er relevant [Ændring 85]
   en returflyvning til vedkommendes første afgangssted ved førstgivne lejlighed
   b) fortsættelse af passagerens rejseplaner ved omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser til vedkommendes endelige bestemmelsessted ved førstgivne lejlighed eller
   c) omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser til vedkommendes endelige bestemmelsessted på en senere dato efter passagerens eget valg, hvis der er ledige pladser.

2.  Stk. 1, litra a), gælder også for passagerer, hvis flyvninger er en del af en pakkerejse, medmindre retten til refusion følger af direktiv 90/314/EØF.

2a.  Stk. 1, litra b, finder også anvendelse i tilfælde af, at flyet lettede men derefter blev tvunget til at lande i en anden lufthavn end bestemmelseslufthavnen. I henhold til stk. 3 bærer det transporterende luftfartsselskab omkostningerne ved at overføre passageren fra den alternative lufthavn til den lufthavn, som reservationen blev foretaget til. [Ændring 86]

3.  Hvis et transporterende luftfartsselskab tilbyder en passager en flyvning til eller fra en alternativ lufthavn i forhold til den, som reservationen gælder for der er angivet på billetten, og passageren accepterer dette forslag, betaler det transporterende luftfartsselskab omkostningerne ved at overføre transportere passageren fra mellem den lufthavn, der er angivet på billetten, og den alternative lufthavn enten til den lufthavn, som reservationen blev foretaget til, eller til et andet nærliggende bestemmelsessted efter aftale med passageren. [Ændring 87]

4.  Efter aftale med passageren kan der ved returflyvningen eller de i stk. 1, litra a), omhandlede flyvninger eller den i stk. 1, litra b) eller c), omhandlede omlægning af rejsen benyttes befordring, som udføres af et andet luftfartsselskab, en anden rejserute eller et andet transportmiddel.

5.  Hvis passageren vælger muligheden i stk. 1, litra b), har vedkommende, hvis der er ledige pladser, og forudsat at der foreligger rimelig og sammenlignelige alternativer, ret til ved først givne lejlighed at få omlagt rejsen med et andet luftfartsselskab eller et andet transportmiddel, hvis det transporterende luftfartsselskab ikke kan befordre passageren med sine egne transportmidler tidsnok til at ankomme til det endelige bestemmelsessted inden for tolv timer efter det planlagte ankomsttidspunkt. Uanset artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1008/2008(11) må det andet luftfartsselskab eller den anden transportoperatør ikke forlange en pris af det kontraherende luftfartsselskab, som ligger over den gennemsnitspris, som vedkommendes egne passagerer har betalt for tilsvarende transport i de forudgående tre måneder. Luftfartsselskabet informerer inden 30 minutter efter det planmæssige afgangstidspunkt passageren om, hvorvidt en befordring med dets egne transportmidler kan finde sted inden for den nævnte frist. Passageren har ret til at afslå rejseomlægningen via et andet transportmiddel og bevarer i det tilfælde retten til forplejning som omhandlet i artikel 9, mens vedkommende venter på, at rejsen omlægges. [Ændring 88]

6.  Hvis passagererne i henhold til stk. 1 tilbydes en fuld eller delvis omlægning af rejsen med et andet transportmiddel, gælder denne forordning artikel 6a for den befordring, som udføres med dette andet transportmiddel, som om den blev udført med et fastvinget luftfartøj i overensstemmelse med de gældende rejseomlægningsaftaler mellem luftfartsselskabet og det andet transportmiddel.. Luftfartsselskabet er fortsat ansvarligt for, at denne forordning finder anvendelse på hele rejsen." [Ændring 89]

"

8a)  I artikel 8 indsættes følgende stykke:"

"6a. Passageren kan selv arrangere sin rejseomlægning og gøre krav på refusion af de tilsvarende omkostninger, hvis luftfartsselskabet undlader at tilbyde muligheden for rejseomlægning i henhold til stk. 1, litra b)." [Ændring 90]

"

9.  I artikel 9 foretages følgende ændringer:

—a)  Stk. 1, litra a), affattes således:"

"a) måltider og forfriskninger som står i rimeligt forhold til ventetiden og muligheder for at styrke sig. Luftfartsselskabet stiller automatisk og på enhver anmodning fra passagererne drikkevand og muligheder for at styrke sig til rådighed." [Ændring 91]

"

a)  Stk. 1, litra c), affattes således:"

"c) transport mellem fra lufthavnen og til overnatningsstedet (hotel, passagerens bopælssted eller andet) og retur." [Ændring 92]

"

aa)  Stk. 2 affattes således:"

"2. Herudover tilbydes passagererne to gratis telefonopkald, faxafsendelser eller e-mailbeskeder." [Ændring 93]

"

ab)  stk. 3 affattes således:"

"3. I forbindelse med anvendelsen af denne artikel tager det transporterende luftfartsselskab særlige hensyn til de behov, som handicappede og bevægelseshæmmede personer og samtlige ledsagere samt mødre og fædre, der rejser med små børn, måtte have, samt til behov, som børn, der rejser uden voksne ledsagere, kan have." [Ændring 94]

"

ac)  I artikel 9, stk. 3, indsættes følgende stykke:"

"3a. Lufthavnenes forvaltningsorganer skal omkostningsfrit stille særlige faciliteter til rådighed for svært handicappede passagerer, der kræver skifte- og toiletfaciliteter, i alle lufthavne i Unionen, der har en årlig trafik på mere end 1 mio. passagerer om året." [Ændring 95]

"

b)  Følgende stykker tilføjes:"

"4. Hvis det transporterende luftfartsselskab kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen eller ændringen af tidsplanen skyldes usædvanlige omstændigheder, og at aflysningen, forsinkelsen eller ændringen af tidsplanen ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet korrekt, kan det begrænse de samlede omkostninger til overnatning den samlede varighed af overnatningen i henhold til stk. 1, litra b), til 100 EUR pr. nat pr. passager og til maksimalt tre fem nætter. Hvis passageren beslutter at arrangere sin egen indkvartering, kan det endvidere begrænse omkostningerne ved indkvarteringen til 125 euro pr. nat pr. passager. Vælger det transporterende luftfartsselskab at anvende denne begrænsning, giver det dog passagererne information om tilgængelige overnatningsmuligheder efter de tre fem nætter, ud over den fortsatte informationsforpligtelse, der fremgår af artikel 14.

Denne begrænsning berører under ingen omstændigheder det transporterende luftfartsselskabs forpligtelse til at arrangere indkvartering, og luftfartsselskabet skal prioritere opfyldelsen af denne forpligtelse. Denne begrænsning finder ikke anvendelse, når luftfartsselskabet har undladt at sørge for indkvartering. [Ændring 96]

5.  Forpligtelsen til at tilbyde overnatning i henhold til stk. 1, litra b), gælder ikke, hvis den berørte flyvning er på 250 km eller mindre og planlagt til at blive udført af et luftfartøj med en maksimumskapacitet på 80 pladser eller mindre, undtagen hvis flyvningen er en tilslutningsforbindelse. Hvis det transporterende luftfartsselskab vælger at anvende denne undtagelse, skal det dog informere passagererne om tilgængelige overnatningsmuligheder. [Ændring 97]

6.  Hvis en passager vælger refusion i henhold til artikel 8, stk. 1, litra a), når vedkommende befinder sig i afgangslufthavnen for sin rejse, eller vælger omlægning af rejsen til en senere dato i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), har passageren ikke andre rettigheder med hensyn til forplejning i henhold til artikel 9, stk. 1, for den pågældende flyvning. Hvis passageren som følge af dette valg bevisligt pådrager sig udgifter til at rejse til og fra lufthavnen, refunderes passageren alle disse udgifter i tilfælde af en sådan rejse til lufthavnen i forbindelse med den ikke benyttede rejse.” [Ændring 98]

"

10)  Den indledende ordlyd i artikel 10, stk. 2, affattes således:"

"2. Hvis et transporterende luftfartsselskab placerer en passager i en lavere klasse end den, billetten var købt til, skal passageren inden syv arbejdsdage og i henhold til bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, have refunderet" [Ændring 99]

"

10.  I stk. 2, litra a), b) og c), ændres ordet "billetprisen" til "flyprisen".

11.  I artikel 11 indsættes følgende stykke stykker:"

"3. Det transporterende luftfartsselskab anvender ikke de begrænsninger, der er sat i artikel 9, stk. 4 og 5, hvis passageren er en handicappet eller bevægelseshæmmet person eller dennes ledsager, et uledsaget barn, en gravid eller en person med behov for særlig lægelig hjælp, forudsat at luftfartsselskabet det transporterende luftfartsselskab eller dets formidler eller rejsearrangøren er blevet underrettet om deres særlige behov for hjælp mindst 48 timer inden flyets planlagte afgang. Denne underretning anses for at dække hele rejsen og returrejsen, hvis begge rejser er indgået med det samme luftfartsselskab optræder på samme billet.

Luftfartsselskaberne skal ligeledes bestræbe sig på at sikre gode betingelser for fører- og hjælpehunde. Oplysninger om bistand og bestemmelserne formidles via forskellige tilgængelige kommunikationsmidler. [Ændring 100]

3a.  Besætningsmedlemmerne skal uddannes i at yde bistand til handicappede og bevægelseshæmmede med henblik på at lette disses indstigning i og udstigning af flyet. [Ændring 101]

3b.  Et luftfartsselskab kan ikke nægte handicappede eller bevægelseshæmmede passagerer adgang til flyet med den begrundelse, at passageren ikke er ledsaget, og kan ikke kræve, at en anden person systematisk ledsager ham eller hende." [Ændring 102]

"

11a.  Artikel 12, stk. 2, affattes således:"

"2. Denne forordning finder anvendelse, uden at det berører passagerens eventuelle yderligere krav om kompensation. Den i henhold til denne forordning ydede kompensation må ikke modregnes i et sådant krav om kompensation." [Ændring 103]

"

12.  Artikel 13 affattes således:"

"Artikel 13

Ret til at søge erstatning

Når et transporterende luftfartsselskab udbetaler kompensation eller opfylder de andre forpligtelser i henhold til denne forordning, eller i national lovgivning og uden at det berører gældende aftaler om ansvarsfraskrivelse indgået med tredjeparter på tidspunktet for den pågældende tvist, må bestemmelserne i denne forordning eller i national lovgivning ikke fortolkes således, at de begrænser luftfartsselskabets ret til at søge kompensation for eller fuldt ud geninddrive de omkostninger, der opstår som følge af denne forordning, hos enhver person, herunder enhver tredjepart, som har bidraget til den begivenhed, der har givet anledning til kompensation eller andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning. Navnlig begrænser denne forordning på ingen måde det transporterende luftfartsselskabs ret til at rejse erstatningskrav eller geninddrive sine omkostninger fra en lufthavn eller en anden tredjepart, som det transporterende luftfartsselskab har kontrakt med." [Ændring 104]

"

13.  Artikel 14 affattes således:"

"Artikel 14

Forpligtelse til at informere passagererne

1.  Lufthavnens forvaltningsorgan og det transporterende luftfartsselskab sikrer, at der ved indcheckningsskranken (herunder self service-automater til check-in) og ved boardingudgangen er opsat en for passagererne umiddelbart synlig og klart læselig meddelelse med følgende tekst: "Hvis De nægtes boarding, eller Deres flyafgang aflyses eller forsinkes mindst to timer, eller hvis flyafgangen er blevet fremrykket mindst to timer i forhold til det oprindelige afgangstidspunkt, der fremgår af billetten, kan De ved indcheckningsskranken eller boardingudgangen få et eksemplar af bestemmelserne om Deres rettigheder, navnlig med hensyn til kompensation og bistand. [Ændring 105]

1a.  Luftfartsselskaberne sikrer, at der i alle de lufthavne, hvor de opererer, er kontaktsteder, hvor de sikrer, at der er kontaktpersonale eller en tredjepart engageret af det pågældende luftfartsselskab til stede, som kan give passagererne de nødvendige oplysninger om deres rettigheder, herunder klageprocedurer, samt bistå dem og træffe foranstaltninger på stedet i tilfælde af aflyste eller forsinkede flyvninger, boardingafvisning eller bortkommet eller forsinket bagage. Under luftfartsselskabets driftstid og indtil den sidste passager er stået af det sidste fly skal disse kontaktsteder være til rådighed med henblik på at bistå passagerer, blandt andet vedrørende refusion, omlægning, omreservation og modtagelse af de klager, som de indgiver. [Ændring 106]

1b.  Det transporterende luftfartsselskab skal give passagererne letlæselige og gennemsigtige oplysninger om passagerrettigheder og om kontaktsteder, hvor de kan få hjælp og bistand med elektroniske billetter og et elektronisk eller printet boarding pass. [Ændring 107]

2.  Et transporterende luftfartsselskab, som nægter boarding eller som aflyser en flyvning, giver I tilfælde af boardingafvisning, aflysning af fly, forsinkelser eller ændringer i tidsplanen på mindst to timer, informerer det transporterende luftfartsselskab hurtigst muligt hver enkelt passager, der berøres heraf, og giver denne en skriftlig meddelelse eller en meddelelse i elektronisk form om denne forordnings bestemmelser om kompensation og bistand, herunder information om mulige begrænsninger i henhold til artikel 9, stk. 4 og 5, og oplyser den pågældende om mulige alternative transportformer. Luftfartsselskabet giver også hver enkelt passager, der berøres af en forsinkelse eller en ændring af tidsplanen på mindst to timer, en tilsvarende meddelelse. Desuden udleveres der til passagererne detaljerede skriftlige oplysninger om luftfartsselskabets adresse, som de kan indsende en klage til, samt om, hvordan de kan henvende sig til de kompetente klagebehandlingsorganer og de nationale håndhævelsesorganer, der er udpeget i medfør af artikel 16a. [Ændring 108]

3.  Med hensyn til handicappede og bevægelseshæmmede, herunder navnlig blinde og synshæmmede finder bestemmelserne i denne artikel anvendelse ved hjælp af hensigtsmæssige alternative midler og i det passende format. [Ændring 109]

4.  Lufthavnens forvaltningsorgan sørger for, at der er opsat generelle oplysninger om passagerernes rettigheder på en klar og synlig måde i lufthavnens passagerområde. Det sørger På grundlag af de oplysninger, det modtager, sørger det også for, at passagerer, der er til stede i lufthavnen, informeres om årsagerne til forsinkelser og forstyrrelser af flydriften, herunder aflysning af deres flyvning, og deres rettigheder i forbindelse hermed samt om deres rettigheder i tilfælde af, at flyselskabet uventet indstiller driften, f.eks. i tilfælde af insolvens eller tilbagekaldelse af dets licens. [Ændring 110]

5.  I tilfælde af aflysning eller forsinket afgang informeres passagererne af det transporterende luftfartsselskab om situationen hurtigst muligt, herunder årsagen til forstyrrelsen, så snart denne information foreligger, og under alle omstændigheder ikke senere end 30 minutter efter det planlagte afgangstidspunkt, og om det forventede afgangstidspunkt, så snart denne information foreligger, forudsat at luftfartsselskabet har fået de i stk. 6 og 7 omhandlede passageroplysninger, hvis billetten blev købt gennem en formidler. [Ændring 111]

5a.  Luftfartsselskabet skal ved indcheckningsskranken og boardingskranken opbevare dokumenter indeholdende det europæiske charter om flypassagerers rettigheder, som personalet på anmodning skal udlevere til flypassagererne. Kommissionen ajourfører disse dokumenter indeholdende charteret, hver gang der foretages en væsentlig ændring af flypassagerers rettigheder. [Ændring 112]

5b.  Luftfartsselskaberne er forpligtede til at indføre tilgængelig og effektiv telefonisk bistand for alle passagerer, så snart en rejse er reserveret, hvorigennem passagererne kan indhente oplysninger og alternative forslag i tilfælde af forstyrrelser, og prisen herfor må under ingen omstændigheder overstige prisen på et lokalt opkald. [Ændring 113]

6.  Hvis passageren ikke har købt en billet direkte fra det transporterende luftfartsselskab, men gennem en formidler, der er etableret i Unionen, giver denne formidler passageroplysningerne til luftfartsselskabet, på betingelse af at passageren har givet udtrykkelig, skriftlig tilladelse hertil. Denne tilladelse sit samtykke. Dette samtykke kan kun gives ved et aktivt valg. Luftfartsselskabet kan udelukkende benytte disse oplysninger til at opfylde de i denne artikel omhandlede informationsforpligtelser og ikke til markedsføring, og de skal slette oplysningerne senest 72 timer efter, at befordringskontrakten er udført. Passagerens samtykke til videregivelse af vedkommendes oplysninger til luftfartsselskabet samt til behandling, tilgang og lagring af disse oplysninger skal foregå i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF*. [Ændring 114]

7.  En formidler er undtaget fra bestemmelserne sine forpligtelser i henhold til stk. 6, hvis det kan bevises, at der findes et alternativt system, som sørger for, at passageren bliver informeret, uden at de pågældende passageroplysninger bliver videregivet, eller hvis passageren har valgt ikke at opgive disse oplysninger. [Ændring 115]

7a.  Tjenesteudbyderen sikrer let adgang til nøjagtige og objektive oplysninger, der detaljeret redegør for miljøbelastningen (herunder klimabelastningen) fra deres rejse og dennes energieffektivitet. Disse oplysninger skal fremgå tydeligt både på luftfartsselskabers og turoperatørers websteder og på billetten. Kommissionen skal støtte igangværende arbejde i denne henseende. [Ændring 116]

7b.  Uden at det berører forpligtelserne i stk. 2, skal det klart og tydeligt fremgå af al elektronisk kommunikation til passageren om aflysning, en lang forsinkelse eller en ændring af tidsplanen, at denne har ret til kompensation og/eller hjælp i henhold til denne forordning.

_________________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).".[Ændring 117]

"

14.  Artikel 16 affattes således:"

"Artikel 16

Håndhævelse

1.  Hver medlemsstat udpeger et nationalt håndhævelsesorgan, der har ansvaret for håndhævelse af denne forordning for så vidt angår beliggende på medlemsstatens område krænkelser af forordningen i lufthavne beliggende på medlemsstatens område, flyvninger fra sådanne lufthavne og flyvninger fra et tredjeland til sådanne lufthavne. Medlemsstaterne informerer Kommissionen om, hvilket organ der er udpeget i henhold til dette stykke. [Ændring 118]

2.  Det nationale håndhævelsesorgan overvåger nøje, at kravene i denne forordning bliver opfyldt, og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at passagerernes rettigheder bliver respekteret. Med henblik herpå giver luftfartsselskaberne og lufthavnens forvaltningsorganer det nationale håndhævelsesorgan alle relevante dokumenter, når det anmoder herom, inden for en måned fra fremsættelsen af anmodningen, uden at dette berører luftfartsselskabernes forpligtelser i henhold til artikel 14a. For at udføre sine opgaver tager det nationale håndhævelsesorgan også hensyn til den information, som det har fået af det i henhold til artikel 16a udpegede organ. Det kan også beslutte sig til håndhævelsestiltag træffer håndhævelsesforanstaltninger baseret på individuelle klager, som det har fået fra det i henhold til artikel 16a udpegede organ. Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale håndhævelsesorganer tildeles tilstrækkelige beføjelser til at iværksætte effektive sanktioner i tilfælde af overtrædelser. [Ændring 119]

2a.  Luftfartsselskaberne fremsender proaktivt detaljerede oplysninger til det nationale håndhævelsesorgan om tekniske problemer, og navnlig om årsagerne hertil. Det nationale håndhævelsesorgan udveksler denne information med de organer, der har ansvaret for udenretslig tvistbilæggelse, og som er omhandlet i artikel 16a. [Ændring 120]

3.  De sanktioner, som medlemsstaterne fastlægger for overtrædelse af denne forordning, skal være effektive, forholdsmæssige og, have afskrækkende virkning og være tilstrækkeligt kraftige til at give luftfartsselskaberne et incitament til konsekvent at overholde forordningen. [Ændring 121]

4.  Hvis de organer, der udpeges I overensstemmelse med direktiv 2013/11/EU skal der etableres samarbejdsprocedurer mellem det nationale håndhævelsesorgan og det i henhold til artikel 16 og 16a er forskellige, indføres der indberetningsprocedurer for at sikre 16a udpegede organ. Disse samarbejdsmekanismer skal omfatte gensidig udveksling af oplysninger mellem de forskellige organer information, således at det nationale håndhævelsesorgan kan udføre sine tilsyns- og håndhævelsesopgaver, og det i henhold til artikel 16a udpegede organ kan indsamle de oplysninger og erhverve den tekniske ekspertise, der er nødvendige til at undersøge for at kunne håndtere individuelle klager. [Ændring 122]

5.  For hvert år offentliggør det nationale håndhævelsesorgan senest ved udgangen af april i det følgende kalenderår statistikker over deres virksomhed og om de sanktioner, der er taget i anvendelse. På baggrund af oplysninger, som flyselskaberne og lufthavnens forvaltningsorganer har pligt til at vedligeholde og fremlægge, offentliggør det nationale håndhævelsesorgan samtidig statistikker over antallet af klager og disses art, antallet af aflysninger, boardingafvisninger og forsinkelser og disses varighed samt oplysninger om mistet, forsinket eller beskadiget bagage. [Ændring 123]

6.  For anliggender, der falder ind under denne forordning, videregiver luftfarts­selskaberne deres passageroplysninger til de nationale håndhævelsesorganer i de medlemsstater, hvor de driver virksomhed. Indtil bestemmelserne i direktiv 2013/11/EU er blevet gennemført i national ret, kan den enkelte passager i en hvilken som helst lufthavn på en medlemsstats område over for et hvilket som helst nationalt håndhævelsesorgan indbringe en klage over en angivelig overtrædelse af denne forordning, der er begået i en hvilken som helst lufthavn beliggende på en medlemsstats område eller vedrørende flyvninger fra en lufthavn beliggende på en medlemsstats område eller fra et tredjeland til sådanne lufthavne." [Ændring 124]

"

14a.  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 16 -a

Overensstemmelsesdokumenter

1.  Luftfartsselskaber i Unionen udarbejder og fremsender et dokument til det nationale håndhævelsesorgan i den medlemsstat, der har udstedt deres licens i medfør af forordning (EF) nr. 1008/2008, og til Kommissionen senest den 1. januar 2016, hvori der tilstrækkeligt detaljeret redegøres for, at deres driftsprocedurer er tilstrækkelige til at sikre, at de konsekvent lever op til alle forordningens relevante artikler.

1a.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger minimumsindholdet af disse overensstemmelsesdokumenter. Minimumsindholdet skal dog mindst omfatte beredskabsplaner for større forstyrrelser, identificere, hvem der har ansvaret for at yde hjælp og andre rettigheder, de praktiske ordninger og procedurer for håndtering af klager og udbetaling af kompensation samt procedurerne og skabelonerne for kommunikation med passagererne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 16c, stk. 2.

2.  Alle andre luftfartsselskaber, der leverer tjenester fra en lufthavn i Unionen, skal fremsende et overensstemmelsesdokument til de nationale håndhævelsesorganer i de medlemsstater, hvor de driver virksomhed, og til Kommissionen.

3.  Luftfartsselskaberne reviderer fremover deres overensstemmelsesdokumenter og fremsender opdaterede udgaver til de relevante nationale håndhævelsesorganer og til Kommissionen hvert tredje år fra den 1. januar 2019.

4.  Det nationale håndhævelsesorgan tager hensyn til de overensstemmelsesdokumenter, som luftfartsselskaberne fremsender, idet overensstemmelsesdokumenternes gyldighed bekræftes på grundlag af klageoplysninger." [Ændring 125]

"

15.  Følgende artikler indsættes:"

"Artikel 16a

Krav og klager fra passagerer

1.  På reservationstidspunktet Luftfartsselskaber, arrangører eller flybilletudstedere efter definitionen i artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 2111/2005 informerer luftfartsselskaberne passagererne om procedurerne for behandling af deres luftfartsselskabets krav og klager og de relevante tidsfrister under denne artikels stk. 2 for så vidt angår de rettigheder, der er fastsat i denne forordning, og om relevante kontaktadresser, som passagererne kan indgive krav og klager til, bl.a. via elektroniske midler. Luftfartsselskabet og i givet fald rejsearrangøren informerer også passagererne om det eller de organer, der tager er udpeget af medlemsstaterne i henhold til denne artikel og artikel 16 til at tage sig af behandling af klager fra passagerer. Den relevante information skal gives på reservationstidspunktet, være tilgængelig for alle, være tydeligt angivet på passagerens billet og luftfartsselskabets websted og skal udleveres ved luftfartsselskabets skranker i lufthavnene og meddeles i den email-besked, der informerer dem om, at deres flyvning er blevet aflyst eller forsinket. Passagererne skal på anmodning have udleveret en klageformular. [Ændring 126]

1a.  Bevisbyrden med hensyn til, om passagererne har modtaget den nødvendige information, påhviler luftfartsselskabet. [Ændring 127]

2.  Hvis en passager ønsker at indgive en klage til luftfartsselskabet for så vidt angår de rettigheder, der er omfattet af denne forordning, skal den indgives senest tre måneder efter den dato, hvor flyvningen foregik eller var planlagt til at skulle foregå. Indgivelsen af en klage inden tre måneder berører ikke passagerens ret til at gøre sine rettigheder i henhold til denne forordning gældende ad rettens vej eller ved en udenretslig forligsprocedure efter udløbet af denne tremåneders frist. Senest 7 dage syv arbejdsdage efter at have modtaget klagen bekræfter luftfartsselskabet over for passageren modtagelsen af klagen. Senest to måneder efter at have modtaget klagen, giver luftfartsselskabet passageren et fyldestgørende svar. Såfremt luftfartsselskabet ikke afgiver et fuldstændigt svar inden for denne tomåneders frist, betragtes dette som en accept af passagerens påstande.

Hvis luftfartsselskabet i dette svar påberåber sig, at der foreligger usædvanlige omstændigheder, skal det i sit svar meddele passageren de særlige omstændigheder i forbindelse med aflysningen eller forsinkelsen. Desuden skal luftfartsselskabet godtgøre, at der er truffet alle rimelige foranstaltninger til at undgå aflysningen eller forsinkelsen.

Luftfartsselskabet skal i sit fyldestgørende svar også give den pågældende passager de relevante kontaktoplysninger om det i stk. 3 omhandlede udpegede organ, herunder postadresse, telefonnummer, emailadresse og websted. [Ændring 128]

3.  I henhold til relevant EU-lovgivning og national lovgivning Medlemsstaterne sikrer, at flypassagerer har mulighed for at forelægge tvister med luftfartsselskaber vedrørende rettigheder og forpligtelser fastlagt ved denne forordning for uafhængige og effektive udenretslige bilæggelsesmekanismer. Til dette formål udpeger hver medlemsstat et nationalt organ eller nationale organer, der er ansvarlige for udenretlig tvistbilæggelse mellem luftfartsselskaber og passagerer for så vidt angår de rettigheder og pligter, der er omfattet af denne forordning. Disse organer bør være andre organer end det håndhævelsesorgan, som er omhandlet i artikel 16, stk. 1. Medlemsstaterne sikrer, at dette eller disse organer har beføjelser til at bilægge den underliggende tvist mellem flypassagerer og flyselskaber ved hjælp af en uigenkaldelig afgørelse, som er juridisk bindende for begge parter og kan håndhæves. For så vidt angår tvister, der er omfattet af direktiv 2013/11/EU, finder kun dette direktiv anvendelse. Alle flyselskaber, der er involveret i flyvninger fra en lufthavn beliggende på en medlemsstats område eller fra et tredjeland til disse lufthavne, skal overholde systemet for alternativ tvistbilæggelse, jf. direktiv 2013/11/EU, som sikrer en enkel, hurtig og billig udenretlig bilæggelse af tvister mellem flypassagerer og flyselskaber. [Ændring 129]

4.  Efter modtagelse af flyselskabets fuldstændige svar kan den enkelte berørte passager kan over for et hvilket som helst af de organer til udenretlig tvistbilæggelse, der er udpeget under stk. 3, indbringe en klage over en angivelig overtrædelse af denne forordning i en hvilken som helst lufthavn beliggende på en medlemsstats område eller vedrørende enhver flyvning fra et tredjeland til en lufthavn beliggende på medlemsstatens område eller fra et tredjeland til disse lufthavne. Sådanne klager kan indgives tidligst to måneder inden for en på forhånd fastsat frist, der fastsættes til mindst et år efter, at en klage blev passageren har indgivet klagen eller fordringen til det berørte luftfartsselskab, medmindre luftfartsselskabet allerede har givet et endeligt svar på klagen flyselskab. [Ændring 130]

4a.  Hvis det konstateres, at luftfartsselskabet har begået fejl, underretter det organ, der tager sig af klager, det nationale håndhævelsesorgan, som i overensstemmelse med artikel 16a, stk. 2, træffer foranstaltninger til at sikre håndhævelse. [Ændring 131]

5.  Senest syv dage efter at have Et udpeget organ, der har modtaget en klage, underretter parterne i tvisten, så snart det har modtaget alle dokumenter med de relevante oplysninger vedrørende klagen bekræfter det udpegede organ modtagelsen af klagen og. Det sender en kopi af de dokumenter, der vedrører klagen, til det relevante nationale håndhævelsesorgan. Fristen for at give det endelige svar til klageren må ikke overskride tre måneder efter modtagelsen af klagen 90 kalenderdage fra datoen for det udpegede organs modtagelse af den fuldstændige klagesag. Der sendes også en kopi af det endelig svar til det nationale håndhævelsesorgan. [Ændring 132]

5a.  For at luftfartsselskaber skal kunne kontaktes vedrørende spørgsmål omfattet af denne forordning, skal de meddele deres kontaktoplysninger til de organer, der i henhold til denne artikel er udpeget af de medlemsstater, hvor de driver virksomhed. [Ændring 133]

5b.  Når der i denne forordning henvises til sikkerhedsrelaterede årsager, påhviler bevisbyrden luftfartsselskabet. [Ændring 134]

Artikel 16aa

Medlemsstaterne sørger for, at der findes veludstyrede, gratis og uafhængige mæglingsorganer, som kan hjælpe med at finde frem til løsninger i tilfælde af tvister mellem passagerer og luftfartsselskaber og tjenesteudbydere inden for andre transportformer. [Ændring 135]

Artikel 16b

Samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen

1.  Kommissionen fremmer understøtter gennem det i artikel 16c omhandlede udvalg dialogen og fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne vedrørende den nationale fortolkning og anvendelse af denne forordning. [Ændring 136]

2.  Medlemsstaterne forelægger hvert år Kommissionen en rapport over deres aktiviteter, herunder de statistikker, som er omhandlet i artikel 16, stk. 5, senest ved udgangen af april i det følgende kalenderår. Kommissionen kan afgøre, hvilke emner der skal tages op i disse rapporter gennem gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i henhold til proceduren i artikel 16c. [Ændring 137]

3.  Medlemsstaterne sender regelmæssigt relevante oplysninger om den nationale fortolkning og anvendelse af forordningen til Kommissionen, der stiller disse oplysninger til rådighed for de andre medlemsstater i elektronisk form.

4.  Kommissionen undersøger efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ tilfælde, hvor der er forskel på anvendelsen og håndhævelsen af en hvilken som helst af bestemmelserne i denne forordning, navnlig hvad angår fortolkningen af usædvanlige omstændigheder, og præciserer bestemmelserne i denne forordning med henblik på at fremme en fælles tilgang. Til det formål kan Kommissionen vedtage en henstilling efter høring af det i artikel 16c omhandlede udvalg.

5.  Efter anmodning fra Kommissionen undersøger det nationale håndhævelsesorgan specifik, mistænkelig praksis hos et eller flere luftfartsselskaber og indberetter sine resultater til Kommissionen senest fire måneder efter anmodningen.

5a.  Kommissionen og medlemsstaterne etablerer en EU-dækkende mekanisme bestående af alle de organer, der udpeges i henhold til artikel 16 og artikel 16a, for at sikre udveksling af information om overtrædelser, sanktioner og bedste praksis på håndhævelsesområdet mellem medlemsstaterne. Kommissionen gør denne information tilgængelig i elektronisk form for alle medlemsstaterne. [Ændring 138]

5b.  De nationale håndhævelsesorganer fremlægger på anmodning information og relevante dokumenter om enkeltsager om overtrædelse for Kommissionen. [Ændring 139]

5c.  Kommissionen offentliggør på sit websted en liste over alle de luftfartsselskaber, der driver virksomhed i Unionen, og som systematisk undlader at leve op til bestemmelserne i denne forordning, og opdaterer den regelmæssigt begyndende senest den 1. maj 2015. Uanset størrelse eller nationalitet anses ethvert luftfartsselskab, for hvilket Kommissionen har modtaget bevis for overtrædelser i henhold til artikel 16a, stk. 5b, som gik ud over passagerer på mere end 10 forskellige flyvninger i et kalenderår, og som vedrører mere end en artikel i denne forordning, for systematisk at undlade at overholde forordningen. [Ændring 140]

Artikel 16c

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Passagerrettighedsudvalget, der består af to repræsentanter for hver af medlemsstaterne, hvoraf mindst én repræsenterer et nationalt håndhævelsesorgan. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011."

"

15a)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 16ca

Delegerede retsakter

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16cb, idet der tilføjes punkter til den udtømmende liste af omstændigheder, der betragtes som usædvanlige omstændigheder, på grundlag af de nationale håndhævelsesorganers arbejde og afgørelser truffet af EU-Domstolen." [Ændring 141]

"

15b)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 16cb

Udøvelse af delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel anførte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16ca, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ...(12). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 16ca omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid ophæves af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Europa-Parlamentet og Rådet samtidig meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 16ca, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ." [Ændring 142]

"

16.  Artikel 17 affattes således:"

"Artikel 17

Rapport

Kommissionen aflægger senest den 1. januar 2017 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorledes denne forordning fungerer samt resultaterne heraf, navnlig for så vidt angår indvirkningen af kompensationen for lange forsinkelser og begrænsningen angående overnatning under usædvanlige omstændigheder af lang varighed, spørgsmål vedrørende fortolkningen af begrebet usædvanlige omstændigheder, de statistikker, som de nationale håndhævelsesorganer udgiver om deres aktiviteter, herunder om sanktioner og resultaterne af deres undersøgelser af mistænkelig praksis, der kan indebære overtrædelse, fra luftfartsselskabers side, fremskridtene i etableringen af nationale organer med ansvar for udenretlig tvistbilæggelse samt sidstnævntes aktiviteter. Kommissionen aflægger også beretning om den forbedrede beskyttelse af flypassagerer på flyvninger fra tredjelande, som udføres af ikke-EFEU-luftfartsselskaber, i forbindelse med internationale lufttransportaftaler. Kommissionen aflægger endvidere rapport om effektiviteten af de trufne foranstaltninger og af sanktioner pålagt af de i artikel 16 omhandlede organer og om det eventuelle behov for en harmoniseret tilgang. Rapporten ledsages om nødvendigt af lovgivningsforslag." [Ændring 143]

"

17.  Bilag I til denne forordning tilføjes som bilag I til forordning (EF) nr. 261/2004.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 2027/97 ændres således:

1.  Artikel 3, stk. 2, affattes således:"

"2. EF-luftfartsselskabet har en klageformular i lufthavnen, som passageren kan benytte til I alle lufthavne inden for Unionen etablerer EU-luftfartsselskaber og de groundhandling-leverandører, der handler på vegne af det pågældende selskab, en tjeneste, der udleverer klageformularer til passagererne, som giver dem mulighed for øjeblikkeligt at indgive en klage over beskadiget eller forsinket bagage En sådan klageformular ved ankomsten. Tilsvarende udleverer EU-lufttransportselskabet en sådan klageformular på passagerens anmodning ved deres indcheckningsskranker eller deres lufthavnsserviceskranker eller begge dele og gør denne klageformular tilgængelig på deres websteder. Klageformularen, der kan have form af en Property Irregularity Report (PIR), accepteres af luftfartsselskabet i lufthavnen som en klage i henhold til artikel 31, stk. 2, i Montrealkonventionen. Denne mulighed påvirker ikke passagerens ret til at indgive en klage gennem andre midler inden for de frister, som fremgår af er fastlagt i Montrealkonventionen.

2a.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter og bestemme udformningen af den standardiserede klageformular. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivnings-/undersøgelsesproceduren i artikel 6f, stk. 2. " [Ændring 144]

"

2.  Artikel 5, stk. 2, affattes således:"

"2. Med forbehold af stk. 1, må en forskudsudbetaling ikke være mindre end 18 096 SDR udtrykt i euro pr. passager i tilfælde af død. Kommissionen tillægges beføjelser til ved hjælp af en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 6c at justere dette beløb efter en afgørelse truffet af Organisationen for International Civil Luftfart i medfør af artikel 24, stk. 2, i Montrealkonventionen. Ved enhver justering af ovennævnte beløb ændres det tilsvarende beløb i bilaget."

"

2a.  I artikel 5 indsættes følgende stykke:"

"3a. Hvis bagagen er mistet, forsinket eller beskadiget, skal luftfartsselskabet i første omgang yde erstatning til de passagerer, som de har indgået en kontrakt med, inden de eventuelt kan gøre krav gældende over for lufthavne eller tjenesteudbydere for de skader, som de ikke nødvendigvis selv er ansvarlige for." [Ændring 145]

"

3.  I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende sætning:"

"Kommissionen tillægges beføjelser til ved hjælp af en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 6c at justere de i bilaget nævnte beløb, med undtagelse af det i artikel 5, stk. 2, nævnte beløb, efter en afgørelse truffet af Organisationen for International Civil Luftfart i medfør af artikel 24, stk. 2, i Montrealkonventionen."

"

4.  Følgende artikler indsættes:"

"Artikel 6a

1.  Når der transporteres indcheckede kørestole, andet mobilitetsudstyr eller andre hjælpemidler, giver gør luftfartsselskabet og dets agenter passagererne opmærksom på deres rettigheder og giver alle bevægelseshæmmede personer som defineret i artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006* mulighed for gratis at indgive en særlig interesseerklæring i henhold til artikel 22, stk. 2, i Montrealkonventionen ved reservationen og senest, når udstyret bliver overdraget til luftfartsselskabet. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger modellen for den formular, der skal bruges til sådanne interesseerklæringer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 6f, stk. 2. [Ændring 146]

2.  I tilfælde af ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af mobilitetsudstyr begrænses luftfartsselskabets ansvar til det beløb, som opgives af personen på det tidspunkt, hvor det indcheckede mobilitetsudstyr overdrages til EF-luftfartsselskabet.

3.  I tilfælde af ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse i transporten af indcheckede kørestole, andet mobilitetsudstyr eller andre hjælpemidler er EF‑luftfartsselskabet forpligtet til at betale et beløb, som ikke overstiger det af passageren opgivne beløb, medmindre det kan godtgøre, at det afkrævede beløb er større end personens faktiske interesse ved udleveringen på bestemmelsesstedet.

3a.  Luftfartsselskaberne skal sikre, at passagererne har mulighed for uden yderligere omkostninger at medbringe kørestole, herunder kørestole til børn, helt hen til gaten, og at disse kørestole udleveres til dem igen ved flyets dør. Såfremt dette af sikkerhedsrelaterede årsager ikke er muligt, sørger luftfartsselskaberne for at stille et alternativt transportmiddel til rådighed for kørestolsbrugere uden yderligere omkostninger, så de kan bevæge sig rundt i lufthavnsterminalen, indtil de kan afhente deres kørestole. Hvis de omtalte sikkerhedsrelaterede årsager er begrundet i forhold ved selve terminalen, er den myndighed, der forvalter lufthavnen, ansvarlig for at stille det alternative transportmiddel, der er omtalt i dette afsnit, til rådighed. [Ændring 147]

Artikel 6b

1.  Det nationale håndhævelsesorgan, der er udpeget i henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 261/2004 sørger for, at denne forordning overholdes. Til det formål overvåger det:

   betingelserne og vilkårene i lufttransportkontrakter
   det systematiske tilbud om en særlig interesseerklæring for indchecket mobilitetsudstyr og om en passende erstatning i tilfælde af beskadigelse af mobilitetsudstyret
   betalingen af et eventuelt forskud i henhold til artikel 5, stk. 1
   anvendelse af artikel 6.

2.  Til overvågning af beskyttelsen af bevægelseshæmmede og handicappede passagerer i tilfælde af beskadigelse af deres mobilitetsudstyr eller andre hjælpemidler undersøger det nationale håndhævelsesorgan også og tager hensyn til oplysninger om klager vedrørende mobilitetsudstyr, som er indgivet til de i henhold til artikel 16a i forordning (EF) nr. 261/2004 udpegede organer. [Ændring 148]

3.  De sanktioner, som medlemsstaterne fastlægger for overtrædelse af denne forordning, skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

4.  I årsrapporterne, som de nationale håndhævelsesorganer indsender i henhold til artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 261/2004, offentliggør de også statistikker over deres virksomhed og over de sanktioner, der anvendes i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.

Artikel 6c

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Den i artikel 6, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser beføjelse til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra datoen ...(13) ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårs-perioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. [Ændring 149]

3.  Den i artikel 6, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 6d

1.  Et luftfartsselskab har fuld kommerciel frihed til at fastsætte de vilkår, under hvilke det tillader bagage at blive transporteret, men de skal ved reservation skal på et tidligt tidspunkt i reservationsprocessen og via alle distributionskanaler, herunder elektroniske reservationssystemer, og ved indcheckningsskrankene indcheckningsskrankerne (herunder self service-automater til check-in) klart angive, hvor meget bagage passagerne passagererne maksimalt kan medbringe som håndbagage og indskrevet bagage på hver af de flyvninger, der indgår i passagerens reservation, herunder eventuelle begrænsninger for antallet af stykker, som måtte gælde gælder for den maksimalt tilladte bagage Hvis der tillægges gebyrer og eventuelle begrænsninger, hvad angår lufthavnsindkøb. Nærmere oplysninger om de ekstragebyrer, der gælder for luftfartsselskabernes transport af bagage, angiver luftfartsselskaberne klart de nærmere regler for disse gebyrer ved reservation og efter meddeles på et tidligt tidspunkt i reservationsprocessen og på anmodning i lufthavnen på en klar, gennemsigtig og utvetydig måde. Selve rejsen og ekstragebyrer skal klart kunne identificeres og skal kunne købes separat. [Ændring 150]

1a.  Ud over den maksimale tilladte håndbagage skal passagererne uden at betale ekstra kunne tage vigtige personlige artikler og ejendele, såsom frakker og håndtasker, herunder i hvert fald en standardiseret pose med lufthavnsindkøb med ombord. [Ændring 151]

1b.  Håndbagage kan udtrykkes i maksimale dimensioner eller maksimal vægt af den samlede tilladte håndbagage pr. passager eller begge dele uden nogen begrænsning til et bestemt antal stykker, uden at det berører forordning (EF) nr. 1107/2006. [Ændring 152]

2.  Hvis udsædvanlige omstændigheder, f.eks. sikkerhedshensyn eller ændring af flytype efter reservationen, gør, at der ikke i kabinen kan medbringes stykker af bagage, som falder inde under den tilladte bagage, kan luftfartsselskabet anbringe dem i luftfartøjets lastrum, men Luftfartsselskabet kan arrangere, at de ovennævnte artikler transporteres i luftfartøjets lastrum, hvis særlige omstændigheder relateret til sikkerhed og flyets specifikke egenskaber forhindrer, at de transporteres i kabinen. Dette sker uden ekstraomkostninger for passageren. [Ændring 153]

2a.  Hvis håndbagage overføres fra flyets kabine til dets fragtrum før indstigningen i flyet eller før flyets start, skal denne overrækkes passagererne som håndbagage, når de stiger af flyet. [Ændring 154]

3.   Disse rettigheder påvirker ikke de begrænsninger for medbragt bagage, som er fastsat ved EU-regler og internationale sikkerhedsregler som forordning (EF) nr. 300/2008 og (EF) nr. 820/2008.

Artikel 6e

1.  Et EFEU-luftfartsselskab tillader en passager at medbringe et musikinstrument i et luftfartøjs passagerkabine, forudsat at gældende sikkerhedsregler og de tekniske specifikationer og begrænsninger for det pågældende luftfartøj tillader det. Musikinstrumenter kan medbringes som bagage i passagerkabinen, forudsat at de kan placeres sikkert i et egnet bagagerum i kabinen eller under et passende passagersæde. Et luftfartsselskab kan beslutte, at et musikinstrument, der er accepteret til medbringelse i passagerkabinen, regnes for en del af passagerens tilladte håndbagage og at det ikke kan. Luftfartsselskabet kan beslutte, at der skal betales ekstra for håndbagage, der medbringes ud over den tilladte håndbagage. [Ændring 155]

2.  Hvis et musikinstrument er for stort til at blive placeret sikkert i et egnet bagagerum i selve kabinen eller under et egnet passagersæde, kan et luftfartsselskab kræve betaling for en ekstra flybillet, hvis sådanne musikinstrumenter medbringes som håndbagage på et ekstra sæde. Der betales ikke afgangsafgift i lufthavne i tilknytning til en sådan ekstra billet. Hvis der købes et ekstra sæde, bør skal luftfartsselskabet så vidt muligt søge at placere passageren og musikinstrumentet ved siden af hinanden. Musikinstrumenter placeres, hvis det er muligt og efter anmodning, i en opvarmet del af luftfartøjets fragtrum, forudsat at gældende sikkerhedsregler, pladsforhold og de tekniske specifikationer for det pågældende luftfartøj tillader det. Et luftfartøjsselskab angiver klart i sine betingelser og vilkår, på hvilket grundlag musikinstrumenter vil blive transporteret, og hvilke gebyrer der vil blive opkrævet herfor. [Ændring 156]

2a.  Musikinstrumenter placeres efter anmodning og under forudsætning af, at der er plads, i en opvarmet del af luftfartøjets fragtrum, forudsat at gældende sikkerhedsregler, pladsforhold og de tekniske specifikationer for det pågældende luftfartøj tillader det. Luftfartsselskaberne udleverer særlige mærkater, som skal placeres let synligt på musikinstrumenterne for at sikre, at de behandles med den fornødne forsigtighed. Kun instrumenter, som er forsvarligt pakket i en stiv og/eller hård beholder, der er specielt designet til sådanne genstande, kan medbringes som luftfragt. [Ændring 157]

2b.  Et luftfartsselskab skal ved reservation samt i sine betingelser og vilkår klart angive, på hvilket grundlag musikinstrumenter vil blive transporteret, herunder gældende gebyrer og de faciliteter til transport af musikinstrumenter, der forefindes i det pågældende fly, og disse faciliteters dimensioner. Bliver det nødvendigt at reservere et ekstra sæde, skal passagererne tilbydes mulighed for at reservere det andet sæde online. [Ændring 158]

Artikel 6f

1.  Kommissionen bistås af Passagerrettighedsudvalget. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

___________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1).". [Ændring 159]

"

5.  Artikel 7 affattes således:"

"Artikel 7

Kommissionen aflægger senest den 1. januar 2017 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorledes denne forordning fungerer samt resultaterne heraf. Rapporten ledsages om nødvendigt af lovgivningsmæssige forslag. "

"

6.  Bilaget til forordning (EF) nr. 2027/97 erstattes af bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

"Bilag: ikke-udtømmende udtømmende liste over omstændigheder, der anses for at være usædvanlige omstændigheder i forbindelse med denne forordning [Ændring 160]

1.  Følgende omstændigheder anses for at være usædvanlige:

i.  naturkatastrofer, som gør det umuligt at gennemføre flyvningen på sikker måde

ii.  tekniske problemer, der berører flyet, som ikke er en del af luftfartøjets normale drift, f.eks. konstatering af en defekt under gennemførelsen af den pågældende flyvning, som gør det umuligt at fortsætte flyvningen normalt; eller direkte er forårsaget af en skjult defekt, opdages af fabrikanten eller en kompetent myndighed som af fabrikanten eller en kompetent myndighed formelt anerkendes som sådan, og som opdages ved vedligeholdelsesinspektionen inden flyvningen eller efter at flyet er blevet frigivet til tjeneste, og som indvirker på flysikkerheden [Ændring 161]

iia.  skader forårsaget af sammenstød med fugle [Ændring 162]

iii.  sikkerhedsrisici krig, politisk uro, voldshandlinger, sabotagehandlinger eller terrorisme, som gør det umuligt at gennemføre flyvningen på sikker måde [Ændring 163]

iv.  livstruende sundhedsrisici eller medicinske nødsituationer, der gør det nødvendigt at afbryde eller ændre kursen for den pågældende flyvning [Ændring 164]

v.  uforudsete restriktioner fra lufttrafikledelsen eller uforudset lukning af luftrum eller en lufthavn (herunder lukning af start- og landingsbaner fra myndighedernes side) [Ændring 165]

vi.  meteorologiske forhold, som ikke er forenelige med flysikkerhed og, eller som har beskadiget flyet under flyvningen eller på forpladsen efter frigivelse til tjeneste, og som gør det umuligt at gennemføre flyvningen på en sikker måde, og [Ændring 166]

vii.  uforudsete arbejdsstridigheder hos det transporterende luftfartsselskab eller hos vigtige serviceydere som f.eks. lufthavne og lufttrafiktjenesteudøvere.” [Ændring 167]

2.  Følgende omstændigheder anses ikke for at være usædvanlige:

i.  tekniske problemer, som er en del af luftfartøjets normale drift, f.eks. et problem, der er konstateret under rutinevedligeholdelsen eller under inspektion af luftfartøjet før flyvningen, eller som opstår, fordi denne vedligeholdelse eller inspektion før flyvningen ikke er udført korrekt, og

ii.  udeblivelse af flybesætning eller kabinepersonale (undtagen som følge af arbejdsstridigheder). [Ændring 168]

BILAG II

"BILAG

LUFTFARTSSELSKABERS ANSVAR FOR PASSAGERER OG DERES BAGAGE

I denne note gives et sammendrag af de ansvarsregler, som anvendes af EF-luftfartsselskaber som krævet af EU-lovgivning og Montrealkonventionen.

KOMPENSATION I TILFÆLDE AF DØD ELLER SKADE

Der er ingen finansielle grænser for ansvaret for en passagers død eller personskade forårsaget af en ulykke om bord på luftfartøjet eller under enten indstigning eller udstigning. For skader på op til 113 100 SDR (afrundet beløb i lokal valuta) kan luftfartsselskabet ikke udelukke eller begrænse sit ansvar. Luftfartsselskabet hæfter ikke for højere beløb, hvis det kan godtgøre, at det ikke skyldes forsømmelighed eller anden fejl fra selskabets side, eller at skaden udelukkende skyldes forsømmelighed eller anden fejl fra en tredjeparts side.

FORSKUDSBETALINGER

Hvis en passager bliver dræbt eller såret, skal luftfartsselskabet give en forskudsbetaling til at dække øjeblikkelige økonomiske behov inden for 15 dage efter identifikationen af den person, der har ret til kompensation. I tilfælde af død må denne forskudsbetaling ikke være mindre end 18 096 SDR (afrundet beløb i lokal valuta).

PASSAGERFORSINKELSER

I tilfælde af passagerforsinkelse er luftfartsselskabet ansvarligt for skader, medmindre alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes for at undgå skaden, var blevet truffet, eller det ikke var muligt at træffe sådanne forholdsregler. Ved passagerforsinkelse er erstatnings¬ansvaret begrænset til 4 694 SDR (afrundet beløb i lokal valuta).

BORTKOMMET, BESKADIGET ELLER FORSINKET BAGAGE

I tilfælde af bortkommet, beskadiget eller forsinket bagage er luftfartsselskabet ansvarligt for op til 1 113 SDR (afrundet beløb i lokal valuta), idet denne erstatningsgrænse gælder pr. person og ikke pr. stykke indchecket bagage, medmindre der er aftalt en højere grænse mellem luftfartsselskabet og passageren ved en særlig interesseerklæring. Luftfartsselskabet er ikke ansvarligt for beskadiget eller bortkommet bagage, hvis beskadigelsen eller bortkomsten skyldes kvaliteten af eller en defekt ved bagagen. Luftfartsselskabet er ikke ansvarligt for forsinket bagage, hvis alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes for at undgå skaden som følge af forsinkelsen af bagagen, var blevet truffet, eller det ikke var muligt at træffe sådanne forholdsregler. For håndbagages vedkommende, herunder personlige ting, er luftfartsselskabet kun ansvarligt, hvis det er skyld i skaden.

HØJERE GRÆNSER FOR BAGAGE

En passager kan opnå en højere erstatningsgrænse ved at indgive en særlig erklæring senest ved indcheckningen og ved at betale et tillægsgebyr, hvis det kræves. Dette tillægsgebyr baseres på en tarif, som er relateret til de ekstra omkostninger, der er forbundet med transport og forsikring af den pågældende bagage, ud over erstatningsgrænsen på 1 131 SDR. Passagerne underrettes efter anmodning om denne tarif. Handicappede og bevægelses¬hæmmede passagerer tilbydes systematisk og gratis at kunne vælge at indgive en særlig interesseerklæring for transporten af deres mobilitetsudstyr.

TIDSFRISTER FOR KLAGER OVER BAGAGE

Hvis bagagen er beskadiget, forsinket, bortkommet eller ødelagt, skal passageren under alle omstændigheder hurtigst muligt indgive en skriftlig klage til luftfartsselskabet. For beskadiget bagage gælder skal passageren indgive klage inden for 7 dage, og for forsinket bagage inden for 21 dage, i begge tilfælde fra den dato, hvor bagagen blev udleveret til passageren. For at passagererne lettere skal kunne opfylde disse frister, skal luftfartsselskabet give dem mulighed for at udfylde en klageformular i lufthavnen. En sådan klageformular, der kan have form af en Property Irregularity Report (PIR), skal accepteres af luftfartsselskabet i lufthavnen som en klage.

KONTRAHERENDE OG TRANSPORTERENDE LUFTFARTSSELSKABERS ANSVAR

Hvis det luftfartsselskab, som i praksis gennemfører flyvningen, ikke er det samme som det kontraherende luftfartsselskab, har passageren ret til at rette en klage eller et skadeskrav til begge selskaber. Det gælder også, de tilfælde, hvor der er aftalt en særlig interesseerklæring for leveringen med det transporterende luftfartsselskab.

TIDSFRIST FOR SAGSANLÆG

Sagsanlæg vedrørende klage over skader, skal indbringes for retten inden for to år fra datoen for luftfartøjets ankomst eller fra den dato, hvor luftfartøjet skulle være ankommet.

GRUNDLAGET FOR OPLYSNINGERNE

Grundlaget for de ovennævnte regler er Montrealkonventionen af 28. maj 1999, som er gennemført i Fællesskabet ved forordning (EF) nr. 2027/97 (ændret ved forordning (EF) nr. 889/2002 og ved forordning (EU) nr. xxx) og ved national lovgivning i medlemsstaterne."

(1)EUT C 327 af 12.11.2013, s. 115.
(2)EUT C […] af […], s. […].
(3) Europa-Parlamentets holdning af 5.2.2014.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1).
(5)Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 af 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers erstatningsansvar for så vidt angår lufttransport af passagerer og deres bagage (EFT L 285 af 17.10.1997, s. 1).
(6)Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure (EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. marts 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktiv om ATB på forbrugerområdet) (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 65).
(8)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EC) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 1).
(10)EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59.
(11)EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.
(12) Datoen for denne forordnings ikrafttræden.
(13) Datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik