Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0072(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0020/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0020/2014

Συζήτηση :

PV 05/02/2014 - 5
CRE 05/02/2014 - 5

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.23
CRE 05/02/2014 - 9.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0092

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 684kWORD 387k
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχή βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης ***I
P7_TA(2014)0092A7-0020/2014
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0130),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία τού υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0066/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0020/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 115.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους
P7_TC1-COD(2012)0072

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου(5), έχουν συμβάλει σημαντικά στην προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών όταν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια διαταράσσονται λόγω άρνησης επιβίβασης, μεγάλων καθυστερήσεων, ματαιώσεων ή απώλειας αποσκευών.

(2)  Ορισμένες ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή των δικαιωμάτων βάσει των κανονισμών, εμπόδισαν ωστόσο την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού τους όσον αφορά την προστασία των επιβατών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και συνεπέστερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην Ένωση, απαιτούνται ορισμένες προσαρμογές του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Αυτό τονίστηκε στην έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια του 2010 που εξέδωσε η Επιτροπή σχετικά με την άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, στην οποία εξαγγέλθηκαν μέτρα για την εξασφάλιση συνόλου κοινών δικαιωμάτων, ιδίως για τους επιβάτες αερομεταφορών, και για την επαρκή επιβολή των εν λόγω δικαιωμάτων.

(2α)  Οι υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών προπληρώνονται από τον επιβάτη και επιδοτούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τους φορολογούμενους. Ως εκ τούτου, τα αεροπορικά εισιτήρια πρέπει να θεωρούνται «επακόλουθες συμβάσεις», βάσει των οποίων οι αεροπορικές εταιρείες εγγυώνται ότι θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της σύμβασης με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα. [Τροπολογία 1]

(3)  Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους αερομεταφορείς και τους επιβάτες, απαιτείται επακριβέστερος ορισμός της έννοιας «έκτακτες περιστάσεις», ο οποίος να λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-549/07 (Wallentin-Hermann). Ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω μέσω μη εξαντλητικού καταλόγου περιστάσεων που θα προσδιορίζονται σαφώς ως έκτακτες ή μη. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την προσθήκη στοιχείων στον εν λόγω κατάλογο, εφόσον είναι αναγκαίο. [Τροπολογία 2]

(4)  Στην υπόθεση C-173/07 (Emirates), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι ο όρος «πτήση» κατά την έννοια του κανονισμού 261/2004 πρέπει να ερμηνευθεί ως συνιστάμενη στην ουσία σε μία διενέργεια αερομεταφοράς, αποτελούσα, τρόπον τινά, μία «μονάδα» της μεταφοράς αυτής, εκτελούμενη από έναν αερομεταφορέα ο οποίος και ορίζει το δρομολόγιό της. Προκειμένου να αποφευχθεί η αβεβαιότητα θα πρέπει να παρασχεθεί τώρα σαφής ορισμός της έννοιας «πτήση» καθώς και των συναφών εννοιών «ανταπόκριση» και «ταξίδι».

(5)  Στην υπόθεση C-22/11 (Finnair), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η έννοια «άρνηση επιβιβάσεως» πρέπει να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι καλύπτει όχι μόνον την άρνηση επιβιβάσεως που οφείλεται σε υπεράριθμες κρατήσεις αλλά και την άρνηση επιβιβάσεως για άλλους λόγους, όπως είναι οι λόγοι που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχειρήσεως του αερομεταφορέα. Με βάση την εν λόγω επιβεβαίωση, δεν υπάρχει λόγος τροποποίησης του υφιστάμενου ορισμού Ο ορισμός της έννοιας «άρνηση επιβιβάσεως» θα πρέπει να καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες η προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης μετατίθεται σε προγενέστερη ώρα με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να χάνει την πτήση. [Τροπολογία 3]

(6)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 εφαρμόζεται επίσης στους επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση για το αεροπορικό τους ταξίδι ως μέρος οργανωμένου ταξιδίου. Ωστόσο, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι επιβάτες είναι δυνατόν να μην σωρεύουν αντίστοιχα δικαιώματα, ιδίως βάσει του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου(6). Οι επιβάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν βάσει ποιας νομοθεσίας θα υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης αλλά δεν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα σωρευτικής αποζημίωσης για το ίδιο πρόβλημα βάσει αμφότερων των νομικών πράξεων. Δεν θα πρέπει να αφορά τους επιβάτες με ποιον τρόπο οι αερομεταφορείς και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες κατανέμουν τις εν λόγω αιτήσεις αποζημίωσης μεταξύ θα πρέπει να παρέχουν αμελλητί στους επιβάτες τα απαραίτητα στοιχεία για την οριστικοποίηση των αιτήσεων αποζημίωσής τους. [Τροπολογία 4]

(7)  Προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας, δεν θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν οι επιβάτες δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουν άρνηση επιβίβασης σε ταξίδι κάποιο σκέλος του ταξιδιού επιστροφής με εισιτήριο μετ' επιστροφής επειδή δεν έχουν ταξιδέψει στο πρώτο σε κάθε σκέλος της μετάβασης που καλύπτει το εισιτήριο. [Τροπολογία 5]

(8)  Σήμερα, επιβάλλονται στους επιβάτες κυρώσεις υπό την μορφή διοικητικών τελών για τη γραφή του ονόματός τους. Οι εύλογες διορθώσεις των σφαλμάτων στις κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται δωρεάν εφόσον δεν συνεπάγονται αλλαγές στην ώρα, την ημερομηνία, τη διαδρομή ή τον επιβάτη. [Τροπολογία 6]

(9)  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι σε περιπτώσεις ματαιώσεων η επιλογή μεταξύ της επιστροφής χρημάτων, της συνέχειας του ταξιδίου με μεταφορά με άλλη πτήση, ή του ταξιδιού αργότερα κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αποτελεί απόφαση του επιβάτη και όχι του αερομεταφορέα. [Τροπολογία 7]

(9α)  Σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης από τον επιβάτη οι αερομεταφορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να επιστρέψουν ανέξοδα τους ήδη καταβληθέντες φόρους. [Τροπολογία 8]

(9β)  Εάν ο επιβάτης αποφασίσει, βάσει συμφωνίας, να ταξιδέψει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, οι δαπάνες μετάβασης στο αεροδρόμιο και αναχώρησης από αυτό για την ακυρωθείσα πτήση θα πρέπει πάντα να επιστρέφονται στο ακέραιο. Στις εν λόγω δαπάνες θα πρέπει πάντα να συγκαταλέγονται δαπάνες για δημόσια μέσα μεταφοράς και για ταξί και τέλη στάθμευσης στον αερολιμένα. [Τροπολογία 9]

(9γ)  Η οικονομική προστασία των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης της αεροπορικής εταιρείας αποτελεί βασικό στοιχείο ενός αποτελεσματικού καθεστώτος δικαιωμάτων των επιβατών. Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση ματαίωσης πτήσεων λόγω αφερεγγυότητας ενός αερομεταφορέα ή αναστολής των δραστηριοτήτων ενός αερομεταφορέα εξαιτίας της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις που να εξασφαλίζουν την επιστροφή των χρημάτων ή τον επαναπατρισμό των επιβατών. [Τροπολογία 10]

(9δ)  Η δημιουργία ενός ταμείου εγγυήσεων ή ενός συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης θα επιτρέψει, για παράδειγμα, στον αερομεταφορέα να εξασφαλίσει την επιστροφή των χρημάτων των επιβατών ή τον επαναπατρισμό τους κατόπιν ματαίωσης πτήσης λόγω αφερεγγυότητας ενός αερομεταφορέα ή αναστολής των δραστηριοτήτων ενός αερομεταφορέα εξαιτίας της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του. [Τροπολογία 11]

(10)  Οι αερολιμένες Ο φορέας διαχείρισης αερολιμένα και οι χρήστες των αερολιμένων όπως οι αερομεταφορείς, και οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας και οι πάροχοι συνδρομής για επιβάτες με αναπηρία και επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να συνεργάζονται λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την επιβολή του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των χρηστών του αερολιμένα για να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις που έχουν στους επιβάτες οι πολλαπλές διακοπές των πτήσεων, εξασφαλίζοντας την παροχή φροντίδας και τη μεταφορά με άλλες πτήσεις. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδια, οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων θα πρέπει να εξασφαλίσουν τον κατάλληλο συντονισμό μέσω κατάλληλου σχεδίου απρόβλεπτων καταστάσεων για τέτοια συμβάντα και να συνεργάζονται με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές για την κατάρτιση των εν λόγω σχεδίων. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να αξιολογούνται από τις εθνικές αρχές επιβολής, οι οποίες μπορούν να ζητήσουν προσαρμογές εάν κριθεί απαραίτητο. [Τροπολογία 12]

(10α)  Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να θεσπίσουν διαδικασίες και συντονισμένη δράση, ούτως ώστε να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση στους καθηλωμένους επιβάτες. Στις εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να υποδεικνύεται με σαφήνεια ο υπεύθυνος, σε κάθε αερολιμένα, για την παροχή φροντίδας και βοήθειας, για την μεταφορά των επιβατών με άλλες πτήσεις ή την επιστροφή χρημάτων και θα πρέπει να να καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. [Τροπολογία 13]

(10β)  Προκειμένου να παρέχεται βοήθεια στους επιβάτες σε περίπτωση διακοπών ή καθυστερήσεων πτήσεων και ζημίας ή απώλειας αποσκευών, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να συστήνουν γραφεία επικοινωνίας στους αερολιμένες, όπου το προσωπικό τους ή τρίτοι εξουσιοδοτημένοι από αυτές θα πρέπει να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στους επιβάτες όσον αφορά τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και να τους παρέχουν επίσης βοήθεια για την ανάληψη άμεσων ενεργειών. [Τροπολογία 14]

(11)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 θα πρέπει να συμπεριλάβει ρητά το δικαίωμα αποζημίωσης για επιβάτες που αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και C-432/07 (Sturgeon) και με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, βάσει της οποίας απαιτείται συγκρίσιμες καταστάσεις να τυγχάνουν ίδιας μεταχείρισης. Ταυτόχρονα, Τα όρια άνω των οποίων οι καθυστερήσεις γεννούν δικαίωμα αποζημίωσης θα πρέπει να αυξηθούν για να ληφθούν μεταξύ άλλων υπόψη οι οικονομικές επιπτώσεις στον κλάδο. και να αποφευχθεί εξαιτίας αυτού η τυχόν αύξηση της συχνότητας των ματαιώσεων. Για να Θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα ότι θα εξασφαλιστεί ότι πως οι πολίτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ αντιμετωπίζουν ομοιογενείς όρους αποζημίωσης., το όριο θα πρέπει να είναι το ίδιο για όλα τα ταξίδια εντός της ΕΕ, αλλά και θα πρέπει να εξαρτάται από Ταυτόχρονα, ορισμένα όρια θα πρέπει να τοποθετηθούν σε υψηλότερο επίπεδο ανάλογα με την απόσταση του ταξιδίου προς και από τρίτες χώρες για να ληφθούν υπόψη οι επιχειρησιακές δυσκολίες των αερομεταφορέων κατά την αντιμετώπιση καθυστερήσεων σε απομακρυσμένους αερολιμένες. Όσον αφορά το ύψος της αποζημίωσης, θα πρέπει πάντα να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής για την ίδια απόσταση που καλύπτει η εκάστοτε πτήση. [Τροπολογία 15]

(12)  Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 θα πρέπει να επιβεβαιώνει ρητά ότι οι επιπτώσεις στους επιβάτες από τον αναπρογραμματισμό των πτήσεων είναι παρόμοιες με τις μεγάλες καθυστερήσεις ή την άρνηση επιβιβάσεως και θα πρέπει συνεπώς να γεννούν παρόμοια δικαιώματα. [Τροπολογία 16]

(13)  Οι επιβάτες που χάνουν την πτήση ανταπόκρισης λόγω αναπρογραμματισμού ή καθυστέρησης της πτήσης θα πρέπει να δέχονται κατάλληλη φροντίδα ενώ περιμένουν την μεταφορά με άλλη πτήση. Σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-11/11 (Air France κατά Folkerts) οι εν λόγω επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποζημίωσης σε παρόμοια βάση με τους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις έχουν καθυστερήσει ή ματαιωθεί αναλόγως της καθυστέρησης που αντιμετώπισαν για να φτάσουν στον τελικό προορισμό του ταξιδιού τους. [Τροπολογία 17]

(13α)  Κατά κανόνα, η προσφορά βοήθειας και μεταφοράς με άλλη πτήση θα πρέπει να είναι υποχρέωση του αερομεταφορέα, ο οποίος ευθύνεται για τον αναπρογραμματισμό ή την καθυστέρηση. Ωστόσο, προκειμένου να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση για τον συγκεκριμένο αερομεταφορέα, η αποζημίωση που θα πρέπει να καταβάλλεται στον επιβάτη, θα πρέπει να εξαρτάται από την καθυστέρηση της προηγούμενης πτήσης ανταπόκρισης στο σημείο ανταπόκρισης. [Τροπολογία 18]

(13β)  Οι επιβάτες με αναπηρία ή οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα που χάνουν πτήση ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης εξαιτίας υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε αερολιμένες θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή φροντίδα ενόσω περιμένουν τη μεταφορά τους με άλλη πτήση. Οι επιβάτες αυτοί θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποζημίωσης από τον φορέα διαχείρισης αερολιμένα σε παρόμοια βάση με τους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις έχουν καθυστερήσει ή ματαιωθεί από τον αερομεταφορέα. [Τροπολογία 19]

(14)  Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των επιβατών, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι επιβάτες των οποίων η πτήση καθυστέρησε έχουν δικαίωμα σε φροντίδα και αποζημίωση ανεξάρτητα του αν περιμένουν στον τερματικό σταθμό του αερολιμένα ή έχουν ήδη καταλάβει τις θέσεις τους στο αεροσκάφος. Ωστόσο, επειδή στην δεύτερη περίπτωση οι επιβάτες δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που διατίθενται στον τερματικό σταθμό, τα δικαιώματά τους θα πρέπει να ενισχυθούν όσον αφορά τις βασικές τους ανάγκες και όσον αφορά το δικαίωμα τους να αποβιβαστούν.

(15)  Στις περιπτώσεις που κάποιος επιβάτης έχει επιλέξει μεταφορά με άλλη πτήση το νωρίτερο δυνατόν, ο αερομεταφορέας συχνά επιτρέπει την μεταφορά με άλλη πτήση υπό την προϋπόθεση της διάθεσης θέσεων στις δικές του πτήσεις, αρνούμενος έτσι στους επιβάτες την δυνατότητα να μεταφερθούν με άλλη πτήση ταχύτερα μέσω εναλλακτικών δρομολογίων. Θα πρέπει να καθιερωθεί ότι μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου, ο αερομεταφορέας θα πρέπει να προσφέρει μεταφορά με άλλη πτήση με δρομολόγιο άλλου μεταφορέα ή με άλλο τρόπο μεταφοράς, εφόσον αυτό μπορεί να επιταχύνει την μεταφορά με άλλα μέσα. Η μεταφορά με εναλλακτική πτήση θα πρέπει να εξαρτάται από την διαθεσιμότητα θέσεων.

(16)  Σήμερα, οι αερομεταφορείς έχουν απεριόριστη ευθύνη για την παροχή καταλύματος στους επιβάτες τους σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων μακράς διαρκείας. Αυτή η αβεβαιότητα που συνδέεται με την έλλειψη προβλέψιμου χρονικού ορίου ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα του μεταφορέα. Συνεπώς, Ωστόσο, ο αερομεταφορέας θα πρέπει να μπορεί να περιορίσει την παροχή φροντίδας όσον αφορά την κάλυψη της διάρκειας παροχής καταλύματος και, σε περιπτώσεις στις οποίες οι επιβάτες διευθετούν οι ίδιοι τη διαμονή τους, όσον αφορά την κάλυψη του κόστους και την παροχή φροντίδας μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου. Επιπλέον, ο προγραμματισμός για απρόβλεπτες καταστάσεις και η ταχεία μεταφορά με άλλη πτήση θα πρέπει να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο να μένουν οι επιβάτες καθηλωμένοι για μεγάλες χρονικές περιόδους. [Τροπολογία 20]

(17)  Η εφαρμογή ορισμένων δικαιωμάτων των επιβατών, ιδίως του δικαιώματος στην παροχή καταλύματος, έχει αποδειχτεί ότι είναι δυσανάλογη προς τα έσοδα των αερομεταφορέων για ορισμένες πτητικές λειτουργίες μικρής κλίμακας. Οι πτήσεις που εκτελούνται με μικρά αεροσκάφη σε μικρές αποστάσεις θα πρέπει συνεπώς να εξαιρεθούν από την υποχρέωση πληρωμής καταλύματος, παρόλο που ο αερομεταφορέας θα εξακολουθεί να υποχρεούται να βοηθήσει τον επιβάτη να βρει το εν λόγω κατάλυμα. [Τροπολογία 21]

(18)  Για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα μειωμένης κινητικότητας και άλλα άτομα με ειδικές ανάγκες όπως τα ασυνόδευτα παιδιά, οι έγκυες και τα άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας, ίσως να είναι δυσκολότερο να βρεθεί κατάλυμα σε περίπτωση διακοπής της πτήσης. Συνεπώς, οι τυχόν περιορισμοί του δικαιώματος στην παροχή καταλύματος σε περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων ή για περιφερειακές πτήσεις, δεν θα πρέπει να ισχύουν καμία περίπτωση για τις εν λόγω κατηγορίες επιβατών. [Τροπολογία 22]

(18a)  Σε περίπτωση που ο κοινοτικός αερομεταφορέας απαιτεί τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα μειωμένης κινητικότητας να συνοδεύονται από πρόσωπο που τους παρέχει φροντίδα, το πρόσωπο αυτό δεν θα πρέπει να υπόκειται στην καταβολή του σχετικού φόρου αναχώρησης από αερολιμένα. [Τροπολογία 23]

(18β)  Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα με μειωμένη κινητικότητα και τα άτομα με αναπηρίες θα διαθέτουν ανά πάσα στιγμή δωρεάν το δικαίωμα χρήσης αναπνευστικών συσκευών, ασφαλών και εγκεκριμένων, επί του αεροσκάφους. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο του εγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού οξυγόνου σε συνεργασία με τον κλάδο και οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες και τα ΑΜΚ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις προδιαγραφές ασφαλείας. [Τροπολογία 24]

(19)  Οι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι σημερινές μεγάλες καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων στην ΕΕ δεν έγκεινται στην αποκλειστική ευθύνη των αερομεταφορέων. Προκειμένου να δοθούν κίνητρα σε όλους τους παράγοντες της αλυσίδας της πολιτικής αεροπορίας να επιζητούν αποτελεσματικές και έγκαιρες λύσεις για να περιορίζεται στο ελάχιστο η ταλαιπωρία που προκαλούν στους επιβάτες οι μεγάλες καθυστερήσεις και οι ματαιώσεις, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης από τρίτους που συνέβαλαν σε γεγονός που γεννά την αποζημίωση ή άλλες υποχρεώσεις.

(20)  Οι επιβάτες θα πρέπει αφενός να ενημερώνονται σωστά σχετικά με τα δικαιώματά τους σε περίπτωση διακοπής της πτήσης, αναπρογραμματισμού και άρνησης επιβίβασης, αλλά θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τα αίτια της ίδιας της διακοπής, αμέσως μόλις οι πληροφορίες καταστούν διαθέσιμες. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει επίσης να παρέχεται από τον αερομεταφορέα και στον τόπο όπου ο επιβάτης αγόρασε το εισιτήριο μέσω μεσάζοντος εγκατεστημένου στην Ένωση. Επιπλέον, οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τις πιο απλές και ταχείες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων αποζημιώσεως ή καταγγελιών, ούτως ώστε να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους. [Τροπολογία 25]

(21)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών, θα πρέπει να οριστεί επακριβέστερα ο ρόλος των εθνικών αρχών επιβολής και σαφώς να μην σχετίζονται με την διεκπεραίωση των μεμονωμένων καταγγελιών των επιβατών.

(21α)  Για να συνδράμουν τις εθνικές αρχές επιβολής κατά την εκπλήρωση του ρόλου τους όσον αφορά την επιβολή του παρόντος κανονισμού, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να τους παρέχουν σχετική τεκμηρίωση συμμόρφωσης που να αποδεικνύει ότι συμμορφώνονται δεόντως με όλα τα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 26]

(21β)  Δεδομένου ότι η εμπορική αεροπορία είναι ενσωματωμένη στην αγορά της Ένωσης, τα μέτρα για τη διασφάλιση της επιβολής του παρόντος κανονισμού θα είναι αποτελεσματικότερα σε επίπεδο Ένωσης με την αυξημένη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των επιβατών των αεροπλάνων όσον αφορά τη συμμόρφωση των αερομεταφορέων με τις απαιτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών δημοσιεύοντας έναν κατάλογο αερομεταφορέων που αδυνατούν συστηματικά να συμμορφωθούν με τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 27]

(22)  Οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς για τις σχετικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης και καταγγελιών στους αερομεταφορείς και θα πρέπει να τους εφιστάται η προσοχή στις σχετικές εφαρμοστέες προθεσμίες, και ειδικότερα εκείνες του άρθρου 16α παράγραφος 2, ενώ θα πρέπει να λαμβάνουν απάντηση εντός εύλογου χρόνου το συντομότερο δυνατόν. Οι επιβάτες θα πρέπει να διαθέτουν επίσης την δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες κατά των αερομεταφορέων μέσω εξωδικαστικών μέτρων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλα στελεχωμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίλυση διαφορών μεταξύ επιβατών και αερομεταφορέων. Ωστόσο, επειδή το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω μέτρα δεν θα πρέπει ούτε να προλαμβάνουν ούτε να εμποδίζουν την προσφυγή των επιβατών στη δικαιοσύνη. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει πάντα να παρέχονται στους επιβάτες οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή των εν λόγω διαδικασιών σε κάθε χώρα. Για την απλή, γρήγορη και οικονομική διεκπεραίωση των αιτήσεων αποζημίωσης μέσω εξωδικαστικών και δικαστικών διαδικασιών θα πρέπει να επισημανθούν ιδίως οι διαδικασίες επιγραμμικής και εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών, καθώς και η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. [Τροπολογία 28]

(22α)  Πριν από την αίτηση αποζημίωσης θα πρέπει να προηγείται πάντα μια καταγγελία. [Τροπολογία 29]

(23)  Στην υπόθεση C-139/11 (Moré κατά KLM), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσαφήνισε ότι οι προθεσμίες για την αξίωση καταβολής αποζημιώσεως καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες κάθε κράτους μέλους. Οι προθεσμίες για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών(7). [Τροπολογία 30]

(24)  Η τακτική ροή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών επιβολής θα επέτρεπε στην Επιτροπή να εκπληρώνει καλύτερα τον ρόλο της όσον αφορά την παρακολούθηση και τον συντονισμό των εθνικών αρχών και την υποστήριξή τους.

(25)  Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8).

(26)  Για την έκδοση εκτελεστικών αποφάσεων όσον αφορά το περιεχόμενο των εκθέσεων δραστηριοτήτων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία.

(26α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους αερομεταφορείς και τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η αποσαφήνιση της έννοιας «έκτακτες περιστάσεις», με βάση το έργο των εθνικών αρχών επιβολής και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις με τις εθνικές αρχές επιβολής κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 31]

(27)  Για να εξασφαλιστεί ότι η ζημία ή η απώλεια εξοπλισμού κινητικότητας αποζημιώνεται πλήρως, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να παρέχουν δωρεάν στα άτομα και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε αερολιμένες ενημερώνουν τους επιβάτες με αναπηρία ή τους επιβάτες μειωμένης κινητικότητας κατά την κράτηση και κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων για την ευκαιρία υποβολής ειδικής δήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία, σύμφωνα με τη σύμβαση του Μόντρεαλ, θα τους επιτρέπει να ζητήσουν πλήρη αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας. Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να ενημερώνουν τους επιβάτες, κατά την κράτηση των εισιτηρίων, για την ύπαρξη της εν λόγω δήλωσης και για τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν. [Τροπολογία 32]

(28)  Ορισμένες φορές δημιουργείται σύγχυση στους επιβάτες όσον αφορά τις διαστάσεις, το βάρος ή τον αριθμό των αποσκευών που επιτρέπεται να μεταφέρουν. Για να εξασφαλιστεί πλήρης ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια αποσκευών που περιλαμβάνει το εισιτήριό τους, τόσο για τις χειραποσκευές όσο και για τις παραδιδόμενες αποσκευές, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς τα εν λόγω επιτρεπόμενα όρια κατά την κράτηση και στον αερολιμένα.

(29)  Τα μουσικά όργανα θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να γίνονται δεκτά ως αποσκευές εντός του θαλάμου επιβατών και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να μεταφέρονται στο μέτρο του δυνατού υπό τις κατάλληλες συνθήκες στο τμήμα μεταφοράς εμπορευμάτων του αεροσκάφους. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι επιβάτες να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κατά πόσον το μουσικό τους όργανο μπορεί να αποθηκευτεί στον θάλαμο επιβατών, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να τους ενημερώνουν για το μέγεθος των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97. [Τροπολογία 33]

(30)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και συνεπής εφαρμογή των δικαιωμάτων που παρέχονται στους επιβάτες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97, οι εθνικές αρχές επιβολής που ορίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν και να επιβάλλουν τα δικαιώματα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97.

(31)  Με δεδομένες τις σύντομες προθεσμίες για την υποβολή καταγγελιών για απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών, θα πρέπει να συσταθεί σε όλους τους αερολιμένες ειδική υπηρεσία αναζήτησης αποσκευών, όπου οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελία κατά την άφιξή τους. Για τον σκοπό αυτό, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να παρέχουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελία παρέχοντας έντυπο καταγγελίας στον αερολιμένα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το εν λόγω έντυπο μπορεί επίσης να έχει τη μορφή κοινής Δήλωσης Μη Παράδοσης Αποσκευής (Property Irregularity Report ή PIR). Η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει τη μορφή του τυποποιημένου εντύπου καταγγελίας μέσω εκτελεστικών πράξεων. [Τροπολογία 34]

(32)  Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 έχει καταστεί παρωχημένο επειδή τα θέματα ασφάλισης ρυθμίζονται πλέον με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 785/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9). Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθεί.

(33)  Για να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές εξελίξεις, απαιτείται η τροποποίηση των χρηματικών ορίων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97, όπως αναθεωρήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) το 2009 δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 της σύμβασης του Μόντρεαλ.

(34)  Για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη αντιστοιχία μεταξύ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 και της σύμβασης του Μόντρεαλ, η Επιτροπή θα πρέπει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδίδει πράξεις. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα επιτρέψει στην Επιτροπή να τροποποιεί τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97, εφόσον αυτά αναπροσαρμόζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 της σύμβασης του Μόντρεαλ.

(35)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις αρχές του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την απαγόρευση κάθε είδους διακρίσεων και την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου.

(35α)  Για να βελτιωθεί η προστασία των επιβατών ακόμη και πέραν των συνόρων της Ένωσης, τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να ρυθμίζονται με διμερείς και διεθνείς συμφωνίες. [Τροπολογία 35]

(35β)  Θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν ειδικές εγκαταστάσεις σε επιβάτες με σοβαρή αναπηρία που χρειάζονται εγκαταστάσεις αλλαγής και υγιεινής (τους λεγόμενους «χώρους αλλαγής») σε όλα τα αεροδρόμια της Ένωσης στα οποία ο ετήσιος αριθμός των διερχόμενων επιβατών υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο. [Τροπολογία 36]

(35γ)  Οι εθνικές αρχές επιβολής που συγκροτούνται από τα κράτη μέλη («ΕΑΕ») δεν διαθέτουν πάντοτε επαρκή εξουσία ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει συνεπώς να εκχωρούν στις ΕΑΕ επαρκή εξουσία ώστε να τιμωρούν παραβάσεις και να επιλύουν διαφορές μεταξύ επιβατών και εταιρειών, και όλες οι ΕΑΕ θα πρέπει να διερευνούν πλήρως όλες τις καταγγελίες που λαμβάνουν, [Τροπολογία 37]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός 261/2004 τροποποιείται ως εξής:

-1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«δ) σε περιπτώσεις υποβάθμισης θέσης.». [Τροπολογία 38]

"

-1α) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ε) απώλειας πτήσης ανταπόκρισης.». [Τροπολογία 39]

"

-1β) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 διαγράφεται. [Τροπολογία 174/αναθ.]

1)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  Ο ορισμός στο στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

««κοινοτικός αερομεταφορέας»: αερομεταφορέας που διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, την οποία έχει χορηγήσει κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·

________________________

* Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3).»·

"

β)  Ο ορισμός στο στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) «διοργανωτής»: το πρόσωπο το οποίο, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα μη περιστασιακό τρόπο, διοργανώνει οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις(10) τα πωλεί ή τα προσφέρει προς πώληση είτε απ’ ευθείας είτε μέσω πωλητή λιανικής·»· [Τροπολογία 40]

"

β)  Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ζ) «κράτηση»: η κατοχή από τον επιβάτη εισιτηρίου, ή άλλου στοιχείου, το οποίο αποδεικνύει ότι η κράτηση έχει γίνει δεκτή και καταγραφεί από τον αερομεταφορέα ή τον διοργανωτή·». [Τροπολογία 41]

"

γ)  Ο ορισμός στο σημείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«θ) «άτομο με αναπηρία» ή «άτομο με μειωμένη κινητικότητας κινητικότητα»: άτομο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς του οποίου η κινητικότητα είναι μειωμένη κατά τη χρήση μεταφορικών μέσων, λόγω οιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (είτε αυτή αφορά τα αισθητήρια όργανα είτε την κινητικότητα είτε είναι μόνιμη είτε προσωρινή), διανοητικής αναπηρίας ή αδυναμίας, ή λόγω οιασδήποτε άλλης αιτίας αναπηρίας ή ηλικίας, και του οποίου η κατάσταση χρειάζεται κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού·»· [Τροπολογία 42]

"

γα)  Το στοιχείο ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ι) «άρνηση επιβίβασης», η άρνηση να μεταφερθούν σε μια πτήση επιβάτες, μολονότι εμφανίσθηκαν προς επιβίβαση υπό τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 2, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να μην τους επιτραπεί η επιβίβαση, όπως λόγοι υγείας, ασφάλειας, ή έλλειψης των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων. Πτήση, η οποία αναχώρησε πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, με αποτέλεσμα να την χάσει ο επιβάτης, θεωρείται πτήση για την οποία ο επιβάτης αντιμετώπισε άρνηση επιβιβάσεως·» [Τροπολογία 43]

"

δ)  Στον ορισμό της «ματαίωσης» στο σημείο ιβ) προστίθεται η εξής πρόταση:"

«ιβ) Η πτήση κατά την οποία το αεροσκάφος απογειώθηκε, αλλά για οποιοδήποτε λόγο αναγκάστηκε στη συνέχεια να προσγειωθεί σε αερολιμένα διαφορετικό από τον αερολιμένα προορισμού ή να επιστρέψει στον αερολιμένα αναχώρησης, όπου οι επιβάτες του εν λόγω αεροσκάφους μεταφέρθηκαν σε άλλες πτήσεις για αναχώρηση, θεωρείται ως ματαιωθείσα πτήση·»· [Τροπολογία 44]

"

ε)  Προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί:"

«ιγ) «έκτακτες περιστάσεις»: περιστάσεις οι οποίες εκ της φύσεως και των αιτίων τους δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την κανονική άσκηση εκφεύγουν της ελεγχόμενης άσκησης της δραστηριότητας του οικείου αερομεταφορέα και εκφεύγουν του αποτελεσματικού ελέγχου του δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι σχετικοί εφαρμοστέοι κανόνες ασφαλείας. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνουν τις περιορίζονται στις περιστάσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 1· [Τροπολογία 45]

   ιδ) «πτήση»»: εκτέλεση αερομεταφοράς μεταξύ δύο αερολιμένων· οι ενδιάμεσες στάσεις αποκλειστικά για τεχνικούς ή λειτουργικούς σκοπούς δεν λαμβάνονται υπόψη·
   ιε) «πτήση ανταπόκρισης»: πτήση η οποία βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς ή μοναδικού αριθμού κράτησης ή αμφότερων, έχει σκοπό να επιτρέψει στον επιβάτη να φτάσει σε σημείο ανταπόκρισης προκειμένου να αναχωρήσει με άλλη πτήση, ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο του άρθρου 6α, η συγκεκριμένη άλλη πτήση που αναχωρεί από το σημείο ανταπόκρισης· [Τροπολογία 46]
   ιστ) «ταξίδι»: πτήση ή συνεχής σειρά πτήσεων ανταπόκρισης για τη μεταφορά επιβάτη από τον αερολιμένα αναχώρησης στον τελικό του προορισμό σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς·
   ιζ) «αερολιμένας»»: κάθε χώρος διαρρυθμισμένος ειδικά για την προσγείωση, την απογείωση και τους ελιγμούς αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της κίνησης και της εξυπηρέτησης των αεροσκαφών, καθώς και των εγκαταστάσεων που υποβοηθούν τις εμπορικές αεροπορικές μεταφορές·
   ιη) «φορέας διαχείρισης αερολιμένα»: φορέας ο οποίος, σε συνδυασμό ή όχι με άλλες δραστηριότητες, ανάλογα με την περίπτωση, έχει ως στόχο, δυνάμει εθνικών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή συμβάσεων, τη διοίκηση και τη διαχείριση των αερολιμενικών υποδομών ή των υποδομών αερολιμενικών δικτύων και το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων αερομεταφορέων που εξυπηρετούν τους συγκεκριμένους αερολιμένες ή αερολιμενικά δίκτυα σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του· [Τροπολογία 47]
   ιθ) «τιμή εισιτηρίου»: το πλήρες αντίτιμο που καταβάλλεται για εισιτήριο που περιλαμβάνει τον αεροπορικό ναύλο, και όλους τους επιβαλλόμενους φόρους, επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις και τέλη που καταβάλλονται για όλες τις προαιρετικές και μη προαιρετικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο εισιτήριο, όπως όλες οι δαπάνες του ελέγχου, της παράδοσης του εισιτηρίου, της έκδοσης της κάρτας επιβίβασης και της μεταφοράς μιας ελάχιστης ποσότητας αποσκευών, συμπεριλαμβανομένης μίας χειραποσκευής, μίας παραδιδόμενης αποσκευής και απαραίτητων ειδών, καθώς και όλες οι δαπάνες που συνδέονται με την πληρωμή, όπως οι χρεώσεις πιστωτικών καρτών· η τιμή εισιτηρίου που δημοσιεύεται εκ των προτέρων, περιλαμβάνει πάντα το τελικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί· [Τροπολογία 48]
   κ) «τιμή πτήσης»: η αξία που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής του εισιτηρίου επί τον λόγο της απόστασης της πτήσης προς την συνολική απόσταση του ταξιδίου (ή των ταξιδίων) που καλύπτει το εισιτήριο όταν η τιμή του εισιτηρίου δεν είναι γνωστή, το ύψος τυχόν επιστροφής αντιτίμου ορίζεται στο επιπλέον κόστος της πρώτης θέσης για τη συγκεκριμένη πτήση· [Τροπολογία 49]
   κα) «ώρα αναχώρησης»: η χρονική στιγμή κατά την οποία το αεροσκάφος εγκαταλείπει τη θέση αναχώρησης, ωθείται προς τα πίσω ή κινείται με δικά του μέσα (ώρα αναχώρησης από τη θέση στάθμευσης)·
   κβ) «ώρα άφιξης»: η χρονική στιγμή κατά την οποία το αεροσκάφος φθάνει στην θέση άφιξης και ενεργοποιούνται τα φρένα στάθμευσης (χρόνος επαναφοράς στη θέση ακινητοποίησης)·
   κγ) «καθυστέρηση διαδρόμου»: κατά την αναχώρηση, ο χρόνος κατά τον οποίο το αεροσκάφος παραμένει στο έδαφος από την έναρξη ολοκλήρωση της επιβίβασης των επιβατών μέχρι την ώρα απογείωσης του αεροσκάφους, ή, κατά την άφιξη, ο χρόνος από την προσγείωση του αεροσκάφους και την ώρα έναρξης της αποβίβασης των επιβατών· [Τροπολογία 50]
   κδ) «νύχτα»: η χρονική περίοδος από το μεσονύκτιο μέχρι τις 6 π.μ.·
   κε) «ασυνόδευτο παιδί»: παιδί που ταξιδεύει χωρίς να συνοδεύεται από γονέα ή κηδεμόνα και για το οποίο ο αερομεταφορέας έχει αναλάβει την ευθύνη της φροντίδας σύμφωνα με τους δημοσιευμένους κανόνες του·
   κεα) «καθυστέρηση άφιξης»: η διαφορά μεταξύ της ώρας άφιξης της πτήσης που αναγράφεται στο εισιτήριο του επιβάτη και της πραγματικής ώρας άφιξης της πτήσης. Πτήση κατά την οποία το αεροσκάφος απογειώθηκε, αλλά αναγκάστηκε στη συνέχεια να επιστρέψει στον αερολιμένα αναχώρησης και απογειώθηκε ξανά αργότερα θεωρείται περίπτωση καθυστέρησης άφιξης. Παρομοίως, πτήση κατά την οποία το αεροσκάφος παρεξέκλινε της πορείας του, όμως τελικά έφτασε στον τελικό προορισμό του ή σε αερολιμένα που γειτονεύει με τον τελικό προορισμό θεωρείται περίπτωση καθυστέρησης άφιξης· [Τροπολογία 51]
   κεβ) «μεταφορά με άλλη πτήση»: εναλλακτική προσφορά μεταφοράς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, η οποία επιτρέπει στον επιβάτη να φτάσει στον τελικό προορισμό του.». [Τροπολογία 52]

"

2)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες:

   α) έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση στη συγκεκριμένη πτήση και, εκτός από την περίπτωση ματαιώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 5, και την περίπτωση αναπρογραμματισμού που προβλέπεται στο άρθρο 6 ή την περίπτωση πτήσης ανταπόκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 6α, παρουσιάζονται για επιβίβαση, [Τροπολογία 53]
   όπως έχει ορίσει και την ώρα που έχει υποδείξει προηγουμένως εγγράφως (ενδεχομένως και με ηλεκτρονικά μέσα) ο αερομεταφορέας, ο διοργανωτής ή ο εξουσιοδοτημένος ταξιδιωτικός του πράκτορας,

ή, εφόσον δεν προσδιορίζεται η ώρα,

   το αργότερο 45 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ή
   β) έχουν μεταφερθεί από τον αερομεταφορέα ή τον διοργανωτή από την πτήση για την οποία είχαν κράτηση σε άλλη πτήση, ανεξαρτήτως αιτίας. ·
   αα) Στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται για επιβάτες που ταξιδεύουν δωρεάν ή με έκπτωση στην οποία δεν έχει άμεση ή έμμεση πρόσβαση το ευρύ κοινό, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών για τα οποία δεν γίνεται κράτηση χωριστής θέσης. Ωστόσο, εφαρμόζεται στους επιβάτες που ταξιδεύουν με εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή άλλων εμπορικών προγραμμάτων ενός αερομεταφορέα ή διοργανωτή.» [Τροπολογία 54]

"

β)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 6, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε επιβάτες που μεταφέρονται με μηχανοκίνητο αεροσκάφος με σταθερές πτέρυγες. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που μέρος του ταξιδίου διεξάγεται, σύμφωνα με ενιαία σύμβαση μεταφοράς και βάσει μοναδικής κράτησης, με άλλον τρόπο μεταφοράς ή με ελικόπτερο, ο παρών κανονισμός το άρθρο 6α εφαρμόζεται για ολόκληρο το ταξίδι και το μέρος του ταξιδίου που διεξάγεται με άλλο τρόπο εφόσον αναγράφεται άλλος τρόπος μεταφοράς θεωρείται ως πτήση ανταπόκρισης για τους σκοπούς στη σύμβαση μεταφοράς. Ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στο σύνολο του ταξιδίου.»· [Τροπολογία 55]

"

γ)  Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε επιβάτες αεροπορικών μεταφορών που μεταφέρονται βάσει συμβάσεων για οργανωμένα ταξίδια αλλά δεν θίγει τα δικαιώματα των επιβατών βάσει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ. Ο επιβάτης δικαιούται να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης στον αερομεταφορέα βάσει του παρόντος κανονισμού και στον διοργανωτή βάσει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, αλλά δεν δικαιούται για τα ίδια γεγονότα να σωρεύσει δικαιώματα βάσει αμφότερων των νομικών πράξεων εάν τα δικαιώματα διασφαλίζουν ταυτόσημο συμφέρον ή έχουν ταυτόσημους στόχους. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης οργανωμένου ταξιδιού για λόγους άλλους από τη ματαίωση ή την καθυστέρηση της πτήσης.». [Τροπολογία 56]

"

3)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

—α)  Το άρθρο 4 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όταν ένας πραγματικός αερομεταφορέας εκτιμά εύλογα ότι θα προβεί σε άρνηση επιβίβασης, αναζητεί κατά πρώτον επιβάτες διατεθειμένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους («εθελοντές») με αντάλλαγμα κάποιο όφελος, υπό όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ ενδιαφερόμενου επιβάτη και πραγματικού αερομεταφορέα. Στους εθελοντές παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 2, και βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 8 και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμφωνηθείσα ώρα αναχώρησης είναι τουλάχιστον δύο ώρες μετά την αρχική ώρα αναχώρησης, ο πραγματικός αερομεταφορέας προσφέρει φροντίδα στον επιβάτη σύμφωνα με το άρθρο 9, επιπροσθέτως προς τα οφέλη που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.»· [Τροπολογία 57]

"

α)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης επιβατών παρά τη θέλησή τους, ο πραγματικός αερομεταφορέας τους αποζημιώνει αμέσως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και τους παρέχει βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8. Εάν ο επιβάτης επιλέξει αλλαγή δρομολογίου με την νωρίτερη δυνατή πτήση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) και εάν η ώρα αναχώρησης είναι τουλάχιστον δύο ώρες μετά την αρχική ώρα αναχώρησης, ο πραγματικός αερομεταφορέας παρέχει βοήθεια στον επιβάτη σύμφωνα με το άρθρο 9.»· [Τροπολογία 58]

"

αα)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Οι αερομεταφορείς ή οι πράκτορές τους δεν μπορούν να αρνηθούν την επιβίβαση σε πτήσεις εσωτερικού λόγω άκυρων εγγράφων εάν ο επιβάτης είναι σε θέση να αποδείξει την ταυτότητά του προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται από τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο πραγματοποιείται η επιβίβαση.»· [Τροπολογία 169]

"

β)  Προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι:"

«4. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε εισιτήρια επιστροφής εφόσον ο επιβάτης αντιμετωπίσει Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζουν άρνηση επιβίβασης στο ταξίδι επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών που αποτελούνται από πολλαπλές πτήσεις, με την δικαιολογία ότι δεν πραγματοποίησε πραγματοποίησαν το ταξίδι μετάβασης που αναγράφεται στο εισιτήριο επιστροφής και δεν κατέβαλε κατέβαλαν πρόσθετο τέλος για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που ο επιβάτης αντιμετωπίσει άρνηση επιβίβασης για τους λόγους αυτούς, παρά τη θέλησή του, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Επιπλέον, ο πραγματικός αερομεταφορέας αποζημιώνει άμεσα τους ενδιαφερόμενους επιβάτες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και τους προσφέρει βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9.

Το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει εάν το εισιτήριο περιλαμβάνει αποκόμματα για πολλαπλές πτήσεις και οι επιβάτες αντιμετωπίσουν άρνηση πρόσβασης με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν κάνει χρήση της ανά ταξίδι μεταφοράς σε όλες τις επιμέρους πτήσεις ή δεν έχουν κάνει χρήση των πτήσεων στη συμφωνηθείσα σειρά που αναγράφεται στο εισιτήριο. [Τροπολογία 59]

5.  Εάν ο επιβάτης, ή μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του, αναφέρει λάθος λάθη στη γραφή του ονόματος ενός ή περισσότερων επιβατών που περιλαμβάνονται στην ίδια σύμβαση μεταφοράς, το οποίο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα άρνηση επιβίβασης, ο αερομεταφορέας το διορθώνει τουλάχιστον τα εν λόγω λάθη τουλάχιστον μία φορά μέχρι και 48 ώρες πριν από την αναχώρηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τον επιβάτη ή τον μεσάζοντα, εκτός εάν του απαγορεύεται να ενεργήσει με αυτό τον τρόπο λόγω εθνικής η διεθνούς νομοθεσίας.». [Τροπολογία 60]

"

βα)  Προστίθεται η εξής παράγραφος:"

«5a. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζονται επίσης όταν ο επιβάτης χάνει την πτήση του επειδή:

   α) η πτήση αναχώρησε πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ενώ ο επιβάτης είχε φτάσει εγκαίρως στον αερολιμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2· ή
   β) η προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης μετατέθηκε σε προγενέστερη ώρα χωρίς να ενημερωθεί ο επιβάτης σχετικά τουλάχιστον 24 ώρες πριν την νέα ώρα αναχώρησης· το βάρος της απόδειξης ότι ο επιβάτης ενημερώθηκε εγκαίρως για την αλλαγή της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης φέρει ο πραγματικός αερομεταφορέας.

Επιπλέον, ο πραγματικός αερομεταφορέας αποζημιώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο επιβάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και τους προσφέρει βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9.». [Τροπολογία 61]

"

4)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 1, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) να τους δοθεί από τον πραγματικό αερομεταφορέα η δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην επιστροφή χρημάτων, να συνεχίσουν το ταξίδι με μεταφορά με άλλη πτήση ή να ταξιδεύσουν αργότερα κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 8· και [Τροπολογία 63]

   β) σε περίπτωση μεταφοράς με άλλη πτήση και εφόσον η εύλογα αναμενόμενη ώρα αναχώρησης της πτήσης είναι τουλάχιστον 2 ώρες μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση της ακυρωθείσας πτήσης, να του προσφέρει ο πραγματικός αερομεταφορέας την φροντίδα που καθορίζεται στο άρθρο 9 και»·

"

αα)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Όταν γνωστοποιείται στους επιβάτες η ματαίωση της πτήσης, ενημερώνονται πλήρως από τον πραγματικό αερομεταφορέα ή τον διοργανωτή για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και για τους δυνατούς εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.»· [Τροπολογία 64]

"

β)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις και ότι η ματαίωση δεν μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Επίκληση των εν λόγω έκτακτων περιστάσεων είναι δυνατόν να γίνει εφόσον επηρεάζουν την οικεία πτήση ή την προηγούμενη πτήση που πραγματοποιήθηκε με το ίδιο αεροσκάφος. Εάν ο αερομεταφορέας δεν παράσχει εγγράφως αποδείξεις για την ύπαρξη έκτακτων περιστάσεων, η αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 καταβάλλεται από τον αερομεταφορέα.

Το πρώτο εδάφιο δεν απαλλάσσει τους αερομεταφορείς από την υποχρέωση να παρέχουν βοήθεια στους επιβάτες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.»· [Τροπολογία 65]

"

γ)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5. Στους αερολιμένες στους οποίους η ετήσια κυκλοφορία υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια επιβάτες επί τουλάχιστον τρία συνεχή έτη, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα εξασφαλίζει ότι οι λειτουργίες του αερολιμένα και των χρηστών του, ιδίως των αερομεταφορέων και των παρόχων επίγειας εξυπηρέτησης, συντονίζονται μέσω κατάλληλου σχεδίου απρόβλεπτων καταστάσεων Ενόψει πιθανών καταστάσεων με πολλαπλές ματαιώσεις και/ή καθυστερήσεις πτήσεων που θα είχαν ως αποτέλεσμα να καθηλωθεί σημαντικός αριθμός επιβατών στον αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων αφερεγγυότητας αεροπορικών εταιρειών ή ανάκλησης της άδειας αδειών λειτουργίας, οι φορείς διαχείρισης του αερολιμένα θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον κατάλληλο συντονισμό των χρηστών του αερολιμένα μέσω κατάλληλου σχεδίου απρόβλεπτων καταστάσεων στους αερολιμένες της Ένωσης στους οποίους με ετήσια κυκλοφορία άνω του 1,5 εκατομμυρίων επιβατών επί τουλάχιστον τρία συνεχή έτη.

Το σχέδιο απρόβλεπτων καταστάσεων καταρτίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ενημέρωση και παροχή βοήθειας στους καθηλωμένους επιβάτες. από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα σε συνεργασία με τους χρήστες του αερολιμένα, και ειδικότερα τους αερομεταφορείς, τους παρόχους επίγειας εξυπηρέτησης, τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τα καταστήματα λιανικής των αερολιμένων και τους παρόχους ειδικής συνδρομής για επιβάτες με αναπηρία ή επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα και με συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών και οργανώσεων κατά περίπτωση.

Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα κοινοποιεί το σχέδιο απρόβλεπτων καταστάσεων και τις τυχόν τροποποιήσεις του στην εθνική αρχή επιβολής που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 16. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εθνική αρχή επιβολής έχει τόσο τη δυνατότητα όσο και τους πόρους για να αναλαμβάνει ουσιαστική δράση όσον αφορά τα σχέδια απρόβλεπτων καταστάσεων και να τα προσαρμόζει, εφόσον χρειάζεται.

Σε αερολιμένες με κυκλοφορία κάτω του ανωτέρω αναφερθέντος ορίου, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να συντονίσει τους χρήστες του αερολιμένα και για να βοηθήσει και να ενημερώσει τους καθηλωμένους επιβάτες σε παρόμοιες καταστάσεις.». [Τροπολογία 66]

"

γα)  Προστίθεται η παράγραφος:"

«5α. Μολονότι οι αερομεταφορείς δεν μπορούν να μειώσουν τις υποχρεώσεις τους, που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καταρτίζεται το σχέδιο απρόβλεπτων καταστάσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 5, το οποίο καθορίζει συντονισμένη δράση, όπου είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς ενημέρωσης και βοήθειας στους καθηλωμένους επιβάτες και ιδίως στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα μειωμένης κινητικότητας, ιδίως όσον αφορά:

   την παροχή ενημέρωσης στους καθηλωμένους επιβάτες και στους επιβάτες που κατευθύνονται προς τον αερολιμένα προκειμένου να επιβιβαστούν στην πτήση τους·
   την παροχή επιτόπου καταλύματος όταν ο αριθμός των καθηλωμένων επιβατών υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων·
   την παροχή ενημέρωσης και βοήθειας στους επιβάτες που θίγονται από τους περιορισμούς που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 5·
   την μεταφορά των καθηλωμένων επιβατών από άλλο αερομεταφορέα και με άλλο τρόπο μεταφοράς, με περιορισμένο ή χωρίς επιπλέον κόστος για τους επιβάτες, σε περίπτωση που ο πραγματικός αερομεταφορέας έχει παύσει τη λειτουργία του.»· [Τροπολογία 67]

"

γβ)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5β. Οι αερομεταφορείς αναπτύσσουν και θέτουν σε εφαρμογή λεπτομερείς διαδικασίες που τους επιτρέπουν να συμμορφώνονται αποτελεσματικά και με συνέπεια με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ματαιώσεων, άρνησης επιβιβάσεως, μαζικών διακοπών πτήσεων και αφερεγγυότητας. Οι εν λόγω διαδικασίες υποδεικνύουν με σαφήνεια τον υπεύθυνο επικοινωνίας της αεροπορικής εταιρείας σε κάθε αερολιμένα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την φροντίδα, τη συνδρομή, τη μεταφορά με άλλη πτήση ή την επιστροφή χρημάτων, καθώς και για την άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων. Ο αερομεταφορέας ορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή χωρίς καθυστέρηση. Ο αερομεταφορέας κοινοποιεί τις διαδικασίες αυτές και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών στην εθνική αρχή επιβολής που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 16.»· [Τροπολογία 68]

"

γγ)  Προστίθεται η εξής παράγραφος:"

«5γ. Σε περίπτωση ματαίωσης πτήσης λόγω αφερεγγυότητας, πτώχευσης, αναστολής ή διακοπής των δραστηριοτήτων ενός αερομεταφορέα, οι καθηλωμένοι επιβάτες έχουν δικαίωμα σε επιστροφή των χρημάτων τους, σε πτήση επιστροφής στον τόπο αναχώρησής τους ή σε μεταφορά με άλλη πτήση, καθώς και δικαίωμα στην παροχή φροντίδας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος κανονισμού. Επίσης, οι επιβάτες που δεν άρχισαν ακόμη το ταξίδι τους έχουν δικαίωμα σε επιστροφή χρημάτων. Οι αερομεταφορείς αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως η ασφάλιση ή η δημιουργία ενός ταμείου εγγυήσεων, προκειμένου να εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, στους καθηλωμένους επιβάτες την παροχή φροντίδας, την επιστροφή χρημάτων ή τη μεταφορά με άλλη πτήση. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν για όλους τους ενδιαφερόμενους επιβάτες ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, του τόπου αναχώρησης ή του τόπου αγοράς του εισιτηρίου τους.»· [Τροπολογία 69]

"

5)  Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 6

Μεγάλες καθυστερήσεις

1.  Όταν πραγματικός αερομεταφορέας αναμένει ευλόγως ότι μια πτήση θα καθυστερήσει, ή σε περίπτωση αναβολής από τον πραγματικό αερομεταφορέα της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης, πέραν από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ο πραγματικός αερομεταφορέας προσφέρει στους επιβάτες:

   i) όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον δύο ώρες, τη βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 9 παράγραφος 2· και
   ii) όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε τρεις ώρες, και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις νυχτερινές ώρες, τη βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)· και [Τροπολογία 71]
   iii) όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε τρεις ώρες, τη βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α). [Τροπολογία 72]

1α.  Σε περίπτωση που πραγματικός αερομεταφορέας μεταθέτει την αναχώρηση κατά περισσότερο από τρεις ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, παρέχει στους επιβάτες τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή μεταφοράς με άλλη πτήση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β). Ο επιβάτης μπορεί να διευθετήσει ο ίδιος τη μεταφορά του με άλλη πτήση και να αξιώσει την καταβολή των αντίστοιχων δαπανών, στην περίπτωση που ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν του προσφέρει την επιλογή μεταφοράς με άλλη πτήση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β). [Τροπολογία 73]

2.  Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωσης από τον πραγματικό αερομεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 7 όταν ο επιβάτης φτάσει στον τελικό του προορισμό:

   α) πέντε τρεις ώρες ή περισσότερο μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης για όλα τα ενδοκοινοτικά ταξίδια και για ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση το πολύ 3 500 χιλιομέτρων·
   β) εννέα πέντε ώρες ή περισσότερο μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ενδοκοινοτικά ταξίδια σε απόσταση άνω των 3 500 χιλιομέτρων ή για τα ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση από 3 500 έως 6 000 χιλιόμετρα·
   γ) δώδεκα επτά ώρες ή περισσότερο μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση άνω των 6 000 χιλιομέτρων και άνω. [Τροπολογία 74]

3.  Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται επίσης όταν ο πραγματικός αερομεταφορέας έχει τροποποιήσει τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης και άφιξης, προκαλώντας καθυστέρηση ως προς τις αρχικά προγραμματισμένες ώρες άφιξης, εκτός εάν ο επιβάτης έχει ενημερωθεί περί του αναπρογραμματισμού περισσότερες από δεκαπέντε ημέρες πριν από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

4.  Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να αποδείξει ότι η καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός έχουν έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις και ότι η καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Επίκληση των εν λόγω έκτακτων περιστάσεων είναι δυνατόν να γίνει εφόσον θίγουν τη σχετική πτήση ή την προηγούμενη πτήση που πραγματοποιήθηκε με το ίδιο αεροσκάφος. Εάν ο αερομεταφορέας δεν παράσχει εγγράφως αποδείξεις για την ύπαρξη έκτακτων περιστάσεων, η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 7 καταβάλλεται από τον αερομεταφορέα. Τα προαναφερθέντα δεν απαλλάσσουν τους αερομεταφορείς από την υποχρέωση να παρέχουν βοήθεια στους επιβάτες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 75]

5.  Με την επιφύλαξη περιορισμών για λόγους ασφαλείας πτήσεων, εάν η καθυστέρηση διαδρόμου υπερβαίνει τη μία ώρα, ο πραγματικός αερομεταφορέας παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε τουαλέτες και πόσιμο νερό, εξασφαλίζει επαρκή θέρμανση ή ψύξη του θαλάμου επιβατών, καθώς και τη διάθεση επαρκούς ιατρικής φροντίδας εάν απαιτείται. Εάν η μέγιστη καθυστέρηση διαδρόμου ανέλθει σε πέντε δύο ώρες, το αεροσκάφος επιστρέφει στην θύρα ή σε άλλο κατάλληλο σημείο αποβίβασης όπου θα επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν και να τους παρασχεθεί βοήθεια ίδια με εκείνη που καθορίζεται στην παράγραφο 1, εκτός και αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή ασφάλειας από έκνομες ενέργειες για τους οποίους το αεροσκάφος δεν μπορεί να εγκαταλείψει την θέση του στον διάδρομο. Έπειτα από συνολική καθυστέρηση άνω των τριών ωρών από την αρχική ώρα αναχώρησης, παρέχεται στους επιβάτες βοήθεια ίδια με εκείνη που καθορίζεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής αποζημίωσης, πτήσης επιστροφής και μεταφοράς με άλλη πτήση, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, και οι επιβάτες ενημερώνονται αντιστοίχως.». [Τροπολογία 76]

"

6)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 6α

Απώλεια πτήσης ανταπόκρισης

1.  Εάν επιβάτης χάσει την πτήση ανταπόκρισης για την οποία έχει κάνει κράτηση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης στην οποία έχει κρατηθεί θέση για αυτόν για τη μεταφορά του με άλλη πτήση, λόγω καθυστέρησης ή αναπρογραμματισμού της προηγούμενης πτήσης, ο κοινοτικός ενωσιακός αερομεταφορέας της εν λόγω προηγούμενης πτήσης ανταπόκρισης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εν λόγω καθυστέρηση ή τον εν λόγω αναπρογραμματισμό προσφέρει στον επιβάτη: [Τροπολογία 77]

   i) την βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 εάν ο χρόνος αναμονής του επιβάτη για την ανταπόκριση παραταθεί τουλάχιστον επί δίωρο· και
   ii) μεταφορά με άλλη πτήση όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β)· και
   iii) την βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), όταν η προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της εναλλακτικής πτήσης ή του άλλου προσφερόμενου μεταφορικού μέσου βάσει του άρθρου 8 αναμένεται να καθυστερήσει τουλάχιστον πέντε 3 ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της απολεσθείσας πτήσης και η καθυστέρηση υπερβαίνει τη μια ή περισσότερες διανυκτερεύσεις λαμβάνει χώρα νυχτερινές ώρες. [Τροπολογία 78]

2.  Όταν επιβάτης χάσει πτήση ανταπόκρισης λόγω αναπρογραμματισμού ή καθυστέρησης της προηγούμενης πτήσης ανταπόκρισης που ισούται ή υπερβαίνει τα 90 λεπτά ως προς τον χρόνο άφιξης στο σημείο ανταπόκρισης, ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωσης από τον κοινοτικό ενωσιακό αερομεταφορέα που εκτέλεσε την προηγούμενη πτήση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2. Για τις εν λόγω περιπτώσεις η συνολική καθυστέρηση υπολογίζεται με βάση την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον τελικό προορισμό. [Τροπολογία 79]

3.  Η παράγραφος 2 δεν θίγει τις τυχόν διευθετήσεις αποζημίωσης που έχουν γίνει μεταξύ των ενδιαφερόμενων αερομεταφορέων.

4.  Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών που εκτελούν πτήση ανταπόκρισης από αερολιμένα της Ένωσης σε άλλο αερολιμένα της Ένωσης, προς ή από αερολιμένα της Ένωσης σε αερολιμένα εκτός Ένωσης.». [Τροπολογία 80]

"

7)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 1 η λέξη «πτήσεις» αντικαθίσταται από τη λέξη «ταξίδια». Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όταν γίνεται μνεία στο παρόν άρθρο, ο επιβάτης λαμβάνει αποζημίωση ύψους:

   α) 300 EUR για όλα τα ταξίδια 2 500 χιλιομέτρων ή λιγότερο·
   β) 400 EUR για όλα τα ταξίδια μεταξύ 2 500 χιλιόμετρων και 6 000 χιλιομέτρων·
   γ) 600 EUR για όλα τα ταξίδια άνω των 6 000 χιλιομέτρων.

Για τον προσδιορισμό της σχετικής απόστασης, λαμβάνεται ως βάση ο τελευταίος προορισμός στον οποίο ο επιβάτης θα φθάσει καθυστερημένα μετά την προγραμματισμένη ώρα εξαιτίας άρνησης επιβίβασης ή ματαίωσης.»· [Τροπολογία 81]

"

β)  Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 αντικαθίστανται από τα εξής:"

«2. Στις περιπτώσεις που επιβάτης επέλεξε να συνεχίσει το ταξίδι του δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), έχει δικαίωμα αποζημίωσης μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τον τελικό προορισμό, ακόμη και αν σημειωθεί νέα ματαίωση ή απώλεια ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με άλλη πτήση.

3.  Σε συμφωνία με τον επιβάτη, η αποζημίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταβάλλεται σε ρευστό, με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, με επιστροφή μέσω πιστωτικής κάρτας, ή με τραπεζική εντολή ή επιταγή στον λογαριασμό που έχει ορίσει ο δικαιούχος επιβάτης. Η Επιτροπή αυξάνει τα ποσά αποζημίωσης μετά από διαβούλευση με την επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 16. [Τροπολογία 82]

4.  Οι αποστάσεις που δίδονται στην παράγραφο 1 μετρούνται με τη μέθοδο της μεγιστοκύκλιας διαδρομής.

5.  Ο αερομεταφορέας δύναται να καταλήξει σε εθελοντική συμφωνία με τον επιβάτη, η οποία αντικαθιστά τις περί την αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, με άλλα μη χρηματικά οφέλη τουλάχιστον ίσης αξίας (π.χ. αεροπορικά ταξιδιωτικά κουπόνια χωρίς ημερομηνία λήξης που αντιστοιχούν στο 100% του δικαιώματος αποζημίωσης) διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον η εν λόγω συμφωνία επιβεβαιώνεται με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον επιβάτη στο το οποίο ο επιβάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί ενημερώνει με τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνεία τον επιβάτη για τα δικαιώματα αποζημίωσής του βάσει του παρόντος κανονισμού. Η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από τα γεγονότα από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα.»· [Τροπολογία 83]

"

γ)  Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5α. Το βάρος της απόδειξης σχετικά με το πότε και το πώς ο επιβάτης αποδέχθηκε τη μορφή της καταβολής της αποζημίωσης ή της επιστροφής της αξίας του εισιτηρίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, καθώς και το κατά πόσον και το πότε ο επιβάτης αποδέχθηκε τη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 5, φέρει ο πραγματικός αερομεταφορέας.». [Τροπολογία 84]

"

8)  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 8

Δικαίωμα σε επιστροφή αντιτίμου ή μεταφορά με άλλη πτήση

1.  Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο, προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες μία από τις ακόλουθες επιλογές:

   α) - επιστροφή, εντός επτά εργάσιμων ημερών από την αίτηση του επιβάτη, με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, της τιμής της πτήσης του εισιτηρίου, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν και για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκαν, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό ως προς το αρχικό ταξιδιωτικό του σχέδιο, καθώς επίσης, αν συντρέχει η περίπτωση· [Τροπολογία 85]
   πτήσης επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής του το νωρίτερο δυνατόν·
   β) συνέχιση των ταξιδιωτικών σχεδίων των επιβατών με τη μεταφορά τους το νωρίτερο δυνατό με άλλη πτήση, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, στον τελικό τους προορισμό· ή
   γ) μεταφορά τους, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, στον τελικό τους προορισμό σε μεταγενέστερη ημερομηνία που τους εξυπηρετεί εφόσον διατίθενται θέσεις.

2.  Η παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζεται επίσης στους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις αποτελούν μέρος οργανωμένου ταξιδιού, εκτός όσον αφορά το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, όταν το σχετικό δικαίωμα γεννάται δυνάμει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

2α.  Η παράγραφος 1 στοιχείο β) εφαρμόζεται επίσης σε περιπτώσεις στις οποίες το αεροσκάφος απογειώθηκε, αλλά αναγκάστηκε στη συνέχεια να προσγειωθεί σε αερολιμένα διαφορετικό από τον αερολιμένα προορισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 3, ο πραγματικός αερομεταφορέας καλύπτει το κόστος μεταφοράς του επιβάτη από τον άλλο αερολιμένα στον αερολιμένα για τον οποίο έγινε η κράτηση. [Τροπολογία 86]

3.  Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας προσφέρει στον επιβάτη πτήση προς ή από αερολιμένα άλλον από εκείνον για τον οποίο έγινε η κράτηση, ο πραγματικός αερομεταφορέας καλύπτει το κόστος μεταφοράς του επιβάτη από τον άλλο αερολιμένα σε εκείνον για τον οποίο έγινε η κράτηση, ή, όσον αφορά τον αερολιμένα προορισμού, σε άλλο γειτονικό προορισμό που έχει συμφωνηθεί με τον επιβάτη. [Τροπολογία 87]

4.  Εάν συμφωνήσει ο επιβάτης, για την πτήση επιστροφής ή τις πτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή τη μεταφορά με άλλη πτήση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δρομολόγια που εκτελούνται από άλλο αερομεταφορέα, να περιλαμβάνεται διαφορετική διαδρομή ή να χρησιμοποιούνται άλλοι τρόποι μεταφοράς.

5.  Όταν οι επιβάτες επιλέξουν την επιλογή της παραγράφου 1 στοιχείο β) δικαιούνται, ανάλογα με τη διάθεση θέσεων και εφόσον υφίστανται συγκρίσιμες εναλλακτικές επιλογές, μεταφορά με άλλη πτήση, το ταχύτερο δυνατόν, που εκτελείται από άλλο αερομεταφορέα ή με άλλο τρόπο μεταφοράς στις περιπτώσεις που ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να μεταφέρει τον επιβάτη με τα δικά του δρομολόγια και εγκαίρως για να φτάσει στον τελικό του προορισμό εντός 12 οκτώ ωρών από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008(11), ο άλλος αερομεταφορέας ή μεταφορέας δεν χρεώνει τον συμβατικό μεταφορέα με τιμή που υπερβαίνει τη μέση τιμή που έχουν καταβάλει οι δικοί του επιβάτες για ισοδύναμες πτήσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο. Ο αερομεταφορέας ενημερώνει τον επιβάτη εντός διαστήματος 30 λεπτών μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί εγκαίρως μεταφορά με τα δικά του δρομολόγια. Ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά με άλλο τρόπο, και στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμά του σε φροντίδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9, κατά τη διάρκεια της αναμονής της μεταφοράς με άλλη πτήση. [Τροπολογία 88]

6.  Όταν στους επιβάτες προσφέρεται, δυνάμει της παραγράφου 1, πλήρης ή μερική μεταφορά με άλλο τρόπο μεταφοράς, ο παρών κανονισμός το άρθρο 6α εφαρμόζεται στην μεταφορά που πραγματοποιείται με τον εν λόγω άλλο τρόπο μεταφοράς ως εάν ο επιβάτης να είχε μεταφερθεί με αεροσκάφος με σταθερές πτέρυγες, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες μεταφοράς μεταξύ της πραγματικής αεροπορικής εταιρείας και του άλλου τρόπου μεταφοράς. Ο αερομεταφορέας παραμένει υπεύθυνος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, για το σύνολο του ταξιδιού.». [Τροπολογία 89]

"

8α)  Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«6α. Ο επιβάτης μπορεί να διευθετήσει ο ίδιος τη μεταφορά του με άλλη πτήση και να αξιώσει την καταβολή των αντίστοιχων δαπανών, σε περίπτωση που ο πραγματικός αερομεταφορέας αδυνατεί να του προσφέρει την επιλογή μεταφοράς με άλλη πτήση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).». [Τροπολογία 90]

"

9)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

—α)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) γεύματα και αναψυκτικά. Ο αερομεταφορέας παρέχει αυτομάτως πόσιμο νερό μαζί με τα γεύματα και σε κάθε αίτημα των επιβατών.»· [Τροπολογία 91]

"

α)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) μεταφορά μεταξύ από τον αερολιμένα και καταλύματος (ξενοδοχείου προς το κατάλυμα (ξενοδοχείο, τόπος διαμονής του επιβάτη ή άλλου) και επιστροφή»· [Τροπολογία 92]

"

αα)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Επιπλέον, προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες δύο τηλεφωνήματα και φαξ ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.»· [Τροπολογία 93]

"

αβ)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ο πραγματικός αερομεταφορέας αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, των προσώπων μειωμένης κινητικότητας και όλων των συνοδών τους, καθώς και στις ανάγκες των γονέων που ταξιδεύουν με μικρά παιδιά και των παιδιών που ταξιδεύουν χωρίς συνοδεία ενηλίκων.»· [Τροπολογία 94]

"

αγ)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων παρέχουν ειδικές εγκαταστάσεις για επιβάτες με σοβαρές αναπηρίες που απαιτούν εγκαταστάσεις αλλαγής και τουαλέτας, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον επιβάτη, σε όλους τους αερολιμένες της Ένωσης με ετήσια επιβατική κίνηση μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου επιβατών.»· [Τροπολογία 95]

"

β)  Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«4. Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί με τον ορθό τρόπο όλα τα εύλογα μέτρα, τότε είναι δυνατόν να περιορίσει το συνολικό κόστος τη συνολική διάρκεια του καταλύματος βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) το πολύ σε πέντε διανυκτερεύσεις. Εάν ο επιβάτης επιλέξει να διευθετήσει μόνος του το κατάλυμά του, μπορεί να περιορίσει περαιτέρω το κόστος του καταλύματος σε 100 125 EUR ανά διανυκτέρευση και ανά επιβάτη και για το πολύ 3 διανυκτερεύσεις. Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας επιλέξει να εφαρμόσει τον εν λόγω περιορισμό, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει τους επιβάτες περί των διαθέσιμων καταλυμάτων μετά τις τρεις πέντε διανυκτερεύσεις, επιπλέον της συνεχούς υποχρέωσής τους σχετικά με την ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 14.

Αυτός ο περιορισμός δεν θίγει σε καμία περίπτωση την υποχρέωση των πραγματικών αερομεταφορέων να μεριμνούν για κατάλυμα και οι αερομεταφορείς συμμορφώνονται κατά προτεραιότητα με αυτήν την υποχρέωση. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει σε περιπτώσεις που ο αερομεταφορέας αδυνατεί να παράσχει το κατάλυμα. [Τροπολογία 96]

5.  Η υποχρέωση παροχής καταλύματος βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) δεν ισχύει για πτήσεις σε αποστάσεις μέχρι 250 χιλιόμετρα που προβλέπεται να εκτελεστούν με αεροσκάφος μέγιστης δυναμικότητας έως 80 θέσεων, εκτός και αν πρόκειται για πτήση ανταπόκρισης. Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας επιλέξει να εφαρμόσει την παρούσα εξαίρεση, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσει τους επιβάτες για τα διαθέσιμα καταλύματα. [Τροπολογία 97]

6.  Όταν ο επιβάτης επιλέξει την επιστροφή χρημάτων βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) ενώ βρίσκεται στον αερολιμένα αναχώρησης του ταξιδίου του, ή επιλέξει τη μεταφορά με άλλη πτήση σε μεταγενέστερη ημερομηνία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ο επιβάτης χάνει τα περαιτέρω δικαιώματά του όσον αφορά την φροντίδα βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 σε σχέση με την άλλη πτήση. Εφόσον ο επιβάτης μπορεί να αποδείξει ότι λόγω της απόφασης αυτής επιβαρύνθηκε με δαπάνες για την προσέλευσή του στον αερολιμένα και την αναχώρησή του από αυτόν, οι δαπάνες για την προσέλευσή του στον αερολιμένα για το ταξίδι που δεν πραγματοποίησε πρέπει να του αποδοθούν στο ακέραιο.». [Τροπολογία 98]

"

-10) Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Εάν πραγματικός αερομεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, επιστρέφει εντός επτά εργάσιμων ημερών, με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3:». [Τροπολογία 99]

"

10)  Στο άρθρο 10, παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), ο όρος «τιμής του εισιτηρίου» αντικαθίσταται από τον όρο «τιμής πτήσης».

11)  Στο άρθρο 11, προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν εφαρμόζει τους περιορισμούς του άρθρου 9 παράγραφοι 4 και 5 εάν ο επιβάτης είναι άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή πρόσωπο που τον/την συνοδεύει, ασυνόδευτο παιδί, έγκυος ή άτομο που χρήσει ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας, υπό τον όρο ότι ο πραγματικός αερομεταφορέας ή ο πράκτοράς του ή ο διοργανωτής έχουν ενημερωθεί για τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής βοήθειας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Η εν λόγω ενημέρωση θεωρείται ότι καλύπτει ολόκληρο το ταξίδι και το ταξίδι επιστροφής εάν η σύμβαση για αμφότερα τα δύο ταξίδια έχει συναφθεί με τον ίδιο αερομεταφορέα περιλαμβάνονται στο ίδιο εισιτήριο.

Οι αερομεταφορείς πρέπει επίσης να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίζουν τη σωστή φροντίδα των σκύλων-οδηγών και των σκύλων συνοδείας. Οι πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια και τις διατάξεις που προβλέπονται παρέχονται μέσω διαφόρων διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας. [Τροπολογία 100]

3α.  Το ιπτάμενο προσωπικό πρέπει να έχει εκπαιδευτεί για την παροχή βοήθειας στα άτομα με αναπηρίες ή με μειωμένη κινητικότητα, ούτως ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στο αεροσκάφος και η έξοδός τους από αυτό. [Τροπολογία 101]

3β.  Μια εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση σε επιβάτη με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα με το πρόσχημα ότι δεν συνοδεύεται, και δεν μπορεί να επιμείνει στη συστηματική συνοδεία του από άλλο πρόσωπο.». [Τροπολογία 102]

"

11α)  Στο άρθρο 12, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα του επιβάτη για περαιτέρω αποζημίωση. Η χορηγούμενη δυνάμει του παρόντος κανονισμού αποζημίωση δεν πρέπει να εκπίπτει από την τυχόν περαιτέρω αποζημίωση.». [Τροπολογία 103]

"

12)  Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 13

Δικαίωμα προσφυγής

Σε περίπτωση που πραγματικός αερομεταφορέας καταβάλει την αποζημίωση ή εκπληρώσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος κανονισμού, και με την επιφύλαξη των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης στο πλαίσιο συμβάσεων με τρίτους που ισχύουν κατά την ημερομηνία της διαφοράς, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού ή της εθνικής νομοθεσίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως περιορίζουσα το δικαίωμά του να απαιτήσει αποζημίωση για τις δαπάνες ή να ανακτήσει στο σύνολό τους τις δαπάνες που προκλήθηκαν βάσει του παρόντος κανονισμού από τυχόν τρίτους οι οποίοι οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε τρίτων που συνέβαλαν στο συμβάν που προκάλεσε την αποζημίωση ή τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός ουδόλως περιορίζει το δικαίωμα του πραγματικού αερομεταφορέα να διεκδικήσει αποζημίωση ή να ανακτήσει τις δαπάνες του από αερολιμένα ή άλλον τρίτο με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση.». [Τροπολογία 104]

"

13)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 14

Υποχρέωση ενημέρωσης των επιβατών

1.  Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα και ο πραγματικός αερομεταφορέας εξασφαλίζουν ότι στα σημεία ελέγχου εισιτηρίων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών ελέγχου εισιτηρίων με αυτοεξυπηρέτηση) και στην θύρα επιβίβασης υπάρχει ανηρτημένη με ευδιάκριτο για τους επιβάτες τρόπο ευανάγνωστη γνωστοποίηση, η οποία περιέχει το ακόλουθο κείμενο: «Σε περίπτωση που σας αρνηθούν την επιβίβαση ή σε περίπτωση ματαίωσης ή δίωρης τουλάχιστον καθυστέρησης της πτήσης σας ή σε περίπτωση που η προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης έχει μετατεθεί κατά τουλάχιστον δύο ώρες νωρίτερα σε σχέση με την αρχική προγραμματισμένη ώρα που αναγράφεται στο εισιτήριό σας, ζητήστε στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων ή στη θύρα εξόδου το κείμενο που αναφέρει τα δικαιώματά σας, ιδίως όσον αφορά την παροχή βοήθειας και την ενδεχόμενη αποζημίωση. [Τροπολογία 105]

1α.  Οι αερομεταφορείς συστήνουν, σε κάθε αερολιμένα όπου δραστηριοποιούνται, γραφεία επικοινωνίας στα οποία εξασφαλίζουν την παρουσία προσωπικού επικοινωνίας ή τρίτων εξουσιοδοτημένων από τον συγκεκριμένο αερομεταφορέα να παρέχουν στους επιβάτες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, να τους βοηθούν και να προβαίνουν σε άμεσες ενέργειες σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης πτήσεων, άρνησης επιβίβασης και απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης αποσκευών. Κατά τις ώρες λειτουργίας των αερομεταφορέων και μέχρι την ώρα αποβίβασης των τελευταίων επιβατών από το τελευταίο αεροσκάφος, τα εν λόγω γραφεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για τον σκοπό της παροχής βοήθειας στους επιβάτες, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων, τη μεταφορά με άλλη πτήση, την αλλαγή κρατήσεων καθώς και για τον σκοπό της παραλαβής και υποβολής των καταγγελιών τους. [Τροπολογία 106]

1β.  Ο πραγματικός αερομεταφορέας παρέχει στους επιβάτες ευανάγνωστες και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών και τα στοιχεία επικοινωνίας για συνδρομή και βοήθεια ως προς τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και τις ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις της κάρτας επιβίβασης. [Τροπολογία 107]

2.  Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης, καθυστέρησης ή αλλαγής προγραμματισμένης πτήσης κατά τουλάχιστον δύο ώρες, ο πραγματικός αερομεταφορέας που αρνείται την επιβίβαση ή ματαιώνει μια πτήση παρέχει σε κάθε ενημερώνει πλήρως το συντομότερο δυνατόν τον θιγόμενο επιβάτη και του παρέχει γραπτή ή ηλεκτρονική γνωστοποίηση με τους κανόνες αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους δυνητικούς περιορισμούς βάσει του άρθρου 9 παράγραφοι 4 και 5 και τον ενημερώνει σχετικά με τους δυνατούς εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. Ισοδύναμη γνωστοποίηση παρέχει επίσης σε κάθε θιγόμενο επιβάτη που έχει υποστεί καθυστέρηση ή αναπρογραμματισμό τουλάχιστον επί δίωρο. Επιδίδονται επίσης εγγράφως στον επιβάτη η διεύθυνση του αερομεταφορέα όπου μπορεί να υποβάλει καταγγελίες και τα στοιχεία των αρμόδιων εθνικών φορέων διεκπεραίωσης καταγγελιών που έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 16α. [Τροπολογία 108]

3.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται έναντι των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων μειωμένης κινητικότητας, ιδιαίτερα των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης με τη χρήση άλλων κατάλληλων μέσων και με την κατάλληλη μορφή. [Τροπολογία 109]

4.  Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα εξασφαλίζει ότι στις περιοχές του αερολιμένα που προορίζονται για τους επιβάτες είναι αναρτημένες, με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο, γενικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, εξασφαλίζει επίσης ότι οι επιβάτες που βρίσκονται στον αερολιμένα ενημερώνονται για την τις αιτίες και τα δικαιώματά τους σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και διακοπών των πτήσεων, όπως η ματαίωση της πτήσης τους και για τα δικαιώματά τους εάν αεροπορική εταιρεία διακόψει αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της όπως για παράδειγμα σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της. [Τροπολογία 110]

5.  Σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης, οι επιβάτες ενημερώνονται από τον πραγματικό αερομεταφορέα για την κατάσταση το ταχύτερο δυνατόν, καθώς και για την αιτία της διακοπής, αμέσως μόλις η εν λόγω πληροφορία καταστεί διαθέσιμη, και σε κάθε περίπτωση πριν από την παρέλευση 30 λεπτών μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, καθώς και για την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης μόλις η εν λόγω πληροφορία καταστεί διαθέσιμη, εφόσον ο αερομεταφορέας έχει λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας των επιβατών σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 σε περίπτωση που το εισιτήριο αγοράστηκε από μεσάζοντα. [Τροπολογία 111]

5α.  Ο αερομεταφορέας διαθέτει στο σημείο ελέγχου των εισιτηρίων και στη θύρα επιβίβασης έγγραφα που περιλαμβάνουν τον ευρωπαϊκό χάρτη των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, ο οποίος πρέπει να παρέχεται από το προσωπικό στους επιβάτες αερομεταφορών κατόπιν αιτήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τα έγγραφα αυτά μετά από κάθε ουσιώδη τροποποίηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. [Τροπολογία 112]

5β.  Οι αεροπορικές εταιρείες παρέχουν προσιτή και αποτελεσματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε όλους τους επιβάτες, από τη στιγμή που γίνεται κράτηση για μια πτήση· στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας παρέχονται πληροφορίες και εναλλακτικές προτάσεις σε περίπτωση προβλημάτων, ενώ η χρέωση για την εν λόγω υπηρεσία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το κόστος μιας τοπικής κλήσης. [Τροπολογία 113]

6.  Εάν ο επιβάτης δεν έχει αγοράσει εισιτήριο απευθείας από τον πραγματικό αερομεταφορέα αλλά από μεσάζοντα εγκατεστημένο στην Ένωση, ο εν λόγω μεσάζων παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του επιβάτη στον αερομεταφορέα, υπό τον όρο ότι ο επιβάτης έχει δώσει την ρητή και έγγραφη συγκατάθεσή τη συναίνεσή του. Η συγκατάθεση συναίνεση μπορεί να δοθεί μόνο σε «προαιρετική» βάση. Ο αερομεταφορέας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας αποκλειστικά για το σκοπό της εκπλήρωσης της υποχρέωσης ενημέρωσης βάσει του παρόντος άρθρου και όχι για εμπορικούς σκοπούς και διαγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας εντός 72 ωρών από την ολοκλήρωση της σύμβασης μεταφοράς. Η παροχή της συναίνεσης του επιβάτη για τη διαβίβαση των στοιχείων επικοινωνίας του στον αερομεταφορέα και για την επεξεργασία, πρόσβαση και αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. [Τροπολογία 114]

7.  Ο μεσάζων εξαιρείται από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 6 εάν είναι σε θέση να αποδείξει την ύπαρξη εναλλακτικού συστήματος που εξασφαλίζει την ενημέρωση του επιβάτη χωρίς την διαβίβαση των σχετικών στοιχείων επικοινωνίας ή εάν ο επιβάτης έχει επιλέξει να μην παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του. [Τροπολογία 115]

7a.  Ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει εύκολη πρόσβαση σε ακριβή και αντικειμενική ενημέρωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τον περιβαλλοντικό (καθώς και τον κλιματικό) αντίκτυπο και την ενεργειακή απόδοση του ταξιδιού. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται και νε είναι ευδιάκριτες τόσο στις ιστοσελίδες των αερομεταφορέων και των ταξιδιωτικών πρακτόρων όσο και στα εισιτήρια· η Επιτροπή πρέπει να στηρίξει τη συνέχιση των εργασιών προς αυτήν την κατεύθυνση. [Τροπολογία 116]

7β.  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, σε κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία με την οποία κοινοποιείται στον επιβάτη ματαίωση, μεγάλη καθυστέρηση ή αλλαγή της προγραμματισμένης πτήσης δηλώνεται ρητά ότι ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωσης και/ή συνδρομής βάσει του παρόντος κανονισμού.

___________________

* Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.)». [Τροπολογία 117]

"

14)  Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 16

Επιβολή

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνική αρχή επιβολής αρμόδια για την επιβολή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού σε αερολιμένες ευρισκόμενους στο έδαφός του, τις πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένες στο έδαφός του και τις πτήσεις από τρίτες χώρες προς τους εν λόγω αερολιμένες. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για την αρχή που ορίζεται κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. [Τροπολογία 118]

2.  Οι εθνικές αρχές επιβολής παρακολουθούν στενά την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των επιβατών. Προς το σκοπό αυτό, οι αερομεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων παρέχουν τα σχετικά έγγραφα στην εθνική αρχή επιβολής κατόπιν αιτήματος της εντός ενός μηνός από την υποβολή του, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των αερομεταφορέων βάσει του άρθρου 14α. Για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της, η εθνική αρχή επιβολής λαμβάνει επίσης υπόψη τις πληροφορίες που της υποβάλλει ο φορέας που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 16α. Δύναται επίσης να αποφασίσει να λάβει Λαμβάνει μέτρα επιβολής βάσει μεμονωμένων καταγγελιών που της διαβιβάζει ο φορέας ο οποίος έχει οριστεί βάσει του άρθρου 16α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αντίστοιχες εθνικές τους αρχές επιβολής διαθέτουν επαρκή εξουσία ώστε να επιβάλλουν ουσιαστικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. [Τροπολογία 119]

2a.  Οι αερομεταφορείς παρέχουν εκ των προτέρων στην εθνική αρχή επιβολής αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τεχνικά προβλήματα, και ειδικότερα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους προέκυψαν. Η εθνική αρχή επιβολής μοιράζεται τις εν λόγω πληροφορίες με τους φορείς που είναι αρμόδιοι για εξωδικαστική επίλυση διαφορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16α. [Τροπολογία 120]

3.  Οι κυρώσεις που προβλέπουν τα κράτη μέλη για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, και αποτρεπτικές και επαρκείς ώστε να παρέχουν στους αερομεταφορείς ένα οικονομικό κίνητρο για σταθερή συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 121]

4.  Στις περιπτώσεις που οι φορείς οι οποίοι έχουν οριστεί βάσει των άρθρων 16 και 16α είναι διαφορετικοί Σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/EΕ, δημιουργούνται μηχανισμοί υποβολής αναφοράς για να εξετάζεται η συνεργασίας μεταξύ της εθνικής αρχής επιβολής και του φορέα που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 16α. Οι εν λόγω μηχανισμοί συνεργασίας περιλαμβάνουν αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διάφορων φορέων, ώστε η εθνική αρχή επιβολής να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της όσον αφορά την επιτήρηση και την επιβολή και ο φορέας ο οποίος έχει οριστεί βάσει του άρθρου 16α να είναι σε θέση να συλλέγει τις πληροφορίες και να αποκτά την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την εξέταση τη διεπεραίωση μεμονωμένων καταγγελιών. [Τροπολογία 122]

5.  Για κάθε έτος, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, οι εθνικές αρχές επιβολής δημοσιεύουν στατιστικές σχετικά με τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επέβαλαν. Οι εθνικές αρχές επιβολής δημοσιεύουν ταυτόχρονα και με βάση τα δεδομένα που υποχρεούνται να διατηρούν και να παρέχουν οι αερομεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων στατιστικές σχετικά με τον αριθμό και το είδος των καταγγελιών, τον αριθμό των ματαιώσεων, των αρνήσεων επιβίβασης και των καθυστερήσεων και τη διάρκειά τους καθώς και δεδομένα σχετικά με την απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών. [Τροπολογία 123]

6.  Οι αερομεταφορείς κοινοποιούν στις εθνικές αρχές επιβολής των κρατών μελών στα οποία δραστηριοποιούνται, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, για τα θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Εν αναμονή της μεταφοράς των διατάξεων της οδηγίας 2013/11/EΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, κάθε επιβάτης μπορεί, σε οιονδήποτε αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους, να υποβάλλει καταγγελία σε οιαδήποτε εθνική αρχή επιβολής σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του παρόντος κανονισμού η οποία διαπράττεται σε οιονδήποτε αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους, ή όσον αφορά τις πτήσεις από οιονδήποτε αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος ενός κράτους μέλους, ή τις πτήσεις από τρίτες χώρες προς αυτούς τους αερολιμένες.». [Τροπολογία 124]

"

14α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 16-α

Έγγραφα συμμόρφωσης

1.  Οι κοινοτικοί αερομεταφορείς καταρτίζουν και υποβάλλουν στην εθνική αρχή επιβολής του κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, καθώς και στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2016, έγγραφο το οποίο αποδεικνύει με ευλόγως λεπτομερή τρόπο ότι οι διαδικασίες λειτουργίας τους είναι επαρκείς ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται πάντα προς όλα τα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού.

1α.  Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που να ορίζουν το ελάχιστο περιεχόμενο αυτών των εγγράφων συμμόρφωσης. Το ελάχιστο περιεχόμενο περιλαμβάνει τουλάχιστον σχέδια απρόβλεπτων καταστάσεων για σημαντικές διακοπές πτήσεων, καθορίζει τους υπεύθυνους για την παροχή βοήθειας καθώς και άλλα δικαιώματα, τις πρακτικές ρυθμίσεις και διαδικασίες με τις οποίες διεκπεραιώνονται οι καταγγελίες και παρέχονται βοήθεια και αποζημίωση, και τις διαδικασίες και τα πρότυπα επικοινωνίας με τους επιβάτες. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16γ παράγραφος 2.

2.  Κάθε άλλος αερομεταφορέας που παρέχει υπηρεσίες από αερολιμένα της Ένωσης υποβάλλει έγγραφο συμμόρφωσης στις εθνικές αρχές επιβολής όλων των κρατών μελών στα οποία δραστηριοποιείται καθώς και στην Επιτροπή.

3.  Οι αερομεταφορείς αναθεωρούν τα έγγραφα συμμόρφωσής τους και υποβάλλουν ενημερωμένες εκδόσεις στις σχετικές εθνικές αρχές επιβολής καθώς και στην Επιτροπή κάθε τρία έτη από 1ης Ιανουαρίου 2019.

4.  Η εθνική αρχή επιβολής λαμβάνει υπόψη της τα έγγραφα συμμόρφωσης που υποβάλλουν οι αερομεταφορείς, ελέγχοντας, όποτε είναι δυνατόν, την εγκυρότητα των εγγράφων συμμόρφωσης έναντι καταγγελιών.». [Τροπολογία 125]

"

15)  Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 16α

Αξιώσεις αποζημίωσης και καταγγελίες επιβατών

1.  Κατά την κράτηση, Οι αερομεταφορείς, οι διοργανωτές ή οι πωλητές εισιτηρίων κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι αερομεταφορείς για την διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και καταγγελιών και τις σχετικές προθεσμίες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου όσον αφορά το δικαιώματα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και σχετικά με τις συναφείς διευθύνσεις επικοινωνίας στις οποίες οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν αξιώσεις αποζημίωσης και καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων διαβίβασης. Ο αερομεταφορέας και, κατά περίπτωση, ο διοργανωτής, ενημερώνει επίσης τους επιβάτες για τον φορέα ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των καταγγελιών των επιβατών, όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 16. Οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται κατά την κράτηση, είναι προσιτές σε όλους, αναφέρονται με σαφήνεια στο εισιτήριο του επιβάτη και στις ιστοσελίδες του αερομεταφορέα, διανέμονται στα γραφεία του αερομεταφορέα στους αερολιμένες και κοινοποιούνται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους ενημερώνει για την ματαίωση ή την καθυστέρηση της πτήσης τους. Στους επιβάτες παρέχεται έντυπο υποβολής καταγγελίας κατόπιν αιτήματος. [Τροπολογία 126]

1α.  Ο αερομεταφορέας φέρει το βάρος της απόδειξης σχετικά με την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών στους επιβάτες. [Τροπολογία 127]

2.  Εάν επιβάτης επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία στον αερομεταφορέα σχετικά με τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος κανονισμού, την υποβάλλει εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πτήση ή είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί. Το δικαίωμά του στη διεκδίκηση των αξιώσεών του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στο πλαίσιο δικαστικής ή εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών δεν θίγεται από την υποβολή καταγγελίας εντός τριμήνου και μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού. Εντός 7 επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας, ο μεταφορέας επιβεβαιώνει την παραλαβή της στον επιβάτη. Εντός διμήνου από την παραλαβή της καταγγελίας, ο μεταφορέας παρέχει πλήρη απάντηση στην επιβάτη. Σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας δεν παρέχει την εν λόγω πλήρη απάντηση εντός του εν λόγω διμήνου, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τις αξιώσεις του επιβάτη.

Όταν ο αερομεταφορέας επικαλείται την ύπαρξη έκτακτων περιστάσεων, ενημερώνει στην απάντησή του τον επιβάτη για τις συγκεκριμένες περιστάσεις που προκάλεσαν την ακύρωση ή την καθυστέρηση. Ακόμα, ο αερομεταφορέας αποδεικνύει ότι έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για να αποφύγει την ακύρωση ή την καθυστέρηση.

Μαζί με την πλήρη απάντηση, ο αερομεταφορέας κοινοποιεί επίσης στον ενδιαφερόμενο επιβάτη τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας του ορισθέντα φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων της ταχυδρομικής του διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου του, της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και της διεύθυνσης του δικτυακού του τόπου. [Τροπολογία 128]

3.  Σύμφωνα με το συναφές ενωσιακό και εθνικό δίκαιο Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών είναι σε θέση να υποβάλλουν τις διαφορές τους με τους αερομεταφορείς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό σε ανεξάρτητους, αποτελεσματικούς και αποδοτικούς μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό φορέα ή φορείς αρμόδιους για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ αερομεταφορέων και επιβατών όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Οι εν λόγω φορείς πρέπει να είναι διαφορετικοί από τις εθνικές αρχές επιβολής που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω φορείς έχουν την εξουσία να διευθετούν τις βασικές διαφορές μεταξύ επιβατών και αερομεταφορέων μέσω νομικά δεσμευτικής για αμφότερα τα μέρη και εκτελεστής απόφασης. Όσον αφορά τις διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/11/EΕ, εφαρμόζεται μόνο η εν λόγω οδηγία. Όλοι οι αερομεταφορείς που πραγματοποιούν πτήσεις από έναν αερολιμένα στην επικράτεια κράτους μέλους ή από τρίτη χώρα προς αυτούς τους αερολιμένες εφαρμόζουν το σύστημα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως ορίζεται στην οδηγία 2013/11/ΕΕ, που μεριμνά για την ενιαία, ταχεία και φθηνή εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ επιβατών και αερομεταφορέων. [Τροπολογία 129]

4.  Κάθε Μετά την παραλαβή της πλήρους απάντησης από τον αερομεταφορέα, ο ενδιαφερόμενος επιβάτης μπορεί να υποβάλλει καταγγελία σε οιοδήποτε φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που έχει οριστεί βάσει της παραγράφου 3, για παραβίαση του παρόντος κανονισμού, σε οιονδήποτε αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους ή για οιαδήποτε πτήση από τρίτη χώρα σε αερολιμένα ευρισκόμενο στο εν λόγω έδαφος κράτους μέλους ή από τρίτη χώρα προς αυτούς τους αερολιμένες. Οι εν λόγω καταγγελίες επιτρέπεται να υποβληθούν το νωρίτερο δύο μήνες μετά την υποβολή καταγγελίας εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται εκ των προτέρων και δεν πρέπει να είναι μικρότερη από ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία ο επιβάτης υπέβαλε την καταγγελία ή την αξίωση στον οικείο μεταφορέα, εκτός εάν ο μεταφορέας έχει ήδη δώσει τελική απάντηση στην εν λόγω καταγγελία. [Τροπολογία 130]

4α.  Εάν διαπιστωθεί υπαιτιότητα για την αεροπορική εταιρεία, ο φορέας διεκπεραίωσης καταγγελιών ενημερώνει την εθνική αρχή επιβολής, η οποία, βάσει του άρθρου 16α παράγραφος 2, λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την επιβολή. [Τροπολογία 131]

5.  Εντός 7 ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας, Σε περίπτωση που ο ορισμένος φορέας επιβεβαιώνει λάβει καταγγελία, γνωστοποιεί στα μέρη τη διαφορά αμέσως μετά την παραλαβή της και όλων των εγγράφων που περιέχουν τις σχετικές με την καταγγελία πληροφορίες. Ο ορισμένος φορέας αποστέλλει αντίγραφο των εγγράφων που σχετίζονται με την καταγγελία στην αρμόδια εθνική αρχή επιβολής. Η προθεσμία τελικής απάντησης στον καταγγέλλοντα δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες τις 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής κατά την οποία ο ορισμένος φορέας έλαβε τον πλήρη φάκελο της καταγγελίας. Αντίγραφο της τελικής απάντησης διαβιβάζεται στην εθνική αρχή επιβολής. [Τροπολογία 132]

5α.  Προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους σε ζητήματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, οι αερομεταφορείς κοινοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στους φορείς των κρατών μελών στα οποία δραστηριοποιούνται, οι οποίοι έχουν οριστεί βάσει του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 133]

5β.  Όταν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού γίνεται επίκληση σε λόγους ασφάλειας, το βάρος της απόδειξης φέρει ο ενδιαφερόμενος αερομεταφορέας. [Τροπολογία 134]

Άρθρο 16αα

Τα κράτη μέλη προνοούν για την παρουσία άρτια εξοπλισμένων, δωρεάν και ανεξάρτητων φορέων διαμεσολάβησης, οι οποίοι συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των επιβατών και των αεροπορικών εταιρειών και των παρόχων υπηρεσιών άλλων μέσων μεταφοράς. [Τροπολογία 135]

Άρθρο 16β

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής

1.  Η Επιτροπή στηρίζει το διάλογο και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ερμηνεία ανά κράτος μέλος και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού μέσω της επιτροπής του άρθρου 16γ. [Τροπολογία 136]

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε ετήσια βάση έκθεση των δραστηριοτήτων τους στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών του άρθρου 16 παράγραφος 5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει για τα ζητήματα που καλύπτουν οι εν λόγω εκθέσεις μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16γ. [Τροπολογία 137]

3.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τακτικά στην Επιτροπή τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο του παρόντος κανονισμού και η Επιτροπή καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στα άλλα κράτη μέλη.

4.  Μετά από αίτημα κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις στις οποίες ανακύπτουν διαφορές όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή οιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και ιδίως όσων αφορούν την ερμηνεία των έκτακτων περιστάσεων, και διευκρινίζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την προαγωγή κοινής προσέγγισης. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται να εκδώσει σύσταση μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του άρθρου 16γ.

5.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής οι εθνικές αρχές επιβολής διερευνούν τις υπόνοιες για συγκεκριμένες πρακτικές από έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς και αναφέρουν τα πορίσματά τους στην Επιτροπή εντός 4 μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

5α.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δημιουργούν, σε επίπεδο Ένωσης, έναν μηχανισμό αποτελούμενο από όλους τους φορείς που έχουν οριστεί δυνάμει των άρθρων 16 και 16α για να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις παραβάσεις, τις κυρώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές επιβολής μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση όλων των κρατών μελών αυτές τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. [Τροπολογία 138]

5β.  Οι εθνικές αρχές επιβολής παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες και σχετικά έγγραφα που αφορούν μεμονωμένες υποθέσεις παραβάσεων. [Τροπολογία 139]

5γ.  Η Επιτροπή δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο και ενημερώνει τακτικά, αρχής γενομένης το αργότερο την 1η Μαΐου 2015, έναν κατάλογο με όλους τους αερομεταφορείς που λειτουργούν στην Ένωση οι οποίοι συστηματικά δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την εθνικότητα, κάθε αερομεταφορέας για τον οποίο η Επιτροπή έχει λάβει στοιχεία για παραβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16β παράγραφος 5β, που εκδηλώθηκαν σε βάρος επιβατών σε περισσότερες από 10 διαφορετικές πτήσεις κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και σχετίζονται με περισσότερα του ενός άρθρα του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι έχουν παραβεί συστηματικά τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 140]

Άρθρο 16γ

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή δικαιωμάτων των επιβατών, η οποία απαρτίζεται από δύο αντιπροσώπους από κάθε κράτος μέλος, τουλάχιστον ένας εκ των οποίων εκπροσωπεί την εθνική αρχή επιβολής. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.».

"

15α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 16γα

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 16γβ, με σκοπό τη διεύρυνση του μη εξαντλητικού καταλόγου περιστάσεων που θεωρούνται έκτακτες, όπως προκύπτει από το έργο των εθνικών αρχών επιβολής και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.». [Τροπολογία 141]

"

15β)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 16γβ

Άσκηση εξουσιοδότησης

1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 16γα ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ...(12). Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 16γα. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16γα τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». [Τροπολογία 142]

"

16)  Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 17

Έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την λειτουργία και τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις των αποζημιώσεων για μεγάλες καθυστερήσεις και τους περιορισμούς της παροχής καταλύματος σε έκτακτες περιστάσεις μεγάλης διάρκειας, θέματα που αφορούν την ερμηνεία των έκτακτων περιστάσεων, τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τις εθνικές αρχές επιβολής σχετικά με τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων και των πορισμάτων τους σχετικά με ύποπτες παραβατικές πρακτικές των αερομεταφορέων, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τη σύσταση εθνικών φορέων αρμόδιων για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και τις δραστηριότητες των τελευταίων. Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με την ενισχυμένη προστασία των επιβατών σε πτήσεις από τρίτες χώρες που πραγματοποιούνται από μη κοινοτικούς μεταφορείς, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 16 και σχετικά με την ενδεχόμενη ανάγκη εναρμονισμένης προσέγγισης. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον είναι απαραίτητο, από προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου.». [Τροπολογία 143]

"

17)  Το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα I στον κανονισμό (ΕK) αριθ. 261/2004.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2027/97 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Σε όλους τους αερολιμένες στο εσωτερικό της Ένωσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας διαθέτει έντυπο και οι φορείς παροχής υπηρεσιών εδάφους που ενεργούν εξ ονόματός του συστήνουν υπηρεσία που παρέχει στους επιβάτες έντυπα καταγγελίας στον αερολιμένα με το οποίο με τα οποία ο επιβάτης είναι δυνατόν να υποβάλει αμέσως σχετική καταγγελία για ζημία ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών κατά την άφιξή του. Παρομοίως, ο κοινοτικός αερομεταφορέας διανέμει αυτά τα έντυπα καταγγελίας κατόπιν αιτήματος του επιβάτη στα σημεία ελέγχου εισιτηρίων ή στα γραφεία εξυπηρέτησης που διαθέτει στους αερολιμένες, ή σε αμφότερα και δημοσιεύει τα έντυπα στην ιστοσελίδα του. Το εν λόγω έντυπο καταγγελίας, το οποίο είναι δυνατόν να έχει την μορφή Δήλωσης Μη Παράδοσης Αποσκευής (Property Irregularity Report ή PIR) γίνεται αποδεκτό από τον αερομεταφορέα στον αερολιμένα ως καταγγελία δυνάμει του άρθρου 31 παράγραφος 2 της σύμβασης του Μόντρεαλ. Η εν λόγω δυνατότητα δεν θίγει το δικαίωμα του επιβάτη να υποβάλει καταγγελία με άλλα μέσα εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη σύμβαση του Μόντρεαλ.

2α.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό τον ορισμό της μορφής του τυποποιημένου εντύπου καταγγελίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία/διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 6στ παράγραφος 2.». [Τροπολογία 144]

"

2)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η προκαταβολή ισούται τουλάχιστον με το ισοδύναμο 18 096 ΕΤΔ, σε ευρώ ανά επιβάτη σε περίπτωση θανάτου. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 6γ, να προσαρμόζει το εν λόγω ποσό βάσει απόφασης του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 της σύμβασης του Μόντρεαλ. Κάθε προσαρμογή του προαναφερθέντος ποσού έχει ως αποτέλεσμα και την τροποποίηση του αντίστοιχου ποσού στο παράρτημα.».

"

2α)  Στο άρθρο 5, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Σε περίπτωση απώλειας, καθυστερημένης άφιξης ή φθοράς μιας αποσκευής, οι αεροπορικές εταιρείες αποζημιώνουν πρώτα τους επιβάτες με τους οποίους έχουν συνάψει σύμβαση, προτού μπορέσουν να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση έναντι των αεροδρομίων ή των φορέων παροχής υπηρεσιών για τις ζημίες για τις οποίες δεν φέρουν απαραιτήτως την ευθύνη.». [Τροπολογία 145]

"

3)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:"

«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 6γ, να προσαρμόζει τα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα, πλην του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, βάσει απόφασης του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 της σύμβασης του Μόντρεαλ.».

"

4)  Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 6α

1.  Όταν μεταφέρει ελεγμένα αναπηρικά αμαξίδια ή άλλο εξοπλισμό κινητικότητας ή συσκευές υποβοήθησης, ο αερομεταφορέας και οι πράκτορές του ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και προσφέρουν σε κάθε άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, την επιλογή να κάνει, δωρεάν, ειδική δήλωση ασφαλιστικού συμφέροντος δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2 της σύμβασης του Μόντρεαλ κατά την κράτηση και το αργότερο όταν ο εξοπλισμός παραδίδεται στον μεταφορέα. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν το υπόδειγμα του εντύπου που χρησιμοποιείται γι' αυτήν την δήλωση ασφαλιστικού συμφέροντος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6στ παράγραφος 2. [Τροπολογία 146]

2.  Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή φθοράς των βοηθημάτων κινητικότητας, η ευθύνη του μεταφορέα περιορίζεται στο ποσό που δήλωσε το πρόσωπο κατά την παράδοση του ελεγμένου εξοπλισμού κινητικότητας στον κοινοτικό αερομεταφορέα.

3.  Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης κατά τη μεταφορά των ελεγμένων αναπηρικών αμαξιδίων ή άλλου εξοπλισμού κινητικότητας ή συσκευών υποβοήθησης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την καταβολή ποσού που δεν υπερβαίνει το ποσό που έχει δηλώσει ο επιβάτης, εκτός εάν αποδείξει ότι το ζητούμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό ασφαλιστικό συμφέρον κατά την παράδοση στον προορισμό.

3α.  Οι αερομεταφορείς εξασφαλίζουν, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, ότι οι επιβάτες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα αναπηρικά αμαξίδιά τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών καροτσιών, έως τη θύρα επιβίβασης και ότι τα αμαξίδια αυτά θα τους επιστρέφονται στην πόρτα του αεροσκάφους. Εάν, για λόγους ασφαλείας, αυτό δεν είναι εφικτό, οι αερομεταφορείς παρέχουν, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, στους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων εναλλακτικό μέσο κινητικότητας εντός του τερματικού σταθμού του αερολιμένα, έως ότου είναι σε θέση να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Εάν αυτοί οι λόγοι ασφαλείας σχετίζονται άμεσα με τον ίδιο τον τερματικό σταθμό, υπεύθυνος για την παροχή του εναλλακτικού μέσου κινητικότητας που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο είναι ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα. [Τροπολογία 147]

Άρθρο 6β

1.  Η εθνική αρχή επιβολής που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 εξασφαλίζει την συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί:

   τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων αεροπορικής μεταφοράς,
   την συστηματική διάθεση ειδικής δήλωσης ασφαλιστικού συμφέροντος για τον ελεγμένο εξοπλισμό κινητικότητας και κατάλληλου επιπέδου αποζημίωσης σε περίπτωση φθοράς που προκαλείται στον εξοπλισμό κινητικότητας,
   την καταβολή προκαταβολής βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1, αναλόγως,
   την εφαρμογή του άρθρου 6.

2.  Για την παρακολούθηση της προστασίας των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα και των επιβατών με αναπηρία σε περίπτωση φθοράς του εξοπλισμού κινητικότητάς κινητικότητας ή των συσκευών υποβοήθησής τους, η εθνική αρχή επιβολής, εξετάζει επίσης και συνεκτιμά τις πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες που αφορούν τον εξοπλισμό κινητικότητας που έχουν υποβληθεί στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 16α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004. [Τροπολογία 148]

3.  Οι κυρώσεις που προβλέπουν τα κράτη μέλη για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

4.  Στις ετήσιες εκθέσεις τους δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, οι εθνικές αρχές επιβολής δημοσιεύουν επίσης στατιστικές σχετικά με την δραστηριότητά τους και με τις κυρώσεις που επιβάλλονται αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6γ

1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. για περίοδο πέντε ετών από τις …(13)+ .Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις γι’ αυτήν την ανανέωση το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 149]

3.  Η ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπώσει αντίρρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 6δ

1.  Οι αερομεταφορείς είναι πλήρως ελεύθεροι από εμπορικής σκοπιάς να καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπουν τη μεταφορά αποσκευών, αλλά οφείλουν να αναφέρουν σαφώς και εγκαίρως κατά τη διαδικασία κράτησης, σε όλους τους διαύλους διανομής που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης, κατά την κράτηση και στα σημεία ελέγχου εισιτηρίων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών ελέγχου εισιτηρίων με αυτοεξυπηρέτηση), τα μέγιστα όρια αποσκευών που επιτρέπεται να μεταφέρουν οι επιβάτες ως χειραποσκευές και ως παραδιδόμενες αποσκευές στο αεροσκάφος σε κάθε πτήση που περιλαμβάνεται στην κράτηση του επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών του αριθμού των αποσκευών που ισχύει στο πλαίσιο δεδομένου μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων αποσκευών και τυχόν περιορισμών των αγορών που πραγματοποιούνται στον αερολιμένα. Σε περίπτωση που επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για την μεταφορά αποσκευών, Οι αερομεταφορείς αναφέρουν σαφώς τις λεπτομέρειες των εν λόγω τελών στην κράτηση ενημερώνονται εγκαίρως κατά τη διαδικασία κράτησης και κατόπιν αιτήματος στον αερολιμένα, με σαφή, διαφανή και μονοσήμαντο τρόπο, για τις λεπτομέρειες σχετικά με πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται για την μεταφορά αποσκευών. Οι βασικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες και τα πρόσθετα τέλη πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα και να μπορούν να αγοράζονται ξεχωριστά οι μεν από τα δε. [Τροπολογία 150]

1α.  Οι επιβάτες επιτρέπεται να μεταφέρουν κατά την πτήση στον θάλαμο επιβατών, χωρίς χρέωση, βασικά προσωπικά αντικείμενα, όπως πανωφόρια και τσάντες χειρός, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας τυποποιημένης τσάντας με πράγματα που αγόρασαν στον αερολιμένα, πέραν του προβλεπόμενου μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων αποσκευών στον θάλαμο επιβατών. [Τροπολογία 151]

1β.  Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, τα επιτρεπόμενα όρια χειραποσκευών μπορούν να εκφραστούν με τη μορφή μέγιστου ορίου διαστάσεων ή μέγιστου ορίου βάρους επί του συνολικού επιτρεπόμενου ορίου χειραποσκευών ανά επιβάτη, ή με αμφότερους τους τρόπους, χωρίς όμως κανέναν περιορισμό ως προς τον συγκεκριμένο αριθμό αποσκευών που μεταφέρονται. [Τροπολογία 152]

2.  Σε έκτακτες περιστάσεις, όπως λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή αλλαγή του τύπου του αεροσκάφους μετά την κράτηση, κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η μεταφορά αντικειμένων στον θάλαμο επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των επιτρεπόμενων ορίων χειραποσκευών, ο αερομεταφορέας επιτρέπεται να τα μεταφέρει ως παραδιδόμενες αποσκευές, αλλά χωρίς επιπλέον χρέωση του επιβάτη Ο αερομεταφορέας επιτρέπεται να μεριμνά ώστε τα προαναφερθέντα αντικείμενα να μεταφέρονται ως παραδιδόμενες αποσκευές σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με λόγους ασφάλειας και εφόσον τα ειδικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους δεν επιτρέπουν τη μεταφορά στον θάλαμο επιβατών. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιβάλλονται πρόσθετα τέλη. [Τροπολογία 153]

2α.  Εάν μια χειραποσκευή μεταφερθεί από τον θάλαμο επιβατών του αεροσκάφους στον χώρο παραδιδόμενων αποσκευών του αεροσκάφους πριν από την επιβίβαση σε αυτό ή την απογείωσή του, πρέπει να αποδοθεί στον επιβάτη ως χειραποσκευή κατά την αποβίβασή του από το αεροσκάφος. [Τροπολογία 154]

3.  Τα εν λόγω δικαιώματα δεν θίγουν τους περιορισμούς για τις χειραποσκευές που έχουν θεσπισθεί με βάση ενωσιακούς και διεθνείς κανόνες ασφάλειας από έκνομες ενέργειες όπως οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και (ΕΚ) αριθ. 820/2008.

Άρθρο 6ε

1.  Οι κοινοτικοί αερομεταφορείς της Ένωσης επιτρέπουν στους επιβάτες να μεταφέρουν ένα μουσικό όργανο στον θάλαμο επιβατών αεροσκάφους με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας και οι τεχνικές προδιαγραφές και περιορισμοί του οικείου αεροσκάφους. Τα μουσικά όργανα γίνονται δεκτά προς μεταφορά εντός του θαλάμου επιβατών εφόσον τα εν λόγω όργανα είναι δυνατόν να τοποθετηθούν με ασφάλεια σε κατάλληλο διαμέρισμα αποσκευών εντός του θαλάμου ή κάτω από το κάθισμα του επιβάτη. Οι αερομεταφορείς μπορούν να καθορίσουν ότι Όταν γίνεται δεκτό για μεταφορά εντός του θαλάμου επιβατών του αεροσκάφους, το μουσικό όργανο αποτελεί μέρος της επιτρεπόμενης χειραποσκευής του επιβάτη και ότι δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί. Ο αερομεταφορέας δύναται να καθορίσει την επιβολή επιπλέον τελών για τις χειραποσκευές που μεταφέρονται επιπλέον των επιτρεπόμενων χειραποσκευών. [Τροπολογία 155]

2.  Όταν το μουσικό όργανο είναι πολύ μεγάλο για να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε κατάλληλο διαμέρισμα αποσκευών στο θάλαμο επιβατών ή κάτω από το κάθισμα του επιβάτη, οι αερομεταφορείς είναι δυνατόν να ζητήσουν την καταβολή δεύτερου ναύλου εάν τα μουσικά όργανα μεταφέρονται ως χειραποσκευές σε δεύτερο κάθισμα. Ο εν λόγω πρόσθετος ναύλος δεν υπόκειται στην καταβολή σχετικού τέλους αεροδρομίου αναχώρησης. Όταν καταβληθεί ναύλος για δεύτερο κάθισμα οι αερομεταφορείς καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες το κάθισμα του επιβάτη να είναι δίπλα σε εκείνο στο οποίο τοποθετείται το μουσικό όργανο. Όταν διατίθεται και εάν ζητηθεί, τα μουσικά όργανα μεταφέρονται σε θερμαινόμενο τμήμα του διαμερίσματος φορτίου του αεροσκάφους με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας, οι περιορισμοί χώρου και οι τεχνικές προδιαγραφές του οικείου αεροσκάφους. Οι αερομεταφορείς αναφέρουν σαφώς στους οικείους όρους και προϋποθέσεις τη βάση επί της οποίας μεταφέρονται τα μουσικά όργανα και τα εφαρμοζόμενα τέλη. [Τροπολογία 156]

2α.  Όταν υπάρχει χώρος και εάν ζητηθεί, τα μουσικά όργανα μεταφέρονται σε θερμαινόμενο τμήμα του διαμερίσματος φορτίου του αεροσκάφους υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας, οι περιορισμοί χώρου και οι τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε αεροσκάφους. Οι αερομεταφορείς παρέχουν ειδικές ετικέτες οι οποίες τοποθετούνται σε ευδιάκριτες θέσεις στα μουσικά όργανα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα τυγχάνουν της απαραίτητης φροντίδα. Μόνο τα μουσικά όργανα που είναι κατάλληλα συσκευασμένα σε άκαμπτη ή/και σκληρή θήκη, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα αντικείμενα αυτά, επιτρέπεται να μεταφέρονται ως φορτίο αεροσκάφους. [Τροπολογία 157]

2β.  Οι αερομεταφορείς αναφέρουν σαφώς κατά την κράτηση, και στους όρους και προϋποθέσεις της εταιρείας, τη βάση επί της οποίας μεταφέρονται τα μουσικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων χρεώσεων, των εγκαταστάσεων για τη μεταφορά των μουσικών οργάνων που είναι διαθέσιμες στο εκάστοτε αεροσκάφος και των διαστάσεων των εν λόγω εγκαταστάσεων. Όταν πρέπει να γίνει κράτηση για δεύτερο κάθισμα, οι επιβάτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κράτησης του εν λόγω δεύτερου καθίσματος ηλεκτρονικά. [Τροπολογία 158]

Άρθρο 6στ

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή δικαιωμάτων των επιβατών. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

___________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1).». [Τροπολογία 159]

"

5)  Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7

Έως τις 1 Ιανουαρίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον είναι απαραίτητο, από προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. »

"

6)  Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 αντικαθίσταται από το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«Παράρτημα: μη εξαντλητικός κατάλογος περιστάσεων που θεωρούνται ως έκτακτες περιστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού [Τροπολογία 160]

1.  Οι ακόλουθες περιστάσεις θεωρούνται ως έκτακτες:

i.  φυσικές καταστροφές που καθιστούν επισφαλή την πραγματοποίηση της πτήσης·

ii.  τεχνικά προβλήματα άσχετα προς την κανονική λειτουργία του αεροσκάφους, όπως ο εντοπισμός ελαττώματος κατά τη διάρκεια της σχετικής πτήσης, που επηρεάζουν το αεροσκάφος και τα οποία εμποδίζουν την κανονική συνέχιση της πτήσης· ή προκαλούνται άμεσα από κρυφά κατασκευαστικά ελαττώματα που εντοπίζονται, επίσημα αναγνωρισμένα από τον κατασκευαστή ή από αρμόδια αρχή, τα οποία εντοπίζονται κατά τον έλεγχο συντήρησης που προηγείται της πτήσης ή αφού το αεροσκάφος διατεθεί σε υπηρεσία και τα οποία διακυβεύουν την ασφάλεια της πτήσης· [Τροπολογία 161]

iiα.  βλάβη λόγω πρόσκρουσης πτηνών ·[Τροπολογία 162]

iii.  κίνδυνοι ασφαλείας, πόλεμος, πολιτικές αναταραχές, πράξεις δολιοφθοράς ή τρομοκρατίας που καθιστούν αδύνατη την ασφαλή εκτέλεση της πτήσης· [Τροπολογία 163]

iv.  υγειονομικοί κίνδυνοι που απειλούν ζωές ή ιατρικές έκτακτες ανάγκες που απαιτούν την διακοπή ή εκτροπή της σχετικής πτήσης· [Τροπολογία 164]

v.  απρόβλεπτοι περιορισμοί της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ή απρόβλεπτο κλείσιμο του εναέριου χώρου ή αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων κλεισίματος διαδρόμων προσγείωσης/απογείωσης από τις αρχές· [Τροπολογία 165]

vi.  μετεωρολογικές συνθήκες ασύμβατες με την ασφάλεια της πτήσης, οι οποίες προκάλεσαν ζημίες στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της πτήσης ή όταν βρισκόταν στον διάδρομο μετά τη διάθεσή του σε υπηρεσία, καθιστώντας αδύνατη τη διενέργεια ασφαλούς πτήσης· και [Τροπολογία 166]

vii.  απρόβλεπτες εργατικές διαφορές στον πραγματικό αερομεταφορέα ή σε φορείς παροχής βασικών υπηρεσιών όπως οι αερολιμένες ή οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας. » [Τροπολογία 167]

2.  Οι ακόλουθες περιστάσεις δεν θεωρούνται ως έκτακτες:

i.  τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με την κανονική λειτουργία του αεροσκάφους όπως πρόβλημα που εντοπίζεται κατά την τακτική συντήρηση ή κατά τη διάρκεια των ελέγχων του αεροσκάφους πριν από την πτήση ή που ανακύπτει λόγω παράλειψης εκτέλεσης της συντήρησης ή των ελέγχων του αεροσκάφους πριν από την πτήση· και

ii.  έλλειψη πληρώματος πτήσης ή πληρώματος καμπίνας (εκτός εάν οφείλεται σε εργασιακές διαφορές). [Τροπολογία 168]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευθύνη του αερομεταφορέα για επιβάτες και τις αποσκευές τους

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει τους κανόνες περί ευθύνης που εφαρμόζουν οι κοινοτικοί αερομεταφορείς βάσει των απαιτήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ και της σύμβασης του Μόντρεαλ.

Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου Ή τραυματισμού

Δεν υπάρχει οικονομικό όριο όσον αφορά την ευθύνη για τραυματισμό ή θάνατο επιβάτη λόγω ατυχήματος με αεροσκάφος ή κατά τη διάρκεια οιασδήποτε από τις φάσεις επιβίβασης ή αποβίβασης. Για ζημίες μέχρι 113 100 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόμισμα) ο μεταφορέας δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη του εξαιρεθεί ή να την περιορίσει. Άνω του ποσού αυτού, ο αερομεταφορέας δεν ευθύνεται, εάν αποδείξει ότι δεν αμέλησε ούτε έσφαλε κατ' άλλο τρόπο, ή ότι η ζημία οφειλόταν αποκλειστικά σε αμέλεια ή σφάλμα τρίτου.

Προκαταβολές

Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη, ο αερομεταφορέας οφείλει να καταβάλει προκαταβολή, για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών, εντός 15 ημερών από τον εντοπισμό του προσώπου που δικαιούται την αποζημίωση. Σε περίπτωση θανάτου, το ύψος της προκαταβολής δεν είναι μικρότερο από 18 096 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόμισμα).

Καθυστερήσεις επιβατών

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάτη, ο αερομεταφορέας έχει την ευθύνη αποζημίωσης εκτός εάν έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει τη ζημία ή ήταν αδύνατο να λάβει τέτοια μέτρα. Η ευθύνη για την καθυστέρηση επιβάτη περιορίζεται σε ύψος 4 694 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόμισμα).

Απώλεια, φθορά Ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών

Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή καθυστερημένης άφιξης αποσκευών ο αερομεταφορέας ευθύνεται για αποζημίωση ύψους 1 113 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόμισμα), το όριο αποζημίωσης εφαρμόζεται ανά επιβάτη και όχι ανά ελεγμένη αποσκευή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερο όριο μεταξύ του μεταφορέα και του επιβάτη μέσω ειδικής δήλωσης ασφαλιστικού συμφέροντος. Για αποσκευές που έχουν υποστεί φθορά ή έχουν απολεσθεί, ο αερομεταφορέας δεν ευθύνεται εάν η φθορά ή η απώλεια προκλήθηκαν από την ίδια ποιότητα ή από ελάττωμα της αποσκευής. Σε περίπτωση καθυστερημένη άφιξης αποσκευής, ο αερομεταφορέας δεν ευθύνεται όταν έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει τη φθορά που προκύπτει από την καθυστερημένη άφιξη της αποσκευής ή όταν ήταν αδύνατο να λάβει τέτοια μέτρα. Σε περίπτωση χειραποσκευών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών αντικειμένων, η αεροπορική εταιρεία ευθύνεται μόνο εάν η φθορά προήλθε από δικό της σφάλμα.

Υψηλότερα όρια για αποσκευές

Οι επιβάτες μπορούν να τύχουν υψηλότερου ορίου ευθύνης υποβάλλοντας ειδική δήλωση το αργότερο κατά τον έλεγχο εισιτηρίων και με την καταβολή συμπληρωματικού τέλους, εάν απαιτείται. Το εν λόγω συμπληρωματικό τέλος στηρίζεται σε τιμολόγιο που σχετίζεται με το επιπλέον κόστος μεταφοράς και ασφάλισης της οικείας αποσκευής άνω του ορίου ευθύνης των 1 131 ΕΤΔ. Το τιμολόγιο διατίθεται στους επιβάτες κατόπιν σχετικού αιτήματος. Στους επιβάτες με αναπηρία και στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα προσφέρεται συστηματικά και δωρεάν η επιλογή υποβολής ειδικής δήλωσης ασφαλιστικού συμφέροντος για την μεταφορά του εξοπλισμού κινητικότητάς τους.

Προθεσμία για την υποβολή καταγγελίας για αποσκευές

Σε περίπτωση φθοράς, καθυστερημένης άφιξης, απώλειας ή καταστροφής αποσκευής, ο επιβάτης πρέπει σε κάθε περίπτωση να απευθύνεται εγγράφως και να υποβάλει καταγγελία στον αερομεταφορέα το ταχύτερο δυνατόν. Ισχύει προθεσμία υποβολής καταγγελίας 7 ημερών σε περίπτωση φθοράς της αποσκευής και 21 ημερών σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης, σε αμφότερες τις περιπτώσεις από την ημερομηνία κατά την οποία ο επιβάτης παρέλαβε την αποσκευή. Προκειμένου να τηρήσουν εύκολα τις εν λόγω προθεσμίες, ο αερομεταφορέας πρέπει να δίδει στους επιβάτες την δυνατότητα συμπλήρωσης εντύπου καταγγελίας στον αερολιμένα. Το εν λόγω έντυπο καταγγελίας, το οποίο μπορεί επίσης να λάβει την μορφή Δήλωσης Μη Παράδοσης Αποσκευής (Property Irregularity Report ή PIR) πρέπει να γίνεται αποδεκτό από τον αερομεταφορέα στον αερολιμένα ως καταγγελία.

Ευθύνη συμβατικών και πραγματικών αερομεταφορεών

Εάν ο αερομεταφορέας που εκτελεί πράγματι την πτήση δεν είναι ο ίδιος με τον συμβατικό αερομεταφορέα, ο επιβάτης έχει δικαίωμα να απευθύνει καταγγελία ή να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης και στους δύο. Αυτό περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις στις οποίες έχει συμφωνηθεί ειδική δήλωση ασφαλιστικού συμφέροντος κατά την παράδοση με τον πραγματικό μεταφορέα.

Προθεσμία για ένδικα μέσα

Κάθε δικαστική προσφυγή για αποζημίωση πρέπει να υποβάλλεται εντός διετίας από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους, ή από την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους.

Βάση της ενημέρωσης

Οι κανόνες που περιγράφονται ανωτέρω στηρίζονται στην σύμβαση του Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999 που εφαρμόζεται στην Κοινότητα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97 (όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002 και με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xxx) και στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.»

(1)ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 115.
(2)ΕΕ C ...
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014.
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1).
(5)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1997, για την ευθύνη του αερομεταφορέως σε περίπτωση ατυχήματος (ΕΕ L 285 της 17.10.1997, σ. 1).
(6)Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59).
(7) Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63).
(8)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 785/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις απαιτήσεις ασφάλισης των αερομεταφορέων και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 1).
(10)ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59.
(11)ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.
(12) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(13) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου