Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0072(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0020/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0020/2014

Keskustelut :

PV 05/02/2014 - 5
CRE 05/02/2014 - 5

Äänestykset :

PV 05/02/2014 - 9.23
CRE 05/02/2014 - 9.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0092

Hyväksytyt tekstit
PDF 533kWORD 223k
Keskiviikko 5. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu ***I
P7_TA(2014)0092A7-0020/2014
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0130),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0066/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0020/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 115.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamisksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta
P7_TC1-COD(2013)0072

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004(4) ja neuvoston asetus (EY) N:o 2027/97(5) ovat edistäneet huomattavasti lentomatkustajien oikeuksien suojelua tapauksissa, joissa matkasuunnitelma häiriintyy lennolle pääsyn epäämisen, pitkäaikaisten viivästymisten, peruutusten tai matkatavaroiden käsittelyvirheiden vuoksi.

(2)  Asetuksiin perustuvia oikeuksia sovellettaessa on kuitenkin paljastunut joukko puutteita, jotka ovat estäneet niiden täysimääräisen hyödyntämisen matkustajien suojelemiseksi. Lentomatkustajien oikeuksien tehokkaamman, tuloksellisemman ja johdonmukaisemman soveltamisen varmistaminen kaikkialla unionissa edellyttää erinäisiä muutoksia nykyiseen oikeudelliseen kehykseen. Tätä korostetaan komission lokakuussa 2010 julkaisemassa asiakirjassa "Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010: unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen", jossa esiteltiin toimia, joilla varmistetaan etenkin lentomatkustajien yhteiset oikeudet sekä näiden oikeuksien riittävän hyvä täytäntöönpano.

(2 a)  Lentokuljetuspalvelut ovat matkustajien etukäteen maksamia ja veronmaksajien suoraan tai välillisesti tukemia. Tästä syystä lentolippuja olisi pidettävä "tulossopimuksina", joissa lentoyhtiöt takaavat täyttävänsä sopimuksesta johtuvat velvoitteensa erittäin huolellisesti. [tark. 1]

(3)  Lentoliikenteen harjoittajien ja lentomatkustajien oikeusvarmuuden parantamiseksi tarvitaan tarkempi "poikkeuksellisten olosuhteiden" määritelmä, jossa otetaan huomioon yhteisöjen unionin tuomioistuimen asiassa C-549/07 (Wallentin-Hermann) antama tuomio. Lisäksi määritelmää olisi selkiytettävä edelleen laatimalla suuntaa antava tyhjentävä luettelo olosuhteista, jotka selkeästi ovat tai eivät ole poikkeuksellisia. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä tarvittavien lisäysten tekemiseksi kyseiseen luetteloon. [tark. 2]

(4)  Yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa C-173/07 (Emirates) antamassaan tuomiossa, että asetuksessa (EY) N:o 261/2004 tarkoitettua lennon käsitettä on tulkittava niin, että se muodostuu lähtökohtaisesti ilmakuljetuksesta, jolloin se on tämän kuljetuksen "yksikkö", jonka toteuttaa lentoliikenteen harjoittaja, joka määrää sen reitin. Epävarmuuden välttämiseksi olisi nyt annettava selkeä määritelmä käsitteelle "lento" sekä siihen liittyville käsitteille "liityntälento" ja "matka".

(5)  Unionin tuomioistuin katsoi asiassa C-22/11 (Finnair) antamassaan tuomiossa, että lennolle pääsyn epäämisen käsitettä on tulkittava siten, että se koskee paitsi ylivaraustilanteista johtuvia lennolle pääsyn epäämisiä myös muista, esimerkiksi toiminnallisista syistä johtuvia lennolle pääsyn epäämisiä. Tämä vahvistus huomioon ottaen ei nykyistä "Lennolle pääsyn epäämisen" käsitteen määritelmää ole syytä muuttaa määritelmän olisi katettava tapaukset, joissa aikataulun mukaista lähtöaikaa on siirretty aikaisemmaksi, minkä seurauksena matkustaja jää koneesta. [tark. 3]

(6)  Asetusta (EY) N:o 261/2004 sovelletaan myös niihin matkustajiin, jotka ovat varanneet lentomatkan osana pakettimatkaa. On kuitenkin syytä selventää, että matkustajat eivät saa yhdistää oikeuksia, jotka juontuvat erityisesti tästä asetuksesta, oikeuksiin, jotka perustuvat neuvoston direktiiviin 90/314/ETY(6). Matkustajien pitäisi voida valita, minkä lain nojalla he esittävät vaatimuksensa, mutta heillä ei pitäisi olla oikeutta saada samasta ongelmasta korvausta molempien säädösten nojalla. Matkustajien ei tarvitse huolehtia siitä, miten lentoliikenteen harjoittajat ja matkanjärjestäjät jakavat tällaiset valitukset keskenään. Lentoliikenteen harjoittajien ja matkanjärjestäjien olisi annettava matkustajille tarvittavat todisteet, jotta he voivat saattaa korvausvaatimuksensa viipymättä päätökseen. [tark. 4]

(7)  Matkustajien oikeuksien suojan parantamiseksi meno-paluulipulla matkustavilta matkustajilta ei pitäisi voida evätä pääsyä paluulennolle millekään lennon osuudelle sillä perusteella, että menomatka lentolipun jokin osa on jäänyt käyttämättä. [tark. 5]

(8)  Tällä hetkellä matkustajia rangaistaan toisinaan nimitietoihin päätyneistä kirjoitusvirheistä määräämällä hallinnollisia sakkomaksuja. Varaustietovirheiden kohtuullisten korjausten olisi oltava ilmaisia, kunhan siitä ei aiheudu muutoksia lennon aikatauluun, reittiin tai matkustajiin. [tark. 6]

(9)  On syytä selventää, että lennon peruuntumisen yhteydessä päätöksen siitä, haetaanko korvauksia, jatketaanko matkaa uudelleenreitityksen avulla vai matkustetaanko myöhemmin samana päivänä tai myöhempänä ajankohtana, tekee matkustaja eikä lentoliikenteen harjoittaja. [tark. 7]

(9 a)  Lentoliikenteen harjoittajat olisi velvoitettava palauttamaan maksutta kaikki jo maksetut verot, mikäli matkustaja peruuttaa matkan. [tark. 8]

(9 b)  Jos matkustaja sopimuksen perusteella päättää matkustaa myöhempänä ajankohtana, olisi peruuntuneeseen lentoon liittyvät matkakustannukset lentoasemalle ja sieltä pois korvattava aina täysimääräisesti. Näihin kustannuksiin kuuluvat aina julkisten liikennevälineiden käytöstä aiheutuvat kulut, taksikulut sekä lentoaseman pysäköintimaksut. [tark. 9]

(9 c)  Matkustajien taloudellinen suojelu lentoyhtiön konkurssitapauksessa on matkustajien oikeuksia koskevan tehokkaan järjestelmän keskeinen osatekijä. Jotta voidaan vahvistaa lentomatkustajien oikeuksia tapauksissa, joissa lentoja peruuntuu lentoliikenteen harjoittajan maksukyvyttömyyden tai liikenneluvan peruuttamisesta johtuvan toiminnan keskeyttämisen vuoksi, lentoliikenteen harjoittajat olisi velvoitettava antamaan riittävät todisteet vakuuksista, joilla huolehditaan matkustajille maksettavista korvauksista tai heidän paluukuljetuksistaan. [tark. 10]

(9 d)  Esimerkiksi takuurahaston tai pakollisen vakuutusjärjestelmän perustaminen antaa lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden huolehtia matkustajille maksettavista korvauksista tai heidän paluukuljetuksistaan lentojen peruuntuessa lentoliikenteen harjoittajan maksukyvyttömyyden tai liikenneluvan peruuttamisesta johtuvan toiminnan keskeyttämisen vuoksi. [tark. 11]

(10)  Lentoasemien ja niiden Lentoaseman pitäjän ja lentoaseman käyttäjien, kuten lentoliikenteen harjoittajien, ja maahuolintayritysten, lennonvarmistuspalvelujen sekä vammaisia matkustajia ja liikuntarajoitteisia matkustajia avustavien toimijoiden, olisi tehtävä yhteistyötä toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen lentoaseman käyttäjien välisen koordinoinnin ja yhteistyön, jotta voidaan minimoida useista lentohäiriöistä matkustajille koituvien vaikutusten minimoimiseksi aiheutuvat vaikutukset varmistamalla, että matkustajille tarjotaan huolenpitoa ja uudelleenreititystä. Tätä varten niiden lentoasemien pitäjien olisi laadittava varmistettava asianmukainen koordinointi tällaisia tilanteita silmällä pitäen valmiussuunnitelmia laaditulla valmiussuunnitelmalla ja työskenneltävä yhdessä niiden kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten kanssa valmiussuunnitelmien kehittämiseksi. Kyseiset suunnitelmat olisi arvioitava kansallisissa täytäntöönpanoelimissä, jotka saavat tarvittaessa vaatia niiden mukauttamista. [tark. 12]

(10 a)  Lentoliikenteen harjoittajien olisi vahvistettava menettelyt ja koordinoidut toimet, jotta viivästyneen lennon matkustajille voidaan antaa riittävästi tietoa. Näissä menettelyissä olisi selkeästi ilmoitettava, kuka on kullakin lentoasemalla vastuussa huolenpidosta, auttamisesta, uudelleenreitityksestä tai korvauksista, ja niissä olisi esitettävä näiden palvelujen tarjoamista koskevat menettelyt ja ehdot. [tark. 13]

(10 b)  Matkustajien auttamiseksi lentohäiriöiden tai matkatavaroiden katoamis-, viivästymis- tai vahingoittumistapauksissa lentoliikenteen harjoittajien olisi perustettava lentoasemille yhteyspisteitä, joissa lentoliikenteen harjoittajien henkilökunnan tai niiden valtuuttamien kolmansien osapuolten olisi tarjottava matkustajille tarvittavat tiedot heidän oikeuksistaan, myös valitusmenettelyistä, ja autettava heitä ryhtymään välittömiin toimiin. [tark. 14]

(11)  Asetuksen (EY) N:o 261/2004 olisi sisällettävä yksiselitteinen pitkäaikaisista viivästymisistä kärsivien matkustajien korvausoikeus yhteisöjen unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-402/07 ja C-432/07 (Sturgeon) antaman tuomion sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että toisiinsa verrattavissa olevia tilanteita on lähestyttävä samalla tavalla. Korvausoikeuteen johtavia odotusaikarajoja Samaan aikaan olisi pidennettävä korvausoikeuteen johtavaa odotusaikaa, jotta voitaisiin muun muassa ottaa huomioon alaan kohdistuvat taloudelliset vaikutukset. ja välttää peruutusten yleistyminen tämän seurauksena. Jotta Niillä olisi varmistettava, että EU:n sisällä matkustaviin kansalaisiin sovellettaisiin sovelletaan yhdenmukaisia korvaussääntöjä., odotusaikarajan Samalla tietyt odotusaikarajat olisi säädettävä pidemmiksi, ja ne olisi oltava sama kaikilla unionin sisäisillä matkoilla, mutta kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien matkojen osalta rajat olisi suhteutettava matkan pituuteen niiden toiminnallisten ongelmien huomioimiseksi, joita lentoliikenteen harjoittajille aiheutuu viivästysten selvittämisestä kaukaisilla lentoasemilla. Korvauksen määrän osalta samaa summaa olisi sovellettava kaikkiin samanpituisiin lentoihin. [tark. 15]

(12)  Oikeusvarmuuden turvaamiseksi asetuksella (EY) N:o 261/2004 olisi vahvistettava yksiselitteisesti, että lentoaikataulujen muuttamisella on matkustajiin samanlainen vaikutus kuin pitkäaikaisilla viivästymisillä tai lennolle pääsyn epäämisellä, joten niiden pitäisi johtaa myös samanlaisiin oikeuksiin. [tark. 16]

(13)  Liityntälennolta aikataulumuutoksen tai viivästymisen vuoksi myöhästyvistä matkustajista olisi pidettävä asianmukaisesti huolta näiden odottaessa uudelleenreititystä. Tällaisilla matkustajilla olisi yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja unionin tuomioistuimen asiassa C-11/11 (Air France v. Folkerts) antaman tuomion mukaisesti oltava mahdollisuus vaatia korvauksia samanlaisin perustein kuin niillä matkustajilla, joiden lento on viivästynyt tai peruttu, kun otetaan huomioon viivästyminen matkan lopullisen määräpaikan saavuttamisessa. [tark. 17]

(13 a)  Avun tarjoamisen ja uudelleenreitityksen olisi periaatteessa oltava aikataulumuutoksen tai viivästymisen aiheuttaneen lentoliikenteen harjoittajan tehtävä. Kyseiseen lentoliikenteen harjoittajaan kohdistuvan taloudellisen taakan keventämiseksi matkustajalle maksettavan korvauksen olisi kuitenkin oltava suhteessa edeltävän liityntälennon viivästymiseen kauttakulkupaikassa. [tark. 18]

(13 b)  Vammaisista matkustajista tai liikuntarajoitteisista matkustajista, jotka ovat myöhästyneet liityntälennolta lentoasemalla apua tarjoavien toimijoiden aiheuttaman viivästyksen vuoksi, olisi pidettävä asianmukaisesti huolta heidän odottaessaan uudelleenreititystä. Tällaisilla matkustajilla olisi oltava mahdollisuus vaatia korvauksia lentoaseman pitäjältä samanlaisin perustein kuin niillä matkustajilla, joiden lento on viivästynyt tai peruttu lentoliikenteen harjoittajan toiminnan vuoksi. [tark. 19]

(14)  Matkustajien suojelun tehostamiseksi olisi tehtävä selväksi, että viivästyneiden lentojen matkustajilla on oikeus huolenpitoon ja korvauksiin riippumatta siitä, odottavatko he lentoaseman terminaalissa vai istuvatko jo ilma-aluksessa. Jälkimmäisessä tapauksessa matkustajilla ei kuitenkaan ole käytettävissään terminaalin palveluja, joten heidän oikeuksiaan olisi vahvistettava perustarpeiden ja koneesta poistumista koskevan oikeuden osalta.

(15)  Jos matkustaja on valinnut mahdollisimman pikaisen uudelleenreitityksen, lentoliikenteen harjoittaja asettaa uudelleenreitityksen ehdoksi usein paikkojen saatavuuden omilla lennoillaan ja epää näin ollen matkustajalta mahdollisuuden nopeampaan uudelleenreititykseen jonkin toisen yhtiön lennolla. Olisi varmistettava, että liikenteenharjoittajan olisi tietyn ajan kuluttua tarjottava uudelleenreititystä jonkin toisen yhtiön lennolla tai muiden liikennemuotojen välityksellä, jos tämä nopeuttaisi uudelleenreititystä. Vaihtoehtoisen uudelleenreitityksen olisi oltava riippuvainen paikkojen saatavuudesta.

(16)  Lentoliikenteen harjoittajilla on tällä hetkellä rajoittamaton vastuu matkustajiensa majoittamisesta pitkäkestoisten poikkeuksellisten olosuhteiden yhteydessä. Tämä epävarmuus yhdessä keston ennakoimattomuuden kanssa saattaa vaarantaa liikenteenharjoittajan taloudellisen vakauden. Lentoliikenteen harjoittajalla pitäisi näin ollen kuitenkin olla mahdollisuus rajoittaa huolenpitopalveluita tietyn ajan kuluttua majoituksen pituuden osalta ja, jos matkustajat järjestävät majoituksen itse, kustannusten ja huolenpidon osalta. Valmiussuunnittelun ja nopean uudelleenreitityksen pitäisi lisäksi vähentää riskiä, että matkustajat joutuvat odottamaan kovin kauan. [tark. 20]

(17)  Tiettyjen matkustajien oikeuksien, kuten majoitusoikeuden, soveltamisen on osoitettu aiheuttavan suhteettomia kustannuksia verrattuna tuloihin, joita lentoliikenteen harjoittaja saa tietystä pienimuotoisesta lentotoiminnasta. Pienillä ilma-aluksilla toteutetut lyhyet lentomatkat olisi näin ollen vapautettava majoituksen kustantamisvelvoitteesta, mutta liikenteenharjoittajan olisi kuitenkin autettava matkustajia löytämään majoituspaikka. [tark. 21]

(18)  Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden sekä muiden sellaisten henkilöiden, joilla on erityistarpeita, kuten ilman saattajaa matkustavien lasten, raskaana olevien naisten ja erityistä lääkinnällistä apua tarvitsevien henkilöiden voi olla vaikea järjestää majoitusta lentohäiriön yhteydessä. Näin ollen rajoituksia, jotka koskevat majoitusoikeutta poikkeuksellisissa olosuhteissa tai alueellisen lentotoiminnan yhteydessä, ei pitäisi lähtökohtaisesti soveltaa näihin matkustajaryhmiin. [tark. 22]

(18 a)  Jos yhteisön lentoliikenteen harjoittaja edellyttää, että vammaisten matkustajien tai liikuntarajoitteisten matkustajien mukana on oltava avustaja, avustajilta ei pitäisi periä lentoasemalla sovellettavaa lähtöveroa. [tark. 23]

(18 b)  Palveluntarjoajien olisi varmistettava, että vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä on jokaisessa tilanteessa oikeus käyttää turvahyväksyttyjä hengityslaitteita maksutta ilma-aluksissa. Komission olisi laadittava luettelo hyväksytyistä lääkehappilaitteista yhteistyössä alan toimijoiden ja vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa ja asianmukaiset turvallisuusmääräykset huomioon ottaen. [tark. 24]

(19)  Pitkäaikaisten viivästymisten ja peruutettujen lentojen nykyinen määrä EU:ssa ei johdu pelkästään lentoliikenteen harjoittajista. Lentoliikenneketjun kaikkien toimijoiden kannustaminen löytämään tehokkaita ja oikea-aikaisia ratkaisuja pitkäaikaisten viivästymisten ja peruutusten matkustajille aiheuttamien haittojen minimoimiseksi edellyttää sitä, että lentoliikenteen harjoittajilla olisi oikeus hakea korvausta kolmannelta osapuolelta, joka on vaikuttanut tapahtumaan, jonka johdosta korvausvelvoite tai muut velvoitteet syntyivät.

(20)  Matkustajille olisi tiedotettava asianmukaisesti lentohäiriön, aikataulumuutoksen ja lennolle pääsyn epäämisen synnyttämistä oikeuksista, mutta heille olisi kerrottava asianmukaisesti myös häiriön syistä heti, kun tiedot ovat saatavilla. Lentoliikenteen harjoittajan olisi annettava nämä tiedot olisi annettava myös siinä tapauksessa, että matkustaja on hankkinut lipun unionissa toimivan välittäjän kautta. Matkustajille olisi tiedotettava myös yksinkertaisimmista ja nopeimmista korvausvaatimus- ja valitusmenettelyistä, jotta he voivat käyttää oikeuksiaan. [tark. 25]

(21)  Matkustajien oikeuksien täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi olisi kansallisten täytäntöönpanoelinten rooli määriteltävä tarkemmin ja erotettava selkeästi yksittäisten matkustajien valitusten käsittelystä.

(21 a)  Jotta autetaan kansallisia täytäntöönpanoelimiä hoitamaan niille kuuluvaa tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvää tehtävää, lentoliikenteen harjoittajien olisi osoitettava niille asianmukaisen aineiston avulla, että lentoliikenteen harjoittajat noudattavat asianmukaisesti kaikkia tämän asetuksen asiaankuuluvien artiklojen säännöksiä. [tark. 26]

(21 b)  Koska kaupallinen lentotoiminta muodostaa yhtenäiset unionin markkinat, tämän asetuksen täytäntöönpanon takaavat toimet ovat tehokkaampia, jos ne toteutetaan unionin tasolla ja jos komissio osallistuu niihin tiiviimmin. Komission olisi erityisesti tiedotettava lentomatkustajille paremmin, miten lentoliikenteen harjoittajat noudattavat matkustajien oikeuksia koskevia vaatimuksia, ja sen olisi julkaistava luettelo liikenteenharjoittajista, jotka toimivat järjestelmällisesti tämän asetuksen vastaisesti. [tark. 27]

(22)  Matkustajille olisi tiedotettava asianmukaisesti menettelyistä, joita on noudatettava esitettäessä lentoliikenteen harjoittajille korvausvaatimuksia tai valituksia, heille olisi ilmoitettava tätä koskevista, etenkin 16 a artiklan 2 kohdassa säädetyistä määräajoista ja heidän olisi saatava vastaus kohtuullisen ajan kuluessa mahdollisimman lyhyessä ajassa. Matkustajien olisi lisäksi voitava valittaa lentoliikenteen harjoittajasta tuomioistuinten ulkopuolisen menettelyn kautta. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava hyvin varustettuja sovittelupalveluja niitä tilanteita varten, joissa matkustajan ja lentoyhtiön välistä konfliktia ei saatu ratkaistua. Koska oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa on kuitenkin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa tunnustettu perusoikeus, näiden menettelyjen ei pitäisi estää tai vaikeuttaa matkustajien pääsyä oikeuteen. Tätä varten matkustajille olisi aina annettava kaikkien mainittujen menettelyjen täytäntöönpanosta kussakin valtiossa vastaavien toimijoiden osoitteet ja yhteystiedot. Jotta vaatimukset voitaisiin käsitellä yksinkertaisesti, nopeasti ja edullisesti tuomioistuinten ulkopuolisissa menettelyissä sekä tuomioistuinmenettelyissä, olisi viitattava erityisesti verkkovälitteisiin ja vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin sekä vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan eurooppalaiseen menettelyyn. [tark. 28]

(22 a)  Ennen korvausvaatimuksen esittämistä olisi aina tehtävä valitus. [tark. 29]

(23)  Unionin tuomioistuin selvensi asiassa C-139/11 (Moré vs. KLM) antamassaan tuomiossa, että korvausten saamista koskevien kanteiden nostamisen määräaika määräytyy kunkin jäsenvaltion kansallisten sääntöjen perusteella. Tuomioistuinten ulkopuolisen riitojenratkaisun osalta aikarajat määritellään noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/11/EU(7). [tark. 30]

(24)  Säännöllinen tiedonkulku komission ja täytäntöönpanoelinten välillä parantaisi komission mahdollisuuksia valvoa ja koordinoida sekä tukea kansallisia elimiä.

(25)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset asetuksen (EY) N:o 261/2004 täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 182/2011(8) mukaisesti.

(26)  Neuvoa-antavaa menettelyä olisi käytettävä annettaessa täytäntöönpanopäätöksiä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien toimintaraporttien sisältöön.

(26 a)  Lentoliikenteen harjoittajien ja lentomatkustajien oikeusvarmuuden parantamiseksi olisi voitava kansallisten täytäntöönpanoelinten työn ja tuomioistuimen antamien tuomioiden perusteella täsmentää "poikkeuksellisten olosuhteiden" käsitettä. On erityisen tärkeää, että komissio kuulee asianmukaisesti kansallisia täytäntöönpanoelimiä asiaa valmistellessaan. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. [tark. 31]

(27)  Jotta voidaan varmistaa, että liikkumisen apuvälineille aiheutuneet vahingot tai välineiden katoaminen korvataan täydestä arvostaan, lentoliikenteen harjoittajien olisi tarjottava ja lentoasemalla apua antavien toimijoiden on tiedotettava vammaisille matkustajille tai liikuntarajoitteisille henkilöille mahdollisuus matkustajille varaushetkellä ja uudelleen lähtöselvityksen yhteydessä mahdollisuudesta tehdä veloituksetta etuutta koskeva erityinen ilmoitus, jonka perusteella he voivat Montrealin yleissopimuksen nojalla hakea täyttä korvausta välineiden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Lentoliikenteen harjoittajien on tiedotettava matkustajille kyseisestä etuutta koskevasta ilmoituksesta ja siitä seuraavista oikeuksista lippuvarauksen yhteydessä. [tark. 32]

(28)  Matkustajat eivät ole aina selvillä koneeseen sallittavien matkatavaroiden koosta, painosta ja lukumäärästä. Jotta matkustajat olisivat täysin tietoisia siitä, mitä käsimatkatavaran ja kirjatun matkatavaran kuljetusoikeuksia heidän lippuunsa sisältyy, lentoliikenteen harjoittajien olisi ilmoitettava nämä oikeudet selkeästi sekä varauksen yhteydessä että lentoasemalla.

(29)  Soittimet olisi mahdollisuuksien mukaan hyväksyttävä käsimatkatavaraksi tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, kuljetettava asianmukaisissa olosuhteissa ilma-aluksen rahtitilassa. Jotta asianomaiset matkustajat voisivat arvioida, voidaanko heidän soittimensa kuljettaa matkustamossa, lentoliikenteen harjoittajien olisi tiedotettava heille säilytystilan koosta. Asetus (EY) N:o 2027/97 olisi muutettava vastaavasti. [tark. 33]

(30)  Jotta voidaan varmistaa, että asetukseen (EY) N:o 2027/97 perustuvia matkustajien oikeuksia sovelletaan asianmukaisesti ja johdonmukaisesti, myös asetuksen (EY) N:o 261/2004 nojalla nimettyjen kansallisten täytäntöönpanoelinten pitäisi seurata ja valvoa asetukseen (EY) N:o 2027/97 perustuvia oikeuksia.

(31)  Matkatavaroiden katoamista, vahingoittumista tai viivästymistä koskevien valitusten määräajat ovat niin lyhyitä, että kaikille lentoasemille olisi perustettava erityinen matkatavarapalvelu, jolle matkustajat voivat jättää valituksen saapuessaan. Tätä varten lentoliikenteen harjoittajien olisi tarjottava matkustajille mahdollisuus valituksen tekemiseen jakamalla valituslomakkeita lentoasemalla valituslomake kaikilla unionin virallisilla kielillä. Valituksen tekoon voitaisiin käyttää myös yleistä vahinko- tai katoamisilmoitusta. Komission olisi vahvistettava täytäntöönpanosäädöksillä vakiomuotoinen korvausvaatimuslomake. [tark. 34]

(32)  Asetuksen (EY) N:o 2027/97 3 artiklan 2 kohta on vanhentunut, sillä vakuutuskysymyksistä säädetään nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 785/2004(9). Näin ollen se olisi poistettava.

(33)  Asetuksessa (EY) N:o 2027/97 mainitut, Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vuonna 2009 suorittamaan Montrealin yleissopimuksen 24 artiklan 2 kohtaan perustuvaan tarkistukseen pohjautuvat rahamäärää koskevat rajoitukset on tarpeen muuttaa, jotta otetaan huomioon talouden kehittyminen.

(34)  Asetuksen (EY) N:o 2027/97 ja Montrealin yleissopimuksen jatkuvan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Tämän vallan myötä komissio voisi muuttaa asetuksessa (EY) N:o 2027/97 mainittuja rahamäärää koskevia rajoituksia, jos Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö mukauttaa niitä Montrealin yleissopimuksen 24 artiklan 2 kohdan nojalla.

(35)  Tässä asetuksessa olisi kunnioitettava niitä perusoikeuksia ja noudatettava niitä periaatteita, jotka on tunnustettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja jotka koskevat etenkin kuluttajansuojaa, oikeutta henkilötietojen suojaan, kaikenlaisen syrjinnän kieltämistä ja vammaisten sopeutumista yhteiskuntaan sekä oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen.

(35 a)  Jotta matkustajien suojelua voitaisiin parantaa myös unionin rajojen ulkopuolella, matkustajien oikeuksia olisi käsiteltävä kahdenvälisissä ja kansainvälisissä sopimuksissa. [tark. 35]

(35 b)  Kaikilla yli miljoona matkustajaa vuodessa käsittelevillä unionin lentoasemilla olisi oltava erityistiloja vaikeasti vammaisten matkustajien pukuhuone- ja wc-tiloiksi, joita kyseiset matkustajat voivat käyttää maksutta. [tark. 36]

(35 c)  Jäsenvaltioiden perustamilla kansallisilla täytäntöönpanoelimillä ei välttämättä aina ole riittävää toimivaltaa suojella tehokkaasti matkustajien oikeuksia. Jäsenvaltioiden olisi tästä syystä annettava kansallisille täytäntöönpanoelimille riittävästi toimivaltaa seuraamusten määräämiseksi rikkomuksien johdosta sekä matkustajien ja alan edustajien välisten riitojen ratkaisemiseksi. Lisäksi kaikkien kansallisten täytäntöönpanoelimien olisi tutkittava perusteellisesti kaikki vastaanotetut valitukset, [tark. 37]

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus N:o 261/2004 seuraavasti:

-1) Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"d) matkustusluokkaa alennetaan." [tark. 38]

"

-1 a) Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"e) matkustaja myöhästyy liityntälennolta." [tark. 39]

"

-1 b) Kumotaan 1 artiklan 3 kohta. [tark. 40]

1)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  korvataan c kohdan määritelmä seuraavasti:"

"c) "yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla" lentoliikenteen harjoittajaa, jolla on voimassa oleva liikennelupa, jonka jäsenvaltio on myöntänyt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008* säännösten mukaisesti;

_________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3)."

"

b)  korvataan d kohdan määritelmä seuraavasti:"

"d) "matkanjärjestäjällä" matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/314/ETY(10) 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä henkilöä, joka muutoin kuin satunnaisesti järjestää matkapaketteja ja myy tai tarjoaa niitä myytäväksi suoraan taikka välittäjän kautta;" [tark. 40]

"

b a)  korvataan g alakohta seuraavasti:"

"g) "varauksella" sitä, että matkustajalla on lippu tai muu todiste, joka osoittaa, että lentoliikenteen harjoittaja tai matkanjärjestäjä on hyväksynyt ja rekisteröinyt kyseisen varauksen;" [tark. 41]

"

c)  korvataan i kohdan määritelmä seuraavasti:"

"i) "vammaisella henkilöllä tai liikuntarajoitteisella henkilöllä" vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2006(11) 2 artiklan a kohdassa määriteltyjä henkilöitä henkilöä, jonka liikuntakyky kulkuneuvoja käytettäessä on rajoittunut (pysyvän tai väliaikaisen sensorisen tai motorisen) fyysisen vamman, kehitysvamman tai älyllisen vajavaisuuden tai jonkin muun vamman tai iän takia ja jonka tilanne edellyttää asianmukaista huomiota ja kaikille matkustajille tarjolla olevien palvelujen mukauttamista kyseisen henkilön erityisiin tarpeisiin;"; [tark. 42]

"

c a)  korvataan j alakohta seuraavasti:"

"j) "lennolle pääsyn epäämisellä" kieltäytymistä kuljettamasta matkustajaa lennolla, vaikka tämä on ilmoittautunut lennolle 3 artiklan 2 kohdan ehtojen mukaisesti, paitsi jos lennolle pääsyn epäämiselle on hyväksyttävät syyt, kuten terveys- tai turvallisuusnäkökohdat tai puutteelliset matkustusasiakirjat. Lentoa, jonka aikataulun mukaista lähtöaikaa on aikaistettu, minkä seurauksena matkustaja jää koneesta, pidetään lentona, jolle matkustajalta on evätty pääsy." [tark. 43]

"

d)  lisätään seuraava virke "peruuttamisen" määritelmään l kohdassa:"

"Lentoa, jossa ilma-alus lähtee lentoon, mutta joutuu sen jälkeen syystä tai toisesta laskeutumaan jollekin muulle kuin määrälentoasemalle tai palaamaan lähtölentoasemalle ja jossa kyseisen lentokoneen matkustajat siirretään toisille lähteville lennoille, on pidettävä peruutettuna lentona." [tark. 44]

"

e)  lisätään seuraavat määritelmät:"

"m) "poikkeuksellisilla olosuhteilla" olosuhteita, joihin asianomainen lentoliikenteen harjoittaja ei tavanomaista toimintaa harjoittaessaan voi vaikuttaa ja jotka luonteensa tai alkuperänsä vuoksi eivät liity asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan tavanomaiseen harjoittamiseen eivätkä ole tämän tosiasiallisesti hallittavissa eivät kuulu sovellettavien ja noudatettavien turvallisuussääntöjen velvoitteiden piiriin. Tässä asetuksessa poikkeukselliset olosuhteet kattavat rajoittuvat liitteessä luetellut olosuhteet I lueteltuihin olosuhteisiin; [tark. 45]

   n) "lennolla" kahden lentoaseman välistä ilmakuljetusta; huomioon ei oteta teknisistä tai toiminnallisista syistä tehtyjä välilaskuja;
   o) "liityntälennolla" lentoa, jonka avulla matkustajan on yhden kuljetussopimuksen tai yhden varauksen tai molempien puitteissa tarkoitus saapua kauttakulkupaikkaan jatkaakseen matkaansa toisella lennolla, tai 6 a artiklan yhteydessä tekstiyhteydestä riippuen kyseisestä kauttakulkupaikasta lähtevää toista lentoa; [tark. 46]
   p) "matkalla" lentoa tai peräkkäisiä liityntälentoja, joilla matkustaja kuljetetaan lähtölentoasemalta lopulliseen määräpaikkaan kuljetussopimuksen mukaisesti;
   q) "lentoasemalla" aluetta, joka on erityisesti järjestetty ilma-alusten laskua, lentoonlähtöä ja liikkumista varten, mukaan lukien lentoliikenteen ja ilma-alusten palvelujen tätä toimintaa varten edellyttämät lisärakennelmat ja ‑laitteet sekä kaupallisen lentoliikenteen tarvitsemat rakennelmat ja laitteet;
   r) "lentoaseman pitäjällä" yhteisöä, jonka tarkoituksena on kansallisten lakien, asetusten tai sopimusten nojalla huolehtia muun toimintansa ohella tai yksinomaisesti lentoaseman tai lentoasemaverkon infrastruktuurien hallinnosta ja hallinnasta sekä kyseisellä lentoasemalla tai kyseisessä lentoasemaverkossa olevien eri tahojen toiminnan yhteensovittamisesta ja valvonnasta toimivaltuuksiensa mukaisesti; [tark. 47]
   s) "lipun hinnalla" lipusta maksettua kokonaishintaa, joka kattaa lentoliikenteen kuljetusmaksun sekä kaikki sovellettavat verot, maksut, lisämaksut ja palvelumaksut kaikista lippuun sisältyvistä vapaaehtoisista ja pakollisista palveluista, kuten lähtöselvityksestä, lippujen toimituksesta ja tarkastuskortin antamisesta aiheutuvat kustannukset, sallittujen matkatavaroiden vähimmäismäärän, mukaan lukien yksi käsimatkatavara, yksi lähtöselvitettävä matkatavara ja välttämättömät tavarat, kuljetuksen sekä kaikki maksamiseen liittyvät kustannukset, kuten luottokortilla maksamisesta perittävät kustannukset; ennalta ilmoitetusta lipun hinnasta täytyy aina näkyä lipusta maksettava lopullinen hinta; [tark. 48]
   t) "lentohinnalla" arvoa, joka saadaan kertomalla lipun hinta lennon pituuden ja matkan(matkojen) kokonaispituuden suhteella; jos lipun hinta ei ole tiedossa, mahdollisen korvauksen määrä on paremmasta istumapaikasta lennolla maksettava lisämaksu; [tark. 49]
   u) "lähtöajalla" ajankohtaa, jona ilma-alus lähtee lähtöpaikalta työnnettynä tai oman moottorinsa voimalla (liikkeellelähtöaika, off-block);
   v) "saapumisajalla" ajankohtaa, jona ilma-alus saapuu saapumispaikalle ja pysäköintijarrut kytketään päälle (pysähtymisaika, in-block);
   w) "kenttäalueella odottamisella" aikaa, jonka ilma-alus on maassa matkustajien ilma-alukseen ottamisen aloittamisesta päättymisestä lentoonlähtöön asti tai saapumisen yhteydessä ilma-aluksen laskeutumisesta siihen, kun matkustajien poistuminen ilma-aluksesta alkaa; [tark. 50]
   x) "yöllä" jaksoa, johon sisältyy keskiyön ja kello kuuden välinen aika;
   y) "ilman saattajaa matkustavalla lapsella" lasta, joka matkustaa ilman mukana matkustavaa vanhempaa tai holhoojaa ja jonka huolenpidosta lentoliikenteen harjoittaja on ottanut vastuun julkaistujen sääntöjensä mukaisesti;
   y a) "saapumisen viivästymisellä" matkustajan lippuun merkityn saapumisajan ja tosiasiallisen saapumisajan välistä eroa. Sellaisen lennon saapumista, jossa ilma-alus lähtee lentoon, mutta joutuu sen jälkeen palaamaan lähtölentoasemalle ja lähtee myöhemmin uudestaan, on pidettävä viivästyneenä. Samoin sellaisen lennon saapumista, joka ohjataan muualle mutta joka lopulta saavuttaa lopullisen määränpäänsä tai lopullisen määränpään lähistöllä sijaitsevan lentoaseman, on pidettävä viivästyneenä; [tark. 51]
   y b) "uudelleenreitityksellä" sellaisen vaihtoehtoisen kuljetuksen tarjoamista ilman lisähintaa, joka antaa matkustajalle mahdollisuuden päästä määränpäähän;" [tark. 52]

"

2)  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan sillä edellytyksellä, että

   a) matkustajalla on vahvistettu varaus kyseiselle lennolle ja, jollei ole kyse 5 artiklassa tarkoitetusta peruutustapauksesta tai 6 artiklassa tarkoitetusta aikataulumuutoksesta tai jollei ole kyse 6 a artiklassa tarkoitetusta liityntälennosta, hän ilmoittautuu lennolle [tark. 53]
   niitä ehtoja noudattaen ja siinä määräajassa, jotka lentoliikenteen harjoittaja, matkanjärjestäjä tai valtuutettu matkatoimisto on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut (sisältää myös ilmoittamisen sähköisesti),

tai, jos määräaikaa ei ole ilmoitettu,

   viimeistään 45 minuuttia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa; tai
   b) lentoliikenteen harjoittaja tai matkanjärjestäjä on siirtänyt matkustajan lennolta, jolle hänellä on varaus, toiselle lennolle, riippumatta siirron syystä.;
   a a) lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

"3. Tätä asetusta ei sovelleta matkustajiin, jotka matkustavat ilmaiseksi tai sellaiseen alennettuun hintaan, joka ei ole yleisön saatavilla suoraan tai välillisesti, mukaan lukien alle 2-vuotiaat lapset, jos heille ei ole varattu omaa istumapaikkaa. Sitä kuitenkin sovelletaan matkustajiin, joilla on lentoliikenteen harjoittajan tai matkanjärjestäjän kanta-asiakasohjelman tai muun kaupallisen ohjelman mukaisesti kirjoitettu lippu." [tark. 54]

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Jollei 8 artiklan 6 kohdasta muuta johdu, tätä asetusta sovelletaan ainoastaan moottoroidulla kiinteäsiipisellä ilma-aluksella kuljetettaviin matkustajiin. Jos osa matkasta toteutetaan yhden kuljetussopimuksen mukaisesti ja yhden varauksen pohjalta jollain muulla liikennemuodolla tai helikopterilla, asetusta 6 a artiklaa sovelletaan koko matkaan sillä edellytyksellä, ja muulla liikennemuodolla toteutettua matkan osaa pidetään tässä asetuksessa tarkoitettuna liityntälentona että kyseinen toinen liikennemuoto mainitaan kuljetussopimuksessa. Lentoliikenteen harjoittaja vastaa tämän asetuksen soveltamisesta koko matkaan." [tark. 55]

"

c)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

"6. Tätä asetusta sovelletaan myös pakettimatkasopimusten mukaisesti kuljetettaviin matkustajiin lentomatkustajiin, mutta se ei vaikuta direktiiviin 90/314/ETY perustuviin matkustajien oikeuksiin. Matkustajalla on oltava oikeus tehdä valituksia lentoliikenteen harjoittajalle tämän asetuksen nojalla ja matkanjärjestäjälle direktiivin 90/314/ETY nojalla, mutta hän ei saa yhdistää samoihin seikkoihin perustuvia oikeuksia molempien säädösten nojalla, jos oikeuksilla suojataan samaa etua tai niillä on sama tavoite. Tätä asetusta ei sovelleta tapauksiin, joissa valmismatka peruutetaan tai se viivästyy muista syistä kuin lennon peruuntumisen tai viivästymisen takia." [tark. 56]

"

3)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

—a)  korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Kun lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja perustellusti arvioi lennolle pääsyn epäämisen olevan todennäköistä, sen on ensimmäiseksi etsittävä vapaaehtoisia, jotka voivat luopua varauksistaan etuuksia vastaan sellaisilla ehdoilla, joista kyseinen matkustaja ja lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja sopivat keskenään. Tässä kohdassa mainittujen etuuksien ja huolenpidon lisäksi vapaaehtoisille on tiedotettava heidän 14 artiklan 2 kohdan mukaisista oikeuksistaan ja annettava 8 artiklan mukaista apua ja, mikäli sovittu lähtöaika on vähintään kaksi tuntia alkuperäisen lähtöajan jälkeen, lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava matkustajalle huolenpitoa 9 artiklan mukaisesti." [tark. 57]

"

a)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Jos matkustajalta evätään pääsy lennolle vastoin hänen tahtoaan, lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on välittömästi annettava hänelle siitä korvaus 7 artiklan mukaisesti sekä autettava häntä 8 artiklan mukaisesti. Jos matkustaja valitsee 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen uudelleenreitityksen päästäkseen mahdollisimman pian lopulliseen määräpaikkaansa, ja jos lähtöaika on vähintään kaksi tuntia alkuperäisen lähtöajan jälkeen, lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on autettava matkustajaa 9 artiklan mukaisesti." [tark. 58]

"

a a)  lisätään kohta seuraavasti:"

"3 a. Lentoyhtiöt tai niiden edustajat eivät voi evätä kotimaan lennolle pääsyä mitättömien asiakirjojen perusteella, jos matkustaja vahvistaa henkilöllisyytensä sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisilla asiakirjoilla, jossa ilma-alukseen nouseminen tapahtuu." [tark. 169]

"

b)  lisätään seuraavat kaksi kohtaa:"

"4. Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan myös meno-paluulippuihin, jos matkustajalta on evätty pääsy paluulennolle Matkustajalta ei voida evätä pääsyä paluulennolle eikä myöskään paluumatkalle, joka koostuu useista lennoista, siitä syystä, että hän on jättänyt edestakaisin matkan menomatkan käyttämättä tai ei ole maksanut tästä aiheutunutta lisämaksua. Jos matkustajilta on evätty heidän tahtonsa vastaisesti pääsy lennolle, sovelletaan 1 ja 2 kohtaa. Lisäksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on välittömästi annettava kyseiselle matkustajalle siitä korvaus 7 artiklan mukaisesti sekä autettava häntä 8 ja 9 artiklan mukaisesti.

Tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos lippuun sisältyy useita lentolipun osuuksia ja matkustajilta on evätty pääsy lennolle siitä syystä, että kuljetusta matkaa kohti ei ole käytetty kaikilla yksittäisillä lennoilla tai lipun mukaisessa sovitussa järjestyksessä. [tark. 59]

5.  Jos matkustaja tai matkustajan puolesta toimiva välittäjä ilmoittaa yhden tai useamman matkustajan nimessä samassa kuljetussopimuksessa olevasta kirjoitusvirheestä, joka saattaisi olevista kirjoitusvirheistä, jotka saattaisivat johtaa lennolle pääsyn epäämiseen, lentoliikenteen harjoittajan on korjattava virhe virheet ainakin kerran vähintään 48 tuntia ennen lähtöä ilman matkustajalle tai välittäjälle aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia ellei kansallinen tai kansainvälinen lainsäädäntö estä tätä." [tark. 60]

"

b a)  lisätään kohta seuraavasti:"

"5 a. Edellä olevaa 1, 2 ja 4 kohtaa sovelletaan myös, kun matkustaja myöhästyy lennolta, koska:

   a) lento lähti ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja matkustaja oli saapunut lentokentälle ajoissa 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tai
   b) lennon aikataulun mukaista lähtöaikaa aikaistettiin, eikä matkustajalle ilmoitettu tästä vähintään 24 tuntia etukäteen; lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on todistettava, että matkustajalle on ilmoitettu aikataulun mukaisen lähtöajan muuttumisesta.

Lisäksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on välittömästi annettava kyseiselle matkustajalle korvaus 7 artiklan mukaisesti sekä autettava häntä 8 ja 9 artiklan mukaisesti." [tark. 61]

"

4)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:"

"a) lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on 8 artiklan mukaisesti annettava matkustajalle mahdollisuus valita joko lipun hinnan palautus, matkan jatkaminen uudelleenreitityksen avulla tai matkustaminen myöhemmin samana päivänä tai myöhempänä ajankohtana; ja [tark. 63]

   b) lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on uudelleenreitityksen yhteydessä tarjottava matkustajalle 9 artiklassa eriteltyä huolenpitoa, kun lennon kohtuuden mukaan odotettavissa oleva lähtöaika on vähintään kaksi tuntia peruutetun lennon suunniteltua lähtöaikaa myöhemmin;"

"

a a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Kun matkustajalle ilmoitetaan lennon peruutuksesta, lentoliikenteen harjoittajan tai matkanjärjestäjän on annettava hänelle täydelliset tiedot hänellä 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti olevista oikeuksista sekä selvitettävä hänelle mahdolliset vaihtoehtoiset liikennemuodot." [tark. 64]

"

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan mukaista korvausta, jos se pystyy osoittamaan, että peruutus johtuu poikkeuksellisista olosuhteista ja että peruutusta ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu. Tällaisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidaan vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että ne vaikuttivat kyseiseen lentoon tai saman ilma-aluksen edelliseen lentoon. Ellei lentoliikenteen harjoittaja esitä näyttöä poikkeuksellisista olosuhteista kirjallisesti, sen on maksettava 7 artiklassa tarkoitettu korvaus.

Ensimmäinen alakohta ei kuitenkaan vapauta lentoliikenteen harjoittajia velvollisuudesta tarjota matkustajille apua tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti." [tark. 65]

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

"5. Lentoasemilla, joiden vuotuinen liikennemäärä on ollut vähintään kolme miljoonaa matkustajaa vähintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan, on lentoaseman pitäjän varmistettava, että lentoaseman ja lentoaseman käyttäjien, erityisesti lentoliikenteen harjoittajien ja maahuolintapalveluiden tuottajien, toiminnan koordinoinnissa käytetään asianmukaista valmiussuunnitelmaa Sellaisten mahdollisten tilanteiden, lentoyhtiön maksukyvyttömyys tai liikenneluvan peruminen mukaan luettuina, varalta, joissa useat lentojen peruutukset/viivästymiset peruutukset ja/tai viivästymiset aiheuttavat sen, että huomattava määrä matkustajia joutuu viivästymisten vuoksi odottamaan lentoasemalla, lentoaseman pitäjien olisi varmistettava lentokentän käyttäjien asianmukainen koordinointi asianmukaisella valmiussuunnitelmalla niillä unionin lentoasemilla, joiden vuotuinen liikennemäärä on ollut vähintään puolitoista miljoonaa matkustajaa vähintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Valmiussuunnitelma on laadittava, jotta viivästyneen lennon matkustajille voidaan antaa asianmukaista tietoa ja apua.

Lentoaseman pitäjän on laadittava valmiussuunnitelma yhdessä lentoaseman käyttäjien, erityisesti lentoliikenteen harjoittajien, maahuolintapalvelujen tarjoajien, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, lentoasemalla toimivien vähittäismyyntipisteiden ja vammaisia matkustajia ja liikuntarajoitteisia matkustajia avustavien toimijoiden kanssa, ja tarvittaessa toimivaltaisten kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja järjestöjen on osallistuttava sen laatimiseen.

Lentoaseman pitäjän on tiedotettava valmiussuunnitelmasta ja kaikista siihen tehtävistä muutoksista 16 artiklan nojalla nimetylle kansalliselle täytäntöönpanoelimelle. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella täytäntöönpanoelimellä on sekä valmiuksia että resursseja toteuttaa tehokkaita toimia valmiussuunnitelmien suhteen ja tarvittaessa mukauttaa suunnitelmia.

Edellä mainitun kynnyksen alapuolelle jäävillä lentoasemilla lentoaseman pitäjän on toteutettava tällaisissa tilanteissa kaikki kohtuulliset toimet lentoaseman käyttäjien koordinoimiseksi ja avun ja tiedon antamiseksi viivästyneille matkustajille." [tark. 66]

"

c a)  lisätään kohta seuraavasti:"

"5 a. Vaikka lentoliikenteen harjoittajat eivät voi vähentää tässä asetuksessa määriteltyjä velvollisuuksiaan, on laadittava 5 kohdassa säädetty valmiussuunnitelma, jolla määritellään koordinoidut toimet silloin kun sellaiset ovat tarpeen, jotta varmistetaan riittävä tiedon ja avun tarjoaminen lentokentällä odottaville matkustajille ja erityisesti vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

   tietojen antaminen lentokentällä odottaville matkustajille tai lentoasemalla lentomatkansa aloittamista varten matkalla oleville henkilöille,
   paikalla tarjottava majoitus, kun lentokentällä odottavien matkustajien suuri määrä ylittää hotellimajoituksen saatavuuden,
   tietojen ja avun tarjoaminen matkustajille, jotka kuuluvat 9 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen rajoitusten piiriin,
   lentokentällä odottavien matkustajien uudelleenreititys vaihtoehtoisia lentoliikenteen harjoittajia ja liikennemuotoja käyttäen siten, että tästä aiheutuu matkustajille vain vähän tai ei lainkaan kustannuksia, jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja on lopettanut toimintansa." [tark. 67]

"

c b)  lisätään kohta seuraavasti:"

"5 b. Lentoliikenteen harjoittajien on kehitettävä ja otettava käyttöön yksityiskohtaiset menettelyt, jotka antavat niille mahdollisuuden noudattaa tätä asetusta tehokkaasti ja johdonmukaisesti erityisesti viivytysten, peruutusten, lennolle pääsyn epäämisten, laajojen häiriöiden ja maksukyvyttömyyden tapauksessa. Menettelyjen avulla on selvästi ilmoitettava kullakin lentoasemalla toimiva lentoyhtiön yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on antaa luotettavaa tietoa huolenpidosta, avusta, uudelleenreitityksestä tai korvauksista ja toteuttaa välittömästi tarvittavia toimia. Lentoliikenteen harjoittajan on määriteltävä mainittujen palvelujen tuottamiseksi tarvittavat menettelyt ja ehdot siten, että edustaja voi hoitaa tehtävänsä viipymättä. Lentoliikenteen harjoittajien on ilmoitettava näistä menettelyistä ja niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista 16 artiklan mukaisesti nimetylle kansalliselle täytäntöönpanoelimelle." [tark. 68]

"

c c)  lisätään kohta seuraavasti:"

"5 c. Lennon peruuntuessa lentoliikenteen harjoittajan maksukyvyttömyyden, konkurssin, toiminnan keskeyttämisen tai lopettamisen vuoksi kentälle jääneillä matkustajilla on oikeus korvaukseen, paluulentoon lähtöpaikkaan tai uudelleenreititykseen sekä oikeus huolenpitoon tämän asetuksen 8 ja 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Myös niillä matkustajilla, jotka eivät vielä ole aloittaneet matkaansa, on oikeus korvaukseen. Lentoliikenteen harjoittajien on osoitettava, että ne ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet, kuten vakuutuksen ottaminen tai takuurahaston perustaminen, varmistaakseen tarvittaessa kentälle jääneiden matkustajien huolenpidon, uudelleenreitityksen tai näille maksettavat korvaukset. Nämä oikeudet kuuluvat kaikille asianomaisille matkustajille heidän asuinpaikastaan, lähtöpaikastaan tai lipun ostopaikasta riippumatta." [tark. 69]

"

5)  Korvataan 6 artikla seuraavasti:"

"6 artikla

Pitkäaikainen viivästyminen

1.  Kun lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja pitää perustellusti todennäköisenä, että lento viivästyy alkuperäisestä aikataulun mukaisesta lähtöajastaan, tai kun lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja lykkää aikataulun mukaista lähtöaikaa, lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava matkustajille, [tark. 70 ei vaikuta suomenkieliseen versioon]

   i) kun viivästyminen kestää vähintään kaksi tuntia, 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä apua; ja
   ii) kun viivästyminen kestää vähintään viisi kolme tuntia ja siihen sisältyy yksi tai useampia öitä yön tunteja, 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyä apua; ja [tark. 71]
   iii) kun viivästyminen kestää vähintään viisi kolme tuntia, 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa kohdassa säädettyä apua. [tark. 72]

1 a.  Kun lentoliikenteen harjoittaja aikaistaa aikataulun mukaista lähtöaikaa yli kolmella tunnilla, sen on tarjottava matkustajille 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritelty korvaus tai 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty uudelleenreititys. Matkustaja voi itse järjestää oman uudelleenreitityksensä ja vaatia korvausta aiheutuneista kustannuksista, jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei tarjoa vaihtoehtona uudelleenreititystä 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. [tark. 73]

2.  Matkustajalla on 7 artiklan mukaisesti oltava oikeus korvaukseen lennosta vastaavalta lentoliikenteen harjoittajalta, jos hän saapuu lopulliseen määräpaikkaansa

   a) vähintään viisi kolme tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin kaikkien yhteisön sisäisten ja kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien 3 500 kilometrin pituisten tai sitä lyhyempien matkojen yhteydessä;
   b) vähintään yhdeksän viisi tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin unionin sisäisten yli 3 500 kilometrin yhteydessä ja kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien yli 3 500 kilometrin mutta alle 6 000 kilometrin pituisten matkojen yhteydessä;
   c) vähintään kaksitoista seitsemän tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien yli 6 000 kilometrin pituisten tai sitä pitempien matkojen yhteydessä. [tark. 74]

3.  Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan myös silloin, kun lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja on muuttanut aikataulun mukaisia lähtö- ja saapumisaikoja ja aiheuttanut siten viivästymisen suhteessa alkuperäisen aikataulun mukaiseen saapumisaikaan, paitsi jos matkustajalle on ilmoitettu aikataulumuutoksesta vähintään 15 päivää ennen alkuperäistä aikataulun mukaista lähtöaikaa.

4.  Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan mukaista korvausta, jos se pystyy osoittamaan, että viivästys tai aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista olosuhteista ja että viivästystä tai aikataulumuutosta ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu.

Tällaisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidaan vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että ne vaikuttivat kyseiseen lentoon tai saman ilma-aluksen edelliseen lentoon. Ellei lentoliikenteen harjoittaja esitä näyttöä poikkeuksellisista olosuhteista kirjallisesti, sen on maksettava 7 artiklassa tarkoitettu korvaus. Edellä esitetty ei kuitenkaan vapauta lentoliikenteen harjoittajia velvollisuudesta tarjota matkustajille apua 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. [tark. 75]

5.  Jos odotus kenttäalueella ylittää yhden tunnin, lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta juomavettä sekä pääsy käymälöihin, huolehdittava matkustamon asianmukaisesta lämmityksestä tai viilennyksestä sekä varmistettava, että asianmukaista terveydenhoitoa on tarvittaessa saatavilla. Jos odotus kenttäalueella saavuttaa viiden kahden tunnin ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa matkustajat voivat poistua aluksesta ja saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä paikkaansa kenttäalueella. Kun kokonaisviivästyminen on kestänyt yli kolme tuntia alkuperäisestä lähtöajasta, matkustajat voivat saada samaa, 1 kohdassa tarkoitettua apua, mukaan lukien mahdollisuus, joka koskee korvauksia, paluulentoa ja uudelleenreititystä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja heille on tiedotettava asiasta." [tark. 76]

"

6)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"6 a artikla

Liityntälennolta myöhästyminen

1.  Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta, jolle hänellä on varaus, myös kun hänelle on varattu paikka vaihtoehtoisella lennolla uudelleenreitityksen tapauksessa, edellisen lennon viivästymisen tai aikataulumuutoksen vuoksi, jatkolennosta edellisestä lennosta vastaavan yhteisön unionin lentoliikenteen harjoittajan, joka on vastuussa kyseisestä viivästyksestä tai aikataulumuutoksesta, on tarjottava matkustajalle [tark. 77]

   i) 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä apua, jos matkustajan liityntälennon odotusaika pitenee vähintään kahdella tunnilla; ja
   ii) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä uudelleenreititystä; ja
   iii) kun 8 artiklan perusteella tarjotun vaihtoehtoisen lennon tai muun kuljetuksen aikataulun mukainen lähtöaika on vähintään viisi kolme tuntia sen lennon aikataulun mukaista lähtöaikaa myöhemmin, jolta matkustaja myöhästyi, ja kun odotusaikaan sisältyy yksi tai useampia öitä tai yön tunteja, 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyä apua. [tark. 78]

2.  Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta edellisen liityntälennon viivästymisen aikataulumuutoksen vuoksi tai siksi, että edellinen liityntälento viivästyy 90 minuuttia tai enemmän laskettuna suhteessa kauttakulkupaikkaan saapumisen ajankohtaan, matkustajalla on 6 artiklan 2 kohdan perusteella oikeus korvaukseen edellisestä lennosta vastaavalta yhteisön unionin lentoliikenteen harjoittajalta. Tätä tarkoitusta varten viivästyminen kokonaisviivästyminen lasketaan suhteessa ajankohtaan, jolloin matkustajan olisi aikataulun mukaan pitänyt saapua lopulliseen määräpaikkaansa. [tark. 79]

3.  Asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien väliset korvausjärjestelyt eivät rajoita 2 kohdan soveltamista.

4.  Edellä oleva 1 ja 2 kohta koskee myös kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajia, jotka vastaavat EU:ssa unionissa sijaitsevalta lentoasemalta toiselle unionissa sijaitsevalle lentoasemalle saapuvista tai sieltä tai unionissa sijaitsevalta lentoasemalta unionin ulkopuolella sijaitsevalle lentoasemalle lähtevistä liityntälennoista." [tark. 80]

"

7)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)   Viitataan 1 kohdassa lentojen sijasta matkoihin. korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Jos tähän artiklaan viitataan, matkustajan on saatava seuraavan suuruinen korvaus:

   a) 300 euroa matkojen osalta, joiden pituus on enintään 2 500 kilometriä;
   b) 400 euroa matkojen osalta, joiden pituus on yli 2 500 mutta alle 6 000 kilometriä;
   c) 600 euroa matkojen osalta, joiden pituus on vähintään 6 000 kilometriä;

Matkan pituutta määriteltäessä on perusteena käytettävä viimeistä määräpaikkaa, johon matkustaja saapuu myöhässä aikataulun mukaisesta saapumisajasta siksi, että lennolle pääsy on evätty tai lento on peruutettu." [tark. 81]

"

b)  korvataan 2, 3 ,4 ja 5 kohta seuraavasti:"

"2. Jos matkustaja on päättänyt jatkaa matkaansa 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, hän voi saada oikeuden korvauksiin ainoastaan kerran lopulliseen määräpaikkaan suuntautuvan matkan aikana, vaikka uudelleenreitityksen aikana tapahtuisi uusi peruutus tai liityntälennolta myöhästyminen.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvaus on maksettava käteisenä matkustajan kanssa sovittavalla tavalla, sähköisenä luottokorttipalautuksena tai pankkisiirtona, pankkisiirtona tai sekillä korvaukseen oikeutetun matkustajan ilmoittamalle tilille. Komissio korottaa korvaussummia kuultuaan 16 artiklan mukaisesti perustettua komiteaa. [tark. 82]

4.  Edellä 1 kohdassa mainitut etäisyydet mitataan isoympyräratamenetelmällä.

5.  Lentoliikenteen harjoittaja voi tehdä matkustajan kanssa vapaaehtoisen sopimuksen, joka korvaa 1 kohdan säännökset 1 kohdassa säädetyn korvauksen korvaamisesta vähintään samanarvoisilla muilla kuin rahallisilla eduilla (esimerkiksi lentomatkakuponkeina, joiden voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu ja joiden arvo on 100 prosenttia korvaussummasta), jos sopimus vahvistetaan matkustajan allekirjoittamalla asiakirjalla, jossa matkustajaa muistutetaan matkustajalle kerrotaan selkeästi hänen tähän asetukseen perustuvista oikeuksistaan. Tällainen sopimus voidaan tehdä vasta oikeuksia synnyttäneiden tapahtumien jälkeen." [tark. 83]

"

c)  lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:"

"5 a. Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on näytettävä toteen, milloin ja miten matkustaja hyväksyi korvauksen maksutavan tai 7 artiklan 3 kohdan mukaisen korvauksen matkalipun hinnasta sekä milloin matkustaja mahdollisesti hyväksyi 5 kohdassa mainitun sopimuksen." [tark. 84]

"

8)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:"

"8 artikla

Oikeus korvaukseen tai uudelleenreititykseen

1.  Jos tähän artiklaan viitataan, matkustajalle on annettava veloituksetta mahdollisuus valita jokin seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:

   a) lentohinnan lipun hinnan palauttaminen seitsemän päivän työpäivän kuluessa matkustajan esittämästä pyynnöstä 7 artiklan 3 kohdassa esitetyllä tavalla kultakin matkan osalta, joka jää tekemättä, sekä jo tehdyiltä osilta matkaa, jos lennosta ei ole enää matkustajan alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta hyötyä, sekä tarvittaessa: [tark. 85]
   paluulento, joka lähtee mahdollisimman pian ensimmäiseen lähtöpaikkaan;
   b) matkustajan matkasuunnitelman toteuttamisen jatkaminen uudelleenreitittämällä matka siten, että matkustaja pääsee vastaavilla kuljetusehdoilla mahdollisimman pian lopulliseen määräpaikkaansa; tai
   c) matkan uudelleenreititys siten, että matkustaja pääsee vastaavilla kuljetusehdoilla lopulliseen määräpaikkaansa hänelle sopivana myöhempänä ajankohtana edellyttäen, että paikkoja on saatavilla.

2.  Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan myös matkustajaan, jonka lento on osa valmismatkaa, lukuun ottamatta oikeutta saada lennon hinta palautetuksi, jos matkustajalla on tämä oikeus direktiivin 90/314/ETY nojalla.

2 a.  Edellä olevaa 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan myös tapauksissa, joissa ilma-alus lähtee lentoon, mutta joutuu sen jälkeen laskeutumaan jollekin muulle kuin määrälentoasemalle. Jäljempänä 3 kohdan mukaisesti lentoliikenteen harjoittajan on vastattava kustannuksista, joita aiheutuu matkustajan siirtymisestä tältä toiselta lentoasemalta sille lentoasemalle, jota varaus koskee. [tark. 86]

3.  Jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja tarjoaa matkustajalle lentoa toiselle lentoasemalle kuin sille, jota varaus koskee, lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on vastattava kustannuksista, joita aiheutuu matkustajan siirtymisestä tältä toiselta lentoasemalta joko sille lentoasemalle, jota varaus koskee, tai, määrälentoaseman tapauksessa, muuhun lähellä sijaitsevaan määräpaikkaan, josta on sovittu matkustajan kanssa. [tark. 87]

4.  Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa paluulennossa tai tarkoitetuissa paluulennoissa tai 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetussa uudelleenreitityksessä voidaan matkustajan suostumuksella käyttää toisen lentoliikenteen harjoittajan palveluita, hyödyntää erilaista reititystä tai käyttää jotain toista liikennemuotoa.

5.  Jos matkustaja valitsee 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vaihtoehdon, hänellä on paikkojen saatavuudesta riippuen ja sillä edellytyksellä, että vertailukelpoisia vaihtoehtoja on olemassa, oikeus uudelleenreititykseen mahdollisimman pian toisen lentoliikenteenharjoittajan kautta tai toista liikennemuotoa käyttäen, jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei voi kuljettaa matkustajaa omien palveluidensa puitteissa ja ajoissa niin, että matkustaja saapuisi lopulliseen määräpaikkaansa enintään 12 kahdeksan tuntia aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1008/2008(12) 22 artiklan 1 kohdassa säädetään, toinen lentoliikenteen harjoittaja tai toisen liikennemuodon tarjoaja ei voi veloittaa sopimuksen tehneeltä lentoliikenteen harjoittajalta hintaa, joka on suurempi kuin sen omien matkustajien vastaavista palveluista viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana maksama hinta. Lentoliikenteen harjoittajan on ilmoitettava matkustajalle 30 minuutin kuluessa aikataulun mukaisesta lähtöajasta, järjestääkö se tämän määräajan mukaisen kuljetuksen omilla kuljetuspalveluillaan. Matkustajalla on oltava oikeus kieltäytyä muuta liikennemuotoa käyttäen tapahtuvasta uudelleenreitityksestä, ja tässä tapauksessa hän säilyttää oikeutensa 9 artiklassa tarkoitettuun huolenpitoon uudelleenreititystä odottaessaan. [tark. 88]

6.  Jos matkustajalle tarjotaan 1 kohdan nojalla täydellistä tai osittaista uudelleenreititystä jollain toisella liikennevälineellä, tätä asetusta 6 a artiklaa sovelletaan tuolla toisella liikennevälineellä toteutettuun kuljetukseen ikään kuin kuljetus olisi suoritettu kiinteäsiipisellä ilma-aluksella noudattaen uudelleenreitityssopimuksia, jotka ovat voimassa lennosta vastaavan lentoyhtiön ja toisen liikennemuodon välillä. Lentoliikenteen harjoittaja vastaa tämän asetuksen soveltamisesta koko matkan osalta." [tark. 89]

"

8 a)  Lisätään 8 a artiklaan kohta seuraavasti:"

"6 a. Matkustaja voi itse järjestää oman uudelleenreitityksensä ja vaatia korvausta aiheutuneista kustannuksista, jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei tarjoa vaihtoehtona uudelleenreititystä 1 kohdan b alakohdan mukaisesti." [tark. 90]

"

9)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

—a)  korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:"

"a) aterioita ja virvokkeita. Lentoliikenteen harjoittajan on aina matkustajan pyynnöstä tarjottava juomavettä aterioiden lisäksi." [tark. 91]

"

a)  korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:"

"c) lentoaseman ja majoituspaikan kuljetus lentoasemalta majoituspaikkaan (hotelli, matkustajan asuinpaikka tai muu) välinen kuljetus ja takaisin." [tark. 92]

"

a a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Lisäksi matkustajille on tarjottava ilmaiseksi kaksi puhelua ja telekopioviestiä tai sähköpostiviestiä." [tark. 93]

"

a b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Tätä artiklaa soveltaessaan on lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisten henkilöiden, liikuntarajoitteisten henkilöiden ja näiden saattajien tarpeisiin sekä pienten lasten kanssa matkustavien äitien tai isien sekä myös ilman aikuista saattajaa matkustavien lasten tarpeisiin." [tark. 94]

"

a c)  lisätään kohta seuraavasti:"

"3 a. Lentoaseman pitäjien on tarjottava kaikilla yli miljoona matkustajaa vuodessa käsittelevillä unionin lentoasemilla erityistiloja vaikeasti vammaisten matkustajien pukuhuone- ja wc-tiloiksi, joita kyseiset matkustajat voivat käyttää maksutta." [tark. 95]

"

b)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"4. Jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja pystyy osoittamaan, että peruutus, viivästyminen tai aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista olosuhteista ja että peruutusta, viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu asianmukaisesti, se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan nojalla tarjotun majoituksen kulut 100 euroon yötä ja matkustajaa kohti ja keston kokonaiskeston enintään 3 viiteen yöhön. Jos matkustaja päättää järjestää majoituksensa itse, lentoliikenteen harjoittaja voi rajoittaa majoituksen kustannukset 125 euroon yöltä matkustajaa kohti. Jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja päättää soveltaa tätä rajoitetta, sen on 14 artiklassa yksilöityjen tiedonantovelvoitteiden lisäksi kuitenkin annettava matkustajille tietoa tarjolla olevista majoitusmahdollisuuksista mainittujen kolmen yön jälkeen.

Tämä rajoitus ei missään tapauksessa vaikuta lennosta vastaavien lentoliikenteen harjoittajien velvoitteeseen tarjota majoitusta, ja niiden on tarjottava majoitusta ensisijaisesti. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos lentoliikenteen harjoittaja ei ole tarjonnut majoitusta. [tark. 96]

5.  Edellä olevan 1 kohdan b alakohtaan perustuvaa velvoitetta majoituksen tarjoamiseen ei sovelleta, jos lennon pituus on 250 kilometriä tai vähemmän ja jos lento on tarkoitus toteuttaa korkeintaan 80-paikkaisella ilma-aluksella, paitsi jos on kyse liityntälennosta. Jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja päättää soveltaa tätä poikkeusta, sen on tiedotettava matkustajille tarjolla olevista majoitusmahdollisuuksista. [tark. 97]

6.  Jos matkustaja valitsee 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen korvauksen ollessaan matkansa lähtölentoasemalla tai jos hän valitsee 8 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvan uudelleenreitityksen myöhempänä ajankohtana, hänellä ei ole enää oikeutta 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun huolenpitoon kyseisen lennon yhteydessä. Mikäli tämä päätös aiheuttaa matkustajalle todistettavasti kustannuksia, jotka johtuvat meno- ja paluumatkoista lentoasemalle, matkustajalle on korvattava täysimääräisesti käyttämätöntä lentoa varten lentoasemalle tehdyn matkan kustannukset." [tark. 98]

"

-10) Korvataan 10 artiklan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

"2. Jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja sijoittaa matkustajan tämän hankkimassa lentolipussa edellytettyä alempaan matkustusluokkaan, sen on seitsemän työpäivän kuluessa maksettava 7 artiklan 3 kohdassa esitetyllä tavalla takaisin." [tark. 99]

"

10)  Viitataan 10 artiklan 2 kohdan a, b ja c kohdassa lipun hinnan sijasta lentohintaan.

11)  Lisätään 11 artiklaan kohta kohdat seuraavasti:"

"3. Lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei voi soveltaa 9 artiklan 4 ja 5 kohdassa asetettuja rajoituksia, jos matkustaja on vammainen henkilö tai liikuntarajoitteinen henkilö tai tämän saattaja, ilman saattajaa matkustava lapsi, raskaana oleva nainen tai erityistä lääkinnällistä apua tarvitseva henkilö, mikäli lennosta vastaavalle lentoliikenteen harjoittajalle tai sen edustajalle tai matkanjärjestäjälle on ilmoitettu tällaisten matkustajien erityisestä avuntarpeesta vähintään 48 ennen aikataulun mukaista lennon lähtöaikaa. Tällaisen ilmoituksen on katsottava kattavan koko matkan ja paluumatkan, jos molemmista matkoista on tehty sopimus saman lentoliikenteen harjoittajan kanssa molemmat matkat ovat samalla lipulla.

Lentoliikenteen harjoittajien on myös pyrittävä varmistamaan opas- ja palvelukoirien hyvä huolenpito. Saatavilla olevaa apua ja järjestelyjä koskevat tiedot on annettava helposti saatavilla olevia eri viestintäkeinoja käyttäen. [tark. 100]

3 a.  Matkustamohenkilökuntaa on koulutettava avustamaan vammaisia henkilöitä ja liikuntarajoitteisia henkilöitä, jotta nämä pääsisivät helpommin ilma-alukseen ja ilma-aluksesta pois; [tark. 101]

3 b.  Yhtiö ei saa evätä vammaiselta henkilöltä tai liikuntarajoitteiselta henkilöltä pääsyä lennolle sen vuoksi, että henkilöllä ei ole saattajaa, eikä vaatia automaattisesti saattajan mukanaoloa;" [tark. 102]

"

11 a)  Korvataan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Tätä asetusta on sovellettava siten, ettei rajoiteta matkustajan oikeutta muuhun korvaukseen. Tämän asetuksen nojalla myönnettyä korvausta ei saa vähentää tällaisesta korvauksesta." [tark. 103]

"

12)  Korvataan 13 artikla seuraavasti:"

"13 artikla

Takautumisoikeus

Tapauksissa, joissa lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja maksaa korvaukset tai täyttää muut sille tämän asetuksen nojalla kuuluvat velvoitteet, tämän vaikuttamatta riidan aikana voimassa oleviin, kolmansien osapuolten kanssa tehtyihin vastuuvapaussopimuksiin, tämän asetuksen tai kansallisen lainsäädännön säännöksiä ei voida tulkita siten, että ne rajoittavat sen oikeutta hakea korvausta tai saada täysi korvaus tämän asetuksen nojalla aiheutuneista kuluista kolmannelta osapuolelta, joka on vaikuttanut tapahtumaan, jonka johdosta korvausvelvoite tai muut velvoitteet syntyivät sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tämä asetus ei etenkään millään tavoin rajoita lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan oikeutta hakea korvausta tai saada korvaus sille aiheutuneista kustannuksista lentoasemalta tai kolmannelta osapuolelta, jonka kanssa lennosta vastaavalla lentoliikenteen harjoittajalla on sopimus." [tark. 104]

"

13)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:"

"14 artikla

Velvollisuus antaa matkustajille tietoja

1.  Lentoaseman pitäjän ja lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava, että lähtöselvityksessä (itsepalveluperiaatteella toimivat lähtöselvitysautomaatit mukaan luettuina) ja lähtöportilla on esillä helposti luettava ilmoitus, jonka matkustajat voivat nähdä selvästi ja joka sisältää seuraavan tekstin: "Jos teiltä evätään pääsy lennolle, lentonne peruutetaan tai se viivästyy vähintään kaksi tuntia taikka lentonne lähtöaikaa siirretään vähintään kaksi tuntia eteenpäin lipussanne ilmoitetusta aikataulun mukaisesta lähtöajasta, pyytäkää lähtöselvityksestä tai lähtöportilta tiedote, jossa ilmoitetaan oikeutenne erityisesti apuun ja mahdolliseen korvaukseen. [tark. 105]

1 a.  Lentoliikenteen harjoittajien on perustettava kaikille lentoasemille, joilla ne harjoittavat toimintaa, yhteyspisteitä, joissa on läsnä yhteyshenkilöitä tai asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan valtuuttamia kolmansia osapuolia, jotka antavat matkustajille tarvittavat tiedot heidän oikeuksistaan, myös valitusmenettelyistä, tarjoavat apua ja ryhtyvät välittömästi toimiin peruutettujen tai viivästyneiden lentojen, lennolle pääsyn epäämisen ja sekä kadonneiden tai myöhästyneiden matkatavaroiden tapauksessa. Kyseisten yhteyspisteiden on oltava matkustajien käytettävissä auttamassa esimerkiksi takaisinmaksussa, uudelleenreitityksessä ja uuden varauksen tekemisessä sekä ottamassa vastaan matkustajien tekemiä valituksia lentoliikenteen harjoittajien toiminta-aikoina ja siihen saakka, kunnes viimeiset matkustajat ovat poistuneet viimeisestä lentokoneesta. [tark. 106]

1 b.  Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on annettava matkustajille helppolukuisia ja avoimia tietoja matkustajien oikeuksista ja yhteyspisteistä, jotka auttavat sähköisiin matkalippuihin sekä sähköisiin ja paperitulosteina annettuihin tarkastuskortteihin liittyvissä kysymyksissä. [tark. 107]

2.  Jos lennolle pääsy evätään, lento peruutetaan tai se viivästyy tai sen aikataulua muutetaan vähintään kahdella tunnilla, lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan, joka epää lennolle pääsyn tai peruuttaa lennon, on annettava kullekin on mahdollisimman pian tiedotettava asiasta tyhjentävästi matkustajalle, jota epääminen tai peruuttaminen matkustushäiriö koskee, ja annettava tälle kirjallinen tai sähköisessä muodossa oleva tiedote, joka sisältää tämän asetuksen mukaiset korvausta ja apua koskevat säännöt, mukaan luettuina mahdolliset 9 artiklan 4 ja 5 kohtaan perustuvat rajoitukset, sekä. Lisäksi sen on annettava vastaava tiedote kaikille matkustajille, joita koskee vähintään kahden tunnin pituinen viivästyminen tai aikataulumuutos tälle tiedot vaihtoehtoisista liikennemuodoista. Myös sen liikenteenharjoittajan osoite, jolle valitus voidaan tehdä, ja 16 a artiklan nojalla nimettyjen toimivaltaisten valituksenkäsittelyelimien yhteystiedot on annettava matkustajille kirjallisessa muodossa. [tark. 108]

3.  Vammaisten henkilöiden, liikuntarajoitteisten henkilöiden ja erityisesti sokeiden ja näkövammaisten henkilöiden osalta on tämän artiklan säännöksiä sovellettava asianmukaisia vaihtoehtoisia keinoja ja soveltuvia esitysmuotoja käyttäen. [tark. 109]

4.  Lentoaseman pitäjän on varmistettava, että lentoaseman matkustajille varatuilla alueilla on selkeästi ja näkyvästi esillä yleistä tietoa matkustajien oikeuksista. Sen on saamiensa tietojen perusteella lisäksi varmistettava, että lentoasemalla olevat matkustajat saavat tiedon myöhästymisten ja lentohäiriöiden, kuten lentonsa peruuntumisesta peruuntumisen, tapauksessa tiedot viivästymisten ja lentohäiriöiden syistä ja oikeuksistaan sekä oikeuksistaan tapauksessa, jossa lentoyhtiö odottamatta lopettaa toimintansa esimerkiksi maksukyvyttömyyden tai liikenneluvan perumisen vuoksi. [tark. 110]

5.  Lähdön peruuntuessa tai viivästyessä lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on tiedotettava matkustajille tilanteesta mahdollisimman pian ja myös häiriön syystä heti, kun tieto on saatavilla, ja ilmoitettava arvioitu lähtöaika joka tapauksessa viimeistään 30 minuuttia aikataulun mukaisen lähtöajan jälkeen ja ilmoitettava arvioitu lähtöaika heti, kun tieto on saatavilla, sillä edellytyksellä, että lentoliikenteen harjoittaja on saanut matkustajan yhteystiedot 6 ja 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos lippu on hankittu välittäjän kautta. [tark. 111]

5 a.  Lentoliikenteen harjoittajalla on oltava lähtöselvityksessä ja lähtöportilla saatavilla asiakirjat, jotka sisältävät lentomatkustajien oikeuksia koskevan Euroopan peruskirjan, ja sen henkilökunnan on annettava nämä asiakirjat matkustajille pyynnöstä. Euroopan komissio saattaa kyseiset asiakirjat ajan tasalle aina, kun lentomatkustajien oikeuksia muutetaan merkittävästi. [tark. 112]

5 b.  Lentoyhtiöiden on perustettava helposti tavoitettava ja tehokas puhelinpalvelu kaikkia matkan varanneita matkustajia varten. Puhelinpalvelussa olisi annettava tietoa sekä ehdotettava vaihtoehtoja lentohäiriöiden tapauksessa, eikä se saa missään tapauksessa maksaa paikallispuhelua enempää. [tark. 113]

6.  Jos matkustaja ei hanki lippua suoraan lennosta vastaavalta lentoliikenteen harjoittajalta vaan unionissa toimivan välittäjän kautta, kyseisen välittäjän on toimitettava matkustajan yhteystiedot lentoliikenteen harjoittajalle sillä edellytyksellä, että matkustaja on antanut tähän yksiselitteisen, kirjallisen luvan suostumuksensa. Tämän luvan Suostumuksen antaminen on valinnaista. Lentoliikenteen harjoittaja saa käyttää näitä yhteystietoja ainoastaan täyttääkseen tähän artiklaan perustuvan tiedonantovelvoitteensa; tietoja ei saa käyttää markkinointiin ja ne on hävitettävä 72 tunnin kuluessa kuljetussopimuksen päättymisestä. Tietoja käsitellään, käytetään ja säilytetään Matkustajan suostumus yhteystietojensa antamiseen lentoliikenteen harjoittajalle sekä suostumus tietojen käsittelyyn, käyttöön ja säilyttämiseen annetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY* mukaisesti. [tark. 114]

7.  Välittäjään ei sovelleta 6 kohtaa sille 6 kohdan mukaisesti kuuluvia velvoitteita, jos se pystyy osoittamaan, että olemassa on vaihtoehtoinen järjestelmä, jolla taataan tiedonvälitys matkustajalle ilman yhteystietojen toimittamista, tai jos matkustaja on päättänyt olla toimittamatta yhteystietojaan. [tark. 115]

7 a.  Palveluntarjoajien on asetettava helposti saataville matkojensa ympäristövaikutuksia (myös ilmastovaikutuksia) ja energiatehokkuutta koskevia täsmällisiä, objektiivisia ja yksityiskohtaisia tietoja. Nämä tiedot on julkaistava ja niiden on oltava selvästi nähtävillä sekä lentoliikenteen harjoittajien ja matkanjärjestäjien verkkosivustoilla että lentolipuissa. Komissio tukee meneillään olevaa tämänsuuntaista työtä. [tark. 116]

7 b.  Matkustajille annettavissa sähköisissä ilmoituksissa lennon peruuttamisesta, pitkäaikaisesta viivästymisestä tai aikataulumuutoksesta on ilmoitettava näkyvästi, että matkustaja voi tämän asetuksen nojalla olla oikeutettu saamaan korvausta ja/tai apua, sanotun rajoittamatta 2 kohdassa säädettyjen velvoitteiden soveltamista.

__________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31)." [tark. 117]

"

14)  Korvataan 16 artikla seuraavasti:"

"16 artikla

Täytäntöönpanon valvonta

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen täytäntöönpanoelin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanosta sen alueella sijaitsevilla lentoasemilla tapahtuvan tämän asetuksen rikkomisen osalta sekä jäsenvaltion alueella sijaitsevilta lentoasemilta lähtevien lentojen sekä kolmannesta maasta näille lentoasemille suuntautuvien lentojen osalta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän kohdan mukaisesti nimetty elin komissiolle. [tark. 118]

2.  Kansallinen täytäntöönpanoelin seuraa tiiviisti tämän asetuksen vaatimusten noudattamista ja ryhtyy tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että matkustajien oikeuksia kunnioitetaan. Tätä tarkoitusta varten lentoliikenteen harjoittajien ja lentoaseman pitäjien on toimitettava kansalliselle täytäntöönpanoelimelle sen pyytämät asiaankuuluvat asiakirjat yhden kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä, sanotun rajoittamatta 14 a artiklassa säädettyjen lentoliikenteen harjoittajien velvoitteiden soveltamista. Voidakseen hoitaa tehtäviään kansallisen täytäntöönpanoelimen on otettava huomioon myös tiedot, joita 16 a artiklan perusteella nimetty elin toimittaa sille. Se voi lisäksi päättää Sen on toteutettava täytäntöönpanon valvontatoimista valvontatoimia, jotka perustuvat 16 a artiklan perusteella nimetyn elimen sille toimittamiin yksittäisiin valituksiin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliselle täytäntöönpanoelimelle annetaan riittävät toimivaltuudet määrätä rikkomuksista tehokkaita seuraamuksia. [tark. 119]

2 a.  Lentoliikenteen harjoittajien on oma-aloitteisesti toimitettava kansalliselle täytäntöönpanoelimelle kattavat tiedot teknisistä ongelmista ja etenkin niiden syistä. Kansallisen täytäntöönpanoelimen on toimitettava nämä tiedot 16 a artiklassa tarkoitetuille, riitojen tuomioistuinten ulkopuolisesta ratkaisemisesta vastaaville elimille. [tark. 120]

3.  Jäsenvaltioiden säätämien, tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia, ja varoittavia ja riittävän suuria muodostaakseen lentoliikenteen harjoittajille kannustimen noudattaa johdonmukaisesti tätä asetusta. [tark. 121]

4.  Jos 16 Direktiivin 2013/11/EU mukaisesti perustetaan yhteistyömekanismeja kansallisen täytäntöönpanoelimen ja 16 a artiklan perusteella nimetyt elimet eivät ole yksi ja sama elin, laaditaan raportointimekanismeja, joilla varmistetaan eri elinten välinen tiedonkulku ja autetaan näin mukaisesti nimetyn elimen välille. Kyseisiin yhteistyömekanismeihin kuuluu vastavuoroinen tietojen vaihto, jotta voidaan auttaa kansallista täytäntöönpanoelintä huolehtimaan valvonta- ja täytäntöönpanotehtävistään ja 16 a artiklan perusteella nimettyä elintä keräämään tietoja ja hankkimaan yksittäisten valitusten käsittelyssä tarvittavia tietoja tarvittavaa teknistä asiantuntemusta. [tark. 122]

5.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on julkaistava vuosittain, seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä, tilastoja toiminnastaan, sovelletut seuraamukset mukaan luettuina. Kansallisten täytäntöönpanoelinten on julkaistava samanaikaisesti lentoliikenteen harjoittajien ja lentoaseman pitäjien säilyttämien ja toimittamien tietojen perusteella laadittavia tilastoja valitusten määrästä ja luonteesta sekä peruutusten, lennolle pääsyn epäämisten ja viivästysten määristä, niiden kestosta sekä tietoja kadonneista, viivästyneistä ja vahingoittuneista matkatavaroista. [tark. 123]

6.  Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin asioihin liittyvät yhteystietonsa sen jäsenvaltion kansalliselle täytäntöönpanoelimelle, jonka alueella ne toimivat. Ennen kuin jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin 2013/11/EU säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään, matkustaja voi valittaa millä tahansa jonkun jäsenvaltion alueella sijaitsevalla lentoasemalla mille tahansa kansalliselle täytäntöönpanoelimelle tämän asetuksen väitetystä rikkomisesta, joka tapahtuu jonkin jäsenvaltion alueella sijaitsevalla lentoasemalla tai joka koskee lentoja jonkin jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta tai lentoja kolmannesta maasta tällaisille lentoasemille." [tark. 124]

"

14 a)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"16 -a artikla

Säännöstenmukaisuutta koskevat asiakirjat

1.  Unionin lentoliikenteen harjoittajien on laadittava asiakirja, jossa osoitetaan riittävän yksityiskohtaisesti, että niiden toimintamenettelyillä varmistetaan tämän asetuksen kaikkien sovellettavien artiklojen säännösten noudattaminen, ja toimitettava se liikenneluvan asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti myöntäneen jäsenvaltion kansalliselle täytäntöönpanoelimelle sekä komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2016.

1 a.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan säännöstenmukaisuutta koskevien asiakirjojen vähimmäissisältö. Asiakirjoissa on joka tapauksessa esitettävä vähintään valmiussuunnitelmat vakavien häiriöiden varalta ja yksilöitävä avun antamisesta ja muista oikeuksista vastaava henkilöstö, käytännön järjestelyt ja menettelyt, joilla valituksia käsitellään ja apua ja korvauksia annetaan, sekä matkustajien kanssa tapahtuvassa viestinnässä käytettävät menettelyt ja mallit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.  Muiden unionin lentoasemilta palveluja tarjoavien lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava säännöstenmukaisuutta koskeva asiakirja kaikkien niiden jäsenvaltioiden kansallisille täytäntöönpanoelimille, joissa ne harjoittavat toimintaa, ja komissiolle.

3.  Lentoliikenteen harjoittajien on tarkistettava säännöstenmukaisuutta koskevia asiakirjojaan ja toimitettava päivitetyt versiot asianomaisille kansallisille täytäntöönpanoelimille ja komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2019 lähtien joka kolmas vuosi.

4.  Kansallisen täytäntöönpanoelimen on otettava huomioon lentoliikenteen harjoittajien toimittamat säännöstenmukaisuutta koskevat asiakirjat ja mahdollisuuksien mukaan tarkistettava säännöstenmukaisuutta koskevien asiakirjojen paikkansapitävyys valitusten tietojen avulla." [tark. 125]

"

15)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

"16 a artikla

Matkustajien vaatimukset ja valitukset

1.  Lentoliikenteen harjoittajien, matkanjärjestäjien tai asetuksen (EY) N:o 2111/2005 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen lipun myyjien on varauksen yhteydessä kerrottava matkustajille menettelyistään lentoliikenteen harjoittajien menettelyistä, jotka koskevat vaatimusten ja valitusten käsittelyä sekä tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä määräajoista suhteessa tässä asetuksessa asetettuihin oikeuksiin, sekä annettava asiaankuuluvat osoitteet, joihin matkustajat voivat toimittaa vaatimuksensa ja valituksensa, sähköiset tiedonsiirtokeinot mukaan luettuina. Lentoliikenteen harjoittajan ja tarvittaessa matkanjärjestäjän on lisäksi tiedotettava matkustajille näiden valituksia käsittelevistä toimivaltaisista elimistä, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet tämän artiklan ja 16 artiklan mukaisesti. Asiaa koskevat tiedot on esitettävä varauksen yhteydessä, niiden on oltava kaikkien saatavissa, ne on ilmoitettava selvästi matkustajan matkalipussa sekä lentoliikenteen harjoittajan verkkosivustolla, niitä on jaettava lentoasemilla olevissa lentoyhtiöiden palvelupisteissä ja niistä on tiedotettava sähköpostiviestissä, jossa matkustajalle ilmoitetaan lennon peruuttamisesta tai viivästymisestä. Matkustajille on annettava pyynnöstä valituslomake. [tark. 126]

1 a.  Vaadittavien tietojen toimittamista matkustajille koskeva todistustaakka on lentoliikenteen harjoittajalla. [tark. 127]

2.  Jos matkustaja haluaa tehdä lentoliikenteen harjoittajalle tähän asetukseen perustuvia oikeuksiaan koskevan valituksen, hänen on toimitettava se kolmen kuukauden kuluessa lennon toteutumisajankohdasta tai ajankohdasta, jolloin se aikataulun mukaan oli tarkoitus toteuttaa. Valituksen tekeminen kolmen kuukauden kuluessa ja kolmen kuukauden määrärajan umpeuduttua ei vaikuta matkustajan oikeuteen ajaa tähän asetukseen perustuvia vaatimuksiaan tuomioistuinjärjestelmässä ja tuomioistuinten ulkopuolisessa sovittelumenettelyssä. Liikenteenharjoittajan on seitsemän päivän työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta vahvistettava matkustajalle, että valitus on vastaanotettu. Liikenteenharjoittajan on toimitettava matkustajalle täydellinen vastaus kahden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos lentoliikenteen harjoittaja ei anna täydellistä vastausta kahden kuukauden kuluessa, sen katsotaan hyväksyneen matkustajan vaatimukset.

Jos lentoliikenteen harjoittaja vetoaa poikkeuksellisiin olosuhteisiin, sen on vastauksessaan ilmoitettava matkustajalle, mistä olosuhteista peruutus tai viivästyminen johtui. Lisäksi liikenteenharjoittajan on osoitettava, että se on toteuttanut kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet peruutuksen tai viivästymisen välttämiseksi.

Täydellisessä vastauksessa lentoliikenteenharjoittajan on toimitettava asianomaiselle matkustajalle myös 3 kohdassa tarkoitetun nimetyn elimen yhteystiedot, mukaan lukien sen postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja verkkosivuston osoite. [tark. 128]

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentomatkustajat voivat lentoliikenteen harjoittajien kanssa syntyneissä riidoissa saattaa tässä asetuksessa vahvistettujen oikeuksien ja velvoitteiden nojalla asiansa riippumattomaan ja tehokkaaseen tuomioistuinten ulkopuoliseen riitojenratkaisuun. Siksi kunkin jäsenvaltion on asiaankuuluvan EU:n lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti nimettävä kansallinen elin tai kansallisia elimiä vastaamaan tässä asetuksessa tarkoitettuihin oikeuksiin ja velvoitteisiin liittyvien lentoliikenteen harjoittajien ja matkustajien välisten riitojen tuomioistuinten ulkopuolisesta ratkaisemisesta. Tämä elin ei saa olla 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanoelin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisillä elimillä on toimivalta ratkaista lentomatkustajien ja lentoliikenteen harjoittajien meneillään olevat riita-asiat kumpaakin osapuolta oikeudellisesti sitovalla ja täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä. Direktiivin 2013/11/EU soveltamisalaan kuuluviin riitoihin sovelletaan ainoastaan tuota direktiiviä. Kaikkien lentoliikenteen harjoittajien, jotka osallistuvat lentojen järjestämiseen jonkin jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta tai lentoihin kolmannesta maasta tällaisille lentoasemille, on noudatettava direktiivissä 2013/11/EU tarkoitettua vaihtoehtoista riitojenratkaisumenettelyä, jolla tarjotaan yksinkertainen, nopea ja edullinen tuomioistuinten ulkopuolinen ratkaisu lentoliikenteen harjoittajien ja lentomatkustajien välisiin riitoihin. [tark. 129]

4.  Saatuaan täydellisen vastauksen lentoliikenteen harjoittajalta asianomainen matkustaja voi valittaa tuomioistuimen ulkopuolista riitojenratkaisua varten mille tahansa 3 kohdan mukaisesti nimetylle 3 kohdassa tarkoitetulle kansalliselle elimelle väitetystä tämän asetuksen rikkomisesta, jonka väitetään tapahtuneen joka tapahtuu jonkin jäsenvaltion alueella sijaitsevalla lentoasemalla tai jonka väitetään koskevan lentoa joka koskee lentoja jonkin jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta tai lentoja kolmannesta maasta mainitulla alueella sijaitsevalle lentoasemalle tällaisille lentoasemille. Tällaiset valitukset voidaan esittää aikaisintaan kaksi kuukautta sen jälkeen, kun valitus on toimitettu asiaankuuluvalle ennalta määritetyssä määräajassa, joka on vähintään vuosi päivästä, jolloin matkustaja esitti valituksen tai vaatimuksen asianomaiselle liikenteenharjoittajalle, paitsi jos kyseinen liikenteenharjoittaja on jo antanut valitukseen lopullisen vastauksensa. [tark. 130]

4 a.  Jos syyn katsotaan olevan lentoyhtiössä, valituksia käsittelevän elimen on ilmoitettava tästä kansalliselle täytäntöönpanoelimelle, joka toteuttaa 16 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet täytäntöönpanon varmistamiseksi. [tark. 131]

5.  Valitun elimen on seitsemän päivän kuluessa Kun nimetty elin on vastaanottanut valituksen, vastaanottamisesta vahvistettava sen vastaanottaminen sekä sen on ilmoitettava riidan osapuolille heti, kun se on vastaanottanut kaikki valitusta koskevat tiedot sisältävät asiakirjat. Sen on lähetettävä siitä jäljennös valitukseen liittyvistä asiakirjoista asiaankuuluvalle kansalliselle täytäntöönpanoelimelle. Valittajalle annettavan lopullisen vastauksen antamiseen kuluva aika saa olla enintään kolme kuukautta valituksen vastaanottamisesta 90 kalenteripäivää päivästä, jolloin nimetty elin on vastaanottanut kaikki valitukseen liittyvät asiakirjat. Lopullisesta vastauksesta on toimitettava jäljennös myös kansalliselle täytäntöönpanoelimelle. [tark. 132]

5 a.  Jotta lentoliikenteen harjoittajiin voidaan ottaa yhteyttä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, niiden on toimitettava yhteystietonsa sen jäsenvaltion tämän artiklan mukaisesti nimetyille elimille, jonka alueella ne toimivat. [tark. 133]

5 b.  Kun tässä asetuksessa vedotaan turvallisuussyihin, todistustaakka on lentoliikenteen harjoittajalla. [tark. 134]

16 a a artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä hyvin varustetuista, maksuttomista ja riippumattomista sovitteluelimistä, jotka auttavat löytämään ratkaisuja matkustajien ja lentoyhtiöiden tai muiden liikennemuotojen palveluntarjoajien välisissä riidoissa. [tark. 135]

16 b artikla

Jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö

1.  Komissio edistää 16 c artiklassa tarkoitetun komitean avulla jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua, jota jäsenvaltiot käyvät ja yhteistyötä tämän asetuksen kansallisesta tulkinnasta ja soveltamisesta. [tark. 136]

2.  Jäsenvaltioiden on raportoitava toiminnastaan, mukaan lukien 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tilastot, komissiolle vuosittain, seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä. Komissio voi täytäntöönpanosäädösten välityksellä määrätä, mitä asioita raporteissa on käsiteltävä. Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 16 c artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. [tark. 137]

3.  Jäsenvaltioiden on lähetettävä säännöllisesti olennaiset tiedot asetuksen säännösten kansallisesta tulkinnasta ja soveltamisesta komissiolle, joka saattaa nämä tiedot muiden jäsenvaltioiden käytettäviksi sähköisessä muodossa.

4.  Komissio tarkastelee jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tapauksia, joissa ilmenee eroja tämän asetuksen säännösten soveltamisessa ja täytäntöönpanossa erityisesti poikkeuksellisten olosuhteiden tulkinnan osalta, ja selventää asetuksen säännöksiä yhteisen lähestymistavan edistämistä silmällä pitäen. Tätä tarkoitusta varten komissio voi antaa suosituksen kuultuaan 16 c artiklassa tarkoitettua komiteaa.

5.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on komission pyynnöstä tutkittava yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan noudattamaa epäilyttävää käytäntöä ja raportoitava havainnoistaan neljän kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

5 a.  Komission ja jäsenvaltioiden on perustettava 16 artiklan ja 16 a artiklan mukaisesti nimetyistä elimistä koostuva unionin laajuinen järjestelmä, jonka avulla varmistetaan rikkomuksia, seuraamuksia sekä parhaita käytäntöjä koskevien tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä. Komissio asettaa nämä tiedot sähköisessä muodossa kaikkien jäsenvaltioiden saataville. [tark. 138]

5 b.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on pyynnöstä toimitettava yksittäisiä rikkomistapauksia koskevat tiedot ja asiakirjat komissiolle. [tark. 139]

5 c.  Komissio julkaisee verkkosivustollaan viimeistään 1 päivästä toukokuuta 2015 lähtien luettelon kaikista unionin alueella toimivista lentoliikenteen harjoittajista, jotka järjestelmällisesti jättävät noudattamatta tämän asetuksen säännöksiä, ja saattaa luettelon säännöllisesti ajan tasalle. Kaikkien lentoliikenteen harjoittajien, kokoon tai kansallisuuteen katsomatta, joiden osalta komissio on saanut 16 b artiklan 5 b kohdan mukaisesti näyttöä yli kymmenestä eri lennoilla yhden kalenterivuoden aikana tapahtuneesta matkustajiin vaikuttaneesta ja useampaan kuin yhteen tämän asetuksen artiklaan liittyvästä rikkomuksesta, katsotaan jättäneen järjestelmällisesti noudattamatta tämän asetuksen säännöksiä. [tark. 140]

16 c artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa matkustajien oikeuksia käsittelevä komitea, joka muodostuu kahdesta kunkin jäsenvaltion edustajasta, joista ainakin toinen edustaa kansallista täytäntöönpanoelintä. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa."

"

15 a)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"16 c a artikla

Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 16 c b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla lisätään kansallisten täytäntöönpanoelinten työn ja unionin tuomioistuimen tuomioiden perusteella kohtia tyhjentävään luetteloon olosuhteista, joita on pidettävä poikkeuksellisina." [tark. 141]

"

15 b)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"16 c b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …(13) viiden vuoden ajaksi 16 c a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 c a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 16 c a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella." [tark. 142]

"

16)  Korvataan 17 artikla seuraavasti:"

"17 artikla

Kertomus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 1 päivään tammikuuta 2017 mennessä kertomuksen tämän asetuksen toimivuudesta ja tuloksista, erityisesti suhteessa pitkäaikaisista viivästymisistä maksettujen korvausten vaikutukseen ja majoituksen rajoittamiseen pitkäkestoisten poikkeuksellisten olosuhteiden yhteydessä, kysymyksistä, jotka liittyvät poikkeuksellisten olosuhteiden tulkintaan, kansallisten täytäntöönpanoelinten toiminnastaan julkaisemiin tilastoihin sekä seuraamuksiin ja niiden selville saamiin seikkoihin, jotka liittyvät lentoliikenteen harjoittajien epäiltyihin rikkomista merkitseviin käytäntöihin, edistykseen, jota on saavutettu kiistojen tuomioistuinten ulkopuolisesta ratkaisemisesta vastaavien kansallisten elinten perustamisessa, sekä tällaisten elinten toiminnasta. Komission on lisäksi raportoitava muiden kuin yhteisön unionin lentoliikenteen harjoittajien suorittaman kolmannesta maasta lähtevän lennon matkustajien tehostetusta suojelusta kansainvälisten lentoliikennesopimusten puitteissa. Lisäksi komissio antaa kertomuksen sellaisten toimenpiteiden ja seuraamusten tehokkuudesta, joita 16 artiklassa tarkoitetut elimet ovat panneet täytäntöön, sekä yhtenäisen lähestymistavan tarpeellisuudesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia." [tark. 143]

"

17)  Lisätään tämän asetuksen liite I liitteeksi I asetukseen 261/2004.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2027/97 seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan on jaettava lentoasemalla Lentoliikenteen harjoittajien ja niiden puolesta toimivien maahuolitsijoiden on kaikilla unionin lentoasemilla perustettava palvelu, josta matkustajat saavat valituslomakkeita joiden avulla matkustaja voi voidakseen tehdä välittömästi tehdä saavuttuaan valituksen matkatavaroiden vahingoittumisesta tai viivästymisestä. Samoin unionin lentoliikenteen harjoittajien on annettava kyseinen valituslomake matkustajan pyynnöstä lähtöselvitystiskillä tai lentoasemalla olevassa lentoyhtiön palvelupisteessä tai molemmissa, ja niiden on asetettava valituslomake saataville verkkosivustollaan. Lentoliikenteen harjoittajan on hyväksyttävä tällainen valituslomake, joka voi olla myös vahinko- tai katoamisilmoitus, Montrealin yleissopimuksen 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi muistutukseksi. Tämä mahdollisuus ei vaikuta matkustajan oikeuteen tehdä valitus muulla tavalla Montrealin yleissopimuksessa asetettujen määräaikojen puitteissa.

2 a.  Komissio voi hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan vakiomuotoisen korvausvaatimuslomakkeen muoto. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 6 f artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä / tarkastelumenettelyä noudattaen." [tark. 144]

"

2)  Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Kuolemantapauksessa kyseisen ennakkomaksun on oltava vähintään 18 096 erityistä nosto-oikeutta vastaava määrä euroina matkustajaa kohti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Komissio valtuutetaan 6 c artiklassa tarkoitetulla delegoidulla säädöksellä mukauttamaan tätä summaa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön Montrealin yleissopimuksen 24 artiklan 2 kohdan nojalla tekemän päätöksen perusteella. Edellä mainittuun summaan tehdyt muutokset muuttavat myös liitteessä mainittua vastaavaa summaa."

"

2 a)  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:"

"3 a. Lentoyhtiöiden on ensin maksettava matkatavaroiden katoamis-, viivästymis- tai vahingoittumistapauksissa korvauksia matkustajille, joiden kanssa ne ovat tehneet sopimuksen, ennen kuin ne voivat esittää lentoasemille tai palveluntarjoajille mahdollisia korvausvaatimuksia vahingoista, joista ne eivät välttämättä ole itse vastuussa." [tark. 145]

"

3)  Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:"

"Komissio valtuutetaan 6 c artiklassa tarkoitetulla delegoidulla säädöksellä mukauttamaan liitteessä mainittuja summia, 5 artiklan 2 kohdassa mainittua summaa lukuun ottamatta, Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön Montrealin yleissopimuksen 24 artiklan 2 kohdan nojalla tekemän päätöksen perusteella."

"

4)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

"6 a artikla

1.  Kuljettaessaan kirjattuja pyörätuoleja tai muita liikkumisen apuvälineitä tai ‑laitteita lentoliikenteen harjoittajan ja sen edustajien on kerrottava matkustajille heidän oikeuksistaan ja tarjottava jokaiselle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006* 2 artiklan a kohdassa tarkoitetulle vammaiselle henkilölle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle varauksen yhteydessä tai viimeistään välineitä rahdinkuljettajalle jätettäessä mahdollisuus tehdä veloituksetta Montrealin yleissopimuksen 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu etuutta koskeva erityinen ilmoitus. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä vakiomuotoisen lomakkeen, jota käytetään kyseisen etuutta koskevan ilmoituksen tekemiseen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 6 f artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. [tark. 146]

2.  Siinä tapauksessa, että liikkumisen apuvälineet tuhoutuvat, katoavat tai vahingoittuvat, lentoliikenteen harjoittajan korvausvastuu rajoittuu summaan, jonka liikuntarajoitteinen henkilö ilmoitti jättäessään kirjatut liikkumisen apuvälineet yhteisön lentoliikenteen harjoittajalle.

3.  Siinä tapauksessa, että kirjatut pyörätuolit tai muut liikkumisen apuvälineet tai ‑laitteet tuhoutuvat, katoavat, vahingoittuvat tai viivästyvät kuljetuksen aikana, yhteisön lentoliikenteen harjoittaja on velvollinen suorittamaan korvauksena enintään matkustajan ilmoittaman määrän, jollei se voi näyttää toteen, että ilmoitettu määrä on suurempi kuin matkustajan ilmoittaman määräpaikkaan toimittamiseen liittyvän etuuden todellinen arvo.

3 a.  Lentoyhtiöiden on huolehdittava ilman lisämaksua siitä, että matkustajat voivat käyttää pyörätuolejaan, lastenrattaat mukaan luettuina, lähtöportille saakka, ja että nämä palautetaan heille ilma-aluksen ovella. Jos tämä ei turvallisuussyistä ole mahdollista, niiden on tarjottava pyörätuolia käyttäville matkustajille ilman lisäkustannuksia vaihtoehtoinen tapa liikkua lentoasematerminaalissa siihen saakka, kunnes he voivat noutaa pyörätuolinsa. Jos tällaiset turvallisuussyyt johtuvat terminaaliin erottamattomasti liittyvistä tekijöistä, lentoaseman pitäjä on vastuussa tässä kohdassa tarkoitetun vaihtoehtoisen liikkumistavan tarjoamisesta. [tark. 147]

6 b artikla

1.  Asetuksen (EY) N:o 261/2004 16 artiklan perusteella nimetyn kansallisen täytäntöönpanoelimen on varmistettava tämän asetuksen noudattaminen. Tätä tarkoitusta varten se valvoo seuraavia asioita:

   lentokuljetussopimusten ehdot ja edellytykset;
   etuutta koskevan erityisen ilmoituksen tekomahdollisuuden järjestelmällinen tarjoaminen liikkumisen apuvälineiden kirjaamisen yhteydessä sekä korvaustason asianmukaisuus siinä tapauksessa, että liikkumisen apuvälineet ovat vahingoittuneet;
   5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ennakkomaksun maksaminen tarvittaessa;
   6 artiklan soveltaminen.

2.  Jotta voidaan valvoa liikuntarajoitteisten ja vammaisten matkustajien suojelua liikkumisen apuvälineiden tai -laitteiden vahingoittumisen yhteydessä, kansallisen täytäntöönpanoelimen on tutkittava ja otettava huomioon myös tiedot liikkumisen apuvälineitä koskevista valituksista, jotka on toimitettu asetuksen (EY) N:o 261/2004 16 a artiklan perusteella nimetylle elimelle. [tark. 148]

3.  Jäsenvaltioiden säätämien, tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

4.  Kansallisten täytäntöönpanoelinten on asetuksen (EY) N:o 261/2004 16 artiklan 6 kohtaan perustuvissa vuotuisissa kertomuksissaan julkaistava myös tilastoja toiminnastaan ja tämän asetuksen soveltamiseen liittyvistä rangaistuksista.

6 c artikla

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.  Siirretään 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen viideksi vuodeksi … päivästä …kuuta …(14). Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 149]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 6 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6 d artikla

1.  Lentoliikenteen harjoittajilla harjoittajien on täysi kaupallinen vapaus määritellä matkatavaroiden kuljettamista säätelevät ehdot, mutta niiden on ilmoitettava varauksen yhteydessä selkeästi varausmenettelyn varhaisessa vaiheessa kaikissa käytetyissä jakelukanavissa, tietokoneistetut varausjärjestelmät mukaan lukien, ja lähtöselvityksessä (itsepalveluperiaatteella toimivat lähtöselvitysautomaatit mukaan luettuina) selkeästi, paljonko matkatavaraa matkustajalla saa enintään olla matkustamossa ja ilma-aluksen rahtitilassa kullakin matkustajan varaukseen kuuluvalla lennolla, mukaan luettuina mahdolliset lukumäärää koskevat rajoitukset, joita mainitun sallitun enimmäismäärän puitteissa sovellettaisiin sovelletaan, sekä lentokenttäostoksia koskevat mahdolliset rajoitukset. Jos Yksityiskohtaiset tiedot matkatavaroiden kuljettamiseen sovelletaan lisämaksuja, lentoliikenteen harjoittajien sovellettavista lisämaksuista on ilmoitettava näitä maksuja koskevat tiedot varauksen yhteydessä jokaisen varausmenettelyn varhaisessa vaiheessa ja pyydettäessä myös lentoasemalla selvästi, avoimesti ja yksiselitteisesti. Keskeisten matkapalvelujen ja lisämaksujen on oltava selvästi tunnistettavissa, ja ne on voitava ostaa erikseen toisistaan. [tark. 150]

1 a.  Matkustajat voivat käsimatkatavaroille asetetun enimmäismäärän lisäksi tuoda matkustamoon veloituksetta välttämättömiä henkilökohtaisia esineitä ja tavaroita, kuten päällystakin ja käsilaukun, joihin sisältyy vähintään yksi vakiokokoinen kassillinen lentokenttäostoksia. [tark. 151]

1 b.  Sallitut käsimatkatavaramäärät voidaan ilmaista enimmäismittoina tai enimmäispainona matkustajakohtaisesta käsimatkatavaroiden sallitusta kokonaismäärästä tai molempina, mutta ilman matkatavaroiden lukumäärää koskevia rajoituksia, sanotun rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1107/2006 säännösten soveltamista. [tark. 152]

2.  Jos poikkeukselliset olosuhteet, kuten turvallisuussyyt tai ilma-aluksen tyypin muuttuminen varauksen tekemisen jälkeen, estävät käsimatkatavaraksi sallittujen esineiden kuljettamisen matkustamossa, Lentoliikenteen harjoittaja voi kuljettaa ne järjestää edellä mainittujen esineiden kuljetuksen ilma-aluksen rahtitilassa, ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia jos turvallisuussyihin tai ilma-aluksen erityisominaisuuksiin liittyvät poikkeukselliset olosuhteet estävät niiden kuljettamisen matkustamossa. Näissä tapauksissa ei veloiteta lisämaksuja. [tark. 153]

2 a.  Jos käsimatkatavaroita siirretään lentokoneen matkustamosta rahtitilaan ennen lentokoneeseen siirtymistä tai lentokoneen lähtöä, ne on annettava matkustajille käsimatkatavaroina lentokoneesta poistuttaessa. [tark. 154]

3.  Nämä oikeudet eivät vaikuta käsimatkatavaroita koskeviin EU:n rajoituksiin ja ilmailun turvaamista koskeviin kansainvälisiin sääntöihin, kuten asetuksiin (EY) N:o 300/2008 ja (EY) N:o 820/2008.

6 e artikla

1.  Yhteisön Unionin lentoliikenteen harjoittajan on sallittava matkustajan kuljettaa soitinta ilma-aluksen matkustamossa, jos sovellettavat turvallisuusmääräykset ja kyseisen ilma-aluksen tekniset ominaisuudet ja rajoitteet eivät sitä estä. Soittimet hyväksytään käsimatkatavaraksi, jos ne voidaan sijoittaa turvallisesti matkustamon matkatavaralokeroon tai istuimen alle. Soittimet hyväksytään käsimatkatavaraksi, jos ne voidaan kuljettaa matkustamossa. Lentoliikenteen harjoittaja voi määritellä määrätä, että soitin on osa matkustajan käsimatkatavaraa ja että sitä ei saa kuljettaa sallitun käsimatkatavaran lisäksi tämän määrän ylittävästä käsimatkatavarasta peritään maksu. [tark. 155]

2.  Jos soitin on liian suuri sijoitettavaksi turvallisesti matkatavaralokeroon tai istuimen alle, lentoliikenteen harjoittaja voi vaatia toisen lipun ostamista, jos soitin kuljetetaan käsimatkatavarana toisella istuimella. Tällaisesta toisesta lipusta ei peritä lentokentän lähtöveroa. Jos toinen lippu on hankittu, lentoliikenteen harjoittajan on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet sijoittaakseen matkustajan ja kyseisen soittimen vierekkäin. Soittimet on kuljetettava ilma-aluksen rahtitilan lämmitetyssä osassa, jos tämä on mahdollista ja sitä on pyydetty ja jos sovellettavat turvallisuusmääräykset, tilaa koskevat rajoitteet ja kyseisen ilma-aluksen tekniset ominaisuudet eivät sitä estä. Lentoliikenteen harjoittajan on ilmoitettava selkeästi ehdot ja edellytykset, joiden perusteella soittimia kuljetetaan, sekä sovellettavat maksut. [tark. 156]

2 a.  Soittimet on kuljetettava ilma-aluksen rahtitilan lämmitetyssä osassa, jos siellä on tilaa ja sitä on pyydetty ja jos sovellettavat turvallisuusmääräykset, tilaa koskevat rajoitteet ja kyseisen ilma-aluksen tekniset ominaisuudet eivät sitä estä. Lentoliikenteen harjoittajien on annettava käyttöön erityisiä merkkejä kiinnitettäväksi näkyvästi soittimiin sen varmistamiseksi, että niiden käsittelyssä noudatetaan asianmukaista varovaisuutta. Lentokoneen rahtitilassa voidaan kuljettaa ainoastaan soittimia, jotka on pakattu asianmukaisesti jäykkään ja/tai kovaan laatikkoon, joka on tarkoitettu erityisesti tällaisille tavaroille. [tark. 157]

2 b.  Lentoliikenteen harjoittajan on ilmoitettava selkeästi varauksen yhteydessä ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti soittimia kuljetetaan, sekä sovellettavat maksut ja kyseisessä ilma-aluksessa soittimien kuljettamiseen tarkoitetut käytettävissä olevat tilat sekä näiden tilojen mitat. Jos soitinta varten on varattava toinen istuinpaikka, matkustajien on voitava varata se verkossa. [tark. 158]

6 f artikla

1.  Komissiota avustaa matkustajien oikeuksia käsittelevä komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

__________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1)." [tark. 159]

"

5)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:"

"7 artikla

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen toimivuudesta ja tuloksista viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia."

"

6)  Korvataan asetuksen 2027/97 liite tämän asetuksen liitteellä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

Liite I

"Liite: suuntaa antava tyhjentävä luettelo olosuhteista, joita tässä asetuksessa pidetään poikkeuksellisina [tark. 160]

1.  Seuraavia olosuhteita pidetään poikkeuksellisina:

i.  luonnonmullistukset, joiden vuoksi lennon turvallinen suorittaminen on mahdotonta;

ii.  ilma-alukseen vaikuttavat tekniset viat, jotka eivät liity johtuvat suoraan piilevästä valmistusvirheestä, jonka valmistaja tai toimivaltainen viranomainen on myöntänyt virallisesti ja joka tuli esiin lentoa edeltävässä huoltotarkastuksessa tai ilma-aluksen tavanomaiseen toimintaan, kuten kyseisen lennon suorittamisen aikana havaittu vika, luovutuksen jälkeen ja joka estää lennon tavanomaisen jatkamisen; tai koneen valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama piilevä valmistusvirhe, joka vaikuttaa lentoturvallisuuteen; [tark. 161]

ii a. lintujen törmäyksen aiheuttama vahinko; [tark. 162]

iii.  ilmailun turvaamiseen liittyvät riskit sota, poliittiset levottomuudet,, sabotaasi tai terroriteko, joiden vuoksi lennon turvallinen suorittaminen on mahdotonta; [tark. 163]

iv.  hengenvaaralliset terveysriskit tai sairaanhoitoa vaativat hätätapaukset, jotka edellyttävät kyseisen lennon keskeyttämistä tai määräpaikan muuttamista; [tark. 164]

v.  ennakoimattomat ilmaliikenteen hallinnan asettamat rajoitukset tai ilmatilan tai lentoaseman ennakoimaton sulkeminen, viranomaisten suorittamat kiitotien sulkemiset mukaan luettuina; [tark. 165]

vi.  lentoturvallisuuden kannalta sopimattomat taikka lennossa ollutta tai huollosta tullutta kenttäalueella odottamassa ollutta ilma-alusta vahingoittaneet sääolosuhteet, jotka tekevät lennon turvallisen suorittamisen mahdottomaksi; ja [tark. 166]

vii.  lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan tai olennaisten palvelutarjoajien, kuten lentoasemien ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajien, ennakoimattomat työmarkkinakiistat. [tark. 167]

2.  Seuraavia olosuhteita ei pidetä poikkeuksellisina:

i.  ilma-aluksen tavanomaiseen toimintaan liittyvät tekniset viat, kuten ongelmat, jotka havaitaan ilma-aluksen määräaikaishuollossa tai lentoa edeltävässä tarkastuksessa tai jotka johtuvat huollon tai lentoa edeltävän tarkastuksen puutteellisesta suorittamisesta; ja

ii.  ohjaamomiehistön tai matkustamohenkilökunnan puuttuminen (paitsi työmarkkinakiistan vuoksi)." [tark. 168]

Liite II

"LIITE

LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJAN KORVAUSVASTUU MATKUSTAJIEN JA HEIDÄN MATKATAVAROIDENSA OSALTA

Tämä tiedote sisältää yhteenvedon EU:n lainsäädännössä ja Montrealin yleissopimuksessa edellytettävistä yhteisön lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuuta koskevista säännöistä.

KORVAUS KUOLEMANTAPAUKSISSA JA LOUKKAANTUMISEN YHTEYDESSÄ

Korvausvastuuta ei ole rahamääräisesti rajoitettu tapauksissa, joissa matkustajan kuolema tai loukkaantuminen johtuu onnettomuudesta, joka tapahtuu ilma-aluksella tai matkustajien noustessa ilma-alukseen ja poistuessa siitä. Enintään 113 100 erityisen nosto-oikeuden suuruisen (likimääräinen summa paikallisena valuuttana) vahingon osalta lentoliikenteen harjoittaja ei voi vapautua korvausvastuusta tai rajoittaa sitä. Tätä määrää suuremmissa vahingoissa lentoliikenteen harjoittajalla ei ole korvausvastuuta, jos se osoittaa, että se ei aiheuttanut vahinkoa huolimattomuudella eikä muulla tavalla tai että vahinko aiheutui yksinomaan kolmannen osapuolen huolimattomuudesta tai muusta virheestä.

ENNAKKOMAKSUT

Jos matkustaja kuolee tai loukkaantuu, lentoliikenteen harjoittajan on suoritettava ennakkomaksu välittömistä taloudellisista tarpeista huolehtimiseksi 15 päivän kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu henkilö on yksilöity. Kuolemantapauksessa tämän ennakkomaksun on oltava vähintään 18 096 erityistä nosto-oikeutta (likimääräinen summa paikallisena valuuttana).

MATKUSTAJALLE VIIVÄSTYKSESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT

Matkustajan viivästyessä lentoliikenteen harjoittaja on korvausvastuussa, paitsi jos tämä on ryhtynyt kaikkiin kohtuudella edellytettäviin toimiin viivästymisen välttämiseksi tai jos tällaisia toimia ei ollut mahdollista toteuttaa. Matkustajan viivästymisen aiheuttamien vahinkojen osalta korvausvastuu rajoitetaan 4 694 erityiseen nosto-oikeuteen (likimääräinen summa paikallisena valuuttana).

MATKATAVAROIDEN TUHOUTUMINEN, VAHINGOITTUMINEN TAI VIIVÄSTYMINEN

Matkatavaroiden katoamisen, vahingoittumisen tai viivästymisen osalta lentoliikenteen harjoittajan korvausvastuu on enintään 1 113 erityistä nosto-oikeutta (likimääräinen summa paikallisena valuuttana); korvausraja on matkustajakohtainen, joten sitä ei sovelleta yksittäisiin kirjattuihin matkatavaroihin, paitsi jos matkustaja ja lentoliikenteen harjoittaja ovat sopineet korkeammasta rajasta etuutta koskevan erityisen ilmoituksen muodossa. Matkatavaroiden vahingoittumisen tai katoamisen osalta lentoliikenteen harjoittajalla ei ole korvausvastuuta, jos vahingoittuminen tai katoaminen johtuu matkatavaroiden laadusta tai viallisuudesta. Matkatavaroiden viivästyessä lentoliikenteen harjoittaja ei ole korvausvastuussa, jos se on ryhtynyt kaikkiin kohtuudella edellytettäviin toimiin viivästymisen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi tai jos tällaisia toimia ei ollut mahdollista toteuttaa. Käsimatkatavaran, henkilökohtaiset esineet mukaan luettuina, osalta lentoyhtiö on korvausvelvollinen vain itse aiheuttamistaan vahingoista.

KORKEAMMAT KORVAUSVASTUUN RAJAT MATKATAVAROIDEN OSALTA

Matkustaja voi sopia korkeammista matkatavaraa koskevan korvausvastuun rajoista lentoliikenteen harjoittajan kanssa tekemällä viimeistään lähtöselvityksessä erityisen ilmoituksen ja suorittamalla lisämaksun, jos sitä vaaditaan. Lisämaksun on perustuttava tariffiin, joka on sidoksissa kyseisten matkatavaroiden kuljetuksesta ja vakuuttamisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin, jotka ylittävät korvausvastuun, joka on 1 131 erityistä nosto-oikeutta (likimääräinen summa paikallisena valuuttana). Tariffi on asetettava pyynnöstä matkustajien saataville. Liikuntarajoitteisille ja vammaisille matkustajille on tarjottava järjestelmällisesti ja veloituksetta mahdollisuutta tehdä etuutta koskeva erityinen ilmoitus liikkumisen apuvälineiden kuljettamista varten.

MATKATAVAROITA KOSKEVIEN VALITUSTEN MÄÄRÄAIKA

Jos matkatavara on vahingoittunut, viivästynyt, kadonnut tai tuhoutunut, matkustajan on kaikissa tapauksissa tehtävä kirjallinen muistutus lentoliikenteen harjoittajalle mahdollisimman pian. Jos matkatavara on vahingoittunut, matkustajan on tehtävä muistutus 7 päivän kuluessa, ja matkatavaran viivästymisen yhteydessä 21 päivän kuluessa siitä, kun matkatavara on toimitettu hänelle. Näiden määräaikojen noudattamisen helpottamiseksi lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava matkustajille mahdollisuus täyttää valituslomake lentoasemalla. Lentoliikenteen harjoittajan on hyväksyttävä lentoasemalla muistutukseksi tällainen valituslomake, joka voi olla myös vahinko- tai katoamisilmoitus.

SOPIMUKSEN TEHNEEN LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJAN JA LENNON TOSIASIALLISESTI LIIKENNÖINEEN LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJAN KORVAUSVASTUU

Jos lennon tosiasiallisesti liikennöivä lentoliikenteen harjoittaja ei ole sama kuin sopimuksen tehnyt lentoliikenteen harjoittaja, matkustajalla on oikeus lähettää vahinkoihin liittyvä muistutus kummalle tahansa tai nostaa korvauskanne kumpaa tahansa lentoliikenteen harjoittajaa vastaan. Tämä koskee myös tapauksia, joissa lennon tosiasiallisesti liikennöivälle lentoliikenteen harjoittajalle on tehty erityinen ilmoitus perille toimittamiseen liittyvästä etuudesta.

VAATIMUKSIA KOSKEVA MÄÄRÄAIKA

Mahdolliset vahingonkorvausta koskevat kanteet on pantava vireille kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona ilma-alus saapui tai sen oli määrä saapua määräpaikkaansa.

TÄMÄN TIEDOTTEEN TIETOJEN PERUSTA

Edellä esitetyt säännöt perustuvat 28 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn Montrealin yleissopimukseen, joka pannaan täytäntöön yhteisössä asetuksella (EY) N:o 2027/97, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 889/2002 ja asetuksella (EU) N:o xxxx, ja jäsenvaltioiden kansallisella lainsäädännöllä."

(1)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 115.
(2)EUVL C , , s. .
(3)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. helmikuuta 2014.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta (EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1).
(5)Neuvoston asetus (EY) N:o 2027/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta (EYVL L 285, 17.10.1997, s. 1).
(6)Neuvoston direktiivi 90/314/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1990, matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista (EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi) (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 65).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 1).
(10)EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.
(11)EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1.
(12)EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3.
(13)Tämän asetuksen voimaantulopäivä.
(14)Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö