Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0072(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0020/2014

Predkladané texty :

A7-0020/2014

Rozpravy :

PV 05/02/2014 - 5
CRE 05/02/2014 - 5

Hlasovanie :

PV 05/02/2014 - 9.23
CRE 05/02/2014 - 9.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0092

Prijaté texty
PDF 332kWORD 334k
Streda, 5. februára 2014 - Štrasburg
Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov ***I
P7_TA(2014)0092A7-0020/2014
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0130),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0066/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0020/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 115.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave
P7_TC1-COD(2013)0072

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 o systéme náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov(4) a nariadenie Rady (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave(5), značne prispeli k ochrane práv cestujúcich v leteckej doprave, keď sú ich cestovné plány narušené odmietnutím nástupu do lietadla, dlhými meškaniami, zrušením letov alebo nesprávnym zaobchádzaním s batožinou.

(2)  Mnohé nedostatky, ktoré sa objavili počas uplatňovania práv podľa nariadení, však zabránili tomu, aby sa využil ich úplný potenciál z hľadiska realizácie ochrany cestujúcich. Na zabezpečenie efektívnejšieho, účinnejšieho a jednotnejšieho uplatňovania práv cestujúcich leteckej dopravy v celej Únii je potrebný rad úprav s cieľom prispôsobiť sa platnému právnemu rámcu. Bolo to zdôraznené v správe Komisie o občianstve EÚ z roku 2010 o odstránení prekážok vykonávania práv občanov EÚ, v ktorej boli oznámené opatrenia na zabezpečenie súboru spoločných práv najmä cestujúcich v leteckej doprave a patričné presadzovanie týchto práv.

(2a)  Služby leteckej dopravy si predpláca cestujúci a priamo alebo nepriamo na ne prispieva daňový poplatník. Letenky by sa preto mali považovať za „výsledné zmluvy“, kde sa letecké spoločnosť zaručujú, že splnia záväzky zmluvy s maximálnou možnou starostlivosťou. [PN 1]

(3)  Aby sa zvýšila právna istota leteckých dopravcov a cestujúcich, je potrebné presnejšie vymedzenie pojmu „mimoriadne okolnosti“, ktoré zohľadní rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-549/07 (Wallentin-Hermann). Toto vymedzenie pojmu by sa malo ďalej objasniť pomocou neúplného úplného zoznamu okolností, ktoré sú jasne určené ako mimoriadne alebo nemimoriadne. V súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty s cieľom dopĺňať v prípade potreby uvedený zoznam. [PN 2]

(4)  Vo veci C-173/07 (Emirates) Súdny dvor Európskej únie uviedol, že pojem „let“ v zmysle nariadenia č. 261/2004 sa musí vykladať tak, že v podstate pozostáva z činnosti leteckej dopravy, čím určitým spôsobom znamená jednu „jednotku“ tejto dopravy uskutočnenú leteckým dopravcom, ktorý stanovuje jej trasu. Aby sa zamedzilo neistote, malo by sa teraz poskytnúť jasné vymedzenie pojmu „let“, ako aj súvisiacich pojmov „prípojný let“ a „cesta“.

(5)  Vo veci C-22/11 (Finnair) Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ sa má vykladať v tom zmysle, že sa netýka výlučne odmietnutia nástupu do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity rezervácií, ale vzťahuje sa aj na odmietnutie nástupu do lietadla z iných dôvodov, akými sú napríklad prevádzkové problémy. Vzhľadom na toto potvrdenie nie je dôvod zmeniť platné vymedzenie Vymedzenie pojmu „odmietnutie nástupu do lietadla“ by malo pokrývať prípady posunutia plánovaného času odletu na skorší termín s tým dôsledkom, že cestujúci let zmeškal. [PN 3]

(6)  Nariadenie (ES) č. 261/2004 sa vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí si rezervovali leteckú dopravu ako súčasť balíka cestovných služieb. Malo by sa však objasniť, že cestujúci nemôžu kumulovať zodpovedajúce práva, a to najmä podľa tohto nariadenia, ako aj smernice Rady 90/314/EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb(6). Cestujúci by mali mať možnosť vybrať si, na základe akých právnych predpisov predložia svoje nároky, ale nemali by mať právo kumulovať náhradu za ten istý problém na základe obidvoch právnych aktov. Cestujúci by sa nemali starať o to, ako si leteckí dopravcovia a cestovné kancelárie rozdelia tieto nároky medzi sebou. Leteckí dopravcovia a cestovné kancelárie by mali cestujúcim poskytnúť dôkazy potrebné na bezodkladné vyriešenie ich nárokov. [PN 4]

(7)  Aby sa zvýšili úrovne ochrany, nemalo by byť možné odmietnuť cestujúcim by sa nemal odmietnuť nástup do lietadla na spiatočnej ceste časť cesty na obojsmernú (spiatočnú) letenku, pretože nepoužili let na miesto, z ktorého sa vracajú z dôvodu, že necestovali na všetkých úsekoch cesty, pre ktoré letenka platí. [PN 5]

(8)  V súčasnej dobe sa cestujúci niekedy sankcionujú za pravopisnú chybu vo svojich menách uložením represívnych správnych poplatkov. Primerané opravy Opravy chýb v rezervácii by sa mali zaistiť bezplatne, pokiaľ nemajú za následok zmenu dôb, termínu, plánu cesty alebo cestujúceho. [PN 6]

(9)  Malo by sa objasniť, že v prípadoch zrušenia letu je rozhodnutie o výbere medzi prijatím náhrady, pokračovaním v ceste presmerovaním alebo cestovaním neskoršie v rovnaký deň alebo v neskoršom termíne na cestujúcom a nie na leteckom dopravcovi. [PN 7]

(9a)  Keď cestujúci zruší svoj let, leteckí dopravca by mal byť povinný bezplatne vrátiť dane, ktoré už boli zaplatené. [PN 8]

(9b)  Keď sa cestujúci v rámci dohody rozhodne pre prepravu v neskoršom termíne, náklady na príchod a odchod v súvislosti s nevykonaným letom by sa vždy mali nahradiť v plnej výške. Medzi tieto náklady by vždy mali patriť náklady na verejnú dopravu, taxík a poplatky za parkovanie na letisku. [PN 9]

(9c)  Finančná ochrana cestujúcich v prípade krachu leteckej spoločnosti je kľúčovým prvkom účinného režimu práv cestujúcich. Na posilnenie ochrany cestujúcich v leteckej doprave v prípade zrušenia letu kvôli platobnej neschopnosti leteckého dopravcu alebo pozastavenia prevádzky leteckého dopravcu kvôli odňatiu jeho prevádzkovej licencie by mali mať leteckí dopravcovia povinnosť dostatočne preukázať zabezpečenie vyplácania prostriedkov cestujúcim alebo ich návratu do vlasti. [PN 10]

(9d)  Vytvorenie záručného fondu alebo systému povinného poistenia napríklad umožní leteckým dopravcom zabezpečovať to, aby sa cestujúcim mohli vyplácať náhrady alebo aby ich bolo možné repatriovať v prípade, keď sa ich lety zrušili z dôvodu platobnej neschopnosti leteckého dopravcu alebo zastavenia jeho operácií z dôvodu odobratia prevádzkového povolenia. [PN 11]

(10)  Letiská a ich Riadiaci orgán letiska a používatelia letiska, ako sú leteckí dopravcovia a, firmy poskytujúce pozemnú obsluhu alebo pozemné odbavenie poskytovatelia navigačných služieb a poskytovatelia pomoci zdravotne postihnutým cestujúcim alebo cestujúcim so zníženou pohyblivosťou, by mali spolupracovať prijať primerané opatrenia na presadzovanie koordinácie a spolupráce používateľov letiska s cieľom minimalizovať vplyv viacerých prerušení letov na cestujúcich zabezpečením starostlivosti o nich a presmerovaním ich cesty. Na ten účel by mali pripraviť plány riadiace orgány letiska zabezpečiť primeranú koordináciu prostredníctvom náležitého plánu nepredvídaných udalostí, ak by došlo k takýmto udalostiam, a spoločne s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi by mali pracovať na ich zostavení takýchto plánov. Tieto plány by mali posudzovať vnútroštátne orgány presadzovania práva, ktoré v prípade potreby môžu požadovať ich úpravu. [PN 12]

(10a)  Letecké dopravcovia by mali vytvoriť postupy a koordinované kroky na poskytovanie primeraných informácií cestujúcim, ktorí uviazli na letisku. V týchto postupoch by sa malo jasne uviesť, kto má byť na každom letisku zodpovedný za zaistenie starostlivosti, pomoci, presmerovania či vyplatenia náhrady, a mali by sa v nich vymedziť procesy a podmienky poskytovania týchto služieb. [PN 13]

(10b)  S cieľom pomôcť cestujúcim v prípadoch prerušení letov alebo straty, meškania alebo poškodenia batožiny by leteckí dopravcovia mali na letiskách zriadiť kontaktné miesta, na ktorých bude ich personál a alebo nimi poverené tretie strany poskytovať cestujúcim potrebné informácie o ich právach vrátane postupov podávania sťažností a pomáhať im v prijímaní okamžitých opatrení. [PN 14]

(11)  Nariadenie (ES) č. 261/2004 by malo výslovne obsahovať právo na náhradu pre cestujúcich postihnutých dlhým meškaním, a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-402/07 a C-432/07 (Sturgeon) a so zásadou rovnakého zaobchádzania, ktorá stanovuje, že porovnateľné situácie sa nesmú riešiť rozdielne. Súčasne by sa prahové Prahové doby, ktorých prekročenie v rámci meškania zakladá právo na náhradu, by sa mali zvýšiť, okrem iného preto, aby sa zohľadnil finančný vplyv na odvetvie a zabránilo zvýšeniu frekvencie zrušení letov, ktoré by v dôsledku toho boli častejšie. Aby sa zabezpečilo, V ich dôsledku by sa malo zabezpečiť, že občania cestujúci v rámci EÚ budú mať jednotné podmienky týkajúce sa náhrad, prahová doba by mala byť rovnaká pre všetky cesty v rámci Únie, pričom by však mala závisieť. Niektoré prahové doby by sa zároveň mali zvýšiť v závislosti od vzdialenosti, ktorú treba prejsť pri cestách do a z tretích krajín, aby sa zohľadnili prevádzkové ťažkosti leteckých dopravcov pri riešení situácií súvisiacich s meškaniami na vzdialených letiskách. Pokiaľ ide o výšku náhrady, pre rovnakú vzdialenosť príslušného letu by vždy mala platiť rovnaká sadzba. [PN 15]

(12)  Na zabezpečenie právnej istoty by sa v nariadení (ES) č. 261/2004 malo výslovne potvrdiť, že zmena letového poriadku má podobný dopad na cestujúcich ako dlhé meškanie alebo odmietnutie nástupu do lietadla, a mala by preto zakladať rovnaké práva. [PN 16]

(13)  Cestujúcim, ktorí zmeškajú prípojný let kvôli zmene letového poriadku alebo meškaniu, by sa mala poskytnúť náležitá starostlivosť počas čakania na presmerovanie. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a s rozsudkom Európskeho súdneho dvora vo veci C-11/11 (Air France proti Folkerts) by títo cestujúci mali mať možnosť požadovať náhradu na podobnom základe ako cestujúci, ktorých lety meškajú alebo sú zrušené, s prihliadnutím na meškanie vo vzťahu k dosiahnutiu konečného miesta určenia ich cesty. [PN 17]

(13a)  V zásade by povinnosť ponúknuť pomoc a presmerovanie mal mať ten letecký dopravca, ktorý zmenu letového poriadku alebo meškanie spôsobil. Aby sa však znížila hospodárska záťaž uvalená na príslušného leteckého dopravcu, mala by byť vyplácaná náhrada úmerná meškaniu predchádzajúceho prípojného letu v mieste transferu. [PN 18]

(13b)  Zdravotne postihnutým cestujúcim alebo cestujúcim so zníženou pohyblivosťou, ktorí zmeškajú prípojný let pre zdržanie spôsobené letiskovými službami starostlivosti, by sa mala počas čakania na presmerovanie poskytnúť primeraná starostlivosť. Títo cestujúci by mali mať možnosť na požadovanie náhrady od riadiaceho orgánu letiska na podobnom základe ako cestujúci, ktorých lety odložil alebo zrušil letecký dopravca. [PN 19]

(14)  Na zvýšenie ochrany cestujúcich by sa malo objasniť, že cestujúci zo zmeškaných letov majú právo na starostlivosť a náhradu bez ohľadu na to, či čakajú na letiskovom termináli, alebo sa už nachádzajú na palube lietadla. Keďže však cestujúci, ktorí sú už na palube lietadla, nemajú žiadny prístup k službám dostupným na termináli, ich práva by sa mali posilniť, pokiaľ ide o základné potreby a právo vystúpiť z lietadla.

(15)  Keď si cestujúci vyberie presmerovanie pri najbližšej príležitosti, letecký dopravca často podmieňuje presmerovanie voľnými miestami na jeho vlastných leteckých linkách a tým odopiera cestujúcim možnosť rýchlejšieho presmerovania na alternatívne lety. Malo by sa stanoviť, že po uplynutí určitej doby by dopravca mal ponúknuť presmerovanie na letecké linky iných dopravcov alebo na iné druhy dopravy, ak sa tým môže presmerovanie urýchliť. Alternatívne presmerovanie by malo závisieť od voľných miest.

(16)  Leteckí dopravcovia v súčasnosti narážajú na neobmedzenú zodpovednosť za ubytovanie svojich cestujúcich v prípade dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností. Táto neistota spojená s absenciou akéhokoľvek predvídateľného časového limitu môže mať za následok riziko ohrozenia finančnej stability dopravcu. Letecký dopravca by preto však mal mať možnosť po uplynutí určitej doby obmedziť poskytovanie starostlivosti z hľadiska dĺžky ubytovania a v prípadoch, keď si cestujúci zaisťujú ubytovanie sami, z hľadiska ceny a starostlivosti. Okrem toho plánovanie nepredvídaných udalostí a rýchle presmerovanie by mali znížiť riziko, že cestujúci budú po dlhú dobu ponechaní bez pomoci. [PN 20]

(17)  Uplatňovanie určitých práv cestujúcich, najmä práva na ubytovanie, sa v prípade niektorých letových činností malého rozsahu ukázalo ako neprimerané z hľadiska príjmov leteckých dopravcov. Lety uskutočňované malými lietadlami na krátke vzdialenosti by sa preto mali oslobodiť od povinnosti hradiť ubytovanie, aj keď by dopravca predsa len mal cestujúcemu pomôcť nájsť si ubytovanie. [PN 21]

(18)  Pre zdravotne postihnuté osoby, osoby so zníženou pohyblivosťou a iné osoby s osobitnými potrebami, napr. nesprevádzané deti, tehotné ženy a osoby odkázané na osobitnú lekársku starostlivosť môže byť ťažšie zaistiť si ubytovanie, keď dôjde k prerušeniam letu. Preto akékoľvek obmedzenia práva na ubytovanie v prípadoch mimoriadnych okolností alebo regionálnych letových činností by sa zo zásady nemali vzťahovať na tieto kategórie cestujúcich. [PN 22]

(18a)  Keď letecký dopravca Spoločenstva žiada, aby zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou sprevádzal opatrovateľ, opatrovatelia by mali byť oslobodení od platenia súvisiacej letiskovej dane pri odlete. [PN 23]

(18b)  Poskytovatelia služieb by mali zabezpečovať, aby osoby so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotne postihnuté osoby mali na palube lietadla vždy právo na bezplatné používanie dýchacích prístrojov schválených z hľadiska bezpečnosti. Komisia by mala vypracovať zoznam schválených zariadení na lekársky kyslík v spolupráci s príslušným odvetvím a organizáciami zastupujúcimi zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou, pričom treba zohľadniť všetky bezpečnostné požiadavky. [PN 24]

(19)  Za súčasnú úroveň dlhých meškaní a zrušených letov v EÚ nezodpovedajú iba samotní leteckí dopravcovia. S cieľom poskytnúť všetkým subjektom v reťazci leteckej dopravy stimuly na to, aby sa usilovali nájsť účinné a včasné riešenia na minimalizáciu nepríjemností, ktoré cestujúcim dlhé meškania a rušenie letov spôsobujú, leteckí dopravcovia by mali mať právo na nápravné opatrenia voči každej tretej strane, ktorá prispela k udalosti, na základe ktorej sa musia plniť povinnosti súvisiace s náhradou alebo iné povinnosti.

(20)  Cestujúci by nemali byť len správne informovaní o svojich právach v prípadoch prerušenia letu, zmeny letového poriadku a odmietnutia nástupu do lietadla, ale mali by byť náležite informovaní tiež o dôvodoch samotného prerušenia ihneď, ako sú informácie k dispozícii. Tieto informácie by sa mali mal letecký dopravca poskytnúť aj vtedy, keď cestujúci získal letenku cez sprostredkovateľa so sídlom v Únii. Cestujúci by mali byť tiež informovaní o najjednoduchších a najrýchlejších postupoch predkladania žiadostí a sťažností, ktoré im umožnia uplatniť ich práva. [PN 25]

(21)  Na zabezpečenie lepšieho presadzovania práv cestujúcich by sa úloha vnútroštátnych orgánov presadzovania práva mala vymedziť presnejšie a jasne odlíšiť od vybavovania jednotlivých sťažností cestujúcich.

(21a)  V súvislosti s presadzovaním tohto nariadenia by leteckí dopravcovia mali vnútroštátnym orgánom presadzovania práva poskytovať relevantné doklady, ktoré dokazujú, že náležite dodržiavajú všetky dôležité články tohto nariadenia, a tak im pomáhať plnení ich úloh. [PN 26]

(21b)  Obchodné letectvo je integrovaným trhom Únie, preto opatrenia na zaručenie presadzovania tohto nariadenia budú účinnejšie na úrovni Únie s väčším angažovaním Európskej komisie. Konkrétne to znamená, že Európska komisia by mala posilňovať povedomie cestujúcej verejnosti o tom, ako leteckí dopravcovia dodržiavajú požiadavky na práva cestujúcich, zverejňovaním zoznamu dopravcov, ktorí systematicky nedodržiavajú toto nariadenie. [PN 27]

(22)  Cestujúci by sa mali byť náležite informovať informovaní o príslušných postupoch na uplatňovanie nárokov a podávanie sťažností leteckým dopravcom a v primeranej lehote a mali by byť upozornení na príslušné lehoty uplatniteľné v tejto súvislosti, najmä na lehoty podľa článku 16a ods. 2, v čo najkratšom čase by mali dostať odpoveď. Cestujúci by mali mať tiež možnosť podať sťažnosť na dopravcov prostredníctvom mimosúdnych opatrení. Ak sa konflikt medzi cestujúcim a leteckou spoločnosťou nepodarí vyriešiť, členské štáty by mali zabezpečiť dobre vybavené mediačné služby. Keďže však právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom je základným právom uznaným v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, nemali by tieto opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu cestujúcich k súdom. Na tento účel by im mali byť vždy poskytnuté adresy a kontaktné informácie všetkých orgánov zodpovedných za dokončenie príslušných formalít v každej krajine. V záujme jednoduchého, rýchleho a nákladovo efektívneho vybavenia nárokov v mimosúdnych a súdnych konaniach by sa malo osobitne upozorniť na online konanie a alternatívne riešenie sporov, ako aj na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. [PN 28]

(22a)  Vzneseniu nároku by vždy malo predchádzať podanie sťažnosti. [PN 29]

(23)  Vo veci C-139/11 (Moré/KLM) Súdny dvor Európskej únie objasnil, že lehoty na podanie žalôb, ktorých predmetom je priznanie náhrady škody, sú stanovené v pravidlách každého členského štátu. Pokiaľ ide o mimosúdne urovnanie sporu, sú lehoty stanovené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov(7). [PN 30]

(24)  Pravidelný tok informácií medzi Komisiou a orgánmi presadzovania práva by Komisii umožnil lepšie plniť úlohu monitorovania a koordinácie vnútroštátnych orgánov a podporovať ich.

(25)  S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 261/2004 by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 182/2011(8).

(26)  Pre prijatie vykonávacích rozhodnutí týkajúcich sa obsahu správ o činnosti, ktoré členské štáty predkladajú Komisii, by sa mal použiť konzultačný postup.

(26a)  Aby sa zvýšila právna istota cestujúcich a leteckých dopravcov, mala by existovať možnosť objasniť pojem „mimoriadne okolnosti“ na základe činnosti vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a rozsudkov Súdneho dvora. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. [PN 31]

(27)  Na zabezpečenie toho, aby poškodenie alebo strata pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť boli nahradené v plnej hodnote, by leteckí dopravcovia mali bezplatne poskytnúť možnosť, aby osoby leteckí dopravcovia a letiskové služby starostlivosti informujú zdravotne postihnutých cestujúcich alebo cestujúcich so zníženou pohyblivosťou urobili v čase rezervovania a odbavenia o možnosti urobiť osobitné vyhlásenie o záujme, ktoré im podľa Montrealského dohovoru dovoľuje žiadať o plnú náhradu za stratu alebo poškodenie. Leteckí dopravcovia by pri rezervovaní letenky mali cestujúcich informovať o tomto vyhlásení a o právach s ním súvisiacich. [PN 32]

(28)  Cestujúci niekedy nemajú jasno v tom, akú batožinu si môžu vziať so sebou do lietadla z hľadiska rozmerov, hmotnosti a počtu predmetov. Aby sa zabezpečila úplná informovanosť cestujúcich o povolenej batožine v rámci letenky, leteckí dopravcovia by mali tieto informácie jasne uviesť počas rezervácie a na letisku.

(29)  Hudobné nástroje by sa mali podľa možnosti prijímať ako batožina v kabíne pre cestujúcich, a ak to nie je možné, mali by sa za príslušných podmienok prepravovať v nákladovom priestore lietadla, pokiaľ sa to dá. Aby príslušní cestujúci mohli sami posúdiť, či ich nástroj možno umiestniť v kabíne lietadla, letecké spoločnosti by ich mali informovať o veľkosti úložných priestorov. Nariadenie (ES) č. 2027/97 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. [PN 33]

(30)  Aby sa zabezpečilo správne a jednotné uplatňovanie práv, ktoré sa cestujúcim udeľujú v nariadení (ES) č. 2027/97, vnútroštátne orgány presadzovania práva menované podľa nariadenia (ES) č. 261/2004 by mali takisto monitorovať a presadzovať práva podľa nariadenia (ES) č. 2027/97.

(31)  Vzhľadom na krátke lehoty na podávanie sťažností týkajúcich sa stratenej, poškodenej alebo zmeškanej batožiny by leteckí dopravcovia mali cestujúcim umožniť sa mala na všetkých letiskách zriadiť osobitná služba na uplatňovanie nárokov v oblasti batožiny, kde by cestujúci po prílete mali možnosť podať sťažnosť na formulári pre sťažnosti poskytnutom na letisku. Na tento účel by leteckí dopravcovia mali cestujúcim poskytnúť formulár pre sťažnosti vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Mohol by mať aj formu jednotnej správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR). Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť formu štandardizovaného formulára na uplatnenie nároku. [PN 34]

(32)  Článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2027/97 zastaral, lebo otázky poistenia teraz upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel(9). Mal by sa preto vypustiť.

(33)  Je potrebné, aby s cieľom zohľadniť hospodársky vývoj boli peňažné limity uvedené v nariadení (ES) č. 2027/97 zmenené tak, ako ich v roku 2009 preskúmala Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) podľa článku 24 ods. 2 Montrealského dohovoru.

(34)  Aby sa zabezpečil trvalý súlad nariadenia (ES) č. 2027/97 a Montrealského dohovoru, mala by byť Komisii delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Táto právomoc umožní Komisii meniť peňažné limity uvedené v nariadení (ES) č. 2027/97 v prípade, že ich Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) upraví podľa článku 24 ods. 2 Montrealského dohovoru.

(35)  Toto nariadenie by malo rešpektovať základné práva a dodržiavať zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým ochranu spotrebiteľov, právo na ochranu osobných údajov, zákaz akejkoľvek formy diskriminácie a integráciu osôb so zdravotným postihnutím, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý súd.

(35a)  V záujme zlepšenia ochrany cestujúcich za hranicami Únie by sa otázky práv cestujúcich mali riešiť v bilaterálnych a medzinárodných dohodách. [PN 35]

(35b)  Na všetkých letiskách v Únii s ročnou kapacitou vyše 1 milióna cestujúcich by sa mali bezplatne poskytovať osobitné priestory na prezliekanie a toaletné potreby (tzv. prezliekarne) pre cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím. [PN 36]

(35c)  Vnútroštátne orgány presadzovania práva vytvorené v členských štátoch nemajú vždy dostatočné právomoci na zabezpečenie účinnej ochrany práv cestujúcich. Členské štáty by preto mali dať vnútroštátnym orgánom presadzovania práva dostatočné právomoci na postihovanie porušení a na riešenie sporov medzi cestujúcimi a leteckým odvetvím a všetky vnútroštátne orgány presadzovania práva by mali v plnom rozsahu vyšetrovať všetky sťažnosti, ktoré dostali, [PN 37]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie 261/2004 sa mení takto:

-1. V článku 1 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:"

„d) v prípade zníženia triedy;“ [PN 38]

"

-1a. V článku 1 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:"

„e) zmeškajú prípojný let;“ [PN 39]

"

-1b. V článku 1 sa vypúšťa odsek 3. [PN 174/rev]

1.  Článok 2 sa mení takto:

(a)  Vymedzenie pojmu v písmene c) na nahrádza takto:"

„dopravca Spoločenstva“ znamená leteckého dopravcu s platným prevádzkovým povolením, ktoré udelil členský štát v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008*.

_______________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).“

"

(b)  Vymedzenie pojmu v písmene d) na nahrádza takto:"

d) „organizátor“ znamená osobu v zmysle článku 2 ods. 2 smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb(10), ktorá častejšie ako len príležitostne organizuje balíky cestovných, dovolenkových a výletných služieb a predáva ich alebo ich ponúka na predaj priamo alebo prostredníctvom maloobchodného predajcu; [PN 40]

"

(ba)  Písmeno g) sa nahrádza takto:"

„g) „rezervácia“ znamená skutočnosť, že cestujúci má letenku alebo iný dôkaz, z ktorého vyplýva, že rezervácia bola potvrdená a zaregistrovaná leteckým dopravcom alebo organizátorom;“. [PN 41]

"

(c)  Vymedzenie pojmu v písmene i) na nahrádza takto:"

i) „Zdravotne postihnutá osoba“ alebo „osoba so zníženou pohyblivosťou“ znamená každú osobu vymedzenú v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave, ktorej schopnosť pohybu pri využívaní dopravy je obmedzená pre telesné postihnutie (poškodenie orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva, trvalé alebo dočasné), duševné postihnutie alebo poškodenie alebo inú príčinu postihnutia, alebo pre vek, a ktorej situácia si vyžaduje primeranú pozornosť' a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii pre všetkých cestujúcich, jej potrebám;“. [PN 42]

"

(ca)  písmeno j) sa nahrádza takto:"

„j) „odmietnutie nástupu do lietadla“ znamená odmietnutie prepravy cestujúcich, hoci sa prezentovali na nástup podľa podmienok stanovených v článku 3 ods. 2 okrem prípadov, keď existujú oprávnené dôvody na odmietnutie nástupu do lietadla v súvislosti so zdravím, bezpečnosťou alebo ochranou, alebo nedostatočnými cestovnými dokumentmi. Let, ktorého plánovaný čas odletu bol posunutý na skorší termín s tým dôsledkom, že cestujúci let zmeškal, sa považuje za let, v prípade ktorého bol cestujúcemu odmietnutý nástup do lietadla.“ [PN 43]

"

(d)  K vymedzeniu pojmu „zrušenie“ v písmene l) sa dopĺňa táto veta:"

l) „Let, keď lietadlo vzlietlo, ale z nejakého dôvodu bolo následne donútené pristáť na inom letisku ako letisko miesta určenia, alebo vrátiť sa na letisko odletu a cestujúci z tohto lietadla boli presunutí na iné lety, sa považuje za zrušený let.“ [PN 44]

"

(e)  Dopĺňajú sa tieto vymedzenia pojmov:"

„m) „mimoriadne okolnosti“ znamenajú okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého výkonu činnosti dotknutého vymykajúce sa spod kontroly príslušného leteckého dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu takejto okolnosti pri obvyklom výkone jeho činnosti a nespadajúce do povinností stanovených platnými bezpečnostnými a ochrannými predpismi, ktoré treba dodržiavať. Na účely tohto nariadenia sa mimoriadne okolnosti zahŕňajú obmedzujú na okolnosti uvedené v prílohe prílohe 1; [PN 45]

   n) „let” znamená prevádzku leteckej dopravy medzi dvoma letiskami; medzipristátia iba na technické alebo prevádzkové účely sa neberú do úvahy;
   o) „prípojný let“ znamená let, ktorý je podľa jednotnej prepravnej zmluvy a/alebo jednej rezervácie určený na umožnenie príletu cestujúceho do miesta transferu, aby z neho odletel iným letom, alebo, ak je to v danom kontexte článku 6a vhodné, to znamená iný let, ktorý odlieta z miesta transferu; [PN 46]
   p) „cesta” znamená let alebo súvislú sériu prípojných letov, na ktorých sa cestujúci prepravujú z letiska odletu na konečné miesto určenia v súlade s prepravnou zmluvou;
   q) „letisko“ znamená akúkoľvek plochu osobitne upravenú na pristávanie, vzlietnutie a manévrovanie lietadla vrátane pomocných zariadení, ktoré môžu tieto činnosti zahŕňať z dôvodu požiadaviek leteckej premávky a služieb, vrátane zariadení potrebných na pomoc komerčným leteckým službám;
   r) „riadiaci orgán letiska“ znamená orgán, ktorý má v spojení s inými činnosťami alebo bez nich, v závislosti od situácie, podľa vnútroštátnych zákonov, právnych predpisov alebo zmlúv za cieľ správu a riadenie infraštruktúry letiska alebo infraštruktúr siete letísk a koordináciu a kontrolu činností rôznych prevádzkovateľov prítomných na príslušnom letisku alebo sieti letísk v súlade s jeho právomocami; [PN 47]
   s) „cena letenky“ znamená plnú cenu platenú za letenku vrátane tarifnej ceny letenky a všetkých príslušných daní, príplatkov a poplatkov platených za všetky voliteľné a nevoliteľné služby zahrnuté do letenky, napríklad ceny odbavenia, poskytnutia leteniek a vydania palubného lístka, prepravy minimálnej povolenej batožiny vrátane jednej príručnej batožiny, jednej batožiny podanej pri odbavení a základných vecí, ako aj všetkých nákladov súvisiacich s platbou, ako sú náklady na platbu kreditnou kartou; vopred zverejnená cena letenky vždy odráža konečnú cenu, ktorú treba zaplatiť; [PN 48]
   t) „cena letu“ znamená hodnotu získanú vynásobením ceny letenky pomerom medzi vzdialenosťou letu a celkovou vzdialenosťou cesty (ciest) zahrnutej do letenky; ak cena letenky nie je známa, je hodnotou akejkoľvek náhrady doplatok za prémiové sedadlo v rámci letu; [PN 49]
   u) „čas odletu“ znamená čas, keď lietadlo opustí odletové stojisko, je vytlačené z miesta státia, alebo sa pohne vpred alebo vzad vlastnou silou (čas začatia rolovania);
   v) „čas príletu“ znamená čas, kedy lietadlo zatiahlo parkovacie brzdy na príletovom stojisku (čas príletu ku klinom);
   w) „zdržanie na odbavovacej ploche“ znamená pri odlete čas, kedy lietadlo zostáva na zemi od začatia konca nástupu cestujúcich do lietadla do času vzletu lietadla, alebo pri prílete čas od doby, kedy sa lietadlo dotkne zeme, do začatia výstupu cestujúcich z lietadla; [PN 50]
   x) „noc“ znamená dobu od polnoci do 6:00 h;
   y) „nesprevádzané dieťa“ znamená dieťa, ktoré cestuje bez sprevádzajúcich rodičov alebo opatrovníka, a prípad, keď letecký dopravca prevzal zodpovednosť za starostlivosť o toto dieťa v súlade so svojimi uverejnenými pravidlami;
   ya) „zdržanie pri odlete“ znamená rozdiel medzi časom príletu označeným na letenke cestujúceho a časom, keď let skutočne prilieta; Let, keď lietadlo vzlietlo, ale bolo následne donútené vrátiť sa na letisko odletu a opätovne vzlietlo neskôr, sa považuje za let so zdržaním pri odlete. Rovnako aj let, ktorý je odklonený, ale napokon dosiahne konečné miesto určenia alebo letisko v susedstve konečného miesta určenia, sa považuje za let so zdržaním pri odlete; [PN 51]
   yb) „presmerovanie“ znamená ponuku alternatívnej dopravy bez dodatočnej ceny, ktorá umožňuje cestujúcemu dostať sa na konečné miesto určenia;“ [PN 52]

"

2.  Článok 3 sa mení takto:

(a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„Odsek 1 sa vzťahuje na podmienku, že cestujúci:

   a) majú potvrdenú rezerváciu na predmetný let a s výnimkou prípadu zrušenia letu uvedeného v článku 5 a prípadu zmeny letového poriadku uvedenej v článku 6 alebo prípadu prípojného letu uvedeného v článku 6a sa dostavia na nástup do lietadla tak, [PN 53]
   ako to stanovil letecký dopravca, organizátor alebo splnomocnený cestovný agent a v dobe uvedenej dopredu a písomne (vrátane elektronickými prostriedkami),

alebo ak nie je uvedený žiadny čas, tak

   najneskôr 45 minút pred plánovaným časom odletu; alebo
   b) letecký dopravca alebo organizátor ich previedol z letu, na ktorý mali rezerváciu, na iný let, bez ohľadu na dôvod.;
   (aa) V odseku 3 sa dopĺňa tento bod:

„3. Toto nariadenie sa neuplatňuje pri cestujúcich, ktorí sa prepravujú bezplatne alebo za znížené cestovné, ktoré nie je priamo alebo nepriamo dostupné pre verejnosť, vrátane detí mladších ako 2 roky, pre ktoré nie je rezervované samostatné sedadlo. Avšak uplatňuje sa na cestujúcich, ktorí majú letenky vydané leteckým dopravcom alebo cestovnou kanceláriou v rámci programu pre častého zákazníka alebo iného obchodného programu.“ [PN 54]

"

(b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:"

„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 6, sa toto nariadenie vzťahuje len na cestujúcich prepravovaných motorovým lietadlom s pevnými krídlami. Ak sa však časť cesty v súlade s prepravnou zmluvou a na základe jednej rezervácie vykonáva iným druhom dopravy alebo vrtuľníkom, toto nariadenie článok 6a sa vzťahuje na celú cestu, a časť cesty uskutočňovaná iným druhom dopravy sa na účely tohto nariadenia považuje za prípojný let za predpokladu, že uvedený iný druh dopravy sa uviedol v prepravnej zmluve. Letecký dopravca zodpovedá za zabezpečovanie toho, že toto nariadenia platí počas celej cesty.“ [PN 55]

"

(c)  Odsek 6 sa nahrádza takto:"

„6. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na leteckých cestujúcich prepravovaných podľa zmlúv v rámci balíka cestovných služieb, ale nedotýka sa práv cestujúcich podľa smernice Rady 90/314/EHS. Cestujúci je oprávnený uplatniť nároky podľa tohto nariadenia voči leteckému dopravcovi podľa smernice Rady 90/314/EHS voči organizátorovi, nesmie však vo vzťahu k tým istým skutočnostiam kumulovať práva podľa obidvoch právnych aktov, ak práva chránia rovnaké záujmy, alebo majú ten istý cieľ. Toto nariadenie sa nevzťahuje na prípady, keď je balík výletných služieb zrušený alebo mešká z iných dôvodov ako zrušenie alebo meškanie letu.“ [PN 56]

"

3.  Článok 4 sa mení takto:

(-a)  V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Keď prevádzkujúci letecký dopravca odôvodnene očakáva odmietnutie nástupu do lietadla, najprv vyzve dobrovoľníkov, aby sa vzdali svojich rezervácií za protislužbu za podmienok dohodnutých medzi príslušným cestujúcim a prevádzkujúcim leteckým dopravcom. Dobrovoľníkom sa poskytujú informácie o ich právach v súlade s článkom 14 ods. 2 a pomoc v súlade s článkom 8 a ak dohodnutý čas odletu je aspoň o dve hodiny neskôr ako pôvodný čas odletu, prevádzkujúci letecký dopravca poskytne cestujúcim starostlivosť v súlade s článkom 9, pričom taká pomoc a starostlivosť sa poskytuje dodatočne k náhradám uvedeným v tomto odseku.“ [PN 57]

"

(a)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Ak je cestujúcim proti ich vôli odmietnutý nástup do lietadla, prevádzkujúci letecký dopravca im ihneď poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc v súlade s článkom 8. Keď si cestujúci zvolí presmerovanie pri najbližšej príležitosti podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a čas odletu je najmenej dve hodiny po pôvodnom čase odletu, prevádzkujúci dopravca poskytne cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 9.“ [PN 58]

"

(aa)  Vkladá sa tento odsek:"

„3a. Leteckí dopravcovia alebo ich agenti nesmú pri vnútroštátnom lete zabrániť v nástupe do lietadla na základe neplatnosti dokladov, ak cestujúci preukáže svoju totožnosť na základe dokladov požadovaných vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, kde sa nástup uskutočňuje.“ [PN 169]

"

(b)  Dopĺňajú sa tieto dva odseky:"

„4. Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu odmietne Cestujúcemu sa nesmie odmietnuť nástup do lietadla na spiatočnej ceste, a to aj na spiatočnej ceste, ktorú tvorí viacero letov, z dôvodov, že nepoužil let zo spiatočnej letenky na miesto, odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento účel doplatok. Na prípady odmietnutia nástupu cestujúcich do lietadla proti ich vôli z takýchto dôvodov sa vzťahujú odseky 1 a 2. Okrem toho prevádzkujúci letecký dopravca ihneď príslušným cestujúcim poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc v súlade s článkami 8 a 9.

Prvý pododsek tohto odseku neplatí, ak letenka zahŕňa viac letov a cestujúcim sa odmietol nástup do lietadla z dôvodov, že prepravu v rámci cesty nevyužili na všetky jednotlivé lety alebo v dohodnutom poradí, ako sa uvádza na letenke. [PN 59]

5.  Keď cestujúci alebo sprostredkovateľ konajúci menom cestujúceho oznámi pravopisnú chybu pravopisné chyby v mene jedného alebo niekoľkých cestujúcich zahrnutých do tej istej prepravnej zmluvy, ktorá môže viesť k odmietnutiu nástupu do lietadla, letecký dopravca túto chybu uvedené chyby ihneď opraví, a to najneskôr 48 hodín pred odletom bez dodatočného poplatku cestujúceho alebo sprostredkovateľa, okrem prípadov, keď mu v tom bránia vnútroštátne alebo medzinárodné právne predpisy.“ [PN 60]

"

(ba)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„5a. Odseky 1, 2 a 4 sa vzťahujú aj na prípady, keď cestujúci zmešká let, pretože:

   a) let odštartoval pred plánovaným časom odletu, pričom cestujúci prišiel na letisko včas v súlade s článkom 3 ods. 2; alebo
   b) plánovaný čas odletu sa presunul na skorší termín a cestujúci o tom nebol informovaný aspoň 24 hodín vopred; skutočnosť, že cestujúci bol informovaný o zmene plánovaného času odletu včas, dokazuje prevádzkujúci letecký dopravca.

Okrem toho prevádzkujúci letecký dopravca ihneď príslušným cestujúcim poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc v súlade s článkami 8 a 9.“ [PN 61]

"

4.  Článok 5 sa mení takto:

(a)  V odseku 1 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:"

„a) prevádzkujúci letecký dopravca ponúkne výber medzi náhradou, pokračovaním cesty presmerovaním alebo cestovanie cestovaním neskoršie v rovnaký deň alebo v neskoršom termíne, v súlade s článkom 8; a [PN 63]

   b) prevádzkujúci letecký dopravca poskytne starostlivosť uvedenú v článku 9 v prípade presmerovania, keď dôvodne očakávaný čas odletu letu je aspoň 2 hodiny po odlete plánovanom pre zrušený let a“

"

(aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Keď boli cestujúci informovaní o zrušení letu, musí ich prevádzkujúci letecký dopravca alebo organizátor v plnom rozsahu informovať o ich právach podľa článku 5 ods. 1 a o možných alternatívnych spôsoboch prepravy.“ [PN 64]

"

(b)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak môže preukázať, že zrušenie letu je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a nedalo sa mu zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia. Tieto Na tieto mimoriadne okolnosti sa možno uplatniť odvolať, len ak ovplyvňujú predmetný let alebo predchádzajúci let uskutočnený tým istým lietadlom. Ak letecký dopravca nepredloží písomný dôkaz o existencii mimoriadnych okolností, zaplatí náhradu, ktorá sa uvádza v článku 7.

Prvý pododsek nevyníma leteckých dopravcov z požiadavky na poskytovanie pomoci cestujúcim, v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia. [PN 65]

"

(c)  Dopĺňa sa tento odsek 5:"

„5. Na letiskách, ktorých ročná preprava je aspoň tri milióny cestujúcich najmenej po dobu troch za sebou idúcich rokov, riadiaci orgán letiska zabezpečí, aby letové činnosti letiska a jeho používateľov, najmä leteckých dopravcov a dodávateľov služieb pozemného odbavovania a pozemnej obsluhy lietadiel, boli koordinované pomocou So zreteľom na prípadné situácie viacerých zrušení a/alebo meškaní letov vedúcich k tomu, že značný počet cestujúcich zostane bez pomoci na letisku, a to vrátane prípadov platobnej neschopnosti leteckej spoločnosti alebo zrušenia prevádzkového povolenia, by riadiace orgány letiska mali zabezpečiť primeranú koordináciu prostredníctvom náležitého plánu nepredvídaných udalostí so zreteľom na prípadné situácie viacerých zrušení a/alebo meškaní letov vedúcich k značnému počtu cestujúcich, ktorí zostanú bez pomoci na letisku, vrátane prípadov platobnej neschopnosti leteckej spoločnosti alebo zrušenia prevádzkového povolenia. Vypracuje sa na letiskách Únie, ktorých ročná preprava predstavuje aspoň poldruha milióna cestujúcich najmenej počas troch za sebou idúcich rokov.

Riadiaci orgán letiska vypracuje plán pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečili primerané informácie a pomoc pre cestujúcich, ktorí uviaznu na letisku v spolupráci s používateľmi letiska, najmä leteckými dopravcami, dodávateľmi služieb pozemného odbavovania, poskytovateľmi leteckých navigačných služieb, maloobchodnými predajňami na letisku a poskytovateľmi osobitnej pomoci zdravotne postihnutým cestujúcim a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou, a v prípade potreby za účasti príslušných vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov a organizácií.

Riadiaci orgán letiska oznámi plán nepredvídaných udalostí a všetky jeho zmeny vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva menovanému vymenovanému podľa článku 16. Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány presadzovania práva mali dostatočné kapacity, ako aj zdroje na prijatie účinných krokov v súvislosti s plánmi nepredvídaných udalostí a prípadne na ich úpravu.

Na letiskách, ktoré nespĺňajú uvedenú podmienku minimálneho počtu cestujúcich, riadiaci orgán letiska vyvinie maximálne úsilie na koordináciu používateľov letiska a na pomoc a poskytovanie informácií cestujúcim, ktorí uviazli na letisku v takýchto situáciách.“ [PN 66]

"

(ca)  Dopĺňa sa tento odsek 5:"

„5a. Leteckí dopravcovia nemôžu zmenšovať svoje povinnosti vymedzené v tomto nariadení. Plán nepredvídaných udalostí podľa odseku 5 sa tak vytvára v záujme vymedzenia koordinovaných krokov, ak sú potrebné na zaistenie poskytovania primeraných informácií a pomoci cestujúcim, ktorí uviazli na letisku, a najmä osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou, najmä pokiaľ ide o:

   poskytovanie informácií cestujúcim, ktorí uviazli na letisku alebo ktorí na letisko smerujú s cieľom začať svoju cestu;
   poskytovanie ubytovania na mieste, ak veľký počet cestujúcich, ktorí uviazli na letisku, presahuje množstvo dostupného hotelového ubytovania;
   poskytovanie informácií a pomoci cestujúcim, ktorých sa týkajú obmedzenia uvedené v článku 9 ods. 4 a 5;
   presmerovanie cestujúcich, ktorí uviazli na letisku, prostredníctvom alternatívnych dopravcov a spôsobov dopravy, s obmedzenými alebo žiadnymi nákladmi pre cestujúcich, ak prevádzkujúci dopravca zastavil leteckú prevádzku.“ [PN 67]

"

(cb)  Dopĺňa sa tento odsek 5b:"

„5b. Leteckí dopravcovia vypracujú a zavedú do praxe podrobné postupy, ktoré im umožnia účinne a konzistentne dodržiavať toto nariadenie, a to najmä v prípade meškaní, zrušených letov, odmietnutia nástupu do lietadla, narušení veľkého rozsahu a platobnej neschopnosti. V týchto postupoch sa jasne označí kontaktná osoba leteckej spoločnosti na každom letisku, ktorá je zodpovedná za poskytovanie spoľahlivých informácií týkajúcich sa starostlivosti, pomoci, presmerovania alebo vyplatenia náhrady a na prijímanie potrebných okamžitých opatrení. Letecký dopravca presne určí postupy a podmienky na poskytovanie týchto služieb tak, aby jeho predstaviteľ mohol bezodkladne plniť svoje úlohy. Letecký dopravca tieto postupy a všetky ich zmeny oznamuje vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva určenému podľa článku 16.“ [PN 68]

"

(cc)  Dopĺňa sa tento odsek 5c:"

„5c. V prípade zrušenia letu z dôvodu platobnej neschopnosti, úpadku alebo pozastavenia alebo prerušenia aktivít leteckého dopravcu uviaznutí cestujúci majú nárok na náhradu, spiatočný let na miesto odletu alebo presmerovanie a na starostlivosť, ako sa uvádza v článkoch 8 a 9 tohto nariadenia. Nárok na náhradu majú rovnako aj leteckí cestujúci, ktorí ešte nenastúpili na cestu. Leteckí dopravcovia preukážu, že prijali všetky potrebné opatrenia, ako je uzavretie poistenia či vytvorenie záručného fondu, aby mohli podľa potreby zabezpečiť starostlivosť, vyplatenie náhrad či presmerovanie cestujúcich, ktorí uviazli. Tieto práva sa vzťahujú na všetkých príslušných cestujúcich bez ohľadu na ich bydlisko, miesto odletu alebo miesto zakúpenia letenky.“ [PN 69]

"

5.  Článok 6 sa nahrádza takto:"

„Článok 6

Dlhé meškanie

1.  Keď prevádzkujúci letecký dopravca dôvodne očakáva, že let bude mať meškanie, alebo keď prevádzkujúci letecký dopravca odloží plánovaný čas odletu na neskoršiu dobu, než je pôvodne plánovaný čas odletu, cestujúcim poskytne: [PN 70]

   i) ak meškanie je najmenej dve hodiny, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 2; a
   ii) ak meškanie je najmenej päť hodín tri hodiny a zahŕňa zahŕňa jednu alebo niekoľko nocí nočné hodiny, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c); a [PN 71]
   iii) ak meškanie je najmenej päť hodín tri hodiny, pomoc uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a). [PN 72]

1a.  Ak prevádzkujúci letecký dopravca posunie plánovaný čas odletu na termín skorší o viac než tri hodiny, ponúkne cestujúcim vyplatenie náhrady uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. a) alebo presmerovanie uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b). Cestujúci môže svoje presmerovanie zorganizovať sám a uplatniť nárok na vyplatenie náhrady príslušných nákladov, ak prevádzkujúci letecký dopravca neponúkne možnosť presmerovania podľa článku 8 ods. 1 písm. b). [PN 73]

2.  Cestujúci majú právo na náhradu od prevádzkujúceho leteckého dopravcu v súlade s článkom 7, ak cestujúci priletí na konečné miesto určenia:

   a) päť tri hodiny alebo viac hodín po plánovanom čase príletu pre všetky cesty v rámci Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť do 3 500 km;
   b) deväť päť alebo viac hodín po plánovanom čase príletu v prípade ciest v rámci Spoločenstva dlhších ako 3500 km alebo v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť od 3 500 do 6 000 km;
   c) dvanásť sedem alebo viac hodín po plánovanom čase príletu v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť od viac ako 6 000 km. [PN 74]

3.  Odsek 2 sa takisto uplatňuje, keď prevádzkový letecký dopravca zmenil plánované časy odletu a príletu, čo spôsobilo meškanie v porovnaní s časom príletu podľa pôvodného letového poriadku, pokiaľ cestujúci nebol informovaný o zmene letového poriadku viac ako pätnásť dní pred pôvodne plánovaným časom odletu.

4.  Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak môže preukázať, že meškanie alebo zmena letového poriadku sú je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a že meškaniu alebo zmene letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia. Tieto

Na tieto mimoriadne okolnosti sa možno uplatniť odvolať len v prípade, ak ovplyvňujú predmetný let alebo predchádzajúci let uskutočnený tým istým lietadlom. Ak letecký dopravca nepredloží písomný dôkaz o existencii mimoriadnych okolností, zaplatí náhradu, ktorá sa uvádza v článku 7. Uvedené skutočnosti nevynímajú leteckých dopravcov z požiadavky na poskytovanie pomoci cestujúcim, v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b). [PN 75]

5.  S výhradou bezpečnostných obmedzení, keď zdržanie na odbavovacej ploche prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci letecký dopravca poskytne bezplatne prístup do hygienických zariadení a k pitnej vode, zabezpečí náležité vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej ploche dosiahne maximálne päť hodín dve hodiny, lietadlo sa vráti k východu alebo inému vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde cestujúci môžu z lietadla vystúpiť, a získať rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť miesto na odbavovacej ploche pokiaľ nie sú dôvody súvisiace s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť miesto na odbavovacej ploche. Ak celkový čas meškania presiahne oproti pôvodnému času odletu tri hodiny, cestujúci získajú rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 1, vrátane možnosti náhrady, spiatočného letu a presmerovania, ako je stanovené v článku 8 ods. 1, a musia byť zodpovedajúcim spôsobom informovaní.“ [PN 76]

"

6.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 6a

Zmeškaný prípojný let

1.  Ak cestujúci zmešká prípojný let, na ktorý má rezerváciu, a to aj keď mal v prípade presmerovania zarezervovaný alternatívny let, v dôsledku meškania alebo zmeny letového poriadku predchádzajúceho letu, letecký dopravca Spoločenstva Únie, ktorý uskutočňuje prípojný predchádzajúci let a je zodpovedný za uvedené meškanie alebo zmenu letového poriadku, cestujúcemu poskytne: [PN 77]

   i) pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 2, pokiaľ sa doba čakania cestujúceho na spojenie predĺži najmenej o dve hodiny; a
   ii) presmerovanie uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b); a
   iii) keď plánovaný čas odletu alternatívneho letu alebo odchodu iného dopravného prostriedku ponúknutého podľa článku 8 je najmenej 5 hodín 3 hodiny po plánovanom čase odletu zmeškaného letu a meškanie zahŕňa jednu alebo viac nocí nočné hodiny, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c). [PN 78]

2.  Ak cestujúci zmešká prípojný let v dôsledku zmeny letového poriadku alebo meškania predchádzajúceho prípojného letu v mieste transferu v trvaní 90 alebo viac minút, ktoré sa vypočíta s ohľadom na čas príletu na miesto transferu, má právo, aby mu letecký dopravca Spoločenstva Únie, ktorý uskutočňuje tento predchádzajúci let, poskytol náhradu podľa článku 6 ods. 2. Meškanie sa na tento účel vypočíta vzhľadom na plánovaný čas príletu na konečné miesto určenia. [PN 79]

3.  Odsekom 2 nie sú dotknuté žiadne dohody o odškodnení uzatvorené medzi dotknutými leteckými dopravcami.

4.  Odseky 1 a 2 sa vzťahujú aj na leteckých dopravcov z tretích krajín, ktorí uskutočňujú prípojný let na letisko EÚ alebo z letiska na území EÚ na iné letisko na území EÚ, alebo z letiska na území EÚ na letisko mimo EÚ.” [PN 80]

"

7.  Článok 7 sa mení takto:

(a)  V odseku 1 sa slovo „lety“ nahrádza slovom „cesty“. Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Keď sa uvádza odkaz na tento článok, cestujúci dostanú náhradu v tejto výške:

   a) 300 EUR v prípade všetkých ciest v dĺžke maximálne 2 500 km;
   b) 400 EUR v prípade všetkých ciest v rozmedzí od 2 500 do 6 000 km;
   c) 600 EUR v prípade všetkých ciest v dĺžke minimálne 6 000 km;

Pri stanovení vzdialenosti je základom posledné cieľové miesto, do ktorého cestujúci kvôli odmietnutiu nástupu alebo zrušeniu, príde neskôr ako je plánovaný čas príletu.“ [PN 81]

"

(b)  Odseky 2, 3, 4 a 5 za nahrádzajú takto:"

„2. Ak sa cestujúci rozhodol pokračovať v ceste podľa článku 8 ods. 1 písm. b), právo na náhradu môže vzniknúť len raz počas jeho cesty do konečného miestaurčenia, aj keď by pri presmerovaní došlo k novému zrušeniu letu alebo zmeškaniu spojenia.

3.  Náhrada Po dohode s cestujúcim sa náhrada uvedená v odseku 1 sa platí v hotovosti, elektronickým bankovým prevodom, bankovými príkazmi alebo bankovými šekmi vrátením sumy na platobnú kartu alebo bankovým príkazom na účet, ktorý uvedie cestujúci oprávnený na náhradu škody. Komisia po konzultácii s výborom zriadeným podľa článku 16 zvýši sumu náhrady. [PN 82]

4.  Vzdialenosti uvedené v odseku 1 sa merajú metódou ortodromickej dráhy letu.

5.  Letecký dopravca môže dosiahnuť dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá nahrádza ustanovenia o náhrade uvedené náhradu uvedenú v odseku 1 inými, nepeňažnými výhodami v minimálne rovnakej hodnote (napríklad časovo neobmedzenými leteckými cestovnými poukazmi v hodnote zodpovedajúcej plnej výške nároku na náhradu), pokiaľ sa táto dohoda potvrdí dokumentom, ktorý podpíše cestujúci a ktorý cestujúceho upozorňuje na jednoznačne informuje o jeho práva právach na náhradu podľa tohto nariadenia. Takúto dohodu možno uzatvoriť až po vzniku udalostí, z ktorých vyplýva nárok. [PN 83]

"

(c)  Do článku 7 sa vkladá tento odsek:"

„5a. Pokiaľ ide o to, kedy a akým spôsobom cestujúci súhlasil s formou vyplatenia náhrady škody alebo náhrady nákladov na letenku podľa článku 7 ods. 3, ako aj o to, kedy a či cestujúci súhlasil s dohodou uvedenou v odseku 5, dôkazné bremeno nesie prevádzkujúci letecký dopravca.“ [PN 84]

"

8.  Článok 8 sa nahrádza takto:"

„Článok 8

Právo na náhradu alebo presmerovanie

1.  Keď sa uvádza odkaz na tento článok, cestujúcim sa bezplatne ponúkne výber z troch možností:

   a) - úhrada letenky za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo prípadne v spojení s ním, do siedmich pracovných dní od doručenia žiadosti cestujúceho prostriedkami uvedenými v článku 7 ods. 3, [PN 85]
   spiatočný let do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti;
   b) pokračovanie v cestovných plánoch cestujúcich ich presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok na ich konečné miesto určenia pri najbližšej príležitosti; alebo
   c) presmerovanie za porovnateľných prepravných podmienok na ich konečné miesto určenia v neskoršom termíne podľa želania cestujúceho, za predpokladu voľných miest.

2.  Odsek 1 písmeno a) sa uplatňuje aj pri cestujúcich, ktorých lety tvoria časť balíka služieb, s výnimkou práva na náhradu, ak také práva vzniknú podľa smernice 90/314/EHS.

2a.  Odsek 1 písm. b) sa uplatňuje aj na prípady, keď lietadlo vzlietlo, ale následne bolo donútené pristáť na inom letisku ako je letisko miesta určenia. Podľa odseku 3 letecký dopravca znáša náklady prepravy cestujúceho z tohto alternatívneho letiska na letisko, na ktoré bola vykonaná rezervácia. [PN 86]

3.  Keď prevádzkujúci letecký dopravca ponúkne cestujúcemu let na letisko alebo z letiska, ktoré je alternatívou letiska, na ktoré bola vykonaná rezervácia, prevádzkujúci letecký dopravca znáša náklady prepravy cestujúceho z tohto alternatívneho letiska buď na letisko, na ktoré bola vykonaná rezervácia, alebo na iné blízke susediace cieľové letisko dohodnuté s cestujúcim. [PN 87]

4.  Ak sa to s cestujúcim dohodne, môžu sa na spiatočnom lete alebo spiatočných letoch uvedených v odseku 1 písm. a) alebo v presmerovaní uvedenom v odseku 1 písm. b) alebo c) využiť dopravné služby prevádzkované iným leteckým dopravcom, ktoré môžu zahŕňať iné smerovanie alebo využitie iného druhu dopravy.

5.  V prípade, že si cestujúci vyberie možnosť uvedenú v odseku 1 písm. b), má za podmienky voľných miest a ak existujú primerané a porovnateľné alternatívy právo na presmerovanie prostredníctvom iného leteckého dopravcu alebo iného druhu dopravy pri najbližšej príležitosti, pokiaľ prevádzkujúci letecký dopravca nemôže prepraviť cestujúceho vlastnou dopravou a včas, aby na konečné miesto určenia priletel do 12 ôsmich hodín od plánovaného času príletu. Bez ohľadu na článok 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008(11) iný letecký dopravca alebo iný prevádzkovateľ dopravy nesmie zmluvnému dopravcovi účtovať cenu, ktorá vychádza za rámec priemernej ceny platenej v posledných troch mesiacoch jeho vlastnými cestujúcimi za rovnocenné dopravné služby Letecký dopravca cestujúceho do 30 minút od plánovaného času odletu informuje o tom, či mu v príslušnej lehote zabezpečí prepravu v rámci vlastných služieb. Cestujúci má právo odmietnuť presmerovanie prostredníctvom iného druhu dopravy, a v tom prípade mu počas čakania na presmerovanie zostáva právo na starostlivosť v zmysle článku 9. [PN 88]

6.  Keď sa cestujúcim podľa odseku 1 ponúkne celkové alebo čiastočné presmerovanie na iný druh dopravy, toto nariadenie článok 6a sa vzťahuje na dopravu uskutočňovanú týmto iným druhom dopravy tak, ako keby sa uskutočňovala lietadlom s pevnými krídlami v súlade s platnými dohodami o presmerovaní uzatvorenými medzi prevádzkujúcou leteckou spoločnosťou a iným druhom dopravy. Letecký dopravca zostáva zodpovedný za uplatňovanie tohto nariadenia počas celej cesty.“ [PN 89]

"

(8a)  V článku 8 sa dopĺňa tento odsek:"

„6a. Cestujúci si môže presmerovanie zorganizovať sám a uplatniť si nárok na vyplatenie náhrady príslušných nákladov, pokiaľ mu prevádzkujúci letecký dopravca neponúkne možnosť presmerovania podľa ods. 1 písm. b).“ [PN 90]

"

9.  Článok 9 sa mení takto:

(-a)  V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:"

"a) jedlo a občerstvenie. Pitnú vodu k občerstveniu zabezpečuje letecký dopravca automaticky a vždy, keď o to cestujúci požiada.“ [PN 91]

"

(a)  V odseku 1 sa písm. c) nahrádza takto:"

„c) prepravu medzi letiskom a miestom z letiska do miesta ubytovania (hotel, bydlisko cestujúceho alebo iné) a späť.“ [PN 92]

"

(aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Okrem toho sa cestujúcemu bezplatne ponúknu dva telefónne hovory, možnosť zasielania faxových správ alebo e-mailov.“ [PN 93]

"

(ab)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Pri uplatňovaní tohto článku prevádzkujúci letecký dopravca musí venovať osobitnú pozornosť potrebám osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou a všetkým osobám, ktoré ich sprevádzajú, ako aj potrebám matiek alebo otcov cestujúcich osamote s malými deťmi a potrebám detí cestujúcich bez sprievodu dospelej osoby.“; [PN 94]

"

(ac)  Vkladá sa tento odsek:"

„3a. Riadiace orgány letiska na všetkých letiskách Únie s ročnou kapacitou viac než 1 000 000 cestujúcich zabezpečia, aby na nich boli bezplatne k dispozícii osobitné priestory pre cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú prezliekarne a špeciálne toalety.“ [PN 95]

"

(b)  Dopĺňajú sa tieto odseky:"

„4. Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže preukázať, že zrušenie a meškanie letu alebo zmena letového poriadku boli spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani keby sa riadne prijali všetky primerané opatrenia, môže obmedziť náklady na ubytovanie stanovené celkovú dĺžku ubytovania poskytovaného podľa odseku v súlade s odsekom 1 písm. b) na 100 EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac na tri noci. najviac na päť nocí. Ak sa cestujúci rozhodne zabezpečiť si vlastné ubytovanie, letecký dopravca môže náklady na toto ubytovanie obmedziť na 125 EUR za jednu noc na cestujúceho. Ak sa prevádzkujúci letecký dopravca rozhodne uplatniť toto obmedzenie, musí aj napriek tomu cestujúcim poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch piatich nociach, a to navyše k aj v tomto prípade platným povinnostiam týkajúcim sa informácií uvedených v článku 14.

Toto obmedzenie platí v každom prípade bez toho, aby sa dotklo povinnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu poskytnúť ubytovanie, pričom táto povinnosť sa musí splniť prioritne. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď letecký dopravca ubytovanie nezabezpečí. [PN 96]

5.  Povinnosť ponúknuť ubytovanie podľa odseku 1 písm. b) sa neuplatňuje, ak predmetný let je na vzdialenosť 250 km alebo kratšiu a jeho uskutočnenie sa plánuje lietadlom s maximálnou kapacitou 80 miest alebo menej, s výnimkou prípadu, keď ide o prípojný let. Keď sa prevádzkujúci letecký dopravca rozhodne uplatniť túto výnimku, poskytne cestujúcim aj v tomto prípade informácie o ubytovaní, ktoré je k dispozícii. [PN 97]

6.  Ak sa cestujúci rozhodne pre náhradu podľa článku 8 ods. 1 písm. a), keď sa nachádza na odletovom letisku svojej cesty, alebo si vyberie presmerovanie v neskoršom termíne podľa článku 8 ods. 1 písm. c), nebude mať žiadne ďalšie práva na starostlivosť podľa článku 9 ods. 1, pokiaľ ide o príslušný let. Pokiaľ cestujúcemu dokázateľne vznikli na základe tohto rozhodnutia náklady na príchod na letisko a odchod z neho, musia sa cestujúcemu v plnej výške uhradiť tieto náklady na cestu k nevyužitému letu. [PN 98]

"

(-10) V článku 10 ods. 2 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„2. Ak prevádzkujúci letecký dopravca umiestni cestujúceho do triedy nižšej, než na ktorú bola letenka kúpená, prostriedkami ustanovenými v článku 7 ods. 3 do siedmich pracovných dní uhradí:“ [PN 99]

"

10.  V článku 10 ods. 2 sa v písmenách a), b) a c) pojem „cena letenky“ nahrádza pojmom „cena letu“.

11.  V článku 11 sa dopĺňa tento odsek dopĺňajú tieto odseky:"

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca neuplatňuje obmedzenia uvedené v článku 9 ods. 4 a 5, ak cestujúci je osobou so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou alebo osobou, ktorá ho sprevádza, nesprevádzaným dieťaťom, tehotnou ženou alebo osobou, ktorá potrebuje osobitnú lekársku pomoc, za podmienky, že prevádzkujúcemu leteckému dopravcovi alebo jeho agentovi alebo organizátorovi bola oznámená konkrétna potreba pomoci najneskôr 48 hodín pred plánovaným časom odletu letu. Toto Predpokladá sa, že toto oznámenie sa považuje za pokrývajúce vzťahuje na celú cestu a spiatočnú cestu, ak na obidve cesty bola zjednaná prepravná zmluva s tým istým leteckým dopravcom uvedené na tej istej letenke.

Leteckí dopravcovia takisto dbajú na zabezpečenie dobrej starostlivosti o vodiacich a asistenčných psov. Informácie o dostupnej pomoci a opatreniach sú poskytované prostredníctvom rôznych dostupných komunikačných prostriedkov. [PN 100]

3a.  Letecký personál je vyškolený na to, aby pomáhal cestujúcim so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou a uľahčil im tak nástup do lietadla a výstup z neho; [PN 101]

3b.  Letecká spoločnosť nemôže odmietnuť nástup do lietadla cestujúcemu so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou s odôvodnením, že cestujúceho nikto nesprevádza, ani nemôže vyžadovať sústavnú prítomnosť sprevádzajúcej osoby;“ [PN 102]

"

11a.  V článku 12 sa ods. 2 nahrádza takto:"

„2. „Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté práva cestujúcich na ďalšiu náhradu. Náhrada poskytnutá podľa tohto nariadenia sa od takéhoto nároku na náhradu nesmie odpočítať.“ [PN 103]

"

12.  Článok 13 sa nahrádza takto:"

„Článok 13

Právo na nápravné prostriedky

V prípadoch, keď prevádzkujúci letecký dopravca platí náhradu, alebo plní iné povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa tohto nariadenia, mu ukladá toto nariadenie, a bez toho, aby boli dotknuté zmluvy o vzdaní sa nároku na náhradu škody uzatvorené s tretími stranami, ktoré sú platné v čase sporu, sa žiadne ustanovenie tohto nariadenia alebo vnútroštátnych právnych predpisov sa nemôže vykladať ako obmedzujúce obmedzenie jeho právo žiadať o práva požadovať náhradu za náklady vzniknuté podľa tohto nariadenia alebo práva na plné uhradenie týchto nákladov od akejkoľvek osoby vrátane akýchkoľvek tretích strán podieľajúcich sa na udalosti, ktorá spôsobila náhradu alebo iné povinnosti viedla k náhrade alebo iným povinnostiam, v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. Toto nariadenie nesmie najmä v žiadnom prípade obmedzovať právo prevádzkujúceho leteckého dopravcu požadovať náhradu alebo uhradenie nákladov od letiska alebo inej osoby, s ktorou prevádzkujúci letecký dopravca uzatvoril zmluvu.“ [PN 104]

"

13.  Článok 14 sa nahrádza takto:"

„Článok 14

Povinnosti informovať cestujúcich

1.  Riadiaci orgán letiska a prevádzkujúci letecký dopravca zabezpečia, aby na odbavovacích pultoch (vrátane samoobslužných odbavovacích strojov) a pri východe pre nástup cestujúcich do lietadla bolo spôsobom jasne viditeľným pre cestujúcich umiestnené zreteľne čitateľné upozornenie, ktoré obsahuje tento text: „Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla, alebo ak je váš let zrušený alebo má meškanie najmenej dve hodiny, alebo ak bol plánovaný čas Vášho odletu posunutý na skorší čas najmenej o dve hodiny oproti pôvodnému plánovanému času uvedenému na Vašej letenke, požiadajte pri odbavovacom pulte alebo pri východe pre nástup cestujúcich do lietadla o písomné informácie o vašich právach, najmä v súvislosti s pomocou a prípadnou náhradou. [PN 105]

1a.  Leteckí dopravcovia zriadia na každom letisku, na ktorom pôsobia, kontaktné miesta, v rámci ktorých zabezpečia prítomnosť kontaktného personálu alebo tretej strany poverenej príslušným leteckým dopravcom, a to na poskytovanie potrebných informácií cestujúcim o ich právach vrátane postupov podávania sťažností, na pomoc cestujúcim a na podniknutie okamžitých krokov v prípade zrušenia alebo meškania letu, odmietnutia nástupu do lietadla a straty alebo meškania batožiny. Tieto kontaktné miesta sú na pomoc cestujúcim, okrem iného v otázkach poskytnutia náhrady, presmerovania, zmeny rezervácie a prijímania podaných sťažností, k dispozícii počas prevádzkových hodín leteckých dopravcov a až do okamihu, keď z posledného lietadla vystúpia poslední cestujúci. [PN 106]

1b.  Prevádzkujúci letecký dopravca cestujúcim na elektronických letenkách, ako aj na elektronickej a tlačenej verzii palubnej vstupenky poskytuje jasne čitateľné a transparentné informácie o právach cestujúcich a kontaktoch, ktoré môžu cestujúci využiť v prípade žiadosti o pomoc a asistenciu. [PN 107]

2.  Prevádzkujúci letecký dopravca, ktorý odmietol nástup do lietadla, alebo zrušil let, poskytne každému cestujúcemu V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu, meškania letu alebo zmeny letového poriadku najmenej o dve hodiny prevádzkujúci letecký dopravca čo najskôr v plnom rozsahu informuje cestujúceho, ktorého sa to týka, písomné informácie a poskytne mu v písomnej alebo elektronickej podobe oznámenie, ktoré obsahujú obsahuje pravidlá náhrady a pomoci v súlade s týmto nariadením vrátane informácií o prípadných obmedzeniach podľa článku 9 ods. 4 a 5, a informuje ho aj o možnostiach alternatívnych druhov dopravy. Rovnocenné oznámenie poskytne aj každému cestujúcemu, ktorého let má meškanie, alebo sa mu zmenil letový poriadok najmenej o dve hodiny. Cestujúcim Cestujúcemu sa v písomnej forme poskytnú aj údaje o adrese dopravcu, na ktorú možno zasielať sťažnosti, a kontaktné údaje príslušných orgánov na vybavovanie sťažností menovaných podľa článku 16a. [PN 108]

3.  Pokiaľ ide o zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, najmä nevidiace a zrakovo postihnuté osoby, ustanovenia tohto článku sa uplatňujú s použitím príslušných alternatívnych prostriedkov a vo vhodných formátoch. [PN 109]

4.  Riadiaci orgán letiska zabezpečí, aby všeobecné informácie o právach cestujúcich boli zreteľne a viditeľne uvedené v priestoroch letiska pre cestujúcich. Zabezpečí Na základe získaných informácií tiež, aby cestujúci, ktorí sa nachádzajú na letisku, boli informovaní o zrušení ich letu príčinách a svojich právach v prípade meškania a prerušenia letu, napríklad v prípade zrušenia ich letu, a o svojich právach v prípade, že letecká spoločnosť nečakane zastaví letovú prevádzku, ako je to v prípade jej platobnej neschopnosti alebo zrušenia prevádzkového povolenia. [PN 110]

5.  V prípade zrušenia alebo meškania letu pri odlete musí prevádzkujúci letecký dopravca čo najskôr informovať cestujúcich o situácii vrátane príčiny prerušenia letu hneď, ako sú tieto informácie k dispozícii, a v každom prípade však najneskôr do 30 minút po plánovanom čase odletu, a o odhadovanom čase odletu, a to ihneď, ako sú tieto informácie k dispozícii, za predpokladu, že letecký dopravca dostal kontaktné údaje cestujúceho v súlade s odsekmi 6 a 7, pokiaľ letenka bola získaná pomocou sprostredkovateľa. [PN 111]

5a.  Letecký dopravca má na odbavovacom pulte a pri východe pre nástup cestujúcich do lietadla k dispozícii dokumenty obsahujúce európsku chartu práv cestujúcich v leteckej doprave, ktoré jeho pracovníci poskytnú leteckým cestujúcim na ich žiadosť. Európska komisia tieto dokumenty aktualizuje po každej podstatnej zmene v oblasti práv cestujúcich v leteckej doprave. [PN 112]

5b.  Letecké spoločnosti poskytujú všetkým cestujúcim po vykonaní rezervácie letu dostupnú a účinnú telefonickú podporu; táto služba zahŕňa poskytovanie informácií a alternatívnych návrhov v prípade prerušenia letu a jej cena nesmie v žiadnom prípade prekročiť náklady na uskutočnenie miestneho hovoru. [PN 113]

6.  Ak cestujúci nezískal letenku priamo od prevádzkujúceho leteckého dopravcu ale od sprostredkovateľa so sídlom v Únii, tento sprostredkovateľ poskytne kontaktné údaje cestujúceho leteckému dopravcovi za podmienky, že s tým cestujúci dal na to výslovné a písomné povolenie. Toto povolenie súhlasil. Uvedený súhlas sa môže udeliť iba na základe slobodnej voľby (opt-in). Letecký dopravca môže tieto kontaktné údaje použiť výlučne na účel plnenia informačnej povinnosti podľa tohto článku a nie na účely predaja a kontaktné údaje vymaže do 72 hodín po splnení prepravnej zmluvy. Spracovanie Súhlas cestujúceho s prevodom jeho kontaktných údajov leteckému dopravcovi a so spracovaním týchto údajov, prístup k nim a ich ukladanie s prístupom k nim a s ich uchovávaním sa uskutočňuje v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES*. [PN 114]

7.  Sprostredkovateľ je vyňatý z povinností podľa odseku 6, ak môže preukázať existenciu alternatívneho systému, ktorý zabezpečuje, že cestujúci je informovaný, aj keď neodovzdal príslušné kontaktné údaje, alebo keď sa cestujúci rozhodol neposkytnúť svoje kontaktné údaje. [PN 115]

7a.  Poskytovateľ služby zabezpečí ľahký prístup k presným a objektívnym informáciám s podrobnými údajmi o vplyve ich cesty na životné prostredie (vrátane klímy) a o energetickej efektívnosti ich cesty. Tieto informácie sa zreteľne uverejnia na internetových stránkach leteckých dopravcov a cestovných agentúr a na letenkách; Komisia podporuje opatrenia, ktoré sa v tomto smere vykonávajú. [PN 116]

7b.  Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti uvedené v odseku 2, každá elektronická komunikácia, prostredníctvom ktorej sa cestujúcemu oznamuje zrušenie letu, dlhé meškanie letu alebo zmena letového poriadku, obsahuje predovšetkým informáciu o tom, že cestujúci môže mať podľa tohto nariadenia nárok na náhradu a/alebo poskytnutie pomoci.

___________________________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31)“ [PN 117]

"

14.  Článok 16 sa nahrádza takto:"

„Článok 16

Presadzovanie práva

1.  Každý členský štát menuje vnútroštátny orgán presadzovania práva zodpovedný za presadzovanie tohto nariadenia, pokiaľ ide o prípady porušenia ustanovení tohto nariadenia na letiskách na území tohto členského štátu, lety z týchto letísk nachádzajúcich sa na území tohto členského štátu a lety z tretích krajín na tieto letiská. Členské štáty informujú Komisiu o orgáne, ktorý bol menovaný v súlade s týmto odsekom.

2.  Vnútroštátne orgány presadzovania práva dôkladne monitorujú dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia a prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania práv cestujúcich. Na tento účel leteckí dopravcovia a riadiace orgány letiska poskytnú vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva na jeho žiadosť príslušné dokumenty do jedného mesiaca od predloženia jeho žiadosti, a to bez toho, aby boli dotknuté povinnosti leteckých dopravcov podľa článku 14a. Vnútroštátny orgán presadzovania práva s cieľom plniť svoje funkcie zohľadní aj informácie, ktoré mu predloží orgán menovaný podľa článku 16a. Môže rozhodnúť aj o opatreniach prijať opatrenia na presadzovanie práva na základe jednotlivých sťažností, ktoré mu postúpil orgán menovaný podľa článku 16a. Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné vnútroštátne orgány presadzovania práva mali dostatok právomocí na účinné ukladanie sankcií za porušenie tohto nariadenia. [PN 119]

2a.  Leteckí dopravcovia poskytnú vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva z vlastnej iniciatívy úplné informácie o výskyte technických problémov, a najmä o ich príčinách. Vnútroštátny orgán presadzovania práva postúpi tieto informácie orgánom zodpovedným za mimosúdne riešenie sporov uvedeným v článku 16a. [PN 120]

3.  Sankcie uložené členskými štátmi za porušenia tohto nariadenia musia byť účinné, primerané, a odradzujúce a dostatočne vysoké na to, aby dopravcovia boli finančne motivovaní konzistentne dodržiavať toto nariadenie. [PN 121]

4.  Ak orgány menované podľa článku 16 a 16a sú rozdielne, vytvorí sa mechanizmus podávania správ, aby sa zabezpečila výmena informácií medzi rôznymi orgánmi V súlade so smernicou 2013/11/EÚ sa vytvoria mechanizmy spolupráce medzi vnútroštátnym orgánom presadzovania práva a orgánom vymenovaným podľa článku 16a. Uvedené mechanizmy spolupráce zahŕňajú vzájomnú výmenu informácií s cieľom pomôcť vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva vykonávať jeho úlohy dohľadu a presadzovania práva a orgánu menovanému podľa článku 16a pomôcť zhromažďovať informácie a získať technické poznatky potrebné na preskúmanie riešenie jednotlivých sťažností. [PN 122]

5.  Vnútroštátne orgány presadzovania práva uverejnia najneskôr do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roku štatistické údaje za každý rok o svojej činnosti vrátane uložených sankcií. Vnútroštátne orgány presadzovania práva zároveň na základe údajov, ktoré majú leteckí prepravcovia a riadiace orgány letiska za povinnosť uchovávať a poskytovať, uverejnia štatistické údaje týkajúce sa počtu a povahy sťažností, počtu zrušených letov, prípadov odmietnutia nástupu a meškaní letov a ich trvania a údaje o stratenej, meškajúcej alebo poškodenej batožine. [PN 123]

6.  Svoje kontaktné údaje pre otázky zahrnuté do tohto nariadenia oznámia leteckí dopravcovia vnútroštátnym orgánom presadzovania práva v členských štátoch, v ktorých vykonávajú činnosť.“Do transponovania ustanovení smernice 2013/11/EÚ členskými štátmi môže každý cestujúci na ktoromkoľvek letisku, ktoré sa nachádza na území členského štátu, predložiť ktorémukoľvek vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva sťažnosť na akékoľvek podozrenie z porušenia ustanovení tohto nariadenia, ku ktorému dochádza na ktoromkoľvek letisku, ktoré sa nachádza na území členského štátu, alebo ktoré sa týka letov z ktoréhokoľvek takéhoto letiska či letov z tretej krajiny na takéto letiská.“ [PN 124]

"

14a.  Dopĺňa sa tento článok:"

„Článok 16-a

Dokumenty o dodržiavaní ustanovení tohto nariadenia

1.  Leteckí dopravcovia Spoločenstva vypracujú a do 1. januára 2016 predložia vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva v členskom štáte, ktorý vydal ich prevádzkové povolenie podľa nariadenia (ES) č. 1008/2008, a Európskej komisii dokument, v ktorom primerane podrobne preukážu, že ich prevádzkové postupy stačia na zabezpečenie konzistentného dodržiavanie všetkých relevantných článkov tohto nariadenia.

1a.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví minimálny obsah dokumentov o dodržiavaní ustanovení nariadenia. Minimálny obsah však bude zahŕňať aspoň plány pre prípad nepredvídaných udalostí súvisiacich s vážnym narušením dopravy, osoby zodpovedné za poskytovanie pomoci a iné práva, praktické možnosti a postupy, prostredníctvom ktorých sa vybavujú sťažnosti a poskytuje sa pomoc a náhrada škody, ako aj postupy a vzory pre komunikáciu s cestujúcimi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 16c ods. 2.

2.  Všetci ostatní dopravcovia poskytujúci služby z letiska Únie predložia dokument o dodržiavaní právnych predpisov vnútroštátnym orgánom presadzovania práva vo všetkých členských štátoch, v ktorých pôsobia, ako aj Komisii.

3.  Leteckí dopravcovia svoje dokumenty o dodržiavaní ustanovení tohto nariadenia preskúmajú a predložia ich aktualizovanú verzie príslušným vnútroštátnym orgánom presadzovania práva a Komisii každé tri roky počnúc 1. januárom 2019.

4.  Vnútroštátny orgán presadzovania práva vezme na vedomie dokumenty o dodržiavaní ustanovení tohto nariadenia, predkladané leteckými dopravcami, a podľa možnosti overí platnosť týchto dokumentov na základe informácií o sťažnostiach.“ [PN 125]

"

15.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 16a

Nároky a sťažnosti cestujúcich

1.  Leteckí dopravcovia, organizátori alebo predajcovia leteniek v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 2111/2005 poskytnú v čase rezervácie cestujúcim informácie o postupoch vybavovania leteckých dopravcov pri vybavovaní ich nárokov a sťažností a o príslušných lehotách podľa odseku 2 tohto článku, pokiaľ ide o práva stanovené v tomto nariadení, a o príslušných kontaktných adresách, na ktorých môžu cestujúci predkladať nároky a podávať sťažnosti, a to aj elektronickými prostriedkami zasielania. Letecký dopravca a prípadne organizátor informuje cestujúcich tiež aj o príslušnom orgáne alebo orgánoch pre vybavovanie sťažností cestujúcich, menovaných členskými štátmi podľa tohto článku a článku 16. Príslušné informácie sa poskytujú v čase rezervácie, musia byť prístupné pre všetkých, musia byť jasne uvedené na letenke pre cestujúceho a na webových stránkach leteckého dopravcu, rozdávajú sa na kontaktných miestach leteckého dopravcu na letiskách a uvádzajú sa v e-mailových správach, ktoré cestujúcich informujú o zrušení či meškaní ich letu. Cestujúcim sa na požiadanie poskytuje formulár sťažnosti.. [PN 126]

1a.  Poskytnutie požadovaných informácií cestujúcim dokazuje letecký dopravca. [PN 127]

2.  Ak chce cestujúci podať sťažnosť leteckému dopravcovi ohľadne svojich práv na základe tohto nariadenia, predloží ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let uskutočnil, alebo sa podľa letového poriadku mal uskutočniť. Predložením sťažnosti do troch mesiacov alebo po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty nie je dotknuté právo cestujúceho na uplatnenie si nárokov podľa tohto nariadenia v rámci súdneho konania alebo postupu mimosúdneho riešenia sporov. Dopravca potvrdí cestujúcemu prijatie sťažnosti do 7 siedmich pracovných dní od jej doručenia. Dopravca do dvoch mesiacov od doručenia sťažnosti poskytne cestujúcemu úplnú odpoveď. Ak letecký dopravca v uvedenej dvojmesačnej lehote túto úplnú odpoveď neposkytne, platí, že nároky cestujúceho akceptoval.

Ak sa letecký dopravca odvoláva na mimoriadne okolnosti, vo svojej odpovedi cestujúceho informuje o konkrétnych okolnostiach zodpovedných za zrušenie alebo meškanie letu. Letecký dopravca takisto preukáže, že prijal všetky primerané opatrenia, aby zabránil zrušeniu alebo meškaniu letu.

Letecký dopravca v úplnej odpovedi oznámi cestujúcemu aj príslušné kontaktné údaje vymenovaného orgánu uvedeného v odseku 3 vrátane jeho poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a webovej stránky. [PN 128]

3.  Každý Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci v leteckej doprave mohli spory s leteckými dopravcami, ktoré sa týkajú práv a povinností zavedených týmto nariadením, predkladať na vyriešenie nezávislým, výkonným a efektívnym mechanizmom mimosúdneho riešenia sporov. Na tento účel členský štát v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi menuje vymenuje vnútroštátny orgán alebo orgány zodpovedné za mimosúdne riešenie sporov medzi leteckými dopravcami a cestujúcimi, pokiaľ ide o práva, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Mali by nimi byť iné orgány než orgán presadzovania práva uvedený v článku 16 ods. 1. Členské štáty zabezpečia, aby tieto orgány boli splnomocnené riešiť príslušný spor medzi cestujúcimi a leteckými dopravcami prostredníctvom rozhodnutia, ktoré je právne záväzné pre obe strany a je vymožiteľné. Na spory, ktoré patria do pôsobnosti smernice 2013/11/EÚ, sa uplatňuje len uvedená smernica. Všetci leteckí dopravcovia, ktorí zabezpečujú lety z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu alebo tretej krajiny na tieto letiská, podliehajú systému alternatívneho riešenia sporov uvedeného v smernici 2013/11/EÚ, ktorým sa zabezpečí jednoduché, rýchle a lacné mimosúdne riešenie sporov medzi cestujúcimi a leteckými dopravcami. [PN 129]

4.  Sťažnosť Po tom, ako dostane od leteckého dopravcu úplnú odpoveď, môže príslušný cestujúci podať sťažnosť na údajné porušenie tohto nariadenia na akomkoľvek letisku, ktoré sa nachádza na území členského štátu, alebo sťažnosť týkajúcu sa akéhokoľvek letu z ktoréhokoľvek letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu alebo tretej krajiny na takéto letisko nachádzajúce sa na tomto území, môže každý cestujúci podať ktorémukoľvek vnútroštátnemu orgánu menovanému mimosúdneho riešenia sporov vymenovanému podľa odseku 3. Takéto sťažnosti sa môžu predložiť najskôr po uplynutí dvoch mesiacov od podania sťažnosti príslušnému dopravcovi, pokiaľ dopravca ešte neposkytol konečnú odpoveď na túto sťažnosť vo vopred určenej lehote stanovenej na najmenej jeden rok odo dňa, keď cestujúci predložil sťažnosť alebo nárok príslušnému dopravcovi. [PN 130]

4a.  Ak sa zistí, že letecká spoločnosť pochybila, orgán na vybavovanie sťažností informuje orgán presadzovania práva, ktorý v súlade s článkom 16a ods. 2 prijme opatrenie na zabezpečenie presadenia práva. [PN 131]

5.  Menovaný orgán do 7 dní od doručenia sťažnosti potvrdí jej prijatie a kópiu Keď bola menovanému orgánu doručená sťažnosť, upovedomí strany sporu hneď po tom, ako získa všetky dokumenty obsahujúce informácie, ktoré sa týkajú sťažnosti. Kópiu dokumentov, ktoré sa týkajú sťažnosti, zašle príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva. Lehota na poskytnutie konečnej odpovede sťažovateľovi nesmie byť dlhšia ako tri mesiace od jej doručenia 90 kalendárnych dní odo dňa, keď bol menovanému orgánu doručený cely spis sťažnosti.. Kópia konečnej odpovede sa poskytne aj vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva. [PN 132]

5a.  Leteckí dopravcovia oznámia svoje kontaktné údaje orgánom členských štátov, v ktorých pôsobia, menovaným podľa tohto článku, aby mohli byť kontaktovaní v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. [PN 133]

5b.  Ak sa uvádzajú dôvody súvisiace s bezpečnosťou podľa tohto nariadenia, dôkazné bremeno nesie príslušná letecká spoločnosť. [PN 134]

Článok 16 aa

Členské štáty zriadia dobre vybavené, bezplatné a nezávislé mediačné orgány, ktoré budú pomáhať riešiť spory medzi cestujúcimi a leteckými spoločnosťami a poskytovateľmi služieb v oblasti iných spôsobov dopravy. [PN 135]

Článok 16b

Spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou

1.  Komisia prostredníctvom výboru uvedeného v článku 16c podporuje dialóg a presadzuje spoluprácu medzi členskými štátmi týkajúci sa, čo sa týka vnútroštátneho výkladu a uplatňovania tohto nariadenia. [PN 136]

2.  Najneskôr do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roku členské štáty predložia Komisii každý rok správu o svojich činnostiach vrátane štatistických údajov uvedených v článku 16 ods. 5. Komisia môže rozhodnúť o otázkach riešených v týchto správach prostredníctvom vykonávacích aktov. Vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 16c. [PN 137]

3.  Príslušné informácie týkajúce sa vnútroštátneho výkladu a uplatňovania nariadenia zasielajú členské štáty pravidelne Komisii, ktorá ich v elektronickej forme sprístupní ostatným členským štátom.

4.  Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy preskúma prípady, keď sa vyskytnú rozdiely v uplatňovaní a presadzovaní akýchkoľvek ustanovení tohto nariadenia, a najmä týkajúce sa výkladu mimoriadnych okolností; a objasní ustanovenia nariadenia s cieľom podporiť spoločný prístup. Komisia môže na tento účel prijať odporúčanie po porade s výborom uvedeným v článku 16c.

5.  Vnútroštátne orgány presadzovania práva na žiadosť Komisie prešetrí konkrétny podozrivý postup jedného alebo viacerých leteckých dopravcov a o svojich zisteniach podá Komisii správu do 4 mesiacov od prijatia žiadosti.

5a.  Komisia a členské štáty zriadia mechanizmus platný pre celú Úniu, ktorý budú tvoriť všetky orgány vymenované podľa článku 16 a článku 16a, s cieľom zabezpečiť výmenu informácií o prípadoch porušenia tohto nariadenia, sankciách a najlepších postupoch v oblasti presadzovania práva medzi členskými štátmi. Komisia túto informáciu sprístupní všetkým členským štátom v elektronickej forme. [PN 138]

5b.  Vnútroštátne orgány presadzovania práva na požiadanie poskytnú Komisii informácie a príslušné dokumenty o jednotlivých prípadoch porušenia nariadenia. [PN 139]

5c.  Komisia na svojej webovej stránke najneskôr 1. mája 2015 uverejní a pravidelne aktualizuje zoznam všetkých leteckých dopravcov pôsobiacich v Únii, ktorí systematicky nedodržiavajú ustanovenia tohto nariadenia. Každý dopravca, bez ohľadu na veľkosť alebo pôvod, v súvislosti s ktorým Komisia získala dôkaz o prípadoch porušovania ustanovení tohto nariadenia podľa článku 16b ods. 5b, ktoré sa stali cestujúcim na viac ako desiatich rôznych letoch v jednom kalendárnom roku a ktoré sa týkajú viac ako jedného článku nariadenia, sa považuje za dopravcu systematicky nedodržiavajúceho nariadenie. [PN 140]

Článok 16c

Komitologický postup Postup vo výbore

1.  Komisii pomáha Výbor pre práva cestujúcich zložený z dvoch zástupcov každého členského štátu, z ktorých najmenej jeden bude zastupovať vnútroštátny orgán presadzovania práva. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

"

15a.  Dopĺňa sa tento článok:"

„Článok 16ca

Delegované akty

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16cb prijímať delegované akty a dopĺňať ich na úplný zoznam okolností, ktoré sa považujú za mimoriadne na základe práce vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie.“ [PN 141]

"

(15b)  Dopĺňa sa tento článok:"

„Článok 16cb

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16ca sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …(12). Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 16ca môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 16ca nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Táto lehota sa na návrh Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o dva mesiace.“ [PN 142]

"

16.  Článok 17 sa nahrádza takto:"

„Článok 17

Správa

Komisia do 1. januára 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní a výsledkoch tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o vplyv náhrady za dlhé meškania a obmedzenia ubytovania za dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností záležitosti spojené s interpretáciou mimoriadnych okolností, štatistiky zverejňované vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva o ich činnosti, a to aj o sankciách a zisteniach v oblasti podozrivých praktík porušovania nariadenia zo strany leteckých dopravcov, pokrok dosiahnutý pri vytváraní vnútroštátnych orgánov zodpovedných za mimosúdne riešenie sporov a činnosť týchto orgánov. Komisia podá správu aj o zvýšenej ochrane cestujúcich leteckej dopravy v letoch z tretích krajín uskutočňovaných dopravcami, ktorí nepatria do Únie Spoločenstva, v súvislosti s medzinárodnými dohodami o leteckej doprave. Komisia podá navyše správu o účinnosti prijatých opatrení a sankcií uložených orgánmi uvedenými v článku 16 a o možnej potrebe harmonizovaného prístupu. V prípade potreby sa k správe pripoja legislatívne návrhy.“ [PN 143]

"

17.  Príloha I k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha I k nariadeniu (ES) č. 261/2004.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 2027/97 sa mení takto:

1.  V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. Letecký Na všetkých letiskách v rámci Únie letecký dopravca Spoločenstva poskytne na letisku formulár sťažnosti, ktorý cestujúcemu umožní a pozemný odbavovací personál, ktorý koná v jeho mene, zriadia službu, prostredníctvom ktorej budú cestujúcim poskytovať formuláre sťažností, ktoré im umožnia bezodkladne po prílete podať sťažnosť týkajúcu sa poškodenej alebo zmeškanej batožiny. Letecký dopravca Spoločenstva rovnako rozdáva takýto formulár sťažnosti na žiadosť cestujúceho pri odbavovacích pultoch alebo pri služobných pultoch na letisku, prípadne na oboch miestach, a tento formulár sprístupní na svojej internetovej stránke. Tento formulár sťažnosti, ktorý môže mať formu správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR), prijíma letecký dopravca na letisku ako sťažnosť podľa článku 31 ods. 2 Montrealského dohovoru. Táto možnosť sa nemá vplyv na práva cestujúceho podať sťažnosť inými prostriedkami v lehotách stanovených predpísaných v Montrealskom dohovore.

2a.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví formu štandardizovanej žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom /postupom preskúmania uvedeným v článku 6f ods. 2. [PN 144]

"

2.  V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, preddavok na každého cestujúceho v prípade jeho smrti nesmie byť menší než ekvivalent 18 096 SDR v eurách. Komisii sa udeľuje právomoc prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 6c upraviť túto sumu s prihliadnutím na rozhodnutie Medzinárodnej organizácie civilného letectva podľa článku 24 ods. 2 Montrealského dohovoru. Každou úpravou vyššie uvedenej sumy sa zmení aj zodpovedajúca suma v prílohe.“

"

2a.  Do článku 5 sa dopĺňa tento odsek:"

„3a. V prípade straty, meškania alebo poškodenia batožiny letecké spoločnosti najprv odškodnia cestujúcich, s ktorými uzatvorili zmluvu, a to ešte pred tým, než budú môcť vzniesť nárok voči letiskám alebo poskytovateľom služieb, za ktorých nie sú nevyhnutne zodpovední.“ [PN 145]

"

3.  V odseku 1 článku 6 sa dopĺňa táto veta:"

„Komisii sa udeľuje právomoc prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 6c upraviť sumy uvedené v prílohe, okrem sumy uvedenej v článku 5 ods. 2, s prihliadnutím na rozhodnutie Medzinárodnej organizácie civilného letectva podľa článku 24 ods. 2 Montrealského dohovoru.“

"

4.  Vkladá sa tieto články:"

„Článok 6a

1.  Vždy, keď sa prepravujú zapísané invalidné vozíky, iné pomôcky uľahčujúce pohyblivosť alebo asistenčné pomôcky, letecký dopravca a jeho agenti upozornia cestujúcich na ich práva a každej zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivosťou podľa ustanovení článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2006* ponúknu bezplatne možnosť urobiť osobitné vyhlásenie o záujme podľa článku 22 ods. 2 Montrealského dohovoru v čase rezervácie a najneskôr keď sa pomôcky odovzdávajú dopravcovi. Komisia prijme delegované akty, v ktorých stanoví vzorový formulár pre takéto vyhlásenie o záujme. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 6f ods. 2. [PN 146]

2.  V prípade zničenia, straty alebo poškodenia pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť je zodpovednosť leteckého dopravcu obmedzená na sumu uvedenú osobou v čase, keď sa zapísané pomôcky uľahčujúce pohyblivosť odovzdávajú leteckému dopravcovi Spoločenstva.

3.  Ak v preprave dôjde k zničeniu, strate, poškodeniu alebo meškaniu zapísaných invalidných vozíkov, iných pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť alebo asistenčných pomôcok, je letecký dopravca Spoločenstva zodpovedný za zaplatenie sumy neprekračujúcej sumu uvedenú cestujúcim; pokiaľ nepreukáže, že nárokovaná suma je väčšia než skutočný záujem osoby na dodaní v mieste určenia.

3a.  Letecké spoločnosti musia zabezpečiť, aby cestujúci mali možnosť bezplatne používať svoje invalidné vozíky a detské kočíky až po odletový východ, pričom naspäť ich dostanú pri dverách lietadla. Ak to nie je z bezpečnostných dôvodoch možné, letecké spoločnosti musia pre používateľov invalidných vozíkov zabezpečiť inú bezplatnú možnosť pohybu po letiskovom termináli až do momentu, keď si môžu vyzdvihnúť svoj invalidný vozík. Ak sa tieto bezpečnostné dôvody týkajú priamo samotného terminálu, za poskytnutie náhradnej možnosti pohybu uvedenej v tomto odseku je zodpovedný riadiaci orgán letiska. [PN 147]

Článok 6b

1.  Vnútroštátny orgán presadzovania práva menovaný podľa článku 16 nariadenia 261/2004 zabezpečí dodržiavanie tohto nariadenia. Na tento účel monitoruje:

   podmienky zmlúv o leteckej doprave;
   sústavne ponúka osobitné vyhlásenie záujmu pre zapísané pomôcky uľahčujúce pohyblivosť a príslušnú výšku náhrady v prípade ich poškodenia;
   prípadné vyplatenie preddavku podľa článku 5 ods. 1;
   uplatňovanie článku 6.

2.  Na účel monitorovania ochrany cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých cestujúcich v prípade poškodenia ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť alebo asistenčných pomôcok vnútroštátny orgán presadzovania práva posúdi a zohľadní aj informácie o sťažnostiach týkajúcich sa pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť predložených orgánom menovaným podľa článku 16a nariadenia (ES) č. 261/2004. [PN 148]

3.  Sankcie uložené členskými štátmi za porušenie tohto nariadenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

4.  Vnútroštátne orgány presadzovania práva vo svojich výročných správach podľa článku 16 ods. 6 nariadenia 261/2004 uverejnia aj štatistické údaje o svojej činnosti a o sankciách uložených v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia.

Článok 6c

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa prenáša na Komisiu na základe podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomocí Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 1 sa Komisii poskytuje udeľuje na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia obdobie piatich rokov od …(13). Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PN 149]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 1 nadobudne účinnosť len vtedy, ak v lehote 2 mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predlžuje o dva mesiace.

Článok 6d

1.  Zatiaľ čo leteckí Leteckí dopravcovia môžu neobmedzene komerčne stanovovať podmienky týkajúce sa prepravy povolenej batožiny, musia jasne uviesť, pri rezervácii na začiatku procesu rezervácie vo všetkých použitých distribučných kanáloch vrátane počítačových rezervačných systémov a pri odbavovacích pultoch (vrátane samoobslužných odbavovacích strojov), jasne uvedú maximálnu povolenú batožinu, ktorú si cestujúci môžu vziať so sebou do lietadla, a ktorú si môžu uložiť do nákladného priestoru pri každom lete, ktorá je v cene letenky, vrátane akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa počtu predmetov kusov batožiny, ktoré by sa uplatnili sa uplatnia v rámci danej povolenej batožiny. V prípade, že sa uplatňujú dodatočné poplatky, a akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa nákupov z letiska. Leteckí dopravcovia jasne, transparentne a jednoznačne informujú o podrobnostiach o dodatočných poplatkoch uplatniteľných za prepravu batožiny, leteckí dopravcovia musia jasne uviesť podrobnosti týkajúce sa týchto poplatkov pri rezervácii na začiatku procesu rezervácie a na požiadanie na letisku. Základné cestovné služby a dodatočné poplatky musia byť jasne identifikovateľné a musia sa dať kúpiť oddelene. [PN 150]

1a.  Cestujúci si môžu na palubu lietadla bezplatne zobrať základné osobné veci, ako sú kabáty a kabelky, vrátane minimálne jednej štandardizovanej tašky s nákupmi z letiska, nad rámec predpísaného maximálneho množstva príručnej batožiny. [PN 151]

1b.  Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1107/2006, množstvo povolenej príručnej batožiny môže byť vyjadrené maximálnymi rozmermi alebo maximálnou váhou celkovej povolenej príručnej batožiny na jedného cestujúceho, alebo oboma spôsobmi, no bez obmedzenia konkrétneho počtu kusov príručnej batožiny. [PN 152]

2.  V prípade, že mimoriadne okolnosti, napr. bezpečnostné dôvody alebo zmena typu lietadla po rezervácii, zabraňujú preprave predmetov, ktoré sú súčasťou povolenej príručnej batožiny, v kabíne pre cestujúcich, letecký dopravca ich môže prepraviť v nákladnom priestore lietadla, avšak bez dodatočných nákladov pre cestujúceho. Letecký dopravca môže uvedené kusy batožiny prepraviť v nákladnom priestore lietadla, ak mimoriadne okolnosti súvisiace s bezpečnosťou a osobitné vlastnosti lietadla vylučujú prepravu na palube lietadla. V týchto prípadoch sa neuplatňujú žiadne dodatočné poplatky. [PN 153]

2a.  V prípade, že príručná batožina sa pred nástupom do lietadla alebo odletom lietadla preloží z paluby do batožinového priestoru, musí sa odovzdať cestujúcemu pri vystúpení z lietadla, tak ako príručná batožina. [PN 154]

3.  Tieto práva nemajú vplyv na obmedzenia týkajúce sa príručnej batožiny stanovené EÚ a v medzinárodných pravidlách bezpečnostnej ochrany, akými sú napríklad nariadenia (ES) č. 300/2008 a (ES) č. 820/2008.

Článok 6e

1.  Letecký dopravca Spoločenstva Únie povolí cestujúcemu prepravovať hudobný nástroj v kabíne lietadla pre cestujúcich za podmienky dodržania príslušných bezpečnostných predpisov a technických špecifikácií a obmedzení predmetného lietadla. Hudobné nástroje sa prijímajú na prepravu v kabíne lietadla za podmienky, že sa môžu bezpečne uložiť vo vhodnom batožinovom priestore v kabíne alebo pod príslušným sedadlom cestujúceho. Letecký dopravca môže rozhodnúť, že Keď je hudobný nástroj prijatý na prepravu v kabíne lietadla, je súčasťou maximálne povolenej príručnej batožiny a neprepravuje sa navyše k nej. Letecký dopravca môže rozhodnúť o uplatnení ďalších poplatkov za ďalšiu prepravovanú príručnú batožinu okrem tohto nástroja. [PN 155]

2.  Ak je hudobný nástroj príliš veľký pre bezpečné uloženie vo vhodnom batožinovom priestore v kabíne alebo pod príslušným sedadlom cestujúceho, letecký dopravca môže požadovať zaplatenie tarifnej ceny druhej letenky, keď sa tento hudobný nástroj prepravuje ako príručná batožina na druhom sedadle. Takáto tarifná cena druhej letenky nepodlieha platbe príslušných letiskových poplatkov. Ak je druhé sedadlo predané, letecký dopravca vyvinie primerané úsilie, aby sa dotyčný cestujúci a hudobný nástroj umiestnili na sedadlá vedľa seba. Hudobné nástroje sa prepravujú vo vykurovanom batožinovom priestore lietadla, ak je k dispozícii a ak je potrebný, za podmienky dodržania príslušných bezpečnostných predpisov, priestorových obmedzení a technických špecifikácií dotknutého lietadla. Letecký dopravca vo svojich podmienkach jasne uvedie, na základe čoho sa budú hudobné nástroje prepravovať, a uplatniteľné poplatky. [PN 156]

2a.  Hudobné nástroje sa prepravujú vo vykurovanom batožinovom priestore lietadla, ak je k dispozícii a ak je potrebný, za podmienky dodržania príslušných bezpečnostných predpisov, priestorových obmedzení a technických špecifikácií dotknutého lietadla. Leteckí dopravcovia zabezpečia osobitné štítky na jasné označenie hudobných nástrojov, aby sa s nimi zaobchádzalo s potrebnou starostlivosťou. Ako náklad lietadla sú prípustné len nástroje riadne zabalené v pevnom a/alebo tvrdom obale osobitne určenom pre takéto predmety. [PN 157]

2b.  Letecký dopravca pri rezervácii a vo svojich podmienkach jasne uvedie pravidlá, na základe ktorých sa budú hudobné nástroje prepravovať, vrátane uplatniteľných poplatkov, priestorov na prepravu hudobných nástrojov dostupných v príslušnom lietadle a rozmerov týchto priestorov. Ak je nutná rezervácia druhého sedadla, cestujúcim sa musí ponúknuť možnosť rezervácie tohto druhého sedadla cez internet. [PN 158]

Článok 6f

1.  Komisii pomáha Výbor pre práva cestujúcich. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

____________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1). [PN 159]

"

5.  Článok 7 sa nahrádza takto:"

„Článok 7

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 1. januára 2017 správu o fungovaní a výsledkoch tohto nariadenia. V prípade potreby sa k správe pripoja legislatívne návrhy.“

"

6.  Príloha k nariadeniu 2027/97 sa nahrádza prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

„Príloha: neúplný úplný zoznam okolností, ktoré sa považujú za mimoriadne na účely tohto nariadenia [PN 160]

1.  Za mimoriadne okolnosti sa považujú tieto:

i.  prírodné katastrofy, ktoré znemožňujú bezpečné prevádzkovanie letov;

ii.  technické problémy, ktoré nepatria do obvyklej letovej prevádzky lietadla, napr. zistenie chyby počas predmetnej letovej prevádzky, ktorá bráni bežnému pokračovaniu letovej činnosti; alebo skrytá výrobná chyba odhalená majú vplyv na lietadlo a sú priamo spôsobené skrytou výrobnou chybou, oficiálne potvrdenou výrobcom alebo príslušným orgánom, a odhalenou pri kontrole údržby pred letom alebo po uvoľnení lietadla do prevádzky, ktorá rušivo zasahuje do letovej bezpečnosti; [PN 161]

iia.  poškodenie spôsobené nárazom vtákov; [PN 162]

iii.  bezpečnostné riziká vojny, politické nepokoje a sabotážne alebo teroristické činy, ktoré znemožňujú bezpečnú letovú prevádzku; [PN 163]

iv.  zdravotné riziká ohrozujúce život alebo núdzové zdravotné situácie, ktoré si vyžadujú prerušenie alebo odklon dotyčného letu; [PN 164]

v.  nepredvídané obmedzenia manažmentu letovej prevádzky alebo nepredvídané uzavretie vzdušného priestoru alebo letiska, a to aj uzavretie vzletovej a pristávacej dráhy orgánmi; [PN 165]

vi.  meteorologické podmienky, ktoré sú nezlučiteľné s letovou bezpečnosťou alebo spôsobili poškodenia lietadla počas letu alebo na odbavovacej ploche po uvoľnení lietadla do prevádzky, a znemožňujú tak prevádzku lietadla; a [PN 166]

vii.  nepredvídané pracovné spory u prevádzkujúceho leteckého dopravcu alebo dôležitých poskytovateľov služieb, ako sú letiská a poskytovatelia letových navigačných služieb.“ [PN 167]

2.  Za mimoriadne okolnosti sa nepovažujú tieto:

i.  technické problémy, ktoré patria do bežnej prevádzky lietadla, napr. problém zistený počas štandardnej údržby alebo počas predletovej kontroly lietadla, alebo ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho vykonania takejto údržby alebo predletovej kontroly; a

ii.  nedostupnosť letovej posádky alebo palubných sprievodcov (ak nebola spôsobená pracovnými spormi). [PN 168]

PRÍLOHA II

„PRÍLOHA

Zodpovednosť leteckého dopravcu za cestujúcich a ich batožinu

Tieto informácie sumarizujú pravidlá zodpovednosti uplatňované leteckými dopravcami Spoločenstva a vyžadované právnymi predpismi EÚ a Montrealským dohovorom.

Náhrada v prípade smrti alebo zranenia

Nie sú žiadne finančné limity týkajúce sa zodpovednosti za zranenie alebo smrť cestujúceho spôsobené nehodou na palube lietadla alebo počas akýchkoľvek činností nástupu do lietadla a výstupu z lietadla. V prípade škôd do výšky 113 100 SDR (približná čiastka v miestnej mene) nemôže dopravca vylúčiť alebo obmedziť svoju zodpovednosť. Nad túto čiastku nie je letecký dopravca zodpovedný, ak preukáže, že škoda nebola spôsobená jeho nedbalosťou alebo inou chybou, alebo že bola spôsobená výlučne nedbalosťou alebo chybou tretej strany.

Preddavky

Ak je cestujúci usmrtený alebo zranený, letecký dopravca musí do 15 dní od identifikácie osoby oprávnenej na náhradu vyplatiť preddavok, aby boli zabezpečené bezprostredné ekonomické potreby. V prípade smrti nesmie byť tento preddavok nižší než 18 096 SDR (približná čiastka v miestnej mene).

Meškanie pri preprave cestujúcich

V prípade meškania pri preprave cestujúcich je letecký dopravca zodpovedný za škody, pokiaľ neuskutočnil všetky náležité opatrenia, aby sa škode vyhol, alebo pokiaľ nebolo možné také opatrenia uskutočniť. Zodpovednosť za meškanie cestujúcich je obmedzená na 4 694 SDR (približná čiastka v miestnej mene).

Strata, poškodenie alebo meškanie batožiny

V prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny je letecký dopravca zodpovedný za škodu do výšky 1 113 SDR (približná čiastka v miestnej mene); limit náhrady sa uplatňuje za cestujúceho a nie za jeden kus zapísanej batožiny, pokiaľ medzi dopravcom a cestujúcim nebol dohodnutý vyšší limit osobitným vyhlásením o záujme. Letecký dopravca nie je zodpovedný za poškodenú alebo stratenú batožinu, ak je škoda alebo strata spôsobená samotnou kvalitou alebo chybou batožiny. Letecký dopravca nie je zodpovedný za zmeškanú batožinu, ak prijal všetky primerané opatrenia, aby zabránil škode vyplývajúcej z meškania batožiny, alebo ak nebolo možné takéto opatrenia prijať. V prípade príručnej batožiny vrátane osobných vecí je letecká spoločnosť zodpovedná iba v prípade, keď škoda vznikla jej chybou.

Vyššie limity pre batožinu

Cestujúci môže uplatniť vyššie limity zodpovednosti, ak najneskôr pri odbavení odovzdá osobitné vyhlásenie a uhradí doplatok, pokiaľ sa požaduje. Tento doplatok vychádza z tarify spojenej s dodatočnými nákladmi vzniknutými v preprave a poistení predmetnej batožiny nad limit zodpovednosti vo výške 1 131 SDR. Tarifa sa na požiadanie sprístupní cestujúcim. Zdravotne postihnutým cestujúcim a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou sa systematicky ponúka bezplatná možnosť urobiť osobitné vyhlásenie záujmu na prepravu ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť.

Lehoty na reklamáciu batožiny

Ak je batožina poškodená, zmeškaná, stratená alebo zničená, musí to cestujúci vo všetkých prípadoch čo najskôr písomne oznámiť leteckému dopravcovi a reklamovať ju u neho. V prípade poškodenia batožiny sa uplatňuje lehota na reklamáciu do 7 dní a v prípade zmeškania do 21 dní, v oboch prípadoch odo dňa, kedy bola batožina daná cestujúcemu k dispozícii. Aby sa tieto lehoty splnili bez problémov, letecký dopravca musí cestujúcim poskytnúť možnosť vyplniť formulár sťažnosti na letisku. Tento formulár sťažnosti, ktorý môže mať aj formu správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR), musí letecký dopravca prijať na letisku ako reklamáciu.

Zodpovednosť zmluvných a skutočných dopravcov

Ak letecký dopravca, ktorý skutočne vykonáva let, nie je totožný so zmluvným leteckým dopravcom, cestujúci má právo adresovať sťažnosť alebo uplatniť nárok na náhradu škody u oboch dopravcov. Zahŕňa to prípady, keď osobitné vyhlásenie záujmu na dodaní bolo dohodnuté so skutočným dopravcom.

Lehota týkajúca sa žaloby

Súdne žaloby týkajúce sa náhrady škody musia byť podané do dvoch rokov od dátumu príletu lietadla alebo od dátumu, kedy malo lietadlo priletieť.

Základ pre informácie

Základom pre pravidlá uvedené vyššie je Montrealský dohovor z 28. mája 1999, ktorý je v Spoločenstve vykonávaný nariadením (ES) č. 2027/97 (zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 889/2002 a nariadením (EÚ) č. xxx) a vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov.“

(1)Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 115.
(2)Ú. v. EÚ C , , s. .
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 5. februára 2014.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EHS L 46, 17.2.2004, s.1).
(5)Nariadenie Rady (ES) č. 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (Ú. v. ES L 285, 17.10.1997, s. 1).
(6)Smernica Rady z 13. júna 1990, o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb (Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59).
(7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 65).
(8)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 1)
(10)Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.
(11)Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.
(12) Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(13) Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia