Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0360(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0481/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0481/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.24

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0093

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 586kWORD 270k
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***I
P7_TA(2014)0093A7-0481/2013
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0744),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0413/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0481/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 55.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας
P7_TC1-COD(2012)0360

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Έπειτα από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων(3)

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000(4) δημιουργήθηκε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας. Καθορίστηκε ποιο κράτος μέλος είναι αρμόδιο για την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, θεσπίστηκαν ενιαίοι κανόνες για το εφαρμοστέο δίκαιο και ρυθμίστηκε η αναγνώριση και η εκτέλεση των σχετικών με την αφερεγγυότητα αποφάσεων, καθώς και ο συντονισμός της κύριας και της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας.

(2)  Η έκθεση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000(5) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι γενικά ο κανονισμός λειτουργεί ικανοποιητικά, αλλά είναι σκόπιμο να βελτιωθεί η εφαρμογή ορισμένων διατάξεών του προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική διαχείριση των διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας.

(3)  Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 θα πρέπει να περιλάβει τις διαδικασίες με τις οποίες προωθείται η διάσωση οικονομικά βιώσιμου οφειλέτη που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν οι υγιείς εταιρίες και να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες. Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να περιλάβει, ιδίως, τις διαδικασίες που προβλέπουν την αναδιάρθρωση οφειλέτη σε προ-πτωχευτικό στάδιο ή επιτρέπουν στην υπάρχουσα διοίκηση να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της. Ο κανονισμός θα πρέπει να περιλάβει επίσης και τις διαδικασίες που προβλέπουν απαλλαγή από χρέη για καταναλωτές και αυτοαπασχολούμενους που δεν πληρούν τα κριτήρια του ισχύοντος κανονισμού. [Τροπολογία 1]

(4)  Οι κανόνες δικαιοδοσίας για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας θα πρέπει να διευκρινιστούν, ενώ το δικονομικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό της δικαιοδοσίας θα πρέπει να βελτιωθεί. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί ρητός κανόνας για τη δικαιοδοσία σε σχέση με αγωγές που απορρέουν άμεσα από διαδικασίες αφερεγγυότητας ή και έχουν στενή σχέση με αυτές. [Τροπολογία 2]

(5)  Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αφερεγγυότητας στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να καταργηθεί η απαίτηση η δευτερεύουσα διαδικασία να είναι διαδικασία εκκαθάρισης. Επίσης, το δικαστήριο θα πρέπει να μπορεί να απορρίψει την αίτηση έναρξης δευτερεύουσας διαδικασίας, αν δεν είναι απαραίτητη για την προστασία των συμφερόντων των τοπικών πιστωτών. Ο συντονισμός κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας θα πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως απαιτώντας από τα εμπλεκόμενα δικαστήρια να συνεργάζονται.

(6)  Προκειμένου να βελτιωθούν οι πληροφορίες που παρέχονται στους εμπλεκόμενους πιστωτές και δικαστήρια και να αποτραπεί η έναρξη παράλληλων διαδικασιών αφερεγγυότητας, θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν τις αποφάσεις που αφορούν διασυνοριακές υποθέσεις αφερεγγυότητας σε δημόσιο μητρώο προσπελάσιμο στο κοινό. Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τη διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν τυποποιημένα έγγραφα για την αναγγελία απαιτήσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αλλοδαποί πιστωτές και να μειωθούν οι δαπάνες μετάφρασης.

(7)  Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον συντονισμό των διαδικασιών που αφορούν διαφορετικά μέλη του ίδιου ομίλου εταιριών. Οι σύνδικοι πτώχευσης και τα δικαστήρια που συμμετέχουν στις διάφορες διαδικασίες αφερεγγυότητας θα πρέπει να υπέχουν καθήκον συνεργασίας και ενημέρωσης. Επίσης, όλοι οι εμπλεκόμενοι σύνδικοι πτώχευσης θα πρέπει να διαθέτουν τα διαδικαστικά μέσα που θα τους επιτρέπουν να προτείνουν σχέδιο διάσωσης για τις εταιρίες του ομίλου για τις οποίες έχει αρχίσει διαδικασία αφερεγγυότητας και να ζητούν, εφόσον απαιτείται, αναστολή της διαδικασίας αφερεγγυότητας για εταιρία διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν διοριστεί. Ο ορισμός της έννοιας «όμιλος εταιριών» θα πρέπει να νοηθεί ότι περιορίζεται στην αφερεγγυότητα και δεν επηρεάζει τις εταιρικές πτυχές που αφορούν τους ομίλους. [Τροπολογία 3. Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου]

(8)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία προσαρμογή του κανονισμού στις τροποποιήσεις του εγχώριου δικαίου αφερεγγυότητας τις οποίες κοινοποιούν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση των παραρτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμη και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν προετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(9)  Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000, ενδείκνυται να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6).

(10)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)  Η τροποποίηση του κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει τους κανόνες για την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων από αφερέγγυες εταιρίες, όπως έχουν ερμηνευθεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-454/09 Επιτροπή κατά Ιταλίας «New Interline»). Αν η πλήρης ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης δεν είναι δυνατή, διότι η εντολή ανάκτησης αφορά εταιρία για την οποία έχει αρχίσει διαδικασία αφερεγγυότητας, η διαδικασία αυτή θα πρέπει αναγκαστικά να είναι διαδικασία εκκαθάρισης και να οδηγεί στην οριστική παύση των δραστηριοτήτων του δικαιούχου και στη ρευστοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.

(12)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, [το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη θέσπιση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού]/[με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού, δεν δεσμεύονται από αυτόν και δεν υπόκεινται στην εφαρμογή του].

(13)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και συνεπώς δεν δεσμεύεται από αυτόν και δεν υπόκειται στην εφαρμογή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στην αιτιολογική σκέψη 2, η παραπομπή στο άρθρο 65 αντικαθίσταται από παραπομπή στο άρθρο 81.

2)  Στις αιτιολογικές σκέψεις 3, 5, 8, 11, 12, 14 και 21, ό όρος «Κοινότητα» αντικαθίσταται από τον όρο «Ένωση».

3)  Η αιτιολογική σκέψη 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(4) Για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, απαιτείται να μην υπάρχουν κίνητρα για τα μέρη να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία ή τις νομικές διαφορές τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο επιδιώκοντας να βελτιώσουν τη νομική τους θέση εις βάρος του συνόλου των πιστωτών («forum shopping»).».

"

4)  Η αιτιολογική σκέψη 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιέχει διατάξεις που διέπουν τη δικαιοδοσία για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας και διαδικασιών που απορρέουν άμεσα από τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και έχουν στενή σχέση με αυτές. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διατάξεις για την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται στις διαδικασίες αυτές και διατάξεις για το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο σε διαδικασίες αφερεγγυότητας. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες για τον συντονισμό των διαδικασιών αφερεγγυότητας που αφορούν τον ίδιο οφειλέτη ή διαφορετικά μέλη του ίδιου ομίλου εταιριών.».

"

5)  Η αιτιολογική σκέψη 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(7) Πτωχεύσεις, πτωχευτικοί συμβιβασμοί και άλλες ανάλογες διαδικασίες και αγωγές που συνδέονται με αυτές εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου*. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να διέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Κατά την ερμηνεία του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγονται τα κανονιστικά κενά μεταξύ των δύο πράξεων.»

_________________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1).».

"

6)  Η αιτιολογική σκέψη 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(9) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις διαδικασίες αφερεγγυότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οποίες προβλέπει ο παρών κανονισμός, ανεξάρτητα από το αν ο οφειλέτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έμπορος ή ιδιώτης. Οι εν λόγω διαδικασίες αφερεγγυότητας απαριθμούνται εξαντλητικά στο παράρτημα Α. Εφόσον μια εθνική διαδικασία περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς να ελέγχεται από τα δικαστήρια άλλου κράτους μέλους αν πληρούνται οι προϋποθέσεις τις οποίες προβλέπει ο παρών κανονισμός. Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων που διέπονται από την οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, καθώς και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, λόγω του ότι υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς και επειδή οι εθνικές αρχές ελέγχου διαθέτουν, μέχρις ενός βαθμού, ιδιαίτερα ευρείες εξουσίες παρέμβασης.

_________________________

* Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15).».

"

7)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη 9α:"

«(9α) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επεκταθεί σε διαδικασίες που προωθούν τη διάσωση οικονομικά βιώσιμου οφειλέτη που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν οι υγιείς επιχειρήσεις και να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες. Θα πρέπει να επεκταθεί, ιδίως, σε διαδικασίες που προβλέπουν την αναδιάρθρωση οφειλέτη σε προ-πτωχευτικό στάδιο, σε διαδικασίες που επιτρέπουν στην υφιστάμενη διοίκηση να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της και σε διαδικασίες που προβλέπουν την απαλλαγή καταναλωτών και αυτοαπασχολουμένων από χρέη. Δεδομένου ότι αυτές οι διαδικασίες δεν συνεπάγονται αναγκαστικά τον διορισμό συνδίκου πτώχευσης, θα πρέπει να εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό, εφόσον διεξάγονται υπό δικαστικό έλεγχο ή εποπτεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος "έλεγχος" θα πρέπει να περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες το δικαστήριο παρεμβαίνει μόνο μετά την άσκηση ενδίκου μέσου από πιστωτή ή άλλο ενδιαφερόμενο.». [Τροπολογία 3]

"

8)  Η αιτιολογική σκέψη 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«(10) Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας δεν απαιτούν την παρέμβαση δικαστικής αρχής. Η έκφραση "δικαστήριο" στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται εν ευρεία εννοία και να περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο ή φορέα που έχει την εξουσία βάσει του εθνικού δικαίου να κηρύσσει την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι διαδικασίες (περιλαμβανομένων των πράξεων και των διατυπώσεων που επιτάσσει ο νόμος) δεν θα πρέπει μόνο να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αλλά και να είναι επίσημα αναγνωρισμένες και να παράγουν έννομες συνέπειες στο κράτος μέλος έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας.». [Τροπολογία 4]

"

8a)  Η αιτιολογική σκέψη 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(11) Ο παρών κανονισμός παραδέχεται το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα των σημαντικών διαφορών που υπάρχουν όσον αφορά το ουσιαστικό δίκαιο, δεν είναι πρακτικό να καθιερωθεί μια ενιαία διαδικασία αφερεγγυότητας γενικής εφαρμογής για ολόκληρη την Κοινότητα Ένωση. Για το λόγο αυτό, η άνευ εξαιρέσεων εφαρμογή του δικαίου του κράτους έναρξης της διαδικασίας θα οδηγούσε συχνά σε δυσκολίες. Αυτό ισχύει ιδίως για τα δικαιώματα ασφαλείας, τα οποία διαφέρουν σημαντικά στα κράτη μέλη στην Ένωση. Επιπλέον, τα προνόμια που διαθέτουν ορισμένοι πιστωτές στη διαδικασία αφερεγγυότητας είναι επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύ τελείως διαφορετικά. Τα μέτρα περαιτέρω εναρμόνισης πρέπει επίσης να θεσπίσουν προνόμια των εργαζομένων. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή με δύο τρόπους.προβλέπει, Αφενός, ότι θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες για το εφαρμοστέο δίκαιο σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα σημαντικών δικαιωμάτων και νομικών καταστάσεων (π.χ. εμπράγματα δικαιώματα και συμβάσεις εργασίας) και,. Αφετέρου, ότι παράλληλα με την κύρια διαδικασία αφερεγγυότητας γενικής εφαρμογής, θα πρέπει να επιτρέπεται και η εφαρμογή εθνικών διαδικασιών που αφορούν μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο κράτος έναρξης.». [Τροπολογία 5]

"

9)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:"

«(12α)Πριν την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας, το αρμόδιο δικαστήριο θα πρέπει να εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν το κέντρο των κύριων συμφερόντων του ή η εγκατάσταση του οφειλέτη βρίσκεται πράγματι εντός της δικαιοδοσίας του. Αν από τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης γεννώνται αμφιβολίες σχετικά με τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, το δικαστήριο θα πρέπει να ζητεί από τον οφειλέτη να προσκομίσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του και, εφόσον απαιτείται, να δώσει στους πιστωτές του οφειλέτη τη δυνατότητα να προβάλουν τις απόψεις τους για το ζήτημα της δικαιοδοσίας. Επίσης, οι πιστωτές θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα κατά της απόφασης περί έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας.».

"

10)  Η αιτιολογική σκέψη 13 διαγράφεται.

11)  Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις 13α και 13β:"

«(13α)Το «κέντρο των κύριων συμφερόντων» εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου τεκμαίρεται ότι είναι ο τόπος της καταστατικής του έδρας. Το τεκμήριο αυτό θα πρέπει να είναι μαχητό, ιδίως αν η κεντρική διοίκηση εταιρίας βρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος της καταστατικής της έδρας και από συνολική αξιολόγηση όλων των κρίσιμων παραγόντων προκύπτει, κατά τρόπο αναγνωρίσιμο από τους τρίτους, ότι το πραγματικό κέντρο διαχείρισης και εποπτείας της εταιρίας, καθώς και διαχείρισης των συμφερόντων της βρίσκονται στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος. Αντιθέτως, αν οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και την εποπτεία εταιρίας βρίσκονται στον τόπο της καταστατικής έδρας και οι διαχειριστικές αποφάσεις λαμβάνονται εκεί κατά τρόπο αναγνωρίσιμο από τους τρίτους, το τεκμήριο θα πρέπει να καθίσταται αμάχητο. [Τροπολογία 6].

   (13β) Τα δικαστήρια του κράτους μέλους έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας θα πρέπει να έχουν δικαιοδοσία και για αγωγές που απορρέουν άμεσα από τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και έχουν στενή σχέση με αυτές, όπως οι αγωγές διάρρηξης. Εάν η σχετική αγωγή είναι συναφής με άλλη αγωγή που θεμελιώνεται στο γενικό αστικό και εμπορικό δίκαιο, ο σύνδικος πτώχευσης θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσει και τις δύο αγωγές στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου, αν κρίνει ότι αυτό είναι περισσότερο αποτελεσματικό. Τούτο θα μπορούσε να συμβεί, για παράδειγμα, αν ο σύνδικος πτώχευσης επιθυμεί να σωρεύσει αγωγή για την ευθύνη μέλους διοικητικού συμβουλίου βάσει του δικαίου αφερεγγυότητας με αγωγή βάσει του εταιρικού δικαίου ή του γενικού δικαίου των αδικοπραξιών.

"

12)  Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις:"

«(19α)Η δευτερεύουσα διαδικασία μπορεί επίσης να παρακωλύσει την αποτελεσματική διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας. Συνεπώς, το δικαστήριο έναρξης της δευτερεύουσας διαδικασίας θα πρέπει να μπορεί, μετά από αίτηση του συνδίκου πτώχευσης, να αναστείλει ή να απορρίψει, κατόπιν αίτησης του συνδίκου, την έναρξη, αν η δευτερεύουσα διαδικασία δεν είναι απαραίτητη για την προστασία των συμφερόντων των τοπικών πιστωτών. Αυτό θα πρέπει να ισχύει, ιδίως, αν ο σύνδικος πτώχευσης συμφωνεί, δεσμεύοντας την πτωχευτική περιουσία, ότι οι τοπικοί πιστωτές θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης όπως και αν είχε κινηθεί δευτερεύουσα διαδικασία και ότι θα εφαρμοστούν οι κανόνες κατάταξης του κράτους μέλους στο οποίο ζητήθηκε η έναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας κατά τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο εν λόγω κράτος μέλος. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στον σύνδικο πτώχευσης τη δυνατότητα να αναλαμβάνει ανάλογες δεσμεύσεις και να θεσπίζει αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει να εκπληρώνουν οι δεσμεύσεις αυτές. [Τροπολογία 7]

   (19β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική προστασία των τοπικών συμφερόντων, o σύνδικος πτώχευσης της κύριας διαδικασίας δεν θα πρέπει να μπορεί να προβαίνει σε καταχρηστική ρευστοποίηση ή μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο κράτος μέλος όπου υπάρχει εγκατάσταση, ιδίως με σκοπό να αποτρέψει τη δυνατότητα να ικανοποιηθούν αποτελεσματικά τα τοπικά συμφέροντα, εάν αρχίσει στη συνέχεια δευτερεύουσα διαδικασία. Οι τοπικοί πιστωτές θα πρέπει επίσης να έχουν δικαίωμα να ζητούν από ένα δικαστήριο να λάβει προστατευτικά μέτρα σε περίπτωση κατά την οποία o σύνδικος πτώχευσης δεν φαίνεται να είναι σε θέση να τηρήσει τις δεσμεύσεις.». [Τροπολογία 8]

"

13)  Η αιτιολογική σκέψη 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(20) Οι κύριες και οι δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας δεν μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων παρά μόνον εάν όλες οι παράλληλες εκκρεμείς διαδικασίες είναι συντονισμένες. Βασική προϋπόθεση για τον σκοπό αυτό είναι να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συνδίκων πτώχευσης και δικαστηρίων, ιδίως με την επαρκή ανταλλαγή πληροφοριών. Για να εξασφαλιστεί ο δεσπόζων ρόλος της κύριας διαδικασίας, ο σύνδικος πτώχευσης της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να διαθέτει διάφορες δυνατότητες παρέμβασης στις δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας που εκκρεμούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο σύνδικος πτώχευσης θα πρέπει να μπορεί, ιδίως, να προτείνει πρόγραμμα εξυγίανσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή να ζητήσει την αναστολή της εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων στη δευτερεύουσα διαδικασία αφερεγγυότητας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, οι σύνδικοι πτώχευσης και τα δικαστήρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας σε διασυνοριακές υποθέσεις αφερεγγυότητας οι οποίες περιέχονται στις αρχές και στις κατευθυντήριες γραμμές για την επικοινωνία και τη συνεργασία τις οποίες υιοθετούν ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δικαίου αφερεγγυότητας.».

"

14)  Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις:"

«(20α)Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών αφερεγγυότητας που αφορούν διαφορετικές εταιρίες μέλη ομίλου εταιριών. Αν κινηθούν διαδικασίες αφερεγγυότητας για περισσότερες εταιρίες του ίδιου ομίλου, οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να συντονίζονται αποτελεσματικά, κυρίως με σκοπό να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να τεθεί σε κίνδυνο η συνέχιση των δραστηριοτήτων των άλλων μελών του ομίλου από την αφερεγγυότητα μίας εταιρείας του ομίλου. Κατά συνέπεια, οι διάφοροι σύνδικοι πτώχευσης και τα εμπλεκόμενα δικαστήρια θα πρέπει να υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις συνεργασίας και ενημέρωσης όπως και στην περίπτωση κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας που αφορούν τον ίδιο οφειλέτη. Επιπλέον, ο σύνδικος που διορίζεται σε διαδικασία σχετική με ένα μέλος ομίλου εταιριών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει σχέδιο διάσωσης σε διαδικασία σχετική με άλλο μέλος του ίδιου ομίλου, εφόσον το μέσο αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο αφερεγγυότητας. [Τροπολογία 10]

   (20aa) Η καθιέρωση διαδικασιών ομαδικού συντονισμού θα πρέπει να ενισχύει ιδίως την αναδιάρθρωση ενός ομίλου και/ή των μελών του, διευκολύνοντας τον ευέλικτο συντονισμό της διεξαγωγής της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Οι διαδικασίες ομαδικού συντονισμού δεν θα πρέπει να δεσμεύουν τις επιμέρους διαδικασίες αλλά αντιθέτως να λειτουργούν ως μέτρο αναφοράς για τα ληπτέα στο πλαίσιο των επιμέρους διαδικασιών μέτρα. [Τροπολογίες 9 και 11]
   (20β) Η θέσπιση κανόνων για την αφερεγγυότητα ομίλων εταιριών δεν θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα ενιαίας δικαιοδοσίας δικαστηρίου για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας σχετικά με περισσότερες εταιρίες μέλη του ίδιου ομίλου, εφόσον κρίνει ότι το κέντρο των κύριων συμφερόντων των εν λόγω εταιριών βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος υπάγεται στην εθνική και την κατά τόπο αρμοδιότητά του. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο θα πρέπει επίσης να μπορεί να διορίζει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τον ίδιο σύνδικο πτώχευσης για όλες τις διαδικασίες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν διατάξεις για την αφερεγγυότητα ομίλων εταιρειών στην επικράτειά τους, οι οποίες να είναι ευρύτερες από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και οι οποίες δεν θα θίγουν την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.». [Τροπολογία 12]

"

15)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:"

«(21α)Έχει ουσιώδη σημασία οι πιστωτές των οποίων η κατοικία, η συνήθης διαμονή ή η καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ένωση να ενημερώνονται για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας σχετικής με τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη τους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία διαβίβαση πληροφοριών στους πιστωτές, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όπου ο παρών κανονισμός αναφέρεται στην υποχρέωση ενημέρωσης των πιστωτών. Η χρήση τυποποιημένων εγγράφων διαθέσιμων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης θα πρέπει να διευκολύνει την αναγγελία απαιτήσεων από πιστωτές σε διαδικασίες που κινούνται σε άλλο κράτος μέλος.

__________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 79.».

"

16)  Η αιτιολογική σκέψη 29 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(29) Προς το συμφέρον των συναλλαγών, θα πρέπει, κατόπιν αιτήματος του συνδίκου πτώχευσης, να δημοσιεύεται στα άλλα κράτη μέλη το βασικό περιεχόμενο της απόφασης περί έναρξης της διαδικασίας. Στην περίπτωση που υπάρχει εγκατάσταση στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους, η δημοσίευση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική μέχρις ότου δημιουργηθεί το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, η δημοσίευση δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της διαδικασίας που διεξάγεται σε άλλο κράτος μέλος.».

"

17)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:"

«(29α)Προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των εμπλεκόμενων πιστωτών και δικαστηρίων και να αποτραπεί η έναρξη παράλληλων διαδικασιών αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας σε δημόσια προσπελάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση πιστωτών και δικαστηρίων άλλων κρατών μελών σε αυτές τις πληροφορίες , ο κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας.».

"

18)  Η αιτιολογική σκέψη 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(31) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει παραρτήματα που να διευκρινίζουν, ιδίως, ποιες εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία προσαρμογή του κανονισμού στις σχετικές τροποποιήσεις των εγχώριων νομοθεσιών αφερεγγυότητας των κρατών μελών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για την τροποποίηση των παραρτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Πριν τη θέσπιση κατ' εξουσιοδότηση πράξης για τροποποίηση του πίνακα εθνικών διαδικασιών των παραρτημάτων, ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει αν η κοινοποιηθείσα διαδικασία πληροί τα κριτήρια τα οποία προβλέπει ο παρών κανονισμός. Κατά την προετοιμασία και την εκπόνηση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται ταυτόχρονα, εγκαίρως και κατά πρόσφορο τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.».

"

19)  Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις 31α, 31β και 31γ:"

«(31α)Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

   (31β) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»). Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να προαγάγει την εφαρμογή των άρθρων 8, 17 και 47 του Χάρτη, τα οποία αφορούν, αντίστοιχα, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα ιδιοκτησίας και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου.
   (31γ) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

_______________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

** Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

*** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ.1).».

"

20)  Στις αιτιολογικές σκέψεις 32 και 33, οι λέξεις «Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

21)  Τα άρθρα 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις συλλογικές δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προσωρινών μέτρων, που θεμελιώνονται σε νόμο σχετικό με την αφερεγγυότητα ή την αναδιάρθρωση χρέους, αποσκοπούν στη διάσωση, στην αποφυγή της ρευστοποίησης, στην εξυγίανση, στην αναδιάρθρωση χρέους, στην εξυγίανση ή τη ρευστοποίηση·

   α) συνεπάγονται τη μερική ή ολική πτωχευτική απαλλοτρίωση του οφειλέτη και τον διορισμό συνδίκου πτώχευσης· ή
   β) στο πλαίσιο των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποθέσεις του οφειλέτη υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο ή εποπτεία.

Όταν οι διαδικασίες αυτές μπορούν να ξεκινήσουν πριν από την αφερεγγυότητα, ο στόχος τους πρέπει να έγκειται στην αποφυγή της ρευστοποίησης.

Οι διαδικασίες που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο απαριθμούνται στο παράρτημα Α. [Τροπολογία 13]

   1a. Όταν, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους όπου ξεκίνησε η διαδικασία αφερεγγυότητας, η διαδικασία της παραγράφου 1 είναι εμπιστευτική, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη διαδικασία αυτή μόνο από το χρονικό σημείο κατά το οποίο αυτή καθίσταται, σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, δημόσια και, εφόσον δεν θίγει τις απαιτήσεις των πιστωτών που δεν εμπλέκονται σε αυτήν. [Τροπολογία 14]

2.  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν

   α) ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
   β) όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων που ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, [Τροπολογία 15]
   γ) επιχειρήσεις επενδύσεων στο βαθμό που διέπονται από την οδηγία 2001/24/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, και οργανισμοί που υπόκεινται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, [Τροπολογία 16]
   δ) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

______________________

* Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

** Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

   α) ως «διαδικασίες αφερεγγυότητας», νοούνται οι διαδικασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Α·
   β) ως «σύνδικος πτώχευσης», νοείται κάθε πρόσωπο ή όργανο αρμόδιο έστω και προσωρινά να διοικεί, είτε πλήρως είτε εν μέρει, ή να ρευστοποιεί την πτωχευτική περιουσία ή να επιβλέπει τη διαχείριση των υποθέσεων του οφειλέτη. Τα εν λόγω πρόσωπα ή όργανα απαριθμούνται στο παράρτημα Β·
   ii) στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ο διορισμός συνδίκου ή η μεταβίβαση των εξουσιών του οφειλέτη σε αυτόν, ο οφειλέτης που διατηρεί το δικαίωμα διαχείρισης της περιουσίας του. [Τροπολογία 17]
   βα) ως «οφειλέτης με δικαίωμα διαχείρισης» νοείται ο οφειλέτης εις βάρος του οποίου εκκρεμεί διαδικασία αφερεγγυότητας, η οποία δεν συνεπάγεται την πλήρη μεταφορά των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων διαχείρισης των περιουσιακών του στοιχείων σε σύνδικο πτώχευσης και στο πλαίσιο της οποίας ο οφειλέτης διατηρεί, συνεπώς, τουλάχιστον εν μέρει, τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και των υποθέσεών του· [Τροπολογία 18]
   γ) ως «δικαστήριο», νοείται δικαστικό ή άλλο αρμόδιο όργανο κράτους μέλους νομιμοποιούμενο να κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, να επικυρώνει την έναρξη τέτοιας διαδικασίας ή να λαμβάνει αποφάσεις κατά τη διάρκειά της·
   δ) ως «απόφαση περί έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας» νοείται, μεταξύ άλλων,
   i) η απόφαση δικαστηρίου για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας ή την επικύρωση της έναρξης τέτοιας διαδικασίας, και
   ii) η απόφαση δικαστηρίου περί διορισμού προσωρινού συνδίκου πτώχευσης·
   ε) ως «χρόνος έναρξης της διαδικασίας», νοείται το χρονικό σημείο κατά το οποίο αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η απόφαση περί έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας, είτε υπόκειται σε ένδικα μέσα είτε όχι·
   στ) ως «κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ένα περιουσιακό στοιχείο», νοείται:
   i) αν πρόκειται για πράγμα, το κράτος μέλος στο οποίο όντως βρίσκεται το πράγμα,
   ii) αν πρόκειται για πράγμα ή δικαίωμα που ο κύριος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να εγγράψει σε δημόσιο μητρώο, το κράτος μέλος στο οποίο τηρείται το μητρώο,
   iii) αν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές εταιριών, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρίας που έχει εκδώσει τις μετοχές,
   iv) αν πρόκειται για χρηματοπιστωτικά μέσα, η κυριότητα των οποίων αποδεικνύεται από εγγραφές σε βιβλίο ή για λογαριασμό που τηρείται από ή για λογαριασμό ενδιαμέσου («τίτλοι υπό μορφή λογιστικής εγγραφής»), το κράτος μέλος στο οποίο τηρείται το βιβλίο ή ο λογαριασμός στον οποίο πραγματοποιούνται οι λογιστικές εγγραφές,
   v) αν πρόκειται για μετρητά κατατεθειμένα σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, το κράτος μέλος το οποίο εμφαίνεται στον διεθνή αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN),
   vi) αν πρόκειται για απαιτήσεις έναντι τρίτων διαφορετικές από εκείνες που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία του σημείου v), το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του τρίτου υπόχρεου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·
   ζ) ως «εγκατάσταση», νοείται ο τόπος όπου ο οφειλέτης ασκεί ή άσκησε τους τρεις μήνες που προηγούνται της αίτησης έναρξης της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας οιαδήποτε μη προσωρινή οικονομική δραστηριότητα, στην οποία χρησιμοποιεί τον ανθρώπινο παράγοντα και περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες· [Τροπολογία 21]
   ζα) ως «αγωγή που απορρέει άμεσα από τη διαδικασία αφερεγγυότητας και συνδέεται στενά με αυτήν», νοείται η αγωγή με την οποία επιδιώκεται η έκδοση μιας απόφασης, η οποία ως εκ της ουσίας της δεν μπορεί ή δεν θα μπορούσε να εκδοθεί εκτός πλαισίου μιας διαδικασίας αφερεγγυότητας ή ανεξάρτητα από αυτήν, και η οποία είναι παραδεκτή μόνο στο πλαίσιο μιας εκκρεμούσας διαδικασίας αφερεγγυότητας· [Τροπολογία 22]
   ζβ) ως «ρήτρα διμερούς συμψηφισμού» νοείται μία συμβατική διάταξη βάσει της οποίας, μετά την επέλευση ενός προκαθορισθέντος σε συνάρτηση με ένα από μέρη της σύμβασης γεγονότος, οι αμοιβαίες υποχρεώσεις των μερών που καλύπτονται από την ρήτρα, είτε είναι κατά τον χρόνο αυτό ληξιπρόθεσμες και απαιτητές είτε όχι, μειώνονται ή αντικαθίστανται αυτομάτως ή κατόπιν επιλογής ενός εκ των μερών, μέσω ανανέωσης, καταγγελίας ή με άλλο τρόπο, από μία και μόνο καθαρή οφειλή, η οποία αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία των συναφών υποχρεώσεων και η οποία στη συνέχεια είναι απαιτητή και πληρωτέα μεταξύ των μερών· [Τροπολογία 23]
   η) ως «τοπικοί πιστωτές» νοούνται οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις κατά του οφειλέτη γεννήθηκαν λόγω της λειτουργίας εγκατάστασης που βρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το κέντρο κύριων συμφερόντων του οφειλέτη·
   θ) ως «όμιλος εταιριών» νοείται ένα σύνολο εταιριών συγκείμενο από η μητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές εταιρίες· [Τροπολογία 24]
   ι) ως «μητρική εταιρία» νοείται η εταιρία η οποία ελέγχει μία ή περισσότερες θυγατρικές εταιρείες. Μία εταιρεία η οποία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* θεωρείται μητρική εταιρεία· [Τροπολογία 25]
   i) διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης εταιρίας ("θυγατρικής εταιρίας") ή
   ii) είναι μέτοχος ή εταίρος της θυγατρικής εταιρίας και έχει το δικαίωμα
   αα) να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της θυγατρικής ή
   ββ) να ασκεί αποφασιστική επιρροή στη θυγατρική εταιρία βάσει σύμβασης που έχει συναφθεί με τη θυγατρική ή όρου του καταστατικού της».
   ια) ως «σημαντικά καθήκοντα εντός του ομίλου» νοούνται
   i) η ικανότητα, πριν από την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας σε σχέση με όλα τα μέλη του ομίλου, λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο ή τμήματα του ομίλου· ή
   ii) η οικονομική σημασία εντός του ομίλου, η οποία τεκμαίρεται όταν το μέλος ή τα μέλη του ομίλου συμβάλλουν τουλάχιστον κατά 10% στο ενοποιημένο συνολικό ποσό του ισολογισμού και στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών. [Τροπολογία 26]

______________

* Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).».

"

22)  Στο άρθρο 3, οι παράγραφοι 1 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:"

«1. Αρμόδια για την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας («κύρια διαδικασία») είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του οφειλέτη. Το κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος από τον οποίο ο οφειλέτης διαχειρίζεται τα συμφέροντά του σε τακτική βάση, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας ή προσωρινή διαδικασία και ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος από τους τρίτους. [Τροπολογία 27]

Για τις εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι κέντρο των κυρίων συμφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας.

Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα, το κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος της κύριας άσκησης της δραστηριότητας του φυσικού προσώπου. Για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, το κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος της συνήθους κατοικίας του.»

« 3. Όταν μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης αρχίσει διαδικασία αφερεγγυότητας σύμφωνα με την παράγραφο 1, τυχόν διαδικασία που αρχίζει στη συνέχεια, σύμφωνα με την παράγραφο 2, είναι δευτερεύουσα διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, κρίσιμος χρόνος προκειμένου να εκτιμηθεί αν ο οφειλέτης διαθέτει εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος είναι η ημερομηνία έναρξης της κύριας διαδικασίας.[Τροπολογία 28].»

"

23)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 3α

Δικαιοδοσία επί συναφών αγωγών

1.  Τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο κινήθηκε η διαδικασία αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 είναι αρμόδια για κάθε αγωγή που απορρέει άμεσα από τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και έχει στενή σχέση με αυτές.

2.  Εάν αγωγή που εμπίπτει στην παράγραφο 1 είναι συναφής με αστική ή εμπορική αγωγή κατά του ίδιου εναγομένου, ο σύνδικος πτώχευσης μπορεί να ασκήσει και τις δύο αγωγές στα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κατοικία του εναγομένου ή, εάν οι εναγόμενοι είναι περισσότεροι, στα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κατοικία οποιουδήποτε από τους εναγομένους, υπό την προϋπόθεση το δικαστήριο αυτό να είναι αρμόδιο σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. [Τροπολογία 29]

3.  Θεωρούνται συναφείς, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου της παραγράφου 2, αγωγές που συνδέονται μεταξύ τους τόσο στενά ώστε να υπάρχει συμφέρον να εκδικαστούν και να κριθούν ταυτόχρονα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης ασυμβίβαστων μεταξύ τους αποφάσεων, σε περίπτωση που οι υποθέσεις εκδικάζονταν χωριστά. [Τροπολογία 30]

_________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 351 της 20.12.2012).

Άρθρο 3β

Έλεγχος της δικαιοδοσίας· δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων

1.  Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται αίτησης για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν είναι αρμόδιο δυνάμει του άρθρου 3. Η απόφαση περί έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας διευκρινίζει πώς θεμελιώνεται η δικαιοδοσία του δικαστηρίου και, ιδίως, αν η δικαιοδοσία βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2.

2.  Αν η διαδικασία αφερεγγυότητας κινείται χωρίς δικαστική απόφαση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ο σύνδικος που διορίζεται στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας εξετάζει αν το κράτος μέλος στο οποίο εκκρεμεί η διαδικασία έχει δικαιοδοσία δυνάμει του άρθρου 3. Εάν το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία, ο σύνδικος διευκρινίζει πώς θεμελιώνεται η δικαιοδοσία του δικαστηρίου και, ιδίως, αν η δικαιοδοσία βασίζεται παράγραφος 1 ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2. [Τροπολογία 31]

3.  Πιστωτής ή άλλος ενδιαφερόμενος του οποίου η κατοικία, η συνήθης διαμονή ή η έδρα βρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος έναρξης της διαδικασίας έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση περί έναρξης της κύριας διαδικασίας. Το δικαστήριο έναρξης της κύριας διαδικασίας ή ο σύνδικος γνωστοποιούν στους εν λόγω πιστωτές, εφόσον είναι γνωστοί, την απόφαση, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να την προσβάλουν, για λόγους που αφορούν τη διεθνή δικαιοδοσία, εντός τριών εβδομάδων μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 20α στοιχείο α.». [Τροπολογία 32]

"

24)  Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιγ) οι κανόνες που άπτονται της ακυρότητας, ακυρωσίας ή του ανενεργού των επιβλαβών για το σύνολο των πιστωτών δικαιοπραξιών.».

"

25)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6α:"

«Άρθρο 6α

Συμφωνίες Ρήτρες διμερούς συμψηφισμού

Οι συμφωνίες συμψηφισμού διέπονται Όταν ένα μέρος της σύμβασης που περιλαμβάνει ρήτρα διμερούς συμψηφισμού αποτελεί ίδρυμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/24/ΕΚ, η εν λόγω ρήτρα διμερούς συμψηφισμού διέπεται αποκλειστικά από το δίκαιο στο οποίο υπόκειται η σύμβαση που τις την διέπει.». [Τροπολογία 33]

"

26)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 10α

Απαιτήσεις έγκρισης δυνάμει του τοπικού δικαίου

Εάν το δίκαιο του κράτους μέλους που διέπει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αφερεγγυότητας στις συμβάσεις των άρθρων 8 και 10 προβλέπει ότι σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί ή να τροποποιηθεί εγκύρως μόνο με την έγκριση του δικαστηρίου έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας, αλλά δεν έχει αρχίσει διαδικασία αφερεγγυότητας σε αυτό το κράτος μέλος, αρμόδιο για την έγκριση της καταγγελίας ή της τροποποίησης των εν λόγω συμβάσεων είναι το δικαστήριο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας.».

"

26α)   Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 12

Κοινοτικό δίπλωμα Ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και κοινοτικό σήμα με ενιαία ισχύ και κοινοτικά σήματα

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ένα κοινοτικό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ένα κοινοτικό σήμα ή κάθε ανάλογο δικαίωμα που θεσπίζεται δυνάμει του κοινοτικού δικαίου, μπορεί να υπαχθεί μόνο στη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1.». [Τροπολογία 34]

"

27)  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 15

Αποτελέσματα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί εκκρεμών δικών ή διαιτητικών διαδικασιών

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί εκκρεμούς δίκης ή διαιτητικής διαδικασίας με αντικείμενο πράγμα ή δικαίωμα της πτωχευτικής περιουσίας, διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο εκκρεμεί η δίκη ή εδρεύει το διαιτητικό δικαστήριο.».

"

28)  Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

1. Ο σύνδικος πτώχευσης που ορίζεται από δικαστήριο αρμόδιο βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 ή, στην περίπτωση οφειλέτη με δικαίωμα διαχείρισης, σύμφωνα με τη δικαιοδοσία αυτού του δικαστηρίου, είτε ο σύνδικος πτώχευσης είτε ο οφειλέτης, δικαιούται να ασκεί εντός άλλου κράτους μέλους όλες τις εξουσίες που του απονέμει το δίκαιο του κράτους έναρξης, εφόσον δεν έχει κηρυχθεί σ' αυτό η έναρξη άλλης διαδικασίας αφερεγγυότητας ή δεν έχει ληφθεί άλλο αντίθετο ασφαλιστικό μέτρο λόγω υποβολής αίτησης έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας στο εν λόγω άλλο κράτος. Δικαιούται μεταξύ άλλων, επιφυλασσομένων των άρθρων 5 και 7, να μεταφέρει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη εκτός του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται. Έχει επίσης το δικαίωμα να αναλαμβάνει τη δέσμευση μία εκτελεστή και δεσμευτική υποχρέωση ότι τα δικαιώματα διανομής και προτεραιότητας που θα είχαν οι τοπικοί πιστωτές αν είχε κινηθεί δευτερεύουσα διαδικασία θα γίνουν σεβαστά στο πλαίσιο της κύριας διαδικασίας. Η δέσμευση αυτή υπόκειται στις τυπικές προϋποθέσεις τις οποίες επιβάλλει το κράτος προσδιορίζει τα πραγματικά δεδομένα στα οποία βασίζεται, ιδίως όσον αφορά την κατανομή των τοπικών απαιτήσεων σχετικά με την προτεραιότητα και το σύστημα κατάταξης με βάση το δίκαιο που διέπει τη δευτερεύουσα διαδικασία, την αξία των ρευστοποιητέων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της δευτερεύουσας διαδικασίας, τις διαθέσιμες δυνατότητες αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, το τμήμα των πιστωτών στην κύρια διαδικασία που συμμετέχουν στη δευτερεύουσα διαδικασία καθώς και το ενδεχόμενο κόστος που θα προέλθει από την έναρξη της δευτερεύουσας διαδικασίας. Οι τυχόν προϋποθέσεις σχετικά με τη μορφή που πρέπει να λάβει η δέσμευση αυτή ορίζονται στις νομοθετικές διατάξεις του κράτους έναρξης της κύριας διαδικασίας και δεσμεύουν την πτωχευτική περιουσία.».[Τροπολογία 35]

"

β)  στην παράγραφο 3, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι εξουσίες αυτές δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα χρήσης μέσων καταναγκασμού, με την εξαίρεση των μέσων που διατάσσονται από δικαστήριο, ούτε δικαίωμα αποφάσεως επί νομικής διαδικασίας ή διαφοράς».

"

29)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 20α

Δημιουργία μητρώων αφερεγγυότητας

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και τηρούν ένα ή περισσότερα μητρώα με τα οποία διατίθενται ατελώς στο κοινό μέσω διαδικτύου οι ακόλουθες πληροφορίες («μητρώα αφερεγγυότητας»):

   α) η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας·
   β) το δικαστήριο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και ο αριθμός της υπόθεσης, αν υπάρχει·
   γ) το είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε·
   δ) το όνομα και η διεύθυνση του οφειλέτη·
   δα) εάν ο οφειλέτης είναι εταιρεία, τον αριθμό της εταιρείας και τη διεύθυνση της καταστατικής της έδρας· [Τροπολογία 36]
   ε) το όνομα και η διεύθυνση του διορισθέντος συνδίκου πτώχευσης, αν υπάρχει·
   στ) η προθεσμία αναγγελίας των απαιτήσεων·
   ζ) η απόφαση περί έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας·
   η) η απόφαση περί διορισμού συνδίκου πτώχευσης, αν είναι διαφορετική από την απόφαση του στοιχείου ζ)·
   θ) η ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας.

Άρθρο 20β

Διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας

1.  Η Επιτροπή δημιουργεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, αποκεντρωμένο σύστημα για τη διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας. Το εν λόγω σύστημα απαρτίζεται από τα μητρώα αφερεγγυότητας και τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η οποία θα χρησιμεύσει ως κεντρικό ηλεκτρονικό σημείο πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες του συστήματος. Το σύστημα θα περιλαμβάνει υπηρεσία αναζήτησης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, προκειμένου να διατίθενται οι πληροφορίες του άρθρου 20α.

2.  Μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45β παράγραφος 3, η Επιτροπή εκδίδει μέχρι τις …+:

   την τεχνική προδιαγραφή που προσδιορίζει τις μεθόδους επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα βάσει της καθορισθείσας προδιαγραφής διεπαφής για το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας·
   τα τεχνικά μέτρα που εξασφαλίζουν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας της τεχνολογίας των πληροφοριών για την επικοινωνία και τη διαβίβαση πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας·
   ελάχιστα κριτήρια για την υπηρεσία αναζήτησης που παρέχει η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, βάσει των πληροφοριών του άρθρου 20α·
   ελάχιστα κριτήρια για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, βάσει των πληροφοριών του άρθρου 20α·
   τον τρόπο και τις τεχνικές προϋποθέσεις πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχει το σύστημα διασύνδεσης και
   γλωσσάριο με βασικές εξηγήσεις σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα A.

______________________

+ 36 μήνες από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Άρθρο 20γ

Κόστος της δημιουργίας και της διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας

1.  Η δημιουργία και η μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

2.  Κάθε κράτος μέλος φέρει το κόστος της προσαρμογής των εγχώριων μητρώων αφερεγγυότητας προκειμένου να καταστούν διαλειτουργικά με τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, καθώς και το κόστος διαχείρισης, λειτουργίας και τήρησης του μητρώου.

Άρθρο 20δ

Καταχώρηση των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Όταν αρχίζει κύρια ή δευτερεύουσα διαδικασία για εταιρία ή νομικό πρόσωπο ή για φυσικό πρόσωπο που ασκεί ανεξάρτητη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα, το δικαστήριο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες του άρθρου 20α δημοσιεύονται αμελλητί στο μητρώο αφερεγγυότητας του κράτους έναρξης. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν διαδικασίες για την αφαίρεση των καταχωρίσεων από το μητρώο αφερεγγυότητας.». [Τροπολογία 37]

"

30)  Τα άρθρα 21 και 22 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 21

Δημοσιότητα σε άλλο κράτος μέλος

1.  Μέχρις ότου δημιουργηθεί το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 20β, η απόφαση περί ενάρξεως της διαδικασίας αφερεγγυότητας και η τυχόν απόφαση διορισμού συνδίκου πτώχευσης δημοσιεύονται, κατ' αίτηση του συνδίκου πτώχευσης , σε κάθε άλλο κράτος μέλος στο οποίο ο οφειλέτης διαθέτει εγκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες στο καθένα διατυπώσεις δημοσιότητας. Στη δημοσίευση αναφέρεται το όνομα του διορισθέντος συνδίκου και διευκρινίζεται εάν ο εφαρμοσθείς κανόνας δικαιοδοσίας είναι το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή το άρθρο 3 παράγραφος 2 αναφέρονται όλες οι άλλες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 20α. [Τροπολογία 38]

2.  Ο σύνδικος πτώχευσης δικαιούται να ζητήσει τη δημοσίευση των πληροφοριών της πρώτης παραγράφου του εν λόγω άρθρου σε κάθε άλλο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία, ή πιστωτές ή οφειλέτες του οφειλέτη, σύμφωνα με την ισχύουσα στο καθένα διαδικασία.». [Τροπολογία 39]

"

31)  Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 22

Εγγραφή σε δημόσια μητρώα άλλου κράτους μέλους

Μέχρις ότου δημιουργηθεί το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας του άρθρου 20β, οι αποφάσεις του άρθρου 21 δημοσιεύονται, κατ' αίτηση του συνδίκου πτώχευσης, στα βιβλία μεταγραφών, εμπορικά μητρώα ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο μητρώο τηρούμενο σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο οφειλέτης διαθέτει εγκατάσταση που έχει καταχωρηθεί σε δημόσιο μητρώο του εν λόγω κράτους μέλους. Ο σύνδικος πτώχευσης μπορεί να ζητήσει τη δημοσίευση σε κάθε άλλο κράτος μέλος.».

"

31α)  Στο άρθρο 24, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Όταν η παροχή αυτή πραγματοποιείται πριν από τη δημοσίευση που προβλέπεται στο άρθρο στα άρθρα 20α ή 21, τεκμαίρεται μέχρι αποδείξεως του εναντίου ότι ο παρέχων δεν γνώριζε την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας· όταν η παροχή πραγματοποιείται μετά τη δημοσίευση αυτή, τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι ο παρέχων γνώριζε την έναρξη της διαδικασίας.». [Τροπολογία 40]

"

32)  Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 25

Αναγνώριση και εκτελεστό άλλων αποφάσεων

1.  Οι αποφάσεις για τη διεξαγωγή και την περάτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας οι εκδιδόμενες από δικαστήριο του οποίου η απόφαση περί έναρξης της διαδικασίας αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16, καθώς και ο πτωχευτικός συμβιβασμός που εγκρίνεται από το δικαστήριο αυτό, αναγνωρίζονται επίσης άνευ ετέρου. Οι αποφάσεις αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τα άρθρα 32 39 έως 56 46, εξαιρέσει του άρθρου 34 παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 44/2001 (ΕΕ) αριθ. 1215/2012. [Τροπολογία 41]

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης για τις αποφάσεις που αποτελούν άμεση απόρροια της διαδικασίας αφερεγγυότητας και συνδέονται στενά με αυτήν, και αν ακόμη εκδοθούν από άλλο δικαστήριο.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για τις αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων που λαμβάνονται μετά από, ή σε σχέση με, την αίτηση έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας.

2.  Η αναγνώριση και η εκτέλεση των λοιπών αποφάσεων πλην αυτών της παραγράφου 1, διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012, εφόσον ο εν λόγω κανονισμός είναι εφαρμοστέος».

"

33)  Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 27

Έναρξη διαδικασίας

Η έναρξη κύριας διαδικασίας με απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους αναγνωριζόμενη σε άλλο κράτος μέλος καθιστά δυνατή την έναρξη, σε άλλο κράτος μέλος, τα δικαστήρια του οποίου είναι αρμόδια βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2, δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Η δευτερεύουσα διαδικασία παράγει αποτελέσματα μόνο επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που βρίσκονται στο κράτος μέλος έναρξης της δευτερεύουσας διαδικασίας.».

"

34)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 29α

Απόφαση περί έναρξης δευτερεύουσας διαδικασίας

1.  Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται αίτησης για την έναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας ενημερώνει αμελλητί τον σύνδικο πτώχευσης της κύριας διαδικασίας και του επιτρέπει να προβάλει τους ισχυρισμούς του σχετικά με την αίτηση. [Τροπολογία 42]

2.  Μετά από αίτηση του συνδίκου πτώχευσης της κύριας διαδικασίας, το δικαστήριο της παραγράφου 1 αναστέλλει την έκδοση απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης έναρξης ή απορρίπτει την έναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας, αν ο σύνδικος πτώχευσης της κύριας διαδικασίας προσκομίζει επαρκείς αποδείξεις ότι η έναρξή της δεν είναι απαραίτητη για την προστασία των συμφερόντων των τοπικών πιστωτών, ιδίως διότι ο σύνδικος πτώχευσης της κύριας διαδικασίας έχει αναλάβει τη δέσμευση του άρθρου 18 παράγραφος 1 και συμμορφώνεται με τους όρους της. [Τροπολογία 43]

   2a. Οι τοπικοί πιστωτές έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την απόφαση περί αναβολής ή απόρριψης της έναρξης της δευτερεύουσας διαδικασίας εντός τριών εβδομάδων μετά τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 20α στοιχείο α). [Τροπολογία 44]
   2β. Οι τοπικοί πιστωτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στο δικαστήριο που διεξάγει την κύρια διαδικασία προκειμένου αυτό να ζητήσει από τον σύνδικο πτώχευσης της κύριας διαδικασίας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των συμφερόντων των τοπικών πιστωτών. Στα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται η απαγόρευση της απομάκρυνσης περιουσιακών στοιχείων από το κράτος μέλος στο οποίο αναβλήθηκε ή απορρίφθηκε η έναρξη της δευτερεύουσας διαδικασίας, η αναβολή της διανομής του εκπλειστηριάσματος στην κύρια διαδικασία ή η υποχρέωση του συνδίκου πτώχευσης στην κύρια διαδικασία να παράσχει ασφάλεια για την τήρηση των δεσμεύσεων. [Τροπολογία 45]
   2γ. Το δικαστήριο της παραγράφου 1 μπορεί να ορίσει διαχειριστή οι εξουσίες του οποίου είναι περιορισμένες. Ο διαχειριστής εξασφαλίζει τη δέουσα τήρηση της δέσμευσης και συμμετέχει στην εκπλήρωσή της αν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων των τοπικών πιστωτών. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 2β. [Τροπολογία 46]

3.  Όταν αποφασίζει σχετικά με την έναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας, το δικαστήριο της παραγράφου 1 κινεί το είδος διαδικασίας που είναι πλέον κατάλληλο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων των τοπικών πιστωτών, ανεξαρτήτως της τυχόν πληρώσεως όρων σχετικών με τη φερεγγυότητα του οφειλέτη.

4.  Η απόφαση περί έναρξης της δευτερεύουσας διαδικασίας κοινοποιείται αμελλητί στον σύνδικο της πτώχευσης κύριας διαδικασίας, ο οποίος δικαιούται να την προσβάλει εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή της κοινοποίησης. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, το δικαστήριο που κήρυξε την έναρξη της δευτερεύουσας διαδικασίας μπορεί να μειώσει την προθεσμία αυτή έως μία εβδομάδα μετά την παραλαβή της κοινοποίησης.». [Τροπολογία 47]

"

35)  Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 31

Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ συνδίκων πτώχευσης

1.  Ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας και Οι σύνδικοι πτώχευσης των δευτερευουσών διαδικασιών αφερεγγυότητας που αφορούν τον ίδιο οφειλέτη συνεργάζονται μεταξύ τους στο μέτρο που η συνεργασία αυτή μπορεί να διευκολύνει την αποτελεσματική διεκπεραίωση της διαδικασίας, δεν είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες που διέπουν κάθε διαδικασία και δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων. Η συνεργασία μπορεί να λάβει τη μορφή συμφωνιών ή πρωτοκόλλων. [Τροπολογία 48]

2.  Ειδικότερα, οι σύνδικοι πτώχευσης:

   α) ανακοινώνουν αμελλητί κάθε πληροφορία η οποία είναι δυνατόν να αποβεί χρήσιμη στην άλλη διαδικασία, και ιδίως την πορεία της αναγγελίας και της εξέλεγξης των απαιτήσεων και όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη διάσωση ή στην αναδιάρθρωση του οφειλέτη ή στην περάτωση της διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση της λήψης πρόσφορων μέτρων για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών·
   β) διερευνούν τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης του οφειλέτη και, εφόσον υφίσταται ανάλογη δυνατότητα, συντονίζουν την εκπόνηση και την εφαρμογή σχεδίου αναδιάρθρωσης·
   γ) συντονίζουν τη διαχείριση της ρευστοποίησης ή άλλης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποθέσεων του οφειλέτη. Ο σύνδικος πτώχευσης της δευτερεύουσας διαδικασίας παρέχει εγκαίρως στον σύνδικο πτώχευσης της κύριας διαδικασίας τη δυνατότητα να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τη ρευστοποίηση ή άλλη χρήση του ενεργητικού της δευτερεύουσας διαδικασίας.».

"

36)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 31α

Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων

1.  Προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός της κύριας και της δευτερεύουσας διαδικασίας των διαδικασιών αφερεγγυότητας που αφορούν τον ίδιο οφειλέτη, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί αίτηση έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας ή το δικαστήριο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας συνεργάζεται με κάθε άλλο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί διαδικασία αφερεγγυότητας ή δικαστήριο έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας, στο μέτρο που η συνεργασία αυτή μπορεί να διευκολύνει την αποτελεσματική διεκπεραίωση της διαδικασίας και δεν είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες που διέπουν κάθε διαδικασία. Προς τον σκοπό αυτό, τα δικαστήρια μπορούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να διορίζουν πρόσωπο ή φορέα επιφορτισμένο να ενεργεί υπό την εποπτεία τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες. [Τροπολογία 49]

2.  Τα δικαστήρια της παραγράφου 1 μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να ζητούν απευθείας συνδρομή, υπό την προϋπόθεση η επικοινωνία αυτή να πραγματοποιείται ατελώς και με σεβασμό των δικονομικών δικαιωμάτων των διαδίκων και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

3.  Η συνεργασία υλοποιείται με κάθε πρόσφορο μέτρο, συμπεριλαμβανομένων

   α) ανακοίνωσης πληροφοριών με κάθε μέσο που κρίνεται κατάλληλο από το δικαστήριο,
   β) συντονισμού της διαχείρισης και της εποπτείας των περιουσιακών στοιχείων και των υποθέσεων του οφειλέτη,
   γ) συντονισμού της διεξαγωγής επ' ακροατηρίου συζητήσεων,
   δ) συντονισμού της εγκρίσεως πρωτοκόλλων.

Άρθρο 31β

Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ συνδίκων πτώχευσης και δικαστηρίων

1.  Προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός της κύριας και της δευτερεύουσας διαδικασίας των διαδικασιών αφερεγγυότητας που αφορούν τον ίδιο οφειλέτη, [Τροπολογία 50]

   α) ο σύνδικος πτώχευσης της κύριας διαδικασίας συνεργάζεται και επικοινωνεί με κάθε δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί αίτηση έναρξης δευτερεύουσας διαδικασίας ή δικαστήριο έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας και
   β) ο σύνδικος πτώχευσης της δευτερεύουσας ή τοπικής διαδικασίας αφερεγγυότητας συνεργάζεται και επικοινωνεί με το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί αίτηση έναρξης κύριας διαδικασίας ή το δικαστήριο έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας,

σε κάθε περίπτωση στο βαθμό που η συνεργασία και η επικοινωνία αυτή μπορούν να διευκολύνουν τον συντονισμό των εκάστοτε διαδικασιών, δεν είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες αυτές και δεν προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων. [Τροπολογία 51]

2.  Η συνεργασία της παραγράφου 1 υλοποιείται με κάθε κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων τα οποία προβλέπει το άρθρο 31α παράγραφος 3, στο μέτρο που δεν είναι ασυμβίβαστα με τους κανόνες που διέπουν κάθε διαδικασία.».

"

37)  Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος αντικαθίσταται ως ακολούθως:"

«Αναστολή της διαδικασίας»·

"

β)  στις παραγράφους 1 και 2, η λέξη «εκκαθάριση» αντικαθίσταται από τη λέξη «διαδικασία».

38)  Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 34

Περάτωση της κύριας ή της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας

1.  Η περάτωση της κύριας διαδικασίας δεν κωλύει τη συνέχιση της δευτερεύουσας διαδικασίας που εκκρεμεί κατά τον χρόνο περάτωσης.

2.  Εάν έχει αρχίσει δευτερεύουσα διαδικασία για νομικό πρόσωπο στο κράτος μέλος της καταστατικής έδρας του νομικού προσώπου και η περάτωση της διαδικασίας συνεπάγεται τη λύση του νομικού προσώπου, η λύση αυτή δεν κωλύει τη συνέχιση της κύριας διαδικασίας που εκκρεμεί σε άλλο κράτος μέλος το σχετικό νομικό πρόσωπο δεν διαγράφεται από το εμπορικό μητρώο πριν από την περάτωση της κύριας διαδικασίας.». [Τροπολογία 52]

"

39)  Στο άρθρο 35, ο όρος «εκκαθάριση» αντικαθίσταται από τον όρο «ρευστοποίηση».

40)  Το άρθρο 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 37

Μετατροπή της προγενέστερης διαδικασίας

Ο σύνδικος πτώχευσης της κύριας διαδικασίας μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο του κράτους μέλους στο οποίο έχει αρχίσει δευτερεύουσα διαδικασία να διατάξει τη μετατροπή της δευτερεύουσας διαδικασίας σε άλλο είδος διαδικασίας αφερεγγυότητας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους.».

"

41)  Το άρθρο 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 39

Δικαίωμα αναγγελίας των απαιτήσεων

Οι πιστωτές που έχουν συνήθη διαμονή ή κατοικία ή καταστατική έδρα σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος έναρξης της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών («αλλοδαποί πιστωτές»), δικαιούνται να αναγγέλλουν εγγράφως τις απαιτήσεις τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών, που γίνεται δεκτό από το κράτος έναρξης. Η εκπροσώπηση από δικηγόρο ή εκπρόσωπο άλλου νομικού επαγγέλματος δεν είναι υποχρεωτική για την αναγγελία των απαιτήσεων.».

"

42)  Το άρθρο 40 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 2 προστίθεται η ακόλουθη φράση:"

«Το σημείωμα περιλαμβάνει αντίγραφο του τυποποιημένου εντύπου αναγγελίας του άρθρου 41 ή σύνδεσμο προς τον δικτυακό τόπο όπου δημοσιεύεται το εν λόγω έντυπο.».

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3. Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρέχονται με τυποποιημένο έντυπο σημείωμα που θα καταρτιστεί με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 45β παράγραφος 4 και θα δημοσιευτεί στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης μέχρι …+. Το τυποποιημένο έντυπο θα φέρει τον τίτλο "Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας" σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Αποστέλλεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους έναρξης της διαδικασίας ή σε άλλη γλώσσα την οποία το εν λόγω κράτος έχει δηλώσει ότι δέχεται σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3, εφόσον θεωρείται ότι οι αλλοδαποί πιστωτές κατανοούν καλύτερα αυτή τη γλώσσα.

"

____________________

+ 24 μήνες από την έναρξη ισχύος του κανονισμού..

43)  Το άρθρο 41 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 41

Διαδικασία αναγγελίας των απαιτήσεων

1.  Κάθε γνωστός αλλοδαπός πιστωτής αναγγέλλει την απαίτησή του χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο αναγγελίας που θα καταρτιστεί με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 45β παράγραφος 4 και θα δημοσιευτεί στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης μέχρι …+. Το τυποποιημένο έντυπο θα φέρει τον τίτλο «Αναγγελία απαιτήσεων» σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

2.  Στο τυποποιημένο έντυπο αναγγελίας, ο πιστωτής της παραγράφου 1 αναφέρει

   α) το όνομα και τη διεύθυνσή του·
   β) το είδος της απαίτησης·
   γ) το ποσό της απαίτησης και την ημερομηνία της γένεσής της·
   δ) αν η απαίτηση έχει προνομιούχο χαρακτήρα·
   ε) αν υφίσταται εμπράγματη ασφάλεια ή επιφύλαξη κυριότητας σε σχέση με την απαίτηση και, αν ναι, τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία συνιστούν αντικείμενο της ασφάλειας την οποία επικαλείται· και
   στ) αν ζητείται συμψηφισμός και αν το αναγγελλόμενο ποσό δεν υπόκειται σε συμψηφισμό.

Το τυποποιημένο έντυπο της αναγγελίας συνοδεύεται από τυχόν αντίγραφα των αποδεικτικών εγγράφων.

3.  Οι απαιτήσεις αναγγέλλονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Ο πιστωτής μπορεί να υποχρεωθεί να προσκομίσει μετάφραση της αναγγελίας στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους έναρξης της διαδικασίας ή σε άλλη γλώσσα την οποία το εν λόγω κράτος έχει δεχθεί. Κάθε κράτος μέλος δηλώνει τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης, εκτός από τη δική του, την οποία δέχεται για την αναγγελία απαιτήσεων.

4.  Η αναγγελία των απαιτήσεων πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας την οποία προβλέπει το δίκαιο του κράτους έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Σε περίπτωση αλλοδαπού πιστωτή, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 45 ημέρες από τη δημοσίευση της έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας στο μητρώο αφερεγγυότητας του κράτους έναρξης.

5.  Εάν ο σύνδικος πτώχευσης αμφισβητεί απαίτηση που αναγγέλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, παρέχει στον πιστωτή τη δυνατότητα να υποβάλει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το υποστατό και το ποσό της απαίτησης.

_____________________

+ 24 μήνες από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.».

"

44)  Το άρθρο 42 διαγράφεται.

45)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:"

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVα

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Άρθρο 42α

Καθήκον συνεργασίας και ενημέρωσης μεταξύ συνδίκων πτώχευσης

1.  Αν η διαδικασία αφερεγγυότητας αφορά δύο ή περισσότερα μέλη ομίλου εταιριών, ο σύνδικος πτώχευσης της διαδικασίας που αφορά ένα μέλος του ομίλου συνεργάζεται με κάθε σύνδικο πτώχευσης διαδικασίας αφορώσας άλλο μέλος του ίδιου ομίλου, στο μέτρο που η εν λόγω συνεργασία μπορεί να διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών, δεν είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες που τις διέπουν και δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων. Η συνεργασία μπορεί να λάβει τη μορφή συμφωνιών ή πρωτοκόλλων.

2.  Στο πλαίσιο της συνεργασίας της προηγούμενης παραγράφου, οι σύνδικοι πτώχευσης

   α) ανταλλάσσουν αμελλητί κάθε πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη για τις υπόλοιπες διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση της λήψης πρόσφορων μέτρων για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών·
   β) διερευνούν τις δυνατότητες αναδιάρθρωσης των μελών του ομίλου που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας και, εφόσον υφίστανται, συνεργάζονται για την πρόταση και τη διαπραγμάτευση συντονισμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης· [Τροπολογία 53]
   γ) συντονίζουν τη διαχείριση και την εποπτεία των υποθέσεων των μελών του ομίλου που υπόκεινται σε διαδικασία αφερεγγυότητας·

Οι σύνδικοι πτώχευσης μπορούν να συμφωνήσουν τη χορήγηση πρόσθετων εξουσιών στον σύνδικο πτώχευσης μιας από τις διαδικασίες, αν η συμφωνία αυτή επιτρέπεται από τους κανόνες που είναι εφαρμοστέοι σε κάθε διαδικασία.

Άρθρο 42β

Καθήκον συνεργασίας και ενημέρωσης μεταξύ δικαστηρίων

1.  Αν η διαδικασία αφερεγγυότητας αφορά δύο ή περισσότερα μέλη ομίλου εταιριών, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί αίτηση έναρξης διαδικασίας σχετικά με μέλος του ομίλου ή το δικαστήριο έναρξης μιας τέτοιας διαδικασίας συνεργάζεται με κάθε άλλο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί αίτηση έναρξης διαδικασίας σχετικά με άλλο μέλος του ομίλου ή δικαστήριο έναρξης μιας τέτοιας διαδικασίας, στο μέτρο που η συνεργασία αυτή μπορεί να διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών και δεν είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες που διέπουν κάθε διαδικασία. Προς τον σκοπό αυτό, τα δικαστήρια μπορούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να διορίζουν πρόσωπο ή φορέα επιφορτισμένο να ενεργεί υπό την εποπτεία τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες. [Τροπολογία 54]

2.  Τα δικαστήρια της παραγράφου 1 μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να ζητούν απευθείας συνδρομή.

3.  Η συνεργασία διεξάγεται με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων

   α) ανακοίνωσης πληροφοριών με κάθε μέσο που κρίνεται κατάλληλο από το δικαστήριο, υπό την προϋπόθεση η επικοινωνία αυτή να πραγματοποιείται ατελώς και με σεβασμό των δικονομικών δικαιωμάτων των διαδίκων και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών,
   β) συντονισμού της διαχείρισης και της εποπτείας των περιουσιακών στοιχείων και των υποθέσεων των μελών του ομίλου,
   γ) συντονισμού της διεξαγωγής επ' ακροατηρίου συζητήσεων,
   δ) συντονισμού της εγκρίσεως πρωτοκόλλων.

Άρθρο 42γ

Καθήκον συνεργασίας και ενημέρωσης μεταξύ συνδίκων πτώχευσης και δικαστηρίων

Ο σύνδικος πτώχευσης διαδικασίας αφερεγγυότητας που αφορά μέλος ομίλου εταιριών συνεργάζεται και επικοινωνεί με κάθε δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί αίτηση έναρξης διαδικασίας σχετικά με άλλο μέλος του ίδιου ομίλου εταιριών ή δικαστήριο έναρξης μιας τέτοιας διαδικασίας, στο μέτρο που η συνεργασία αυτή μπορεί να διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών και δεν είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες που διέπουν κάθε διαδικασία και δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων. Ειδικότερα, ο σύνδικος πτώχευσης μπορεί να ζητεί πληροφορίες από το εν λόγω δικαστήριο σχετικά με το άλλο μέλος του ομίλου ή συνδρομή για τη διαδικασία για την οποία έχει διοριστεί. [Τροπολογία 55]

Άρθρο 42δ

Εξουσίες των συνδίκων πτώχευσης και αναστολή της διαδικασίας

1.  Ο σύνδικος πτώχευσης διαδικασίας αφερεγγυότητας σχετικής με μέλος ομίλου εταιριών δικαιούται

   α) να εκφέρει γνώμη και να συμμετέχει, ιδίως λαμβάνοντας μέρος στις συνελεύσεις των πιστωτών, σε κάθε διαδικασία που αφορά άλλο μέλος του ίδιου ομίλου· και
   β) να ζητεί, για διάστημα μέχρι δύο μήνες, αναστολή της διαδικασίας που αφορά άλλο μέλος του ίδιου ομίλου· [Τροπολογία 56]
   γ) να προτείνει σχέδιο διάσωσης, συμβιβασμού ή ανάλογο μέτρο για όλα ή μερικά από τα μέλη του ομίλου για τα οποία έχει κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας και να το εισάγει σε οποιαδήποτε διαδικασία που έχει αρχίσει για άλλο μέλος του ίδιου ομίλου σύμφωνα με το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στην εν λόγω διαδικασία· και [Τροπολογία 57]
   δ) να ζητεί τη λήψη πρόσθετων διαδικαστικών μέτρων τα οποία προβλέπει το δίκαιο του στοιχείου γ) και τα οποία είναι απαραίτητα για την προώθηση της διάσωσης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής της διαδικασίας. [Τροπολογία 58]

2.  Το δικαστήριο το οποίο έχει εκκινήσει τη διαδικασία της παραγράφου 1 σημείο στοιχείο β) αναστέλλει τη διαδικασία εν όλω ή εν μέρει, εφόσον ο σύνδικος πτώχευσης προσκομίζει επαρκείς αποδείξεις αποδεικνύεται ότι η αναστολή είναι προς όφελος των πιστωτών που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία. Αυτή η αναστολή μπορεί να διαταχθεί για διάστημα έως τριών μηνών και μπορεί να συνεχιστεί ή να παραταθεί για το ίδιο διάστημα μέχρι δύο μήνες. Το δικαστήριο που διατάσσει αναστολή μπορεί να ζητήσει από τον σύνδικο πτώχευσης να λάβει κάθε κατάλληλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των πιστωτών που συμμετέχουν στη διαδικασία.». [Τροπολογία 59]

Άρθρο 42δα

Έναρξη διαδικασίας ομαδικού συντονισμού

1.  Διαδικασία ομαδικού συντονισμού μπορεί να εισαχθεί από ένα σύνδικο πτώχευσης σε κάθε δικαστήριο με αρμοδιότητα σε διαδικασία αφερεγγυότητας ενός μέλους του ομίλου, εφόσον:

   α) η διαδικασία αφερεγγυότητας που αφορά το εν λόγω μέλος του ομίλου είναι ακόμη υπό εξέλιξη, και
   β) τα μέλη του ομίλου που διατηρούν το κέντρο των κύριων συμφερόντων τους στο κράτος μέλος του δικαστηρίου το οποίο έχει επιληφθεί της διαδικασίας ομαδικού συντονισμού ασκούν σημαντικά καθήκοντα στον όμιλο.

2.  Όταν περισσότερα του ενός δικαστήρια έχουν επιληφθεί της διαδικασίας ομαδικού συντονισμού, η διαδικασία ομαδικού συντονισμού ξεκινά στο κράτος μέλος στο οποίο ασκούνται τα σημαντικότερα καθήκοντα του ομίλου. Για τον σκοπό αυτό τα επιληφθέντα δικαστήρια επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με το άρθρο 42β. Όταν δεν μπορεί να διαπιστωθεί πού ασκούνται τα σημαντικότερα καθήκοντα, το πρώτο επιληφθέν δικαστήριο μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία ομαδικού συντονισμού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη μιας τέτοιας διαδικασίας.

3.  Όταν έχει ξεκινήσει διαδικασία ομαδικού συντονισμού, το δικαίωμα των συνδίκων πτώχευσης να ζητήσουν την αναστολή της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 42δ παράγραφος 1 σημείο β) υπόκειται στην έγκριση του συντονιστή. Οι υφιστάμενες αναστολές παραμένουν σε ισχύ και παράγουν αποτελέσματα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του συντονιστή να ζητήσει την άρση κάθε τέτοιας αναστολής. [Τροπολογία 60]

Άρθρο 42δβ

Καθήκοντα και δικαιώματα του συντονιστή

1.  Το δικαστήριο το οποίο έχει ξεκινήσει διαδικασία ομαδικού συντονισμού, ορίζει έναν συντονιστή. Ο συντονιστής είναι ανεξάρτητος από τα μέλη του ομίλου και τους πιστωτές τους και έχει καθήκον:

   α) να επεξεργάζεται και να εκπονεί διαδικαστικές και ουσιαστικές συστάσεις για τη συντονισμένη διεξαγωγή της διαδικασίας αφερεγγυότητας·
   β) να διαμεσολαβεί σε διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων συνδίκων πτώχευσης των μελών του ομίλου· και
   γ) να υποβάλει ένα σχέδιο ομαδικού συντονισμού, το οποίο ορίζει, περιγράφει και προτείνει μια πλήρη δέσμη μέτρων για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας των μελών του ομίλου. Το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει ειδικότερα συστάσεις σχετικά με
   i) μέτρα που αποσκοπούν να αποκαταστήσουν την οικονομική αποδοτικότητα και τη φερεγγυότητα του ομίλου ή ορισμένων μελών του·
   ii) τη διευθέτηση ενδο-ομιλικών διαφορών, ιδίως όσον αφορά ενδο-ομιλικές συναλλαγές και αγωγές ακύρωσης της αφερεγγυότητας·
   iii) συμφωνίες μεταξύ των συνδίκων πτώχευσης των αφερέγγυων μελών του ομίλου.

2.  Ο συντονιστής έχει το δικαίωμα:

   α) να ακούγεται και να συμπράττει, συμμετέχοντας ειδικότερα στις συνελεύσεις των πιστωτών, στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας έχει κινηθεί κατά οποιουδήποτε μέλους του ομίλου·
   β) να υποβάλει και να αναπτύξει ένα σχέδιο ομαδικού συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 42δγ, παράγραφος 3·
   γ) να ζητεί πληροφορίες από το σύνδικο πτώχευσης οι οποίες είναι ή μπορούν να είναι χρήσιμες στο πλαίσιο της εκπόνησης και ανάπτυξης στρατηγικών και μέτρων για τον συντονισμό των διαδικασιών· και
   δ) να ζητεί μια αναστολή για διάστημα έως τριών μηνών της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει κατά μελών του ομίλου και να ζητεί την άρση κάθε τέτοιας αναστολής. [Τροπολογία 61]

Άρθρο 42δγ

Έγκριση του σχεδίου ομαδικού συντονισμού από το δικαστήριο

1.  Οι σύνδικοι πτώχευσης που έχουν διοριστεί σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, τις οποίες ενδεχομένως αφορά η εφαρμογή ενός σχεδίου ομαδικού συντονισμού, μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου σχεδίου ομαδικού συντονισμού εντός προθεσμίας που ορίζει ο συντονιστής κατά την υποβολή της πρότασης και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερης από ένα μήνα.

2.  Στο σχέδιο που υποβάλλεται στο δικαστήριο προς έγκριση επισυνάπτονται:

   α) μια έκθεση του συντονιστή όσον αφορά τον τρόπο τήρησης της παραγράφου 1·
   β) οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από τους συνδίκους πτώχευσης μέχρι τον χρόνο της υποβολής του σχεδίου· και
   γ) μία αιτιολογημένη δήλωση του συντονιστή όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι παρατηρήσεις ελήφθησαν ενδεχομένως υπόψη στο σχέδιο.

3.  Το δικαστήριο εγκρίνει το σχέδιο, εφόσον σχηματίζει την πεποίθηση ότι ο συντονιστής τήρησε τις τυπικές απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 42δβ παράγραφος 1 στοιχείο γ). [Τροπολογία 62]

Άρθρο 42δδ

Σχέση μεταξύ διαδικασίας ομαδικού συντονισμού και διαδικασίας αφερεγγυότητας

1.  Κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών αφερεγγυότητας, οι σύνδικοι πτώχευσης οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις συστάσεις του συντονιστή και το σχέδιο ομαδικού συντονισμού. Όταν ένας σύνδικος της πτώχευσης προτίθεται να αποστεί από τα μέτρα ή τις ενέργειες που προτείνονται στο σχέδιο ομαδικού συντονισμού, αναπτύσσει τους λόγους της απόκλισης αυτής ενώπιον της συνέλευσης των πιστωτών ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου στο οποίο λογοδοτεί σύμφωνα με το δίκαιο του σχετικού κράτους μέλους.

2.  Η μη τήρηση της παραγράφου 1 αντιμετωπίζεται ως παράβαση των υποχρεώσεων του συνδίκου πτώχευσης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του σχετικού κράτους μέλους. [Τροπολογία 63]

Άρθρο 42δε

Ευθύνη του συντονιστή

Ο συντονιστής ασκεί τα καθήκοντά του με τη δέουσα επιμέλεια. Ευθύνεται για τα στοιχεία ενεργητικού της διαδικασίας αφερεγγυότητας τα οποία αφορά η διαδικασία ομαδικού συντονισμού για τις ζημίες που μπορούν εύλογα να αποδοθούν στην παράβαση των καθηκόντων αυτών. Η ευθύνη του διαπιστώνεται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ξεκίνησε η διαδικασία συντονισμού. [Τροπολογία 64]

Άρθρο 42δστ

Δαπάνες

1.  Το ύψος των δικαστικών δαπανών και της αποζημίωσης του συντονιστή ρυθμίζονται από το δίκαιο των κρατών μελών.

2.  Τις δαπάνες της διαδικασίας ομαδικού συντονισμού φέρουν κατ' αναλογία τα μέλη του ομίλου σε σχέση με τα οποία έχει ξεκινήσει διαδικασία αφερεγγυότητας κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας ομαδικού συντονισμού. Το μέρος της δαπάνης που αναλογεί σε κάθε μέλος του ομίλου υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της αξίας του ενεργητικού με το οποίο κάθε μέλος συμμετέχει στο ενοποιημένο ενεργητικό όλων των μελών του ομίλου, σε σχέση με τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφερεγγυότητας.» [Τροπολογία 65]

"

46)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 44α

Πληροφορίες σχετικά με το εθνικό δίκαιο αφερεγγυότητας

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις που δημιουργήθηκε με την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου*, περιγραφή της εθνικής τους νομοθεσίας και διαδικασιών αφερεγγυότητας, ιδίως όσον αφορά τα θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, προκειμένου να διατεθούν οι πληροφορίες αυτές στο κοινό.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά αυτές τις πληροφορίες.

______________________

* Απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 25).».

"

47)  Το άρθρο 45 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 45

Τροποποίηση παραρτημάτων

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων Α και Γ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το παρόν άρθρο και το άρθρο 45α.

2.  Για την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του παραρτήματος Α, Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τους εθνικούς τους κανόνες για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που επιθυμούν να περιληφθούν στο παράρτημα A πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 1, συνοδευόμενους από σύντομη περιγραφή. Η Επιτροπή εξετάζει αν οι κοινοποιηθέντες κανόνες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 και, εφόσον τις πληρούν, τροποποιεί το παράρτημα Α με κατ' εξουσιοδότηση πράξη. [Τροπολογία 66]

   2a. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή κάθε ουσιαστική αλλαγή των εθνικών τους διατάξεων σχετικά με τη διαδικασία αφερεγγυότητας. Η Επιτροπή εξετάζει εάν οι τροποποιηθείσες διατάξεις πληρούν τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 1 και, εφόσον αυτό ισχύει, τροποποιεί το παράρτημα Α με τη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.». [Τροπολογία 67]

"

48)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 45α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 45 ανατίθεται επ' αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 45 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Η Επιτροπή, όταν εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 22 τίθεται σε ισχύ, εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 45β

Εξουσία έκδοσης εκτελεστικών πράξεων

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης εκτελεστικών πράξεων για τους ακόλουθους σκοπούς

   α) για τη διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20β και
   β) για τη δημιουργία και, στη συνέχεια, για την τροποποίηση των εντύπων των άρθρων 40 και 41.

2.  Κατά την έκδοση ή την τροποποίηση των εκτελεστικών πράξεων της παραγράφου 1, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

4.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.».

"

49)  Στο άρθρο 46, η ημερομηνία «1η Ιουνίου 2012» αντικαθίσταται έως ... [10 έτη μετά την έναρξη εφαρμογής του].».

50)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 46α

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν Οι εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν την οδηγία 95/46/ΕΚ εφαρμόζονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφόσον δεν θίγεται η διαδικασία επεξεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/EΚ. [Τροπολογία 68]

2.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.».

"

51)  Το παράρτημα Β διαγράφεται.

51a)  Στο παράρτημα Γ το τμήμα με τον τίτλο «ΓΕΡΜΑΝΙΑ» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«DEUTSCHLAND

   Konkursverwalter
   Vergleichsverwalter
   Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
   Verwalter
   Insolvenzverwalter
   Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
   Treuhänder
   Vorläufiger Insolvenzverwalter
   Vorläufiger Sachwalter.». [Τροπολογία 69]

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από …(7), εξαιρέσει του άρθρου 44α, το οποίο εφαρμόζεται από …(8)+.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις συνθήκες.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 55.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014.
(3)ΕΕ C 358 της 7.12.2013, σ. 15.
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ.1).
(5)ΕΕ C , , σ.
(6)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ.13).
(7) 24 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(8)+ 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου