Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/0360(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0481/2013

Testi mressqa :

A7-0481/2013

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 05/02/2014 - 9.24

Testi adottati :

P7_TA(2014)0093

Testi adottati
PDF 754kWORD 268k
L-Erbgħa, 5 ta' Frar 2014 - Strasburgu
Proċedimenti ta' falliment ***I
P7_TA(2014)0093A7-0481/2013
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Frar 2014 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1346/2000 dwar proċedimenti ta’ falliment (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2012)0744),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 81 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7–0413/2012),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-22 ta' Mejju 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7–0481/2013),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 271, 19.9.2013, p. 55.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-5 ta' Frar 2014 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda
r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 dwar proċedimenti ta' falliment
P7_TC1-COD(2012)0360

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 81 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(2),

Wara konsultazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data(3),

Billi:

(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000(4) stabbilixxa qafas Ewropew għal proċedimenti ta' falliment transfruntieri. Huwa jiddetermina liema Stat Membru jkollu ġuriżdizzjoni għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' falliment, jistabbilixxi regoli uniformi dwar il-liġi applikabbli u jistipula r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet relatati mal-falliment kif ukoll il-koordinament ta' proċedimenti ta' falliment prinċipali u sekondarji.

(2)  Ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 tat-12 ta' Diċembru 2012(5) ikkonkluda li r-Regolament b'mod ġenerali qed jaħdem sew imma li hemm ix-xewqa li tittejjeb l-applikazzjoni ta' xi wħud mid-dispożizzjonijiet tagħha sabiex tissaħħaħ l-amministrazzjoni effettiva tal-proċedimenti ta' falliment transfruntieri.

(3)  Il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 għandu jiġi estiż għall-proċedimenti li jippromwovu s-salvataġġ ta' debitur ekonomikament vijabbli bi problemi finanzjarji gravi sabiex il-kumpaniji tajbin jingħataw għajnuna biex isalvaw u l-intraprendituri jingħataw ċans ieħor. Dan għandu jestendi, b'mod partikolari, l-iktar għall-proċedimenti li jipprovdu r-ristrutturazzjoni ta' debitur fl-istadju ta' qabel l-insolvenza jew li jħallu t-tmexxija eżistenti fejn hi. Ir-Regolament għandu jkopri wkoll dawk il-proċedimenti li jipprovdu l-għeluq tad-dejn tal-konsumaturi u l-persuni impjegati għal rashom li ma jissodisfawx il-kriterji tal-istrument attwali. [Em. 1]

(4)  Ir-regoli dwar il-ġuriżdizzjoni għall-ftuħ tal-proċedimenti ta' falliment għandhom jiġu kjarifikati u l-qafas proċedurali għad-determinazzjoni tal-ġuriżdizzjoni għandu jittejjeb. Għandu jkun hemm ukoll regola espliċita dwar il-ġuriżdizzjoni għall-azzjonijiet li ġejjin direttament mill-proċedimenti ta' falliment jew u li huma marbuta magħhom mill-qrib. [Em. 2]

(5)  Sabiex ittejjeb l-effettività tal-proċedimenti ta' falliment f'każijiet fejn id-debitur ikollu stabbiliment fi Stat Membru ieħor, ir-rekwiżit li proċedimenti sekondarji jridu jkunu proċedimenti ta' stralċ għandu jiġi abolit. Barra minn hekk, qorti għandha tkun tista' tirrifjuta l-ftuħ ta' proċedimenti sekondarji jekk dan ma jkunx neċessarju biex iħares l-interessi ta' kredituri lokali. Il-koordinament bejn proċedimenti prinċipali u sekondarji għandu jitjieb, b'mod partikolari billi l-qrati involuti jkunu mitluba jikkooperaw.

(6)  Sabiex tittejjeb l-informazzjoni disponibbli għall-kredituri u l-qrati involuti u biex jipprevjenu l-ftuħ ta' proċedimenti ta' falliment paralleli, l-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa jippubblikaw id-deċiżjonijiet rilevanti f'kawżi ta' falliment transfruntieri f'reġistru elettroniku aċċessibbli pubblikament. Għandu jkun hemm dispożizzjoni għall-interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza. Għandhom jiġu introdotti formoli standard għat-tressiq ta' pretensjonijiet biex jiffaċilitaw il-kompiti tal-kredituri barranin u jnaqqsu l-ispejjeż ta' traduzzjoni.

(7)  Għandu jkun hemm regoli speċifiċi li jittrattaw il-koordinament tal-proċedimenti li jinvolvu membri differenti tal-istess grupp ta' kumpaniji. Ir-rappreżentanti tal-insolvenza u l-qrati involuti fid-diversi proċedimenti ta' falliment għandhom ikunu obbligati jikkooperaw u jikkomunikaw ma' xulxin. Barra minn hekk, kull wieħed mir-rappreżentanti tal-insolvenza nvoluti għandu jkollhom l-għodod proċedurali li jipproponu pjan ta' salvataġġ għall-kumpaniji fil-grupp suġġetti għall-proċedimenti ta' falliment u biex jitolbu, fejn ikun hemm bżonn, għal sospensjoni tal-proċedimenti ta' falliment li jikkonċernaw kumpanija li mhix dik li nħatru għaliha. Id-definizzjoni tat-terminu "grupp ta' kumpaniji" għandha tinftiehem li tkun limitata għall-kuntest ta' insolvenza u ma għandu jkollha l-ebda influwenza fuq l-aspetti tal-kumpanija fir-rigward tal-gruppi. [Em. 3. Din l-emenda tapplika fit-test kollu]

(8)  Sabiex r-Regolament ikun jista' jiġi adattat malajr għall-emendi rilevanti tal-liġi tal-insolvenza domestika li l-Istati Membri nnotifikaw, is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandu jkun iddelegat lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emenda tal-Annessi. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti relevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(9)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000, is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jiġu konferiti lill-Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6).

(10)  Ir-Regolament (KE) Nru 1346/2000 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(11)  L-emenda ta' dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr ħsara għar-regoli tal-irkupru tal-għajnuna Statali minn kumpaniji insolventi kif interpretati mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (C-454/09 Il-Kummissjoni vs L-Italja – 'New Interline'). Meta l-irkupru totali tal-ammont tal-għajnuna tal-Istat ma jkunx possibbli minħabba li l-ordni ta' rkupru jikkonċerna kumpanija fi proċedimenti ta' falliment, dawk il-proċedimenti għandhom dejjem ikunu proċedimenti ta' stralċ u jwasslu għaċ-ċessjoni definittiva tal-attivitajiet tal-benefiċjarju u l-likwidazzjoni ta' dawn l-assi.

(12)  Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, [ir-Renju Unit u l-Irlanda nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament]/[mingħajr ħsara għall-Artikolu 4 tal-Protokoll, ir-Renju Unit u l-Irlanda mhumiex se jieħdu sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhumiex marbutin bih jew soġġetti għall-applikazzjoni tiegħu].

(13)  Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhix qed tipparteċipa fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, u għalhekk la hi marbuta bih u lanqas mhi soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1346/2000 huwa emendat kif ġej:

(1)  Fil-premessa 2, ir-referenza għall-Artikolu 65 tinbidel b'referenza għall-Artikolu 81

(2)  Fil-premessi 3, 5, 8, 11, 12, 14 u 21, it-terminu 'Komunità' jinbidel bit-terminu ''Unjoni'.

(3)  Il-premessa 4 tinbidel b’dan li ġej:"

'(4) Għat-tħaddim sew tas-suq intern hemm bżonn li jiġu evitati inċentivi għall-partijiet biex jittrasferixxu assi jew proċedimenti ġudizzjarji minn Stat Membru għall-ieħor, biex b'hekk ifittxu sitwazzjoni ġuridika aktar favorevoli għad-detriment tal-korp ġenerali tal-kredituri (għażla tal-iktar qorti favorevoli).'

"

(4)  Il-premessa 6 tinbidel b’dan li ġej:"

'(6) Dan ir-Regolament għandu jinkludi dispożizzjonijiet li jirregolaw il-ġuriżdizzjoni għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' falliment u proċedimenti li jiġu direttament mill-proċedimenti ta' falliment u jkunu konnessi magħhom mill-qrib. Dan ir-Regolament għandu jkun fih dispożizzjonijiet rigward ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tas-sentenzi maħruġa f'dawn il-proċedimenti u d-dispożizzjonijiet rigward il-liġi applikabbli għall-proċedimenti ta' falliment. Barra minn hekk, dan ir-Regolament għandu jkun fih regoli dwar il-koordinament tal-proċedimenti ta' falliment li jirrelataw mal-istess debitur jew ma' bosta membri tal-istess grupp ta' kumpaniji.'

"

(5)  Il-premessa 7 tinbidel b’dan li ġej:"

'(7) Il-proċedimenti li jikkonċernaw l-istralċ ta' kumpaniji jew persuni ġuridiċi oħrajn insolventi, arranġamenti ġudizzjarji, kompożizzjonijiet u proċedimenti analogi u azzjonijiet relatati ma' proċedimenti ta' dan it-tip huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 44/2001* . Tali proċedimenti għandhom ikunu koperti minn dan ir-Regolament preżenti. L-interpretazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha kemm jista' jkun tevita lakuni regolatorji bejn iż-żewġ strumenti.

_________________________

* Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1).'

"

(6)  Il-premessa 9 tinbidel b’dan li ġej:"

'(9) Dan ir-Regolament għandu japplika għal proċedimenti ta' falliment li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, irrispettivament minn jekk id-debitur ikunx persuna naturali jew persuna ġuridika, negozjant jew individwu. Dawk il-proċedimenti ta' falliment huma elenkati b'mod eżawrjenti fl-Anness A. Meta proċedura nazzjonali tidher fl-Anness A, dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr ebda eżami ulterjuri mill-qrati ta' Stat Membru ieħor dwar jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament humiex sodisfatti. Proċedimenti ta' falliment li jikkonċernaw impriżi tal-assikurazzjoni, istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpaniji tal-investiment li huma koperti mid-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' April 2001* u impriżi tal-investiment kollettiv għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Impriżi bħal dawn m'għandhomx ikunu koperti minn dan ir-Regolament ladarba huma suġġetti għal arranġamenti speċjali u l-awtoritajiet ta' sorveljanza nazzjonali għandhom setgħat vasti ta' intervent.'

__________________________

* Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta'April 2001 dwar ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 125, 5.5.2001, p. 15).'

"

(7)  Tiddaħħal il-premessa li ġejja:"

''(9a) Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandu jestendi għall-proċedimenti li jippromwovu s-salvataġġ ta' debitur ekonomikament vijabbli bi problemi finanzjarji gravi sabiex negozji tajbin jingħataw għajnuna biex isalvaw u l-intraprendituri jingħataw ċans ieħor. Dan għandu jestendi, b'mod partikolari, għall-proċedimenti li jipprovdu r-ristrutturazzjoni ta' debitur fl-istadju ta' qabel l-insolvenza, proċedimenti li jħallu t-tmexxija eżistenti fejn hi u proċedimenti li jipprovdu l-għeluq tad-dejn tal-konsumaturi u l-persuni impjegati għal rashom. Peress li dawn dawk il-proċedimenti ma jfissrux bilfors li jinħatar likwidaturrappreżentant tal-insolvenza, huma għandhom ikunu koperti minn dan ir-Regolament jekk iseħħu taħt il-kontroll jew sorveljanza ta' qorti. F'dan il-kuntest, it-terminu 'kontroll' għandu jinkludi sitwazzjonijiet fejn il-qorti tintervjeni biss wara appell minn kreditur jew parti interessata.' [Em. 3]

"

(8)  Il-premessa 10 tinbidel b’dan li ġej: "

'(10) Proċedimenti ta' falliment mhux neċessarjament jinvolvu l-intervent ta' awtorità ġudizzjarja; l-espressjoni 'qorti' f'dan ir-Regolament għandha tingħata tifsira wiesgħa u tinkludi persuna jew korp awtorizzat mil-liġi nazzjonali li jiftaħ proċedimenti ta' falliment. Biex japplika dan ir-Regolament, il-proċedimenti (inklużi atti u formalitajiet stabbiliti fil-liġi) ma għandux biss ikollhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, imma għandhom ikunu wkoll rikonoxxuti uffiċjalment u jkollhom effett ġuridiku fl-Istat Membru fejn ikunu nfetħu l-proċedimenti ta' falliment.' [Em. 4]

"

(8a)  Il-premessa 11 tinbidel b’dan li ġej:"

'(11) Dan ir-Regolament għandu jagħraf illi b'riżultat ta' liġijiet sustantivi li huma differenti ħafna minn xulxin, mhux prattikabbli li jkunu introdotti proċedimenti ta' falliment fl-iskop universali tal-Komunità tal-Unjoni kollha. F'dan l-isfond, l-applikazzjoni mingħajr eċċezzjoni tal-liġi ta' l-Istat dwar ftuħ ta' proċedimenti ta' spiss twassal għal diffikultajiet. Dan japplika, per eżempju, għal liġijiet ferm differenti dwar interessi ta' garanziji li jinsabu fil-Komunità fl-Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet preferenzali li jgawdu uħud mill-kredituri fi proċedimenti ta' falliment huma, f'ċerti każi, kompletament differenti. Iktar miżuri ta' armonizzazzjoni għandhom ukoll idaħħlu drittijiet ta' preferenza tal-imjegati. Dan ir-Regolament għandu jieħu konsiderazzjoni ta' dan b' żewġ modi differenti . Minn naħa l- waħda, għandhom jiġu magħmula regoli speċjali dwar l-applikabilità tal-liġi fil-każ ta' drittijiet partikolarment sinjifikanti u relazzjonijiet legali (e.g. drittijiet in rem u kuntratti ta' impjieg). Minn naħa l-oħra, proċedimenti nazzjonali li jkopru biss assi li jinstabu fl-Istat fejn hemm il-ftuħ, għandhom ukoll ikunu permissibli flimkien mal-proċedimenti prinċipali ta' falliment bl- iskop universali.' [Am. 5]

"

(9)  Tiddaħħal il-premessa li ġejja:"

'(12a) Qabel il-ftuħ ta' proċedimenti ta' falliment, il-qorti kompetenti għandha teżamina ex officio jekk iċ-ċentru prinċipali tal-interessi jew l-istabbiliment tad-debitur jinsabx effettivament fil-ġuriżdizzjoni tagħha. Fejn iċ-ċirkostanzi tal-każ iqajmu dubji dwar il-ġuriżdizzjoni tal-qorti, il-qorti għandha titlob lid-debitur iressaq evidenza addizzjonali biex isostni l-asserzjonijiet tiegħu u, fejn xieraq, tagħti l-opportunità lill-kredituri tad-debitur biex jippreżentaw fehmiethom dwar il-kwistjoni tal-ġuriżdizzjoni. Barra minn hekk, il-kredituri għandu jkollhom rimedju effettiv kontra d-deċiżjoni li tiftaħ il-proċedimenti ta' falliment.'

"

(10)  Il-premessa 13 titħassar.

(11)  Jiddaħħlu l-premessi li ġejjin:"

(13a) Il-preżunzjoni għandha tkun li ċ-'ċentru prinċipali ta' interessi' ta' kumpanija jew persuna ġuridika oħra jkun il-post fejn ikollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha. Għandu jkun possibbli li din il-preżunzjoni tiġi kkontestata jekk l-amministrazzjoni ċentrali tal-kumpanija tkun tinsab fi Stat Membru li ma jkunx l-Istat Membru fejn jinsab l- uffiċċju rreġistrat tagħha u valutazzjoni komprensiva tal-fatturi rilevanti kollha tistabbilixxi, b'mod li jkun jista' jiġi aċċertat minn partijiet terzi, li ċ-ċentru ta' tmexxija u sorveljanza reali tal-kumpanija u tat-tmexxija tal-interessi tagħha jinsabu f'dak l-Istat Membru l-ieħor. Kuntrarjament għal dan, ma għandux ikun possibbli li tiġi kkontestata l-preżunzjoni jekk il-korpi responsabbli mit-tmexxija u s-sorveljanza ta' kumpanija jkunu fl-istess post fejn hemm l-uffiċċju rreġistrat tagħha u d-deċiżjonijiet ta' tmexxija jittieħdu hemm b'mod li jista' jiġi aċċertat minn partijiet terzi. [Am. 6]

   (13b) Il-qrati tal-Istat Membru li jiftħu l-proċedimenti ta' falliment għandu jkollhom ukoll ġuriżdizzjoni għal azzjonijiet li jkunu ġejjin direttament mill-proċedimenti ta' falliment u li jkunu marbutin mill-qrib magħhom bħal azzjonijiet ta' evażjoni. Meta azzjoni bħal din tkun relatata ma' azzjoni oħra bbażata fuq id-dritt kummerċjali u ċivili ġenerali, il-likwidatur ir-rappreżentant tal-insolvenza għandu jkun jista' jġib iż-żewġ azzjonijiet fil-qrati ta' domiċilju tal-konvenut jekk iqis li jkun iktar effiċjenti li jsir dan. Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, jekk il-likwidatur ir-rappreżentant tal-insolvenza jkun jixtieq jgħaqqad azzjoni għar-responsabilità ta' direttur fuq il-bażi tad-dritt tal-insolvenza ma' azzjoni bbażata fuq id-dritt tal-kumpaniji jew id-dritt tat-tort ġenerali. '

"

(12)  Jiddaħħlu l-premessi li ġejjin:"

'(19a) Proċedimenti sekondarji jistgħu jxekklu l-amministrazzjoni effiċjenti tal-assi. Għalhekk, il-qorti li tiftaħ proċedimenti sekondarji, fuq talba tal-likwidatur tar-rappreżentant tal-insolvenza, għandha tkun tista' tipposponi jew tirrifjuta l-ftuħ jekk dawn il-proċedimenti ma jkunux neċessarji biex iħarsu l-interessi tal-kredituri lokali. Dan għandu jkun il-każ, b'mod partikolari, jekk il-likwidatur ir-rappreżentant tal-insolvenza, permezz ta' impenn li jorbot lill-assi, jaqbel li jittratta lill-kredituri lokali bħallikieku nfetħu proċedimenti sekondarji u japplika r-regoli ta' klassifikazzjoni tal-Istat Membru fejn ikun intalab il-ftuħ ta' proċedimenti sekondarji meta jqassam l-assi li jinsabu f'dak l-Istat Membru. Dan ir-Regolament għandu jikkonferixxi fuq il-likwidatur il-possibilità ir-rappreżentant tal-insolvenza l-possibilità li jagħmel impenji ta' dan it-tip u li jistabbilixxi l-kriterji minimi li għandhom jissodisfaw tali impenji. [Em. 7]

   (19b) Sabiex jiġi żgurat il-ħarsien tal-interessi lokali, il-likwidatur ir-rappreżentant tal-insolvenza fil-proċedimenti prinċipali ma għandux ikun jista' jirrealizza jew jirrikolloka l-assi li jinsabu fl-Istat Membru fejn jinsab l-istabbiliment b'mod abbużiv, b'mod partikolari, bil-fini tal-frustrazzjoni tal-possibilità li dawn l-interessi jkunu effettivament sodisfatti jekk wara jinfetħu proċedimenti sekondarji. Il-kredituri lokali għandhom ikunu wkoll intitolati li jitolbu miżuri protettivi minn qorti f’każi meta rappreżentant tal-insolvenza jidher li ma jkunx kapaċi jonora l-impenji.' [Em. 8]

"

(13)  Il-premessa 20 tinbidel b’dan li ġej:"

'(20) Proċedimenti ta' falliment prinċipali u proċedimenti sekondarji jistgħu jikkontribwixxu biss għar-realizzazzjoni effettiva tal-assi totali jekk il-proċedimenti konkorrenti kollha pendenti jkunu kkoordinati. Il-kundizzjoni ewlenija hawnhekk hija illi l-likwidaturi ir-rappreżentanti tal-insolvenza varji u l-qrati involuti jridu jikkooperaw mill-qrib, b'mod partikolari billi jiskambjaw ammont suffiċjenti ta' informazzjoni. Sabiex jiġi żgurat ir-rwol dominanti tal-proċediment ta' falliment prinċipali, il-likwidatur ir-rappreżentant tal-insolvenza fi proċedimenti bħal dawk għandu jingħata bosta possibilitajiet għal intervent fi proċedimenti ta' falliment sekondarji li jkunu pendenti fl-istess waqt. B'mod partikolari, il-likwidatur ir-rappreżentant tal-insolvenza għandu jkun jista' jipproponi pjan ta' ristrutturazzjoni jew kompożizzjoni jew japplika sospensjoni tar-realizzazzjoni tal-assi fil-proċedimenti ta' falliment sekondarji. Fil-kooperazzjoni tagħhom, il-likwidaturi ir-rappreżentanti tal-insolvenza u l-qrati għandhom iqisu l-aqwa prattiċi għall-kooperazzjoni f'kawżi ta' insolvenza transfruntieri kif stabbilit fil-prinċipji u l-linji gwida għall-komunikazzjoni u l-kooperazzjoni adottata minn għaqdiet Ewropej u internazzjonali fil-qasam tad-dritt tal-insolvenza.'

"

(14)  Jiddaħħlu l-premessi 20a u 20b li ġejjin: [Em. 9]"

'(20a) Dan ir-Regolament għandu jiżgura l-amministrazzjoni effiċjenti tal-proċedimenti ta' falliment relatati ma' kumpaniji differenti li jifformaw parti minn grupp ta' kumpaniji. Fejn infetħu proċedimenti ta' falliment għal bosta kumpaniji tal-istess grupp, dawn il-proċedimenti għandhom ikunu kkoordinati sew, b'mod partikolari sabiex tiġi evitata l-possibilità li l-insolvenza ta' membru wieħed tal-grupp tipperikola l-futur tal-membri l-oħra tal-grupp. Għalhekk il-likwidaturi ir-rappreżentanti tal-insolvenza varji u l-qrati involuti għandu jkollhom l-istess obbligu ta' kooperazzjoni u komunikazzjoni ma' xulxin bħal dawk involuti fi proċedimenti prinċipali u sekondarji relatati mal-istess debitur. Barra minn hekk, likwidatur maħtur fi proċedimenti relatati ma' membru ta' grupp ta' kumpaniji għandu jkollu locus standi biex jipproponi pjan ta' salvataġġ fil-proċedimenti li jikkonċernaw membru ieħor tal-istess grupp safejn din l-għodda tkun disponibbli fil-liġi nazzjonali tal-insolvenza. [Em. 10]

   (20aa) L-introduzzjoni ta’ proċedimenti ta’ koordinament tal-gruppi għandha b’mod partikolari ssaħħaħ ir-ristrutturar ta’ grupp u/jew membri ta’ grupp billi tagħmilha possibbli li l-proċedimenti ta’ falliment jitwettqu b'mod koordinat flessibbli. Il-proċedimenti ta’ koordinament tal-gruppi m’għandhomx jorbtu l-proċedimenti individwali imma għandhom pjuttost iservu ta’ referenza għall-miżuri li għandhom jittieħdu f'dawk il-proċedimenti individwali. [Emendi 9 u 11]
   (20b) L-introduzzjoni ta' regoli dwar l-insolvenza ta' gruppi ta' kumpaniji ma għandhiex tillimita l-possibilità li qorti tiftaħ proċedimenti ta' falliment għal bosta kumpaniji li jappartjenu għall-istess grupp f'ġuriżdizzjoni waħda jekk il-qorti ssib li ċ-ċentru prinċipali tal-interessi ta' dawk il-kumpaniji jinsab fi Stat Membru wieħed fil-ġurisdizzjoni nazzjonali u lokali tagħha. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, il-qorti għandha tkun tista' wkoll taħtar, jekk ikun xieraq, lill-istess likwidatur rappreżentant tal-insolvenza fil-proċedimenti kollha kkonċernati. L-Istati Membri għandhom ukoll ikunu jistgħu jdaħħlu dispożizzjonijiet dwar l-insolvenza ta' gruppi ta' kumpaniji fil-ġurisdizzjoni tagħhom li jmorru lil hinn mid-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u’ma jaffettwawx l-applikazzjoni effiċjenti u effettiva ta' dan ir-Regolament.' [Em. 12]

"

(15)  Tiddaħħal premessa li ġejja:"

'(21a) Huwa essenzjali li kredituri li jkollhom ir-residenza abitwali, id-domiċilju jew l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fl-Unjoni jkunu infurmati bil-ftuħ ta' proċedimenti ta' falliment relatati mal-assi tad-debitur tagħhom. Sabiex tiġi żgurata t-trażmissjoni malajr tal-informazzjoni lill-kredituri, ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill* ma għandux japplika fejn dan ir-Regolament jirreferi għall-obbligu li jiġu infurmati l-kredituri. L-użu ta' formoli standard disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni għandu jiffaċilita l-kompitu tal-kredituri meta jressqu pretensjonijiet fi proċedimenti miftuħa fi Stat Membru ieħor.

_____________________

* Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar il-dwar is-servizz fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji f'materji ċivili u kummerċjali (ĠU L 324, 10.12.2007, p. 79).'

"

(16)  Il-premessa 29 tinbidel b’dan li ġej:"

'(29) Għal raġunijiet ta' negozju, il-kontenut ewlieni tad-deċiżjoni li tiftaħ il-proċedimenti għandu jiġi ppublikat fi Stat Membru ieħor fuq talba tar-l-likwidaturrappreżentanttal-insolvenza. Jekk hemm stabbiliment fl-Istat Membru kkonċernat, din il-pubblikazzjoni għandha tkun obbligatorja sakemm tiġi stabbilita s-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza. Madankollu, fl-ebda każ ma għandha l-pubblikazzjoni tkun kundizzjoni bil-quddiem ta' għarfien ta' proċedimenti barranin.'

"

(17)  Tiddaħħal il-premessa li ġejja:"

(29a) Sabiex tittejjeb l-informazzjoni lill-kredituri u l-qrati involuti u biex jipprevjenu l-ftuħ ta' proċedimenti ta' falliment paralleli, l-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa jippubblikaw l-informazzjoni rilevanti f'kawżi ta' falliment transfruntieri f'reġistru elettroniku aċċessibbli pubblikament. Biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal dik l-informazzjoni għall-kredituri u l-qrati domiċiljati jew li jinsabu fi Stati Membri oħra, dan ir-Regolament għandu jistipula l-interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza.

"

(18)  Il-premessa 31 tinbidel b’dan li ġej:"

'(31) Dan ir-Regolament għandu jinkludi Annessi li jispeċifikaw, b'mod partikolari, il-proċedimenti ta' falliment nazzjonali li huma koperti minn dan ir-Regolament. Sabiex ikun permess l-adattament malajr tar-Regolament għall-emendi rilevanti tal-liġi tal-insolvenza domestika tal-Istati Membri, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta emendi għall-annessi permezz ta' atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ('TFUE'). Qabel ma tadotta att iddelegat li jemenda l-lista ta' proċedimenti nazzjonali fl-Annessi, il-Kummissjoni għandha tivverifika jekk il-proċedura nnotifikata tissodisfax il-kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament. Waqt li tħejji u tfassal atti ddelegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trasmissjoni simultanja, fil-ħin u adatta tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.'

"

(19)  Jiddaħħlu l-premessi li ġejjin:"

'(31a)Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jiġu konferiti lill-Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

   (31b) Dan ir-regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ("il-Karta"). B'mod partikolari, dan ir-Regolament jara li jippromwovi l-applikazzjoni tal-Artikoli 8, 17 u 47 tal-Karta li jikkonċernaw, rispettivament, il-ħarsien tad-dejta personali, id-dritt tal-proprjetà u d-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust.
   (31c) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill** u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*** japplikaw għall-ipproċessar ta' dejta personali fil-qafas ta' dan ir-Regolament.

__________________

* Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u prinċipji ġenerali li jikkonċernaw mekkaniżmi għal kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011 , p. 13).

** Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi rigward l-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

*** Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi rigward l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u korpi Komunitarji u dwar il-moviment liberu ta' tali data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

"

(20)  Fil-premessi 32 u 33, il-kliem 'Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea' jinbidel bil-kliem 'Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea'.

(21)  L-Artikoli 1 u 2 jinbidlu b'dan li ġej:"

'Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament japplika għall-proċedimenti amministrattivi jew ġudizzjarji, inklużi proċedimenti interim, li huma bbażati fuq liġi relatata marbuta mal-insolvenza jew aġġustament tad-dejn u fejn, għall-fini ta' salvataġġ evitar tal-likidazzjoni, aġġustament tad-dejn, riorganizzazzjoni jew likwidazzjoni,

   (a) id-debitur ikun totalment jew parzjalment ipprivat mill-assi tiegħu u nħatar likwidaturrappreżentant tal-insolvenza, jew
   (b) l-assi u l-affarijiet tad-debitur ikunu suġġetti għall-kontroll jew is-sorveljanza ta' qorti.

Meta tali proċedimenti jistgħu jinbdew qabel l-insolvenza, l-iskop tagħhom irid ikun l-evitar tal-likwidazzjoni.

Il-proċedimenti msemmija f'dan il-paragrafu jiġu elenkati fl-Anness A. [Em. 13]

   1a. Meta, skont il-liġi tal-Istat Membru fejn jinfetħu l-proċedimenti ta’ falliment, il-proċedimenti msemmija fil-paragrafu 1 ikunu kunfidenzjali, dan ir-Regolament għandu japplika għal tali proċedimenti mill-mument biss meta dawn isiru pubbliċi f'konformità mal-liġi ta' dak l-Istat Membru u sakemm dawn ma jaffettwawx il-pretiżi ta' dawk il-kredituri li ma jkunux involuti fihom. [Em. 14]

2.  Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-proċedimenti ta' falliment li jikkonċernaw

   (a) impriżi tal-assikurazjoni,
   (b) istituzzjonijiet kwalunkwe istituzzjoni ta’ kreditu, inklużi l-istituzzjonijiet definiti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, [Em. 15]
   (c) kumpaniji ta' investiment safejn huma koperti mid-Direttiva 2001/24/KE kif emendata, u l-istituzzjonijiet soġġetti għad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill**, [Em. 16]
   (d) impriżi ta' investiment kollettiv.

_____________________

* Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

** Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

   (a) 'proċedimenti ta' falliment' tfisser il-proċedimenti elenkati fl-Anness A;
   (b) 'likwidatur' "rappreżentant tal-insolvenza" tfisser kull persuna jew korp li l-funzjoni tiegħu, inkluż fuq bażi proviżorja, tkun li jamministra, sew bis-sħiħ jew parzjalment, jew li jillikwida l-assi li jkunu ġew ipprivat lid-debitur jew li jissorvelja l-amministrazzjoni tal-afffarijiet tiegħu. Dawn il-persuni u korpi huma mniżżla fl-Anness C;
   (ii) f'kawża li ma tinvolvix il-ħatra ta' likwidatur jew it-trasferiment tas-setgħat tad-debitur lil likwidatur, id-debitur jibqa' fil-pussess. [Em. 17]
   (ba) “debitur fil-pussess” tfisser debitur li jkunu nfetħu fil-konfront tiegħu proċedimenti ta’ falliment li ma jinvolvux it-trasferiment sħiħ tad-drittijiet u d-dmirijiet ta’ ġestjoni tal-beni tad-debitur lil rappreżentant tal-insolvenza u fejn, allura, id-debitur jibqa’ mill-inqas parzjalment fil-kontroll tal-beni u n-negozju tiegħu; [Em. 18]
   (c) "qorti" tfisser il-korp ġudizzjarju jew kull korp kompetenti ieħor ta' Stat Membru li għandu s-setgħa jiftaħ il-proċedimenti ta' falliment, li jikkonferma dan il-ftuħ jew li jieħu deċiżjoni tul dawk il-proċedimenti;
   (d) "sentenza li tiftaħ il-proċedimenti ta' falliment" tinkludi
   (i) id-deċiżjoni ta' kull qorti li tiftaħ proċedimenti ta' falliment jew li tikkonferma l-ftuħ ta' proċedimenti ta' dan it-tip, u
   (ii) id-deċiżjoni minn qorti li taħtar likwidatur rappreżentant tal-insolvenza provviżorju.
   (e) "iż-żmien tal-ftuħ ta' proċedimenti" tfisser iż-żmien meta s-sentenza li tiftaħ il-proċedimenti ta' falliment issir effettiva, sew jekk tkun sentenza finali kif ukoll jew jekk le; [Am. 20]
   (f) "l-Istat Membru li fih ikunu jinstabu l-assi" tfisser, fil-każ ta':
   (i) propjetà tanġibbli, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun tinstab il-propjetà,
   (ii) propjetà u drittijiet ta' propjetà jew intitolar li dwaru jrid ikun miktub f'reġistru pubbliku, l-Istat Membru li taħt l-awtorità tiegħu jkun jinżamm ir-reġistru,
   (iii) ishma rreġistrati f'kumpaniji, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-kumpanija li ħarġet l-ishma għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha,
   (iv) strumenti finanzjarji, li s-sjieda tagħhom tirriżulta minn annotazzjonijiet f'reġistru jew kont miżmum minn intermedjarju jew minn xi ħadd f'ismu ("titoli f'forma miktuba"), l-Istat Membru fejn jinżamm ir-reġistru jew il-kont fejn hemm l-annotazzjonijiet,
   (v) kontanti miżmuma fi istituzzjoni ta' kreditu, l-Istat Membru indikat fil-kont IBAN,
   (vi) pretensjonijiet kontra partijiet terzi ħlief dawk relatati ma' assi msemmija fil-punt (v), l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-parti terza meħtieġa li tilqagħhom ikollu ċ-ċentru prinċipali tal-interessi tiegħu, kif iddeterminat fl-Artikolu 3(1);
   (g) "stabbiliment" tfisser kull post ta' operazzjoni fejn id-debitur iwettaq, jew ikun wettaq fit-tliet xhur qabel it-talba għall-ftuħ tal-proċedimenti prinċipali ta' insolvenza, attività ekonomika mhux tranżitorja b'mezzi umani jew b'assi; [Em. 21]
   (ga) "azzjoni li tirriżulta direttament mill-proċedimenti ta’ falliment u li tkun marbuta mill-qrib magħhom" tfisser azzjoni diretta lejn il-ksib ta’ sentenza li, minħabba s-sustanza tagħha, ma tistax, jew ma setgħetx, tinkiseb barra minn proċedimenti ta’ insolvenza jew indipendentement minnhom, u li hija esklużivament ammissibbli meta l-proċedimenti ta’ insolvenza jkunu għadhom pendenti; [Em. 22]
   (gb) "dispożizzjoni dwar il-kumpens b’eżiġibilità antiċipata" tfisser dispożizzjoni kuntrattwali li fuq il-bażi tagħha, malli jseħħ avveniment predefinit fid-dispożizzjoni marbut ma' parti fil-kuntratt, l-obbligi tal-partijiet lejn xulxin li jkunu koperti mid-dispożizzjoni, sew jekk f’dak il-mument ikunu dovutu u pagabbli jew le, jiġu awtomatikament, jew b'għażla minn waħda mill-partijiet, imnaqqsa għal obbligu nett uniku jew sostitwit bih, sew b’novazzjoni, terminazzjoni jew b’mod ieħor, li jkun jirrappreżenta l-valur aggregat tal-obbligi flimkien, li jkun dovut u pagabbli minn parti waħda lill-oħra; [Am. 23]
   (h) "kredituri lokali" tfisser il-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom kontra d-debitur ikunu ġew mill-operat ta' stabbiliment li jinsab fi Stat Membru li mhux dak fejn id-debitur għandu ċ-ċentru prinċipali tal-interessi tiegħu;
   (i) "grupp ta' kumpaniji" tfisser għadd ta' kumpaniji li jikkonsistu f'kumpanija kumpanija prinċipali u kumpaniji l-kumpaniji sussidjarji kollha tagħhom; [Em. 24]
   (j) "kumpanija prinċipali" tfisser kumpanija li tikkontrolla kumpanija sussidjarja waħda jew iktar minn waħda. Kumpanija li tħejji dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati f’konformità mad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill* għandha titqies bħala kumpanija prinċipali; [Em. 25]
   (i) ikollha maġġoranza tal-jeddijiet għall-voti tal-azzjonisti jew tal-membri f'kumpanija oħra ('kumpanija sussidjarja'); jew
   (ii) tkun azzjonista jew membru tal-kumpanija sussidjarja u jkollha d-dritt li
   (aa) taħtar jew tneħħi maġġoranza tal-membri tal-korp amministrattiv, tat-tmexxija jew sorveljatorju ta' dik is-sussidjarja; jew
   (bb) teżerċita influwenza dominanti fuq il-kumpanija sussidjarja skont kuntratt iffirmat ma' dik is-sussidjarja jew dispożizzjoni fl-artikoli tagħha ta' assoċjazzjoni.'
   (ja) "funzjonijiet kruċjali fi ħdan il-grupp" tfisser
   (i) il-kapaċità, qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment fir-rigward ta’ kwalunkwe membru tal-grupp, li jittieħdu u jiġu eżegwiti deċiżjonijiet ta’ relevanza strateġika għall-grupp jew partijiet minnu; jew
   (ii) is-sinifikat ekonomiku fi ħdan il-grupp, li jiġu preżunt jekk il-membru jew il-membri tal-grupp jikkontribwixxu mill-inqas 10 fil-mija għad-dikjarazzjoni konsolidata tal-bilanċ u l-qligħ konsolidat. [Em. 26]

________________________

* Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjari annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19). '

"

(22)  Artikolu 3 huwa emendat kif ġej,

(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

'1. Il-qrati tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkun jinsab iċ-ċentru prinċipali tal-interessi tad-debitur ikollu l-ġuriżdizzjoni biex jiftaħ il-proċedimenti ta' falliment ('il-proċedimenti prinċipali'). Iċ-ċentru prinċipali tal-interessi jkun il-post fejn id-debitur iwettaq l-amministrazzjoni tal-interessi tiegħu fuq bażi regolari mill-inqas tliet xhur qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza jew tal-proċedimenti proviżorji u li jista' jiġi aċċertat minn partijiet terzi. [Em. 27]

Fil-każ ta' kumpanija jew persuna ġuridika, il-preżunzjoni tkun li l-post tal-uffiċċju rreġistrat ikun iċ-ċentru prinċipali tal-interessi fin-nuqqas ta' prova kuntrarja.

Fil-każ ta' individwu li jeżerċità attività professjonali jew kummerċjali indipendenti, iċ-ċentru prinċipali tal-interessi jkun il-post prinċipali ta' negozju tal-individwu; fil-każ ta' kull individwu ieħor, iċ-ċentru prinċipali tal-interessi jkun il-post tar-residenza abitwali tal-individwu.'

"

(a)  il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

'3. Meta tkun ingħatat sentenza li tiftaħ proċedimenti ta' falliment ikunu nfetħu skont il-paragrafu 1, kull proċediment miftuħ sussegwentament skont il-paragrafu 2 ikun proċediment sekondarju. F'dan il-każ, iż-żmien rilevanti għall-valutazzjoni ta' jekk id-debitur jippossjedix stabbiliment fit-territorju ta' Stat Membru ieħor ikun id-data tal-ftuħ tal-proċedimenti prinċipali.' [Em. 28]

"

(23)  Jiddaħħlu l-artikoli li ġejjin:"

'Artikolu 3a

Ġuriżdizzjoni għal azzjonijiet relatati

1.  Il-qrati tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkunu nfetħu proċedimenti ta' falliment skont l-Artikolu 3 ikollu ġuriżdizzjoni għal kull azzjoni li tkun ġejja direttament mill-proċedimenti ta' falliment u li tkun marbuta magħhom.

2.  Meta azzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun relatata ma' azzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali kontra l-istess konvenut, il-likwidatur ir-rappreżentant tal-insolvenza jista' jressaq iż-żewġ azzjonijiet fil-qrati tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsab domiċiljat il-konvenut, jew, fejn l-azzjoni tkun kontra bosta konvenuti, fil-qrati tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu kwalunkwe wieħed minnhom ikun domiċiljat, iżda li dik il-qorti jkollha ġuriżdizzjoni skont ir-regoli tar-Regolament (KEUE) Nru 44/2001 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*. [Em. 29]

3.  Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, azzjonijiet tal-paragrafu 2, l-azzjonijiet jitqiesu li jkunu relatati meta jkunu konnessi hekk mill-qrib illi jkun aktar konvenjenti illi jinstemgħu u jiġu determinati flimkien sabiex ikun evitat ir-riskju ta’ sentenzi irrikonċiljabbli li jirriżultaw minn proċedimenti separati. [Em. 30]

Artikolu 3b

Eżami tal-ġuriżdizzjoni; dritt ta' reviżjoni ġudizzjarja

1.  Il-qorti ppreżentata b'talba għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' falliment teżamina ex officio jekk għandhiex ġuriżdizzjoni skont l-Artikolu 3. Is-sentenza li tiftaħ il-proċedimenti ta' falliment tispeċifika fuq xiex tkun ibbażata l-ġuriżdizzjoni tal-qorti, u, b'mod partikolari, jekk il-ġuriżdizzjoni tkunx ibbażata fuq l-Artikolu 3(1) jew (2).

2.  Meta jinfetħu proċedimenti ta' falliment skont il-liġi nazzjonali mingħajr deċiżjoni ta' qorti, il-likwidatur maħtur f'dawk il-proċedimenti għandu jeżamina jekk l-Istat Membru fejn il-proċedimenti huma pendenti għandux il-ġuriżdizzjoni skont l-Artikolu 3. Fejn dan ikun il-każ, il-likwidatur jispeċifika fuq xiex tkun ibbażata l-ġuriżdizzjoni, u, b'mod partikolari, jekk il-ġuriżdizzjoni tkunx ibbażata fuq l-Artikolu 3(1) jew (2). [Em. 31]

3.  Kull kreditur jew parti interessata li jkollha r-residenza abitwali, id-domiċilju jew l-uffiċċju tagħha rreġistrat fi Stat Membru li mhux l-Istat tal-ftuħ tal-proċedimenti, ikollha d-dritt li tikkontesta d-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedimenti prinċipali -qorti li tiftaħ il-proċedimenti prinċipali jew il-likwidatur jinforma lill-kredituri, sakemm ikunu magħrufa, bid-deċiżjoni abbażi ta' ġurisdizzjoni internazzjonali fi żmien propizju biex jingħataw l-opportunità li jikkontestawha. tliet ġimgħat wara li l-informazzjoni dwar id-data tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment tkun saret disponibbli pubblikament f’konformità mal-punt(a) tal-Artikolu 20a.' [Em. 32]

______________________

* Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1).'

"

(24)  Fl-Artikolu 4(2), il-punt (m) jinbidel b'dan li ġej:"

'(m) ir-regoli li għandhom x'jaqsmu ma' invalidità, invalidabilità u nuqqas ta' eżegwibilità ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali tal-kredituri.'

"

(25)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:"

'Artikolu 6a

Ftehimiet ta' kumpensDispożizzjonijiet dwar il-kumpens b’eżiġibilità antiċipata

Ftehimiet ta' kumpensMeta parti għal kuntratt li jkun fih dispożizzjoni dwar il-kumpens b’eżiġibilità antiċipata tkun istituzzjoni li tidħol fl-ambitu tad-Direttiva 2001/24/KE, tali dispożizzjoni dwar il-kumpens b'eżiġibilità antiċipata għandha tkun irregolata ikunu rregolati biss mil-liġi tal-kuntratt li jirregola dawn il-ftehimiet.' [Em. 33]

"

(26)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:"

'Artikolu 10a

Rekwiżiti ta' approvazzjoni skont il-liġi lokali

Fejn il-liġi tal-Istat Membru tirregola l-effetti tal-proċedimenti ta' falliment fuq il-kuntratti msemmija fl-Artikoli 8 u 10 tistipula li kuntratt jista' biss jintemm jew jiġi mmodifikat bl-approvazzjoni tal-qorti li tiftaħ il-proċedimenti ta' falliment imma ma jkunu nfetħu l-ebda proċedimenti ta' falliment f'dak l-Istat Membru, il-qorti li tkun fetħet il-proċedimenti ta' falliment għandu jkollha l-kompetenza li tapprova t-tmiem jew il-modifika ta' dawk il-kuntratti.'

"

(26a)  L-Artikolu 12 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:"

'Artikolu 12

Patenti tal-Komunità u trade marksPrivattivi Ewropej b'effett unitarju u marki kummerċjali Komunitarji

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, patenti tal-Komunità, trade mark tal-Komunità jew xi privattiva Ewropea b’effett unitarju, marka kummerċjali Komunitarja jew kwalunkwe dritt ieħor simili stabbilit b'liġi tal-Komunità mid-dritt Komunitarju jista jkun inkluż biss fil-proċedimenti msemmija fl-Artikolu 3(1).' [Em. 34]

"

(27)  L-Artikolu 15 jinbidel b’dan li ġej:"

'Artikolu 15

L-effetti ta' proċedimenti ta' falliment fuq kawżi jew proċedimenti arbitrali pendenti

L-effetti ta' proċedimenti ta' falliment fuq kawża jew proċediment arbitrali pendenti li jikkonċerna ass jew dritt d-debitur ikun ġie pprivat minnu għandu jkun irregolat biss mil-liġi tal-Istat Membru fejn il-kawża tkun pendenti jew fejn hemm is-sede tal-proċedimenti arbitrali.'

"

(28)  L-Artikolu 18 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

'1. Il-likwidatur Ir-rappreżentant tal-insolvenza maħtur minn qorti li jkollha ġuriżdizzjoni bis-saħħa tal-Artikolu 3(1) jew, fil-każ ta’ debitur fi proċedimenti ta’ pussess f'konformità ma' dik il-ġurisdizzjoni, jew ir-rappreżenant tal-insolvenza jew id-debitur, jista' jeżerċita s-setgħat kollha mogħtija lilu bil-liġi tal-Istat li jiftaħ il-proċedimenti fi Stat Membru ieħor, sakemm l-ebda proċedimenti ta' falliment oħra ma jkunu nfetħu hemm u lanqas ma jkunu ttieħdu hemm tkun ittieħdet ebda miżuri miżura kuntrarja ta' preservazzjoni kuntrarja wara talba għal ftuħ ta' proċedimenti ta' falliment f'dak l-Istat. Bla ħsara għall-Artikoli 5 u 7, huwa jista', b'mod partikolari, ineħħi l-assi tad-debitur mit-terrirorju tal-Istat Membru fejn ikunu. Huwa jista' jagħti wkoll l-impenn li d-drittijiet ta' distribuzzjoni u prijorità li jkollhom il-kredituri lokali kieku jkunu nfetħu proċedimenti sekondarji jkunu rispettati fil-proċedimenti prinċipali. Tali impenn għandu jispeċifika l-preżunzjoni fattwali li jkun ibbażat fuqha, b’mod partikolari fir-rigward tad-distribuzzjoni ta' dan it-tip ikun suġġett għar-rekwiżiti pretiżi lokali dwar is-sistema ta' formapreferenza skont il-liġi li tirregola l-proċedimenti sekondarji, il-valur tal-beni li jistgħu jitqassmu fil-proċedimenti sekondarji, l-għażliet disponibbli biex jitwettaq tali valur, il-proporzjon tal-kredituri fil-proċedimenti prinċipali li jipparteċipaw fil-proċedimenti sekondarji u l-ispejjeż li jkollhom isostnu minħabba l-ftuħ tal-proċedimenti sekondarji. Ir-rekwiżiti dwar il-forma għandu jkollha l-impriża, jekk ikun hemm, għandhom jiġu stabbiliti mil-liġijiet tal-Istat tal-ftuħ tal-proċedimenti prinċipaliu jkun eżegwibbli u vinkolanti fuq l-assi.' [Em. 35]

"

(b)  fil-paragrafu 3, l-aħħar sentenza tinbidel b'dan li ġej:"

'Dawk is-setgħat ma jistgħux jinkludu miżuri ta' kostrinzjoni, sakemm mhux ordnata mill-qorti, jew id-dritt ta' deċiżjoni dwar proċedimenti ġuridiċi jew tilwim.'

"

(29)  Jiddaħħlu l-artikoli li ġejjin:"

'Artikolu 20a

It-twaqqif ta' reġistri ta' insolvenza

L-Istati Membri jistabbilixxu u jżommu fit-territorju tagħhom reġistru jew iktar fejn l-informazzjoni li ġejja tkun disponibbli għall-pubbliku fuq l-internet bla ħlas ('ir-reġistri tal-insolvenza'):

   (a) id-data tal-ftuħ tal-proċedimenti ta' falliment;
   (b) il-qorti li tiftaħ il-proċedimenti ta' falliment u n-numru ta' referenza tal-każ, jekk ikun hemm;
   (c) it-tip ta' proċedimenti ta' falliment miftuħa;
   (d) l-isem u l-indirizz tad-debitur;
   (da) jekk id-debitur ikun kumpanija, in-numru tal-kumpanija u l-indirizz tas-sede soċjali tagħha; [Em. 36]
   (e) l-isem u l-indirizz tar-likwidatur rappreżentant tal-insolvenza maħtur fil-proċedimenti, jekk ikun hemm;
   (f) il-limitu ta' żmien biex jitressqu l-pretensjonijiet;
   (g) id-deċiżjoni li tiftaħ il-proċedimenti ta' falliment;
   (h) id-deċiżjoni li taħtar ir-likwidatur rappreżentant tal-insolvenza, jekk tkun differenti mid-deċiżjoni msemmija fil-punt (g);
   (i) id-data tal-għeluq tal-proċedimenti prinċipali.

Artikolu 20b

Interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza

1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, sistema deċentralizzata għall-interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Dik is-sistema tkun magħmula mir-reġistri ta' insolvenza u l-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika li jservu bħala l-punt ta' aċċess elettroniku pubbliku ċentrali għall-informazzjoni mis-sistema. Is-sistema tipprovdi servizz ta' tfittxija fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni sabiex l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 20a tkun disponibbli.

2.  Permezz ta' att ta' implimentazzjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 45b(3), il-Kummissjoni tadotta dawn li ġejjin sa …+:

   l-ispeċifikazzjoni teknika li tiddefinixxi l-metodi ta' komunikazzjoni u skambju ta' informazzjoni b'mezzi elettroniċi fuq il-bażi tal-ispeċifikazzjoni tal-interfejs stabbilit għas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza;

______________________

+ 36 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

   il-miżuri tekniċi li jiżguraw l-istandards minimi ta' sikurezza tat-teknoloġija tal-informazzjoni għall-komunikazzjoni u d-distribuzzjoni tal-informazzjoni fis-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza;
   kriterji minimi għas-servizz ta' tfittxija pprovduti mill-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika bbażati fuq l-informazzjoni stabbilita fl-Artikolu 20a;
   kriterji minimi għall-preżentazzjoni tar-riżultati ta' tfittxijiet ta' dan it-tip ibbażati fuq l-informazzjoni stabbilita fl-Artikolu 20a;
   il-modalitajiet u l-kundizzjonijiet tekniċi tad-disponibilità tas-servizzi pprovduti mis-sistema ta’ interkonnessjoni; u
   glossarju li fih spjegazzjoni bażika tal-proċeduri ta' falliment nazzjonali elenkati fl-Anness A.

Artikolu 20c

L-ispejjeż għat-twaqqif u l-interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza

1.  It-twaqqif u l-iżvilupp futur tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza tkun iffinanzjata mill-baġit ġenerali tal-Unjoni.

2.  Kull Stat Membru jkun responsabbli tal-ispejjeż għall-aġġustament tar-reġistri ta' insolvenza domestiċi tiegħu biex jagħmilhom interoperabbli mal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, flimkien mal-ispejjeż ta' amministrazzjoni, operazzjoni u żamma ta' dak ir-reġistru.

Artikolu 20d

Reġistrazzjoni ta' proċedimenti ta' falliment

Meta jinfetħu proċedimenti prinċipali u sekondarji jinfetħu fir-rigward ta' kumpanija jew persuna ġuridika jew individwu li jeżerċita negozju indipendenti jew attività professjonali, il-qorti li tiftaħ proċedimenti ta' falliment tiżgura li l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 20a tkun ippubblikata immedjatament fir-reġistru ta' insolvenza tal-Istat fejn sar il-ftuħ. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu proċedimenti għat-tneħħija ta' entrati mir-reġistru tal-insolvenza. ' [Em. 37]

"

(30)  L-Artikolu 21 jinbidel b'dan li ġej:"

'Artikolu 21

Pubblikazzjoni fi Stat Membru ieħor

1.  Sakemm is-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza msemmija fl-Artikolu 20b tkun stabbilita, il-likwidatur ir-rappreżentant tal-insolvenza jitlob li avviż tas-sentenza li tiftaħ proċedimenti ta' falliment u, fejn xieraq, id-deċiżjoni li taħtru, ikunu ppubblikati f'kull Stat Membru ieħor fejn hemm stabbiliment tad-debitur b'konformità mal-pubblikazzjoni stipulata f'dak l-Istat. Dik il-pubblikazzjoni tispeċifika wkoll il-likwidatur maħtur u jekk ir-regola tal-ġuriżdizzjoni applikata tkunx dik skont l-Artikolu 3(1) jew (2).l-informazzjoni l-oħra kollha prevista fl-Artikolu 20a. [Em. 38]

2.  Il-likwidaturIr-rappreżentant tal-insolvenza jista' jitlob li l-informazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu tkun ippubblikata f'kull Stat Membru ieħor fejn jinsabu assi, jewkredituri jew debituri tad-debitur skont il-proċedura stipulata f'dak l-Istat.' [Em. 39]

"

(31)  L-Artikolu 22 jinbidel b'dan li ġej:"

'Artikolu 22

Reġistrazzjoni fir-reġistri pubbliċi ta' Stat Membru ieħor

Sakemm is-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza msemmija fl-Artikolu 20b tiġi stabbilita, il-likwidatur ir-rappreżentant tal-insolvenza jitlob li d-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 21 ikunu ppubblikati fir-reġistru tal-artijiet, ir-reġistru kummerċjali jew kwalunkwe reġistru ieħor ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor fejn ikun hemm stabbiliment tad-debitur u jkun iddaħħal f'reġistru pubbliku ta' dak l-Istat Membru. Il-likwidatur Ir-rappreżentant tal-insolvenza jista' jitlob pubblikazzjoni ta' dan it-tip fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.'

"

(31a)  Fl-Artikolu 24, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

'2. Meta obbligu bħal dan jiġi onorat qabel ma l-pubblikazzjoni msemmija fl-Artikolu 20a jew 21 tkun saret, il-persuna li tonora l-obbligu għandha tiġi meqjusa, fin-nuqqas ta' prova għal kuntrarju, li ma kienetx taf bil-ftuħ tal-proċedimenti ta' falliment; meta l-obbligu jiġi onorat wara li tkun saret dik il-pubblikazzjoni, il-persuna li tonora l-obbligu għandha tiġi meqjusa, fin-nuqqas ta' prova għal kuntrarju, li kienet taf bil-ftuħ tal-proċedimenti.' [Em. 40]

"

(32)  L-Artikolu 25 jinbidel b'dan li ġej:"

'Artikolu 25

Għarfien u eżegwibilità ta' sentenzi oħrajn

1.  Sentenzi mogħtija minn qorti li s-sentenza tagħha dwar il-ftuħ ta' proċedimenti tkun rikonoxxuta skont l-Artikolu 16 u li jikkonċernaw l-andament u l-għeluq ta' proċedimenti ta' falliment, u kompożizzjonijiet approvati minn dik il-qorti wkoll ikunu rikonoxxuti mingħajr ebda formalitajiet ulterjuri. DawnDawk is-sentenzi ikunu eżegwiti skont l-Artikoli 32 39 sa 56, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 34(2) 46 tar-Regolament (KEUE) Nru 1215/2012 44/2001. [Em. 41]

L-ewwel subparagrafu japplika wkoll għal sentenzi li jirriżultaw direttament mill-proċedimenti ta' falliment u li jkunu marbuta mill-qrib magħhom, anke jekk ikunu ngħataw minn qorti oħra.

L-ewwel subparagrafu japplika wkoll għal sentenzi relatati ma' miżuri ta' preservazzjoni meħuda fuq talba għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' falliment jew b'konnessjoni magħha.

2.  L-għarfien u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi ħlief dawk imsemmija fil-paragrafu 1 jiġu regolati mir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 sakemm dak ir-Regolament ikun applikabbli.'

"

(33)  L-Artikolu 27 jinbidel b'dan li ġej:"

'Artikolu 27

Ftuħ ta' proċedimenti

Meta jkunu nfetħu proċedimenti prinċipali f'qorti ta' Stat Membru u jkunu ġew rikonoxxuti fi Stat Membru ieħor, qorti ta' Stat Membru ieħor li jkollha ġuriżdizzjoni skont l-Artikolu 3(2) tista' tiftaħ proċedimenti sekondarji ta' falliment skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Kapitolu. L-effetti ta' proċedimenti sekondarji jkunu ristretti għall-assi tad-debitur li jkunu fit-territorju tal-Istat Membru l-ieħor fejn ikunu nfetħu dawk il-proċedimenti.'

"

(34)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:"

'Artikolu 29a

Deċiżjoni ta' ftuħ ta' proċedimenti sekondarji

1.  Il-qorti ppreżentata b'talba għall-ftuħ ta' proċedimenti sekondarji tavża minnufih lil-likwidatur lir-rappreżentant tal-insolvenza fil-proċedimenti prinċipali u tagħtih l-opportunità li jinstema' dwar it-talba. [Em. 42]

2.  Fuq talba tal-likwidatur tar-rappreżentant tal-insolvenza fil-proċedimenti prinċipali, il-qorti msemmija fil-paragrafu 1 tipposponi d-deċiżjoni tal-ftuħ jew tirrifjuta l-ftuħ ta' proċedimenti sekondarji jekk ir-rappreżentant tal-insolvenza fil-proċedimenti prinċipali jforni provi biżżejjed li l-ftuħ ta' dawn il-proċedimenti ma tkunx neċessarja biex tħares l-interessi tal-kredituri lokali, b'mod partikolari, meta l-likwidatur r-rappreżentant tal-insolvenza fil-proċedimenti prinċipali ikun ta l-impenn imsemmi fl-Artikolu 18(1) u jimxi mat-termini tiegħu. [Em. 43]

   2a. Il-kredituri lokali jkollhom il-jedd jikkontestaw id-deċiżjoni li jiġi pospost jew irrifjutat il-ftuħ ta' proċedimenti sekondarji fi żmien tliet ġimgħat wara li dik id-deċiżjoni tkun saret disponibbli għall-pubbliku skont il-punt (a) tal-Artikolu 20a. [Em. 44]
   2b. Il-kredituri lokali jkollhom il-jedd jitolbu lill-qorti li tkun qed tmexxi l-proċedimenti prinċipali biex jeżiġu li r-rappreżentant tal-insovlenza fil-proċedimenti prinċipali jieħu miżuri xierqa neċessarji biex jipproteġi l-interessi tal-kredituri lokali. Tali eżiġenza tista’ tinkludi projbizzjoni kontra t-tneħħija tal-beni mill-Istat Membru li fih ikun ġie pospost jew irrifjutat il-ftuħ ta’ proċedimenti sekondarji, posponiment tad-distribuzzjoni tal-introtji fil-proċedimenti prinċipali jew obbligu fuq ir-rappreżentant tal-insolvenza fil-proċedimenti prinċipali li jipprovdi sigurtà għall-prestazzjoni tal-impenji. [Em. 45]
   2c. Il-qorti msemmija fil-paragrafu 1 tista' taħtar fiduċjarju li s-setgħat tiegħu jkunu ristrestti. Il-fiduċjarju jiżgura li l-impenn jitwettaq b'mod dovut u jipparteċipa fl-implimentazzjoni tiegħu jekk dan ikun meħtieġ għall-protezzjoni tal-interessi tal-kredituri lokali. Il-fiduċjarju għandu d-dritt li jagħmel petizzjoni f'konformità mal-paragrafu 2b. [Em. 46]

3.  Meta tiddeċiedi jekk għandhiex tiftaħ proċedimenti sekondarji, il-qorti msemmija fil-paragrafu 1 tiftaħ it-tip ta' proċedimenti skont il-liġi nazzjonali l-iktar xierqa filwaqt li tqis l-interessi tal-kredituri lokali, irrispettivament minn jekk tkunx ġiet sodisfatta kwalunkwe kundizzjonijiet tas-solvenza tad-debitur.

4.  Il-likwidaturIr-rappreżentant tal-insolvenza fil-proċedimenti prinċipali jiġi avżat immedjatament bid-deċiżjoni tal-ftuħ ta' proċedimenti sekondarji u għandu jkollu d-dritt li jikkontesta dik id-deċiżjoni fi żmien tliet ġimgħat minn meta jirċievi dik in-notifika. F'każijiet ġustifikati l-qorti li tiftaħ proċedimenti sekondarji tista' tqassar dak il-perjodu sa mhux inqas minn ġimgħa mir-riċevuta tan-notifika.' [Em. 47]

"

(35)  L-Artikolu 31 jinbidel b'dan li ġej:"

'Artikolu 31

Kooperazzjoni u komunikazzjoni bejn il-likwidaturiir-rappreżentanti tal-insolvenza

1.  Il-likwidatur Ir-rappreżentanti tal-insolvenza fil-proċedimenti prinċipali u l-likwidaturi fil-proċedimenti sekondarji tal-insolvenza li jikkonċernaw l-istesss debitur jikkooperaw ma' xulxin sakemm din il-kooperazzjoni tkun xierqa biex tiffaċilita l-amministrazzjoni effettiva tal-proċedimenti, ma tkunx inkompatibbli mar-regoli applikabbli għal kull wieħed mill-proċedimenti u ma tinvolvi ebda kunflitt ta’ interessi. Din il-kooperazzjoni tista' tkun f'forma ta' ftehimiet jew protokolli. [Em. 48]

2.  B'mod partikolari, il-likwidaturi ir-rappreżentanti tal-insolvenza għandhom:

   (a) jikkomunikaw minnufih ma' xulxin dwar kull informazzjoni li tista' tkun rilevanti għall-proċedimenti l-oħrajn, b'mod partikolari kull progress li jkun sar fit-tressiq u l-verifika tal-pretensjonijiet u l-miżuri kollha mmirati lejn is-salvataġġ u r-ristrutturazzjoni tad-debitur jew lejn it-tmiem tal-proċedimenti, sakemm isiru arranġamenti xierqa biex titħares informazzjoni kunfidenzjali;
   (b) jesploraw il-possibilità ta' ristrutturazzjoni tad-debitur u, fejn tkun teżisti din il-possibilità, jikkoordinaw l-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjan ta' ristrutturazzjoni;
   (c) jikkoordinaw l-amministrazzjoni tar-realizzazzjoni jew l-użu tal-assi u l-affarijiet tad-debitur; il-likwidatur ir-rappreżentant tal-insolvenza fil-proċedimenti sekondarji jagħti lir-rappreżentant tal-insolvenza fil-proċedimenti prinċipali opportunità bikrija li jressaq proposti dwar ir-realizzazzjoni jew l-użu tal-assi fil-proċedimenti sekondarji.'

"

(36)  Jiddaħħlu l-artikoli li ġejjin:"

'Artikolu 31a

Kooperazzjoni u komunikazzjoni bejn il-qrati

1.  Sabiex ikun iffaċilitat il-koordinament ta' proċedimenti ta' falliment prinċipali u sekondarji li jikkonċernaw lill-istess debitur, il-qorti li jkollha talba pendenti quddiemha għall-ftuħ tal-proċedimenti ta' falliment jew li tkun fetħet dawk il-proċedimenti tikkoopera ma' kull qorti oħra li jkollha proċedimenti ta' falliment pendenti quddiemha jew li tkun fetħet dawk il-proċedimenti sakemm dik il-kooperazzjoni tali kooperazzjoni tkun xierqa biex tiffaċilita l-amministrazzjoni effettiva tal-proċedimenti u ma tkunx inkompatibbli mar-regoli applikabbli ta' kull wieħed mill-proċedimenti. Għal din il-fini, il-qrati jistgħu, fejn xieraq, jaħtru persuna jew korp li biex jaġixxi fuq l-istruzzjonijiet tagħha, sakemm dan ma jkunx inkompatibbli mar-regoli applikabbli għall-proċedimenti. [Em. 49]

2.  Il-qrati msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jikkomunikaw direttament ma' xulxin, jew jitolbu informazzjoni u assistenza direttament lil xulxin sakemm dik il-komunikazzjoni tkun bla ħlas u tkun tirrispetta d-drittijiet proċedurali tal-partijiet tal-proċedimenti u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni.

3.  Il-kooperazzjoni tista' tiġi implimentata b'kull mezz xieraq, inkluż permezz ta'

   (a) komunikazzjoni tal-informazzjoni b'kull mezz meqjus xieraq mill-qorti;
   (b) koordinament tal-amministrazzjoni u s-sorveljanza tal-assi u l-affarijiet tad-debitur;
   (c) koordinament tat-tmexxija tas-seduti;
   (d) koordinament fl-approvazzjoni tal-protokolli.

Artikolu 31b

Kooperazzjoni u komunikazzjoni bejn il-likwidaturi ir-rappreżentanti tal-insolvenza u l-qrati

1.  Sabiex ikun iffaċilitat il-koordinament tal-proċedimenti ta' falliment prinċipali u sekondarji miftuħa fir-rigward tal-istess debitur,

   (a) likwidaturrappreżentant tal-insolvenza fi proċedimenti prinċipali jikkoopera u jikkomunika ma' kull qorti li jkollha pendenti quddiemha talba għall-ftuħ ta' proċedimenti sekondarji jew li tkun fetħet dawk il-proċedimenti u
   (b) likwidaturrappreżentantital-insolvenza fi proċedimenti sekondarji jew proċedimenti ta' falliment territorjali jikkoopera u jikkomunika mal-qorti li jkollha pendenti quddiemha talba għall-ftuħ ta' proċedimenti prinċipali jew li tkun fetħet dawk il-proċedimenti,

f’kull każ sal-punt li tali kooperazzjoni u komunikazzjoni jkunu xierqa sabiex jiġi ffaċilitat il-koordinament tal-proċedimenti, ma jkunux inkompatibbli mar-regoli applikabbli għal kull wieħed mill-proċedimenti u ma jinvolvu ebda kunflitt ta' interessi. [Em. 51]

2.  Il-kooperazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun implimentata b'kull mezz xieraq inklużi l-mezzi stabbiliti fl-Artikolu 31a(3), sakemm dawn ma jkunux inkompatibbli mar-regoli applikabbli ta' kull wieħed mill-proċedimenti.'

"

(37)  L-Artikolu 33 huwa emendat kif ġej:

(a)  it-titolu jinbidel b'dan li ġej:"

'Sospensjoni tal-proċedimenti'

"

(b)  fil-paragrafi 1 u 2, il-kliem 'proċess ta' likwidazzjoni' jinbidel bil-kelma "proċedimenti".

(38)  L-Artikolu 34 jinbidel b'dan li ġej:"

'Artikolu 34

Għeluq ta' proċedimenti ta' falliment prinċipali u sekondarji

1.  L-għeluq ta' proċedimenti prinċipali jipprevjenu t-tkomplija ta' proċedimenti sekondarji li jkunu għadhom miftuħa f'dak il-mument.

2.  Meta jinfetħu proċedimenti sekondarji li jikkonċernaw persuna ġuridika fl-Istat Membru tal-uffiċċju rreġistrat ta' dik il-persuna u l-għeluq ta' dawk il-proċedimenti jġib miegħu x-xoljiment tal-persuna ġuridika, dak ix-xoljiment ma jipprevjenix it-tkomplija tal-proċedimenti prinċipali li jkunu nfetħu fi Stat Membru ieħor.il-persuna legali kkonċernata ma titħassarx mir-reġistru tal-kumpanija sakemm jingħalqu l-proċedimenti .' [Em. 52]

"

(39)  Fl-Artikolu 35, it-terminu 'bil-likwidazzjoni' tinbidel bit-terminu "realizzazzjoni".

(40)  L-Artikolu 37 jinbidel b'dan li ġej:"

'Artikolu 37

Konverżjoni ta' proċedimenti preċedenti

Il-likwidatur Ir-rappreżentant tal-insolvenza tal-proċedimenti prinċipali jista' jitlob lill-qorti tal-Istat Membru fejn ikunu nfetħu proċedimenti sekondarji biex jordna l-konverżjoni tal-proċedimenti sekondarji f'tip ieħor ta' proċedimenti ta' falliment disponibbli skont il-liġi ta' dak l-Istat Membru.'

"

(41)  L-Artikolu 39 jinbidel b'dan li ġej:"

'Artikolu 39

Dritt li jitressqu pretensjonijiet

Kull kreditur li jkollu r-residenza abitwali, id-domiċilju jew l-uffiċju rreġistrat tiegħu fi Stat Membru ħlief l-Istat tal-ftuħ tal-proċedimenti, inklużi l-awtoritajiet tat-taxxa u l-awtoritajiet tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri ("kredituri barranin"), għandu jkollu d-dritt li jressaq pretensjonijiet fil-proċedimenti ta' falliment b'kull mezz ta' komunikazzjoni, inklużi mezzi elettroniċi, li jkunu aċċettati mil-liġi tal-Istat tal-ftuħ. Ir-rappreżentanza minn avukat jew professjonist ġuridiku ieħor mhix obbligatorja għat-tressiq ta' pretensjonijiet.'

"

(42)  L-Artikolu 40 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 2, tiżdied is-sentenza li ġejja:"

'L-avviż jinkludi wkoll kopja tal-formoli standard tal-pretensjonijiet imsemmija fl-Artikolu 41 jew ħolqa għall-pubblikazzjoni ta' dik il-formola fuq l-internet.'

"

(b)  jiżdied il-paragrafu li ġej:"

'3. L-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu tipprovdi l-użu ta' formola standard għall-avviżi li jrid ikun stabbilit skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 45b(4) u li trid tiġi ppubblikata fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika sa…..+. Il-formola jkollha l-intestatura 'Avviż ta' proċedimenti ta' falliment' fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni. Din tintbagħat bil-lingwi uffiċjali kollha jew f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat tal-ftuħ tal-proċedimenti jew f'lingwa oħra li dak l-Istat ikun indika li jista' jaċċetta skont l-Artikolu 41(3) jekk jista' jkun preżunt li dik il-lingwa tkun eħfef biex jifhmuha l-kredituri barranin.'

"

________________________

+ 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament'.

(43)  L-Artikolu 41 jinbidel b'dan li ġej:"

'Artikolu 41

Proċedura għat-tressiq tal-pretensjonijiet

1.  Kull kreditur barrani magħruf iressaq il-pretensjoni tiegħu billi juża l-formola standard għall-pretensjonijiet skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 45b(4) u li trid tiġi ppubblikata fil-portal Ewropew tal-ġustizzja elettronika sa…..+. Il-formola jkollha l-intestatura 'Tressiq ta' pretensjonijiet' fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.

2.  Fil-formola standard għall-pretensjonijiet, il-kreditur imsemmi fil-paragrafu 1 jindika

   (a) ismu u l-indirizz tiegħu
   (b) in-natura tal-pretensjoni
   (c) l-ammont tal-pretensjoni u d-data ta' meta bdiet;

________________________

+ 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament'.

   (d) hux qed jallega status ta' kreditur preferenzjali
   (e) hux qed jallega li għandu garanzija reali jew riżerva ta' titlu ta' proprjetà fir-rigward tal-pretensjoni u jekk inhu hekk, x'assi huma koperti mill-garanzija li qed jinvoka u
   (f) jekk hux qed jallega xi tip ta' tpaċija u jekk l-ammont pretiż huwiex il-fdal mit-tpaċija.

Il-formola standard tal-pretensjonijiet tkun akkumpanjata minn kopji ta' dokumenti ta' sostenn, jekk ikun hemm.

3.  Il-pretensjonijiet jistgħu jitressqu fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni. Il-kreditur jista' jiġi mitlub jipprovdi traduzzjoni fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Istat li jiftaħ il-proċedimenti jew f'lingwa oħra li dak l-Istat Membru jkun aċċetta. Kull Stat Membru jindika tal-inqas lingwa uffiċjali waħda tal-Unjoni ħlief dik tiegħu li jilqa' għall-finijiet tat-tressiq tal-pretensjonijiet.

4.  Il-pretensjonijiet jitressqu fil-perjodu stipulat mil-liġi tal-Istat tal-ftuħ tal-proċedimenti ta' falliment. Fil-każ ta' kreditur barrani, il-perjodu ma jkunx ta' inqas minn 45 jum wara l-pubblikazzjoni tal-ftuħ tal-proċedimenti fir-reġistru ta' insolvenza tal-Istat tal-ftuħ.

5.  Meta l-likwidatur r-rappreżentant tal-insolvenza jikkontesta pretensjoni mressqa skont dan l-Artikolu, huwa jagħti lill-kreditur l-opportunità li jipprovdi evidenza addizzjonali dwar l-eżistenza u l-ammont tal-pretensjoni.'

"

(44)  L-Artikolu 42 jitħassar.

(45)  jiddaħħal il-kapitolu li ġej:"

'KAPITOLU IVa

INSOLVENZA TA' MEMBRI TA' GRUPP TA' KUMPANIJI

Artikolu 42a

Dmir ta' kooperazzjoni u komunikazzjoni ta' informazzjoni bejn il-likwidaturiir-rappreżentanti tal-insolvenza

1.  Meta proċedimenti ta' falliment ikunu relatati ma' żewġ membri jew iktar ta' grupp ta' kumpaniji, likwidatur rappreżentant tal-insolvenza maħtur fil-proċedimenti li jikkonċernaw membru tal-grupp jikkoopera ma' kull likwidatur rappreżentant tal-insolvenza maħtur fi proċedimenti li jikkonċernaw membru ieħor tal-istess grupp sakemm dik il-kooperazzjoni tkun xierqa biex tiffaċilita l-amministrazzjoni effettiva tal-proċedimenti, ma tkunx inkompatibbli mar-regoli applikabbli għal dawk il-proċedimenti u ma twassalx għal kunflitt ta' interessi. Dik il-kooperazzjoni tista' tkun f'forma ta' ftehimiet jew protokolli.

2.  Fl-eżerċizzju tal-kooperazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-likwidaturiir-rappreżentanti tal-insolvenza għandhom

   (a) jikkomunikaw minnufih lil xulxin kull informazzjoni li tista' tkun rilevanti għall-proċedimenti l-oħra, sakemm ikunu saru l-arranġamenti xierqa għall-ħarsien ta' informazzjoni kunfidenzjali;
   (b) jesploraw il-possibilitajiet għar-ristrutturazzjoni tal-tal-membri tal-grupp suġġetti għall-proċedimenti ta’ insolvenza u, fejn dawn il-possibilitajiet ikunu jeżistu, jikkoordinaw fir-rigward tal-proposta u n-negozjati ta' pjan ta' ristrutturazzjoni kkoordinat; [Em. 53]
   (c) jikkoordina l-amministrazzjoni u s-sorveljanza tal-affarijiet tal-membri tal-grupp suġġetti għall-proċedimenti ta' falliment.

Il-likwidaturi likwidaturiIr-rappreżentanti tal-insolvenza jistgħu jaqblu li jagħtu setgħat addizzjonali lil-likwidatur likwidaturilir-rappreżentant tal-insolvenza maħtur f'wieħed mill-proċedimenti fejn ftehim ta' dak it-tip ikun permess mir-regoli applikabbli għal kull wieħed mill-proċedimenti.

Artikolu 42b

Komunikazzjoni u kooperazzjoni bejn il-qrati

1.  Meta proċedimenti ta' falliment ikunu relatati ma' żewġ membri jew iktar ta' grupp ta' kumpaniji, qorti li jkollha pendenti quddiemha talba għall-ftuħ ta' proċedimenti li jikkonċernaw membru tal-grupp jew li tkun fetħet dawk il-proċedimenti tikkoopera ma' kull qorti oħra li jkollha pendenti quddiemha talba għall-ftuħ ta' proċedimenti li jikkonċernaw membru ieħor tal-istess grupp jew li tkun fetħet dawk il-proċedimenti sakemm dik il-kooperazzjoni tkun xierqa biex tiffaċilita l-amministrazzjoni effettiva tal-proċedimenti u ma tkunx inkompatibbli mar-regoli applikabbli għalihom Għal din il-fini, il-qrati jistgħu, fejn xieraq, jaħtru persuna jew korp li jaġixxi fuq l-istruzzjonijiet tagħha, sakemm dan ma jkunx inkompatibbli mar-regoli applikabbli għall-proċedimenti. [Em. 54]

2.  Il-qrati msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jikkomunikaw direttament ma' xulxin, jew jitolbu informazzjoni jew assistenza direttament lil xulxin.

3.  Il-kooperazzjoni sseħħ b'kull mezz xieraq, inkluż permezz ta'

   (a) komunikazzjoni tal-informazzjoni b'kull mezz meqjus xieraq mill-qorti sakemm dik il-komunikazzjoni tkun bla ħlas u għandha tirrispetta d-drittijiet proċedurali tal-partijiet tal-proċedimenti u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni;
   (b) koordinazzjoni tal-amministrazzjoni u s-sorveljanza tal-assi u l-affarijiet tal-membri tal-grupp;
   (c) koordinament tat-tmexxija tas-seduti;
   (d) koordinament fl-approvazzjoni tal-protokolli.

Artikolu 42c

Kooperazzjoni u komunikazzjoni bejn il-likwidaturi rappreżentanti tal-insolvenza u l-qrati

Likwidatur Ir-rappreżentant tal-insolvenza maħtur fi proċedimenti ta' falliment jikkonċernaw membru ta' grupp ta' kumpaniji jikkoopera u jikkomunika ma' kull qorti li jkollha pendenti quddiemha talba għall-ftuħ ta' proċedimenti fir-rigward ta' membru ieħor tal-istess grupp ta' kumpaniji jew li tkun fetħet dawk il-proċedimenti sakemm dik il-kooperazzjoni tkun xierqa biex tiffaċilita l-koordinament tal-proċedimenti u ma tkunx inkompatibbli mar-regoli applikabbli għalihom. B'mod partikolari, il-likwidatur ir-rappreżentant tal-insolvenza jista' jitlob lil dik il-qorti informazzjoni li tikkonċerna l-proċedimenti li jirrigwardaw membru ieħor tal-grupp jew jitlob assistenza li tikkonċerna l-proċedimenti fejn ġie maħtur. [Em. 55]

Artikolu 42d

Setgħat tal-likwidaturitar-rappreżentanti tal-insolvenza u sospensjoni tal-proċedimenti

1.  Likwidatur Rappreżentant tal-insolvenza maħtur fi proċedimenti ta' falliment miftuħa fir-rigward ta' membru ta' grupp ta' kumpaniji jkollu d-dritt

   (a) li jinstema' u jipparteċipa, b'mod partikolari billi jattendi laqgħat tal-kredituri, fi kwalunkwe wieħed mill-proċedimenti miftuħa fir-rigward ta' kwalunkwe membru ieħor tal-istess grupp; u
   (b) li jitlob, għal perjodu ta’ mhux iktar minn xahrejn, sospensjoni tal-proċedimenti miftuħa fir-rigward ta' kwalunkwe membru ieħor tal-istess grupp. [Em. 56]
   (c) li jipproponi pjan ta' salvataġġ, kompożizzjoni jew miżura komparabbli għal kulħadd jew għal xi membri tal-grupp li jkunu infetħulhom proċedimenti ta' falliment u biex jintroduċuh fi kwalunkwe wieħed mill-proċedimenti miftuħa fir-rigward ta' membru ieħor tal-istess grupp skont il-liġi applikabbli għal dawk il-proċedimenti; u [Em. 57]
   (d) li jitlob kull miżura proċedurali addizzjonali skont il-liġi msemmija fil-punt c) li tista' tkun neċessarja għall-promozzjoni tas-salvataġġ, inkluża l-konverżjoni tal-proċedimenti. [Em. 58]

2.  Il-qorti li tkun fetħer fetħet proċedimenti msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 tissospendi dawk il-proċedimenti kompletament jew parzjalment jekk jintwera li dik is-sospensjoni tkun għall-benefiċċju tal-kredituri f'dawk il-proċedimenti. Tali sospensjoni tista' tiġi ordnata għal sa xahrejn.tliet xhur u tista' titkompla jew tiġġedded għall-istess perjodu. Il-qorti li tordna s-sospensjoni titlob lil-likwidatur lir-rappreżentant tal-insolvenza jieħu kull miżura xierqa għall-garanzija tal-interessi tal-kredituri fil-proċedimenti.' [Em. 59]

Artikolu 42da

Ftuħ ta’ proċedimenti ta' koordinament tal-gruppi

1.  Il-proċedimenti ta’ koordinament tal-grupp jistgħu jinfetħu minn rappreżentant tal-insolvenza fi kwalunkwe qorti li jkollha l-ġurisdizzjoni fuq il-proċedimenti tal-falliment ta’ membru tal-grupp, sakemm:

   (a) il-proċedimenti ta' falliment fir-rigward ta' dak il-membru tal-grupp ikunu pendenti; u
   (b) il-membri tal-grupp li jkollhom iċ-ċentru ta’ interessi prinċipali tagħhom fl-Istat Membru tal-qorti li jkun sar riferiment għaliha biex tiftaħ il-proċedimenti ta’ koordinament tal-grupp iwettqu funzjonijiet kruċjali fi ħdan il-grupp.

2.  Meta jsir riferiment għal iktar minn qorti waħda biex jiftħu l-proċedimenti ta’ koordinament tal-grupp, il-proċedimenti ta' koordinament tal-grupp jinfetħu fl-Istat Membru fejn jitwettqu l-funzjonijiet l-iktar kruċjali tal-grupp. F'dak il-każ, il-qrati li jsir riferiment għalihom jikkomunikaw u jikkooperaw ma' xulxin f'konformità mal-Artikolu 42b. Meta ma jkunux jistgħu jiġu determinatai l-funzjonijiet l-iktar kruċjali, l-ewwe qorti li jkun sar riferiment għaliha tista' tiftaħ proċedimenti ta’ koordinament tal-grupp sakemm jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' tali proċedimenti.

3.  Meta l-proċedimenti ta' koordinament tal-grupp ikunu nfetħu, id-dritt tar-rappreżentanti tal-insolvenza li jitolbu sospensjoni tal-proċedimenti f'konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 42d(1) ikun suġġett għall-approvazzjoni tal-koordinatur. Is-sospensjonijiet eżistenti jibqgħu fis-seħħ u effettivi, suġġetti għas-setgħa tal-koordinatur li jitlob it-tmiem ta' kwalunkwe sospensjoni bħal din. [Em. 60]

Artikolu 42db

Kompiti u drittijiet tal-koordinatur

1.  Il-qorti li tiftaħ il-proċedimenti ta’ koordinament tal-grupp taħtar koordinatur. Il-koordinatur ikun indipendenti mill-membri tal-grupp u l-kredituri tagħhom u jkollu l-kompitu li:.

   (a) jidentifika u jiddeskrivi rakkomandazzjonijiet proċedurali u sustantivi għat-twettiq koordinat tal-proċedimenti tal-falliment;
   (b) jimmedja f'tilwim li jqum bejn żewġ rappreżentanti tal-insolvenza tal-grupp tal-membri jew iktar minn tnejn; u
   (c) jippreżenta pjan ta’ koordinament tal-grupp li jidentifika, jiddeskrivi u jirrakkomanda firxa komprensiva ta’ miżuri xierqa għal approċċ integrat għar-riżoluzzjoni tal-insolvenzi tal-membri tal-grupp. B’mod partikolari, il-pjan jista’ jinkludi rakkomandazzjonijiet dwar:
   (i) il-miżuri li għandhom jittiedħu sabiex jiġu stabbiliti mill-ġdid ir-rendiment ekonomiku u s-solidezza finanzjarja tal-grupp jew kwalunkwe parti minnu;
   (ii) is-soluzzjoni ta’ tilwim fil-grupp innifsu, b'mod partikolari fir-rigward tat-tranżazzjonijiet u azzjonijiet ta' evitar fil-grupp stess;
   (iii) ftehimiet bejn ir-rappreżentanti tal-insolvenza tal-membri tal-grupp insolventi.

2.  Il-koordinatur ikollu d-dritt li:

   (a) jinstema' u jipparteċipa, b'mod partikolari billi jattendi laqgħat tal-kredituri, fi kwalunkwe wieħed mill-proċedimenti miftuħa fir-rigward ta' kwalunkwe membru ieħor tal-istess grupp;
   (b) jippreżenta u jispjega pjan ta’ koordinament tal-grupp approvat skont it-termini tal-Artikolu 42dc(3);
   (c) jitlob informazzjoni minn kwalunkwe rappreżentant tal-insolvenza li tkun utli jew tista' tkun utli biex jiġu identifikati u deskritti strateġiji u miżuri sabiex jiġu koordinati l-proċedimenti; u
   (d) jitlob sospensjoni għal perjodu ta’ sa tliet xhur tal-proċedimenti miftuħa fir-rigward ta’ kwalunkwe membru ieħor tal-grupp u jitlob it-tmiem ta’ kwalunkwe sospensjoni bħal din. [Em. 61]

Artikolu 42dc

Approvazzjoni tal-qorti tal-pjanijiet ta’ koordinament tal-grupp

1.  Ir-rappreżentanti tal-insolvenza maħtura għall-proċedimenti ta’ falliment li jistgħu jiġu affettwati mill-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ koordinament tal-grupp jistgħu jikkummentaw dwar l-abbozz tal-pjan ta’ koordinament tal-grupp f'perjodu ta' mhux iktar minn xahar stabbilit mill-koordinatur meta jissottometti l-pjan.

2.  L-abbozz ta' pjan sottomess għall-approvazzjoni tal-qorti jkun akkumpanjat minn:

   (a) rappreżentazzjoni tal-koordinatur dwar kif ġie osservat il-paragrafu 1;
   (b) il-kummenti li mir-rappreżentanti tal-insolvenza mill-mument tas-sottomissjoni tal-abbozz ta’ pjan; u
   (c) dikjarazzjoni raġonata mill-koordinatur dwar kif il-kummenti ġew jew ma ġewx riflessi fl-abbozz ta' pjan.

3.  Il-qorti tapprova l-pjan jekk tkun sodisfatta li l-koordinatur mexa mar-rekwiżiti formali tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u tal-punt (c) tal-Artikolu 42db(1). [Em. 62]

Artikolu 42dd

Relazzjoni bejn il-proċedimenti ta’ koordinament tal-grupp u l-proċedimenti ta’ insolvenza

1.  Fit-twettiq tal-proċedimenti tagħhom ta’ falliment ir-rappreżentanti tal-insolvenza jkollhom dmir li jqisu r-rakkomandazzjonijet tal-koordinatur u l-pjan ta' koordinament tal-grupp. Meta rappreżentant tal-insolvenza jkollu l-intenzjoni li jiddevja mill-miżuri jew l-azzjonijiet prposti fil-pjan ta’ koordinament tal-grupp, dan għandu jispjega r-raġunijiet għal tali devjazzjoni fil-laqgħa tal-kredituri jew lil kwalunkwe korp ieħor li jkun responsabilizzat quddiemu skont il-liġijiet tal-Istat Membru relevanti.

2.  In-nonosservanza tal-paragrafu 1 għandha titqies bħala ksur tad-dmirijiet tar-rappreżentant tal-insolvenza skont il-liġijiet tal-Istat Membru relevanti. [Em. 63]

Artikolu 42de

Responsabilizzazzjoni tal-koordinatur

Il-koordinatur jaqdi dmirijietu bl-attenzjoni dovuta. Dan ikun responsabbli fir-rigward tal-beni tal-proċedimenti ta' falliment koperti mill-proċedimenti ta' koordinament tal-grupp għad-dannu li jista' jiġi attribwit b'mod raġonevoli għal ksur ta' dawk id- dmirijiet. Ir-responsabilizzazzjoni tkun stabbilita f’konformità mal-liġi tal-Istat Membri fejn ikunu nfetħu l-proċedimenti ta’ koordinament. [Em. 64]

Artikolu 42df

Spejjeż

1.  Il-liġijiet tal-Istati Membri jagħmlu dispożizzjoni għat-tariffi tal-qorti u r-rimunerazzjoni tal-koordinatur.

2.  L-ispejjeż fil-proċedimenti ta’ koordinament tal-grupp għandhom jiġu sostnuti pro rata mill-membri tal-grupp li fir-rigward tagħhom kienu nfetħu proċedimenti ta' insolvenza fil-mument tal-ftuħ tal-proċedimenti ta' koordinament. Is-sehem li għandu jiġi sostnut kull membru tal-grupp għandu jkun ikkalkulat b’referenza għas-sehem tal-valur tal-assi ta’ tali membru fil-beni konsolidati tal-membri kollha tal-grupp li fir-rigward tagħhom kienu nfetħu proċedimenti ta' insolvenza.' [Em. 65]

"

(46)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:"

'Artikolu 44a

Informazzjoni dwar il-liġi nazzjonali tal-insolvenza

1.  L-Istati Membri jipprovdu, fi ħdan il-qafas tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f'materji ċivili u kummerċjali stabbiliti mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE*, bil-ħsieb li l-informazzjoni ssir disponibbli għall-pubbliku, deskrizzjoni tal-liġi u l-proċeduri nazzjonali tal-insolvenza tagħhom, b'mod partikolari rigward il-materji elenkati fl-Artikolu 4(2).

2.  L-Istati Membri jaġġornaw dik l-l-informazzjoni b'mod regolari.

_____________________

* Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta' Mejju 2001 li tistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, p. 25).'

"

(47)  L-Artikolu 45 jinbidel b'dan li ġej:"

'Artikolu 45

Emenda tal-Annessi

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati biex temenda l-Annessi A u C f'konformità mal-proċedura stipulata f’dan l-Artikolu u fl-Artikolu 45a.

2.  Sabiex tinbeda emenda fl-Anness AL-Istati Membri javżaw lill-Kummissjoni bir-regoli nazzjonali tagħhom dwar il-proċedimenti ta' falliment li jridu li jkunu inklużi fl-Anness Ajissodisfaw il-kriterji stipulati fl-Artikolu 1, flimkien ma' deskrizzjoni qasira. Il-Kummissjoni teżamina jekk ir-regoli nnotifikati jikkonformawx mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 1 u, fejn ikun meta jkun il-każ, temenda l-Anness A permezz ta' atti iddelegati.' [Em. 66]

   2a. L-Istati Membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe tibdil sostanzjali li jaffettwa r-regoli nazzjonali tagħhom dwar il-proċedimenti ta' falliment. Il-Kummissjoni teżamina jekk ir-regoli emendati jissodisfawx il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 1 u, meta jkunu jissodisfawhom, temenda l-Anness A permezz ta' atti ddelegati.' [Em. 67]

"

(48)  Jiddaħħlu l-artikoli li ġejjin:"

'Artikolu 45a

Eżerċitar tad-delega

1.  Is-setgħa li jkunu adottati atti ddelegati qed tiġi kkonferita lill-Kummissjoni bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 45 għandha tingħata għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

3.  Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 45 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew minn data suċċessiva speċifikata fiha. Hija ma għandha taffettwa l-validità ta' ebda att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni tinnotifikah b'mod simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 45 jidħol fis-seħħ jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew jew lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu ta' żmien jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 45b

Setgħa ta' adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni hija kkonferita lill-Kummissjoni għall-finijiet li ġejjin:

   (a) biex tipprovdi l-interkonnessjoni tar-reġistri tal-insolvenza kif imsemmi fl-Artikolu 20b; u
   (b) biex tistabbilixxi u sussegwentement temenda l-forom imsemmija fl-Artikoli 40 u 41.

2.  Waqt li tadotta u temenda l-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tkun megħjuna minn Kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fl-ambitu tat-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

4.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.'

"

(49)  Fl-Artikolu 46, id-data tal-'1 ta' Ġunju 2012' tinbidel bi '…..[10 snin wara d-dħul fl-applikazzjoni]'.

(50)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:"

'Artikolu 46a

Protezzjoni tad-dejta

1.  L-Istati Membri -Direttiva 95/46/KEIr-regoli nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 95/46/KE għandhom japplikaw għall-ipproċessar tad-dejta tad-data personali li jsir fl-Istati Membri skont dan ir-Regolament sakemm l-operazzjonijiet tal-ipproċessar imsemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 95/46/KE ma jiġux affettwati. [Em. 68]

2.  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 japplika għall-ipproċessar tad-dejta personali mwettqa mill-Kummissjoni skont dan ir-Regolament.'

"

(51)  L-Anness B jitħassar.

(51a)  Fl-Anness C, it-taqsima ntitolata 'DEUTSCHLAND' hija mibdula b'li ġej:"

'DEUTSCHLAND

   Konkursverwalter
   Vergleichsverwalter
   Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
   Verwalter
   Insolvenzverwalter
   Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
   Treuhänder
   Vorläufiger Insolvenzverwalter
   Vorläufiger Sachwalter' [Em. 69]

"

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika minn …(7), bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 44a, li għandu japplika minn …..(8)+[12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ] .

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1)ĠU C 271, 19.9.2013, p. 55.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Frar 2014.
(3)ĠU C 358, 7.12.2013, p. 15.
(4)Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 tad-29 ta' Mejju 2000 dwar proċedimenti ta' insolvenza (ĠU L 160, 30.6.2000, p.1.).
(5)ĠU C , , p.
(6)Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.).
(7) 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(8)+ 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Avviż legali - Politika tal-privatezza