Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0360(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0481/2013

Predkladané texty :

A7-0481/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/02/2014 - 9.24

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0093

Prijaté texty
PDF 597kWORD 224k
Streda, 5. februára 2014 - Štrasburg
Konkurzné konanie ***I
P7_TA(2014)0093A7-0481/2013
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0744),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0413/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2013(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0481/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 55.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní
P7_TC1-COD(2012)0360

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

po porade s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov(3),

keďže:

(1)  V nariadení Rady (ES) č. 1346/2000(4) sa stanovuje európsky rámec pre cezhraničné konkurzné konania. Určuje sa v ňom, ktorý členský štát má právomoc na začatie konkurzného konania, vymedzujú sa v ňom jednotné pravidlá týkajúce sa príslušného práva a zároveň sa v ňom stanovuje uznávanie a vymáhanie výkonu rozhodnutí o konkurznom konaní, ako aj koordinácia hlavného a vedľajšieho konkurzného konania.

(2)  Zo správy Komisie o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1346/2000 z 12. decembra 2012(5) vyplýva, že hoci uvedené nariadenie funguje vo všeobecnosti dobre, je žiaduce zlepšiť uplatňovanie niektorých z jeho ustanovení s cieľom zabezpečiť účinnejšie vedenie cezhraničných konkurzných konaní.

(3)  Rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1346/2000 by sa mal rozšíriť na konania, ktoré presadzujú záchranu ekonomicky životaschopného dlžníka vo veľkej finančnej tiesni s cieľom pomôcť zdravým spoločnostiam prežiť a dať podnikateľom druhú šancu. Rozsah pôsobnosti by mal byť rozšírený najmä o konania, ktoré umožňujú reštrukturalizáciu dlžníka vo fáze pred konkurzným konaním alebo konania, ktoré ponechávajú vo funkcii existujúci manažment. Nariadenie by sa malo vzťahovať aj na konania, ktoré upravujú vyrovnanie dlhu spotrebiteľov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré nespĺňajú kritériá súčasného nástroja. [PN 1]

(4)  Mali by sa objasniť pravidlá upravujúce súdnu právomoc na začatie konkurzného konania a zdokonaliť by sa mal aj procesný rámec na určenie tejto súdnej právomoci. Zároveň by sa mali zaviesť aj jasné pravidlá upravujúce súdnu právomoc v prípade žalôb, ktoré priamo vyplývajú z konkurzného konania alebo a ktoré s týmto konaním úzko súvisia. [PN 2]

(5)  V záujme zlepšenia účinnosti konkurzného konania v prípadoch, keď má dlžník podnik v inom členskom štáte, by sa mala zrušiť požiadavka, na základe ktorej musí byť vedľajšie konanie likvidačným konaním. Súd by mal mať navyše možnosť zamietnuť začatie vedľajšieho konania, ak toto konanie nie je potrebné z hľadiska ochrany záujmov miestnych veriteľov. Zabezpečiť by sa mala aj lepšia koordinácia hlavného a vedľajšieho konania, a to najmä prostredníctvom zavedenia požiadavky, aby príslušné súdy navzájom spolupracovali.

(6)  V snahe zlepšiť informovanosť veriteľov a príslušných súdov, ako aj v snahe zabrániť začatiu paralelných konkurzných konaní by sa malo od členských štátov vyžadovať, aby pri cezhraničných konkurzných konaniach uverejňovali príslušné rozhodnutia vo verejne dostupnom elektronickom registri. Zároveň by sa mali prijať ustanovenia upravujúce vzájomné prepojenie insolvenčných registrov. Zaviesť by sa mal aj štandardný formulár na prihlasovanie pohľadávok, čo by znamenalo určité uľahčenie pre zahraničných veriteľov, ako aj zníženie nákladov na preklad.

(7)  Mali by sa zaviesť osobitné pravidlá, ktoré by upravovali koordináciu konaní týkajúcich sa jednotlivých členov rovnakej skupiny spoločností. Likvidátorom Správcom konkurznej podstaty a súdom zapojeným do jednotlivých konkurzných konaní by preto mala byť uložená povinnosť navzájom spolupracovať a komunikovať. Príslušní likvidátori správcovia konkurznej podstaty by mali navyše disponovať procesnými nástrojmi, na základe ktorých budú môcť navrhnúť plán záchrany pre skupinu spoločností, ktoré sú predmetom konkurzného konania, a v prípade potreby požiadať o prerušenie konkurzného konania týkajúceho sa inej spoločnosti, než pre akú boli vymenovaní. Vymedzenie pojmu „skupina spoločností“ by malo byť obmedzené len na kontext konkurzného konania a nemalo by mať žiaden vplyv na tie aspekty práva obchodných spoločností, ktoré sa týkajú skupín spoločností. [PN 3. Táto zmena sa uplatňuje v celom texte]

(8)  S cieľom umožniť okamžité prispôsobenie nariadenia príslušným zmenám vnútroštátneho konkurzného práva, ktoré oznámili členské štáty, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(9)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania nariadenia (ES) č. 1346/2000 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(6).

(10)  Nariadenie (ES) č. 1346/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)  Zmenou tohto nariadenia by nemali byť dotknuté pravidlá upravujúce vymáhanie štátnej pomoci od spoločností v úpadku, ako ich vykladá judikatúra Súdneho dvora Európskej únie (Vec C-454/09 Komisia / Taliansko – „New Interline“). V prípade, že štátnu pomoc nemožno vymôcť v plnej výške, pretože príkaz na vymáhanie sa týka spoločností v konkurznom konaní, tieto konania by mali byť vždy likvidačnými konaniami a mali by viesť k definitívnemu ukončeniu činností príjemcu a k likvidácii jeho majetku.

(12)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie [Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili svoje želanie podieľať sa na prijímaní a uplatňovaní tohto nariadenia] / [bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, Spojené kráľovstvo a Írsko sa nebudú zúčastňovať na prijímaní tohto nariadenia a nebudú týmto nariadením viazané ani nebudú podliehať jeho uplatňovaniu].

(13)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, a preto ním nie je viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1346/2000 sa mení takto:

(1)  V odôvodnení 2 sa odkaz na článok 65 nahrádza odkazom na článok 81.

(2)  V odôvodneniach 3, 5, 8, 11, 12, 14 a 21 sa pojem „Spoločenstvo“ nahrádza pojmom „Únia“.

(3)  Odôvodnenie 4 sa nahrádza takto:"

„(4) V záujme riadneho fungovanie vnútorného trhu je nevyhnutné zabraňovať situáciám, ktoré by zúčastnené strany podnecovali k premiestňovaniu majetku alebo súdneho konania z jedného členského štátu do druhého v snahe získať výhodnejšie právne postavenie na úkor všetkých veriteľov (tzv. forum shopping).“

"

(4)  Odôvodnenie 6 sa nahrádza takto:"

„(6) Toto nariadenie by malo obsahovať ustanovenia o súdnej právomoci na začatie konkurzného konania, ako aj konaní, ktoré priamo vyplývajú z konkurzného konania a ktoré s týmto konaním úzko súvisia. Okrem toho by malo toto nariadenie obsahovať ustanovenia o uznávaní a vymáhaní výkonu rozhodnutí vydávaných v týchto konaniach a ustanovenia o príslušnom práve pre konkurzné konanie. V tomto nariadení by sa mali zároveň vymedziť pravidlá upravujúce koordináciu konkurzných konaní, ktoré sa týkajú rovnakého dlžníka alebo jednotlivých členov danej skupiny spoločností.“

"

(5)  Odôvodnenie 7 sa nahrádza takto:"

„(7) Konania týkajúce sa likvidácie platobne neschopných spoločností alebo iných právnických osôb, vyrovnania a podobné konania a žaloby, ktoré s týmito konaniami súvisia, sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 44/2001*. Na takéto konania by sa malo vzťahovať toto nariadenie. Výklad tohto nariadenia by mal v najväčšie možnej miere zabraňovať právnym medzerám medzi týmito dvoma nástrojmi.

___________________

* Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1).“

"

(6)  Odôvodnenie 9 sa nahrádza takto:"

„(9) Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na konkurzné konania, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je dlžník fyzickou alebo právnickou osobou, obchodníkom alebo jednotlivcom. Úplný zoznam týchto konkurzných konaní je uvedený v prílohe A. Ak je teda vnútroštátne konanie uvedené v prílohe A, malo by sa uplatňovať toto nariadenie, a to bez toho, aby súdy v inom členskom štáte preskúmavali, či sú splnené podmienky stanovené v tomto nariadení. Z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by však mali byť vyňaté konkurzné konania, ktoré sa týkajú poisťovní, úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ sa na ne vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES*, a podnikov kolektívneho investovania. Toto nariadenie by sa na uvedené podniky vzťahovať nemalo, pretože podliehajú osobitnej úprave a vnútroštátne orgány dohľadu disponujú rozsiahlymi intervenčnými právomocami.

___________________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15).“

"

(7)  Vkladá sa toto odôvodnenie:"

„(9a) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa mal rozšíriť na konania, ktoré presadzujú záchranu ekonomicky životaschopného dlžníka vo veľkej finančnej tiesni s cieľom pomôcť zdravým podnikom prežiť a dať podnikateľom druhú šancu. Rozsah pôsobnosti by sa mal rozšíriť najmä na konania, ktoré umožňujú reštrukturalizáciu dlžníka vo fáze pred konkurzným konaním, ďalej konania, ktoré ponechávajú vo funkcii existujúci manažment, ako aj konania, ktoré upravujú vyrovnanie dlhu spotrebiteľov a samostatne zárobkovo činných osôb. Hoci v týchto uvedených konaniach nemusí nevyhnutne dôjsť k vymenovaniu likvidátora správcu konkurznej podstaty, toto nariadenie by sa na ne malo vzťahovať v prípade, že prebiehajú pod kontrolou alebo dohľadom súdu. V tejto súvislosti by sa pojem „kontrola“ mal vzťahovať aj na situácie, v ktorých súd zasahuje len na základe odvolania podaného veriteľom alebo zúčastnenou stranou. [PN 3]

"

(8)  Odôvodnenie 10 sa nahrádza takto: "

„(10) Konkurzné konanie nemusí byť nevyhnutné spojené so zásahom súdneho orgánu. Pojem „súd“ by sa mal v tomto nariadení vykladať širšie a mal by zahŕňať aj osoby a orgány, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené na začatie konkurzného konania. Predpokladom uplatňovania tohto nariadenia je to, aby konanie (pozostávajúce z úkonov a formálnych náležitostí stanovených právnym predpisom) nebolo len v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, ale aby bolo úradne uznané a právne účinné v členskom štáte, v ktorom sa konkurzné konanie začalo.“ [PN 4]

"

(8a)   Odôvodnenie 11 sa nahrádza takto:"

„(11) Toto nariadenie uznáva skutočnosť, že v dôsledku značných odlišností v hmotnom práve nie je praktické zaviesť konkurzné konania s univerzálnym rozsahom v celom spoločenstve celej Únii. Ak by sa bez výnimky uplatňovalo právo štátu, v ktorom sa konanie začne, mohlo by to preto často viesť k ťažkostiam. Platí to napríklad o značne odlišných zákonoch o záložných nárokoch v rôznych častiach spoločenstva Únii. Okrem toho práva prednostného uspokojenia, ktoré v konkurzných konaniach požívajú určití veritelia, sú v niektorých prípadoch úplne odlišné. Ďalšie harmonizačné opatrenia by mali zaviesť aj práva prednostného uspokojenia zamestnancov. Toto nariadenie by túto skutočnosť malo zohľadniť dvoma rôznymi spôsobmi. Na jednej strane je potrebné ustanovenie o osobitných predpisoch na určenie príslušného práva v prípade mimoriadne významných práv a právnych vzťahov (napr. vecné práva a pracovné zmluvy). Na druhej strane by sa popri hlavnom konkurznom konaní s univerzálnym rozsahom malo umožniť aj vnútroštátne konanie, ktorého predmetom sú len majetok nachádzajúci sa na území štátu, kde sa začne.” [PN 5]

"

(9)  Vkladá sa toto odôvodnenie:"

„(12a) Pred začatím konkurzného konania by mal príslušný súd z úradnej moci preskúmať, či sa centrum hlavných záujmov alebo podnik dlžníka skutočne nachádzajú v rámci jeho príslušnosti. Ak okolnosti daného prípadu vyvolávajú pochybnosti o súdnej právomoci, súd by mal od dlžníka požadovať predloženie ďalších dôkazov na podloženie jeho tvrdení a v náležitých prípadoch umožniť dlžníkovým veriteľom predložiť k otázke súdnej právomoci vlastné stanovisko. Okrem toho by mali mať veritelia právo na účinný prostriedok nápravy proti rozhodnutiu o začatí konkurzného konania.”

"

(10)  Odôvodnenie 13 sa vypúšťa.

(11)  Vkladajú sa tieto odôvodnenia:"

„(13a) V prípade spoločností a iných právnických osôb by sa za „centrum hlavných záujmov“ malo považovať miesto, kde majú registrované sídlo. Túto domnienku by malo byť možné vyvrátiť, a to najmä v prípade, že hlavné vedenie spoločnosti sa nachádza v inom členskom štáte ako je členský štát, v ktorom sa nachádza registrované sídlo, a že komplexné posúdenie všetkých relevantných okolností preukazuje, a to spôsobom zistiteľným tretími stranami, že skutočné centrum vedenia a kontroly uvedenej spoločnosti, ako aj správy jej záujmov sa nachádza v tomto inom členskom štáte. Túto domnienku by však nemalo byť možné vyvrátiť v prípade, že riadiace a kontrolné orgány spoločnosti sa nachádzajú v mieste jej registrovaného sídla a že rozhodnutia o správe tejto spoločnosti sa prijímajú na tomto mieste spôsobom zistiteľným tretími stranami. [PN 6]

   (13b) Súdy členského štátu, ktoré rozhodujú o začatí konkurzného konania, by mali mať právomoc aj v prípade žalôb, ktoré priamo vyplývajú z konkurzného konania a ktoré s týmto konaním úzko súvisia, ako napr. o odporovacích žalobách. V prípade, že táto žaloba súvisí s inou žalobou, ktorá je založená na všeobecnom občianskom a obchodnom práve, likvidátor správca konkurznej podstaty by mal mať možnosť podať obe žaloby na súde podľa bydliska žalovaného, ak takýto postup považuje za účinnejší. Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, ak likvidátor správca konkurznej podstaty mieni súčasne uplatňovať žalobu na zodpovednosť člena štatutárneho orgánu založenú na predpisoch konkurzného práva, so žalobou založenou na práve obchodných spoločností alebo na princípoch všeobecného deliktuálneho práva.”

"

(12)  Vkladajú sa tieto odôvodnenia:"

„(19a) Vedľajšie konanie môže zároveň brániť efektívnej správe konkurznej podstaty. Súd, ktorý rozhoduje o začatí vedľajšieho konania, by mal mať preto možnosť, ak je o to požiadaný likvidátorom správcom konkurznej podstaty, odložiť alebo zamietnuť začatie uvedeného konania, ak toto konanie nie je potrebné z hľadiska ochrany záujmov miestnych veriteľov. Malo by k tomu dôjsť najmä vtedy, ak likvidátor správca konkurznej podstaty prostredníctvom prísľubu, ktorý je vo vzťahu k majetkovej postate záväzný, súhlasí s tým, že bude s miestnymi veriteľmi zaobchádzať rovnakým spôsobom, ako keby došlo k začatiu vedľajšieho konania a že uplatní pravidlá upravujúce poradie uspokojenia pohľadávok toho členského štátu, v ktorom bol podaný návrh na začatie vedľajšieho konania pri rozdeľovaní majetku nachádzajúceho sa v tomto členskom štáte. Toto nariadenie by malo likvidátorovi správcovi konkurznej podstaty umožniť dávať takýto prísľub a stanoviť objektívne kritériá, ktoré musia takéto prísľuby spĺňať. [PN 7]

   (19b) V záujme zabezpečenia účinnej ochrany miestnych záujmov by likvidátor správca konkurznej podstaty v hlavnom konaní nemal mať možnosť špekulatívne speňažovať alebo premiestňovať majetok nachádzajúci sa v členskom štáte, v ktorom sa nachádza podnik, a to najmä s úmyslom znemožniť účinné uspokojenie týchto záujmov v prípade, že by následne došlo k začatiu vedľajšieho konania. Miestni veritelia by tiež mali mať právo žiadať od súdu ochranné opatrenia v prípade, že sa javí, že správca konkurznej podstaty nie je schopný plniť svoje prísľuby.[PN 8]

"

(13)  Odôvodnenie 20 sa nahrádza takto:"

„(20) Hlavné a vedľajšie konkurzné konania môžu prispieť k účinnému speňaženiu celkového majetku len vtedy, ak sú všetky súčasne prebiehajúce konania koordinované. V tejto súvislosti je mimoriadne dôležitá úzka spolupráca jednotlivých likvidátorov správcov konkurznej podstaty a príslušných súdov, a to najmä prostredníctvom dostatočnej výmeny informácií. V záujme zabezpečenia dominantnej úlohy hlavného konania by mal mať likvidátor správca konkurznej podstaty v tomto konaní viacero možností, ako zasiahnuť do vedľajšieho konkurzného konania, ktoré prebieha v rovnakom čase. Likvidátor Správca konkurznej podstaty by mal mať najmä možnosť navrhnúť plán reštrukturalizácie alebo vyrovnanie alebo možnosť požiadať o prerušenie speňaženia majetku vo vedľajšom konkurznom konaní. V rámci vzájomnej spolupráce by mali likvidátori správcovia konkurznej podstaty a súdy dbať na osvedčené postupy spolupráce pri cezhraničných konkurzných konaniach, ako sú stanovené v zásadách a metodických pokynoch komunikácie a spolupráce, ktoré prijali európske a medzinárodné združenia pôsobiace v oblasti konkurzného práva.“

"

(14)  Vkladajú sa tieto odôvodnenia:"

„(20a) Toto nariadenie by malo zabezpečiť účinné vedenie konkurzných konaní, ktoré sa týkajú rozličných spoločností tvoriacich skupinu spoločností. V prípade, že k začatiu konkurzného konania došlo v súvislosti s niekoľkými spoločnosťami v rámci danej skupiny, tieto konania by mali byť náležitým spôsobom koordinované, najmä s cieľom zabrániť tomu, aby konkurzné konanie týkajúce sa jedného člena skupiny ohrozilo budúcnosť ostatných členov skupiny. Z tohto dôvodu by mala byť likvidátorom správcom konkurznej podstaty a príslušným súdom uložená rovnaká povinnosť navzájom spolupracovať a komunikovať, ako v prípade hlavného a vedľajšieho konania týkajúceho sa rovnakého dlžníka. Likvidátor vymenovaný v konaní, ktoré sa týka člena skupiny spoločností, by mal mať navyše právomoc navrhnúť plán záchrany v konaní, ktoré sa týka iného člena danej skupiny, pokiaľ je takáto možnosť stanovená vo vnútroštátnom konkurznom konaní. [PN 10]

   (20aa) Zavedenie koordinačných konaní týkajúcich sa skupiny by malo predovšetkým posilniť reštrukturalizáciu skupiny a/alebo jej členov, a to umožnením flexibilného koordinovaného vedenia konkurzných konaní. Koordinačné konania týkajúce sa skupiny by nemali byť záväzné pre jednotlivé konania, ale mali by skôr slúžiť ako podklad pre opatrenia, ktoré sa majú prijať v rámci týchto jednotlivých konaní. [PN 9 a 11]
   (20b) Zavedenie pravidiel, ktoré upravujú konkurzné konanie týkajúce sa skupín spoločností, by nemalo obmedzovať možnosť súdu začať v jednej jurisdikcii konkurzné konanie pre viacero spoločností patriacich do rovnakej skupiny, ak sa súd domnieva, že centrum hlavných záujmov týchto spoločností sa nachádza v jednom členskom štáte jeho vnútroštátnej a miestnej jurisdikcii. V takom prípade by mal mať súd tiež možnosť vymenovať v prípade potreby pre všetky príslušné konania rovnakého likvidátora správcu konkurznej podstaty. Členské štáty by tiež mali byť schopné zaviesť ustanovenia o konkurznom konaní týkajúcom sa skupín spoločností v rámci ich jurisdikcie, ktoré presiahnu rámec ustanovení tohto nariadenia a nebudú mať vplyv na účinné a efektívne uplatňovanie tohto nariadenia.[PN 12]

"

(15)  Vkladá sa toto odôvodnenie:"

„(21a) Je mimoriadne dôležité, aby veritelia, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v Únii, boli informovaní o začatí konkurzného konania, ktoré sa týka majetku dlžníka. V záujme zabezpečenia bezodkladného postúpenia informácií veriteľom by sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007* nemalo uplatňovať v prípade, že toto nariadenie odkazuje na povinnosť informovať veriteľov. Využívanie štandardných formulárov dostupných vo všetkých úradných jazykoch Únie by veriteľom uľahčilo prihlasovanie pohľadávok do konaní, ktoré boli začaté v inom členskom štáte.

__________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79).“

"

(16)  Odôvodnenie 29 sa nahrádza takto:"

„(29) V záujme podnikateľských vzťahov by sa mal hlavný obsah rozhodnutia o začatí konania uverejniť na žiadosť likvidátora správcu konkurznej podstaty v inom členskom štáte. Ak sa v príslušnom členskom štáte nachádza podnik dlžníka, toto uverejňovanie by malo byť povinné dovtedy, kým nedôjde k vzájomnému prepojeniu insolvenčných registrov. Uverejnenie by však v žiadnom prípade nemalo byť predpokladom pre uznávanie zahraničných konaní.“

"

(17)  Vkladá sa toto odôvodnenie:"

„(29a) V snahe zlepšiť informovanosť veriteľov a príslušných súdov, ako aj v snahe zabrániť začatiu paralelných konkurzných konaní by sa malo od členských štátov vyžadovať, aby pri cezhraničných konkurzných konaniach uverejňovali príslušné informácie vo verejne dostupnom elektronickom registri. V snahe uľahčiť veriteľom a súdom s bydliskom alebo sídlom v inom členskom štáte prístup k týmto informáciám by malo toto nariadenie obsahovať ustanovenia upravujúce vzájomné prepojenie insolvenčných registrov.“

"

(18)  Odôvodnenie 31 sa nahrádza takto:"

„(31) Súčasťou tohto nariadenia by mali byť prílohy, ktoré uvádzajú predovšetkým vnútroštátne konkurzné konania, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. S cieľom umožniť okamžité prispôsobenie tohto nariadenia príslušným zmenám vnútroštátneho konkurzného práva členských štátov by mala byť Komisia splnomocnená prijať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zmeny príloh. Pred prijatím delegovaného aktu, ktorým sa mení zoznam vnútroštátnych konaní uvedený v prílohách, by mala Komisia overiť, či oznámené konanie spĺňa kritéria stanovené v tomto nariadení. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.“

"

(19)  Vkladajú sa tieto odôvodnenia:"

„(31a) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011*.

   (31b) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Cieľom tohto nariadenia je najmä podporiť uplatňovanie článkov 8, 17 a 47 charty, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, vlastníckeho práva a práva na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces.
   (31c) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES** a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001*** sa uplatňujú na spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia.

__________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

*** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).“

"

(20)  V odôvodneniach 32 a 33 sa slová „Zmluva o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Zmluva o fungovaní Európskej únie“

(21)  Články 1 a 2 sa nahrádzajú takto:"

„Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na kolektívne súdne alebo správne konania, vrátane predbežných konaní, ktoré sú založené na právnych predpisoch súvisiacich s platobnou neschopnosťou alebo so zmenou obsahu záväzkov, a v ktorých na účely záchrany zabránenia likvidácii, zmeny obsahu záväzkov, reštrukturalizácie alebo likvidácie

   a) je dlžník úplne alebo čiastočne zbavený svojho majetku a je vymenovaný likvidátor správca konkurznej podstaty, alebo
   b) majetok a záležitosti dlžníka podliehajú kontrole a dohľadu zo strany súdu.

Ak takéto konania môžu začať pred konkurzným konaním, ich cieľom musí byť zabránenie likvidácii.

Konania, na ktoré sa odkazuje v tomto odseku, sú uvedené v prílohe A. [PN 13]

   1a. Ak podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa začalo konkurzné konanie, sú konania uvedené v odseku 1 dôverné, toto nariadenie sa uplatňuje na takéto konania výlučne odo dňa ich uverejnenia v súlade s právnymi predpismi daného členského štátu a pod podmienkou, že neovplyvňujú pohľadávky tých veriteľov, ktorí nie sú do týchto konaní zapojení. [PN 14]

2.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na konkurzné konania, ktoré sa týkajú:

   a) poisťovní;
   b) akýchkoľvek úverových inštitúcií vrátane inštitúcií vymedzených v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ*; [PN 15]
   c) investičných spoločností, pokiaľ sa na ne vzťahuje smernica 2001/24/ES v znení zmien, a inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ**; [PN 16]
   d) podnikov kolektívneho investovania.

_________________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

   a) „konkurzné konanie“ znamená konania, ktorých zoznam je uvedený v prílohe A;
   b) likvidátor správca konkurznej podstaty“ znamená i) akúkoľvek osobu alebo orgán, ktorých úlohou, a to aj na predbežnom základe, je úplne alebo čiastočne spravovať alebo likvidovať majetok, ktorého bol dlžník zbavený, alebo dohliadať na spravovanie jeho záležitostí. Zoznam týchto osôb a orgánov je uvedený v prílohe C;
   ii) v prípadoch, v ktorých nedochádza k vymenovaniu likvidátora, alebo k prenosu právomoci dlžníka na likvidátora, dlžníka s právom nakladať s majetkom. [PN 17]
   ba) „dlžník s právom nakladať s majetkom” znamená dlžníka, voči ktorému bolo začaté konkurzné konanie, ktoré nezahŕňa úplný prenos práv a povinností spravovať majetok dlžníka na správcu konkurznej podstaty a ktoré tak umožňuje dlžníkovi, aby mal naďalej aspoň čiastočne pod kontrolou svoj majetok a záležitosti; [PN 18]
   c) „súd“ znamená súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc začať konkurzné konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania;
   d) „rozhodnutie o začatí konkurzného konania“ zahŕňa
   i) rozhodnutie akéhokoľvek súdu o začatí konkurzného konania alebo o potvrdení začatia takéhoto konania a
   ii) rozhodnutie súdu o vymenovaní predbežného likvidátora správcu konkurznej podstaty;
   e) „moment začatia konania“ znamená moment, v ktorom rozhodnutie o začatí konkurzného konania nadobúda účinnosť, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o je konečné rozhodnutie alebo nie; [PN 20]
   f) „členský štát, v ktorom sa nachádza majetok“ znamená v prípade:
   i) hmotného majetku – členský štát, na ktorého území sa majetok nachádza,
   ii) majetku a práv, pri ktorých sa vlastníctvo alebo nárok musí zapisovať do verejného registra – členský štát, v ktorého právomoci sa takýto register vedie,
   iii) akcií na meno – členský štát, na ktorého území má spoločnosť, ktorá vydala akcie, registrované sídlo,
   iv) finančných nástrojov, pri ktorých je vlastnícke právo preukázané zápisom do registra alebo na účet vedený sprostredkovateľom alebo v jeho mene („zaknihované cenné papiere“) – členský štát, v ktorom je tento register alebo účet vedený,
   v) hotovosti na účtoch úverových inštitúcií – členský štát, ktorý uvádza IBAN účtu,
   vi) pohľadávok voči tretím stranám, iných ako tie, ktoré sa týkajú majetku uvedeného v bode v) – členský štát, na ktorého území má tretia strana, ktorá je tieto pohľadávky povinná uhradiť, centrum svojich hlavných záujmov v zmysle článku 3 ods. 1;
   g) „podnik“ znamená akúkoľvek prevádzku, v ktorej dlžník vykonáva alebo vykonával počas troch mesiacov pred žiadosťou o začatie hlavného konkurzného konania inú ako prechodnú hospodársku činnosť s použitím ľudských zdrojov a majetku alebo služieb; [PN 21]
   ga) „žaloba, ktorá priamo vyplýva z konkurzného konania a ktorá s týmto konaním úzko súvisí” znamená žalobu zameranú na získanie rozhodnutia, ktoré vo svojej podstate nemôže ani nemohlo byť získané mimo konkurzného konania alebo nezávisle od neho a ktoré je prípustné výlučne v prípade, že konkurzné konanie ešte prebieha; [PN 22]
   gb) „ustanovenie o konečnom čistom zúčtovaní” znamená zmluvné ustanovenie, na základe ktorého v prípade udalosti vopred vymedzenej v tomto ustanovení vo vzťahu k jednej zmluvnej strane, záväzky, ktoré zmluvné strany majú voči sebe navzájom a na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie, a to bez ohľadu na to, či sú v tom čase splatné, sa automaticky alebo na základe rozhodnutia jednej zo strán redukujú na jediný čistý záväzok alebo sa ním nahrádzajú, a to buď nováciou, ukončením alebo inak, pričom tento záväzok predstavuje celkovú hodnotu spojených záväzkov, ktorá je následne splatná jednou stranou voči druhej strane; [PN 23]
   h) „miestni veritelia“ znamenajú veriteľov, ktorých pohľadávky voči dlžníkovi vznikli z prevádzky podniku, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom sa nachádza centrum hlavných záujmov dlžníka;
   i) „skupina spoločností“ znamená určitý počet spoločností, ktoré pozostávajú z materskej spoločnosti a dcérskych spoločností materskú spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti; [PN 24]
   j) „materská spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorá riadi jednu alebo viacero dcérskych spoločností. Spoločnosť, ktorá pripravuje konsolidované finančné závierky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ*, sa považuje za materskú spoločnosť; [PN 25]
   (i) má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inej spoločnosti („dcérska spoločnosť“); alebo
   (ii) je akcionárom alebo spoločníkom dcérskej spoločnosti a má právo
   aa) vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu tejto dcérskej spoločnosti; alebo
   bb) uplatňovať rozhodujúci vplyv nad dcérskou spoločnosťou na základe dohody uzavretej s touto dcérskou spoločnosťou alebo na základe ustanovení jej stanov.
   ja) „kľúčové funkcie v rámci skupiny” znamenajú
   i) schopnosť prijať a uplatniť pred začatím konkurzného konania týkajúceho sa ktoréhokoľvek člena skupiny rozhodnutia strategického významu pre skupinu alebo jej časti; alebo
   ii) hospodársky význam v rámci skupiny, ktorého existencia sa predpokladá v prípade, že sa člen alebo členovia skupiny podieľajú minimálne 10 percentami na konsolidovanej súvahe a konsolidovanom obrate. [PN 26]

______________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

"

(22)  Článok 3 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Právomoc na začatie konkurzného konania (ďalej len „hlavné konanie“) majú súdy členského štátu, na ktorého území sa nachádza centrum hlavných záujmov dlžníka. Centrum hlavných záujmov dlžníka zodpovedá miestu, kde dlžník pravidelne spravuje svoje záujmy minimálne tri mesiace pred začatím konkurzného konania alebo predbežného konania a ktoré je zistiteľné tretími stranami. [PN 27]

V prípade spoločností a právnických osôb sa za centrum hlavných záujmov považuje miesto, kde majú registrované sídlo, ak neexistuje dôkaz o opaku.

V prípade jednotlivcov vykonávajúcich nezávislú podnikateľskú alebo odbornú činnosť sa za centrum hlavných záujmov považuje hlavné miesto ich podnikania. V prípade ostatných jednotlivcov sa za centrum hlavných záujmov považuje ich zvyčajné miesto pobytu.“;

"

b)  odsek 3 sa nahrádza takto"

„3. Ak sa konkurzné konanie začalo bolo vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania podľa odseku 1, akékoľvek následné konanie začaté podľa odseku 2 sa považuje za vedľajšie konanie. V tomto prípade je rozhodujúcim dátumom, ku ktorému sa posudzuje, či má dlžník podnik na území iného členského štátu, dátum začatia hlavného konania.“ [PN 28]

"

(23)  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 3a

Súdna právomoc v prípade súvisiacich žalôb

1.  Súdy členského štátu, na ktorých území sa začalo konkurzné konanie podľa článku 3, majú právomoc aj v prípade žalôb, ktoré priamo vyplývajú z konkurzného konania a ktoré s týmto konaním úzko súvisia.

2.  V prípade, že žaloba uvedená v odseku 1 súvisí s inou žalobou v občianskych a obchodných veciach proti tomu istému žalovanému, má likvidátor správca konkurznej podstaty možnosť podať obe žaloby na súde členského štátu, na ktorého území sa nachádza bydlisko žalovaného, a v prípade žalôb proti viacerým žalovaným na súde členského štátu, na ktorého území sa nachádza bydlisko ktoréhokoľvek z nich, ak má tento súd právomoc podľa nariadenia (ES) č. 44/2001 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012*. [PN 29]

3.  Na účely tohto článku odseku 2 sa žaloby považujú za súvisiace, ak sú navzájom tak úzko spojené, že je vhodné prerokovať a rozhodnúť ich spoločne, a vyhnúť sa tak riziku nezlučiteľných rozhodnutí vydaných v samostatných konaniach. [PN 30]

Článok 3b

Preskúmanie súdnej právomoci a právo na súdny prieskum

1.  Súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, z úradnej moci preskúma, či má právomoc podľa článku 3. V rozhodnutí o začatí konkurzného konania sa uvedie, na čom je právomoc tohto súdu založená, a najmä skutočnosť, či je súdna právomoc založená na článku 3 ods. 1 alebo 2.

2.  V prípade, že k začatiu konkurzného konania dôjde v súlade s vnútroštátnym právom bez rozhodnutia súdu, likvidátor vymenovaný v tomto konaní preskúma, či má členský štát, v ktorom toto konanie prebieha, právomoc podľa článku 3. V tomto prípade likvidátor uvedie, na čom je súdna právomoc založená, a najmä skutočnosť, či je súdna právomoc založená na článku 3 ods. 1 alebo 2. [PN 31]

3.  Každý veriteľ alebo zúčastnená strana, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa začína konanie, majú právo napadnúť rozhodnutie o začatí hlavného konania na základe medzinárodnej právomoci do troch týždňov odo dňa zverejnenia údaja o dátume začatia konkurzného konania v súlade s článkom 20a písm. a). Súd, ktorý rozhoduje o začatí hlavného konania alebo likvidátor včas informujú príslušných veriteľov, pokiaľ sú známi, o tomto rozhodnutí, aby im umožnili toto rozhodnutie napadnúť. [PN 32]

___________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012).

"

(24)  V článku 4 ods. 2 sa písmeno m) nahrádza takto:"

„m) pravidlá týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti alebo nevymáhateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú všetkých veriteľov.“

"

(25)  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 6a

Dohody o vyrovnaní čistých zostatkov Ustanovenia o konečnom čistom zúčtovaní

Dohody o vyrovnaní čistých zostatkov Ak jednou stranou zmluvy obsahujúcej ustanovenie o konečnom čistom zúčtovaní je inštitúcia, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2001/24/ES, uvedené ustanovenie o konečnom čistom zúčtovaní sa riadia riadi výlučne právom zmluvy, ktorá upravuje tieto dohody takéto ustanovenie.“ [PN 33]

"

(26)  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 10a

Podmienky schvaľovania podľa miestneho práva

V prípade, že právo členského štátu, ktorým sa riadia účinky konkurzného konania na zmluvy uvedené v článkoch 8 a 10, stanovuje, že zmluvu možno ukončiť alebo upraviť len po schválení súdu, ktorý rozhoduje o začatí konkurzného konania, avšak v danom členskom štáte nedošlo k začatiu žiadneho konkurzného konania, súd, ktorý rozhodol o začatí konkurzné konanie, má právomoc schváliť ukončenie alebo úpravu týchto zmlúv.“

"

(26a)  Článok 12 sa nahrádza takto:"

„Článok 12

Európske patenty s jednotným účinkom a ochranná známka v rámci spoločenstva ochranné známky Spoločenstva

Na účely tohto nariadenia sa európsky patent s jednotným účinkom, ochranná známka spoločenstva Spoločenstva a akékoľvek iné obdobné právo zriadené právom spoločenstva Spoločenstva môže zahrnúť len do konania uvedeného v článku 3 ods. 1.” [PN 34]

"

(27)  Článok 15 sa nahrádza takto:"

„Článok 15

Účinky konkurzného konania na neuzavreté súdne alebo rozhodcovské konania

Účinky konkurzného konania na neuzavreté súdne alebo rozhodcovské konania, ktoré sa týkajú majetku alebo práv, ktorých bol dlžník zbavený, sa riadia výlučne právom členského štátu, v ktorom toto neuzavreté súdne konanie prebieha alebo ktorý je miestom rozhodcovského konania.“

"

(28)  Článok 18 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Likvidátor Správca konkurznej podstaty vymenovaný súdom, ktorý má právomoc podľa článku 3 ods.1, alebo v prípade konania, v ktorom má dlžník právo nakladať s majetkom, v súlade s touto právomocou, môže buď správca konkurznej podstaty alebo dlžník v inom členskom štáte vykonávať všetky právomoci, ktoré mu boli udelené na základe práva štátu, v ktorom sa začína konanie, pokiaľ v tomto inom štáte nebolo začaté žiadne iné konkurzné konanie, a pokiaľ po podaní žiadosti o začatie konkurzného konania v tomto štáte nebolo prijaté ani žiadne ochranné opatrenie, ktorého účelom je takémuto konaniu predísť. Likvidátor Správca konkurznej podstaty môže predovšetkým premiestniť majetok dlžníka z územia členského štátu, v ktorom sa nachádza, za podmienok uvedených v článkoch 5 a 7. Zároveň môže dať vynútiteľný a záväzný prísľub, že v hlavnom konaní budú zachované pravidlá rozdeľovania výnosov a pravidlá priority, ktoré by sa uplatňovali na miestnych veriteľov, keby došlo k začatiu vedľajšieho konania. Takýto prísľub podlieha prípadným formálnym požiadavkám štátu, v ktorom sa začína hlavné konanie, a je vynútiteľný a záväzný vo vzťahu k majetkovej podstate uvádza skutkové predpoklady, z ktorých vychádza, najmä pokiaľ ide o distribúciu miestnych pohľadávok podľa priority a poradia v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi vedľajšie konania, hodnotu majetku rozdeliteľného v rámci vedľajšieho konania, dostupné možnosti speňaženia tejto hodnoty, podiel veriteľov v hlavnom konaní zúčastňujúcich sa vedľajšieho konania a náklady, ktoré by vyplývali zo začatia vedľajšieho konania. Požiadavky týkajúce sa formy, ktorú musí takýto prísľub mať, budú určené v zákonoch štátu, v ktorom sa začína hlavné konanie.“ [PN 35]

"

b)  v odseku 3 sa posledná veta nahrádza takto:"

„Medzi tieto právomoci nesmú patriť donucovacie opatrenia, pokiaľ neboli nariadené súdom, ani právo rozhodovať o právnych konaniach a sporoch.“

"

(29)  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 20a

Vytvorenie insolvenčných registrov

Členské štáty vytvoria a vedú na svojom území jeden alebo viacero registrov (ďalej len „insolvenčné registre“), v ktorých sú prostredníctvom internetu verejne a bezplatne dostupné tieto informácie:

   a) dátum začatia konkurzného konania;
   b) súd, ktorý rozhoduje o začatí konkurzného konania a prípadne referenčné číslo veci;
   c) druh začatého konkurzného konania;
   d) meno a adresa dlžníka;
   da) ak je dlžníkom spoločnosť, číslo spoločnosti a adresu jej registrovaného sídla; [PN 36]
   e) meno a adresa likvidátora správcu konkurznej podstaty vymenovaného v konaní, ak bol vymenovaný;
   f) konečná lehota na prihlasovanie pohľadávok;
   g) rozhodnutie o začatí konkurzného konania;
   h) rozhodnutie o vymenovaní správcu konkurznej podstaty, ak ide o rozdielne rozhodnutie, ako sa uvádza v písmene g);
   i) dátum ukončenia hlavného konania.

Článok 20b

Vzájomné prepojenie insolvenčných registrov

1.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zriadi decentralizovaný systém, ktorý zabezpečí vzájomné prepojenie insolvenčných registrov. Uvedený systém pozostáva z insolvenčných registrov a z Európskeho portálu elektronickej justície, ktorý slúži ako centrálny elektronický verejný prístupový bod k informáciám zo systému. Systém umožní vyhľadávanie vo všetkých úradných jazykoch Únie s cieľom sprístupniť informácie uvedené v článku 20a.

2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 45b ods. 3 do ...(7):

   technické špecifikácie, ktoré vymedzujú metódy elektronickej komunikácie a výmeny informácií na základe špecifikácie rozhrania systému vzájomného prepojenia insolvenčných registrov;
   technické opatrenia na zabezpečenie minimálnych bezpečnostných noriem v oblasti informačných technológií na komunikáciu a šírenie informácií v rámci systému vzájomného prepojenia insolvenčných registrov;
   minimálne kritériá pre vyhľadávanie na Európskom portáli elektronickej justície na základe informácií uvedených v článku 20a;
   minimálne kritériá pre zobrazovanie výsledkov tohto vyhľadávania na základe informácií uvedených v článku 20a;
   modality a technické požiadavky na dostupnosť služieb, ktoré poskytuje systém vzájomného prepojenia insolvenčných registrov; a
   glosár so základným vysvetlením vnútroštátnych konkurzných konaní, ktorých zoznam je uvedený v prílohe A.

Článok 20c

Náklady na vytvorenie a vzájomné prepojenie insolvenčných registrov

1.  Vytvorenie a budúci vývoj systému vzájomného prepojenia insolvenčných registrov sa financuje zo všeobecného rozpočtu Únie.

2.  Každý členský štát znáša náklady spojené s prispôsobením svojho národného insolvenčného registra na účely zabezpečenia jeho súčinnosti s Európskym portálom elektronickej justície, ako aj náklady spojené so správou, prevádzkou a údržbou tohto registra.

Článok 20d

Registrácia konkurzných konaní

V prípade, že dôjde k začatiu hlavného alebo vedľajšieho konania v súvislosti so spoločnosťou, právnickou osobou alebo jednotlivcom vykonávajúcim nezávislú podnikateľskú alebo odbornú činnosť, súd, ktorý rozhoduje o začatí konkurzného konania, zabezpečí, aby sa informácie uvedené v článku 20a bezodkladne uverejnili v insolvenčnom registri štátu, v ktorom sa začína konanie. Členské štáty vypracujú postupy umožňujúce vymazanie údajov z insolvenčného registra.“ [PN 37]

"

(30)  Článok 21 sa nahrádza takto:"

„Článok 21

Uverejňovanie v inom členskom štáte

1.  Až do zriadenia systému vzájomného prepojenia insolvenčných registrov uvedeného v článku 20b bude likvidátor správca konkurznej podstaty žiadať, aby sa oznámenie o rozhodnutí o začatí konkurzného konania a v prípade potreby aj oznámenie o rozhodnutí o jeho vymenovaní uverejňovalo v ktoromkoľvek inom členskom štáte, v ktorom sa nachádza podnik dlžníka, a to v súlade s postupmi uverejňovania stanovenými v tomto štáte. V tomto oznámení sa uvedie aj vymenovaný likvidátor a skutočnosť, či sa na účely určenia súdnej právomoci uplatňujú pravidlá podľa článku 3 ods. 1 alebo ods. 2 uvedú všetky ostatné informácie podľa článku 20a. [PN 38]

2.  Likvidátor Správca konkurznej podstaty môže požiadať, aby sa informácie uvedené v prvom odseku tohto článku uverejnili v ktoromkoľvek inom členskom štáte, v ktorom sa nachádza majetok, veriteľov veritelia alebo dlžníci dlžníka, a to v súlade s postupom stanoveným v tomto štáte.“ [PN 39]

"

(31)  Článok 22 sa nahrádza takto:"

„Článok 22

Registrácia vo verejných registroch iného členského štátu

Až do zriadenia systému vzájomného prepojenia insolvenčných registrov uvedeného v článku 20b likvidátor správca konkurznej podstaty žiada, aby sa rozhodnutia uvedené v článku 21 uverejňovali v katastri nehnuteľností, obchodnom registri alebo v inom verejnom registri ktoréhokoľvek iného členského štátu, v ktorom sa nachádza podnik dlžníka, ktorý bol zapísaný do verejného registra tohto členského štátu. Likvidátor Správca konkurznej podstaty môže požiadať, aby k tomuto uverejneniu došlo aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte.“

"

(31a)   Článok 24 ods. 2 sa nahrádza takto:"

„2. Ak sa takýto záväzok splní pred uverejnením v zmysle článku článku 20a alebo 21, potom, ak neexistuje dôkaz o opaku, sa predpokladá, že osoba plniaca záväzok o začatí konania nevedela; ak sa takýto záväzok splní po tomto uverejnení, potom, ak neexistuje dôkaz o opaku, sa predpokladá, že osoba plniaca záväzok o začatí konania vedela.“ [PN 40]

"

(32)  Článok 25 sa nahrádza takto:"

„Článok 25

Uznávanie a vymáhateľnosť iných rozhodnutí

1.  Bez akýchkoľvek ďalších formalít sa uznávajú aj rozhodnutia vynesené súdom, ktorého rozhodnutie o začatí konania sa uznáva podľa článku 16, a ktoré sa týkajú priebehu a uzavretia konkurzného konania, ako aj vyrovnania schválené týmto súdom. Výkon týchto rozhodnutí je vymáhateľný v súlade s článkami 32 až 56 39 až 46, s výnimkou článku 34 ods. 2, nariadenia (ES ) č. 44/2001 1215/2012. [PDN 41]

Prvý pododsek sa vzťahuje aj na rozhodnutia, ktoré priamo vyplývajú z konkurzného konania a ktoré s týmto konaním úzko súvisia, a to aj v prípade, že ich vynesie iný súd.

Prvý pododsek sa vzťahuje aj na rozhodnutia, ktoré sa týkajú ochranných opatrení prijatých po podaní žiadosti o začatie konkurzného konania alebo v súvislosti s ňou.

2.  Uznávanie a vymáhanie výkonu iných rozhodnutí, než aké sa uvádzajú v odseku 1, sa riadi nariadením (EÚ) č. 1215/2012, ak sa uvedené nariadenie uplatňuje.“

"

(33)  Článok 27 sa nahrádza takto:"

„Článok 27

Začatie konania

V prípade, že súd členského štátu začne hlavné konanie, ktoré je uznané v inom členskom štáte, súd iného členského štátu, ktorý má právomoc podľa článku 3 ods. 2, môže začať vedľajšie konkurzné konanie v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly. Účinky vedľajšieho konania sú obmedzené na majetok dlžníka nachádzajúci sa na území členského štátu, v ktorom bolo toto konanie začaté.

"

(34)  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 29a

Rozhodnutie o začatí vedľajšieho konania

1.  Súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie vedľajšieho konania, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti likvidátora správcu konkurznej podstaty v hlavnom konaní a na jeho žiadosť mu poskytne príležitosť byť v tejto veci vypočutý. [PN 42]

2.  Súd uvedený v odseku 1 na žiadosť likvidátora správcu konkurznej podstaty v hlavnom konaní odloží rozhodnutie o začatí vedľajšieho konania alebo zamietne jeho začatie, ak správca konkurznej podstaty v hlavnom konaní poskytne dostatočný dôkaz o tom, že začatie takéhoto konania nie je potrebné z hľadiska ochrany záujmov miestnych veriteľov, a to najmä v prípade, že likvidátor správca konkurznej podstaty v hlavnom konaní dal prísľub uvedený v článku 18 ods. 1 a že koná podľa tohto prísľubu. [PN 43]

   2a. Miestni veritelia majú právo napadnúť rozhodnutie o odložení alebo zamietnutí začatia vedľajšieho konania do troch týždňov odo dňa zverejnenia uvedeného rozhodnutia podľa článku 20a písm. a). [PN 44]
   2b. Miestni veritelia majú právo obrátiť sa na súd, ktorý vedie hlavné konanie, aby od správcu konkurznej podstaty v hlavnom konaní požadovali prijatie vhodných opatrení potrebných na ochranu záujmov miestnych veriteľov. Takáto požiadavka môže zahŕňať zákaz premiestnenia majetku z členského štátu, v ktorom bolo odložené alebo zamietnuté začatie vedľajšieho konania, odloženie rozdeľovania výnosov v hlavnom konaní alebo záväzok správcu konkurznej podstaty v hlavnom konaní zaistiť bezpečnosť na plnenie týchto prísľubov. [PN 45]
   2c. Súd uvedený v odseku 1 môže vymenovať poručníka s obmedzenými právomocami. Poručník zabezpečí, aby sa tento prísľub riadne vykonával a zúčastňuje sa na jeho realizácii, ak je to potrebné v záujme ochrany záujmov miestnych veriteľov. Poručník má právo obrátiť sa na súd v súlade s odsekom 2b. [PN 46]

3.  Pri rozhodovaní o začatí vedľajšieho konania začne súd uvedený v odseku 1 taký druh konania podľa vnútroštátneho práva, ktorý je vzhľadom na záujmy miestnych veriteľov najvhodnejší, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sú splnené podmienky týkajúce sa platobnej schopnosti dlžníka.

4.  Likvidátor Správca konkurznej podstaty v hlavnom konaní je bezprostredne informovaný o rozhodnutí o začatí vedľajšieho konania a má právo toto rozhodnutie napadnúť do troch týždňov od prijatia tohto oznámenia. V odôvodnených prípadoch súd, ktorý rozhoduje o začatí vedľajšieho konania, môže skrátiť toto obdobie až jeden týždeň po prijatí tohto oznámenia.“ [PN 47]

"

(35)  Článok 31 sa nahrádza takto:"

„Článok 31

Spolupráca a komunikácia medzi likvidátormi správcami konkurznej podstaty

1.  Likvidátor v hlavnom konaní a likvidátor vo vedľajšom konaní Správcovia konkurznej podstaty v konkurzných konaniach týkajúcich sa rovnakého dlžníka navzájom spolupracujú, pokiaľ je táto spolupráca prispeje k účinnému vedeniu konaní, je zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre každé z týchto konaní a nespôsobuje konflikt záujmov. Takáto spolupráca môže prebiehať na základe dohôd alebo protokolov. [PN 48]

2.  Likvidátori Správcovia konkurznej podstaty si najmä:

   a) bezodkladne vymieňajú také informácie, ktoré môžu byť relevantné pre iné konania, najmä informácií o stave prihlasovania a overovania pohľadávok a o všetkých opatreniach zameraných na záchranu alebo reštrukturalizáciu dlžníka alebo na ukončenie konania, a to za predpokladu, že boli prijaté náležité opatrenia na ochranu dôverných informácií;
   b) preskúmavanie možnosti reštrukturalizácie dlžníka a v náležitých prípadoch koordináciu procesov prípravy a realizácie plánu reštrukturalizácie;
   c) koordináciu v oblasti spravovania speňažovania alebo využívania majetku a záležitosti dlžníka; likvidátor správca konkurznej podstaty vo vedľajšom konaní včas poskytne likvidátorovi správcovi konkurznej podstaty v hlavnom konaní príležitosť na predloženie návrhov na speňaženie alebo využívanie majetku vo vedľajšom konaní.“

"

(36)  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 31a

Spolupráca a komunikácia medzi súdmi

1.  V záujme uľahčenia koordinácie hlavného a vedľajšieho konkurzného konania týkajúceho sa rovnakého dlžníka spolupracuje súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo ktorý takéto konanie začal, s akýmkoľvek iným súdom, na ktorom prebieha konkurzné konanie alebo ktorý takéto konanie začal, pokiaľ je táto spolupráca prispeje k účinnejšiemu vedeniu konania a je zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre každé z týchto konaní. Na tento účel môžu súdy v prípade potreby vymenovať osobu alebo subjekt, ktoré budú konať podľa ich pokynov, a to pod podmienkou, že je to zlučiteľné s pravidlami, ktoré sa na toto konanie vzťahujú. [PN 49]

2.  Súdy uvedené v odseku 1 môžu medzi sebou priamo komunikovať alebo navzájom od seba požadovať informácie alebo pomoc, a to za predpokladu, že táto komunikácia je bezplatná a rešpektuje procesné práva účastníkov konaní, ako aj dôverný charakter informácií.

3.  Spolupráca môže prebiehať akýmkoľvek náležitým spôsobom vrátane:

   a) výmeny informácií takými prostriedkami, ktoré súd považuje za vhodné;
   b) koordinácie v oblasti spravovania majetku a záležitostí dlžníka a dohľadu nad nimi;
   c) koordinácie priebehu konaní;
   d) koordinácie pri schvaľovaní protokolov.

Článok 31b

Spolupráca a komunikácia medzi likvidátormi správcami konkurznej podstaty a súdmi

1.  V záujme uľahčenia koordinácie hlavného a vedľajšieho konkurzného konania týkajúceho sa rovnakého dlžníka [PN 50]

   a) likvidátor správca konkurznej podstaty v hlavnom konaní spolupracuje a komunikuje so súdom, na ktorý bol podaný návrh na začatie vedľajšieho konania alebo ktorý takéto konanie začal, a
   b) likvidátor správca konkurznej podstaty vo vedľajšom alebo územnom konkurznom konaní spolupracuje a komunikuje so súdom, na ktorý bol podaný návrh na začatie hlavného konania alebo ktorý takéto konanie začal,

v každom prípade, pokiaľ takáto spolupráca a komunikácia prispievajú k účinnejšej koordinácii konaní, sú zlučiteľné s pravidlami uplatňovanými pre každé z týchto konaní a nespôsobujú konflikt záujmov. [PN 51]

2.  Spolupráca uvedená v odseku 1 prebieha akýmkoľvek náležitým spôsobom vrátane spôsobov stanovených v článku 31a ods. 3, pokiaľ sú zlučiteľné s pravidlami uplatňovanými pre každé z týchto konaní.“

"

(37)  Článok 33 sa mení takto:

a)  názov sa nahrádza takto:"

„Prerušenie konania“;

"

b)  v odsekoch 1 a 2 sa slová „proces likvidácie“ nahrádzajú slovom „konanie“

(38)  Článok 34 sa nahrádza takto:"

„Článok 34

Ukončenie hlavného alebo vedľajšieho konkurzného konania

1.  Ukončenie hlavného konania nebráni pokračovaniu vedľajšieho konania, ktoré v tom momente ešte prebieha.

2.  V prípade, že vedľajšie konkurzné konanie týkajúce sa právnickej osoby začalo v členskom štáte, v ktorom má táto právnická osoba registrované sídlo a ukončenie tohto konania vedie k zániku tejto právnickej osoby, uvedená skutočnosť nebráni pokračovaniu hlavného konania, ktoré bolo začaté v inom členskom štáte dotknutá právnická osoba nebude vymazaná z obchodného registra, kým sa neukončí hlavné konanie.“ [PN 52]

"

(39)  V článku 35 sa slovo „likvidácia“ nahrádza slovom „speňaženie“

(40)  Článok 37 sa nahrádza takto:"

„Článok 37

Konverzia predchádzajúcich konaní

Likvidátor Správca konkurznej podstaty v hlavnom konaní môže požiadať súd členského štátu, v ktorom bolo začaté vedľajšie konanie, aby nariadil konverziu vedľajšieho konania na iný druh konkurzného konania, ktorý upravuje právo daného členského štátu.“

"

(41)  Článok 39 sa nahrádza takto:"

„Článok 39

Právo prihlasovať pohľadávky

Každý veriteľ, ktorý má zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa začína konanie, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov (ďalej len „zahraničný veriteľ“), má právo prihlásiť svoje pohľadávky do konkurzného konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, vrátane elektronickej komunikácie, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom sa začína konanie. Pri prihlasovaní pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie právnym zástupcom alebo iným príslušníkom právnickej profesie.“

"

(42)  Článok 40 sa mení takto:

a)  v odseku 2 sa dopĺňa táto veta:"

„K oznamu bude pripojená aj kópia štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok uvedeného v článku 41 alebo bude tento oznam obsahovať odkaz na webovú stránku, na ktorej je tento formulár uverejnený.“;

"

b)  dopĺňa sa tento odsek:"

„3. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý sa vypracuje v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 45b ods. 4 a uverejní na Európskom portáli elektronickej justície do …(8). Uvedený formulár má názov „Oznámenie o konkurznom konaní“, pričom tento názov je uvedený vo všetkých úradných jazykoch Únie. Formulár sa predkladá v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa začína konanie, alebo v inom jazyku, ktorý môže daný štát akceptovať v súlade s článkom 41 ods. 3, a to za predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční veritelia lepšie rozumieť.

"

(43)  Článok 41 sa nahrádza takto:"

„Článok 41

Postup prihlasovania pohľadávok

1.  Každý známy zahraničný veriteľ prihlasuje svoje pohľadávky prostredníctvom štandardného formulára, ktorý sa vypracuje v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 45b ods. 4 a uverejní na Európskom portáli elektronickej justície do …(9). Uvedený formulár má názov „Prihlasovanie pohľadávok“ vo všetkých úradných jazykoch Únie.

2.  Veriteľ uvedený v odseku 1 uvedie v tomto štandardnom formulári:

   a) svoje meno a adresu;
   b) povahu pohľadávky;
   c) výšku pohľadávky a dátum jej vzniku;
   d) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa;
   e) skutočnosť, či sa pri pohľadávke požaduje krytie vecným právom alebo výhrada vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahujú záložné nároky, ktorých sa dovoláva; a
   f) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok a či je požadovaná suma vyjadrená bez tohto započítania.

K štandardnému formuláru na prihlasovanie pohľadávok sa pripájajú kópie prípadných podkladových dokumentov.

3.  Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku Únie. Od veriteľa sa môže vyžadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa začína konanie, alebo do iného jazyka, ktorý daný štát akceptoval. Každý členský štát uvedie minimálne jeden úradný jazyk Únie, ktorý popri svojom vlastnom jazyku akceptuje na účely prihlasovania pohľadávok.

4.  Pohľadávky sa prihlasujú v lehote, ktorú stanovuje právo štátu, v ktorom sa začína konkurzné konanie. V prípade zahraničných veriteľov nesmie byť táto lehota kratšia ako 45 dní od uverejnenia oznámenia o začatí konania v insolvenčnom registri štátu, v ktorom sa začína konanie.

5.  V prípade, že likvidátor správca konkurznej podstaty poprie pohľadávku prihlásenú v súlade s týmto článkom, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii a výške pohľadávky.“

"

(44)  Článok 42 sa vypúšťa

(45)  Vkladá sa táto kapitola:"

„KAPITOLA IVa

KONKURZNÉ KONANIE TÝKAJÚCE SA ČLENOV SKUPINY SPOLOČNOSTÍ

Článok 42a

Povinnosť likvidátorov správcov konkurznej podstaty navzájom spolupracovať a poskytovať si informácie

1.  V prípade, že sa konkurzné konanie týka dvoch alebo viacerých členov skupiny spoločností, likvidátor správca konkurznej podstaty vymenovaný v konaní, ktoré sa týka člena skupiny, spolupracuje s akýmkoľvek iným likvidátorom správcom konkurznej podstaty vymenovaným v konaní, ktoré sa týka iného člena danej skupiny, pokiaľ táto spolupráca prispeje k účinnejšiemu vedeniu konaní, je zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre tieto konania a nespôsobuje konflikt záujmov. Táto spolupráca môže pritom prebiehať na základe dohôd alebo protokolov.

2.  V rámci spolupráce uvedenej v odseku 1 likvidátori správcovia konkurznej podstaty zabezpečujú:

   a) bezodkladnú vzájomnú výmenu takých informácií, ktoré môžu byť relevantné pre iné konania, a to za predpokladu, že boli prijaté náležité opatrenia na ochranu dôverných informácií;
   b) preskúmavanie možností reštrukturalizácie členov skupiny, ktorí sú predmetom konkurzného konania, a v náležitých prípadoch koordináciu pri príprave koordinovaného plánu reštrukturalizácie a pri jeho prerokovaní; [PN 53]
   c) koordináciu v oblasti spravovania záležitostí členov skupiny, ktorí sú predmetom konkurzného konania, a dohľadu nad nimi.

Likvidátori Správcovia konkurznej podstaty môžu odsúhlasiť, že likvidátorovi správcovi konkurznej podstaty vymenovanému v jednom z týchto konaní udelia dodatočné právomoci, ak takúto dohodu umožňujú pravidlá uplatňované pre každé z týchto konaní.

Článok 42b

Komunikácia a spolupráca medzi súdmi

1.  V prípade, že sa konkurzné konanie týka dvoch alebo viacerých členov skupiny spoločností, súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie konkurzného konania týkajúceho sa člena takejto skupiny alebo ktorý takéto konanie začal, spolupracuje s akýmkoľvek iným súdom, na ktorý bol podaný návrh na začatie konania týkajúceho sa iného člena danej skupiny alebo ktorý takéto konanie začal, pokiaľ takáto spolupráca prispeje k účinnejšiemu vedeniu konaní a je zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre tieto konania. Na tento účel môžu súdy v prípade potreby vymenovať osobu alebo subjekt, ktoré budú majú konať podľa ich pokynov, a to pod podmienkou, že je to zlučiteľné s pravidlami, ktoré sa na toto konanie vzťahujú. [PN 54]

2.  Súdy uvedené v odseku 1 môžu medzi sebou priamo komunikovať alebo navzájom od seba požadovať informácie alebo pomoc.

3.  Spolupráca môže prebiehať akýmkoľvek náležitým spôsobom vrátane:

   a) výmeny informácií takými prostriedkami, ktoré súd považuje za vhodné, a to za predpokladu, že táto komunikácia je bezplatná a rešpektuje procesné práva účastníkov konaní, ako aj dôverný charakter informácií;
   b) koordinácie v oblasti spravovania majetku a záležitosti členov skupiny a dohľadu nad nimi;
   c) koordinácie priebehu konaní;
   d) koordinácie pri schvaľovaní protokolov.

Článok 42c

Spolupráca a komunikácia medzi likvidátormi správcami konkurznej podstaty a súdmi

Likvidátor Správca konkurznej podstaty vymenovaný v konkurznom konaní, ktoré sa týka člena skupiny spoločností, spolupracuje a komunikuje s akýmkoľvek súdom, na ktorý bol podaný návrh na začatie konania týkajúceho sa iného člena danej skupiny spoločností alebo ktorý takéto konanie začal, pokiaľ táto spolupráca prispeje k uľahčeniu koordinácie konaní a, je zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre tieto konania a nespôsobuje konflikt záujmov. Likvidátor Správca konkurznej podstaty môže od tohto súdu požadovať predovšetkým informácie o konaniach, ktoré sa týkajú iného člena skupiny, alebo pomoc v konaní, v ktorom bol vymenovaný. [PN 55]

Článok 42d

Právomoci likvidátora správcov konkurznej podstaty a prerušenie konania

1.  Likvidátor Správca konkurznej podstaty vymenovaný v konkurznom konaní, ktoré sa začalo v súvislosti s členom skupiny spoločností, má právo:

   a) byť vypočutý v akomkoľvek konaní, ktoré bolo začaté v súvislosti s iným členom danej skupiny, a právo zúčastniť sa na ňom, a to najmä prostredníctvom účasti na schôdzi veriteľov; a
   b) požiadať o prerušenie konania, ktoré bolo začaté v súvislosti s iným členom danej skupiny, a to na obdobie najviac dvoch mesiacov; [PN 56]
   c) navrhnúť plán záchrany, vyrovnanie alebo porovnateľné opatrenie pre všetkých alebo niektorých členov skupiny, v súvislosti s ktorými bolo začaté konkurzné konanie, a predložiť ich v akomkoľvek konaní, ktoré bolo začaté v súvislosti s iným členom danej skupiny v súlade s právom uplatniteľným na toto konanie; a [PN 57]
   d) požiadať o dodatočné procesné opatrenia v rámci práva uvedeného v písmene c), ktoré môžu byť nevyhnutné pre záchranu, vrátane konverzie konania. [PN 58]

2.  Súd, na ktorom sa začalo konanie uvedené v odseku 1 písm. b), toto konanie úplne alebo čiastočne preruší, ak sa preukáže správca konkurznej podstaty poskytne dostatočný dôkaz o tom, že z prerušenia tohto konania budú mať prospech veritelia v tomto konaní. Prerušenie konania možno nariadiť maximálne na obdobie troch dvoch mesiacov, pričom ho možno o rovnakú dobu predĺžiť alebo obnoviť. Súd, ktorý nariadil prerušenie konania, môže od likvidátora správcu konkurznej podstaty požadovať, aby prijal vhodné opatrenia na ochranu záujmov veriteľov v konaní. [PN 59]

Článok 42da

Začatie postupov koordinácie skupiny

1.  Správca konkurznej podstaty môže iniciovať postupy koordinácie skupiny na každom súde príslušnom vo veci konkurzného konania týkajúceho sa člena skupiny za predpokladu, že:

   a) prebieha konkurzné konanie týkajúce sa tohto člena skupiny; a
   b) členovia skupiny, ktorí majú centrum svojich hlavných záujmov v členskom štáte súdu, ktorý koná vo veci začatia postupov koordinácie skupiny, vykonávajú kľúčové funkcie v rámci skupiny.

2.  V prípade, že viac než jeden súd koná vo veci začatia postupov koordinácie skupiny, postup koordinácie skupiny sa začne v členskom štáte, v ktorom sa vykonávajú najdôležitejšie funkcie v rámci skupiny. V tomto rozsahu súdy, ktoré v tejto veci konajú, komunikujú a navzájom spolupracujú v súlade s článkom 42b. V prípade, že nie je možné určiť najvýznamnejšie funkcie, môže postup koordinácie skupiny začať súd, na ktorý bol podaný prvý návrh, a to za predpokladu, že sú splnené podmienky pre samotné začatie daného postupu.

3.  V prípade začatia postupov koordinácie skupiny zaniká správcom konkurznej podstaty právo požiadať o prerušenie konania podľa článku 42d ods. 1. písm. b) a podlieha schváleniu koordinátora. Existujúce prerušenia zostávajú v platnosti a účinnosti, pričom koordinátor má právomoc požiadať o ukončenie takéhoto prerušenia. [PN 60]

Článok 42db

Práva a povinnosti koordinátora

1.  Súd, ktorý koná vo veci začatia postupu koordinácie skupiny, vymenuje koordinátora. Koordinátor je nezávislý od členov skupiny a ich veriteľov a jeho úlohou je:

   a) identifikovať a formulovať procesné a vecné odporúčania týkajúce sa koordinovaného riadenia konkurzných konaní;
   b) pôsobiť ako mediátor medzi dvomi alebo viacerými správcami konkurznej podstaty členov skupiny a
   c) predložiť plán koordinácie skupiny, ktorým sa identifikuje, vysvetlí a odporučí ucelený rad opatrení reagujúcich na integrovaný prístup k prípadom platobnej neschopnosti členov skupiny. Plán môže obsahovať predovšetkým odporúčania, pokiaľ ide o:
   i) opatrenia, ktoré sa majú prijať v záujme obnovy hospodárskej výkonnosti a finančného zdravia skupiny alebo jej časti;
   ii) riešenia sporov vnútri skupiny, najmä s ohľadom na transakcie vnútri skupiny a odporovacie žaloby;
   iii) dohody medzi správcami konkurznej podstaty platobne neschopných členov skupiny.

2.  Koordinátor má právo:

   a) byť vypočutý a podieľať sa na akomkoľvek začatom konaní začatom v súvislosti s iným členom skupiny, a to najmä prostredníctvom účasti na schôdzach veriteľov;
   b) predložiť a vysvetliť plán koordinácie skupiny schválený v súlade s článkom 42dc ods. 3;
   c) vyžiadať od ktoréhokoľvek správcu konkurznej podstaty informácie, ktoré sú alebo by mohli byť užitočné pri určovaní a navrhovaní stratégií a opatrení v záujme koordinácie konaní a
   d) požiadať o prerušenie konania, ktoré bolo začaté v súvislosti s iným členom danej skupiny, na obdobie najviac tri mesiace a požiadať o ukončenie tohto prerušenia. [PN 61]

Článok 42dc

Schválenie plánov koordinácie skupiny súdom

1.  Správcovia konkurznej podstaty vymenovaní v rámci konkurzných konaní, ktorých sa potenciálne týka realizácia plánu koordinácie skupiny, môžu vyjadriť pripomienky k návrhu tohto plánu v lehote, ktorú určí koordinátor pri predložení návrhu, nie však dlhšej ako jeden mesiac.

2.  K návrhu plánu predloženému súdu na schválenie sa prikladajú:

   a) vyjadrenie koordinátora o tom, ako bol zabezpečený súlad s odsekom 1;
   b) pripomienky správcov konkurznej podstaty prijaté od momentu predloženia návrhu plánu a
   c) odôvodnené vyhlásenie koordinátora o spôsoboch možného zohľadnenia pripomienok v rámci návrhu plánu.

3.  Súd schváli plán, ak sa domnieva, že koordinátor splnil formálne požiadavky uvedené v odseku 2 tohto článku a v článku 42db ods. 1 písm. c). [PN 62]

Článok 42dd

Vzťah medzi postupmi koordinácie skupiny a konkurznými konaniami

1.  Správca konkurznej podstaty má počas vedenia konkurzného konania povinnosť zohľadniť odporúčania koordinátora a plán koordinácie skupiny. Ak má správca konkurznej podstaty v úmysle odkloniť sa od opatrení alebo krokov navrhovaných v pláne koordinácie skupiny, vysvetlí tento odklon na schôdzi veriteľov alebo inému orgánu, ktorému sa zodpovedá podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.

2.  Nedodržanie odseku 1 sa považuje za porušenie povinností správcu konkurznej podstaty podľa právnych predpisov príslušného členského štátu. [PN 63]

Článok 42de

Zodpovednosť koordinátora

Koordinátor vykonáva svoje povinnosti s náležitou starostlivosťou. Zodpovedá za škodu na majetku, ktorý je predmetom konkurzného konania, na ktoré sa vzťahujú postupy koordinácie skupiny, pokiaľ je túto škodu možné odôvodnene prisúdiť porušeniu týchto povinností. Jeho zodpovednosť sa ustanovuje v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bolo začaté koordinačné konanie. [PN 64]

Článok 42df

Náklady

1.  V právnych predpisoch členských štátoch sa stanovujú súdne poplatky a odmena pre koordinátora.

2.  Na nákladoch na postupy koordinácie skupiny sa podieľajú pomernou časťou členovia skupiny, voči ktorým bolo začaté konkurzné konanie v čase začatia koordinačných konaní. Podiel, ktorý uhradí každý člen skupiny, sa vypočíta na základe podielu hodnoty majetku daného člena na konsolidovanom majetku všetkých členov skupiny, voči ktorým bolo začaté konkurzné konanie.[PN65]

"

(46)  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 44a

Informácie o vnútroštátnom konkurznom práve

1.  V záujme sprístupnenia informácií verejnosti poskytnú členské štáty v rámci Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, vytvorenej rozhodnutím Rady 2001/470/ES*, opis svojho vnútroštátneho konkurzného práva a postupov, najmä pokiaľ ide o záležitosti uvedené v článku 4 ods. 2.

2.  Členské štáty tieto informácie pravidelne aktualizujú.

____________________

* Rozhodnutia Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 25).“

"

(47)  Článok 45 sa nahrádza takto:"

„Článok 45

Zmena príloh

1.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty s cieľom zmeniť prílohy A a C v súlade s postupom stanoveným v tomto článku a v článku 45a.

2.  Na účely zmeny a doplnenia prílohy A oznámia členské štáty Členské štáty oznámia Komisii svoje vnútroštátne pravidlá upravujúce konkurzné konania, ktoré si želajú zaradiť do prílohy A spĺňajú kritériá uvedené v článku 1, a zároveň poskytnú aj ich stručným opis. Komisia posúdi, či oznámené pravidlá zodpovedajú podmienkam stanoveným v článku 1, a ak áno, prostredníctvom delegovaných aktov zmení prílohu A. [PN 66]

   2a. Členské štáty oznámia Komisii všetky podstatné zmeny, ktoré sa týkajú ich vnútroštátnych pravidiel upravujúcich konkurzné konania. Komisia posúdi, či zmenené pravidlá zodpovedajú podmienkam stanoveným v článku 1, a ak áno, prostredníctvom delegovaných aktov zmení prílohu A.[PN 67]

"

(48)  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 45a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 45 sa udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 45 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 45 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 45b

Právomoc prijímať vykonávacie akty

1.  Právomoc prijímať vykonávacie akty sa Komisii udeľuje na tieto účely:

   a) zabezpečenie vzájomného prepojenia insolvenčných registrov uvedené v článku 20b; a
   b) vypracovanie a následná zmena a doplnenie štandardných formulárov uvedených v článkoch 40 a 41.

2.  Pri prijímaní alebo zmene vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

"

(49)  V článku 46 sa dátum „1. júna 2012“ nahrádza dátumom „...[10 rokov po začatí jeho uplatňovania]“

(50)  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 46a

Ochrana údajov

1.  Na spracovávanie osobných údajov členskými štátmi podľa tohto nariadenia sa uplatňuje uplatňujú vnútroštátne pravidlá, ktorými sa transponuje smernica 95/46/ES, a to pod podmienkou, že spracovateľské operácie uvedené v článku 3 ods. 2 smernice 95/46/ES tým nie sú dotknuté. [PN 68]

2.  Na spracúvanie osobných údajov Komisiou podľa tohto nariadenia sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001.“

"

(51)  Príloha B sa vypúšťa

(51a)   V prílohe C sa oddiel s názvom DEUTSCHLAND nahrádza takto:"

„DEUTSCHLAND

   Konkursverwalter
   Vergleichsverwalter
   Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
   Verwalter
   Insolvenzverwalter
   Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
   Treuhänder
   Vorläufiger Insolvenzverwalter
   Vorläufiger Sachwalter“. [PN 69]

"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ...(10) s výnimkou článku 44a, ktorý sa uplatňuje od ...(11)+.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 55.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 5. februára 2014.
(3) Ú. v. EÚ C 358, 7.12.2013, s. 15.
(4) Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1).
(5) Ú. v. EÚ C , , p.
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7) 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(8) 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(9) 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(10) 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(11)+ 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia