Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2135(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0047/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0047/2014

Συζήτηση :

PV 04/02/2014 - 18
CRE 04/02/2014 - 18

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.25
CRE 05/02/2014 - 9.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0094

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 556kWORD 313k
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030
P7_TA(2014)0094A7-0047/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014 χετικά με πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (2013/2135(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» (CΟΜ(2013)0169),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 191, 192 και 194,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 713/2009, (EΚ) αριθ. 714/2009 και (EΚ) αριθ. 715/2009(5), καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις υποδομές στην Ευρώπη και εκτός αυτής» (COM(2013)0711), που περιγράφει τον πρώτο κατάλογο ευρωπαϊκών έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη» (COM(2008)0781),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2002/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων(6),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM (2011)0144), καθώς και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον «χάρτη πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών»(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM (2011) 0571), και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24ης Μαΐου 2012, σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2013, «σχετικά με τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια»(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (CΟΜ(2013)0175),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος, στην Ντόχα του Κατάρ (COP 18)(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την «μικροπαραγωγή – μικρής κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας»(15),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας» (COM(2012)0271) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας(16),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας » (COM(2012)0663) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Σεπτεμβρίου 2013, για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας(17),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Η κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 2012» (COM(2012)0652),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (COM(2013)0216),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2011, στα οποία επαναλαμβανόταν ο στόχος της ΕΕ να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95 % έως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη Διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, στη Βαρσοβία της Πολωνίας (COP19)(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με την κινητοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα(19),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 10ης Ιουνίου 2013, την οποία είχε αναθέσει η Επιτροπή στο Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, με τίτλο «Εκτίμηση επιπτώσεων του σωρευτικού κόστους για τη χαλυβουργία»(20),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Εκμετάλλευση του δυναμικού απασχόλησης στην πράσινη οικονομία» (SWD(2012)0092),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τη συνεργασία με τους εταίρους πέρα από τα σύνορά μας, στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής: μια στρατηγική προσέγγιση για έναν ασφαλή, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό(21),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δημοσίευση Επιτροπής και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με τίτλο «Προς μια περισσότερο 'πράσινη' οικονομία: οι κοινωνικές διαστάσεις»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Ιουλίου 2013, σχετικά με τη «Γαλάζια ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, των θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ»(22),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0047/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι για το κλίμα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η οικονομική και τεχνολογική ανταγωνιστικότητα και η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας αποτελούν θέματα υψίστης σημασίας για την ΕΕ και συνδέονται άρρηκτα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αναγνωρίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία ορίζει ότι οι στόχοι της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνουν τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, την ασφάλεια του (ενεργειακού) εφοδιασμού, την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις νέες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις διασυνδέσεις, καθώς και ότι η περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης πρέπει να συμβάλλει στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της ανθρώπινης υγείας, τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την προώθηση μέτρων σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο οι δεσμευτικοί στόχοι παρέχουν στα κράτη μέλη την απαραίτητη ευελιξία για να απαλλάξουν τις οικονομίες τους από τις ανθρακούχες εκπομπές με τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, συνεκτιμώντας τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050, ως μέρος των αναγκαίων μειώσεων στις ανεπτυγμένες χώρες συνολικά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο των πολιτικών που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 πρέπει να συνδυάζει την προσεκτική εξέταση των δεσμεύσεων για το κλίμα (σε μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη βάση) με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν επιτακτικά οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, το υψηλό κόστος της ενέργειας για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά και με την ανάγκη για δημιουργία θέσεων εργασίας, για οικονομική ανάκαμψη και για τη μετάβαση προς ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφοροι στόχοι πολιτικής, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, πρέπει να βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής που πραγματοποιούν οικονομικά αποδοτική χρήση των πόρων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς του νομικού πλαισίου της ισχύουσας δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, η οποία περιέχει δεσμευτικούς στόχους για το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, θα εκπνεύσει το 2020· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η λήξη των εθνικών υποχρεώσεων για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενδέχεται να υπονομεύσει την αναγκαία ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέφερε στον προαναφερθέντα «Ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050» ότι η ευημερία των πολιτών, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η συνολική λειτουργία της κοινωνίας εξαρτώνται από την ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις, με ή χωρίς απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κάτι που θα έχει αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας κατά την περίοδο έως το 2030·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση είναι οι ταχύτεροι και φθηνότεροι τρόποι αντιμετώπισης ζητημάτων όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες, οι υψηλές τιμές και τα περιβαλλοντικά ζητήματα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπό συμφέροντες οικονομικούς όρους δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των κτιρίων εκτιμάται σε 65 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου έως το 2020·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον κλίμα αβεβαιότητας που περιβάλλει τη μελλοντική κατεύθυνση της πολιτικής που αφορά το κλίμα και την ενέργεια αποτρέπει τις εξαιρετικά αναγκαίες επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 διαπιστώνει ότι η απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ενέργειας και η πρόβλεψη υψηλών επιπέδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι φθηνότερα από τη συνέχιση των υφιστάμενων πολιτικών, καθώς επίσης και ότι με την πάροδο του χρόνου οι τιμές της ενέργειας από ορυκτά και πυρηνικά καύσιμα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μειώνεται·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας της Επιτροπής για τη μετάβαση προς μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 εκτιμά ότι η βελτίωση στην ποιότητα του τοπικού αέρα θα εξοικονομήσει, στον τομέα της υγείας, έως και 17 δισεκατομμύρια EUR ετησίως έως το 2030, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) εκτιμά ότι έως το 2035 οι πολιτικές που επιδιώκουν τον στόχο των 2°C θα μπορούσαν να μειώσουν τις ετήσιες εισαγωγικές δαπάνες της ΕΕ για τα ορυκτά καύσιμα κατά 46 % ή 275 δισεκατομμύρια EUR (1 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελικές τιμές της ενέργειας αυξάνονται σταθερά κατά την τελευταία δεκαετία και, συνεπώς, προκαλούν αυξανόμενο προβληματισμό στους πολίτες και επιφέρουν σημαντικό κόστος στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στις επιπτώσεις της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια, τόσο στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας όσο και στα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, των οποίων το βιοτικό επίπεδο έχει συμπιεστεί κατά τα τελευταία έτη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο αφενός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αφετέρου της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών αυξήθηκαν κατά 36 % μεταξύ 1996 και 2007·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια επείγουσα και δυνητικά μη αναστρέψιμη απειλή για την ανθρώπινη ανάπτυξη, τη βιοποικιλότητα και την εθνική ασφάλεια, γεγονός που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη διεθνή κοινότητα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση του έτους 2013 της ομάδας εργασίας Ι της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) καταδεικνύει ότι έχουμε τη δυνατότητα επιλογής ως προς τη διαμόρφωση του μέλλοντός μας, αλλά ότι τα περιθώρια στενεύουν με ταχείς ρυθμούς, καθότι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί περισσότερο από το μισό του διαθέσιμου κεφαλαίου για την προσπάθεια να επιτευχθεί ενδεχόμενος περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 2°C, και ότι οι τρέχοντες επενδυτικοί κύκλοι σχεδιασμού για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις επενδύσεις υποδομής πρέπει επειγόντως να το εντάξουν ως παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεών τους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε, στη διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης το 2009, να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 2° C πάνω από τα προβιομηγχανικά επίπεδα, κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, αλλά ότι σήμερα δεν βρισκόμαστε σε τροχιά για την εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι δεν είμαστε σε τροχιά για την επίτευξη της εν λόγω δέσμευσης για το κλίμα, καθώς η σωρευτική διάθεση περισσότερων του ενός τρισεκατομμυρίου τόνων άνθρακα θα προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας άνω των 2°C, ενώ έχουμε ήδη συσσωρεύσει περίπου το ήμισυ αυτού του όγκου· εκτιμώντας ότι, συνεπώς, η συνέχιση της τρέχουσας πρακτικής θα οδηγήσει σε αύξηση κατά περισσότερους των 2°C σε λιγότερα από 30 χρόνια· εκτιμώντας ότι πρέπει να θέσουμε φιλόδοξους στόχους και να αρχίσουμε να ενεργούμε αμέσως·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακολουθούμενη πορεία των εκπομπών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2°C εντός 20 έως 30 ετών και κατά 4°C μέχρι το 2100, σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Turn Down the Heat»·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η κλιματική αλλαγή κάτω από τους 2°C, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε το 2011 τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95 % έως το 2050, σε σύγκριση με το 1990·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-moon κάλεσε τους αρχηγούς κρατών στη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα, τον Σεπτέμβριο του 2014, με σκοπό την ανάληψη σαφών δεσμεύσεων για περαιτέρω δράση όσον αφορά την κλιματική αλλαγή·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ, το 2013, όσον αφορά το χάσμα των εκπομπών (Emissions Gap Report), οι τρέχουσες δεσμεύσεις για το κλίμα για το 2020 δεν επαρκούν ώστε να αποτραπεί η επικίνδυνη κλιματική αλλαγή και, ως εκ τούτου, θα χρειαστούν πιο φιλόδοξες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μετά το 2020·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν ότι η ΕΕ έχει μειώσει τις εκπομπέςCO2 κατά 16,97 % μεταξύ του 1990 και του 2011, και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της για το 2020 στον τομέα αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται πιο φιλόδοξες μειώσεις των εκπομπών CO2 προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά το κλίμα έως το 2050·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία του τμήματος στατιστικής του ΟΗΕ καταδεικνύουν ότι οι παγκόσμιες εκπομπές CO2 έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 50 % μεταξύ του 1990 και του 2010·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαληθευμένες εκπομπές της ΕΕ από το 2005 έως το 2012 στους τομείς που καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) μειώθηκαν κατά 16 % και, στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ, κατά 10 %, καταδεικνύοντας ότι οι στόχοι μείωσης κατά 21 % και 10 %, αντίστοιχα, για το 2020, είναι πιθανόν να επιτευχθούν πολλά έτη πριν από το έτος αυτό·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας για χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών ως το 2050 καταδεικνύει ότι η μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων της τάξης του 40-44 % είναι σε οικονομικά αποδοτική πορεία για το κατώτερο σημείο του στόχου της ΕΕ του 80-95 % για το 2050, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αναγκαίος ένας ενδιάμεσος στόχος για άνω του 44 % το 2030 ώστε να χαραχθεί οικονομικά αποδοτική πορεία προς το μέσο προς ανώτερο επίπεδο του τελικού στόχου·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος υπολόγισε πως το ελάχιστο κόστος της μη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή κυμαίνεται από 100 δισεκατομμύρια EUR ετησίως το 2020 έως 250 δισεκατομμύρια EUR το 2050, για το σύνολο της ΕΕ·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το 11 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΟΕ, και ότι οι εκπομπές CO2 στην ΕΕ, σε κατά κεφαλήν μετρικούς τόνους, εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο και από τον μέσο όρο των αναδυόμενων οικονομιών και των αναπτυσσόμενων χωρών, η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά έχει το μεγαλύτερο ΑΕγχΠ από οποιαδήποτε οικονομία στον κόσμο, καθώς και σημαντική διπλωματική ικανότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και αν η ΕΕ έχει περιορισμένη ικανότητα για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών μέσω μονομερούς δράσης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ηγετικό ρόλο στην πρόκληση σχετικών με το κλίμα ενεργειών εκ μέρους άλλων οικονομιών, ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας στο Παρίσι το 2015· εκτιμώντας, ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ πρέπει να καθορίσει μια σαφή και φιλόδοξη θέση και να διασφαλίσει ότι η μελλοντική συμφωνία θα επικυρωθεί σε όλα τα κράτη μέλη·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόκληση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν οι φιλόδοξες πολιτικές της ΕΕ συνδυαστούν με δεσμεύσεις τρίτων χωρών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και να έχουν επιτυχία οι λοιπές ενέργειες της ΕΕ για το κλίμα, θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας προσπάθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο του 2030 θα πρέπει να προσδιορίσει τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ όσον αφορά την παγκόσμια συμφωνία του 2015 για την αλλαγή του κλίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως ότου επιτευχθεί μια ισότιμη παγκόσμια συμφωνία, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδίως εντός και πλησίον των αστικών κέντρων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας έφτασαν, ως ανώτατο επίπεδο, στο 61 % της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία στις 16 Ιουνίου του 2013, καταδεικνύοντας ότι οι πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια μπορούν να είναι επιτυχείς και θα πρέπει να θεωρηθούν πρότυπο στην προσπάθεια για την ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού και συνεργασίας·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, η ΕΕ είχε μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της τάξης του 13 % το 2011 και βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη του στόχου της για το 2020 στον τομέα αυτόν·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι, συνεπώς, στη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη των δεσμευτικών της στόχων για το 2020 (μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ), όχι όμως και για την επίτευξη του ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης του 20 %·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς ενεργειακές προοπτικές του 2013, η παγκόσμια χρήση ενέργειας θα αυξηθεί κατά 56 % μεταξύ 2010 και 2040 (με τα ασιατικά κράτη εκτός ΟΟΣΑ να αντιπροσωπεύουν το 60 % της αύξησης) και τα ορυκτά καύσιμα (με αξιόλογο μερίδιο του άνθρακα) θα εξακολουθήσουν να προμηθεύουν σχεδόν το 80 % της παγκόσμιας χρήσης ενέργειας έως το 2040·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους και ότι είναι υψίστης σημασίας να αντιμετωπιστούν ανοιχτά και να δημοσιοποιηθούν οι περιπτώσεις αλληλεξουδετέρωσης μεταξύ των στόχων αυτών·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές και οι βιομηχανίες χρειάζονται επειγόντως ένα σαφές και μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, με υψηλότερα επίπεδα βεβαιότητας και, συνεπώς, με σαφείς ενδείξεις τιμών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες βιώσιμες επενδύσεις, να μειωθεί ο κίνδυνος που συνδέεται με αυτές και να χρησιμοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η παγκόσμια αγορά για τις βιώσιμες τεχνολογίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σαφούς στρατηγικής για το κλίμα και την ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια στην προοπτική του 2030 πρέπει να συνδυάζει την προσεκτική εξέταση των δεσμεύσεων σχετικά με το κλίμα (σε επίπεδο μακροπρόθεσμων ευρωπαϊκών στόχων και βραχυπρόθεσμων διεθνών διαπραγματεύσεων) με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν επιτακτικά οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά, και με την ανάγκη για δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική ανάκαμψη·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας εγχώριων πόρων, η φιλόδοξη μετάβαση της ΕΕ προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο μόνος τρόπος για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε προσιτές τιμές στο μέλλον·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050, που συνέταξε η Επιτροπή και ενέκρινε το Κοινοβούλιο, αναφέρει ότι, για να απαλλαγεί η οικονομία από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ενεργειακές υποδομές είναι αναμφιβόλως θετικές επιλογές και ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και τα μέσα·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΔΟΕ, στην έκθεσή του για την αγορά ενεργειακής απόδοσης για το 2013, αναφέρθηκε στην ενεργειακή απόδοση ως το πρώτο καύσιμο παγκοσμίως, καθώς και ότι η ενεργειακή απόδοση είναι ο φθηνότερος και ταχύτερος τρόπος για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη μείωση των δαπανών για ενέργεια και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ενεργειακό χάρτη πορείας της Επιτροπής για το 2050, το 2050 αυτές οι πηγές θα προσφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας και ότι πρέπει να ορισθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες-ορόσημα έως το έτος εκείνο, προκειμένου να διασφαλισθούν μια αξιόπιστη και σταθερή μελλοντική προοπτική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ και η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας, πράγμα που θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της, καθώς και στην ανάπτυξη νέων βιομηχανικών κλάδων και εξαγωγικών ευκαιριών·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στον τομέα της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια, θα ενισχύσουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, την ηγετική της θέση στις αντίστοιχες τεχνολογίες και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητά της και θα τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, ενώ θα δημιουργήσουν και μελλοντικά υψηλή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι ο οικονομικά πιο αποδοτικός και ο ταχύτερος τρόπος για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ, ανακουφίζοντας παράλληλα τους τελικούς χρήστες από υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας και προσθέτοντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις τοπικές οικονομίες·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες της ΕΕ για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων ανήλθαν σε 406 δισεκατομμύρια EUR το 2011, που αντιστοιχούν σε πάνω από 1 000 EUR ανά κάτοικο, και ότι η εξάρτησή της από τις εισαγωγές στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση αυτή καθιστά ευάλωτη την Ένωση απέναντι στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας και τις πολιτικές κρίσεις, και θέτει σε κίνδυνο την αυτονομία της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και των κρατών μελών της· εκτιμώντας, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός διαφάνειας των τιμών της ενέργειας για τους τελικούς χρήστες· εκτιμώντας, επομένως, ότι η ΕΕ πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στις αναμφιβόλως θετικές επιλογές της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ενεργειακών υποδομών·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια που δαπανώνται για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων συμβάλλουν ελάχιστα στις επενδύσεις, την απασχόληση ή την ανάπτυξη στην Ένωση και ότι, συνεπώς, ο αναπροσανατολισμός των κονδυλίων αυτών προς τις εγχώριες επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις έξυπνες υποδομές θα τονώσει τον κατασκευαστικό κλάδο, τον κλάδο των αυτοκινήτων και εκείνον της υψηλής τεχνολογίας, καθώς και των προμηθευτών τους, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας και υψηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας που δεν θα μπορούν να εξαχθούν ή να μεταφερθούν·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, τα δύο τρίτα του παγκόσμιου δυναμικού της ενεργειακής απόδοσης θα παραμείνουν ανεκμετάλλευτα έως το 2035, εξαιτίας του γεγονότος ότι το πεδίο αυτό δεν αποτελεί γνήσια πολιτική προτεραιότητα·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες του Ινστιτούτου Fraunhofer έχουν καταδείξει ότι η ΕΕ μπορεί να φτάσει με οικονομικά αποδοτικό τρόπο το 40 % της εξοικονόμησης ενέργειας το 2030·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες έχουν δείξει πως η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να επιτύχει οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση, που υπερβαίνει το 40 % σε όλους τους τομείς της οικονομίας (κατοικίες: 61 %, μεταφορές: 41 %, υπηρεσίες: 38 % και βιομηχανία: 21 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση του εν λόγω δυναμικού θα είχε ως αποτέλεσμα την καθαρή εξοικονόμηση 239 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως σε δαπάνες για ενέργεια·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 40 % της τελικής ενέργειας στην ΕΕ χρησιμοποιείται για σκοπούς θέρμανσης και ψύξης, εκ των οποίων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για τις ανανεώσιμες πηγές θέρμανσης και ψύξης, το 43 % αφορά τα νοικοκυριά, το 44 % τη βιομηχανία και το υπόλοιπο (13 %) τις υπηρεσίες·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί πως το μεγαλύτερο δυναμικό για οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας βρίσκεται στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος σήμερα είναι υπεύθυνος για το 40 % της τελικής χρήσης ενέργειας και το 36 % των εκπομπών CO2 στην ΕΕ·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες καταδεικνύουν πως η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μειώνει τις δαπάνες κατά τρόπο επωφελή τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τους πολίτες·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να υπερβεί τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050 και η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 40 % έως το 2030·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές της ενέργειας έχουν οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά ένδειας καυσίμων στην ΕΕ·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε πως η ενεργειακή απόδοση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιστροφή των τρεχουσών τάσεων αύξησης των τιμών και του κόστους της ενέργειας, που επηρεάζουν κυρίως τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ενός φιλόδοξου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας θα αυξήσει την καθαρή απασχόληση κατά 400.000 θέσεις εργασίας έως το 2020, ιδίως με τη δημιουργία των αναγκαίων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο, και θα βελτιώσει τους δημόσιους προϋπολογισμούς μέσω της μείωσης του κόστους της ανεργίας·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνολική ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, τις ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας και την οικονομικά αποδοτική εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής της για το κλίμα·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς συντονισμό και οικονομικά αποδοτική υλοποίηση, οι ποικίλες επιδοτήσεις για διάφορες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και εμποδίζουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, χωρίς να αυξάνουν την ασφάλεια των επενδύσεων·

ΞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2011, οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα μόνο για την παραγωγή ηλεκτρισμού στην ΕΕ ανήλθαν σε 26 δισεκατομμύρια EUR στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 ζητείται να δοθεί προτεραιότητα στη σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά ή οικονομικά επιβλαβών επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα ορυκτά καύσιμα·

ΞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες καταδεικνύουν πως η αναβάθμιση και ανάπτυξη των δικτύων και η πραγματοποίηση περισσότερων διασυνδέσεων αποτελούν σημαντικό τρόπο για τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εφόσον χρησιμοποιείται μια ανάλυση κόστους–οφέλους για τη στόχευση των σχετικών επενδύσεων·

ΞΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες καταδεικνύουν πως το συνολικό κόστος του συστήματος και τα συνολικά αποτελέσματα ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ διαφόρων πηγών ηλεκτροπαραγωγής· εκτιμώντας οι εν λόγω πτυχές θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία διαμόρφωσης των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια·

ΞΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΔΟΕ εκτιμά πως με την αυξανόμενη αποκέντρωση του ενεργειακού εφοδιασμού οι ανάγκες επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές θα μετατοπιστούν από το επίπεδο της μετάδοσης στο επίπεδο της διανομής, με τα δίκτυα διανομής να απαιτούν τα τρία τέταρτα των επενδύσεων το 2030·

ΞΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν πως περίπου το 40 % των κατοίκων της ΕΕ ζουν σε αστικές περιοχές και ότι η αστικοποίηση αυξάνεται, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετριάζουν τη σωματιδιακή ρύπανση που παρουσιάζεται στην ατμόσφαιρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεταφορικά μέσα αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των εκπομπών και θα επηρεαστούν θετικά από τις προσπάθειες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

ΞΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέφερε στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050 ότι η αναβάθμιση του δικτύου είναι αναπόφευκτη και ότι, το σημαντικότερο, ανεξάρτητα από το ενεργειακό σενάριο που θα επιλεγεί στο μέλλον, το κόστος θα είναι το ίδιο, ακόμη και αν ληφθεί η απόφαση να μην υπάρξουν αλλαγές· εκτιμώντας, συνεπώς, ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα έξυπνο και διασυνδεδεμένο δίκτυο και να επιλεγεί ένα σενάριο που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής ανεξαρτησίας, της ενεργειακής ασφάλειας και των προσιτών τιμών ενέργειας·

ΞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του 2012 για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, οι τομείς της βιώσιμης ενέργειας και της περιβαλλοντικής τεχνολογίας παρέχουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Ο.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του 2012 για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα συνιστά, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι επιχειρήσεις της ΕΕ να επικεντρωθούν στην «αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρέχονται από τους παγκόσμιους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους και προκλήσεις»·

ΟΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αναφέρονται στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, σε όλα τα σενάρια για την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εξετάστηκαν διατυπώνεται η ανάγκη το μερίδιο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας να ανέλθει σε ποσοστό 55 % έως 75 % το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ανωτέρω εκτιμήσεις, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση μετά το 2020, εάν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα·

ΟΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σήμερα παγκοσμίως πρωτοπόρος όσον αφορά τον τομέα της τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου έχουν ήδη δημιουργηθεί περίπου μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας·

ΟΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντιπροσωπεύει το 1 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολεί, άμεσα ή έμμεσα, περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενους, δηλαδή κατά 30 % περισσότερους από ό,τι το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 θα απασχολούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ 2,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι·

ΟΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης συνεχίζουν να αναπτύσσονται παρά την κρίση, και ότι αναμένεται να επιφέρουν μεγαλύτερη αύξηση στο ΑΕγχΠ της ΕΕ στο μέλλον·

ΟΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες έχουν δείξει πως η Κίνα είναι η πιο ελκυστική χώρα για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Αυστραλία περιλαμβάνονται επίσης στις πλέον ελκυστικές χώρες·

ΟΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά·

ΟΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της έρευνας σε διάφορα νέα και βιώσιμα είδη πηγών ενέργειας και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προσφέρει την καλύτερη μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα·

ΟΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ των τριών αξόνων της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

ΟΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και την εφαρμογή μέτρων για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

Στόχοι

1.  επιδοκιμάζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 και αναμένει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά με φιλόδοξες, ρεαλιστικές, αποδοτικές ως προς το κόστος και ευέλικτες απαντήσεις, ώστε να διατηρηθεί ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ΕΕ, με τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη της στον τομέα της ενέργειας και με δραστηριοποίηση τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη προοπτική·

2.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις προτάσεις σχετικά με μια νέα δομή διακυβέρνησης για το πλαίσιο στην προοπτική του 2030, και υπενθυμίζει ότι το πλαίσιο στην προοπτική του 2020 βασίζεται στην πλήρη συναπόφαση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βασίσει την οποιαδήποτε νομοθετική πρότασή της δυνάμει της πλήρους συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030» (COM(2014)0015), που εγκρίθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2014, χαρακτηρίζεται από έλλειψη προοπτικής και φιλοδοξίας σε πολλά επίπεδα, και ιδίως όσον αφορά την απουσία εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οποιασδήποτε ουσιαστικής νέας δράσης για να δοθούν κίνητρα για την ενεργειακή απόδοση· σημειώνει την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη» (COM(2014)0021

4.  επισημαίνει την πρόσφατη δημοσίευση του πρώτου μέρους της «πέμπτης έκθεσης αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος», που εγκρίθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, στην οποία επιβεβαιώνεται ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη οφείλεται κατά 95 % σε ανθρώπινες δραστηριότητες (σε σύγκριση με 90 % στην τέταρτη έκθεση του 2007) και διατυπώνονται προειδοποιήσεις σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε η μη ανάληψη δράσης στη σταθερότητα του οικοσυστήματός μας·

5.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν, ως μέρος του πλαισίου της ΕΕ για τις πολιτικές για το κλίμα και το περιβάλλον με ορίζοντα το 2030, μια πολύπλευρη προσέγγιση που θα βασίζεται σε αμοιβαία ενισχυόμενες, συντονισμένες και συνεκτικές πολιτικές και σε φιλόδοξους δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τριών αυτών στόχων, δεδομένου ότι αυτοί είναι τα καταλληλότερα εργαλεία για να διασφαλιστεί ότι οι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ θα επιτευχθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο με χρονικό ορίζοντα το 2030, προσφέροντας ασφάλεια στις επενδύσεις, και τονώνοντας και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ τη μείωση, μέχρι το 2030, των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990· πιστεύει ότι το επίπεδο των φιλοδοξιών πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια οικονομικά αποδοτική πορεία για την επίτευξη του στόχου των 2°C· τονίζει ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω χωριστών εθνικών στόχων που θα λαμβάνουν υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση και το δυναμικό κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους·

7.  Συμφωνεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να δεσμευθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου, στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα, εγκαίρως πριν από τη σύνοδο κορυφής που έχει συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για τον Σεπτέμβριο του 2014, και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πράξει το ίδιο, το ταχύτερο δυνατόν·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν το 40 % ως δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ για το 2030, λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα για το δυναμικό οικονομικά αποδοτικής εξοικονόμησης ενέργειας· τονίζει ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω χωριστών εθνικών στόχων που θα λαμβάνουν υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση και το δυναμικό κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή, μέχρι το 2030, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τουλάχιστον του 30 % του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνεται· τονίζει ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω χωριστών εθνικών στόχων που θα λαμβάνουν υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση και το δυναμικό κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους·

10.  επισημαίνει ότι, για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο που της αναλογεί, θα χρειαστεί να συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα συμφωνία σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030, ώστε η Ένωση να προετοιμαστεί για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα κράτη μέλη, στη βιομηχανία και σε άλλους τομείς ένα σαφές και νομικά δεσμευτικό πλαίσιο και στόχους για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη μείωση των εκπομπών, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

11.  επισημαίνει ότι οι πορείες προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές θα εξαρτηθούν από διαφορετικά μερίδια τεχνολογιών χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών στα κράτη μέλη: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνική ενέργεια και δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, εφόσον καταστεί διαθέσιμη εγκαίρως· επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση υψηλότερου μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα απαιτήσει σημαντική επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής, συμπληρωματικό εφεδρικό δυναμικό διανομής ή/και αποθηκευτική δυναμικότητα·

12.  υπενθυμίζει ότι τυχόν επιπλέον κόστος θα μεταβιβάζεται, άμεσα ή έμμεσα, στους τελικούς καταναλωτές και εκφράζει την άποψη ότι ο περιορισμός του επιπλέον κόστους όσον αφορά την απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί συνεπώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

13.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι αρμόδια να επιλέξουν το ενεργειακό τους μείγμα και, άρα, θα πρέπει να αποφασίζουν για το βέλτιστο μείγμα που θα εκπληρώσει τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής, και δη τον στόχο της απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

14.  θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού δεσμευτικού στόχου για την ενεργειακή απόδοση είναι υψίστης σημασίας για να επιτευχθεί η πλέον αποδοτική χρήση ενέργειας στην Ένωση και ότι ένας τέτοιος στόχος θα διασφαλίσει επίσης ότι θα χρειαστεί να καταβληθούν λιγότερες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

15.  πιστεύει ότι οι δεσμευτικοί γενικοί στόχοι που συνδυάζουν κοινές εθνικές προσπάθειες αποτελούν το πλέον οικονομικά αποδοτικό και ευέλικτο μέσο για την παροχή της απαραίτητης ευελιξίας στα κράτη μέλη και την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·

16.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ και να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη βεβαιότητα, να θέσει φιλόδοξους και ρεαλιστικούς στόχους για το πλαίσιο όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΕ για το 2030 σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη την πλέον οικονομικά αποδοτική πορεία που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εκπληρώσει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση που ανέλαβαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95 % μέχρι το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990·

17.  καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει τις πολιτικές της για το κλίμα και την ενέργεια, ώστε να πετύχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα από πλευράς κόστους των ευρωπαϊκών πολιτικών·

18.  τονίζει ότι ο στόχος της ΕΕ για την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 θα εκπληρωθεί μόνο εφόσον υπάρξει απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και ότι πρέπει, συνεπώς, να αποφεύγονται οι πολιτικές εγκλωβισμού στη χρήση των ορυκτών καυσίμων· υπενθυμίζει ότι οι φιλόδοξες μακροπρόθεσμες πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συμβάλουν στην αποφυγή αυτού του εγκλωβισμού· τονίζει εν προκειμένω τα πρόσφατα πορίσματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία οι πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι φθηνότερες μακροπρόθεσμα από την αποκλειστική εξάρτηση από την τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών, διότι παρέχουν κίνητρα για την έγκαιρη κλιμακωτή αύξηση του ευρέος χαρτοφυλακίου τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που απαιτούνται για την πλήρη απαλλαγή, μακροπρόθεσμα, του κλάδου παραγωγής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές·

19.  είναι πεπεισμένο ότι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης των τωρινών και μελλοντικών ενεργειακών αναγκών της ΕΕ είναι ένα ισορροπημένο και διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, στο οποίο ελαττώνονται οι εξαρτήσεις από μεμονωμένες πηγές ενέργειας, χωρίς να δημιουργούνται νέες εξαρτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συνιστά να υπάρξει μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους παράγοντες αυτούς·

20.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τους θιγόμενους κλάδους της βιομηχανίας και ως μέρος του πλαισίου της κλιματικής και της ενεργειακής πολιτικής για το 2030, χάρτες πορείας ανά κλάδο που θα παρέχουν επαρκή ευελιξία στους βιομηχανικούς παράγοντες·

21.  εκτιμά ότι, αν και πολλοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής μπορούν να επιτευχθούν μέσω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, η πρόκληση είναι να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί με ταυτόχρονη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας·

22.  ζητεί να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας·

23.  επισημαίνει την ευρεία συναίνεση για τη θέσπιση ενός νέου δεσμευτικού στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 βάσει ενός αναθεωρημένου και εύρυθμα λειτουργούντος συστήματος εμπορίας εκπομπών·

24.  εκφράζει την άποψη ότι τόσο οι μακροπρόθεσμοι στόχοι πολιτικής της ΕΕ όσο και τα ειδικά εργαλεία πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να βασίζονται κατά τρόπο συνεκτικό στο 1990 ως έτος αναφοράς·

25.  εκφράζει την άποψη ότι η ΕΕ μπορεί να αυξήσει τη φιλοδοξία της για τη μείωση των εκπομπών CO2, εφόσον οι υπόλοιπες χώρες με υψηλές εκπομπές στον ανεπτυγμένο και τον αναπτυσσόμενο κόσμο δεσμευτούν να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας προσπάθειας μείωσης των εκπομπών·

26.  επισημαίνει ότι ο δεσμευτικός στόχος σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για το 2020 έχει καταστήσει την ΕΕ πρωτοπόρο όσον αφορά τις καινοτόμες τεχνολογίες ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι η συνέχιση της πολιτικής αυτής, με δεσμευτικούς στόχους ΑΠΕ, θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της ΕΕ στον εν λόγω τομέα· εκφράζει την άποψη ότι η ανάπτυξη ΑΠΕ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη μείωση της ανάγκης εισαγωγών ορυκτών καυσίμων και στην αύξηση της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών μας· ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να θέσει έναν δεσμευτικό στόχο στο πλαίσιο για το 2030 όσον αφορά τις ΑΠΕ· πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια μελλοντοστραφής ενεργειακή και κλιματική πολιτική, σύμφωνη με την ατζέντα βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα·

27.  πιστεύει ότι, για να καταστεί δυνατή η μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ, οι στόχοι και το πλαίσιο για το 2030 πρέπει να εστιάζουν στην ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση του συνολικού συστήματος παραγωγής ενέργειας·

28.  εκφράζει την άποψη ότι η ΕΕ βρίσκεται σε ορθή πορεία όσον αφορά την επίτευξη του στόχου επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20 % μέχρι το 2020· τονίζει ότι η επέκταση σε εθνικό επίπεδο, που είναι κάπως ασυντόνιστη και προχωρά με εξαιρετική ταχύτητα, έχει σοβαρή επίδραση στην εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ (μεταξύ άλλων μέσω των βροχοειδών ροών ενέργειας - loop flows)· θεωρεί ότι στο μέλλον πρέπει να αναλογεί μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συστήματα ενεργειακού εφοδιασμού· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να συνυπολογίζονται όλες οι σχετικές πτυχές των συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού, όταν λαμβάνονται αποφάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

29.  είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα στήριξης, εάν είναι καλοσχεδιασμένα, ευέλικτα και προβλέψιμα, αποτελούν κατάλληλο εργαλείο παροχής κινήτρων για την οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη και την πρακτική εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή απόδοση· τονίζει ότι κάθε εθνικό καθεστώς στήριξης για τις ΑΠΕ θα πρέπει σταδιακά να μετακινηθεί προς ένα πιο ενοποιημένο καθεστώς στήριξης σε επίπεδο ΕΕ ή μέρους της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα επίπεδα ωριμότητας των τεχνολογιών, όσο και τις περιφερειακές και γεωγραφικές διαφορές, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει ένα πλαίσιο εγγύτερο στην αγορά, επενδυτική ασφάλεια και περιβάλλον ίσων όρων ανταγωνισμού· θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής όσον αφορά την παροχή καθοδήγησης, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη συμβατότητα των καθεστώτων στήριξης με τους ισχύοντες κανόνες για την εσωτερική αγορά και τις κρατικές ενισχύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία·

30.  θεωρεί ότι το πλαίσιο πολιτικής για το 2030 πρέπει να ενταχθεί σε ένα πιο μακροπρόθεσμο όραμα, συγκεκριμένα με ορίζοντα το 2050, και να είναι συνεπές με τους διάφορους χάρτες πορείας που έχει εγκρίνει η Επιτροπή· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι πολιτικές της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση πρέπει να θεωρούνται ορόσημα για την επίτευξη πιο μακροπρόθεσμων στόχων, ως μέρη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα διασφαλίζει ότι είναι αποδοτικές ως προς το κόστος, προβλέψιμες και βιώσιμες·

31.  θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της ενεργειακής απόδοσης, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει ότι οι διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή μιας ενιαίας ενεργειακής πολιτικής σε όλες τις περιφέρειες·

32.  αναγνωρίζει ότι οι επιδοτήσεις για όλες τις πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας, μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για τις τιμές της ενέργειας· επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ, όπως η χερσαία αιολική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά, είναι σχεδόν ανταγωνιστικές, από άποψη κόστους, προς τις συμβατικές πηγές ενέργειας, και πιστεύει ότι θα πρέπει τα αντίστοιχα καθεστώτα στήριξης να προσαρμοστούν και οι επιδοτήσεις σταδιακά να καταργηθούν, ούτως ώστε η χρηματοδότηση να ανακατανεμηθεί σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης ενεργειακών τεχνολογιών, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της επόμενης γενιάς και οι τεχνολογίες αποθήκευσης· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να ανακοινωθεί εκ των προτέρων, προς αποφυγή τυχόν επιβλαβών επιπτώσεων στον κλάδο, και ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής απαιτεί μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας, απλούστευση των εθνικών διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύνδεσης δικτύου και μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές ενέργειας· αποδοκιμάζει τις αναδρομικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα καθεστώτα στήριξης σε ορισμένα κράτη μέλη, και οι οποίες έβλαψαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τα επίπεδα των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει πώς μπορούν να ανασχεδιαστούν οι αμιγώς ενεργειακές αγορές κατά τρόπο που να διασφαλίζει την απόδοση των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών χονδρικής, επηρεάζοντας όμως αρνητικά τις αποδόσεις των επενδύσεων· τονίζει ότι μια σαφής πολιτική για τις ΑΠΕ, σε συνδυασμό με προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ελάττωση του κόστους όλων των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την ενίσχυση της καινοτομίας, καθώς και της ανάπτυξης και της εφαρμογής νεότερων και λιγότερο ώριμων τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις συνολικές επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ, μεταξύ άλλων και στο γενικό ενεργειακό κόστος·

33.  επισημαίνει, ταυτόχρονα, ότι η ΕΕ πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα· επισημαίνει ότι κάποιες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, την πυρηνική ενέργεια και μερικές ώριμες τεχνολογίες ΑΠΕ προκαλούν διαρθρωτικές στρεβλώσεις της αγοράς σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων αυτών, και ιδίως των επιζήμιων για το περιβάλλον άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, το ταχύτερο δυνατό·

34.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, χάρτες πορείας για κάθε χώρα, με σαφείς δεσμεύσεις για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο με όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και τα καθεστώτα στήριξης για τις ΑΠΕ και καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τη συνεκτικότητα και τη διαφάνεια σε επίπεδο ΕΕ·

36.  αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καταστεί σημαντικά πιο δύσκολες, κυρίως λόγω των αναδρομικών αλλαγών που εφαρμόστηκαν από ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί τη θέσπιση ενός σταθερού και προβλέψιμου νομικού πλαισίου πολιτικών και μέτρων με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030, στη βάση ενός φιλόδοξου δεσμευτικού στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θα συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ελαχιστοποίηση της ανασφάλειας, στην ελάττωση των επενδυτικών κινδύνων και στη μείωση της κεφαλαιουχικής δαπάνης και, συνεπώς, του επιπέδου απαιτούμενης στήριξης·

37.  σημειώνει ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι παρέχουν πολιτική σταθερότητα και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ελαχιστοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο τα ασφάλιστρα κινδύνου για τους επενδυτές, πράγμα που αποτελεί παράγοντα καίριας σημασίας για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που συνιστούν επενδύσεις έντασης κεφαλαίου· σημειώνει ότι η απουσία στόχων θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η πραγματοποίηση επενδύσεων που καθίστανται δυνατές μέσω ενός μακροπρόθεσμου στόχου θα μείωνε το τεχνολογικό κόστος και την ανάγκη ειδικής στήριξης·

38.  επισημαίνει ότι ο χάρτης πορείας της Επιτροπής σχετικά με τα χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών για το 2050 δείχνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσαν να ωφελήσουν την Ένωση με ετήσια εξοικονόμηση από 175 έως 320 δισεκατομμύρια EUR·

39.  υπογραμμίζει τις σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης έως το 2020) και της ενεργειακής απόδοσης (2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης έως το 2020)(23)·

40.  πιστεύει ότι, για να είναι αποδοτική η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, απαιτείται βελτίωση της ευελιξίας του δικτύου, των υποδομών και της μεταφορικής ικανότητας στον τομέα της ενέργειας·

41.  καλεί την Επιτροπή, με στόχο την ταχεία ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να υποβάλει επίσης προτάσεις για μια εσωτερική αγορά-πυρήνα που θα αποτελείται από τα κράτη μέλη τα οποία θα επιθυμούσαν να ενταχθούν και να συνεργαστούν σύντομα στην από κοινού παραγωγή, διανομή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας·

42.  εκτιμά ότι ο αντίκτυπος των διαφόρων πηγών ενέργειας στο περιβάλλον και το κλίμα θα πρέπει να υπόκειται σε ολοκληρωμένη παρακολούθηση·

43.  υπενθυμίζει ότι η φθηνότερη ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται ποτέ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αποτελέσει έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια· είναι πεπεισμένο ότι η ενεργειακή απόδοση βοηθά στη διατήρηση των πόρων, στη μείωση των δαπανών για ενέργεια, της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, των εμπορικών ελλειμμάτων και των επιπτώσεων στην υγεία, καθώς και στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την ελάττωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με έρευνες, η επίτευξη του δυναμικού της ΕΕ για κατά 40 % οικονομικά αποδοτικής εξοικονόμησης ενέργειας θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 50 % μέχρι το 2030 και αύξηση στο 35 % του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν γρήγορα και ολοκληρωτικά την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· τονίζει ότι το δυναμικό κάθε οικονομικού τομέα και κάθε οικονομικής κατάστασης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη νέων πολιτικών σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και ότι η πορεία προς μια καλύτερη πολιτική ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αφορά ολόκληρη την αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης, περιλαμβανομένων της μετατροπής, της μετάδοσης, της διανομής και της προμήθειας, καθώς επίσης και της βιομηχανικής, κτιριακής και οικογενειακής κατανάλωσης και της μεταφοράς· αναγνωρίζει τα οφέλη που προκύπτουν από τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης·

44.  αναγνωρίζει ότι οι ισχύουσες πολιτικές δεν θα βοηθήσουν την ΕΕ στην επίτευξη του στόχου της ενεργειακής απόδοσης που έχει θέσει για το 2020· υπενθυμίζει τις υποσχέσεις της Επιτροπής για θέσπιση δεσμευτικών στόχων για την ενεργειακή απόδοση με χρονικό ορίζοντα το 2020 και να εγκρίνει πρόσθετα μέτρα για τα κράτη μέλη, εάν και εφόσον το άθροισμα των στόχων τους δεν συμπίπτει με τον στόχο του 20 % που έχει θέσει η ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι στόχοι του 2030 πρέπει να είναι διατυπωμένοι ως ορόσημα για την επίτευξη υψηλότερων στόχων το 2050, ώστε να συνυπολογίζουν τους μακροχρόνιους επενδυτικούς κύκλους· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ορίσει δεσμευτικούς στόχους για την ενεργειακή απόδοση για το 2020 και το 2030 ως ακρογωνιαίους λίθους μιας βιώσιμης πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα·

45.  τονίζει ότι με έναν ενιαίο στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που θα επιτευχθεί κυρίως μέσω του ΣΕΔΕ δεν θα αξιοποιηθούν οι μεγάλες δυνατότητες ενεργειακής απόδοσης των τομέων εκτός ΣΕΔΕ, ενώ θα έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2030 να πραγματοποιηθεί μέσω των τομέων που υπάγονται στο ΣΕΔΕ με κόστος υψηλότερο απ' ό,τι είναι απαραίτητο· επισημαίνει ότι πολλά από τα εμπόδια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δεν είναι οικονομικής φύσεως και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το ΣΕΔΕ στο πλαίσιο μιας ενιαίας προσέγγισης στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

46.  υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, πρέπει να θεωρεί ως κεντρικό σημείο τη μείωση της χρήσης ενέργειας στα κτίρια, δεδομένου ότι η ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων έχει τεράστιες οικονομικά αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθμός και η ποιότητα της ανακαίνισης κτιρίων, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα η ΕΕ να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού κατά 80 % έως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010·

47.  επισημαίνει ότι ένας τομεακός στόχος για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα οδηγούσε στην αναγκαία μετατροπή του κτιριακού δυναμικού, διασφαλίζοντας εν τέλει την αξιοποίηση του τεράστιου ενεργειακού πόρου που αντιπροσωπεύει· αναγνωρίζει ότι τα περισσότερα από τα εμπόδια σε αυτόν τον τομέα είναι νομικής, διοικητικής και οικονομικής φύσεως, και όχι τεχνολογικής, και ότι η μεταστροφή της αγοράς απαιτεί χρόνο και θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους μακροπρόθεσμους στόχους που θα συνοδεύονται από τους ενδιάμεσους στόχους για το 2020, το 2030 και το 2040, προκειμένου το σύνολο του κτιριακού δυναμικού να φτάσει σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2050·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για την ανάπτυξη περαιτέρω μεθόδων και εργαλείων για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση της προόδου, που θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό πιο συνεκτικής και διαφανούς προσέγγισης της ΕΕ στην ενεργειακή απόδοση, και να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την υπέρβαση των πολιτικών εμποδίων· επισημαίνει ότι η ενεργειακή ένταση εμφανίζει εδώ και δεκαετίες βελτίωση σε σχέση με την οικονομική απόδοση, κυρίως για οικονομικούς λόγους· πιστεύει ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντικό κινητήριο μοχλό για τις επιστήμες των υλικών και ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει να βοηθηθούν περισσότερο για την περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους έντασης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους (ιδίως μέσω της εκ των ενόντων παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας), γεγονός που θα βοηθήσει στον περιορισμό των κινδύνων διαρροής άνθρακα· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει και να εκτιμήσει την εξέλιξη της ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ, σε σύγκριση με τους κύριους παγκόσμιους ανταγωνιστές της, να βελτιώσει τις προβλέψεις σχετικά με την ενέργεια υπό το πρίσμα συγκεκριμένων μη οικονομικών παραγόντων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και των ωφελειών από την εξοικονόμηση ενέργειας και να αναφερθεί διεξοδικά στις ευνοϊκές συνθήκες για το περιβάλλον όσον αφορά τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις· ζητεί από την Επιτροπή συνεχίσει να αξιολογεί εγκαίρως την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας στην ΕΕ σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και με την προσεχή αναθεώρησή της·

49.  σημειώνει ότι το ΣΕΔΕ είναι σήμερα το κύριο μέσο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη βιομηχανία και τον τομέα της ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τις επενδύσεις σε βιώσιμες τεχνολογίες κατά τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος και οικονομικά αποδοτικό· σημειώνει, συνεπώς, ότι η διαρθρωτική βελτίωση του ΣΕΔΕ είναι αναγκαία για τη βελτίωση της δυνατότητάς του να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και αυτόματα στις οικονομικές διακυμάνσεις, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για κατά περίπτωση παρεμβάσεις στην αγορά και αποκαθιστώντας τη βεβαιότητα των επενδυτών, μέσω ενός συστήματος που θα είναι προβλέψιμο και ευέλικτο σε μακροχρόνια προοπτική· ζητεί επείγουσα διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ΣΕΔΕ, η οποία πρέπει να προταθεί εντός του 2014, ώστε να αντιμετωπιστούν η υφιστάμενη πλεονάζουσα προσφορά δικαιωμάτων και η ακαμψία του μηχανισμού· τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του ΣΕΔΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτό θα παραμείνει πλήρως βασισμένο στην αγορά·

50.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει να προταθεί νομοθεσία προκειμένου να τροποποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η απαίτηση ετήσιας γραμμικής μείωσης της τάξεως του 1,74 %, ούτως ώστε να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις του στόχου μείωσης του CO2 για το 2050·

51.  πιστεύει ότι, επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει την υποχρεωτική διάθεση των εισοδημάτων από τις δημοπρασίες σε καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες· πιστεύει ότι οι διατάξεις σχετικά με τομείς και υποτομείς όπου υπάρχουν κίνδυνοι διαρροής άνθρακα θα πρέπει να διατηρηθούν, και θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν υπό το πρίσμα μιας δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη βιομηχανία·

52.  επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει ανάγκη από ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το 60 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ· υπογραμμίζει το σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης σε συγκεκριμένους τομείς, όπως ο κτιριακός τομέας ή ο τομέας των μεταφορών (με εκτιμώμενο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης 61 % και 41 % αντίστοιχα)· τονίζει ότι οι τομείς εκτός ΣΕΔΕ μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την προσπάθεια της ΕΕ για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν με ένα φιλόδοξο πλαίσιο για τους εκτός ΣΕΔΕ τομείς μέχρι το 2030, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία των κρατών μελών να καθορίζουν τον δικό τους τρόπο εκπλήρωσης των στόχων επιμερισμού των προσπαθειών· αναγνωρίζει ότι οι στόχοι αυτοί για τους τομείς εκτός ΣΕΔΕ θα πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση, από τη βάση προς την κορυφή, του δυναμικού κάθε τομέα·

53.  τονίζει ότι η φιλοδοξία των στόχων για τους τομείς εκτός ΣΕΔΕ (επιμερισμός των προσπαθειών) είναι μάλλον περιορισμένη, σε σύγκριση με αυτήν των τομέων που υπάγονται στο ΣΕΔΕ, και ότι άκρως αμφιλεγόμενα πιστωτικά μόρια, για παράδειγμα, για τα βιομηχανικά αέρια, εξακολουθούν να επιτρέπονται στον επιμερισμό των προσπαθειών ενώ δεν επιτρέπονται στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ.

54.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση σύμφωνα με την οποία τα πιστωτικά μόρια που δεν μπορούν χρησιμοποιούνται πλέον στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ θα αποκλείονται και από τον επιμερισμό των προσπαθειών, και καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευθούν άμεσα ότι θα ακολουθήσουν την ίδια γραμμή που έχει επιβληθεί στη βιομηχανία·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο για τους τομείς εκτός ΣΕΔΕ (επιμερισμός των προσπαθειών)·

56.  τονίζει ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι επιπτώσεις του μεθανίου (CH4) στην υπερθέρμανση του πλανήτη, δεδομένου ότι το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) του μεθανίου είναι 80 φορές υψηλότερο από εκείνο του CO2 σε περίοδο 15 ετών και 49 φορές υψηλότερο σε περίοδο 40 ετών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πληρέστερα τις επιπτώσεις του μεθανίου, σε σχέση με τις πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, να αξιολογήσει τις δυνατότητες και να προτείνει σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών CH4, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες καταστάσεις ορισμένων τομέων και κρατών μελών·

57.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένο πλαίσιο για τις μεταφορές, καθώς ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, γεγονός που τον καθιστά τον δεύτερο σε μέγεθος τομέα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, μετά τον τομέα της παραγωγής ενέργειας·

58.  θεωρεί σημαντικό τον ρόλο των προηγμένων βιοκαυσίμων στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, καθώς ενισχύουν παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

59.  επισημαίνει τη σημασία της πλήρους μέτρησης του άνθρακα στο πλαίσιο της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων για τις μεταφορές· τονίζει ότι η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των αειφόρων βιοκαυσίμων στο πλαίσιο για το 2030 όσον αφορά τις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια· αποδοκιμάζει, συνεπώς, την έλλειψη βούλησης εκ μέρους της Επιτροπής για την εξασφάλιση της διατήρησης της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων μετά το 2020·

60.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει ένα σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου συγκεκριμένων τομέων εκτός ΣΕΔΕ, ιδίως όσον αφορά την απόδοση των κτιρίων από την άποψη της βιωσιμότητας·

61.  θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της συμπαραγωγής και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη βελτιστοποίηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού και τη βελτίωση της ποιότητας του τοπικού ατμοσφαιρικού αέρα, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον· καλεί την ΕΕ να εξετάσει την πλήρη ενσωμάτωση του τομέα θέρμανσης και ψύξης στην πορεία προς ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών· σημειώνει ότι ο τομέας αυτός αντιστοιχεί σήμερα στο 45 % περίπου της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με τις πηγές και τις χρήσεις της θέρμανσης και της ψύξης, καθώς και τη διανομή θερμότητας στις διάφορες ομάδες τελικών καταναλωτών (π.χ. κατοικίες, βιομηχανία, υπηρεσίες)· καλεί ακόμη την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις ήδη διαθέσιμες αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ψύξης·

62.  υπογραμμίζει τις σημαντικές δυνατότητες της αστικής θέρμανσης και ψύξης στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, μέσω της ανακύκλωσης της θερμότητας από την παραγωγή ηλεκτρισμού σε σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, από σταθμούς αποτέφρωσης αποβλήτων και από βιομηχανικές διαδικασίες παραγωγής ενέργειας, που διαφορετικά θα χανόταν· σημειώνει ότι αυτό, επιπροσθέτως, αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για τις αστικές περιοχές, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενέργειας και να διατηρεί το κόστος της θέρμανσης και της ψύξης σε οικονομικά προσιτό επίπεδο για τους πολίτες·

63.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν το δυναμικό των υπόλοιπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη και να εξετάσουν τις συνέργειες μεταξύ της αυξανόμενης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εφαρμογής των οδηγιών περί ενεργειακής απόδοσης και περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων·

64.  σημειώνει ότι ο τομέας των ΤΠΕ, που είναι σημαντικός καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας, αν λάβουμε υπόψη ότι τα κέντρα δεδομένων στην ΕΕ καταναλώνουν το 1,5 % της συνολικής χρησιμοποιούμενης ενέργειας, σε μια στιγμή κατά την οποία οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε σχέση με το αποτύπωμα άνθρακα των ΤΠ και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που χρησιμοποιούν, διαθέτει τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προώθηση των ΑΠΕ·

Συνοχή των μέσων άσκησης πολιτικής

65.  επαναλαμβάνει ότι το πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια και για το κλίμα με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 πρέπει να επιτύχει τους στόχους κατά τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο· πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αν σταλούν σαφή επενδυτικά μηνύματα και αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση, η υπερβολική περιπλοκότητα και το υπερβολικό κανονιστικό βάρος για τη βιομηχανία· πιστεύει ότι, συνεπώς, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προσφέρει στα κράτη μέλη έναν βαθμό ευελιξίας και ελευθερίας, μέσα σε όρια που το ίδιο θα θέτει, αλλά και σταθερότητα και σαφήνεια, ώστε να διευκολύνονται οι επενδυτικές αποφάσεις· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν πλήρως το ενωσιακό πλαίσιο·

66.  τονίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων στο πεδίο του κλίματος και της ενέργειας, με τη δημιουργία διαφανούς αγοράς ενέργειας στην ΕΕ και την καθιέρωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για θέματα ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ, ώστε τα εθνικά μέτρα να γίνονται αποδοτικότερα και συνεκτικότερα· πιστεύει ότι το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια στον ορίζοντα του 2030 θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που θα επιβάλλουν στα κράτη μέλη να συζητούν με τις γειτονικές τους χώρες ενδεχόμενα σχέδια για σημαντικές αλλαγές στον ενεργειακό εφοδιασμό τους·

67.  υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό και συνεπές πλαίσιο πολιτικής και κανονισμών, που θα βασίζεται σε μια σφαιρική προσέγγιση, είναι βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της οικονομίας, την προαγωγή της ανάπτυξης, την εξασφάλιση ασφαλών, σταθερών και προσιτών τιμών ενέργειας και την τόνωση των αναγκαίων επενδύσεων στις αναμφιβόλως θετικές επιλογές (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και έξυπνες υποδομές), όπως ορίζονται στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050 που συνέταξε η Επιτροπή, κατά οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο· επισημαίνει ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των στόχων μας για το 2020 συνέβαλαν στη διαμόρφωση της τρέχουσας χαμηλής τιμής του άνθρακα·

68.  τονίζει ότι, με στόχο τις μακροπρόθεσμες πράσινες επενδύσεις, είναι σημαντικό να δοθεί στη βιομηχανία μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κανονιστική βεβαιότητα και ζητεί φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση·

69.  τονίζει ότι η πλέον συνεκτική προσέγγιση μετά το 2020 είναι να οριστεί ένα στόχος για όλη την ΕΕ, όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις των εκπομπών που θα προκύψουν από τους στόχους της ΕΕ σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για το 2030· επισημαίνει ότι η λεγόμενη «προσέγγιση δέσμης» που συγκεντρώνει τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με το υφιστάμενο οικονομικώς αποδοτικό δυναμικό εξοικονόμησης, θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για ανταγωνιστικότητα, ενεργειακή ασφάλεια και απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με χαμηλότερη τιμή CO2 και μικρότερη επιβάρυνση για τη βιομηχανία απ’ ό,τι αν είχε μόνο έναν στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

70.  επισημαίνει ότι η Ένωση έχει προτείνει διεθνή διαδικασία αξιολόγησης των προκαταρκτικών δεσμεύσεων πριν από τη σύναψη της συμφωνίας για το κλίμα το 2015· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε μια διαδικασία αξιολόγησης με σαφές χρονοδιάγραμμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο στόχος της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλοι συναφείς στόχοι θα αξιολογηθούν και θα βελτιωθούν, αν είναι αναγκαίο·

71.  τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης εξέτασης των μέσων και των στόχων και της συνοχής τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι ο στόχος για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να είναι τόσο φιλόδοξος ώστε να παρέχει πρόσθετα κίνητρα πέραν αυτών που προκύπτουν μέσω των στόχων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να είναι σύμφωνος με τα επίπεδα μείωσης που θεωρούνται απαραίτητα από επιστημονική άποψη για την αποφυγή μιας επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος·

72.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται όταν οι στόχοι και τα μέτρα δεν έχουν σχεδιαστεί συνεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους μέλους να επιτυγχάνει μειώσεις εκπομπών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε τομείς εκτός ΣΕΔΕ, όπως τα κτίρια ή ο τομέας των μεταφορών, θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μπορεί, συνεπώς, να επιτρέψει τη μείωση των προσπαθειών απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε άλλους τομείς·

73.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την απόδοση και την οικονομική αποδοτικότητα της προσέγγισης τριών στόχων, χρησιμοποιώντας συντονισμένες και συνεκτικές πολιτικές που θα εκμεταλλεύονται πραγματικά τις υφιστάμενες αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των στόχων·

74.  επισημαίνει ότι η συζήτηση για τους στόχους του 2030 θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστη οικονομική ανάλυση των πιθανών επιπτώσεών τους ανά χώρα και ανά τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν θα προκύψει άνιση επιβάρυνση των κρατών μελών·

75.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να βελτιώσουν τη συνεργασία τους προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι προσπάθειες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και η απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την υπεράκτια αιολική ενέργεια· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, έως σήμερα, έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα οι μηχανισμοί συνεργασίας που θεσπίσθηκαν με την οδηγία του 2009 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ζητεί να αυξηθεί η χρήση των μηχανισμών αυτών· σημειώνει τις διαπιστώσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων συνεργασίας θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η ενίσχυση του εμπορίου· τονίζει ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη και την εκπόνηση κατάλληλων αναλύσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το δυναμικό κάθε κράτους μέλους, καθώς και για την καθοδήγηση της σταδιακής σύγκλισης των εθνικών πολιτικών για τις ΑΠΕ·

76.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω πολιτικών που θα αποτρέπουν την ανάπτυξη μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων υψηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως η ασφαλτική άμμος·

77.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση για το πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι διάφορες πηγές ενέργειας, μεταξύ των οποίων και οι ανανεώσιμες, με βιώσιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το συνολικό κόστος συστήματος, τις πτυχές που σχετίζονται με την εξάρτηση από πρώτες ύλες (ιδίως τις σπάνιες γαίες, που συναντώνται ελάχιστα στην Ευρώπη), την αποδοτική χρήση των πόρων και τον κύκλο ζωής·

78.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση για το πώς μπορούν οι σταθερές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια (ιδίως οι υδροαντλητικοί σταθμοί αποθήκευσης) η βιώσιμη βιομάζα και η γεωθερμική ενέργεια, μαζί με τις πηγές ορυκτών καυσίμων, να συμπληρώσουν τις μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κριτήρια βιωσιμότητας για τη στερεή και αέρια βιομάζα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ώστε να περιοριστεί η μη αποδοτική χρήση πηγών βιομάζας·

79.  υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της αποδοτικής χρήσης των πόρων στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στόχους σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων σε άλλα καίρια πεδία πολιτικής, να πραγματοποιούν ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να καταργήσουν σταδιακά τις επιδοτήσεις που οδηγούν σε μη αποδοτική χρήση των πόρων·

80.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ευπρόσιτη επιγραμμική βάση δεδομένων για τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της αποδοτικής χρήσης των πόρων·

81.  υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη μεταφορά και εφαρμογή των ενωσιακών νομοθετικών πράξεων, ιδίως στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, αποτελεί υποχρέωση και ανάγκη προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της αγοράς·

82.  ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας στην ΕΕ·

83.  επισημαίνει ότι οι ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι απόδοσης του 2013, που δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, του 2012, σαφώς δεν βρίσκονται στην κατεύθυνση του επιπέδου φιλοδοξιών που είχε συμφωνηθεί στην ΕΕ, δηλαδή του 20 %· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει, χωρίς άλλη χρονοτριβή, να προτείνει νέα πολιτική και μέτρα, περιλαμβανομένου ενός δεσμευτικού στόχου για την ενεργειακή απόδοση για το 2020, και να περιλάβει έναν δεσμευτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση στην επικείμενη ανακοίνωση της για το πλαίσιο του 2030, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των στόχων·

84.  υπογραμμίζει τη σημασία των τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών για το κλίμα και την ενέργεια, δεδομένου ότι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στις εθνικές προσπάθειες μετριασμού και στην περαιτέρω ανάπτυξη της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας· συνιστά στην Επιτροπή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες του είδους αυτού, ιδίως μέσω της στοχοθετημένης ανάπτυξης χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο πεδίο του κλίματος και της ενέργειας· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στο να συμβάλουν στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια·

85.  επισημαίνει ότι το ισχύον πλαίσιο της ΕΕ στα θέματα της ενέργειας και του κλίματος δεν αντικατοπτρίζει τις διαφορές στη χρήση ενέργειας μεταξύ των πόλεων και των εκτός δικτύου αγροτικών περιοχών· επισημαίνει ότι ορισμένες ενεργειακές προκλήσεις είναι εντονότερες στις αγροτικές περιοχές (χαμηλή ενεργειακή απόδοση, προσιτή τιμή ενέργειας, υψηλό αποτύπωμα άνθρακα των στερεών και υγρών καυσίμων θέρμανσης)·

86.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει αγροτική στρατηγική για την ενέργεια, ως μέρος του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, προκειμένου να αναλύσει ορισμένες από τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκτός δικτύου καταναλωτές ενέργειας και να καταρτίσει μια σειρά από συστάσεις πολιτικής προς τα κράτη μέλη·

87.  πιστεύει ότι το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 θα πρέπει να ενσωματώνει μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων για το 2030 και ότι θα πρέπει εδώ να περιλαμβάνεται η καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την ανάπτυξη αποκεντρωμένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργων καθαρών καυσίμων σε αστικές και αγροτικές περιοχές και έργων ενεργειακής απόδοσης·

Ενεργειακή ασφάλεια

88.  τονίζει ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι καίριας σημασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να αντιμετωπίζονται, μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η ανάγκη για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, για προσιτές τιμές ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους, για αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι σε ενδεχόμενες παγκόσμιες ενεργειακές κρίσεις, καθώς και για δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και οι κοινωνικές πτυχές τους, και να ληφθούν διεξοδικά μέτρα, όπως η διαφοροποίηση των οδών του ενεργειακού εφοδιασμού, των προμηθευτών και των πηγών εφοδιασμού·

89.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και, ενδεχομένως, η ενεργειακή αυτάρκεια της ΕΕ, που επιτυγχάνεται πρωτίστως με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που, σε συνδυασμό με άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, μειώνουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές· σημειώνει το εντεινόμενο ενδιαφέρον για την έρευνα για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας γεώτρησης για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόληψη ενδεχόμενων κινδύνων και στην οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και των αντίστοιχων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία έχουν προσυπογράψει τα κράτη μέλη και η ίδια η ΕΕ·

90.  τονίζει ότι, για την επίτευξη της ασφάλειας του εφοδιασμού τους, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν το εθνικό ενεργειακό μίγμα τους και να επωφελούνται από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών πόρων τους, εφόσον σέβονται τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα και εφαρμόζουν ασφαλείς, περιβαλλοντικά βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές πρακτικές, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες πέραν των συνόρων τους·

91.  τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον στόχο της που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, μία από τις προτεραιότητές της είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, περιλαμβανομένης, ιδιαίτερα, της κατασκευής διασυνδέσεων και της εξάλειψης των διασυνοριακών εμποδίων· πιστεύει επίσης ότι η ολοκλήρωση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της ΕΕ με τη σύνδεση βορρά, νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε κράτους μέλους, και ζητεί περαιτέρω αποδοτική και διατηρήσιμη στήριξη για την αποκεντρωμένη, μικρής κλίμακας και κοινοτικής ιδιοκτησίας παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες ενεργειακές υποδομές σε επίπεδο διανομής, καθώς και για τη δημιουργία προγραμμάτων αποθήκευσης και ανταπόκρισης στη ζήτηση με σκοπό την εξισορρόπηση του εφοδιασμού και της ζήτησης σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη των μακροπεριφερειακών αγορών ενέργειας στην ΕΕ, όπως οι αγορές Nord Pool και Central West· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη για στενό συντονισμό ανάμεσα στις πολιτικές των κρατών μελών και για κοινή δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια, καθώς οι αποφάσεις στο πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας κατά την υλοποίηση των παραπάνω έργων και πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των δικτύων διανομής·

92.  ζητεί από την Επιτροπή, όταν εισηγείται νομοθεσία σχετικά με το ζήτημα της υδραυλικής ρωγμάτωσης, να περιλαμβάνει μια υποχρεωτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο για την έρευνα όσο και για την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου· τονίζει, επιπροσθέτως, ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία όσον αφορά τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, όταν υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο πεδίο αυτό, να διασφαλίζει τη διαφάνεια όλων των δεδομένων όσον αφορά τις εν λόγω χημικές ουσίες, προκειμένου η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος να διασφαλίζονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό·

93.  εκφράζει την άποψη ότι η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (όπως αναγνωρίζεται στον χάρτη πορείας για χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών ως το 2050 και στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050), τουλάχιστον για μια μεταβατική περίοδο, ιδίως όσον αφορά τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας· σημειώνει, ωστόσο, την έλλειψη δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα αυτόν· ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια ανάλυση σχετικά με τη βέλτιστη πορεία όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών CCS στην ΕΕ και να προτείνει κατάλληλα μέτρα μέσα στο πλαίσιο για το 2030, ώστε να κινητοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι και οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις· τονίζει ότι, τόσο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και οι CCS μπορούν να διαδραματίσουν έναν ρόλο σε σχέση με το μελλοντικό ενεργειακό μίγμα της ΕΕ και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικές· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να εντείνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά σχετικά με την τεχνολογία CCS·

94.  σημειώνει ότι το φυσικό αέριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετατροπή του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ και αναγνωρίζει το δυναμικό του φυσικού αερίου για την προσφορά ευελιξίας στο σύστημα ενεργειακού εφοδιασμού, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα· πιστεύει ότι ένα συνεκτικό πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής και κανονισμών δεν πρέπει να αποθαρρύνει τη μετάβαση από την παραγωγή ενέργειας με υψηλές εκπομπές άνθρακα προς τη χρήση φυσικού αερίου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όσον αφορά την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, να επανεξετάσουν όλες τις συμβάσεις για φυσικό αέριο που βασίζονται σε παρωχημένους μηχανισμούς καθορισμού των τιμών, περιλαμβανομένης της αναφοράς στον δείκτη του αργού πετρελαίου, και παροτρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων αναδιαπραγμάτευσης των εν λόγω συμβάσεων και ενίσχυσης της βραχυπρόθεσμης διαπραγματευτικής ισχύος όσον αφορά το φυσικό αέριο· υπογραμμίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και υπενθυμίζει τη σημαντική συμβολή που θα μπορούσε να έχει το υγροποιημένο φυσικό αέριο στον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, χάρη στην επίδρασή του στην εσωτερική αγορά ενέργειας, στη γεωπολιτική της ενέργειας στο γειτονικό περιβάλλον της ΕΕ και στις σχέσεις με παραδοσιακές χώρες προμήθειας·

95.  υπογραμμίζει το μεγάλο δυναμικό της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας της Βόρειας Θάλασσας· τονίζει τη σημασία του υπεράκτιου δικτύου της Βόρειας Θάλασσας για την οικονομικά αποδοτική αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην περιοχή της· αναγνωρίζει εν προκειμένω τη σημασία της πρωτοβουλίας για το υπεράκτιο δίκτυο των παράκτιων χωρών της Βόρειας Θάλασσας και ζητεί από τα σχετιζόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή να της δώσουν μεγαλύτερη προβολή και στήριξη·

96.  τονίζει ότι μια δραστήρια δασοκομία που θα προσφέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη και απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί σημαντική και οικονομικά αποδοτική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα· σημειώνει ότι κάθε επιπλέον κυβικό μέτρο δάσους που δημιουργείται μέσω καλλιέργειας απορροφά περίπου 1,3 τόνους διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κίνητρα για την ενεργό συνεισφορά των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των κλιματικών στόχων, για παράδειγμα λαμβάνοντας μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο υπέρ της βιώσιμης δασικής παραγωγής και της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα·

97.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανάγκης κρατικών παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο κατακερματισμού της αγοράς· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να συνεχίσει τη διαδικασία αποδεσμοποίησης και τη δημιουργία ενός βέλτιστου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και έγκαιρα την τρίτη νομοθετική δέσμη για την εσωτερική αγορά ενέργειας, ώστε να άρουν όλα τα εναπομείναντα εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της εξάλειψης των εναπομενόντων σημείων συμφόρησης των υποδομών, των περιπτώσεων ανεπάρκειας της αγοράς, των στρεβλώσεων και των περιπτώσεων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, της αντιμετώπισης της έλλειψης διαφάνειας, καθώς και της αποφυγής δημιουργίας νέων εμποδίων στην ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, όπως συμβαίνει με τη λανθασμένη σχεδίαση των αγορών δυναμικότητας, που εισάγει διακρίσεις έναντι ορισμένων μορφών εξισορρόπησης πόρων· ζητεί από την Επιτροπή, στις προτάσεις της για το 2030, να λάβει υπόψη τον σχεδιασμό της αγοράς, προκειμένου να βελτιώσει το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και να δημιουργήσει διαφανείς αγορές εξισορρόπησης και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης δικτύου· τονίζει ότι η σταδιακή κατάργηση, σε όλη την ΕΕ, των ρυθμιζόμενων τιμών τελικού καταναλωτή, που βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα του κόστους, θα πρέπει να συνυπολογίζει τα νόμιμα συμφέροντα των ευάλωτων καταναλωτών, που δεν είναι πάντα σε θέση να επωφεληθούν από έναν γνήσιο ανταγωνισμό στις αγορές ενέργειας·

98.  τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές ενέργειας - φυσικά πρόσωπα, ΜΜΕ ή βιομηχανίες - βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να επωφελούνται από τα χαμηλότερα δυνατά κόστη και τιμές ενέργειας, που πρέπει να είναι διαφανή, θα πρέπει να ενημερώνονται ορθά και να λαμβάνουν σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με την εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στις πληροφορίες, ώστε να προάγεται η υπεύθυνη συμπεριφορά όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και να αντιμετωπιστεί η έκθεσή τους στις αυξανόμενες και διαρκώς πιο ασταθείς τιμές της ενέργειας· σημειώνει τη σημασία που έχει η διευκόλυνση της δημιουργίας και της διαχείρισης πρωτοβουλιών των πολιτών, μεταξύ άλλων και μέσω συνεταιρισμών·

99.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν στο νέο πλαίσιο οι συνέπειες της αύξησης των τιμών της ενέργειας, καθώς και της οικονομικής κρίσης, όσον αφορά την προσιτότητα της τιμής της ενέργειας και τον δίκαιο επιμερισμό των οικονομικών βαρών για τους τελικούς καταναλωτές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις)· ζητεί, ειδικότερα, να ληφθούν μέτρα που θα αποτρέπουν την απώλεια θέσεων εργασίας στις πληττόμενες ενωσιακές βιομηχανίες με υψηλή κατανάλωση ενέργειας, αλλά οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των καθαρότερων στον κόσμο στον τομέα τους· αναγνωρίζει ότι η οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να συντελέσει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις· τονίζει ότι η εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο της ανακαίνισης υπαρχόντων κτιρίων για τη διασφάλιση μακροχρόνιου οφέλους· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό τα διατιθέμενα από την ΕΕ κονδύλια·

100.  ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να εστιάσουν ιδιαίτερα στην προσιτότητα της τιμής της ενέργειας και στην ενεργειακή φτώχεια· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής, περιλαμβανομένων και των κατάλληλων μέτρων κοινωνικής πολιτικής, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο συγκεκριμένο πεδίο και να εργαστεί μαζί με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης για τον εντοπισμό και τη σύγκριση των περιπτώσεων υπαρκτής και ενδεχόμενης ενεργειακής φτώχειας· αναγνωρίζει ότι η ενεργειακή φτώχεια μπορεί να αντιμετωπιστεί δομικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης· επισημαίνει ότι η ενέργεια αποτελεί απαραίτητη υπηρεσία, η οποία καλύπτεται από το Πρωτόκολλο αριθ. 26 για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· τονίζει ότι το κόστος της ενεργειακής πολιτικής πρέπει να ανακτάται με τον δικαιότερο δυνατό τρόπο, με ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, που πλήττονται περισσότερο από τις υψηλές τιμές της ενέργειας· πιστεύει ότι πρέπει να προωθηθεί η δέσμευση των καταναλωτών· τονίζει ότι η αναβάθμιση των αγορών και της υποδομής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται διαφάνεια και λογοδοσία για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται·

101.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ευέλικτες και αξιόπιστες πηγές που θα προσφέρουν την αναγκαία ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους αιχμής και σε περιόδους πολιτικών, οικονομικών ή τεχνολογικών δυσχερειών, και ότι η ικανότητα αυτή μπορεί να διασφαλίζεται μέσω μιας ευέλικτης εφεδρικής ικανότητας, με τη διαχείριση από πλευράς ζήτησης, μέσω του διασυνοριακού εμπορίου και διασύνδεσης και με την πιο αποδοτική χρήση της υφιστάμενης πλεονάζουσας ικανότητας· επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας και για πιο ευέλικτα και δυναμικά δίκτυα, λόγω του αυξανόμενου εφοδιασμού από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση και την ανάπτυξη της ευελιξίας όλων των πόρων·

102.  παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη (καθώς και ορισμένες νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες), που αποτελούν ενεργειακές νησίδες ή δεν είναι επαρκώς ενσωματωμένα στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας, είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό απομονωμένα από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, συχνά εξακολουθούν να εξαρτώνται από έναν μοναδικό και μη ενωσιακό προμηθευτή (γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανασφάλεια στην περίπτωση πολιτικά ασταθών ή μη δημοκρατικών καθεστώτων) και πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι που επηρεάζει δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους και τα καθιστά ευάλωτα στην άσκηση πολιτικών και οικονομικών πιέσεων από το εξωτερικό· επισημαίνει ότι χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι το 2015 κανένα κράτος μέλος δεν θα παραμένει απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, μάλλον δεν μπορεί να εκπληρωθεί όσον αφορά αυτά τα κράτη μέλη· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ταχεία υλοποίηση του καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος, που δημοσιεύτηκε το 2013·

103.  επισημαίνει ότι η υλική ενοποίηση των υποδομών ενέργειας των κρατών μελών αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών ενέργειας και για την από κοινού χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε διασυνοριακό επίπεδο· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, το 2002, στα οποία τίθεται ως μη δεσμευτικός στόχος η επίτευξη, έως το 2005, ενός επιπέδου ηλεκτρικής διασύνδεσης της τάξης του 10 % της εγκατεστημένης παραγωγικής ικανότητας σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν επιτύχει αυτόν τον στόχο· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να θεσπίσει δεσμευτικούς στόχους για την ελάχιστη ικανότητα διασυνοριακής μεταφοράς και να προτείνει ένα ενδεχόμενο νέο μοντέλο και νέες δεσμεύσεις για την υλική ενοποίησης υποδομής ηλεκτρισμού των κρατών μελών, μαζί με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής· πιστεύει ότι αυτό θα διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο·

104.  αναγνωρίζει ότι η επέκταση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς ενέργειας στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη είναι απαραίτητη για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και, ως εκ τούτου, ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διατηρήσουν πολιτική και χρηματοδοτική στήριξή τους προς την Ενεργειακή Κοινότητα·

105.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες και τις διάφορες πιθανές τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη θέρμανση και την ηλεκτρική ενέργεια, με σκοπό την υποστήριξη μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης στον ενεργειακό εφοδιασμό και τη ζήτηση· επισημαίνει ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας και των εφαρμογών αποθήκευσης, για παράδειγμα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποθήκευση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην εξισορρόπηση των ενεργειακών δικτύων· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πλήρως τις υπάρχουσες δυνατότητες χρηματοδότησης για την έρευνα αυτήν·

106.  επισημαίνει τη σημασία της ευθυγράμμισης του ρυθμού των επενδύσεων σε υποδομές ενέργειας με τις επενδύσεις σε πηγές ενέργειας· τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων υποδομών σε όλα τα επίπεδα δικτύων, για την παραγωγή, μεταφορά (ιδίως μέσω διασυνοριακών γραμμών διασύνδεσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας), διανομή και αποθήκευση ενέργειας, για παραγωγή τόσο θέρμανσης όσο και ηλεκτρισμού, είναι απαραίτητα για μια σταθερή, ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, με διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού, στην οποία αποφεύγονται αρνητικές επιπτώσεις, όπως απρόβλεπτες ροές ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά δίκτυα· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές με στόχο την επίτευξη στόχων αυτού του είδους πρέπει να υποστηρίζονται από την ΕΕ σε κάθε στάδιο της υλοποίησής τους σύμφωνα με νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, καθώς και από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία αποσκοπεί στην επίσπευση των επενδύσεων στο πεδίο των διευρωπαϊκών δικτύων και στη μόχλευση της χρηματοδότησης από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει την ανάγκη στήριξης των συνεκτικών, αποτελεσματικών και καλύτερα συντονισμένων καθεστώτων αδειοδότησης για επενδύσεις σε υποδομές σε ολόκληρη την ΕΕ· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της χρήσης των έξυπνων τεχνολογιών, θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη ζητήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

107.  τονίζει ότι η τόνωση της ηλεκτροπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας θα αποτελέσει ζωτικής σημασίας στοιχείο για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει τον ρόλο των πρωτοβουλιών που ανήκουν σε κοινότητες, περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών, σε κάθε στάδιο της ενεργειακής αλυσίδας: παραγωγή, κατανάλωση και λιανική πώληση· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο αποκεντρωμένος εφοδιασμός με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα ηλεκτρικά δίκτυα και να περιορίσει την ανάγκη δημιουργίας νέων γραμμών μεταφοράς και, συνακόλουθα, το παρεπόμενο κόστος, δεδομένου ότι οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες είναι πολύ πιο κοντά στον τελικό καταναλωτή· σημειώνει, συνεπώς, την αυξανόμενη ανάγκη για επενδύσεις στο επίπεδο της διανομής·

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ

108.  πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη, ανοιχτή και διαφανής εσωτερική αγορά, όπου όλες οι εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών θα τηρούν το κοινοτικό κεκτημένο, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, μπορεί να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους προμηθευτές ενέργειας της ΕΕ έναντι των παραγωγών ενέργειας από τρίτες χώρες και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια καλύτερα συντονισμένη εξωτερική ενεργειακή πολιτική·

109.  σημειώνει ότι η αγορακεντρική διαμόρφωση των τιμών στον τομέα της ενέργειας, περιλαμβανομένης της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, η οποία ωστόσο δεν συνδέεται με τη διαμόρφωση των τιμών σε αγορές τρίτων χωρών, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης ανταγωνιστικών τιμών·

110.  τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής διαλόγου με τρίτες χώρες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος, τη χρήση πράσινων τεχνολογιών και την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης·

111.  πιστεύει ότι ένα σαφές πλαίσιο για το 2030, που θα θέτει δεσμευτικούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες, θα προσφέρει κίνητρα στην Ε&Α και θα ενισχύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις που, σε συνδυασμό με τη δημόσια στήριξη, θα προσφέρουν την αναγκαία οικονομική ώθηση για την ανάπτυξη της ευρύτερης οικονομίας, οδηγώντας σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας που δεν θα μπορούν να μεταφερθούν έξω από την Ένωση· πιστεύει ότι αυτή η αύξηση των επενδύσεων θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους παραγωγής για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, μέσω της αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας και των πόρων, και θα περιορίσει την έκθεση στις παγκόσμιες διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, δημιουργώντας έτσι ένα σταθερότερο επενδυτικό περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να τονίσει περισσότερο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τις δυνατότητες για απασχόληση στους τομείς που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε κάθε κράτος μέλος και στην ΕΕ συνολικά·

112.  τονίζει ότι ο καθορισμός δεσμευτικών στόχων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση θα τονώσει την υλοποίηση έγκαιρων επενδύσεων σε βιώσιμες τεχνολογίες, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παρέχοντας, ταυτόχρονα, στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ένα διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα·

113.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει το σύνολο των βασικών δράσεων για την απασχόληση που έχει προτείνει για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, να προωθήσει την ευρύτερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που διαθέτει η ΕΕ στα κράτη μέλη, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα, για έξυπνες επενδύσεις σε βιώσιμες τεχνολογίες, παραδείγματος χάρη μέσω της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την περαιτέρω ενίσχυση της δανειοδοτικής ικανότητάς της στον τομέα της αποδοτικότητας των πόρων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

114.  τονίζει ότι, κατά την επόμενη δεκαετία, οι ανάγκες για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας θα είναι σημαντικές, λόγω της επικείμενης αντικατάστασης των υφισταμένων σταθμών παραγωγής ενέργειας και του εκσυγχρονισμού των δικτύων· επαναλαμβάνει ότι τα μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση θα έχουν καίριο ρόλο για τη μείωση του κόστους και την εξασφάλιση των χαμηλότερων δυνατών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές· τονίζει ότι ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40 % της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το 80 % του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης στον κτιριακό τομέα, και περισσότερο από το 50 % στον βιομηχανικό τομέα, παραμένει αναξιοποίητο· θεωρεί ότι στο πεδίο αυτό υπάρχει σημαντικό δυναμικό για τη μείωση των τιμών της ενέργειας·

115.  καλεί την Επιτροπή, και ιδίως τη ΓΔ Ανταγωνισμού, να εισαγάγει, κατά την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ευνοϊκές συνθήκες για τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, μεταξύ άλλων και στον βιομηχανικό τομέα·

116.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την ανάλυση νέων και οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της αγοράς ενέργειας , με στόχο την εξασφάλιση των χαμηλότερων δυνατών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία και τους καταναλωτές και τη βέλτιστη απόδοση των επενδύσεων, ενσωματώνοντας περισσότερες μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προλαμβάνοντας τη διαρροή άνθρακα· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια επιπρόσθετη εκτίμηση και συστάσεις για περαιτέρω δράση όσον αφορά τον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στις πολιτικές για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιομηχανία και την αποτροπή του κινδύνου διαρροής άνθρακα, κυρίως για στους τομείς έντασης ενέργειας, ο οποίος προκαλείται από τη μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής έξω από την ΕΕ, λαμβανομένου υπόψη και του διεθνούς πλαισίου·

117.  τονίζει ότι οι τιμές της ενέργειας για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο για τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και για τα κόστη παραγωγής, αντίστοιχα· πιστεύει ότι οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα θα πρέπει να δίνουν ώθηση στην ανταγωνιστικότητά της και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της· ζητεί, επομένως, κάθε νέο μέσο πολιτικής που σχετίζεται με αυτούς τους στόχους για το κλίμα να υποβάλλεται σε υποχρεωτική και διεξοδική μελέτη των επιπτώσεών του στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ όσο το δυνατόν πληρέστερα σε όλους τους λοιπούς τομείς πολιτικής και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ της ΕΕ στο 20 %·

118.  αναγνωρίζει ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ είναι σημαντικός για την οικονομική ανάπτυξη και για τη διατήρηση θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και υψηλής τεχνολογίας, ενώ επίσης στηρίζει άλλους τομείς, όπως είναι της μεταλλουργίας, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των ΤΠ, των κατασκευών, των μεταφορών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να χαράξει στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής για τις τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα καλύπτει όλη τη διαδικασία από την έρευνα και ανάπτυξη μέχρι και τη χρηματοδότησή της·

119.  υπογραμμίζει ότι υπάρχει κίνδυνος οι επενδύσεις σε βιώσιμες τεχνολογίες να εγκαταλείψουν την Ευρώπη λόγω, μεταξύ άλλων, της αβεβαιότητας όσον αφορά τις φιλοδοξίες της ΕΕ σε σχέση με την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ενώ η ΕΕ διατηρεί οριακά την ηγετική θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό καθαρής τεχνολογίας, οι ΗΠΑ και η Κίνα καλύπτουν την απόσταση με ταχείς ρυθμούς· επισημαίνει συναφώς ότι το τρέχον μερίδιο της ΕΕ στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που έχουν κατατεθεί παγκοσμίως έχει μειωθεί στο ένα τρίτο, από το ήμισυ σχεδόν το 1999· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν την υποστήριξή τους σε βιώσιμες τεχνολογίες και υπηρεσίες· φρονεί ότι τα έσοδα από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει στο μέλλον να προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων σκοπών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην καινοτομία στον τομέα των βιώσιμων τεχνολογιών·

120.  επισημαίνει ότι οι κυριότεροι ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και τη βελτίωση των βιομηχανικών διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι οικονομίες ορισμένων από τις χώρες αυτές αναπτύσσονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η ΕΕ· συμπεραίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α (μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών συμπράξεων με τους διεθνείς εταίρους της), την καινοτομία (ιδίως τη δημιουργία ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας με την ανάπτυξη και την εγχώρια παραγωγή βιώσιμων τεχνολογιών) και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των βιομηχανικών διεργασιών·

121.  επισημαίνει ότι η δωρεάν κατανομή δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική λογική της ενσωμάτωσης του κόστους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην τιμή των προϊόντων· επισημαίνει ότι σε πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής δεν διαπιστώθηκε καμία ένδειξη διαρροής διοξειδίου του άνθρακα κατά τις δύο τελευταίες περιόδους εμπορίας του ΣΕΔΕ· τονίζει ότι, για να μετριασθεί ο εν δυνάμει μελλοντικός κίνδυνος διαρροής άνθρακα, μέρος των εσόδων από τους πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ θα πρέπει να διατεθεί για επενδύσεις έντασης κεφαλαίου σε καινοτόμες τεχνολογίες σε ενεργοβόρους τομείς ή για την ενθάρρυνση άλλων μέσων δημιουργίας θέσεων εργασίας, π.χ. για τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας·

122.  ζητεί τη λήψη μέτρων προκειμένου να προκαταληφθούν, να καλυφθούν και να αντιστοιχιστούν οι δέσμες δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τις νέες θέσεις εργασίας, να γίνουν προσαρμογές στο εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα κατάρτισης και να αντιμετωπιστούν νέες προκλήσεις στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας που μεταβάλλουν το προφίλ τους, μετακινούμενες προς εκείνο των οικολογικότερων θέσεων εργασίας· τονίζει ότι οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας πρέπει να έχουν ως στόχο και να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας, προκειμένου να αποφευχθεί η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού στον τομέα των αναδυόμενων βιώσιμων τεχνολογιών και να εξασφαλιστεί για τους νέους, τις γυναίκες και τις μειονεκτούσες ομάδες πρόσβαση σε βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας στην οικολογική οικονομία·

123.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να προωθήσουν την εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (ΕΤΜΜ) για τον ενεργειακό τομέα και να διατηρήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να παράγουν ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, καθώς και την επόμενη γενιά επιστημόνων και φορέων καινοτομίας που θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου για μια ενεργειακά αυτόνομη και βιώσιμη Ευρώπη· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας, εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα·

124.  επισημαίνει τον καίριο λόγο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην παραγωγή οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον και να ενθαρρύνουν ενεργά τις επενδύσεις από τις ΜΜΕ σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας·

125.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη προηγμένων βιοκαυσίμων για τον τομέα των μεταφορών, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των καυσίμων, αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ χωρίς την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων σε νέες υποδομές·

126.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και των κύριων ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βασίζεται στις δημοσιονομικές πολιτικές, στα επίπεδα έρευνας και ανάπτυξης, στις εξαγωγές τεχνολογίας, στον αριθμό των ερευνητών και των εργαζόμενων υψηλής κατάρτισης, στην καινοτομία, στις βιομηχανικές τιμές ενέργειας, στις περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές, στα επίπεδα μισθών και παραγωγικότητας, στις υποδομές, στο περιττό κανονιστικό βάρος και σε άλλους σχετικούς παράγοντες· τονίζει την ανάγκη συνυπολογισμού του εξωτερικού κόστους της αλλαγής του κλίματος στη νέα αυτή μεθοδολογία, περιλαμβανομένων των πιθανών αυξήσεων στις δαπάνες ασφάλισης κατά κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή·

127.  υπογραμμίζει με έμφαση ότι οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, συνυπολογίζοντας τα μέτρα που λαμβάνονται για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τα συνακόλουθα οικονομικά οφέλη·

128.  υπογραμμίζει ότι οι τιμές της ενέργειας διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, λόγω γεωλογικών, πολιτικών και φορολογικών διαφορών, και ότι ο καλύτερος τρόπος για την εξασφάλιση χαμηλών τιμών ενέργειας είναι η πλήρης αξιοποίηση των εγχώριων και βιώσιμων ενεργειακών πόρων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ολοκληρωμένη ανάλυση του συνολικού κόστους συστήματος και των επιπτώσεων των διαφόρων πηγών ενέργειας, καθώς και του αντικτύπου τους στην επάρκεια της παραγωγής σε βάθος χρόνου·

129.  επισημαίνει ότι η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με περιορισμένους πόρους, και ότι η ΕΕ εισάγει περίπου το 60 % του φυσικού αερίου που καταναλώνει, πάνω από το 80 % της κατανάλωσης πετρελαίου και περίπου το 50 % του άνθρακα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας· επιμένει, εν προκειμένω, στη δημιουργία ενός πλαισίου για το 2030, στο οποίο θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ·

130.  επισημαίνει ότι ο κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή των εργαζομένων συνιστούν θεμελιώδεις αξίες και μέσα που στηρίζουν και συνδυάζουν, αφενός, την κοινωνική συνοχή, την ποιοτική απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και, αφετέρου, τη μεγαλύτερη καινοτομία και ανταγωνιστικότητα στις ευρωπαϊκές οικονομίες·

131.  ζητεί τη λήψη μέτρων για να αποτραπεί η απώλεια θέσεων εργασίας στους πλέον επηρεαζόμενους από υψηλές εκπομπές άνθρακα τομείς, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι μεταφορές, οι κατασκευές και οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, είναι οι πιο οικολογικές και οι πιο αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων σε όλο τον κόσμο· ζητεί να διευκολυνθεί η μεταφορά εργαζομένων από τους πληττόμενους τομείς υψηλών εκπομπών άνθρακα σε άλλους τομείς, στην περίπτωση που στους τομείς αυτούς σημειωθούν απώλειες θέσεων εργασίας·

132.  τονίζει ότι απαιτούνται μέτρα εισοδηματικής στήριξης, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, όπως η επαγγελματική κατάρτιση, για τη βελτίωση και διατήρηση της απασχολησιμότητας, τη συγκράτηση των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη της υποβάθμισης των δεξιοτήτων σε περιόδους κρίσης και αναδιάρθρωσης·

Αναγνώριση της διαφοράς ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μελών

133.  επιδοκιμάζει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια μπορεί να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους πολίτες του, γεγονός που δικαιολογεί τη συνέχιση της αναζήτησης μιας πιο δίκαιης βάσης επιμερισμού των προσπαθειών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες κάθε χώρας (όπως το ΑΕγχΠ της), με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, τις επιτυχίες τους όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών από το 1990, τις εκπομπές ανά κάτοικο, τις οικονομικές δυνατότητες και τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διαθέτουν, την πρόσβασή τους στις τεχνολογίες και την ικανότητα τους για εξοικονόμηση ενέργειας·

134.  επισημαίνει ότι η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη την κατάσταση ορισμένων κρατών μελών, μπορεί να οδηγήσει στη μαζική αύξηση της ενεργειακής φτώχειας στις χώρες αυτές·

135.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, ενώ τα κράτη μέλη λαμβάνουν τις αποφάσεις όσον αφορά το ενεργειακό τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν διαφορετικές προσεγγίσεις, στη βάση τεχνολογιών και πηγών ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά και οικονομικά αποδεκτές και, σύμφωνα με τους στόχους της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης, αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος· πιστεύει ότι κάθε ενδεχόμενο μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να σέβεται την ανεξαρτησία των κρατών μελών·

136.  αναγνωρίζει ότι οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό διαφορετικών τεχνικών επιλογών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών· τονίζει ότι ένας συνολικός δεσμευτικός στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ορίζοντα το 2030 παρέχει στα κράτη μέλη μεγάλα περιθώρια ευέλικτων επιλογών ώστε να αποφασίσουν πού και πότε να επενδύσουν όσον αφορά τους τομείς της ενέργειας και τις τεχνολογίες που συμβάλλουν σε καθέναν από αυτούς τους τομείς·

137.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τη θέσπιση νομοθεσίας που θα απαιτεί από κάθε κράτος μέλος την κατάρτιση στρατηγικής χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ορίζοντα το 2050· πιστεύει ότι, παρόλο που οι εν λόγω χάρτες πορείας που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικοί, είναι απαραίτητοι προκειμένου να αποσαφηνίζονται στους επενδυτές και στους επίσημους φορείς η μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της πολιτικής και τα μέτρα που θα είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών· αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει τρόπους για την κατανομή των επιβαρύνσεων μεταξύ των κρατών μελών και να ορίσει ημερομηνία για την υποβολή των εν λόγω χαρτών πορείας για εξέταση· καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που κριθεί ότι οποιοσδήποτε χάρτης πορείας δεν είναι ρεαλιστικός και εφόσον το κράτος μέλος δεν είναι διατεθειμένο να παράσχει επαρκείς διευκρινίσεις, να προτείνει όποια επιπλέον μέτρα κριθούν αναγκαία, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των στόχων της Ένωσης για μείωση του CO2·

138.  επισημαίνει ότι η κύρια επιδίωξη των προγραμματισμένων δράσεων θα πρέπει να είναι η υλοποίηση σεναρίων εφαρμογής που θα λαμβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες δυνατότητες στα κράτη μέλη, τις προοπτικές για την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών και βιώσιμων νέων τεχνολογιών, καθώς και τις συνολικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η εφαρμογή της προτεινόμενης πολιτικής, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να προτείνονται στόχοι μείωσης για τα επόμενα έτη·

139.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την προώθηση και την αποδοτικότητα των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα (π.χ. NER300), συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε μια ενιαία, σαφή και εύκολα προσβάσιμη βάση δεδομένων·

140.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε κεφάλαια και το κόστος αυτών των κεφαλαίων αποτελούν συχνά, ιδίως για τις ΜΜΕ αλλά ακόμα και για τομείς της βαριάς βιομηχανίας, εμπόδιο για τις επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες υψηλής έντασης κεφαλαίου και στην ενεργειακή απόδοση· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ενός ταμείου για την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και την υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των βιομηχανιών έντασης ενέργειας, που θα μπορούσε να ενοποιήσει υπάρχουσες και νέες ροές χρηματοδότησης και να βοηθήσει στη μόχλευση των επενδύσεων και θα χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, από ένα μέρος των εσόδων του ΣΕΔΕ ή από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή το Ταμείο Συνοχής· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης, να προσδώσει ενισχυμένο ρόλο στην ΕΤΕπ και στα εθνικά δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να προσελκύσει επενδύσεις από τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες·

141.  δεδομένου ότι ορισμένοι τομείς της βιομηχανίας χρειάζονται ρηξικέλευθες τεχνολογίες προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τις εκπομπές τους και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοσή τους πέρα από την τρέχουσα τεχνολογία αιχμής, ζητεί από το Συμβούλιο να ενσωματώσει σε μέτρα πολιτικής σαφείς δεσμεύσεις χρηματοδότησης για έρευνα, ανάπτυξη, πιλοτικές μονάδες και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι οποίες να συνάδουν με το επίπεδο των προσπαθειών που απαιτούνται στο πλαίσιο των στόχων για το 2030·

142.  καλεί την ΕΕ να ακολουθήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση προς νέα μοντέλα της αγοράς, κανονιστικές ρυθμίσεις και μοντέλα χρηματοδότησης για βιώσιμες ενεργειακές λύσεις·

Η ΕΕ σε διεθνές επίπεδο

143.  επισημαίνει ότι αρκετές αναδυόμενες και ανεπτυγμένες χώρες αναπτύσσουν διάφορες πολιτικές για το κλίμα και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής οικείων συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που ακολουθούν το παράδειγμα του ΣΕΔΕ της ΕΕ· εκφράζει ικανοποίηση για τη μελλοντική προοπτική της σύνδεσης του ΣΕΔΕ της ΕΕ με άλλους μηχανισμούς εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς άνθρακα· τονίζει ότι μια τέτοια συνολική προσέγγιση θα οδηγήσει σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων βιομηχανικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η ύπαρξη ενός διεθνούς συστήματος ανώτατων ορίων και εμπορίας θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στην εφαρμογή μιας νέας, νομικά δεσμευτικής, παγκόσμιας συμφωνίας σχετικά με την αλλαγή του κλίματος·

144.  τονίζει ότι ο στόχος μιας στενότερης συνεργασίας στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να αφορά και την εξωτερική ενεργειακή πολιτική και ζητεί, συνεπώς, οι ενεργειακές συμφωνίες με τρίτες χώρες να συνάπτονται σε επίπεδο ΕΕ και την σταθερή ένταξη σε αυτές των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

145.  σημειώνει ότι η υπεροχή της ΕΕ στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απορρέει από την καινοτομία στον παραγωγικό τομέα, καθώς και σε τομείς όπως η ενοποίηση συστημάτων· αναγνωρίζει ότι, ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης δεσμευτικών στόχων για το 2030, η ΕΕ θα λειτουργήσει ως μια συσπείρωση ικανοτήτων που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ως προς το κόστος προϊόντων υψηλής ποιότητας· πιστεύει ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ωφεληθεί η εσωτερική αγορά, αλλά και θα δοθεί η δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις αναπτυσσόμενες αγορές τρίτων χωρών, χάρη στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΕΕ· σημειώνει ότι, ελλείψει μιας φιλόδοξης δέσμης για το 2030, η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει την ηγετική θέση της στην αγορά και την τεχνολογία·

146.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν οι δεσμευτικοί στόχοι και οι πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ορίζοντα το 2020 στην προσπάθεια της ΕΕ να παγιώσει την τεχνολογική υπεροχή της στις παγκόσμιες αγορές και να καταστεί πρωτοπόρος σε καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει ότι η συνέχιση της πολιτικής αυτής, μέσω της θέσπισης δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες με ορίζοντα το 2030, θα δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί την Κίνα, τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Ινδία, για την ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας στις αγορές του αύριο, ακόμη και σε καιρούς οικονομικών δυσχερειών·

147.  τονίζει ότι 138 χώρες σε όλο τον κόσμο διαθέτουν ειδικά προσαρμοσμένους στόχους και πολιτικές για τις ΑΠΕ· αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες στην Ινδία, την Κίνα και τις ΗΠΑ αναπτύσσονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι στην ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ όχι μόνο απέχει πολύ από το «να τα καταφέρει μόνη της», αλλά κινδυνεύει να χάσει την οικονομική ευκαιρία που προσφέρει η ενεργειακή μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη·

148.  επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί, ως θέμα προτεραιότητας, ότι οι ανεπτυγμένες χώρες θα είναι οι πρώτες που θα προβούν σε ταχεία μείωση των εκπομπών τους και θα παράσχουν τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά μέσα σε αναπτυσσόμενες χώρες για την προσαρμογή τους στην αλλαγή του κλίματος και τον μετριασμό των συνεπειών της· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μηχανισμοί αντιστάθμισης, όπως είναι ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ), δεδομένου ότι αυτοί οι μηχανισμοί δεν έχουν αποδείξει ότι συνιστούν αποτελεσματικό μέσο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ καθυστερούν ουσιώδεις διαρθρωτικές αλλαγές στις οικονομίες των ανεπτυγμένων χωρών·

149.  τονίζει την ανάγκη να συμφιλιωθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι με εκείνους που αφορούν την αλλαγή του κλίματος· τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή απειλεί την ικανότητα ολόκληρων περιοχών να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες τους, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν τη στενή σχέση που υφίσταται ανάμεσα στον στόχο για την εξάλειψη της φτώχειας παγκοσμίως, ο οποίος αποτελεί τη βάση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, και στους Βιώσιμους Αναπτυξιακούς Στόχους που δρομολογήθηκαν στη Διάσκεψη «Ρίο+20»· ζητεί οι δύο αυτές διαδικασίες να ενσωματωθούν σ’ ένα ενιαίο, γενικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015·

150.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό και πρωτοπόρο ρόλο της και για τα κράτη μέλη να εκφράζονται ομόφωνα για την υποστήριξη μιας ισχυρής και κοινής θέσης στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύναψη μιας νέας παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για το κλίμα στο Παρίσι, το 2015· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να εγκρίνει ένα φιλόδοξο και δεσμευτικό πλαίσιο πολιτικής, έγκαιρα πριν από σύνοδο κορυφής που έχει συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki moon, διότι αυτό θα επηρεάσει θετικά τις διαπραγματεύσεις· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης ενός μέρους των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να εκπληρώσει τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών, σε συνάρτηση με τις ανάγκες προσαρμογής και μετριασμού στις χώρες αυτές·

151.  τονίζει τον κρίσιμο ρόλο της χρηματοδότησης η οποία προσφέρει στις αναπτυσσόμενες χώρες τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν φιλόδοξη δράση στον τομέα του κλίματος· επιμένει, συνεπώς, στην ανάγκη να οικοδομηθεί μια συνεκτική χρηματοδοτική δομή για την κλιματική αλλαγή· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να τηρηθεί η δέσμευση που έχουν αναλάβει οι ανεπτυγμένες χώρες να χορηγούν, πέρα από τις δεσμεύσεις για την καταβολή του 0,7 % του ΑΕΕ ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, και 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έως το 2020·

152.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία του Ban Ki Moon με τίτλο «Βιώσιμη ενέργεια για όλους», η οποία προωθεί την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως τις σημαντικότερες λύσεις μετριασμού· ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή·

153.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη να επιληφθούν, στο πλαίσιο των επικείμενων διεθνών διαπραγματεύσεων και εν αναμονή μιας ενδεχόμενης δεσμευτικής συμφωνίας, του ζητήματος της διαρροής διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο·

154.  ζητεί, συνεπώς, καλύτερο συντονισμό μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου η ΕΕ να εκφράζεται με μία φωνή σε διεθνείς οργανισμούς και να διαδραματίζει έναν πιο ενεργό ρόλο, με αυξημένη επιρροή, στην προώθηση πολιτικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

o
o   o

155.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 42.
(2) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.
(4) ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.
(6) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.
(7) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 72.
(8) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 75.
(9) ΕΕ C 264 Ε της 13.9.2013, σ. 59.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0088.
(11) ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 66.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0443.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0444.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0452.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0374.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0201.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0344.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0443.
(19) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 107.
(20) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(21) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 28.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0300.
(23) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο "Εκμετάλλευση του δυναμικού απασχόλησης της πράσινης ανάπτυξης" (SWD(2012)0092).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου