Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2530(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0087/2014

Indgivne tekster :

B7-0087/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/02/2014 - 9.2
CRE 06/02/2014 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0096

Vedtagne tekster
PDF 17kWORD 23k
Torsdag den 6. februar 2014 - Strasbourg
Beslutning, jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og 3, om forslag til Kommissionens forordning vedrørende oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine- fåre- og gedekød
P7_TA(2014)0096B7-0087/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 6. februar 2014 om Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1337/2013 af 13. december 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 hvad angår angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre- og gedekød samt fjerkræ (2014/2530(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1337/2013 af 13. december 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 hvad angår angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre- og gedekød samt fjerkræ(1);

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004(2) (fødevareinformationsforordningen) og navnlig artikel 7, stk. 1, og artikel 26, stk. 2, 8 og 9 i denne forordning;

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(3), navnlig artikel 11;

—  der henviser til forretningsordenens artikel 88, stk. 2, og stk. 3,

A.  der henviser til, at artikel 26, stk. 2, litra b i forordning (EU) nr. 1169/2011 gør angivelse af oprindelsesland obligatorisk for kød, der omfattes af den kombinerede nomenklatur (KN) under de koder, der er nævnt i bilag XI (som omfatter fersk, kølet eller frosset svine-, fåre- og gedekød samt fjerkræ);

B.  der henviser til, at anvendelsen af artikel 26, stk. 2, forudsætter vedtagelse af de i nævnte artikels stk. 8 anførte gennemførelsesbestemmelser, hvilket er begrundelsen for vedtagelsen af den pågældende gennemførelsesforordning af Kommissionen; der henviser til, at disse gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med betragtning 59 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal indeholde de nærmere enkeltheder vedrørende angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for det i artikel 26, stk. 2, litra b, omhandlede kød,

C.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 26, stk. 9 i sine rapporter og konsekvensanalyser om anvendelsen af stk. 2, litra b), bl.a. skal beskæftige sig med de forskellige muligheder for at angive fødevarernes oprindelsesland eller herkomststed, særlig hvad angår hver enkelt af de følgende vigtige oplysninger om dyrenes livsforløb: Fødested, opdrætssted og slagtested;

D.  der henviser til, at det under afstemningen om fødevareinformationsforordningen den 16. juni 2010 støttede angivelse af fødested, opdrætssted og slagtested for fersk, kølet og frosset kød(4);

E.  der henviser til, at fødevareinformation i henhold til artikel 7, stk. 1, i fødevareinformationsforordningen ikke må være vildledende med hensyn til varens beskaffenhed og især til oprindelsesland eller herkomststed;

F.  der henviser til, at angivelse af oprindelse er obligatorisk for oksekød og oksekødsprodukter i Unionen som følge af Bovin spongiform encephalopathi-krisen (BSE)(5), og til, at disse bestemmelser har været i kraft siden den 1. januar 2002; der henviser til, at disse mærkningskrav allerede omfatter, føde-, opdræts- og slagtested;

G.  der henviser ti, at disse mærkningskrav for oksekød og oksekødsprodukter har skærpet forbrugernes forventninger om oprindelsesmærkning af andre kødtyper, som der er et stort forbrug af i Unionen;

H.  der henviser til, at det i betragtning 31 i fødevareinformationsforordningen understreges, at køds oprindelse er af stor betydning for forbrugerne, hvorfor forbrugerne forventer at blive ordentligt orienteret om kødets oprindelsesland; der henviser til, at dette er blevet bekræftet i de seneste undersøgelser og forbrugeranalyser(6);

I.  der henviser til, at angivelse af føde-, opdræts- og slagtested skal fremgå af varedeklarationen, så forbrugerne får korrekte oplysninger om kødets oprindelse; der henviser til, at dette ligeledes vil gøre det muligt for forbrugerne at danne sig et bedre samlet billede af dyrevelfærdsstandarderne og miljøkonsekvenserne i forbindelse med det pågældende kød;

J.  der henviser til, at de seneste fødevareskandaler, herunder anvendelsen af hestekød i stedet for oksekød, har vist, at forbrugerne både har brug for og ønsker skærpede regler om sporbarhed og forbrugeroplysning;

K.  der henviser til, at mærkning af hakket kød og afpuds som "EU" eller "ikke-EU" næsten er nytteløs og kan skabe en farlig præcedens, navnlig i forbindelse med en eventuel kommende oprindelsesmærkning af kød, der anvendes som ingrediens; der henviser til, at oprindelsesmærkningen for oksekød viser, at det både er muligt og hensigtsmæssigt med mere præcise angivelser af oprindelsen af hakket kød og afpuds af hensyn til forbrugeroplysning og sporbarhed;

1.  mener, at Kommissionens gennemførelsesforordning overskrider de gennemførelsesbeføjelser, som Kommissionens har fået tildelt i medfør af forordning (EU) nr. 1169/2011;

2.  opfordrer Kommissionen til at trække gennemførelsesforordningen tilbage;

3.  opfordrer Kommissionen til at udfærdige en ændret udgave af gennemførelsesforordningen, som skal indeholde krav om angivelse af fødested samt opdræts- og slagtested for uforarbejdet svine-, fjerkræ- fåre- og gedekød i overensstemmelse med den gældende lovgivning om oprindelsesmærkning af oksekød;

4.  opfordrer Kommissionen til at fjerne enhver undtagelse i gennemførelsesforordning for hakket kød og afpuds;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 335 af 14.12.2013, s. 19.
(2) EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.
(3) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(4) EUT C 236 E af 12.8.2011, s. 187.
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).
(6) F.eks.: Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om obligatorisk angivelse af oprindelsessted eller herkomststed for kød anvendt som ingrediens (COM(2013)0755) og det dertil hørende arbejdsdokument fra Kommissionen af 17. december 2013 om oprindelsesmærkning af kød anvendt som ingrediens: Forbrugernes holdning, mulighederne for gennemførelse af forskellige scenarier og konsekvensanalyse (SWD (2013)0427) og undersøgelsen fra Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC) af 24. januar 2013 om oprindelsesmærkning, se: http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=2139).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik