Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2547(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0138/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/02/2014 - 9.5
CRE 06/02/2014 - 9.5

Antagna texter :

P7_TA(2014)0098

Antagna texter
PDF 123kWORD 25k
Torsdagen den 6 februari 2014 - Strasbourg
Situationen i Ukraina
P7_TA(2014)0098RC-B7-0138/2014

Europaparlamentets resolution av den 6 februari 2014 om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 september 2013 om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius)(3),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från toppmötet i Vilnius om det östliga partnerskapet den 29 november 2013,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 januari 2014 om Ukraina,

–  med beaktande av premiärminister Azarovs och hans regerings avgång den 28 januari 2014,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen av Visegradländernas premiärministrar om Ukraina av den 29 januari 2014,

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina som trädde i kraft den 1 mars 1998, och det nya associeringsavtalet som paraferades den 30 mars 2012,

–  med beaktande av toppmötet mellan EU och Ryssland den 28 januari 2014,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Demonstrationerna som inleddes för mer än två månader sedan till följd av president Janukovytjs beslut att inte underteckna associeringsavtalet med EU har fortsatt i huvudstaden och missnöjet håller på att sprida sig till andra städer, inklusive i de östra delarna av Ukraina. Folkupproret i Ukraina har nått de flesta regionerna i landet, och i dessa regioner har folket tagit kontroll över förvaltningen.

B.  Under de gångna veckorna har situationen förvärrats ytterligare i allt snabbare takt i samband med att folk har dragit ut på gatorna för att försvara demokrati och medborgerliga rättigheter efter att den särskilda kravallpolisen Berkut brutalt slagit ner på demonstranter, människorättsaktivister och journalister.

C.  Trots internationella påtryckningar fortsätter de ukrainska myndigheterna att använda en strategi som går ut på att använda hot, förtryck och tortyr mot demonstranterna, vilket har lett till att fler än 2 000 personer har skadats, till att många har bortförts och till att minst sex personer har dödats.

D.  Den 16 januari 2014 antog majoriteten i regeringen en rad antidemonstrationslagar som allvarligt begränsar yttrande- och mötesfriheten. Lagarna fick det internationella samfundet att reagera med bestörtning och orsakade våldsamma sammandrabbningar i Kiev som ledde till förluster i människoliv.

E.  Varje kraftåtgärd eller förklaring om undantagstillstånd kommer att betraktas som en brottslig handling och som en kränkning av grundläggande rättigheter, med allvarliga internationella konsekvenser.

F.  I samband med besöket i Kiev den 28–30 januari 2014 träffade Europaparlamentets tillfälliga delegation myndigheterna, Euromajdan, den politiska oppositionen och kyrkliga ledare, och lyckades göra en grundlig och djupgående analys av situationen i Ukraina.

1.  Europaparlamentet välkomnar den demokratiska anda och den återhämtningsförmåga som det ukrainska folket visat prov på efter två månader med tappra protester som har mötts av brutala reaktioner från myndigheternas sida, och uttrycker sin absoluta solidaritet med och sitt fulla stöd för folkets ansträngningar för ett fritt, demokratiskt och oberoende Ukraina och för landets europeiska perspektiv.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den allvarliga politiska krisen i Ukraina och de våldsamma sammanstötningarna i Kiev och andra ukrainska städer. Parlamentet kräver en politisk lösning på krisen och en verkligt demokratisk debatt om hur och med vilka medel sammanstötningarna och motsättningarna i landet ska övervinnas.

3.  Europaparlamentet fördömer i starka ordalag det upptrappade våldet mot fredliga medborgare, journalister, studenter, aktivister från det civila samhället, oppositionella politiker och präster, och framför sina uppriktiga kondoleanser till de anhöriga till dem som fallit offer för våldet i Ukraina. Parlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att till fullo respektera människors medborgerliga rättigheter och grundläggande friheter och att vidta omedelbara åtgärder för att få slut på straffriheten genom att utreda och straffa dem som gripit till våld mot fredliga demonstranter.

4.  Europaparlamentet uppmanar demonstranterna på Majdantorget att inte använda våld och att upprätthålla legitimiteten för sin sak genom att förbli fredliga, och uppmanar samtliga oppositionsledare att fortsätta att avstå från oprovocerat våld och att se till att protesterna är fredliga.

5.  Europaparlamentet är också oroat över säkerhetsstyrkornas och titusjkis överdrivna våldsanvändning och över ultranationalisternas våldsdåd.

6.  Europaparlamentet begär i synnerhet att president Janukovytj sätter stopp för den särskilda kravallpolisen Berkuts och andra säkerhetsstyrkors skamliga deltagande i provokationer, kidnappningar och trakasserier samt användning av tortyr, våld och förnedring mot personer som stöder Euromajdan, liksom för de godtyckliga gripandena och alltför långa häktningstiderna. Parlamentet är särskilt oroat över rapporterna om tortyr och understryker Ukrainas internationella åtaganden i detta avseende. Parlamentet lyfter fram det senaste fallet med Dmytro Bulatov, ledaren för bilprotesten Automajdan, som kidnappades och torterades.

7.  Europaparlamentet uppmanar president Janukovytj att beordra att dessa metoder upphör, och begär att alla olagligt frihetsberövade demonstranter och politiska fångar, inklusive Julia Tymosjenko, omedelbart och villkorslöst ska försättas på fri fot och ges politisk upprättelse. Parlamentet efterlyser att det ska inrättas en oberoende undersökningskommitté under överinseende av ett erkänt internationellt organ, såsom Europarådet, för att utreda alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna som ägt rum sedan demonstrationerna inleddes.

8.  Europaparlamentet påminner om att EU är villigt att ingå ett associeringsavtal/djupgående och omfattande frihandelsavtal med Ukraina så snart den politiska krisen är över och man har uppfyllt de relevanta krav som fastställdes vid rådets (utrikes frågor) möte den 10 december 2012 och som stöddes i parlamentets resolution av den 13 december 2012.

9.  Europaparlamentet välkomnar att det ukrainska parlamentet beslutade att upphäva antidemonstrationslagarna och att president Janukovytj godkände beslutet, och ser detta som ett positivt steg i riktning mot en politisk lösning på krisen. Parlamentet beklagar dock att amnestilagen som gör offer till gisslan antogs den 29 januari 2014 utan oppositionens godkännande. Parlamentet anser att en villkorslös frigivning av demonstranterna i hög grad skulle underlätta förhandlingarna och skapa lugn i samhället.

10.  Europaparlamentet uppmanar presidenten och regeringen att på allvar inleda en inkluderande dialog med oppositionen, civilsamhället och demonstranterna på Majdantorget i syfte att lugna den spända och polariserade situationen och att finna fredliga sätt att bemästra den rådande politiska och samhälleliga krisen i Ukraina.

11.  Europaparlamentet påminner president Janukovytj om sitt ansvar inför det ukrainska folket och det internationella samfundet att avstå från att använda repressiva metoder, att åtgärda den pågående politiska krisen och att respektera rätten till fredliga protester.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta sitt engagemang när det gäller medling och främjande av en utveckling som leder till nedtrappning, till en mer konstruktiv politisk dialog i landet och till en lösning på krisen för att på så sätt överbrygga den totala förtroendebristen. Parlamentet betonar att en sådan dialog bör vara öppen och fullt ut involvera Euromajdan och civilsamhället.

13.  Europaparlamentet anser att en aktiv medverkan av ledamöter av Europaparlamentet i Kiev, något som vanliga ukrainska medborgare, aktivister och politiker vid upprepade tillfällen uttryckt en önskan om, skulle kunna förhindra en vidare upptrappning av krisen, och efterlyser således att Europaparlamentet ska inrätta en ständig representation i Ukraina i syfte att minska spänningarna och underlätta dialogen mellan parterna. Parlamentet uppmanar talmanskonferensen att inrätta denna representation så snart som möjligt.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att vidta omedelbara åtgärder, bl.a. ökade diplomatiska påtryckningar och förberedande av personligt riktade åtgärder (resesanktioner och frysning av tillgångar och egendom) gentemot alla de ukrainska tjänstemän, lagstiftare och deras företagssponsorer (oligarker) som bär ansvaret för tillslagen mot och dödandet av demonstranter samt att öka insatserna för att hindra att ukrainska företag och affärsmän ägnar sig åt penningtvätt och skatteundandragande i europeiska banker.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU, USA, IMF, Världsbanken, EBRD och EIB att fortsätta att utarbeta ett långsiktigt finansiellt stödpaket för Ukraina, för att hjälpa landet att komma tillrätta med sin allt sämre finansiella och sociala situation och ge det ekonomiska stöd som behövs för att regeringen ska kunna inleda de nödvändiga djupgående och omfattande reformerna av den ukrainska ekonomin.

16.  Europaparlamentet välkomnar och stöder Europeiska unionens och Förenta staternas pågående arbete med att få till stånd ett genomgripande stödpaket för Ukraina som bör erbjudas en trovärdig interimsregering för att lindra den svåra betalningssituation som för närvarande råder.

17.  Europaparlamentet anser att en av de viktiga åtgärder som måste vidtas för att lösa krisen i Ukraina är en återgång till 2004 års författning, som 2010 olagligen upphävdes av författningsdomstolen utan att det ukrainska parlamentet först fått uttala sig, samt tillsättningen av en interimsregering och hållandet av tidiga val.

18.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och medlemsstaterna att engagera sig för en bred öppning gentemot det ukrainska samhället, särskilt genom att snabbt nå en överenskommelse om ett system för kostnadsfri visering och i slutändan viseringsfrihet. Parlamentet anser att viseringsavgifterna omedelbart ska sänkas drastiskt för unga ukrainare, en åtgärd som ska gå hand i hand med stärkt forskningssamarbete, utvidgat ungdomsutbyte och utökad tillgång till stipendier.

19.  Europaparlamentet anser att ytterligare insatser behövs för att inkludera Ukraina i EU:s energimarknad via energigemenskapen. Europaparlamentet understryker att det är upp till det ukrainska folket att helt på egen hand och utan utländsk inblandning besluta om vilken geopolitisk inriktning landet ska ha och vilka internationella avtal och gemenskaper Ukraina ska ansluta sig till.

20.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att anta ett konstruktivt förhållningssätt och att upphöra med alla repressalier och otillbörliga påtryckningar vars syfte är att undergräva grannlandets suveräna rätt att fritt avgöra sin framtid. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att uppträda enat mot Ryssland och att stödja de europeiska strävandena hos de länder inom det östliga partnerskapet som av egen fri vilja väljer att fördjupa sina förbindelser med EU. Parlamentet betonar att tillämpningen av tvångsåtgärder av politisk, ekonomisk och annan karaktär strider mot slutakten från Helsingfors och 1994 års samförståndsavtal från Budapest om säkerheten i Ukraina. Parlamentet påpekar att både EU och Ryssland har ett ansvar för att aktivt bidra till fred och välfärd i det gemensamma grannskapet som gynnar såväl EU som Ryssland. Parlamentet upprepar än en gång sin åsikt att samarbete är den enda vägen framåt för att nå detta mål.

21.  Europaparlamentet stöder ökad delaktighet från det civila samhällets sida i de nationella reformprocesserna. Parlamentet uppmuntrar ett utökat interparlamentariskt samarbete med den parlamentariska församlingen Euronest och välkomnar att konferensen för regionala och lokala myndigheter i länderna inom det östliga partnerskapet involveras.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, Ukrainas president, Ukrainas regering, Verchovna Rada, den parlamentariska församlingen Euronest samt Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0595.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0446.
(3) Antagna texter, P7_TA(2013)0383.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy