Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2531(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0141/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/02/2014 - 9.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0099

Vastuvõetud tekstid
PDF 133kWORD 28k
Neljapäev, 6. veebruar 2014 - Strasbourg
Olukord Süürias
P7_TA(2014)0099RC-B7-0141/2014

Euroopa Parlamendi 6. veebruari 2014. aasta resolutsioon olukorra kohta Süürias (2014/2531(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu järeldusi Süüria kohta, eelkõige 20. jaanuari 2014. aasta järeldusi, võttes arvesse Euroopa Ülemkogu järeldusi Süüria kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni avaldusi Süüria kohta, eelkõige tema 22. jaanuaril 2014. aastal Süüria-teemalisel Genfi II konverentsil tehtud märkusi ning avaldust Süüria opositsioonikoalitsiooni peaassamblee 18. jaanuari 2014. aasta otsuse kohta osaleda Genfi II konverentsil,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 27. septembri 2013. aasta resolutsiooni 2118 Süüria keemiarelvade hävitamise kohta, võttes arvesse lõplikku raportit, mille ÜRO missioon keemiarelvade väidetava kasutamise uurimiseks Süüria Araabia Vabariigis avaldas 12. detsembril 2013. aastal,

–  võttes arvesse rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva avaldusi Süüria kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 24. septembri 2013. aasta resolutsiooni inimõiguste ja humanitaarolukorra kestva ja tõsise halvenemise kohta Süüria Araabia Vabariigis,

–  võttes arvesse Süüria Araabia Vabariigi küsimustega tegeleva ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni 11. septembril 2013 avaldatud kuuendat aruannet,

–  võttes arvesse Süüria tegevusrühma 30. juuni 2012. aasta lõppkommünikeed (Genfi kommünikee), võttes arvesse ÜRO peasekretäri 22. jaanuaril 2014. aastal Süüria-teemalisel Genfi II konverentsil tehtud sissejuhatavaid ja lõppmärkusi,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Süüria rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, lapse õiguste konventsiooni ja selle fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse ning genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et vägivald Süürias üha võimendub ja surmasaanute hulk suureneb pidevalt; arvestades, et ÜRO andmetel on pärast Süürias rahumeelsete meeleavaldajate vägivaldse mahasurumise algust tapetud rohkem kui 130 000 inimest, kellest suurem osa olid tsiviilisikud; arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) andmetel vajab Süürias humanitaarabi hinnanguliselt 9 miljonit inimest, kelle puhul on rohkem kui 6,5 miljonit inimest riigisisesed põgenikud ning Süüriast on eelkõige Türki, Jordaaniasse, Liibanoni, Egiptusesse ja Iraaki pagenud rohkem kui 2,3 miljonit inimest;

B.  arvestades, et dramaatiline olukord inimõiguste, humanitaartingimuste ja julgeoleku osas muutub üha halvemaks; arvestades, et Assadi režiim ja teda toetavad vägivaldseid vahendeid kasutavad rühmitused rikuvad ulatuslikult inimõigusi, mis hõlmab veresaunasid ja muud õigusvastast tapmist, omavolilist vahistamist ja ebaseaduslikku vabaduse võtmist, pantvangide võtmist, inimeste sunnitud kadumist, vangide hukkamist, süstesüsteemset piinamist ja väärkohtlemist, seksuaalvägivalda ja lapse õiguste rikkumist; arvestades, et Süüria režiim on tsiviilisikute vastu suunatud kollektiivse karistuspoliitikana hävitanud terveid piirkondi; arvestades, et linnaalade ulatusliku hävitamisega on kaasnenud meeleheide ja tsiviilisikute märkimisväärsed väljasaatmised;

C.  arvestades, et on tõendeid Assadi režiimi vastu võitlevate jõudude poolt kiirkorras ja kohtuväliselt toime pandud hukkamiste ja kõikvõimalike muude inimõiguste rikkumiste kohta; arvestades, et Assadi režiimi vastu võitleb kuni 2000 eri rühmitust, kellest paljud on seotud organiseeritud kuritegevusega; arvestades, et üha arvukamalt tegutsevad Süürias ja sinna infiltreeruvad al-Qaeda liikumisega seotud sõjakad rühmitused, nagu Iraagi ja Levanti Islamiriik (ISIS) ja Jabhat al-Nusra, kuhu kuulub ka hulgaliselt äärmuslike islamistlike kavatsustega võõramaiseid ja Euroopa Liidust pärit võitlejaid; arvestades, et äärmusluse tõus on kogu piirkonnale suureks ohuks;

D.  arvestades, et välismaiste osalejate, nende sõjaväelise varustuse ja poliitilise toetuse järjest suurem sekkumine ja rahvusvahelise üldsuse, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogu killustatuse jätkumine muudab konflikti kolmandate osaliste kaudu peetavaks sõjaks;

E.  arvestades, et fotograaf, kes oli Süüria sõjaväepolitseist üle jooksnud, edastas Süüria rahvuslikule liikumisele 55 000 digifotot umbes 11 000 ohvrist, mis näitab rahvusvahelise humanitaarõiguse laiaulatuslikku ja süstemaatilist rikkumist režiimi poolt; arvestades, et kõrgetasemeliste õigusekspertide rahvusvaheline töörühm uuris neid fotosid ja jõudis järeldusele, et läbivaadatud materjali põhjal on selgeid tõendeid, mida kohtus saab kasutada faktidena selle kohta, et Süüria valitsuse agendid on kinnipeetud isikuid süstemaatiliselt piinanud ja tapnud, ning et sellised asitõendid oleksid kinnituseks inimsusevastaste kuritegude ja ka sõjakuritegude toimepanemise kohta;

F.  arvestades, et vägivaldne kriis Süürias on põhjustanud humanitaarkatastroofi, mis on lähiajaloo seisukohalt enneolematu ulatusega ja mille lõppu ei ole näha; arvestades, et üle poole hädasolijatest on lapsed, kes kannatavad nälja, alatoitumise ja haiguste tõttu; arvestades, et selle humanitaarkatastroofi valupunktideks on toidu- ja veepuudus, juurdepääsu puudumine peamistele tervishoiuteenustele, hügieeni, peavarju ja haridusvõimaluste puudumine; arvestades, et humanitaarabi andmist takistavad julgeoleku puudumine, Süüria ametivõimude poolt riiki sisenemise keelamine ja infrastruktuuriga seotud takistused;

G.  arvestades, et 560 000 palestiinlasest pagulast Süürias moodustavad eriti kaitsetu rühma, keda konflikt mõjutab; arvestades, et 250 000 süürlast on lõksu jäänud piiramisrõngas või raskesti juurdepääsetavatel aladel, sealhulgas 18 000 Palestiina põgenikku Damaskuse lähedal Yarmouki pagulaslaagris, kes on silmitsi ränkade kannatustega ja väidetavalt on 57 inimest seal juba nälga surnud; arvestades, et tänu Damaskuses asuvat Yarmouki pagulaslaagrit käsitlevate läbirääkimiste tulemustele on selle elanikele toimetatud natuke abi, kuigi seda on vaja palju rohkem;

H.  arvestades, et jätkuv vägivald on väga tugevasti destabiliseerinud olukorda naaberriikides, eriti massilise põgenikevoolu tõttu; arvestades, et neil riikidel on endalgi väga suuri probleeme ja eriti haavatavad on Liibanon ja Jordaania; arvestades, et Liibanoni vägivaldse konflikti süvenemine ei ennusta mitte ainult humanitaarkriisi puhkemist, vaid ühes sellega ka piirkondliku kollapsi ohtu;

I.  arvestades, et Süüria-teemaline Genfi II konverents avati ÜRO peasekretäri poolt 22. jaanuaril 2014. aastal eesmärgiga saavutada konfliktile poliitiline lahendus Süüria valitsuse ja opositsiooni vahel kõikehõlmava kokkuleppe sõlmimise abil Genfi kommünikee täielikuks rakendamiseks, milles kutsuti üles looma üleminekuvalitsust, mis tooks kaasa valimiste korraldamise; arvestades, et kestva poliitilise lahenduse saavutamiseks on ülimalt oluline, et rahuprotsessis osaleksid konstruktiivselt kõik asjasse puutuvad jõud; arvestades, et 18. jaanuaril 2014 otsustas Süüria revolutsiooni- ja opositsioonijõudude koalitsiooni peaassamblee vastu võtta kutse selle protsessiga liituda, kuid mitmed mässuliste rühmitused ei olnud esindatud; arvestades, et Iraani algul kutsuti sellele Šveitsis toimuvale konverentsile, seejärel võeti kutse tagasi; arvestades, et läbirääkimised peatati 31. jaanuaril 2014 ja järgmine kõneluste voor on kavandatud 10. veebruariks 2014; arvestades, et Genfi II konverentsi ajal võitlemine jätkus;

J.  arvestades, et 15. jaanuaril 2014 toimus Kuveidis teine rahvusvaheline Süüria abistamise teemaline konverents, kus lubati eraldada 2,4 miljardit USA dollarit, kuid see raha ei ole ikkagi piisav, et rahuldada suurt humanitaarabi vajadust, mis küündib erinevate ÜRO ametite hinnangul 6,5 miljardi USA dollarini; arvestades, et ELi vahendid Süüria ja naaberriikide humanitaarabiks ulatuvad 1,1 miljardi euroni;

K.  arvestades, et Süüria režiim ja üha enam ka mässuliste rühmitused on taga kiusanud, vahistanud ja piinanud arvukalt rahumeelseid kodanikuühiskonna aktiviste, inimõiguste kaitsjaid, intellektuaale, usujuhte, sealhulgas kahte röövitud piiskoppi Ioann Ibrahimi ja Bulos Jazigit, ajakirjanikke ja meedikuid, kellest paljud on teadmata kadunud; arvestades, et Sahharovi auhinna laureaat Razan Zeitouneh rööviti koos abikaasa ja teiste inimõiguste kaitsjatega Damaskuses 2013. aasta detsembris ja nende edasine saatus on teadmata;

L.  arvestades, et 12. detsembril 2013. aastal järeldas missioon keemiarelvade väidetava kasutamise uurimiseks Süüria Araabia Vabariigis, et 2013. aastal on keemiarelvi kasutatud sõdurite ja/või tsiviilisikute, sealhulgas laste vastu; arvestades, et 27. septembril 2013. võeti ühehäälselt vastu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 2118(2013), milles muu hulgas kiideti heaks Süüria keemiarelvade kiire hävitamise programm, mis tuleb lõpule viia 30. juuniks 2014; arvestades, et vaid 5% Süüria keemiarelva varudest on hävitamise eesmärgil riigist välja viidud; arvestades, et suurema osa surmajuhtumite ja vigastuste põhjuseks on tavarelvade kasutamine; arvestades, et viimastel kuudel on Assadi režiim laialdaselt kasutanud nn vaadipomme (barrel bombs), mille tõttu on surma või vigastada saanud väga palju inimesi;

M.  arvestades, et viimase aasta jooksul on süürlased esitanud ELis üha rohkem varjupaigataotlusi ning Süüria pagulaste kriis on hiljuti läbivaadatud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi esimene proovilepanek;

N.  arvestades, et oma 9. oktoobri 2013. aasta resolutsioonis soovitas Euroopa Parlament liikmesriikidel kasutada ajutiselt oma riigist põgenenud süürlaste sisenemisega ELi seotud pakiliste vajaduste rahuldamiseks lisaks olemasolevatele riigikvootidele ja humanitaarpõhjustel vastuvõtmisele ka ümberasustamist;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse laiaulatuslikud rikkumised Assadi režiimi poolt, sealhulgas igasuguse vägivalla kasutamise, süsteemse piinamise ning vangide hukkamise; mõistab hukka kõik režiimi vastu võitlevate relvastatud mässuliste toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised; mõistab karmilt hukka kõik laste ja naiste vastu toime pandud rikkumised ja väärteod, eriti seksuaalsed kuritarvitused, ning igasuguse vägivalla, sealhulgas džihaadi (Jihad al-Nikah) nimel toime pandud vägivalla; mõistab karmilt hukka üha sagenevad terrorirünnakud, mille ohvriks langeb palju inimesi, ning al-Qaedaga seotud äärmuslike organisatsioonide ja üksikisikute hävitustöö; nõuab igasuguse vägivalla lõpetamist Süürias; rõhutab, et Süürias ulatuslikke, süsteemseid ja jõhkraid inimõiguste rikkumisi toime pannud isikud tuleb vastutusele võtta ja kohtu ette tuua ning toetab kõikidele Süürias asuvatele välisjõududele, kaasa arvatud Hezbollah võitlejatele suunatud ELi üleskutset riigist viivitamatult lahkuda ning peatada kogu väljapoolt tulev rahastamine ja abi;

2.  avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; tunnustab Süüria elanike vaprust ning väljendab uuesti oma solidaarsust Süüria rahvaga nende võitluses vabaduse, inimväärikuse ja demokraatia eest;

3.  peab murettekitavaks, et Süüria konfliktis osaleb üha rohkem islami äärmusrühmitusi ja välismaalastest võitlejaid, et riigis on suurenenud usuliselt ja etniliselt motiveeritud vägivald ning et opositsioon on jätkuvalt killustunud ja seesmiselt lõhestatud; ergutab jätkuvalt Süüria revolutsiooni- ja opositsioonijõudude rahvuskoalitsiooni looma nii sisemiselt kui ka väliselt ühtsemat, kaasavamat ja organiseeritumat opositsioonirinnet;

4.  kordab oma seisukohta, et poliitiline lahendus peaks kaitsma Süüria ühtsust, territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust;

5.  toetab täielikult Süüria-teemalist Genfi II konverentsi, mis peaks olema esimene samm protsessis, millega jõutakse konflikti poliitilise ja demokraatliku lahenduseni, ning rõhutab, et Genfi II konverentsiga seonduva protsessi käigushoidmine on ülioluline; avaldab kiitust ÜRO erisaadikule Lakhdar Brahimile jõupingutuste eest võimaldada vaenupoolte esimest otsest kokkusaamist; on veendunud, et püsiva lahenduse praegusele Süüria kriisile saab saavutada ainult Süüria juhitud kaasava poliitilise protsessiga, mida toetab rahvusvaheline üldsus; rõhutab, et riigis on vaja tõelist poliitilist üleminekut, pöörates seejuures tähelepanu inimeste püüdlustele vabaduse ja demokraatia poole; nõuab veel kord president Assadilt tagasiastumist;

6.  märgib siinkohal usaldust suurendavate meetmete üliolulisust; nõuab seepärast tungivalt, et läbirääkimisi pidavad delegatsioonid lepiksid kokku kohalikes vaherahudes ja peaksid neist kinni, lõpetaksid teatavate linnapiirkondade, sealhulgas Homsi ümberpiiramise, vabastaksid või vahetaksid vange ning hõlbustaksid humanitaarabi kohaletoimetamist abivajavatele tsiviilelanikele, mis kõik aitaks kaasa Genfi kommünikee alusel toimuvatele sisulistele läbirääkimistele; märgib, et esimestel kõnelustel tõsist läbimurret ega suurt muutust kummagi poole seisukohtades ei täheldatud; märgib ühtlasi, et tähtis on Genfi II konverentsi protsessi kaasata kõik olulised rahvusvahelised osalised; on seisukohal, et pikaajaline lähenemine Lääne ja Iraani vahel võib aidata luua piirkondliku õhustiku, mis soodustab lepitusprotsessi Süürias;

7.  tervitab edusamme ja rahvusvahelist koostööd Süüria keemiarelvade hävitamisel ning nõuab, et täielikult täidetaks Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni täitevnõukogu 27. septembri 2013. aasta otsust keemiliste relvade keelustamise kohta; peab murettekitavaks teateid selle kohta, et 2014. aasta jaanuari lõpuks on ainult 5% Süüria keemiarelvade varust riigist välja viidud hävitamiseks, ning nõuab, et Süüria ametivõimud peaksid kinni ajakavast, mis on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2118 (2013); nõuab, et pöörataks erilist tähelepanu hävitusprotsessi keskkonnaohutusele ja tekkivate jäätmete käitlemisele; rõhutab siiski, et Süüria vägivaldse kriisi suurema osa surmajuhtumite ja vigastuste põhjuseks on tavarelvade kasutamine;

8.  rõhutab, et kriisi enneolematut ulatust arvestades on ELi ja kogu rahvusvahelise kogukonna jaoks esmatähtis leevendada nende miljonite süürlaste kannatusi, kes vajavad esmatarbekaupu ja põhiteenuseid; nõuab ÜRO Julgeolekunõukogu humanitaarküsimusi käsitleva resolutsiooni kiiret vastuvõtmist; kutsub eelkõige Venemaad ja Hiinat kui ÜRO Julgeolekunõukogu alalisi liikmeid üles täitma oma kohustust ja hõlbustama humanitaarküsimusi käsitlevate resolutsioonide vastuvõtmist; nõuab taas tungivalt, et EL ja liikmesriigid täidaksid oma kohustused humanitaarvallas ja suurendaksid abi andmist Süüria pagulastele, ühtlasi kooskõlastaksid tõhusamalt oma tegevust selles valdkonnas; taunib humanitaarabi osutamise püüete järjekindlat nurjamist ning kutsub kõiki konflikti osalisi ja eelkõige Assadi režiimi üles soodustama humanitaarabi ning toetuse andmist kõikide võimalike kanalite kaudu, sealhulgas piiri- ja konfliktiüleselt, ning tagama kõikide meditsiini- ja humanitaartöötajate turvalisuse;

9.  tuletab meelde, et rahvusvahelise õiguse kohaselt tuleb haavatutele ja haigetele osutada arstiabi ja nende seisundile vastavat tähelepanu nii palju ja nii kiiresti, kui vähegi võimalik; rõhutab, et tsiviilisikute tahtlik näljutamine ja rünnakud tervishoiuasutustele on rahvusvahelise õiguse kohaselt keelatud ja neid saab käsitada sõjakuritegudena;

10.  kordab oma palvet, et rahvusvaheline üldsus looks turvaalasid Türgi–Süüria piiril ja võimaluse korral ka Süürias ning seaks sisse humanitaarkoridore;

11.  nõuab, et viivitamata, tingimusteta ja turvaliselt vabastataks kõik poliitvangid, meditsiinitöötajad, humanitaarabi töötajad, ajakirjanikud, usutegelased ja inimõiguste aktivistid, sealhulgas 2011. aasta Sahharovi auhinna laureaat Razan Zeitouneh, ning nõuab koordineeritud ELi jõupingutusi tema vabastamiseks; kutsub kõiki osalisi üles nende julgeolekut tagama; nõuab, et Süüria valitsus võimaldaks dokumenteerivatele rahvusvahelistele organitele, sealhulgas ÜRO Süüria uurimiskomisjonile kohe ja kitsenduseta juurdepääsu kinnipidamiskeskustele;

12.  mõistab hukka rahumeelsete aktivistide ja ajakirjanike hirmutamise ja rünnakud nende vastu; taunib veebitsensuuri ning blogidele ja suhtlusvõrgustikele juurdepääsu piiramist; tuletab meelde, et sõnavabaduse kindlustamine, ajakirjanike kaitse ning vaba ja sõltumatu meedia on demokraatliku poliitilise protsessi põhielemendid; rõhutab ühtlasi, et tähtis on tugevdada Süüria kodanikuühiskonna toimijaid ning aktiivselt ja sisuliselt kaasata naised, noored ja kodanikuühiskonna esindajaid Genfi II konverentsi protsessi ja riigi ülesehitamisesse;

13.  rõhutab, et praeguses kriisis on oluline, et kõik osalised kaitseksid Süüria ühiskonna eriti kaitsetuid rühmi, nagu rahvus- ja usuvähemused, sealhulgas kristlased, ning tagaksid nende osalemise Genfi II konverentsil, et riigis säiliks kultuuride-, rahvuste- ja religioonidevahelise kooseksisteerimise traditsioon tulevast uut Süüriat silmas pidades;

14.  nõuab täisleppimatust eeskätt laste tapmise, röövimise ja värbamise suhtes ning kutsub kõiki konfliktiosalisi üles täielikult täitma ÜRO Julgeolekunõukogu 26. juuli 2005. aasta resolutsiooni 1612(2005) laste ja relvakonfliktide kohta; rõhutab ühtlasi, et oluline on ära hoida seksuaalse ja soolise vägivalla akte ning anda asjakohast abi ohvritele; rõhutab siinkohal soolisele vägivallale varase reageerimise programmide tähtsust; kiidab heaks ÜRO ja tema humanitaarpartnerite algatuse, mis püüab ära hoida kadunud põlvkonna tekkimist ja mille eesmärgiks on ravida Süüria laste hingehaavu ja kaitsta nende tulevikku, ning ergutab ELi seda algatust aktiivselt toetama;

15.  nõuab, et erilist tähelepanu pöörataks Palestiina pagulaste olukorrale Süürias ja eelkõige äärmiselt murettekitavale humanitaarolukorrale Yarmouki pagulaslaagris; kutsub kõiki konfliktiosalisi üles võimaldama ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas ja teistele rahvusvahelistele abiorganisatsioonidele kohese ja tingimusteta juurdepääsu sellele pagulaslaagrile, et leevendada sealse elanikkonna suuri kannatusi;

16.  toetab siinkohal tööd, mida teeb Süüria Araabia Vabariigi küsimustega tegelev sõltumatu rahvusvaheline uurimiskomisjon, mille lõi ÜRO Inimõiguste Nõukogu, ning kordab oma üleskutset ÜRO Julgeolekunõukogule pöörduda Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole taotlusega algatada ametlik uurimine seoses olukorraga Süürias; palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta selles suunas meetmeid;

17.  avaldab vastuvõtvatele kogukondadele ja Süüria naaberriikidele, eelkõige Jordaaniale, Liibanonile, Türgile, Iraagile ja Egiptusele tunnustust selle eest, et nad on suutnud Süüria sõja eest põgenevatele peredele anda varjupaika ja humanitaarabi; kordab, et on sügavalt mures Süüria kriisi humanitaarse, sotsiaalse, majandusliku, poliitilise ja julgeolekualase mõju pärast kogu piirkonnale ning eelkõige Liibanonile ja Jordaaniale; tuletab meelde, et vastuvõtvate riikide toetamiseks, sealhulgas neile humanitaar-, arengu- ja makromajandusliku abi osutamiseks on vaja ühtselt reageerida, ning tuletab meelde oma üleskutse ELile kutsuda kokku Süüria põgenikekriisile pühendatud humanitaarkonverents, kus esmatähtsa küsimusena käsitletaks selles piirkonnas asuvatele vastuvõtjariikidele suunatud meetmeid, et aidata neil vastu võtta üha suurenevat põgenike hulka ja jätkata n-ö avatud uste poliitikat;

18.  rõhutab, et Süüria kriis nõuab ELi ja liikmesriikide järjekindlat ühist lähenemisviisi humanitaarabi andmisel ja muudeski valdkondades, ning toetab asepresidenti ja kõrget esindajat Catherine Ashtoni ja volinik Kristalina Georgievat nende pingutustes tagada selles valdkonnas parem kooskõlastus;

19.  väljendab rahulolu Kuveidis lubatud 2,4 miljardi USA dollari üle ning kutsub abiandjaid üles lubadusi täitma ja lubatud vahendeid kiiresti eraldama; tunnustab ELi ja selle liikmesriikide võetud kohustusi, kuna EL on antud ja lubatud rahalise abi arvestuses suurim abiandja; märgib, et vaja on siiski olulisi lisapingutusi humanitaarvajaduste rahuldamiseks Süürias, ning nõuab seepärast rahvusvahelistelt osalejatelt täiendavat rahalist toetust;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, ÜRO ja Araabia Liiga erisaadikule Süürias, Iraagi parlamendile ja valitsusele, Jordaania parlamendile ja valitsusele, Liibanoni parlamendile ja valitsusele, Türgi parlamendile ja valitsusele, Egiptuse parlamendile ja valitsusele, Venemaa parlamendile ja valitsusele, Hiina parlamendile ja valitsusele ning Süüria konflikti kõikidele osalistele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika