Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2531(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0141/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/02/2014 - 9.6

Antagna texter :

P7_TA(2014)0099

Antagna texter
PDF 138kWORD 28k
Torsdagen den 6 februari 2014 - Strasbourg
Situationen i Syrien
P7_TA(2014)0099RC-B7-0141/2014

Europaparlamentets resolution av den 6 februari 2014 om situationen i Syrien (2014/2531(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Syrien, särskilt av den 20 januari 2014; med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om Syrien,

–  med beaktande av uttalandena om Syrien från Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, särskilt hennes uttalanden vid Genève II‑konferensen om Syrien den 22 januari 2014, och hennes uttalande rörande beslutet i generalförsamlingen för Syriska koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor om att delta i Genève II-konferensen den 18 januari 2014,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2118 av den 27 september 2013 om förstöring av Syriens kemiska vapen, och med beaktande av slutrapporten från FN:s utredare av det påstådda användandet av kemiska vapen i Arabrepubliken Syrien, som publicerades den 12 december 2013,

–  med beaktande av uttalandena om Syrien från Kristalina Georgieva, kommissionsledamot för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering,

–  med beaktande av FN:s människorättsråds resolution av den 24 september 2013 om de fortsatta och allvarliga försämringarna av situationen för de mänskliga rättigheterna och det humanitära läget i Arabrepubliken Syrien,

–  med beaktande av rapporten av den 11 september 2013 från FN:s oberoende internationella undersökningskommission för Arabrepubliken Syrien,

–  med beaktande av slutkommunikén från aktionsgruppen för Syrien (den så kallade Genèvekommunikén) av den 30 juni 2012; med beaktande av Genève II-mötet som inleddes den 22 januari 2014 och FN:s generalsekreterares inlednings- och avslutningsanföranden,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Syriens internationella åtaganden, inklusive den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, konventionen om barnets rättigheter och det fakultativa protokollet om barn i väpnade konflikter samt konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord,

–  med beaktande av 1949 års Genèvekonventioner och deras tilläggsprotokoll,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Våldet i Syrien fortsätter att trappas upp och dödssiffrorna stiger. Enligt uppgifter från FN har över 130 000 människor, de flesta civila, dödats sedan de våldsamma attackerna mot fredliga demonstranter i Syrien inleddes i mars 2011. Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) är uppskattningsvis 9 miljoner människor i behov av humanitär hjälp i Syrien, däribland över 6,5 miljoner internflyktingar, och över 2,3 miljoner syriska flyktingar befinner sig i huvudsakligen Turkiet, Jordanien, Libanon, Egypten och Irak.

B.  Den dramatiska situationen i fråga om mänskliga rättigheter och på det humanitära och säkerhetsmässiga planet fortsätter att förvärras. Assadregimen och regimtrogna grupper som för en hård linje fortsätter att i stor omfattning kränka de mänskliga rättigheterna, bland annat genom massakrer och olagliga avrättningar, godtyckliga gripanden och olagliga frihetsberövanden, gisslantagningar, tvångsförsvinnanden, fångavrättningar, systematisk tortyr och övergrepp, sexuellt våld och kränkningar av barns rättigheter. Den syriska regimen har förstört hela kvarter för att kollektivt straffa civila. Storskalig ödeläggelse av tätortsområden har drivit civilbefolkningen till desperation och omfattande flykt.

C.  Det finns bevis för att summariska utomrättsliga avrättningar och andra former av kränkningar av mänskliga rättigheterna har utförts av styrkor som bekämpar Assadregimen. Upp till 2 000 olika grupper kämpar mot Assadregimen, däribland många grupper av organiserade kriminella. Närvaron och infiltreringen från militära grupper med kopplingar till al-Qaida, såsom ISIS och Jabhat al-Nusra, där även många kombattanter från andra länder eller från EU med en radikal islamistisk dagordning ingår, fortsätter att öka. Radikaliseringen utgör en stor fara i regionen.

D.  Den tilltagande inblandningen från utländska aktörer, deras militära förråd och politiska stöd samt den ihållande splittringen inom det internationella samfundet, inklusive FN:s säkerhetsråd, håller på att omvandla konflikten till ett ”ombudskrig”.

E.  En avhoppad fotograf från den syriska militärpolisen lämnade över 55 000 digitala bilder av cirka 11 000 offer till den syriska nationella rörelsen, vilka visar på att regimen i bred utsträckning och systematiskt har brutit mot internationell humanitär rätt. En grupp med högt uppsatta internationella rättsexperter undersökte bilderna och kom fram till att utifrån det material som har granskats finns det tydliga bevis, som skulle hålla i domstol, för att den syriska regeringen systematiskt har torterat och dödat fångar, och dessa bevis stöder tecknen på brott mot mänskligheten och krigsbrott.

F.  Den våldsamma krisen i Syrien har lett till en humanitär katastrof som saknar motstycke i modern historia och på vilken det inte verkar finnas något slut i sikte. Mer än hälften av de som drabbats är barn som lider av svält, undernäring och sjukdomar. Bristen på mat, vatten, grundläggande sjukvård, hygien, bostäder och utbildning är kritiska inslag i denna humanitära katastrof. Det humanitära biståndet har svårt att nå fram på grund av bristen på säkerhet, förvägrat tillträde från de syriska myndigheterna och infrastrukturella hinder.

G.  Av de konfliktdrabbade befolkningsgrupperna är de 560 000 palestinska flyktingarna i Syrien särskilt sårbara. 250 000 syrier är instängda i belägrade eller svårtillgängliga områden, däribland 18 000 palestinska flyktingar som lever i Yarmuklägret utanför Damaskus under mycket svåra förhållanden och enligt rapporter har 57 människor där dött av svält. Förhandlingarna om flyktinglägret Yarmuk i Damaskus ledde till att visst bistånd nådde fram till dem som bor i flyktinglägret, men ännu mer behövs.

H.  Det fortsatta våldet har haft en dramatisk destabiliseringseffekt på grannländerna, framför allt på grund av den massiva flyktingströmmen. Dessa länder brottas själva med oerhörda inrikespolitiska utmaningar, och Libanon och Jordanien är särskilt sårbara. Om våldet skulle trappas upp i Libanon, skulle detta inte bara kunna leda till en humanitär kris, utan också en risk för regionalt sammanbrott.

I.  FN:s generalsekreterare öppnade Genève II‑konferensen om Syrien den 22 januari 2014. Syftet med konferensen är att hitta en politisk lösning på konflikten genom en övergripande överenskommelse mellan den syriska regeringen och oppositionen för ett fullständigt genomförande av Genèvekommunikén, där man efterlyser inrättandet av en övergångsregering, vilket ska leda till att val kan hållas. För att en varaktig politisk lösning ska kunna nås är det väsentligt att alla relevanta aktörer deltar i fredsprocessen. Den 18 januari 2014 beslutade generalförsamlingen för Syriska koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor att acceptera inbjudan och ansluta sig till processen, men ett flertal rebellgrupper var inte representerade. Iran fick först en inbjudan att delta i konferensen, som hålls i Schweiz, men denna återkallades senare. Förhandlingarna avbröts den 31 januari 2014 och nästa samtalsrunda är planerad till den 10 februari 2014. Striderna pågår under Genève II-samtalen.

J.  Den 15 januari 2014 hölls den andra internationella givarkonferensen för Syrien i Kuwait, där åtaganden om 2,4 miljarder US-dollar i stöd gjordes, men detta belopp är alltjämt otillräckligt med tanke på det enorma humanitära behovet, vilket enligt beräkningar från olika FN-organ kräver 6,5 miljarder US-dollar. EU:s finansiering av det humanitära biståndet till Syrien och dess grannländer uppgår nu till 1,1 miljarder euro.

K.  Ett stort antal fredliga aktivister från det civila samhället, människorättsförsvarare, intellektuella, religiösa ledare – däribland de två kidnappade biskoparna Ioann Ibrahim och Bulos Jazigi –, journalister och sjukvårdspersonal har trakasserats, arresterats, torterats eller förts bort av den syriska regimen och allt oftare också av ett flertal rebellgrupper. Mottagaren av 2011 års Sacharovpris, Razan Zeitouneh, kidnappades tillsammans med sin man och andra människorättsförsvarare i Damaskus i december 2013, och man vet fortfarande inte vad som har hänt dem.

L.  Undersökningen om användning av kemiska vapen i Arabrepubliken Syrien kom den 12 december 2013 fram till att kemiska vapen hade använts mot soldater och/eller civila, även barn, under 2013. Den 27 september 2013 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 2118 (2013), där man bland annat ställde sig bakom kravet på att Syriens program för kemiska vapen ska ha förstörts senast den 30 juni 2014. Endast 5 procent av de totala vapenlagren har förts ut ur landet för att förstöras. Den överväldigande majoriteten av dödsfallen och skadorna har dock orsakats av konventionella vapen. De senaste månaderna har Assadregimen i stor utsträckning använt bombtunnor, vilket har krävt mängder av offer.

M.  Ansökningarna om asyl till EU från syrier har fortsatt att öka under det senaste året och den syriska flyktingkrisen sätter för första gången det nyligen reviderade gemensamma europeiska asylsystemet på prov.

N.  I sin resolution av den 9 oktober 2013 uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna att lösa akuta behov genom att erbjuda säkra inresor i EU i syfte att tillfälligt ta emot syrier och genom vidarebosättning jämte gällande nationella kvoter, och att bevilja inresetillstånd av humanitära skäl.

1.  Europaparlamentet fördömer med kraft de utbredda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt som begås av Assadregimen, däribland alla fall av våldshandlingar, systematiskt tortyr och fångavrättningar. Parlamentet fördömer alla de människorättsbrott och kränkningar av humanitär rätt som begås av de väpnade grupper som bekämpar regimen. Parlamentet fördömer med kraft alla kränkningar och övergrepp som begås mot barn och kvinnor, särskilt sexuella övergrepp och våld, inklusive det våld som begås i jihads (Jihad al-Nikah) namn. Parlamentet fördömer med kraft det ökande antalet terroristattacker med mängder av offer och stor förstörelse till följd, som utförs av extremistorganisationer och individer med kopplingar till al-Qaida. Parlamentet kräver ett stopp för alla fientligheter i Syrien. Parlamentet betonar att de som bär ansvaret för de utbredda, systematiska och grova människorättskränkningarna i Syrien måste hållas ansvariga och ställas inför rätta. Parlamentet ställer sig bakom EU:s uppmaning till alla utländska kombattanter i Syrien, inbegripet Hizbollah, att omedelbart dra sig tillbaka och upphöra med all extern finansiering och externt stöd.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga, lovordar det syriska folkets mod och upprepar sin solidaritet med det syriska folkets kamp för frihet, värdighet och demokrati.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att allt fler extrema islamistgrupper och enskilda utländska kombattanter deltar i konflikten i Syrien, över att det religiösa och etniskt motiverade våldet i landet tilltar samt över att oppositionen splittras allt mer och de inre klyftorna ökar. Parlamentet fortsätter att uppmuntra Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor att skapa en mer enad, inkluderande och organiserad oppositionsfront såväl internt som externt.

4.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att en politisk lösning bör trygga Syriens sammanhållning, territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

5.  Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till Genève II‑konferensen om Syrien, som bör vara ett första steg i en process som kommer att leda till en politisk och demokratisk lösning av konflikten samt understryker den grundläggande betydelsen av att hålla Genève II-processen igång. Parlamentet gläder sig åt de insatser som FN:s särskilda sändebud, Lakhdar Brahimi, gjort för att möjliggöra denna första, direkta interaktion mellan de stridande parterna. Parlamentet är övertygat om att en varaktig lösning på den rådande krisen i Syrien endast kan uppnås genom en syriskledd, inkluderande politisk process med uppbackning från det internationella samfundet. Parlamentet understryker behovet av en genuin politisk övergång i landet, där hänsyn tas till folkets strävan efter frihet och demokrati. Parlamentet uppmanar på nytt president Assad att avgå.

6.  Europaparlamentet framhåller vikten av förtroendebyggande åtgärder i detta sammanhang. Förhandlingsdelegationerna uppmanas därför att enas om och införa lokala vapenstillestånd, lyfta belägringarna i vissa stadsområden, däribland Homs, frige eller utbyta fångar samt göra det lättare att nå fram med det humanitära stödet till behövande civila som ett steg på vägen mot verkliga förhandlingar på grundval av Genèvekommunikén. Parlamentet konstaterar att man inte har kunnat se något större genombrott och inte heller några större förändringar av parternas positioner under de första samtalen. Parlamentet noterar även betydelsen av att alla viktiga berörda internationella aktörer deltar i Genève II-processen. Parlamentet anser att ett långsiktigt närmade mellan väst och Iran kan bidra till att skapa ett regionalt sammanhang som främjar försoningsprocessen i Syrien.

7.  Europaparlamentet välkomnar framstegen och det internationella samarbetet rörande förstörelsen av Syriens kemiska vapen samt begär att beslutet i Organisationen för förbud mot kemiska vapens verkställande råd av den 27 september 2013 genomförs fullt ut. Parlamentet oroas över rapporter om att i slutet av januari 2014 hade endast 5 procents av Syriens lager av kemiska vapen förts ut ur landet för att förstöras, samt uppmanar med kraft de syriska myndigheterna att följa tidsplanen i FN:s säkerhetsråds resolution 2118 (2013). Parlamentet vill att särskild uppmärksamhet ägnas åt miljösäkerheten i förstörelseprocessen och hanteringen av det kvarvarande avfallet. En överväldigande majoritet av dödsfallen och skadorna i den våldsamma krisen i Syrien har dock orsakats av konventionella vapen.

8.  Europaparlamentet betonar att med tanke på den exempellösa omfattningen av krisen måste EU och det internationella samfundet som helhet ha som mål att minska lidandet för de miljoner syrier som saknar grundläggande varor och tjänster. Parlamentet efterlyser en snabb humanitär resolution från FN:s säkerhetsråd om detta. Parlamentet uppmanar särskilt Ryssland och Kina, i egenskap av ständiga medlemmar i FN:s säkerhetsråd, att ta sitt ansvar och göra det möjligt att anta en humanitär resolution. EU och dess medlemsstater måste leva upp till sitt humanitära ansvar och öka stödet till syriska flyktingar samt på ett effektivare sätt samordna insatserna på detta område. Parlamentet fördömer de ständiga försöken att förhindra humanitära biståndsleveranser och uppmanar alla parter som är inblandade i konflikten, särskilt Assadregimen, att underlätta tillhandahållandet av humanitärt bistånd och stöd genom alla möjliga kanaler, inbegripet över gränser och konfliktlinjer, och att garantera säkerheten för all medicinsk personal och alla biståndsarbetare.

9.  Europaparlamentet påminner om att enligt internationell humanitär rätt måste sårade och sjuka motta, så långt det är praktiskt möjligt och med minsta möjliga dröjsmål, den medicinska vård och omsorg som deras tillstånd kräver. Parlamentet framhåller att avsiktlig utsvältning av civila och attacker mot sjukvårdsinrättningar är förbjudet enligt internationell rätt och kommer att betraktas som krigsbrott.

10.  Europaparlamentet efterlyser på nytt upprättandet av skyddszoner längs den turkisk-syriska gränsen, och eventuellt även inne i Syrien, samt upprättandet av humanitära korridorer från det internationella samfundets sida.

11.  Europaparlamentet kräver att alla politiska fångar, all sjukvårdspersonal och alla humanitära hjälparbetare, journalister, religiösa ledare samt människorättsaktivister, däribland 2011 års Sakharovpristagare Razan Zeitouneh, omedelbart ska friges och efterlyser en samordnad EU‑insats för att säkra hennes frisläppande. Parlamentet uppmanar samtliga parter att sörja för deras säkerhet. Parlamentet uppmanar med kraft den syriska regeringen att omedelbart bevilja internationella dokumenteringsorgan, inklusive FN:s undersökningskommission för Syrien, obehindrat tillträde till alla dess förvarsanläggningar.

12.  Europaparlamentet fördömer trakasserierna och attackerna mot fredliga aktivister och journalister. Parlamentet beklagar censuren av internet och den begränsade åtkomsten till bloggar och sociala nätverk. Parlamentet påminner om att tryggandet av yttrandefriheten, skyddet av journalister och fria och oberoende medier är grundstenar i den demokratiska politiska processen. Parlamentet betonar även betydelsen av att stärka civilsamhällets aktörer i Syrien och av att skapa ett aktivt och betydelsefullt deltagande för kvinnor, unga och civilsamhällets representanter i Genève II-processen och återuppbyggnaden av landet.

13.  Europaparlamentet understryker vikten av att alla aktörer ger skydd åt särskilt utsatta grupper i det syriska samhället, såsom etniska och religiösa minoriteter, inklusive kristna, under den pågående krisen, och av att dessa deltar i Genève II-processen, i syfte att bevara den tradition av interkulturell, multietnisk och multireligiös samlevnad som finns i landet för framtiden i ett nytt Syrien.

14.  Europaparlamentet kräver nolltolerans för mord, bortförande och värvning av framför allt barn, samt kräver att alla parter i konflikten fullt ut ska följa FN:s säkerhetsråds resolution 1612 (2005) av den 26 juli 2005 om barn i väpnade konflikter. Parlamentet understryker även betydelsen av att förhindra sexuellt och könsbaserat våld och av att ge offren ett tillräckligt stöd. I detta sammanhang är programmen för tidiga insatser vid könsbaserat våld mycket viktiga. Parlamentet välkomnar även FN:s och dess humanitära parters initiativ ”No Lost Generation” som syftar till att läka såren hos de syriska barnen och värna om deras framtid, samt uppmanar EU att aktivt stödja detta initiativ.

15.  Europaparlamentet vill se att man särskilt fokuserar på situationen för de palestinska flyktingarna i Syrien, och då i synnerhet den akuta humanitära situationen i flyktinglägret Yarmuk. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten att ge FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA, och andra internationella hjälporganisationer omedelbart och villkorslöst tillträde till detta flyktingläger i syfte att mildra det extrema lidande som befolkningen utsetts för.

16.  Europaparlamentet fortsätter att ge sitt stöd till den oberoende internationella undersökningskommission om Syrien som upprättades av FN:s råd för mänskliga rättigheter samt upprepar sin begäran att FN:s säkerhetsråd ska hänskjuta situationen i Syrien till Internationella brottsmålsdomstolen för en formell utredning. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att vidta åtgärder i denna riktning.

17.  Europaparlamentet vill hylla mottagarsamhällena och Syriens grannländer, framför allt Jordanien, Libanon, Turkiet, Irak och Egypten för den rådighet de visat med att tillhandahålla bostäder och humanitärt bistånd till de familjer som flyr från den väpnade konflikten i Syrien. Parlamentet upprepar sin djupa oro över de humanitära, sociala, ekonomiska, politiska och säkerhetsmässiga konsekvenserna av krisen i Syrien för regionen som helhet, i synnerhet för Libanon och Jordanien. Parlamentet påminner om att det behövs en samlad insats för att ge stöd till mottagarländerna, inklusive humanitär hjälp, utvecklingsbistånd och makroekonomiskt stöd upprepar sin begäran till EU att sammankalla en humanitär konferens om den syriska flyktingkrisen, och att där prioritera åtgärder till förmån för mottagarländerna i regionen i syfte att stödja dem i deras arbete med att ta emot allt större flyktinggrupper och bibehålla sin generösa flyktingpolitik.

18.  Europaparlamentet betonar att krisen i Syrien kräver ett enhetligt tillvägagångssätt från EU:s och dess medlemsstaters sida när det gäller tillhandahållandet av humanitärt bistånd och den vidare utvecklingen. Parlamentet fortsätter att stödja vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton och kommissionsledamot Kristalina Georgieva i deras försök att förbättra samordningen på detta område.

19.  Europaparlamentet välkomnar åtagandena om 2,4 miljarder US-dollar i stöd som gjordes i Kuwait och uppmanar bidragsgivarna att infria sina löften och snabbt verkställa sina åtaganden. Parlamentet välkomnar EU:s och medlemsstaternas åtaganden; de är de största bidragsgivarna i fråga om finansiellt bistånd och framtida åtaganden. Parlamentet noterar dock att det krävs betydande ytterligare ansträngningar för att möta de humanitära behoven i Syrien och uppmanar därför de internationella aktörerna att utöka sitt ekonomiska stöd.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, Förenta nationernas generalsekreterare, FN:s och Arabförbundets gemensamma särskilda sändebud till Syrien, Iraks parlament och regering, Jordaniens parlament och regering, Libanons parlament och regering, Turkiets parlament och regering, Egyptens parlament och regering, Rysslands parlament och regering, Kinas parlament och regering samt alla parter i konflikten i Syrien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy