Index 
Elfogadott szövegek
2014. január 14., Kedd - Strasbourg
Lara Comi képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
 Intelligens szakosodás: hálózatépítési kiválóság a jó kohéziós politikáért
 A szavazásra és a jelentések tartalmára vonatkozó szabályok az egyetértési eljárásban
 Az új könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátása ***I
 Fogyasztóvédelmi program a 2014–2020 közötti időszakra ***I
 A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra vonatkozó közösségi vámkontingensek ***I
 Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala ***I
 Az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzői ***I
 A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológia
 Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra
 Az élelmiszerválság, az élelmiszerláncban elkövetett csalások és az élelmiszerlánc felügyelete
 Hathatós munkaügyi ellenőrzések: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia
 A munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből
 Szociális védelem mindenki számára, beleértve az önálló vállalkozói tevékenységet folytatókat is
 Az új kohéziós politika programozási időszaka
 A környezetben található műanyaghulladékok
 Regionális márkaépítés

Lara Comi képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
PDF 202kWORD 43k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i határozata Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2013/2190(IMM))
P7_TA(2014)0001A7-0469/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Lara Comi 2013. július 30-án benyújtott és a 2013. szeptember 9-i plenáris ülésen bejelentett, a ferrarai bíróság előtt folyamatban lévő büntetőeljárással kapcsolatban saját mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmére,

–  miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2013. november 5-én meghallgatta Lara Comit,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 15-i és 21-i, 2010. március 19-i, valamint 2011. szeptember 6-i ítéleteire(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0469/2013),

A.  mivel Lara Comi európai parlamenti képviselő egy televíziós közvetítés politikai vitájában elhangzott szavaival kapcsolatban az olasz büntető törvénykönyv 595. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint az 1990. augusztus 6-i, 223. számú törvény 30. cikke alapján súlyos rágalmazás bűncselekménye miatt benyújtott kereset kapcsán a ferrarai köztársasági ügyészség előtt folyó eljárással összefüggésben kérte mentelmi jogának fenntartását;

B.  mivel Lara Comi – mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmében – kifejezetten hivatkozott arra, hogy az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. cikke szerint a feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá;

C.  mivel eljárási szabályzatának 6. cikke értelmében hatáskörének gyakorlása során a kiváltságok és mentességek tekintetében a Parlament elsődlegesen arra törekszik, hogy demokratikus jogalkotó gyűlésként megőrizze integritását és biztosítsa a képviselők függetlenségét feladataik teljesítése során;

D.  mivel a Parlament széles körű mérlegelési jogkörrel rendelkezik a valamely tagja által benyújtott, mentelmi jog fenntartására irányuló kérelemmel kapcsolatos határozat meghozatala tekintetében(2);

E.  mivel a Bíróság elismerte, hogy a képviselők által az Európai Parlamenten kívül tett bármilyen nyilatkozat a jegyzőkönyv 8. cikke értelmében a képviselői feladatok ellátása során kifejtett véleménynek minősül, és az ilyen vélemény nem a nyilatkozat helyétől, hanem a nyilatkozat jellegétől és tartalmától függ(3);

F.  mivel Lara Comit – összhangban azzal a nemzeti rendelkezéssel, amelynek célja a politikai pártok kiegyensúlyozott jelenlétének biztosítása a választási kampány idején rendezett televíziós vitákban, mint ebben az ügyben is – a szóban forgó televízióadásba az Európai Parlament tagjaként és nem pedig egy – egyébként már egy másik vendég által képviselt – nemzeti párt tagjaként hívták meg;

G.  felismerve, hogy a modern demokráciákban a politikai vita nem csupán a Parlamentben zajlik, hanem kommunikációs eszközök révén is, amelyek közé a nyomtatott és az online sajtóban tett nyilatkozatok is tartoznak;

H.  mivel a szóban forgó televízióadásban Lara Comi európai parlamenti képviselőként vett részt, hogy olyan politikai kérdésekről – többek között a közbeszerzési szerződésekről és a szervezett bűnözésről – folytasson eszmecserét, amelyekkel az uniós közegben mindig is foglalkozott;

I.  mivel Lara Comi másnap bocsánatot kért a felperestől, és e bocsánatkérést később egy másik országos televízióadásban is megismételte;

1.  úgy határoz, hogy fenntartja Lara Comi kiváltságait és mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését az Olasz Köztársaság illetékes hatóságainak és Lara Cominak.

(1) C-101/63. sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 195. o.), C-149/85. sz. Wybot kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986., 2391. o.), T-345/05. sz. Mote kontra Parlament ügy (EBHT 2008., II-2849. o.), a C-200/07. és C-201/07. sz. Marra kontra De Gegorio és Clemente egyesített ügyek (EBHT 2008., I-7929. o.), T-42/06. sz. Gollnisch kontra Parlament ügy (EBHT 2010., II-1135. o.) és C-163/10. sz. Patriciello ügy (EBHT 2011., I-7565. o.).
(2) T-42/06. sz. Gollnisch kontra Parlament ügy, 101. pont.
(3) Patriciello, hivatkozott ítélet, 30. pont.


Intelligens szakosodás: hálózatépítési kiválóság a jó kohéziós politikáért
PDF 225kWORD 84k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása Intelligens szakosodás: hálózatépítési kiválóság egy jó kohéziós politika számára (2013/2094(INI))
P7_TA(2014)0002A7-0462/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak XVII., XVIII. és XIX. címére,

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló, 2006. október 6-i 2006/702/EK tanácsi határozatra(2),

–  tekintettel a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai stratégiáról szóló 2011. július 5-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az ERFA és a többi strukturális alap hatékonyságának növelését szolgáló jelenlegi és jövőbeli szinergiákról szóló 2011. június 23-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel 2010. október 7-i állásfoglalására az Európai Unió 2013 utáni kohéziós és regionális politikájáról(5),

–  tekintettel a kohéziós politikának a lisszaboni és az EU 2020-célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról szóló, 2010. május 20-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletben szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram egymást erősítő hatásainak a városokban és régiókban, valamint a tagállamokban és az Unióban való megvalósulásáról szóló, 2010. május 20-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2011. október 6-i bizottsági javaslatra (COM(2011)0615),

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2011. október 6-i bizottsági javaslatra (COM(2011)0614),

–  tekintettel a Bizottság „Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: „Innovatív Unió” című 2010. október 6-i közleményére (COM(2010)0546),

–  tekintettel a Bizottság 2010. november 9-i közleményére, melynek címe: „A gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik jelentéssel kapcsolatos következtetések: a kohéziós politika jövője” (COM(2010)0642),

–  tekintettel „Az Európa 2020 keretei közötti intelligens növekedéshez hozzájáruló regionális politika” című, 2010. október 6-i bizottsági közleményre (COM(2010)0553),

–  tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

–  tekintettel az intelligens szakosodásra vonatkozó kutatási és innovációs stratégiáról (RIS 3) szóló, 2012. márciusi bizottsági iránymutatásra,

–  tekintettel „A régiók innováció által előmozdított növekedéséről: az intelligens szakosodás szerepe” című, 2012. decemberi OECD-jelentésre,

–  tekintettel a Belső Politikák Főigazgatósága által megrendelt „A kohéziós politika előzetes feltételrendszere” című, 2012. decemberi tanulmányára,

–  tekintettel a „2012. évi helyzetértékelés az »Innovatív Unió« megvalósításáról – A változás felgyorsítása” című, 2013. március 21-i bizottsági közleményre (COM(2013)0149),

–  tekintettel „Az innovációs output mérése Európában: egy új mutató felé” című, 2013. szeptember 13-i bizottsági közleményre (COM(2013)0624),

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0462/2013),

A.  mivel az EU-nak különösen a jelenlegi gazdasági, pénzügyi és szociális válság idején fokoznia kell az Innovatív Unió kiteljesítésére és a fenntartható gazdasági növekedés megteremtésére irányuló erőfeszítéseit, és mivel az ehhez rendelkezésre álló források sok tagállam és régió, továbbá az egész EU feszített költségvetési helyzete miatt korlátozottak, és azokat különösen hatékonyan kell felhasználni;

B.  mivel az „intelligens szakosodási stratégia” fogalmának meghatározása a következő: olyan nemzeti és regionális innovációs stratégiák, amelyek prioritásokat határoznak meg annak érdekében, hogy versenyelőnyt építsenek ki a saját kutatási és innovációs erősségek fejlesztésén és ezen erősségek üzleti szükségletekkel való összehangolásán keresztül a felmerülő lehetőségek és piaci fejlemények koherens módon történő kezelése érdekében, elkerülve mindeközben a párhuzamos munkát és az erőfeszítések szétforgácsolását; ezek a stratégiák ölthetik nemzeti vagy regionális K+I stratégiai szakpolitikai keret formáját, illetve beépíthetők abba(8);

C.  mivel a kutatás, a fejlesztés és az innováció (K+F+I) támogatása a kohéziós politika egyik célkitűzése, amely a 20142020 közötti időszakra szóló Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretében kötelező tematikus koncentráció tárgyát képezi;

D.  mivel a régiókat a 2014–2020-as programozási időszak tekintetében kötelezik először arra, hogy K+I stratégiát készítsenek, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a regionális innovációs képesség erősítéséhez és a K+F+I területén a kiadások határozottabb összehangolásához(9) ;

E.  mivel a régióknak ennek kapcsán csak meghatározott, kis számú prioritásra kell összpontosítaniuk, amelyeknek összhangban kell lenniük saját egyéni erősségeikkel és gyenge pontjaikkal, és innovációs motorként fenntartható módon támogatniuk kell és meg kell újítaniuk a regionális gazdaságot;

F.  mivel a régióknak az intelligens szakosodás e stratégiáját (S3) kritikus önelemzés révén, a civil társadalommal és gazdasági szereplőkkel – például a kutatóközpontokkal, az egyetemekkel, a főiskolákkal és vállalkozásokkal – szoros együttműködésben kell kidolgozniuk(10);

G.  mivel a stratégia célja, hogy a K+F+I területén valamennyi eszköz és beruházás tekintetében a lehető legmagasabb fokú szinergiahatást érje el, valamint hogy különösen megerősítse a Horizont 2020 és a strukturális alapok közötti szinergiákat, éppen a régiók közötti innovációs szakadék megszüntetése érdekében;

H.  mivel a régióknak a K+F+I céljára rendelkezésre álló minden regionális, nemzeti és uniós forrás vonatkozásában beruházási tervet is ki kell dolgozniuk, amelyben azt is ki kell fejteniük, hogy miként ösztönzik a magánszektor beruházásait és azokat hogyan kell felhasználni a K+F+I területén kitűzött uniós prioritásoknak a következő években történő végrehajtása érdekében;

I.  mivel egy ilyen stratégia összefoglalásának, de legalább egy megfelelő végrehajtási tervnek szerepelnie kell a partnerségi megállapodásban és az operatív programokban;

J.  mivel ezen előzetes feltételrendszer teljesítésének elmulasztása esetén a Bizottság felfüggesztheti a K+F+I erősítésének tematikus célkitűzésére előirányzott ERFA-pénzeszközök időközi kifizetéseit;

K.  mivel a regionális politika többszintű irányítására való tekintettel az előzetes feltételrendszer teljesítése módjainak meghatározásában kiterjedt mozgásteret kell biztosítani a régiók számára;

L.  mivel a régióknak nemcsak a régión belüli összetartást, hanem az egymással való együttműködést is erősíteniük kell, hogy világszintű összehasonlításban versenyképesebbé váljanak;

Általános megjegyzések

1.  elismeri, hogy az intelligens szakosodás stratégiája esetében egy dinamikus és hosszú távú folyamatról van szó, amelynek szereplői folyamatosan tanulnak, és ennek a folyamatnak a következő programozási időszak során és azon túl is folytatódnia kell;

2.  úgy véli, hogy ezen előzetes feltételrendszer teljesítésétől függetlenül – az összehangolt megközelítés és a régiók innovációs potenciáljának intenzív vizsgálata okán – egy ilyen jellegű stratégia kialakítása közép- és hosszú távon is jelentős előnyöket nyújt egy adott régió K+F+I területén folytatott tevékenységének hatékonysága szempontjából;

3.  felszólítja az egyes régiókat, hogy ne csak törvényi kötelezettséget, hanem az e stratégia által kínált lehetőségeket is vegyék észre; felszólít ezért minden régiót és tagállamot, hogy amennyiben még nem történt meg, intenzíven mozdítsák elő az intelligens szakosodásra vonatkozó saját stratégiájuk kidolgozását, és ne engedjék, hogy e stratégia hiánya miatt a vonatkozó operatív programok uniós finanszírozása esetleg késedelmet szenvedjen;

4.  elismeri, hogy információra van szükség a régiókban, ezért rámutat a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság, a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság és más főigazgatóságok, valamint a sevillai platform által nyújtott tanácsadás és támogatás jelentőségére(11), és felszólítja az előbb felsorolt szereplőket, hogy még inkább fokozzák tevékenységeiket; felszólítja a régiókat, hogy használják nagyobb mértékben a platformot; ösztönzi a széles körű helyi kampányok kialakítását az intelligens szakosodási stratégiák terjesztése érdekében, amelyek lehetővé teszi a gazdasági szereplők és a civil társadalom részvételét;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy értelmezhető mutatók alkalmazásával segítse a régiókat a tervezett ellenőrzési rendszer hatékony kialakításában, ennek során pedig különösen olyan adatokat szolgáltasson, amelyek uniós és nemzetközi szintű összehasonlítást tesznek lehetővé;

A „helyes” prioritások

6.  hangsúlyozza, hogy a régiók fejlettségi szintjüket tekintve jelentősen különböznek, erősségeik és gyenge pontjaik pedig nagyon eltérőek; felszólítja ezért a régiókat, hogy a regionális alapú jellegzetességekre, potenciálra és versenyelőnyökre való összpontosítás révén válasszák ki saját megfelelő fellépéseiket ahelyett, hogy más régiók sikeres stratégiáit másolnák;

7.  hangsúlyozza, hogy az új piacok meghódítása érdekében a régióknak törekedniük kell arra, hogy élen járjanak az új technológiák feltalálásában, ugyanakkor a kapcsolódó tevékenységekben már meglévő tudásra, készségekre és képességekre is építhetnek – és ezáltal változatosabbá tehetik azokat – amennyiben azok körében a legnagyobb a tudásátadás („related diversity”);

8.  hangsúlyozza, hogy a regionális gazdasági erő fokozása szempontjából nem szabad kizárólag a versenyelőny egyéni területeire összpontosítani, hanem egy olyan értékteremtési lánc kialakítása is fontos, amely az alapkutatástól kezdve az alkalmazásközpontú kutatáson és a technológiaátadáson át konkrétan hasznosítható gazdasági termékekhez és vállalatok alapításához vezet, összekötve a fejlesztés és a gyártás valamennyi szakaszát;

9.  ösztönzi a régiókat, hogy olyan ágazatokon és technológiai területeken átívelő tevékenységekbe fektessenek be, amelyek a regionális gazdaság egészében képesek horizontális hatást kifejteni („cross-cutting links”), hogy ehhez a lehető legtöbb vállalkozás hozzájárulhasson és egyúttal profitálhasson a nagyobb növekedés és a több munkahely létrehozásából; ösztönzi e tekintetben, hogy a régiók a kkv-k valamennyi típusának – vagyis a mikro-, kis- és középvállalkozások (12) – potenciálját használják ki és ösztönözzék, mivel ezek a regionális innováció motorjai és ezért alapvető jelentőséggel bírnak az egyes régiók gazdaságán belül;

10.  úgy véli, hogy a régióknak prioritásaik kiválasztása során az innovációs rendszereik nagyobb fokú versenyképességre és értékteremtésre tekintettel történő erősítése mellett olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek kezelik a strukturális és társadalmi kihívásokat – például a munkanélküliséget, a szegénységet, az energiabiztonságot és a demográfiai változást – a társadalomban;

11.  felszólítja a régiókat, hogy ne csak a technológiai irányú innovációra összpontosítsanak, hanem az innováció lehető legtágabban értelmezett fogalmára alapozzák a stratégiáikat; reméli, hogy ennek során nem csupán a „high-tech” innovációt, hanem a „low-tech” vagy akár a „non-tech” innovációt is figyelembe veszik, így például a folyamatoptimalizálást vagy a szervezeti átalakulásokat; ezzel összefüggésben kifejezetten utal a szociális és a környezetvédelmi innovációra; hangsúlyozza, hogy az innovációs stratégiák céljául az innovatív gyakorlatok ösztönzését kell kitűzni;

12.  tudatában van annak, hogy a prioritások meghatározása a régiók által végzett kockázatos folyamat; úgy véli ezért, hogy egy felülvizsgálati rendszer bevezetése lehetővé tenné a régiók számára, hogy átgondolják stratégiáikat; úgy véli, hogy már az értelmezhető, eredményközpontú mutatók kiválasztása, valamint az érintett szereplők közötti együttműködés minősége is döntően befolyásolja az intelligens szakosodási stratégiák sikerét, és a prioritások meghatározása során jelentősen csökkenti a hibák kockázatát;

A szereplők szorosabb bevonása a régiókon belül

13.  úgy véli, hogy az igazgatás és a régió érintett szereplői közötti együttműködés minősége döntően befolyásolja a RIS 3 stratégia sikerét, és a prioritások meghatározása során jelentősen csökkenti a hibás fejlődési irányok kockázatát;

14.  ennek kapcsán hangsúlyozza a vállalkozásokkal és különösen a kkv-kkal folytatott konzultáció fontosságát, mivel az innovációs jövőkép csak akkor lehet sikeres, ha a vállalkozások rendelkeznek a végrehajtáshoz szükséges megfelelő potenciállal;

15.  hangsúlyozza, hogy a régi konzultációs folyamatokat és célcsoportokat át kell gondolni és adott esetben ki kell bővíteni a jövőbeli innovációs motorok elmulasztásának elkerülése érdekében; ezzel összefüggésben ösztönzi különösen a jövőbeli vállalkozók bevonását;

16.  rámutat arra, hogy ennek kapcsán a közös jövőkép kialakításához a jövőkép befogadása és a tudatosság növelése szempontjából fontos a helyi és regionális politikai döntéshozók, az egyetemek, a kutató- és innovációs központok, a vállalkozások, valamint a civil társadalom és a társadalmi szereplő lehető legszorosabb részvétele;

17.  hangsúlyozza ezért a tudásháromszögön belüli szoros együttműködés jelentőségét a tudásátadás szempontjából, amint az például az Európai Kutatási és Innovációs Intézet vagy a regionális innovációs klaszterek és központok keretében is megvalósul; ezzel összefüggésben hangsúlyozza az „emberekbe történő beruházás” jelentőségét;

18.  felszólítja a köz- és magánszféra szereplőit, hogy használják ki az e tevékenységeknek a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó ERFA általi támogatására kínálkozó számos lehetőséget, többek között a regionális inkubátorházak létrehozásának támogatása, illetve az egyetemek, egyéb kutatási és felsőoktatási intézmények, innovatív és kreatív vállalkozók és vállalkozások, a vállalkozásokat támogató szervezetek és beruházók, vagyis a kreatív és kulturális iparágak közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása révén;

19.  úgy véli, hogy e folyamathoz megfelelő struktúráknak és hatékony közigazgatásnak kell rendelkezésre állnia, valamint hogy a közigazgatási hatóságoknak és a minisztériumoknak együttműködési kultúrát kell meghonosítaniuk, mind az egymással való együttműködés, mind a vállalkozásokkal és más szereplőkkel való érintkezés terén; felszólítja a regionális és nemzeti döntéshozókat és hatóságokat, hogy az új „vállalkozói felfedezési folyamat” követelményeinek megfelelően korszerűsítsék belső munkafolyamataikat, és felkéri őket különösen arra, hogy fokozott és hosszú távú párbeszédet kezdeményezzenek az érintett szereplőkkel; arra ösztönzi a kkv-kat – különösen az ilyen vállalatokból magas részaránnyal rendelkező régiókban –, hogy az intelligens szakosodásban betöltött szerepük megerősítése érdekében folytassanak együttműködést megfelelő platformokon keresztül; javasolja, hogy a kapacitásépítésre rendelkezésre álló forrásokat szükség esetén használják fel a közigazgatások és a civil társadalmi szervezetek felelősségvállalásának fokozására;

20.  úgy véli, hogy szükség esetén valamennyi, regionális szinten érintett hatóságnak és szereplőnek biztosítani kell az intelligens szakosodásra vonatkozó stratégiák előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos kérdésekre összpontosító, magas színvonalú képzésben és szemináriumokon való részvételt;

A támogatási programok közötti szinergiahatások elérése

21.  üdvözli azokat a sikereket, amelyeket a Bizottság és az uniós jogalkotó ért el azzal a törekvéssel kapcsolatban, hogy javítsák az európai strukturális és beruházási alapok és más uniós programok, például a COSME és különösen a Horizont 2020 közötti szinergiák keretfeltételeit, például harmonizált átalánydíjak vagy kombinált támogatás révén(13);

22.  régiókat, hogy az összes támogatási, együttműködési és beruházási lehetőséget, mint például az alulról felfelé irányuló és a felülről lefelé irányuló intézkedéseket(14) teljes mértékben használják ki arra, hogy előmozdítsák az európai strukturális és beruházási alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiákat, és ezáltal megszüntessék az innovációs szakadékot a régiók között;

23.  e tekintetben felszólítja a kutatási infrastruktúrák és kapacitások kiépítése szempontjából lemaradással rendelkező régiókat, hogy a „teaming/twinning for excellence” értelmében mozdítsák elő a kiváló kutatóintézményekkel való együttműködéseket, hogy a későbbiekben önállóan építsenek ki kiválósági központokat, amelyek az egész regionális gazdaság javára válnak;

24.  felszólítja a régiókat, hogy a stratégia keretében intenzíven foglalkozzanak annak kérdésével, hogy milyen módon ösztönözhetők a magánszektorbeli beruházások, mivel ebben a szférában még lényegesen növelhető lenne a K+F+I beruházási potenciálja;

25.  felszólítja a RIS3 stratégia, a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (ESFRI) kutatási infrastruktúra kiépítésére vonatkozó menetrendje, az európai strukturális és beruházási alapok és a Horizont 2020 kialakítását és végrehajtását irányító összes regionális és nemzeti szereplőt, hogy működjenek szorosabban együtt a tervezés és a koordináció során, és ahol szükséges, alakítsanak ki megfelelő struktúrákat az állami cselekvési szintek hálózatba kapcsolása érdekében; felkéri a tagállamok az e struktúrákkal kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjére;

26.  felszólítja a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságot és a Kutatási és Innovációs Főigazgatóságot, hogy a szinergiák kialakítása érdekében a továbbiakban se mérsékeljék a programok összeegyeztethetősége terén folytatott erőfeszítéseiket; hangsúlyozza, hogy közös támogatást kell nyújtani a nemzeti és regionális hatóságok számára a stratégiáik tervezésében és végrehajtásában; elvárja, hogy a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság fokozza az e téren folytatott együttműködését, különösen azáltal, hogy útmutatási dokumentumokat adnak ki a résztvevő szereplők számára;

27.  üdvözli a tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányuló valamennyi erőfeszítést; úgy véli, hogy a Horizont 2020 program forrásainak lehetséges kedvezményezettjeit, valamint a megfelelő tanácsadó szerveket, mint például az EEN-t, megfelelő módon be kell vonni ebbe a cserébe;

A régiók szoros együttműködése: a külső dimenzió

28.  felszólítja a régiókat, hogy ne csupán az oktatási és kutatási intézmények, a vállalkozások és a közigazgatás közötti belső kapcsolataikat javítsák, hanem hozzanak létre szövetségeket más régiókkal is saját értékteremtési láncuk kiegészítése érdekében;

29.  hangsúlyozza, hogy a lehetőségeket tovább erősíti, ha szoros együttműködés jön létre a régiókban működő tudás és innovációs közösségi (TIT) partnerek, valamint a 2011/0276 (COD), C7-0335/2011 jogalkotási eljáráshoz tartozó COM(2011)0615 dokumentum IV. mellékletében leírt RIS3 stratégiák tervezésében és kidolgozásában részt vevő hatóságok és szervezetek között, ideértve a meglévő és lehetséges helymegosztási központoknak – például a regionális innovációs és végrehajtási közösségeknek (RIC) – otthont adó régiókkal folytatott partnerséget is;

30.  úgy véli, kulcsfontosságú, hogy a regionális szakosodási stratégiák elősegítsék új európai kiválósági hálózatok létrehozását a különféle ágazatokban, ezáltal hozzájárulva az Európai Unió versenyképességének és nemzetközi pozíciójának erősítéséhez;

31.  úgy véli, hogy a különböző régiók közötti együttműködés esetén a tudás- és technológia átadás révén óriási haszonra tehetnek szert mind a régiók a helyi gazdasági erejük vonatkozásában, mind pedig az EU; e tekintetben felhívja a figyelmet a nagyon sikeres együttműködésekre, például a „tudás régiói” kezdeményezés keretében folytatott együttműködésre;

32.  felhívja a figyelmet arra, hogy sok régió még visszariad az összetett elemzésre és egyeztetésre irányuló erőfeszítésektől; ezért arra ösztönzi a régiókat, hogy éljenek a jogalkotó által biztosított lehetőséggel, miszerint a program forrásainak legfeljebb 15%-át a programterületen kívüli beruházásokra fordítják(15);

33.  rámutat arra, hogy a határ menti régiókban gyakran azonos típusú kihívásokkal szembesülnek a határ mindkét oldalán, a közös területi jellegzetességekből kifolyólag; felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a helyi és regionális hatóságokat, hogy az európai területi együttműködési előirányzatok felhasználásával dolgozzanak ki határokon átnyúló intelligens szakosodási stratégiákat és határokon átnyúló klasztereket;

34.  üdvözli a közös stratégiai keretben a területi együttműködés terén meghatározott opciókat(16); üdvözli továbbá a régiók és szereplőik „kicsiben történő nemzetközivé válásának” minden egyéb módját;

o
o   o

35.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamoknak.

(1) HL L 210., 2006.7.31., 25. o.
(2) HL L 291., 2006.10.21., 11. o.
(3) HL C 33. E, 2013.2.5., 21. o.
(4) HL C 390. E, 2012.12.18., 27. o.
(5) HL C 371.. E, 2011.12.20., 39. o.
(6) HL C 161. E, 2011.5.31., 120. o.
(7) HL C 161. E, 2011.5.31., 104. o.
(8) A COM(2011)0615 rendeletre irányuló javaslaton alapuló 2011/0276(COD) jogalkotási eljárás, 2. cikk. Elfogadott szövegek P7_TA(2013)0482.
(9) A COM(2011)0615 rendeletre irányuló javaslaton alapuló 2011/0276(COD) jogalkotási eljárás, V. melléklet 1. táblázata, Előzetes feltételrendszer. Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0482.
(10) Az intelligens szakosodás stratégiájának fogalommeghatározását lásd: a COM(2011)0615 rendeletre irányuló javaslaton alapuló 2011/0276(COD) jogalkotási eljárás, 2. cikk (2) bekezdésének 2b. pontja (új). Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0482.
(11) http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
(12) A Bizottság 2003. május 6-i ajánlása a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (2003/361/EK).
(13) A COM(2011)0615 rendeletre irányuló javaslaton alapuló 2011/0276(COD) jogalkotási eljárás, 55. cikk (8) bekezdése és 57. cikk; a COM(2011)0809, elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0499 rendeletre irányuló javaslaton alapuló 2011/0401(COD) jogalkotási eljárás, 17a. cikk, elfogadott szövegek P7_TA(2013)0482, valamint a COM(2011)0810 rendeletre irányuló javaslaton alapuló 2011/0399(COD) jogalkotási eljárás, 31. cikk, elfogaott szövegek, P7_TA(2013)0500.
(14) A COM(2011)0615 rendeletre irányuló javaslaton alapuló 2011/0276(COD) jogalkotási eljárás, I. melléklet 4.3.2. pontja. Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0482.
(15) A COM(2011)0615 rendeletre irányuló javaslaton alapuló 2011/0276(COD) jogalkotási eljárás, 60. cikk (2) bekezdése. Elfogadott szövegek P7_TA(2013)0482.
(16) A COM(2011)0615 rendeletre irányuló javaslaton alapuló 2011/0276(COD) jogalkotási eljárás, I. melléklet 7.2. pontja. Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0482.


A szavazásra és a jelentések tartalmára vonatkozó szabályok az egyetértési eljárásban
PDF 292kWORD 55k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i határozata az Európai Parlament eljárási szabályzata 81. cikkének módosításáról (2012/2124(REG))
P7_TA(2014)0003A7-0412/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének 2011. december 9-i levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7–0412/2013),

1.  úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2.  úgy határoz, hogy a módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba és azokra az egyetértési eljárásokra kell őket alkalmazni, amelyek tekintetében az illetékes bizottság még nem fogadott el ajánlást;

3.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Hatályos szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
50 cikk – értelmezés – 2 bekezdés
Nemzetközi megállapodás 90. cikk szerinti vizsgálata esetén, az e cikk szerinti társbizottsági eljárás nem alkalmazható a 81. cikk szerinti egyetértési eljárás vonatkozásában.
Az e cikk szerinti társbizottsági eljárás nem alkalmazható az illetékes bizottság által a 81. cikk szerint elfogadandó ajánlás vonatkozásában.
Módosítás 2
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament egyetértését kérik, a Parlament az illetékes bizottságnak a dokumentum jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó ajánlása alapján hoz határozatot.
Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament egyetértését kérik, a Parlament határozatának elfogadásakor figyelembe veszi az illetékes bizottságnak a dokumentum jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó ajánlását. Az ajánlás tartalmaz bevezető hivatkozásokat, azonban nem tartalmaz preambulumbekezdéseket. Magában foglalhat egy rövid indokolást, amelyért az előadó felel, és amelyet nem kell szavazásra bocsátani. Az 52. cikk (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A bizottságban előterjesztett módosítások csak akkor fogadhatóak el, ha az előadó által javasolt ajánlás visszavonására irányulnak.
Módosítás 3
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Az illetékes bizottság nem jogalkotási állásfoglalási indítványt nyújthat be. Az állásfoglalás kidolgozásába a 49., 50. vagy 51. cikkel összefüggésben a 188. cikk (3) bekezdésének megfelelően egyéb bizottságok is bevonhatóak.
Módosítás 4
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A Parlament egyetlen szavazás keretében határoz az Európai Unióról szóló szerződés vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján a jóváhagyását igénylő jogszabályról; módosítást nem lehet benyújtani. Az egyetértés elfogadásához szükséges többség az Európai Unióról szóló szerződés vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés azon cikkében megjelölt többség, amely a javasolt jogszabály jogalapját képezi.
A Parlament egyetlen, egyetértésről szóló szavazás keretében határoz az Európai Unióról szóló szerződés vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján az egyetértését igénylő jogszabályról, függetlenül attól, hogy az illetékes bizottság ajánlása jóváhagyja vagy elutasítja azt; módosítást nem lehet benyújtani. Az egyetértés elfogadásához szükséges többség az Európai Unióról szóló szerződés vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés azon cikkében megjelölt többség, amely a javasolt jogszabály jogalapját képezi, illetve, ha azokban nincs feltüntetve a többség mértéke, a leadott szavazatok többsége. Amennyiben nem érik el az előírt többséget, a javasolt jogalkotási aktust elutasítottnak kell tekinteni.
Módosítás 5
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 2 bekezdés
(2)  A csatlakozási szerződésekre, a nemzetközi megállapodásokra és a közös elvek egy tagállam által történő súlyos és tartós megsértésének megállapítására a 74c., 74e., illetve a 90. cikk alkalmazandó értelemszerűen. A rendes jogalkotási eljárás alá tartozó megerősített együttműködésre a 74g. cikk alkalmazandó.
(2)   Ezen túlmenően, a nemzetközi megállapodásokra, a csatlakozási szerződésekre, az alapelvek egy tagállam által történő súlyos és tartós megsértésének megállapítására, a Parlament összetételének megállapítására, a tagállamok közötti megerősített együttműködés létrehozására vagy a többéves pénzügyi keret elfogadására a 90., 74c., 74e., 74f., 74g. és 75. cikk alkalmazandó értelemszerűen.
Módosítás 6
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 3 bekezdés
(3)   Ha a Parlament egyetértése szükséges egy jogalkotási aktusra irányuló javaslathoz vagy tervezett nemzetközi megállapodáshoz, az illetékes bizottság az eljárás kedvező eredményének elősegítése érdekében határozhat úgy, hogy a javaslatról szóló időközi jelentést terjeszt a Parlament elé a javasolt aktus módosítására vagy végrehajtására vonatkozó ajánlásokat tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal együtt.
(3)   Ha a Parlament egyetértése szükséges egy jogalkotási aktusra irányuló javaslathoz vagy tervezett nemzetközi megállapodáshoz, az illetékes bizottság időközi jelentést terjeszthet a Parlament elé a javasolt jogalkotási aktus vagy tervezett nemzetközi megállapodás módosítására vagy végrehajtására vonatkozó ajánlásokat tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal együtt.
Módosítás 7
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 3 a bekezdés – 1 albekezdés (új)
(3a)  Az illetékes bizottság az egyetértésre irányuló kérelmet haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben az illetékes bizottság úgy határoz, hogy nem bocsát ki ajánlást, vagy az egyetértésre irányuló kérelem hozzá való benyújtásától számított hat hónapon belül nem fogad el ajánlást, az Elnökök Értekezlete a témát megfontolás céljából felveheti a következő ülés napirendjére, illetve kellően indokolt esetben határozhat a hathónapos időszak meghosszabbításáról.
Módosítás 8
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 3 a bekezdés – 2 albekezdés (új)
Ha a Parlament egyetértése szükséges egy tervezett nemzetközi megállapodás megkötéséhez, az illetékes bizottság ajánlása alapján a Parlament határozhat úgy, hogy legfeljebb egy évre felfüggeszti az egyetértési eljárást.

Az új könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátása ***I
PDF 204kWORD 39k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2014. január 14-i jogalkotási állásfoglalása az 510/2011/EU rendeletnek az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 2020. évi szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))
P7_TA(2014)0004A7-0168/2013

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0394),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0185/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. október 4-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0168/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. január 14-én került elfogadásra az 510/2011/EU rendeletnek az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 2020. évi CO2 -kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2012)0191


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 253/2014/EU rendelet.)

(1) HL C 44., 2013.2.15., 109. o.


Fogyasztóvédelmi program a 2014–2020 közötti időszakra ***I
PDF 203kWORD 51k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2014. január 14-i jogalkotási állásfoglalása a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))
P7_TA(2014)0005A7-0214/2012

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0707),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 169. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0397/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2012. március 28-i véleményére,(1)

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. május 4-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. október 23-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0214/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. január 14-én került elfogadásra a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves fogyasztóvédelmi programról és az 1926/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2011)0340


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 254/2014/EU rendelet.)

(1) HL C 181., 2012.6.21., 89. o.
(2) HL C 225., 2012.7.27., 217. o.


A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra vonatkozó közösségi vámkontingensek ***I
PDF 206kWORD 42k
Állásfoglalás
Szöveg
Függelék
Az Európai Parlament 2014. január 14-i jogalkotási állásfoglalása a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló 774/94/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))
P7_TA(2014)0006A7-0212/2012

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0906),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0524/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. október 28-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0212/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(1);

2.  tudomásul veszi az ezen állásfoglaláshoz mellékelt bizottsági nyilatkozatokat;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. január 14-én került elfogadásra a 774/94/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházandó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2011)0445


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 252/2014/EU rendelet.)

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a kodifikációról

E rendelet elfogadásával jelentős számú módosítást kell majd végrehajtani a szóban forgó jogi aktusokban. Az érintett jogi aktusok olvashatóságát javítandó, a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül javasolni fogja azok kodifikációját, amint a rendelet elfogadásra kerül, de legkésőbb 2014. szeptember 30-ig.

A Bizottság nyilatkozata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról

E rendelettel összefüggésben a Bizottság emlékeztet az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 15. pontjában tett kötelezettségvállalására, miszerint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével kapcsolatos munkája keretében a nemzeti szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű tájékoztatást nyújt az Európai Parlament részére, és biztosítja számára a dokumentációhoz való teljes körű hozzáférést.

(1)Ez az álláspont lép a 2012. szeptember 12-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0328).


Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala ***I
PDF 206kWORD 43k
Állásfoglalás
Szöveg
Függelék
Az Európai Parlament 2014. január 14-i jogalkotási állásfoglalása a 2008/97/EK, a 779/98/EK és az 1506/98/EK tanácsi rendeletnek az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala terén a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))
P7_TA(2014)0007A7-0209/2012

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0918),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0005/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. október 28-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0209/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(1);

2.  tudomásul veszi az ezen állásfoglaláshoz mellékelt bizottsági nyilatkozatokat;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. január 14-én került elfogadásra a 2008/97/EK, a 779/98/EK és az 1506/98/EK tanácsi rendeletnek az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala terén a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2011)0453


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 255/2014/EU rendelet.)

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a kodifikációról

E rendelet elfogadása jelentős számú módosítással fog járni a szóban forgó jogi aktusokban. Az érintett jogi aktusok olvashatóságát javítandó, a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül javasolni fogja azok kodifikációját, amint a rendelet elfogadásra kerül, de legkésőbb 2014. szeptember 30-ig.

A Bizottság nyilatkozata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról

E rendelettel összefüggésben a Bizottság emlékeztet az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 15. pontjában tett kötelezettségvállalására, miszerint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével kapcsolatos munkája keretében a nemzeti szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű tájékoztatást nyújt, és biztosítja a dokumentációhoz való teljes körű hozzáférést.

(1)Ez az álláspont lép a 2012. szeptember 12-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0329).


Az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzői ***I
PDF 205kWORD 41k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2014. január 14-i jogalkotási állásfoglalása az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))
P7_TA(2014)0008A7-0158/2012

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0530),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 43. cikkének (2) bekezdésére, és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C7-0234/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a luxemburgi képviselőháznak a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv keretében benyújtott, indoklással ellátott véleményére, amelyben kifejti, hogy a jogalkotási aktus tervezete nem felel meg a szubszidiaritás elvének,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 7-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. október 14-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0158/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. január 14-én került elfogadásra az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és a 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2011)0231


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 251/2014/EU rendelet.)

(1) HL C 43., 2012.2.15., 67. o.


A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológia
PDF 311kWORD 71k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása a 2013. évi végrehajtási jelentésről: A szén-dioxid-leválasztás és -tárolás technológiájának kidolgozása és alkalmazása Európában (2013/2079(INI))
P7_TA(2014)0009A7-0430/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a CLT irányelv)(1)

–  tekintettel a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás európai jövőjéről szóló 2013. március 27-i bizottsági közleményre (COM(2013)0180),

–  tekintettel a Bizottság „Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete” című, 2013. március 27-i zöld könyvére (COM(2013)0169),

–  tekintettel az Európai Unió 2008. decemberi éghajlat-változási és energiaügyi csomagjára,

–  tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervéről szóló, 2012. március 15-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0430/2013),

A.  mivel a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás (CLT) ígéretes technológia, amely nem kizárt, hogy az egyetlen olyan eszköz, amely alkalmas az ipari forrásokból származó szén-dioxid-kibocsátások jelentős mértékű csökkentésére, és amelyben megvan a lehetőség a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművekből származó szén-dioxid-kibocsátás jelentős mértékű csökkentésére, amely ugyanakkor beruházásokat és pari méretű demonstrációt tesz szükségessé az innováció, a biztonságos költségcsökkentés előmozdítása és környezetvédelmi biztonságosságának megerősítése érdekében;

B.  mivel a Nemzetközi Energia Ügynökség azt jelzi előre, hogy 2030-ra a fosszilis tüzelőanyagok továbbra is a világ energiaforrás-összetételének 75%-át fogják adni, azt állítja, hogy a szén-dioxid-kibocsátás 2050-re előírt csökkentésének megközelítőleg 20%-át szén-dioxid-leválasztással és -tárolással lehet teljesíteni, valamint hogy ha nem kerül sor a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás alkalmazására, a villamos energia terén 40%-os többletberuházásra lesz szükség ahhoz, hogy a hőmérséklet globális emelkedése ne haladja meg a 2 fokot;

C.  mivel a CLT az egyetlen olyan technológia, amely képes jelentősen csökkenteni a legfontosabb iparágakból – többek között az acél-, cement-, vegy- és olajfinomító-iparból – származó szén-dioxid-kibocsátásokat, és a biomassza villamosenergia-termelésben való alkalmazásával együtt lehetőséget kínál a szén-dioxid-kibocsátás nettó csökkentésére;

D.  mivel a fosszilis tüzelőanyagok jelenlegi és az előrejelzések szerinti jövőbeni felhasználási szintje alapján a CLT alkalmazása kulcsfontosságúnak bizonyul a globális hőmérséklet 2°C alatt tartásával kapcsolatos cél eléréséhez;

E.  mivel a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás fejlesztését a megújuló energiaforrások fejlesztését kiegészítő stratégiának kell tekinteni az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás során;

F.  mivel 2007-ben az uniós kormányfők célkitűzése az volt, hogy 2015-re akár 12 szén-dioxid-leválasztást és -tárolást alkalmazó demonstrációs erőművel rendelkezzenek, azonban ezek pénzügyi életképessége a szén-dioxid magas árától függött, így ezeket a terveket egyelőre nem lehet megvalósítani;

G.  mivel e technológia fejlesztése nem ösztönözheti a fosszilis tüzelőanyagokat felhasználó erőművek arányának növelését;

H.  mivel az Európai Unió veszít a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás terén betöltött technológiai vezető szerepéből – egyetlen projekt esetében veszik fontolóra a NER300 finanszírozást, és az EEGP projekteket lezárták vagy felfüggesztették –, jelenleg nem áll hatékony politika a rendelkezésére, hogy előmozdítsa a szén-dioxid-leválasztással és -tárolással kapcsolatos vezérprojektek fejlesztését;

I.  mivel bármilyen projekt kereskedelmi méretű kidolgozása előtt teljes körű és egyértelmű tájékoztatást kell nyújtani a nyilvánosság számára a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás előnyeiről és a lehetséges veszélyekről;

A célkitűzések fokozása

1.  elismeri, hogy a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás (CLT) bevezetése lehetőséget kínál arra, hogy az Európai Unió teljesítse 2050-ig az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó célkitűzéseit a lehető legalacsonyabb költségek mellett, továbbá hogy különösen fontos szerepe van a nagy szén-dioxid-kibocsátású iparágak CO2-mentesítésében; úgy véli, hogy hozzájárulhat az energiaellátás változatosságához és biztonságához, a foglalkoztatási lehetőségek egyidejű megtartása és létrehozása mellett; hangsúlyozza, hogy a legmegfelelőbb és a gazdaságilag legelőnyösebb megoldások azonosítása érdekében sürgősen szükség van a teljes CLT-láncot lefedő vezérprojektek sorára, és felszólítja a Bizottságot, hogy tűzzön ki az ennek megvalósításához vezető célokat; értékeli, hogy tekintettel a jelentős mértékű szükséges beruházásra az EU ETS mellett szükség van egyéb eszközökre a CLT kutatásának és műszakilag biztonságos alkalmazásának előmozdításához;

2.  úgy véli, hogy bár a CLT részleges megoldást kínálhat az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos célok teljesítésére, jobb lenne, ha a tagállamok a CLT alkalmazása nélkül is teljesíteni tudnák e célokat;

3.  felszólítja a Bizottságot, hogy ne csak a szénből és gázból történő energiatermeléssel összefüggésben ösztönözze a CLT bevezetését, hanem egy sor iparágban, például a vegyiparban, a fém-, vas- és acélkohászat, a cementgyártás és a finomítóipar esetében is; kitart amellett, hogy a Bizottságnak foglalkoznia kell a CLT 2030-ra szóló éghajlat- és energiapolitikai keretben történő bevezetésének kérdésével, és be kell terjesztenie javaslatokat a CLT-vezérprojektek korai építésének támogatására;

4.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a bővülő gazdaságok fejlődési alternatívák, például alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású szén-dioxid-leválasztás és -tárolás irányába terelése érdekében hozzanak széles hatókörű intézkedéseket, amelyekkel ösztönzik a nemzetközi együttműködést és előmozdítják az éghajlatváltozás hatását mérséklő technológiák alkalmazását;

5.  véleménye szerint az acélipari cselekvési tervnek külön utalnia kellene a CLT vezérprojektek ágazaton belüli kialakításának szükségességére;

A tagállamok vezető szerepe

6.  elismeri, hogy a CLT csak a tagállamok és magánberuházók támogatásával vezethető be, és az előbbieknek abszolút és szuverén joguk alkalmazásának ösztönzése vagy elkerülése; megállapítja, hogy míg bizonyos tagállamok azt jelezték, hogy nem céljuk a CLT alkalmazása kibocsátáscsökkentési stratégiájukban, mindennek nem szabad eltántorítania azon tagállamok kezdeményezéseit, amelyek úgy vélik, hogy a technológia hatékony szerepet játszhat az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságba való átmenetükben;

7.  emlékezteti a Bizottságot, hogy a Parlament szorgalmazta azt a jogszabályt, mely megköveteli, hogy minden tagállam dolgozzon ki egy 2050-ig szóló dekarbonizációs stratégiát; javasolja ezen nemzeti ütemtervek ötéves időközönkénti frissítését; elvárja, hogy az ütemtervek ismertessék, az illetékes tagállamok bevezetik-e a CLT-t, illetve hogyan teszik ezt;

8.  felkéri a Bizottságot, hogy javasolja annak előírását, hogy a tagállamok az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 2015. évi konferenciája előtt készítsenek és tegyenek közzé az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó nemzeti ütemterveket;

9.  hangsúlyozza, hogy magas szén-dioxid-árak hiányában a CLT alkalmazását támogató tagállamok kulcsfontosságú szerepet játszanak a jövedelembeáramlás átláthatóságának és olyan más pénzügyi támogatás biztosításában, amely szükséges lehet a vezérprojektek építéséhez és működtetéséhez, egyúttal azon szereplők számára, akik az elsőként lépők magas költségeivel szembesülnek, lehetővé kell tenniük befektetésük megtérülését; megjegyzi, hogy szükség lehet megfelelő szabályozó intézkedésekre, ha a CLT-t kereskedelmi alapon kívánják bevezetni; elismeri, hogy teljesíteni kell a környezetvédelmi biztonsági előírásokat;

Uniós szabályozás és finanszírozás

10.  felszólítja a Bizottságot, fontolja meg egy uniós ipari innovációs befektetési alap létrehozását, amely támogatná az innovatív éghajlatbarát technológiák – például a CLT-vezérprojektek, más alacsony szén-dioxid-kibocsátású innovatív technológiák, az energiaigényes iparágakból és folyamataikból keletkező szén-dioxid-kibocsátások csökkentését szolgáló intézkedések – kidolgozását; úgy véli, hogy mindezt az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből származó egységek értékesítéséből lehetne finanszírozni; hangsúlyozza, hogy mindez nem vezethet az uniós költségvetést terhelő újabb követeléshez; elismeri, hogy egy ilyen alap felhasználási paramétereinek meghatározásakor figyelembe kell venni a NER300 finanszírozási mechanizmus korlátaiból és rugalmatlanságából nyert tapasztalatokat;

11.  meggyőződése, hogy a CLT-re vonatkozó valamennyi politikát és stratégiát kizárólag olyan szilárd bizonyítékok alapján lehet meghatározni, amelyek kimutatják azok kedvező hatását a környezetre, az európai ipar stabilitására, az Európai Unió területén lévő munkahelyekre, valamint a lakossági és ipari célú, elviselhető energiaárakra;

12.  úgy véli, hogy a CLT hosszú távú támogatását lényegében megfelelő CO2-árjelzéssel kell megoldani, véleménye szerint a Bizottságnak elő kell segítenie a lehetséges megoldásokról szóló vitát azáltal, hogy elvégzi azon rendszerek elemzését, amelyek előírják olyan CLT-tanúsítványok megvásárlását, amelyek bizonyítják, hogy tárolás vagy kezelés révén megelőzik a forgalmazott fosszilis tüzelőanyagokban lévő szén-dioxid mennyiségével arányos mértékű szén-dioxid kibocsátását;

13.  kéri, hogy a Bizottság készítsen iránymutatásokat a tagállamok számára az általuk annak érdekében alkalmazható különböző pénzügyi és egyéb mechanizmusokról, hogy támogassák és ösztönözzék a CLT-fejlesztéseket, és hozzáférjenek az uniós költségvetésben lévő támogatási alapokhoz;

14.  tudomásul veszi az Európai Beruházási Bank határozatát, amely megtiltja az 550g CO2/kWh kibocsátást meghaladó szénerőművek építésére nyújtott kölcsönt; hangsúlyozza, hogy a CLT fejlesztésére nyújtott pénzügyi támogatás hiányában elengedhetetlen lesz a szigorú kibocsátási előírások bevezetése;

15.  javasolja a Bizottság számára annak áttekintését, hogy miként használható fel az Unió Szén- és Acélipari Kutatási Alapja ezen iparágakban a CLT kereskedelmi hasznosítás előtti demonstrációjának támogatására;

16.  értékeli, hogy a norvég kormány ösztönzi az Unión belüli CLT projekteket, és kifejezi azon kívánságát, hogy a következő programozási időszak megtárgyalásakor kérjék a CLT vezérprojektek finanszírozás útján való támogatását;

17.  felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel a spanyolországi „Ciuden” CLT kísérleti projekt elfogadásának és kialakításának előnyeit, amely projekt a leválasztási technológiák és a szárazföldi szén-dioxid-tárolás európai próbalétesítményeként mintegy 100 millió EUR összegű finanszírozási támogatásban részesült uniós forrásokból;

Szállítás és tárolási helyek

18.  elismeri, hogy jelentős pénzügyi megtakarításokat lehet elérni azáltal, hogy létrehozzák a közös csővezetéket használó ipari létesítmények CLT klasztereit vagy más szén-dioxid-szállítási rendszereket; rámutat arra, hogy általában nem várható el az erőművek üzemeltetőitől, hogy figyelembe vegyék az egyéb létesítmények által támasztott jövőbeli követelményeket, valamint hogy a főbb beruházásokat, például az esetlegesen több forrásból származó szén-dioxidot szállító fővezetékeket a köz- és magánszféra közötti partnerségek által kell fejleszteni; hangsúlyozza, hogy a CLT alkalmazására törekvő tagállamok közvetlen szerepet játszanak a CLT-vel kapcsolatos szállítás biztosításában, és a tárolási infrastruktúra hozzáférhetőségének meghatározásában;

19.  szorgalmazza az Egyesült Államokkal és Kanadával a szorosabb, a szaktudás és a legjobb gyakorlatok cseréjének formájában megvalósuló együttműködést, figyelemmel a tiszta energiáról szóló kétoldalú kanadai–amerikai párbeszéd keretében a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás területén végzett tevékenységekre;

20.  kitart amellett, hogy az új alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákra úgy kell tekinteni, hogy azok egymást kiegészítik, nem pedig úgy, hogy egymással versenyeznek; hangsúlyozza, hogy mind a megújuló energiaforrásoknak, mind a CLT-nek megvan a szerepe a jövőbeli enrgiaszerkezetben, és az utóbbi nem mehet a megújuló energiaforrások fejlesztésére irányuló kötelező uniós cél megvalósulásának rovására; olyan intézkedésekre irányuló javaslatoknak a 2030-as éghajlat-változási és energiaügyi keretrendszerben való benyújtására szólít fel, amelyek mindkét technológia alkalmazását támogatják;

21.  megállapítja, hogy Európai geológiai adottságai miatt bőségesen rendelkezik a szén-dioxid nagy mennyiségben történő tartós megkötésére alkalmas potenciális helyszínekkel, nem utolsósorban a Fekete-tenger alatt, távol az emberek lakta területektől; támogatja az uniós intézkedéseket és finanszírozást, amelynek célja, hogy létrehozzák a tárolóhely jellegére vonatkozó általános meghatározást, azonosítsák Európa-szerte az alkalmas tárolóhelyeket, fejlesszenek ki kísérleti projekteket, valamint a támogató tagállamok területén készítsék elő a helyeket kereskedelmi méretű tárolóhellyé;

22.  felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a lehetséges szén-dioxid-tárolóhelyek európai atlaszának előállítását;

23.  elismeri, hogy a Londoni Jegyzőkönyv 6. cikkét úgy módosították, hogy többé nem akadályozza a szén-dioxid lekötés érdekében történő határokon átnyúló szállítását; ugyanakkor megállapítja, hogy e módosítás ratifikálása évekig tarthat; felszólítja a Bizottságot, ismertesse, hogy a jegyzőkönyv ratifikálása előtt milyen körülmények között engedélyezi a szén-dioxid határokon átnyúló szállítását;

Tárolási felelősségek

24.  felhívja a figyelmet néhány potenciális CLT-fejlesztő aggodalmára, amely szerint a szén-dioxid tagállamok által jóváhagyott helyszíneken történő geológiai tárolásával kapcsolatban megszámlálhatatlanul sok és túlzó követelményt és felelősséget rónak rájuk; ismételten felhívja ugyanakkor a figyelmet a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló irányelvben (CLT-irányelvben) a szén-dioxid tárolására vonatkozóan kialakított felelősségi rendszerre és a tárolási engedélyek birtokosaira háruló kötelezettségekre;

25.  teljes mértékben elfogadja, hogy a szén-dioxidnak a tárolóhelyről bármilyen véletlenszerű kibocsátását meg kell előzni, és meg kell védeni a projekt környezeti integritását a CLT-irányelv 1. cikkében foglaltaknak megfelelően; felszólítja a Bizottságot, hogy adjon iránymutatást arról, hogy mennyire kell részletesen előre meghatározni a megfelelőségi rendelkezéseket a lehetséges üzemeltetők és az érintett tagállamok illetékes hatósági között zajló tárgyalásokon;

26.  rámutat arra, hogy a CLT irányelv nagy szabadságot nyújt a tagállamoknak a CLT-üzemeltetők által bemutatandó pénzügyi biztosíték valamint azon időszak meghatározását illetően, amely megelőzi a bezárt tárolóhellyel kapcsolatos felelősség illetékes hatóságnak történő átruházását; rámutat arra, hogy azon tagállamoknak, amelyek a CLT fejlesztését elő kívánják segíteni, sokkal nagyobb vállalkozói szerepet és a kötelezettségekből az eddiginél jóval nagyobb részt kell vállalniuk;

27.  felhívja a Bizottságot, hogy ezek tisztázása érdekében vizsgálja felül a CLT irányelvet kísérő iránymutatását;

28.  utal arra, hogy a CLT-irányelv azon követelménye, miszerint a CO2-szivárgás esetén az üzemeltetők kötelessége a kibocsátási egységek átadása, nem veszi figyelembe az előírt költséges kárfelszámolási erőfeszítéseket; attól tart, hogy ez a kötelezettség újabb akadályt gördít a CLT fejlesztése elé; felszólítja a Bizottságot, hogy a CLT-irányelv értékelése során javasolja annak felülvizsgálatát;

Leválasztásra és tárolásra kész állapot

29.  kitart amellett, hogy elfogadhatatlan olyan erőművekbe vagy ipari létesítményekbe beruházni, amelyek valószínűsíthetően nagy mennyiségű szén-dioxidot bocsátanak ki, tekintet nélkül a kibocsátott mennyiség jövőbeli csökkentésének módjára;

30.  kiemeli, hogy az Eurobarométer felmérése szerint az európai lakosság nagy része továbbra sem ismeri a szén-dioxid-leválasztást és -tárolást, viszont akik tájékozottak, azok nagyobb valószínűséggel támogatják azt; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak jobb tájékoztatást a szén-dioxid-leválasztással és -tárolással kapcsolatos tudatosság növelésének fokozása érdekében, és úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás szélesebb körű megértése alapvető fontosságú a nyilvános elfogadottság és ezáltal a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás megvalósítása szempontjából;

31.  megállapítja, hogy a tagállamok különböző módon értékelhetik a CLT irányelv azon rendelkezéseit, amelyek előírják a leválasztás, a szállítás és a tárolókapacitás felmérését az erőművek működési engedélyének kiadását megelőzően;

32.  kéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot arra, hogy a CLT technológia alkalmazása mellett döntő tagállamokban minden új, fosszilis tüzelőanyaggal működő erőmű és a jóváhagyott méretűnél nagyobb, magas kibocsátású ipari létesítmény építése lehetséges feltételeként megfelelő előkészületeket kelljen tenni a CLT vagy a szén-dioxid-kibocsátást jelentős mértékben csökkentő más intézkedés megvalósítása érdekében, kivéve a villamosenergia-idény csúcsának kiegyenlítésére szolgáló létesítmények esetén, illetve ha a tagállam a jogszabályi előírásnak eleget téve közzétette ütemtervét, amelyben jelzi, hogy miként éri el a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó, 2050-ig teljesítendő célokat a CLT használata nélkül;

33.  felkéri a Bizottságot, hogy készítsen elemzést és nyújtson be jelentést a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás azon szintjéről, amelyet bizonyos kiemelt határidőkig, például 2030-ig be kell vezetni annak érdekében, hogy a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás jelentős mértékben hozzájáruljon a 2050-es kibocsátáscsökkentési célokhoz;

Szén-dioxid-leválasztás és -felhasználás

34.  üdvözli azokat a különböző kezdeményezéseket, amelyek oly módon hasznosítják a CO2‑t, hogy a légkörbe jutó teljes kibocsátás csökken, továbbá úgy, hogy alternatív termékeket, például fenntartható közlekedési üzemanyagokat állítanak elő; haladéktalanul felszólítja a Bizottságot, hogy mérje fel annak a lehetőségét, hogyan lehetne a szén-dioxidot az uniós olaj- és gázkitermelés megkönnyítésére használni biztonságos körülmények között;

o
o   o

35.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és Bizottságnak.

(1) HL L 140., 2009.6.5., 114. o.
(2) HL C 251. E, 2013.8.31., 75. o.


Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra
PDF 252kWORD 95k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása a 2012–2020 közötti időszakra vonatkozó elektronikus egészségügyi cselekvési tervről – innovatív egészségügyi ellátás a 21. században (2013/2061(INI))
P7_TA(2014)0010A7-0443/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az „Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra – innovatív egészségügyi ellátás a 21. században” című 2012. december 6-i bizottsági közleményére (COM(2012)0736),

–  tekintettel az „E-egészségügy – az európai állampolgárok egészségvédelmének javítása: az Európai eEgészségügyi Térségre vonatkozó cselekvési terv” című, 2004. április 30-i bizottsági közleményre (COM(2004)0356),

–  tekintettel az elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerek határokon átnyúló átjárhatóságáról szóló 2008. július 2-i bizottsági ajánlásra (2008/594/EC),

–  tekintettel „A távorvoslásról a betegek, az egészségügyi ellátórendszerek és a gazdaság javára” című, 2008. november 4-i bizottsági közleményre (COM(2008)0689),

–  tekintettel a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel „Az európai országok útja az e-egészségügy nemzeti infrastruktúrái felé” című, az e-egészségügyi stratégiákról szóló 2011. januári bizottsági jelentésre(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0443/2013),

A.  mivel a minőségi általános egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés nemzetközileg, különösen az EU-ban elismert alapvető jog;

B.  mivel az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés sok esetben korlátozott, akár pénzügyi, akár regionális korlátok miatt (például a ritkán lakott térségekben), és az e-egészségügyi rendszerek fontos szerepet tölthetnek be az egészségügy terén mutatkozó ilyen egyenlőtlenségek csökkentésében;

C.  mivel a betegeknek a számukra nyújtott egészségügyi ellátó szolgáltatásokba vetett bizalma kulcsfontosságú a minőségi egészségügyi ellátás biztosításához;

D.  mivel a Szerződés 168. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Unió fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberi fizikai és mentális egészséget fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul;

E.  mivel ebből következően az e-egészségügy terén az uniós fellépés célja, hogy segítséget nyújtson a helyi, regionális, nemzeti vagy állami szintű összes illetékes hatóságnak a nemzeti és a határon átnyúló szinteken kifejtett erőfeszítéseik összehangolásában, illetve támogassa tevékenységüket olyan területeken, ahol az uniós beavatkozás a polgárok életminőségének javítása céljából hozzáadott értéket nyújthat;

F.  mivel a gazdasági visszaesés a nemzeti egészségügyi költségvetések megszorításához vezet, ami azt jelenti, hogy megoldásokat kell találni az egészségügyi ellátó rendszerek hatékonyságának növelésére és ezáltal azok fenntarthatóságának biztosítására;

G.  mivel az e-egészségügynek költséghatékony és eredményes módot kell biztosítania a betegek egészségügyi ellátására – egészségügyi költségeik csökkentésére törekedve – anélkül, hogy ez indokolatlan terhet róna a jelenlegi nemzeti egészségügyi ellátó rendszerekre;

H.  mivel a digitális szakadék miatti egyenlőtlenségek az egészségügyi ellátás terén tapasztalható különbségekre is ki fognak terjedni, ha az e-egészségügyi szolgáltatások terjedésével párhuzamosan nem javítják a nagy sebességű internetkapcsolatokat;

I.  mivel az egészségügyi ellátás tagállamonként különböző szervezeti és kulturális megközelítése jelentős értékkel bír különösen az innováció ösztönzése szempontjából;

J.  mivel sokféle, határokon átnyúló egészségügyi problémával állunk szemben;

K.  mivel a polgárok saját országuk egészségügyi rendszerein belüli mobilitása megnövekedett, és mivel a betegek egy része körében gyakoribb, hogy a lakóhelyük szerinti országon kívül is részesülnek orvosi ellátásban;

L.  mivel a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy az uniós fellépés nem érinti a nyelvek használatával kapcsolatos tagállami törvényeket és rendeleteket;

M.  mivel a betegek számára nem jár előnyökkel olyan klinikai vizsgálatok felesleges megismétlése, amelyek már szerepelnek az orvosi nyilvántartásukban, és amelyekhez a betegeket különböző helyeken ellátó szakemberek hozzáférhetnek;

N.  mivel az információs és kommunikációs technológiák (ikt) megfelelő érettségi szintet értek el ahhoz, hogy alkalmazni lehessen őket az e-egészségügyi rendszerekben, és számos tagállamban szereztek sikeres tapasztalatokat e téren, ami nemzeti szinten sok előnnyel szolgál, különösen lehetőséget nyújt a betegbiztonság erősítésére, a betegeknél alkalmazott holisztikus megközelítés előmozdítására, a személyre szabott gyógyászat fejlesztésének támogatására, valamint az egészségügyi ellátó rendszerek hatékonyságának és ezáltal fenntarthatóságának növelésére;

O.  mivel a kutatás, fejlesztés, értékelés és nyomon követés terén azonban további beruházásra van szükség annak biztosításához, hogy az e-egészségügyi rendszerek (köztük a mobil alkalmazások) pozitív eredményeket hozzanak;

P.  figyelembe véve az ikt-szakemberek, a fogyasztók, a betegek, a nem hivatalos gondozók, általában az egészségügyi szakemberek, és különösen az orvosok és a közegészségügyi hatóságok között szükséges együttműködést;

Q.  mivel a sikeres e-egészségügyi kezdeményezések és projektek – mint például az epSOS vagy a virtuális humánfiziológiai kezdeményezés – igazolták az e-egészségügyi megoldások hatalmas értékét;

R.  mivel elsődleges fontosságot kell tulajdonítani az adatbázisoknak (például a számítási felhő), illetve tárolási helyüknek és módjuknak, és mivel ezen adatbázisok biztonságát prioritásként kell kezelni;

S.  mivel az e-egészségüggyel kapcsolatos jogi és adatvédelmi szempontokat prioritásként kell kezelni, illetve a betegek egészségügyi adatai rendkívül érzékeny jellegére tekintettel az egyensúlyt kell teremteni az adatvédelem és az adatokhoz való hozzáférés között, valamint világos helyzetet kell teremteni a felelősséget illetően;

T.  mivel valamennyi tagállamban szabályozási keretre van szükség az e-egészségügyre vonatkozóan;

U.  mivel az egészségügyi szakembereknek szóló uniós iránymutatásokra van szükség azzal kapcsolatban, hogyan használják helyesen a betegek adatait;

V.  mivel az e-egészségügyi rendszerek megtervezése során a szabványok alkalmazását EU-szerte elő kell mozdítani, és e rendszereket a hatékonyságuk európai, határokon átnyúló szintű biztosítása érdekében kölcsönösen átjárhatóvá kell tenni a különböző tagállamokban, annak garantálása mellett, hogy a szabványosítási intézkedések a kölcsönös átjárhatóságra irányuljanak, s ne járjanak egyetlen szereplő monopolhelyzetbe hozásával;

W.  mivel nem minden polgár és egészségügyi szakember számára nyílik lehetőség IT-eszközök használatára és nem mindnyájan rendelkeznek az e-egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez szükséges ismeretekkel;

X.  mivel ennek következtében ahhoz, hogy valamennyi szereplő számára biztosítsák az e-egészségügyben való részvételhez szükséges ismereteket és készségeket:

   az egészségügyben közreműködő szakemberek folyamatos képzésben kell részesülniük (ezen belül folyamatos szakmai fejlődésük részeként is) az egészségügyi rendszerben alkalmazott ikt-k használatát illetően, valamint
   a betegeknek és a nem hivatalos gondozóknak segítséget kell nyújtani az egészségügyi rendszerben alkalmazott ikt-k használata során;

Y.  mivel hosszabb várható élettartamuk és nemükből adódóan bizonyos betegségek iránti fokozott hajlamuk következtében a nők jobban ki vannak téve a krónikus és fogyatékosságot okozó betegségeknek, mint a férfiak;

Z.  mivel a krónikus betegséggel élő betegek esetében multidiszciplináris megközelítésre van szükség;

AA.  mivel az e-egészségügyi megoldások a – különösen a krónikus – betegek jólétének növelésével kapcsolatos potenciállal rendelkeznek, mivel könnyebb őket otthon kezelni;

1.  üdvözli az „Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra – innovatív egészségügyi ellátás a 21. században” című bizottsági közleményt, amely a 2004-ben elfogadott cselekvési tervet teszi naprakésszé további, különösen az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, az egészségüggyel kapcsolatos költségek csökkentésére és az európai polgárok közötti nagyobb egyenlőség biztosítására irányuló intézkedések életbe léptetése révén; sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa az e-egészségügy általános uniós elfogadtatása érdekében végzett tevékenységét;

2.  úgy véli, hogy valamennyi hiányossága ellenére az elektronikus egészségügy nagy lehetőségekkel rendelkezik és az egészségügyben közreműködő szakemberek, a betegek, a nem hivatalos gondozók, illetve maguk az illetékes hatóságok is profitálnának belőle;

3.  felhívja a figyelmet az e-egészségügyi alkalmazások azon lehetőségeire, hogy lehetővé tegyék a regionális vagy helyi szintű, decentralizált egészségügyi ellátási politikákat, és az egészségügyi ellátási politikákat a helyi igényekhez és különbségekhez igazítsák;

4.  úgy véli, hogy biztosítani kell a szükséges eszközöket az előnyök-kockázatok jobb megértésére vonatkozó nyilvános és valós idejű adatok hasznosítása, a kedvezőtlen események előrejelzése és az egészségügyi technológiák értékelésének jobb hatékonysága végett;

5.  hangsúlyozza, hogy az e-egészségügyi alkalmazásoknak mindenki számára hozzáférhetőnek kell lenniük, illetve bármilyen termék vagy szoftveralkalmazás fejlesztésekor a hozzáférhetőségnek kötelező feltételnek kell lennie a hozzáféréssel kapcsolatos egyenlőtlenség bekövetkezésének megelőzése érdekében;

6.  javasolja, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a tagállamok különböző régiói, illetve a városi és vidéki népesség közötti digitális szakadék megszüntetésére, továbbá annak biztosítására, hogy a minőségi e-egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata ne teremtsen alkalmat a társadalmi egyenlőtlenségekre és minden uniós polgár számára egyformán nyitott legyen, elérve azokat a betegeket, akik nem jártasak az ikt terén, illetve azokat, akik a nemzeti egészségügyi ellátó rendszerekből egyébként ki lennének zárva vagy elégtelen szolgáltatásban részesülnének;

7.  kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak a nők számára egyenlő hozzáférést az e-egészségügy területéhez, nemcsak páciensi, hanem (hivatásos vagy nem hivatásos) gondozói, ikt-szakértői és politikai döntéshozói minőségükben; hangsúlyozza, hogy a nők egész életük során az egészségügyi ágazat valamennyi szintjén jelen vannak;

8.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze és mozdítsa elő a (nem hivatásos) családgondozóknak szóló e-egészségügyi szolgáltatásokat annak érdekében, hogy támogatásban részesüljenek gyakran megerőltető gondozási feladataik ellátásában, és gondozói munkájukat a lehető legjobban tudják ellátni;

9.  rámutat, hogy az „e-egészségügyi kultúra” egészségügyi szakemberek általi alkalmazása kiemelkedő jelentőségű, csakúgy, mint a betegek e-egészségüggyel kapcsolatos önrendelkezéséhez és az ebbe vetett bizalmához vezető feltételek megteremtése;

10.  e tekintetben hangsúlyozza, hogy fontos erősíteni az egészségügyi szakemberek, valamint a betegek és érdekképviseleti szervezeteik szerepét az e-egészségügyi cselekvési terv kidolgozásában és végrehajtásában;

11.  különösen hangsúlyozza, hogy a betegeknek lehetőséget kell biztosítani az egészségükkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférésre és azok használatára, ezért felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az e-egészségügyi eszközök hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében fordítsanak figyelmet a betegek egészséggel kapcsolatos ismereteire;

12.  kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak különleges figyelmet a digitális jártasságra és technikai képzésre annak biztosítása érdekében, hogy az e-egészségügyi eszközök – különösen a telemedicina – valóban hatékonyan működjenek és a teljes népesség számára hozzáférhetők legyenek;

13.  igen sajnálatosnak tartja – különösen a jelenlegi uniós szintű versenyképességi válságban – a széles sávú és a digitális szolgáltatásokat támogató Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt érintő javasolt forráscsökkentést; reméli, hogy e területnek szánt támogatás megmarad a Horizont 2020 alatt; arra ösztönzi a helyi és regionális hatóságokat, hogy hatékonyan használják fel az uniós pénzeszközöket az elektronikus egészségügy finanszírozására, anélkül azonban, hogy csökkentenék a hagyományos egészségügyi szolgáltatások finanszírozását vagy például önkormányzati kézben levő kórházakat zárnának be, és osszák meg az egészséggel kapcsolatos ismereteket;

14.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat annak érdekében, hogy az e-egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és ezek használata ne növelje az ikt-szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében fennálló területi egyenlőtlenségeket;

15.  sürgeti különösen a tagállamok illetékes hatóságait, hogy teljes mértékben használják ki az EU strukturális alapjait az internetes összeköttetés javítására és a digitális szakadék csökkentésére;

16.  felhívja a Bizottságot, hogy az európai digitális menetrend révén támogassa ezeket az erőfeszítéseket, könnyítse meg az erre irányuló alapok felhasználását, valamint a támogatásra vonatkozóan nyújtson egyértelmű iránymutatásokat annak érdekében, hogy az ikt- és egészségügyi ágazatokat közvetlenül lehessen támogatni, továbbá fokozza az együttműködést a távközlési szolgáltatókkal a széles sávú infrastruktúra feltérképezésének ösztönzése érdekében;

17.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki az idősek és a fogyatékossággal élők számára hozzáférhető és felhasználóbarát, új e-egészségügyi eszközöket;

18.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözzön e-egészségügyi megoldásokat az elszigetelten élő nők számára, nemcsak azoknak, akik távoli területeken élnek, hanem az otthonukat elhagyni nem tudó, mozgásképtelen és/vagy az egészségük és jólétük előmozdításához szükséges (szociális) támogatási hálózatot nélkülöző nőknek is;

19.  felhívja a Bizottságot és tagállamokat, hogy vállaljon jelentős szerepet a különböző érdekelt felek összefogásában a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztása érdekében;

20.  e megfontolásokra való tekintettel a kutatás terén a betegek, a felsőoktatás, az iparág és a szakemberek közötti együttműködés platformjának létrehozására szólít fel az eredményes és mindenre kiterjedő e-egészségügyi politika kidolgozásának biztosítása érdekében;

21.  rámutat, hogy az e-egészségügyi alkalmazások fejlesztéséhez – beleértve az egészségügyi adatok felhasználását és újbóli felhasználását – a titkosságra, az adatvédelemre és a felelősségre vonatkozó intézkedésekre van szükség annak biztosítása érekében, hogy az érzékeny adatokat megvédjék a feltöréstől, az adatok jogtalan eladásától és a visszaélés más formáitól; e tekintetben üdvözli, hogy a Bizottság az elektronikus egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó vizsgálatot kíván indítani;

22.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a rendszer hatékony európai szintű alkalmazása érdekében olyan iránymutatásokat és jogalkotási javaslatokat nyújtsanak be, amelyek kiküszöbölik a jelenleg meglévő jogi kiskapukat, különösen a kötelezettségek és a felelősség terén;

23.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az adatvédelem és az adatokhoz való hozzáférés közötti egyensúly megteremtése érdekében vezessenek be iránymutatásokat és jogszabályokat az e-egészségügy jogi és adatvédelmi szempontjaira vonatkozóan, különösen a biztonságos adatmegosztást, -feldolgozást és -elemzést lehetővé tevő jogszabályokat;

24.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak az interneten található egészségügyi információkkal kapcsolatos megfelelő irányításról és műveletekről;

25.  hangsúlyozza, hogy az orvosok, más egészségügyi szakemberek, betegek és nem hivatalos gondozók számára folyamatos szakosodott támogatást és képzést kell biztosítani az e-egészségügy terén, annak érdekében, hogy fejlesszék digitális jártasságukat, és így teljes mértékben kihasználják az e-egészségügyi szolgáltatások előnyeit a társadalmi vagy területi egyenlőtlenségek növelése nélkül;

26.  meggyőződése, hogy az ilyen segítségnyújtásnak és szakképzésnek a következőkre kell összpontosítania:

   1) az informatikai eszközök használatára irányuló és a digitális egészségüggyel kapcsolatos képzés, az egészségügyi szakemberek vonatkozó készségeinek fejlesztése; e célból a diákok és az fiatal szakemberek számára naprakésszé tett tanterveket kell biztosítani az e-egészségügyről;
   2) az e-egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos informatikai jártasság és tájékoztatás nyújtása a betegek számára nemzeti és határokon átnyúló szinten;

27.  javasolja, hogy ne csak az elektronikus alkalmazások kidolgozása, hanem annak értékelése és nyomon követése során is vegyék figyelembe az orvosok és az egészségügyben közreműködő más szakemberek, illetve a betegképviseleti szervezetek véleményét;

28.  hangsúlyozza az emberi dimenzió megőrzésének jelentőségét az egészségügyön belül, kiváltképp az idősödő népességre, illetve az egészségügyi és a szociális vetület megkülönböztethetőségében gyakran fennálló nehézségre tekintettel; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy bizonyosodjon meg róla, hogy az e-egészségügyi technológiák nem fognak a betegek és az egészségügyi szakemberek közötti bizalmi kapcsolat helyébe lépni;

29.  felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a betegek, a polgárok és az egészségügyi szakemberek körében tapasztalható ismeret- és bizalomhiány kezelése érdekében indítsanak figyelemfelkeltő kampányokat és informatikai jártassági képzéseket az e-egészségügyről (figyelembe véve a társadalmi és területi egyenlőtlenségeket); véleménye szerint e kampányokat a célba vett társadalmi csoporthoz kell igazítani, minthogy az állampolgárok tájékoztatása és aktív részvétele kulcsfontosságú az egészségügyi ellátás új modelljeinek sikeres kiépítéséhez;

30.  ösztönzi a tagállamokat, hogy folytassák és fokozzák nemcsak a nemzeti és a regionális, hanem a határokon átnyúló együttműködést az e-egészségügy terén, oly módon, hogy a fejlettebb országok át tudják adni ismereteiket a kevésbé tapasztalt országoknak;

31.  felhívja a tagállamokat, hogy egymás között, a Bizottsággal és az érdekelt felekkel együttműködve osszák meg tapasztalataikat, tudásukat és bevált gyakorlataikat, hogy ezáltal hatékonyabbak legyenek a betegközpontú e-egészségügyi rendszerek;

32.  hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak folytatniuk kell az olyan elektronikus platformokon történő együttműködést, amely lehetővé teszi számukra az e-egészségügyi rendszerekkel és megoldásokkal kapcsolatban bevált gyakorlatok megosztását, illetve a Bizottságnak és a tagállamoknak támogatniuk kell a kapcsolatot az EU-ban a különböző e-egészségügyi projektek között;

33.  hangsúlyozza a mobil eszközökre szánt alkalmazásokban a betegek, különösen a krónikus betegséggel élők számára rejlő potenciált, és ösztönzi, hogy a kifejezetten az egészséggel kapcsolatos, segítő alkalmazások fejlesztése kizárólag orvosi szempontból ellenőrzött tartalommal történjen;

34.  sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be egy, a mobil eszközökre szánt „mobil egészségügyi cselekvési tervet”, amelynek iránymutatásokat kell tartalmaznia a mobil egészségügyi alkalmazások piacfelügyeletére vonatkozóan, az adatvédelem és a közölt egészségügyi információ megbízhatóságának biztosítása, valamint annak garantálása érdekében, hogy az ilyen alkalmazások fejlesztése megfelelő orvosi ellenőrzés mellett történjen;

35.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be szabályozást az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó mobil alkalmazásokra vonatkozóan, az ilyen alkalmazások segítségével továbbított információk hitelességének biztosítása, és a gyűjtött adatok felhasználásával kapcsolatos jogi egyértelműség és átláthatóság hiányának kezelése érdekében;

36.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az európai szintű átjárhatóság kiépítése érdekében folytassák a kísérleti projektekben – például az epSOS-ban és a „Megújuló egészségügy” projektben és/vagy a virtuális humánfiziológiai kezdeményezésben – folyó munkát, és folytassák a személyközpontú ellátást szolgáló innovatív megoldásokat, beleértve a fejlett modellezést és szimulációt, amelyek a prediktív és személyre szabott gyógyászat céljainak eléréséhez szükségesek;

37.  hangsúlyozza, hogy az egészségügyi rendszerek megszervezése a tagállamok hatóságainak hatáskörébe tartozik; sürgeti a Bizottságot, hogy a szakpolitikák kialakítása és az e-egészségügy ellentmondásos prioritásainak kezelése során folytassa az együttműködést az egészségügyi szakemberekkel, a betegképviseleti szervezetekkel, egyéb fontos érdekelt felekkel, valamint az illetékes tagállami hatóságokkal, szem előtt tartva, hogy a fő prioritás a betegek eredményes és megfizethető egészségügyi rendszerhez való hozzáférése;

38.  hangsúlyozza, hogy az e-egészségügy új munkahelyeket teremt a gyógyászat, a kutatás és az egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások terén, és e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a nemzeti hatóságokat az uniós alapok felhasználására az e-egészségügyi programokkal és a határokon átnyúló egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos finanszírozáshoz;

39.  felszólítja a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a nemek közötti egyensúlyra a kutatási, egészségügyi, orvosi és az ikt-ágazatokhoz kapcsolódó oktatásban, képzésben és munkaerő-felvételben, mivel ezen ágazatokban az e-egészségügyi cselekvési terv új munkalehetőségek teremtésére irányul;

40.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt az e-egészségügyi szolgáltatások nemzeti egészségügyi költségvetéseken belüli, fenntartható finanszírozási modelljeinek kidolgozása érdekében, és ennek során egyeztessenek más érdekelt felekkel, például az egészségbiztosító alapokkal, nemzeti egészségügyi intézményekkel, egészségügyi szakemberekkel és betegképviseleti szervezetekkel;

41.  hangsúlyozza, hogy az e-egészségügy területén megvalósuló innováció üzleti lehetőségeket teremt, és hozzájárul a jövőbeli növekedéshez;

42.  hangsúlyozza, hogy növelni kell a kutatást az e-egészségügyi rendszerek terén, anélkül, hogy a kutatási kiadások közvetlen hatással lennének a szolgáltatási költségekre;

43.  sürgeti a Bizottságot, hogy a jövőbeli kutatási és fejlesztési keretprogramokban különítsen el forrásokat az e-egészségügyre;

44.  kiemeli, hogy szükségszerű a kkv-k megfelelő támogatásának garantálása annak érdekében, hogy egyenlő feltételeket lehessen számukra biztosítani az e-egészségügyi ágazaton belül, illetve biztosítani lehessen a szociális és területi kohézióhoz való hozzájárulásukat;

45.  ezért felhívja a Bizottságot, hogy az e-egészségügy piacára vonatkozó iránymutatások meghatározásával és egyrészt a kkv-k, másrészt az érdekelt felek, kutató testületek és egészségbiztosító rendszerek közötti együttműködés javításával támogassa és segítse a kkv-k e-egészségügyi projektjeit az egészségügyi szolgáltatókat célzó innováció érdekében;

46.  hangsúlyozza, hogy az ikt-eszközöket fejlesztő kkv-k esetében átláthatóságra és versenyképességre van szükség az e-egészségügyi eszközök megfizethető árának biztosításához;

47.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a határokon átnyúló, egészségüggyel összefüggő kérdések dokumentálása, megosztása és jelentése tekintetében dolgozzanak ki adatszabványokat;

48.  ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a betegekkel és más jelentős érdekelt felekkel az olyan eszközök és e-egészségügy modellek azonosítása érdekében, amelyek támogathatják a 2011/24/EU irányelvnek az egészségügyi szolgáltatók és szakértői központok közötti európai referenciahálózatok fejlesztésével foglalkozó 12. cikke végrehajtását vagy továbbfejlesztését;

49.  ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy továbbra is dolgozzanak a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelvnek az e-egészségügyi hálózatot létrehozó 14. cikke végrehajtásán;

50.  felhívja a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a tagságot az e-egészségügyi alkalmazásokkal kapcsolatos hatáskörrel rendelkező összes regionális hatóság számára a 2011/24/EU irányelv által létrehozott e-egészségügyi hálózatban;

51.  hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás elvének sérelme nélkül etikai magatartási kódexre van szükség a határokon átnyúló tevékenységekkel kapcsolatban;

52.  hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy a betegek hozzáférhessenek saját személyes egészségügyi adataikhoz; hangsúlyozza, hogy a betegeket mindig érthető és átlátható módon kell tájékoztatni arról, hogyan történik az említett adatok feldolgozása azt követően, hogy ők előzetes beleegyezésüket adták az adatok ilyen felhasználásához;

53.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a rendelet hatálybalépését követően alkalmazzák a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletre irányuló javaslatban foglalt egészségügyi vonatkozású szabályokat;

54.  hangsúlyozza annak szükségességét, hogy valamennyi tagállamban nemzetközi szabványokat alkalmazzanak az adatok modellezéséhez és cseréjéhez egyaránt, valamint nemzetközi kódexeket dolgozzanak ki az e-egészségügyi szakmákról és harmonizálják a fogalommeghatározásokat;

55.  e tekintetben üdvözli a WHO-val és az OECD-vel való jelenlegi nemzetközi együttműködést;

56.  üdvözli az e-egészségüggyel kapcsolatos EU-USA közös munkát, amelyet folyamatos együttműködés jellemez, beleértve az egészségügyi információval és a kommunikációs technológiákkal kapcsolatos együttműködésről szóló egyetértési nyilatkozat keretében zajlót, és beleértve különösen az EB és az USA egészségügyi minisztériuma (HHS) által az elektronikus egészségügyi információs rendszerek nemzetközileg elismert átjárhatósági szabványairól és átjárhatóságuk végrehajtási leírásáról közösen kidolgozott ütemtervet;

57.  hangsúlyozza, hogy el kell érni a műszaki szabványosítást, illetve az ikt-alapú műveletek és az adatmegosztás kölcsönös átjárhatóságát az európai egészségügyi rendszerek valamennyi szintjén, az ilyen rendszerek uniós szintű átjárhatóságára vonatkozó iránymutatások kidolgozása mellett;

58.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a jobb eredmények elérése és a jobb kommunikáció érdekében biztosítsák a betegek által használt és az orvosok által használt szoftveralkalmazások átjárhatóságát;

59.  üdvözli, hogy a Bizottság 2015-ig javaslatot kíván előterjeszteni az e-egészségügyi interoperabilitási keretrendszerről, és ezt rendkívül fontos lépésnek tartja a betegek e-egészségüggyel kapcsolatos önrendelkezése felé; fontosnak véli, hogy ebben a keretrendszerben ki kell térni az orvosi nyilvántartásokra vonatkozó bejelentések egységessé tételére, valamint az olyan orvosi eszközök kifejlesztésének támogatására, melyek automatikusan képesek tárolni az orvosi adatokat;

60.  hangsúlyozza, hogy az európai egészségügyi rendszerek műszaki szabványosítása és átjárhatósága tekintetében biztosítani kell az Európai Unió kulturális és nyelvi sokféleségének teljes körű tiszteletben tartását;

61.  kéri, hogy az e-egészségügyi eszközök fejlesztését ne csak technológiai vagy gazdasági megfontolásokra, hanem az eszközök hatékonyságán és az egészségügyi eredmények és az életminőség javításával kapcsolatos hasznosságán is alapuljanak, hangsúlyozva, hogy ezen eszközök kifejlesztése során a legfontosabb célt a betegek érdekei kell, hogy jelentsék, beleértve az időseket és a fogyatékossággal élő betegeket;

62.  felszólítja a tagállamokat, hogy a terv előmozdítása során helyezzenek hangsúlyt a nemek közötti egyensúlyra;

63.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a nemek közötti egyensúly szemléletmódját az egészségügyi és orvosi ágazatban, és az e-egészségügyi cselekvési terv végrehajtásakor vegyék figyelembe az egészségügyi ellátásban részesülő nők és lányok egyedi igényeit;

64.  hangsúlyozza a globális felmérések fontosságát az e-egészségüggyel kapcsolatos bizonyító adatok gyűjtése terén;

65.  javasolja, hogy a tagállamok és a Bizottság a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete segítségével gyűjtsenek nemek szerint lebontott adatokat a kezdeti eredményekről, amelyek az e-egészségügyi rendszerek és eszközök hozzáférésére és hatására vonatkoznak, valamint felszólít az e-egészségügy végrehajtása területén szerzett bevált gyakorlatok megosztására;

66.  emlékeztet arra, hogy a jövőbeli elektronikus egészségügyi cselekvési tervnek biztosítania kell az alábbi kulcsfontosságú elvek érvényesülését:

   az egészségügyi kiadások optimalizálása gazdasági válság idején;
   a piacfejlesztésre irányuló alkalmazásokkal és megoldásokkal kapcsolatos erőfeszítések fokozása és előmozdítása;
   az egészségügyi és kórházi információs rendszerek közötti átjárhatóság biztosítása;

67.  felhívja a Bizottságot, hogy kétévente tegyen közzé beszámolót az elektronikus egészségügyi cselekvési terv végrehajtása során az egyes tagállamokban elért előrelépésről, amely képet ad az eszköz azon innovatív módosításairól, amelyek célja, hogy magas szintű és hatékony egészségügyi rendszert biztosítsanak a polgárok számára, illetve – ennek fényében – nemzeti és uniós szinten határozzon meg hatékony mutatókat a tervezett intézkedések terén elért haladás és hatásuk mérésére, különös figyelmet fordítva a fogyasztókat és a betegeket esetlegesen érintő lehetséges megkülönböztetésre vagy hozzáférési egyenlőtlenségekre;

68.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és a tagállamoknak.

(1) http://www.ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf


Az élelmiszerválság, az élelmiszerláncban elkövetett csalások és az élelmiszerlánc felügyelete
PDF 409kWORD 101k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása az élelmiszerválságról, az élelmiszerláncban elkövetett csalásokról és az élelmiszerlánc felügyeletéről (2013/2091(INI))
P7_TA(2014)0011A7-0434/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a lóhúst marhahúsként feltüntető csalók kiterjedt hálózatának leleplezése nyomán a Bizottság által 2013 márciusában előterjesztett, öt pontból álló cselekvési tervre(1);

–  tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–  tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–  tekintettel az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–  tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjólléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről szóló rendeletre irányuló javaslatra (COM(2013)0265),

–  tekintettel az Európai Számvevőszék négy európai uniós ügynökség összeférhetetlenségének kezeléséről szóló 2012. október 11-i jelentésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0434/2013),

A.  mivel az uniós élelmiszerjog alapelvei a 178/2002/EK rendelettel összhangban tiltják a nem biztonságos élelmiszerek forgalmazását, valamint a csalárd gyakorlatokat, az élelmiszerek hamisítását és minden más olyan gyakorlatot, amelyek megtéveszthetik a fogyasztót;

B.  mivel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet, valamint a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet részletes rendelkezéseket állapít meg a megtévesztő reklámozási és címkézési gyakorlatok tilalmával kapcsolatban;

C.  mivel az élelmiszer-biztonságra és az élelmiszerláncra vonatkozó hatályos uniós szabályozási keret ez idáig magas szintű élelmiszer-biztonságot garantált az uniós fogyasztók számára; mivel azonban a jelenlegi jogszabályok még nem elég kiforrottak, és nem minden esetben megbízhatók, így szükség van azok gyakorlati továbbfejlesztésére;

D.  mivel ezzel egyidejűleg a közelmúltbeli élelmiszer-csalási ügyek nyomán megrendült az élelmiszerlánc iránti fogyasztói bizalom, ami kedvezőtlen hatást gyakorol az agrár-élelmiszeripari ágazatra, mivel ezek a botrányok az uniós gazdaság e kulcsfontosságú ágazatának egészéről lesújtó képet festenek; mivel elengedhetetlen a fogyasztók európai agrár-élelmiszerekbe vetett bizalmának helyreállítása mind az Európai Unión belül, mind azon kívül; mivel ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az európai agrár-élelmiszerek túlnyomó többségének minősége kiváló, és ennek megfelelően nemzetközi elismerést érdemelnek;

E.  mivel az átláthatóság központi eleme a Bizottság és a tagállamok élelmiszer-biztonsági ellenőrzésekre vonatkozóan elfogadott megközelítésének;

F.  mivel az agrár-élelmiszeripari ágazat az EU egyik legnagyobb gazdasági ágazata, amely 48 millió főt foglalkoztat, és amelynek a forgalma évi 715 milliárd euróra tehető;

G.  mivel az élelmiszercsalások elszigetelt esetei negatív hatással vannak az egész agrár-élelmiszeripari ágazatról kialakított képre;

H.  mivel az uniós élelmiszerjog részletes élelmiszer-biztonsági szabályokat ír elő, valamint rendelkezik az élelmiszerekben és takarmányokban található maradványok és más szennyeződések ellenőrzéséről és vizsgálatáról, ám mivel a fogyasztók megtévesztésének általános tilalmán kívül nem létezik olyan keret, amely kifejezetten az élelmiszercsalásra irányul;

I.  mivel a problémák a jelenlegi jogszabályok alkalmazását is érintik, és az élelmiszerlánc minden szakaszában szükség van az állati eredetű élelmiszerek hatékonyabb hatósági ellenőrzésére;

J.  mivel nincsenek statisztikák az Unióban előforduló élelmiszer-csalási esetekről, és mivel a Bizottság csak a közelmúltban nyilvánította új intézkedési területté az élelmiszercsalást;

K.  mivel a közelmúltbeli csalási ügyek között említhetjük a lóhús marhahúsként és a fenilbutazonnal kezelt versenylovak húsának ehető lóhúsként, a hagyományos liszt biolisztként, a ketrecblokkból származó tojások biotojásként, az útszóró só konyhasóként, történő forgalmazását, metanollal szennyezett alkohol röviditalokban történő alkalmazását, dioxinnal szennyezett zsírok állati takarmányok előállításban történő felhasználását, valamint halfajok és tengeri eredetű élelmiszertermékek félrecímkézését;

L.  mivel élelmiszercsalásra általában ott kerül sor, ahol a csalások lehetősége és az elkövetésére való kísértés nagy, a lelepleződés kockázata és a szankciók pedig alacsonyak;

M.  mivel a számos élelmiszer-ipari vállalkozót és más érdekelt felet magában foglaló élelmiszer-ellátási lánc gyakran hosszú és összetett; mivel a fogyasztók egyre kevesebbet tudnak arról, hogyan készül az általuk fogyasztott élelmiszer, és az egyes élelmiszer-ipari vállalkozók nem mindig látják át, vagy nem kell átlátniuk a teljes élelmiszerláncot;

N.  mivel a lóhúsból készült élelmiszerekkel Európa-szerte elkövetett, tömeges méreteket öltött csalások az ellenőrizhetetlenné vált globalizált ellátórendszerre, az alacsony árú termékeket előállító agrár-élelmiszeripari termelésre és a címkézési rendszer hiányosságaira vezethetők vissza;

O.  mivel az élelmiszerláncban érintett kereskedők és közvetítők nem minden esetben bejegyzett és tanúsítvánnyal rendelkező élelmiszer-ipari vállalkozók; mivel a Bizottság és a tagállamok gyakran nincsenek tisztában azzal, hány nem bejegyzett kereskedő tevékenykedik aktívan;

P.  mivel a komoly élelmiszercsalások után a csalásokat elkövető, elítélt élelmiszeripari vállalkozásokat olykor bezárják az illetékes nemzeti hatóságok; mivel ezek a vállalkozások ezt követően hamarosan más helyen újra bejegyeztetik magukat és zavartalanul folytatják a kereskedelmet; mivel a tagállamok közötti, az elítélt, csalást elkövető vállalkozásokra vonatkozó, az új csalások elkövetésének megelőzése céljából folytatott információcsere javítaná e vállalkozások felügyeletét;

Q.  mivel az uniós élelmiszerjog végrehajtása és érvényesítése a tagállamok feladata, és mivel így a végrehajtás és az ellenőrzés többnyire a nemzeti szintre korlátozódik, aminek következtében valójában nem létezik uniós szintű, határokon átnyúló ellenőrzés;

R.  mivel a nemzeti hatóságok hajlamosak az ellenőrzéseket a kapacitás- és forráshiány miatt az élelmiszer-biztonságra, nem pedig az élelmiszercsalásokra összpontosítani.

S.  mivel néhány tagállamban az illetékes hatóságnak van olyan rendőri egysége, amely az élelmiszercsalások elleni küzdelemre szakosodott; mivel néhány tagállamban az ellenőrzési feladatokat részben magán ellenőrző szervek látják el; mivel más tagállamokban az ellenőrzéseket teljes körűen az illetékes hatóságok végzik;

T.  mivel az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer a tagállamok és a Bizottság közötti gyors információcsere hasznos eszköze, amely például a lóhússal kapcsolatos közelmúltbeli csalás esetén is bizonyított;

U.  mivel az uniós élelmiszer-biztonsági és -minőségi követelmények teljesítésének ellenőrzéséért a Bizottság Élelmiszerjogi és Állategészségügyi Hivatala (FVO) felel, továbbá mivel a Hivatal jellemzően előre bejelenti és az illetékes hatóságokkal közösen készíti elő az ellenőrzéseit; mivel az FVO szűkös kapacitása miatt évente csak korlátozott számú ellenőrzés végezhető; mivel az FVO jelezte, hogy nem rendelkezik az élelmiszercsalások vizsgálatához szükséges eszközökkel és ismeretekkel;

V.  mivel a leölt lovak számának egyes uniós tagállamokban tapasztalható növekedésére vonatkozó riasztásokat az illetékes hatóságok – különösen az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal – teljes mértékben figyelmen kívül hagyták;

W.  mivel az Europol megfigyelései szerint egyre több élelmiszer-csalási eset történik, és ez a tendencia – a bűnszervezetek élelmiszercsalásokban való fokozott részvételével együtt – várhatóan folytatódik;

X.  mivel a tagállamok igénybe vehetik az Europol információs rendszerét a határokon átnyúló vizsgálatokkal kapcsolatos információk megosztásához; mivel az Europol csak a tagállamok kérésére bocsáthatja a rendelkezésükre szakértelmét, elemzési eszközeit és adatbázisait; mivel a lóhússal kapcsolatos csalás esetében a tagállamok kezdetben nem szívesen működtek együtt az Europollal;

Y.  mivel 2011 óta az Europol több OPSON-műveletet is sikeresen végrehajtott a hamisított és nem kielégítő minőségű élelmiszerek feltárására; mivel e műveletek során az Europol az Interpollal, a tagállamok hatóságaival, nem EU-tagállamokkal és magánpartnerekkel is együttműködik;

Z.  mivel a húsok és hústermékek származási országának vagy helyének címkével történő megjelölése önmagában nem gátolja meg a csalás elkövetését; mivel bizonyos esetekben egy adott élelmiszer származási helye részben befolyásolja a termék árát;; ;

AA.  mivel az Unió által jelenleg tervezett szabadkereskedelmi megállapodások megkötése az élelmiszer-biztonságra vonatkozó európai jogszabályok meggyengüléséhez vezethet;

AB.  mivel a csalást újra a gazdasági világválság, valamint az Unión belülről és kívülről származó szociális dömping által meghatározott gazdasági helyzet kontextusában kell szemlélni;

AC.  mivel a tőzsdei kereskedés olyan gyakorlat, amely lefelé gyűrűző versenyt idéz elő a minőség, a biztonság és az átláthatóság tekintetében, továbbá az egész ágazat haszonkulcsaira hatással vannak;

AD.  mivel a forgalmazási gyakorlatok, valamint a forgalmazás során a közvetítők igénybevétele a termelők haszonkulcsainak csökkentése révén destabilizálják a termelői piacokat;

Élelmiszercsalás: hatály és fogalommeghatározás

1.  sajnálatosnak tartja, hogy az élelmiszercsalás elleni küzdelem az európai napirend viszonylag új pontja, és hogy korábban nem kapott kiemelt figyelmet az uniós és nemzeti jogalkotás és végrehajtás területén;

2.  aggodalmát fejezi ki az élelmiszercsalás fogyasztói bizalomra, élelmiszer-biztonságra, az élelmiszerlánc működésére, valamint a mezőgazdasági árak stabilitására gyakorolt lehetséges hatásai miatt, valamint hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mielőbb helyreállítsák az európai fogyasztók bizalmát;

3.  ezért felhívja a Bizottságot, hogy fordítsa az azt megillető kiemelt figyelmet az élelmiszercsalásra és hogy minden szükséges intézkedést vegyen fontolóra annak érdekében, hogy az élelmiszercsalás megelőzése és az ellene irányuló küzdelem a magas szintű élelmiszer-biztonságot szavatoló stratégia szerves részét képezze az Unióban;

4.  hangsúlyozza, hogy jobban meg kell ismerni az uniós élelmiszer-csalási esetek mértékét, előfordulását és összetevőit; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy rendszeresen gyűjtsék az élelmiszer-csalási ügyekkel kapcsolatos adatokat, valamint cseréljék ki egymással az élelmiszercsalás feltárásának és leküzdésének bevált gyakorlatait;

5.  megjegyzi, hogy az uniós jog jelenleg nem határozza meg az élelmiszercsalás fogalmát, és a tagállamok a fogalommeghatározás során eltérő módszertanokat követnek; úgy véli, hogy az élelmiszercsalás elleni küzdelemre irányuló európai megközelítés kidolgozásához elengedhetetlen az egységes fogalommeghatározás; hangsúlyozza, hogy uniós szinten összehangolt, a tagállamokkal, az érintett felekkel és a szakértőkkel való egyeztetésen alapuló, a következő szempontokat magában foglaló fogalommeghatározást kell mielőbb elfogadni: az élelmiszerjognak való megfelelés hiánya és/vagy a fogyasztó megtévesztése (beleértve a termékről szóló tájékoztatás elmulasztását), a szándék és a pénzügyi haszonszerzés;

6.  hangsúlyozza, hogy az egységes európai piac jellege miatt az élelmiszer-hamisítás sok esetben átlépi a tagállamok határait, és valamennyi európai polgár egészségét veszélyezteti;

7.  megjegyzi, hogy a közelmúltbeli élelmiszer-csalási ügyek különböző típusú csalásokra hívták fel a figyelmet, úgymint a fő összetevő olcsóbb alternatívákkal való helyettesítése, a hústermékek vagy tengeri eredetű élelmiszertermékek alapjául szolgáló állatfaj téves feltüntetése a címkén, helytelen súlymegjelölés, hagyományos élelmiszer bioélelmiszerként történő értékesítése, a származási országra vonatkozó vagy állatjóléti minőségi címkék tisztességtelen alkalmazása, tenyésztett hal kifogott vadon élő halként történő értékesítése, alacsonyabb kategóriájú halfajta felsőbb kategóriájú vagy drágább faj neve alatt való értékesítése; valamint az élelmiszerek hamisítása és a fogyaszthatósági időn túli forgalmazása;

8.  rámutat, hogy gyakran történik csalás az olívaolaj, a halak, az ökológiai gazdálkodásból származó termékek, a gabonafélék, a méz, a kávé, a tea, a fűszerek, a bor, egyes gyümölcslevek, a tej és a hús esetében;

9.  aggodalommal tölti el, hogy a jelek szerint egyre több csalás történik, és hogy a növekvő élelmiszer-csalási tendencia az élelmiszerlánc strukturális gyengeségét tükrözi;

Hozzájáruló tényezők

10.  megjegyzi, hogy élelmiszercsalásra általában akkor kerül sor, ha az jelentős pénzügyi haszonnal kecsegtet, és alacsony a lelepleződés kockázata; véleménye szerint tarthatatlan, hogy az Unión belül jövedelmező üzlet az élelmiszercsalás, valamint hogy viszonylag kicsi a lelepleződés esélye;

11.  rámutat az élelmiszerlánc összetett és határokon átnyúló jellegére, és arra, hogy ehhez túlnyomórészt nemzeti szintű ellenőrzések, szankciók és végrehajtás párosul, ami olyan helyzetet teremt, amely feltehetően növeli az élelmiszercsalás kockázatát; úgy véli, hogy az összetevők és termékek az egész élelmiszerláncon belüli jobb követhetősége elősegítené az élelmiszercsalás elleni harcot;

12.  kiemeli annak szükségességét, hogy a harmadik országokból importált áruk esetén több figyelmet szánjanak az ellenőrzésre, és a termékek európai uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsággal kapcsolatos előírásoknak való megfelelésére;

13.  felhívja továbbá a figyelmet a gyakran az élelmiszercsalást elősegítőként említett egyéb tényezőkre, például a jelenlegi gazdasági válságra, az ellenőrző szerveket érintő megszorító intézkedésekre, valamint arra a kiskereskedelmi ágazat és mások részéről tapasztalható nyomásra, hogy egyre alacsonyabbra szorítsák az élelmiszergyártás költségeit;

Levont tanulságok és ajánlások

Intézményi keret

14.  üdvözli a Bizottság élelmiszercsalásokért felelős csoport létrehozására irányuló határozatát, és elismeri az Europol által az élelmiszercsalás elleni küzdelem terén tett erőfeszítéseket; arra kéri a Bizottságot, hogy fontolja meg egy, az élelmiszerek eredetiségét vizsgáló uniós referencialaboratórium felállítását;

15.  üdvözli a Bizottság azon tervét, hogy 2014-ben konferenciát szervezzen, amely az élelmiszercsalással foglalkozik, és amelynek célja az érintett piaci szereplők tudatosságának növelése;

16.  meggyőződése, hogy a nem bejelentett független vizsgálatok nélkülözhetetlenek az élelmiszer-biztonsági és címkézési szabványok hatékony végrehajtásának biztosításához; ezért úgy véli, hogy a bejelentés nélküli ellenőrzéseket kellene általános gyakorlattá tenni;

17.  felhívja a Bizottságot, hogy az FVO ellenőrzéseinek hatályát terjessze ki az élelmiszercsalásokra; úgy véli, hogy az FVO-nak rendszeres, független és kötelező szúrópróbaszerű ellenőrzéseket kellene végeznie a szándékos jogsértések azonosítására, a legmagasabb szintű élelmiszer-biztonsági szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében; úgy véli, hogy a fogyasztói bizalom visszaállítása és fenntartása érdekében fontos a hivatalos ellenőrzések és vizsgálatok átlátható lefolytatása, valamint az élelmiszer-ipari vállalkozásokra vonatkozó ellenőrzések és vizsgálatok eredményeinek és jelentéseinek nyilvánosságra hozatala;

18.  sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság és a tagállamok korlátozottan ismerik és használják fel az FVO jelentéseit és ellenőrzéseit; arra sürgeti a Bizottságot, hogy nagyobb odafigyeléssel kövesse nyomon a Hivatal jelentéseit és ajánlásait;

19.  felhívja a költségvetési hatóságot, hogy növelje az FVO, valamint az élelmiszercsalásokért felelős bizottsági csoport kapacitását és erőforrásait;

20.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy csökkent e kulcsfontosságú ellenőrzési feladatokat ellátó szervek finanszírozása az Unióban;

21.  felhívja a tagállamokat és az európai régiókat, hogy az ellenőrző szerveket elegendő humán, pénzügyi és technikai erőforrással lássák el;

22.  hangsúlyozza, hogy az ellenőrzéseket és a vizsgálatokat úgy kell elvégezni, hogy ne jelentsenek indokolatlan igazgatási terheket a kkv-k számára;

23.  javasolja az FVO ENVI Bizottságon belüli éves meghallgatását, ahol az elvégzett és a várható ellenőrzésekről egyeztetnének, mielőtt a Hivatal elfogadja a következő évre vonatkozó munkaprogramját;

24.  felszólítja a tagállamokat, hogy megfelelő módon foglalkozzanak az FVO által felvetett kérdésekkel;

25.  megjegyzi, hogy az FVO munkaprogramjának rangsorolási és felülvizsgálati folyamata nem változtathatja meg a Hivatal munkaprogramjainak elfogadására vonatkozó jogi folyamatokat;

26.  különösképp felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy lépjenek fel az EU-ba exportálandó, levágásra szánt állatok hamisított orvosi kezelési dokumentációjára vonatkozó FVO-ellenőrzések eredményei alapján, valamint hogy zárják ki a harmadik országokból származó olyan hús- és állati eredetű termékeket, amelyeknek az uniós élelmiszerbiztonsági előírásoknak való megfelelését nem lehet garantálni;

27.  megjegyzi, hogy a tagállamok joghatósági problémák miatt gyakran nehézségekbe ütköznek, ha bírósági eljárást kívánnak indítani a több országban tevékenykedő csaló élelmiszer-ipari vállalkozók ellen; sajnálatosnak tartja, hogy határokon átnyúló élelmiszer-csalási ügyekben a tagállamok az Europollal folytatott rendszeres együttműködés helyett kétoldalú munkát folytatnak;

28.  elismeri a visszaélést jelentő személyeknek az élelmiszeriparban folytatott csalárd gyakorlatok feltárása terén játszott fontos szerepét; felszólítja a tagállamokat, hogy teremtsék meg a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy a visszaélést jelentő személyek biztonságban és névtelenül leplezhessék le a rosszindulatú gyakorlatokat;

29.  úgy véli, hogy a nemzeti illetékes hatóságoknak a lehetőségekhez mérten és a megfelelő mértékben tájékoztatniuk kellene a nyilvánosságot a termékvisszahívásokról és az illetékes hatóságok élelmiszer-csalási ügyekben hozott egyéb intézkedéseiről;

Jogi keret

30.  úgy véli, hogy a hatósági ellenőrzések során az élelmiszer-biztonsági problémákon túl a csalásmegelőzésre és a fogyasztók félrevezetésének kockázatára is figyelmet kell fordítani; üdvözli, hogy a hatósági ellenőrzések felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslat az élelmiszercsalásokra vonatkozóan további ellenőrzéseket ír elő abban az esetben, ha az illetékes hatóság okkal feltételezheti, hogy a vállalkozó csalárd magatartást tanúsít;

31.  megjegyzi, hogy egyes tagállamok részben magán ellenőrző szerveket bíznak meg az ellenőrzések elvégzésével; hangsúlyozza, hogy a tagállami illetékes hatóságoknak minden esetben felügyelniük kell az ellenőrzési rendszereket, és valamennyi magán ellenőrző rendszert hitelesíteniük, tanúsítaniuk és folyamatosan ellenőrizniük kell annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a nemzeti és nemzetközi szabványoknak, biztosítva a megállapításaikhoz való hozzáférést a hivatalos szervek számára;

32.  elutasít minden arra vonatkozó tervet, hogy az ellenőrzési feladatokat a közhatóságokról a gazdasági szereplőkre ruházzák át;

33.  úgy véli, hogy pontosítani kell a kereskedők szerepét, valamint a vállalkozások közötti eladásokra alkalmazandó jogi keretet;

34.  úgy véli, hogy az élelmiszerláncon belül nyersanyagot, élelmiszer-összetevőket vagy élelmiszereket feldolgozó, értékesítő vagy tároló kereskedelmi vállalkozóknak, többek között a kereskedőknek és a hűtőházak tulajdonosainak bejegyzett élelmiszer-ipari vállalkozónak kell lenniük, és ellenőrzéseknek kell őket alávetni;

35.  úgy véli, az élelmiszeripari vállalkozóknak képesnek kell lenniük számot adni arról, hogy honnan származik az élelmiszer vagy a használt összetevők, vagyis a termelési láncban minden egyes élelmiszeripari vállalkozó felelősséget vállal a végtermékkel kapcsolatban;

36.  elismeri a vállalkozások közötti, illetve a vállalkozások és fogyasztók közötti egyértelmű és átlátható címkézés jelentőségét, és felhívja a Bizottságot, hogy az élelmiszercsalás kockázatának csökkentése érdekében vizsgálja felül az uniós élelmiszerjog e területét;

37.  a fagyasztott élelmiszerek a vállalkozások és fogyasztók közötti címkézése tekintetében nagyobb tudatosságra és jobb ellenőrzésre szólít fel; arra kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a hús- és haláru kötelező címkézésére, amely jelzi, hogy fagyasztották-e a terméket, illetve hányszor és mennyi ideig fagyasztották;

38.  úgy véli, hogy – bár önmagában nem képezi az élelmiszercsalás elleni küzdelem eszközét – a származási ország címkén való feltüntetése segíthet biztosítani a jobb nyomonkövethetőséget az élelmiszer-ellátási láncon belül, stabilabbá teszi az húsbeszállítók és -feldolgozók közötti kapcsolatot, valamint növeli az élelmiszeripari vállalkozók körültekintését a beszállítók és a termékek megválasztásakor;

39.  emlékeztet arra, hogy a 1169/2011/EU rendelet kiköti, hogy a Bizottságnak hatásvizsgálatot követően 2013 decemberéig végrehajtási aktusokat kell elfogadnia a származási ország kötelező feltüntetéséről, a sertés-, juh-, kecske- és a baromfihús címkézéséről, valamint az önkéntes címkézésről;

40.  felhívja továbbá a Bizottságot arra, hogy mihamarabb tegyen javaslatot a friss juh-, sertés-, kecske- és baromfihús címkézésére vonatkozó végrehajtási aktusokra a feldolgozatlan marha- és borjúhús tekintetében már alkalmazandó szabályok alapján, biztosítva azt, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak az állatok születésének, tenyésztésének és levágásának helyéről, figyelembe véve ugyanakkor a hús származási helyének jelzésére már meglévő nemzeti és regionális rendszereket;

41.  emlékeztet továbbá arra, hogy a Parlament korábban kérte valamennyi húsáru és a feldolgozott élelmiszerekben található hús eredetének felcímkézését, illetve arra, hogy a Bizottság már dolgozik a húst tartalmazó termékek származási országot feltüntető kötelező címkézéséről szóló jelentésen; sürgeti a Bizottságot, hogy mihamarabb készítse el a jelentést és annak nyomán a feldolgozott élelmiszerekben található hús eredetének feltüntetését kötelezővé tévő jogalkotási javaslatokat, figyelembe véve ugyanakkor hatásvizsgálatait, és kerülve a túlzott költségeket és adminisztratív terheket;

42.  felszólít a halat tartalmazó feldolgozott termékek megfelelőbb címkézésére, különösen, ami a halak származási országát, illetve az alkalmazott halászati technikákat illeti;

43.  felhívja a Bizottságot, hogy az érdekelt felekkel és a tagállamokkal közösen fokozottan törekedjen annak felmérésére, hogy az élelmiszerláncon belül szükség van-e – és ha igen, mely területeken – elektronikus tanúsítási rendszerek bevezetésére, ez ugyanis csökkentheti a papíralapú tanúsítványokra épülő csalás valószínűségét;

44.  kéri a Bizottságot, hozzon létre központi európai nyilvántartást a lóútlevelek számára, megelőzve a kettős útlevelek csalárd módon történő kiállítását;

45.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a klónozott állatokból származó hús vonatkozásában nincs európai jogszabályi keret;

46.  felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki módszert a klónozott állatokból származó hús nyomon követésére és beazonosítására, például egy – a klónozott állatok genetikai információit tartalmazó – nemzetközi adatbázis létrehozása által;

Vállalati felelősségvállalás

47.  véleménye szerint hasznos lenne az élelmiszeripar számára magánszektorbeli csalás elleni programok, például a termékek épségét vizsgáló ellenőrzések kidolgozása, valamint üdvözli a legújabb kezdeményezéseket, köztük a Globális Élelmiszer-biztonsági Kezdeményezést és a Michigani Állami Egyetem élelmiszercsalás-ellenes kezdeményezését;

48.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mérlegeljék az élelmiszer-ipari vállalkozókra vonatkozó jogi kötelezettség előírását, amelynek értelmében az élelmiszer-csalási eseteket jelenteniük kellene az illetékes hatóságoknak;

49.  úgy véli, hogy a kiskereskedelmi ágazatnak kiemelt felelőssége az élelmiszerek épségének szavatolása, és szállítóiktól meg kell követelniük, hogy biztonságos ellátási lánccal rendelkezzenek; úgy véli, a kiskereskedők felelőssége, hogy meggyőződjenek legalább arról, hogy formailag teljesítették a címkézési szabályokat; sajnálatosnak tartja, hogy a kiskereskedők és más élelmiszer-ipari vállalkozók nyomást gyakorolnak az őstermelőkre a még alacsonyabb termelői árakért, aminek gyakran az élelmiszer vagy az összetevők minősége látja kárát;

50.  megjegyzi, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók nem minden esetben tudják, hogy honnan származnak a vállalkozásuk által használt összetevők; ebben az összefüggésben úgy véli, hogy a rövid (helyi és regionális) ellátási láncok nagyobb átláthatóságot biztosítanak, és a hosszú és összetett ellátási láncok helyébe léphetnek, amelyek jelentős szerepet játszottak az élelmiszer-hamisítási válság kialakulásában;

51.  felhívja a Bizottságot, hogy a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendeletnek megfelelően nyújtson be jogalkotási javaslatokat a „helyi termelésre és közvetlen értékesítésre” vonatkozó címkézés tekintetében, az érintett piacok előmozdítása és annak elősegítése érdekében, hogy a gazdálkodók növelhessék termékeik értékét;

Végrehajtás és ellenőrzések

52.  arra hívja fel a Bizottságot, hogy a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet 7. és 17. cikkének értelmében vegye fel a harcot azoknak a termékeknek a forgalmazása ellen, amelyeket szándékosan pontatlan vagy félrevezető néven kínálnak, és gátolja azt meg, mivel ezt is az élelmiszercsalás egy fajtájának kell tekinteni;

53.  meggyőződése, hogy az illetékes hatóságoknál szemléletváltásra van szükség, és az igazgatási és állat-egészségügyi megközelítés helyett – a dán élelmiszer-hatóság „gyorsjárőrei”, valamint az olaszországi Arma dei Carabinieri és Guardia di Finanza tapasztalataiból merítve – a bűnüldözési megközelítés felé kell elmozdulni; hangsúlyozza, hogy egy ilyen megközelítés feltétele az, hogy kijelölt bíróságokon az élelmiszerjog terén tapasztalatokkal rendelkező bírókat alkalmazzanak;

54.  hangsúlyozza, hogy az ellenőrzések végrehajtásának kockázatalapúnak kell lennie, és annak során az egyes ellátási láncok és élelmiszerek tekintetében kockázati profilokat és sebezhetőségi értékeléseket kell kidolgozni jelenleg zajló, az élelmiszerek eredetiségvizsgálatával kapcsolatos és kriminológiai ismereteket ötvöző tudományos tanulmányok, például az amszterdami VU Egyetem és a Wageningeni Egyetem jelenleg folyó kutatásai alapján;

55.  az európai és nemzeti szintű kutatási és fejlesztés programok további ösztönzésére kéri a Bizottságot és a tagállamokat az élelmiszercsalás leleplezésére használt technológiák és módszerek − mint például a szenzoros technológia, az adatelemzés és a termék-ujjlenyomat − fejlesztése és megvalósítása, valamint a tesztek rövid időn belül kereskedelmi forgalomba kerülésének előmozdítása érdekében; elismeri a már létező, az élelmiszerek épségével és eredetiségével kapcsolatos olyan európai kutatási projekteket, mint például a TRACE és az AuthenticFood;

56.  javasolja, hogy az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal és a nemzeti hatóságok ellenőrzéseik során végezzenek úgynevezett tömegmérleg-ellenőrzéseket a bemeneti, a kimeneti és a hulladékáramoknál;

57.  szorgalmazza az élelmiszercsalások kivizsgálásáért felelős nemzeti hatóságok közötti koordináció és kommunikáció javítását, hogy ezáltal segítsék a tagállamokat az e probléma leküzdésére irányuló erőfeszítéseik növelésében; felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul hozzon létre egy olyan elektronikus rendszert, amely a Bizottság javaslata értelmében a meglévő élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszeren (RASFF) alapszik, hogy az élelmiszer-csalási ügyekben lehetővé tegye a tagállamok és a Bizottság közötti gyors információcserét; éves jelentések közzétételét kéri, amelyek ismertetik a leleplezett élelmiszer-csalási ügyeket, hasonlóan a RASFF-jelentésekhez;

58.  felszólít egy élelmiszercsalás elleni hálózat létrehozására, amely javítaná a különböző illetékes európai szervek (Europol, Eurojust, Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal) közötti koordinációt annak érdekében, hogy hatékonyabbá váljon az élelmiszercsalások megelőzése és kiszűrése;

59.  javasolja, hogy vezessék be a DNS-tesztet a fajmeghatározást célzó szúrópróbaszerű szabványos eljárásként, különösen a húsból és halból készült termékek esetében, és hogy ebből a célból hozzanak létre egy központi DNS-adatbázist;

60.  felhívja a Bizottságot arra, hogy foglalkozzon az élelmiszercsalás magasabb kockázatával járó, harmadik felektől származó élelmiszer-behozatallal kapcsolatos élelmiszer-biztonsági és nyomonkövethetőségi szabályozások joghézagaival;

61.  ragaszkodik ahhoz, hogy az EU által tárgyalt szabad kereskedelmi megállapodások ne okozzanak változást az élelmiszer- és az élelmezésbiztonságra vonatkozó európai jogszabályokban, és ne csökkentsék az e jogszabályok végrehajtására irányuló erőfeszítéseket;

62.  úgy véli, hogy az ellenőrzések eredményeit oly módon kell közzétenni, hogy azok a fogyasztók számára könnyen hozzáférhetőek és érthetőek legyenek, például osztályozási rendszer formájában; meggyőződése, hogy ez segítené a fogyasztókat a döntéshozatalban, és ösztönözné az élelmiszeripari vállalkozókat a jó teljesítményre;

Szankciók

63.  üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a szankciókat legalább a jogsértés nyomán várt, becsült gazdasági haszon mértékét kompenzáló mértékben növeljék, ugyanakkor úgy véli, hogy ez nem bír kellő visszatartó erővel; úgy véli, hogy élelmiszercsalás esetén a tagállamoknak a csalárd tevékenységből várt, becsült gazdasági haszon összegének legalább a kétszeresét kitevő szankciókat kell kirónia; szükségesnek tartja, hogy további visszatartó erőként a tagállamok ennél is súlyosabb büntetéseket (ideértve a büntetőjogi szankciókat is) határozzanak meg a közegészséget szándékosan veszélyeztető csalások, vagy a kiszolgáltatottabb fogyasztókat célzó termékeket érintő csalások esetében; javasolja továbbá, hogy ismétlődő jogsértések esetén vonják vissza az élelmiszer-ipari vállalkozó bejegyzését;

64.  sajnálattal tölti el, hogy a Bizottság nem rendelkezik átfogó képpel az élelmiszercsalással kapcsolatos szabálysértésekre vonatkozó különböző nemzeti szankciórendszerekről és ezeknek a rendszereknek az uniós jogszabályokon alapuló működéséről; felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb tegyen lépéseket ennek az átfogó képnek a kialakítása érdekében;

65.  felszólít az állatjóléti szempontok fokozottabb figyelembevételére, valamint a vonatkozó szabályok megsértése esetén szigorúbb szankciók alkalmazására;

66.  felhívja a Bizottságot, hogy az élelmiszer-csalási jogsértésekre kirótt szankciók típusa és mértéke, valamint a szankciórendszerek működése tekintetében gyűjtsön adatokat a tagállamoktól, és készítsen jelentést az egyes tagállami rendszerekről;

67.  arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyenek fontolóra más, az élelmiszercsalás megelőzésére és az attól való eltántorításra szolgáló módszereket, például a csalás vádjában bűnösnek talált élelmiszeripari vállalkozók megnevezését és megszégyenítését egy európai nyilvántartásban;

68.  kéri a jelenlegi nyomon követési rendszerek fejlesztését és a 178/2002/EK rendeletben rögzített „fokozatmentes” nyomonkövethetőség következetes végrehajtását, amely vonatkozik élelmiszerre, takarmányra, élelmiszer előállítására szánt állatra és minden egyéb anyagra, amelyet élelmiszer vagy takarmány előállításánál feldolgozásra vagy vélhetően feldolgozásra szánnak; kéri, hogy az európai élelmiszerlánc egésze, ideértve a gyártás, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszát, az ellenőrök számára maradéktalanul nyomon követhető és átlátható legyen, a csalárd élelmiszeripari termékek gyors azonosíthatósága érdekében;

69.  javasolja, hogy kötelezzék a kutatólaboratóriumokat és alkalmazottaikat, hogy az élelmiszer- és takarmányvizsgálatok összes csalásra utaló eredményét, illetve a csalás elleni küzdelem szempontjából lényeges eredményét közvetlenül az illetékes felügyeleti hatóságoknak jelentsék;

o
o   o

70.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm.


Hathatós munkaügyi ellenőrzések: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia
PDF 420kWORD 130k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása a hathatós munkaügyi ellenőrzésekről: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia (2013/2112(INI))
P7_TA(2014)0012A7-0458/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak preambulumára, valamint 3. és 6. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 6., 9., 145., 151., 152., 153., 154., 156., 159. és 168. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 1., 3., 27., 31., 32. és 33. cikkére,

–  tekintettel az 1996. május 3-i Európai Szociális Chartára, és különösen annak I. részére, valamint II. részének 3. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkára vonatkozó alapvető normáira, a munkaügyi igazgatásról és a munkaügyi ellenőrzésről szóló ILO-egyezményekre és -ajánlásokra (81. és 129. egyezmény), amelyek a munkavállalók munkafeltételeire és védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazásának garantálása szempontjából nemzetközi referenciát jelentenek,

–  tekintettel az ILO 143., a bevándorló munkavállalókról szóló egyezményére (1975), valamint a bevándorló munkavállalókra vonatkozó kiegészítő ILO-rendelkezésekre, amelyek előírják valamennyi szükséges és megfelelő intézkedés elfogadását a munkavállalási célú illegális bevándorlás és a bevándorlók illegális munkavállalásának megszüntetése érdekében; másfelől tekintettel a bevándorló munkavállalók illegális munkavállalása esetén kiszabható közigazgatási, polgári és büntetőjogi szankciók alkalmazását célzó rendelkezésekre,

–  tekintettel az ILO tisztességes munkára vonatkozó menetrendjére,

–  tekintettel a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó ILO-egyezményekre és -ajánlásokra,

–  tekintettel a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló, 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvre (keretirányelv)(2) és annak egyedi irányelveire,

–  tekintettel a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(3),

–  tekintettel a Tanács és a tagállamok képviselői által az 1999. április 22-i tanácsi ülésen a társadalombiztosítási juttatások és járulékok terén elkövetett transznacionális csalások és a be nem jelentett munkavégzés elleni harc, továbbá a munkavállalók transznacionális kiközvetítése terén a tagállamok hatóságainak jobb együttműködését szolgáló magatartási kódexről elfogadott állásfoglalására(4),

–  tekintettel kedvezményes hozzáadottértékadó-mérték munkaigényes szolgáltatásokra történő kísérleti alkalmazásának lehetősége tekintetében a 77/388/EGK irányelv módosításáról szóló, 1999. október 22-i 1999/85/EK tanácsi irányelvre(5),

–  tekintettel az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(6),

–  tekintettel a „Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen” című, 2007. október 24-i bizottsági közleményre (COM(2007)0628),

–  tekintettel „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival” című bizottsági zöld könyvről folytatott nyilvános konzultáció eredményeiről szóló, 2007. október 24-i bizottsági közleményre (COM(2007)0627),

–  tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020), valamint fő célkitűzésére, amely szerint az évtized végére az Európai Unióban 75%-ra kell növelni a foglalkoztatottságot,

–  tekintettel az egészségre és a munkabiztonságra vonatkozó, 2007–2012 közötti európai stratégia középtávú értékeléséről szóló, 2011. december 15-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a be nem jelentett munkavégzés elleni határozottabb fellépésről szóló, 2008. október 9-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzéséről szóló, 2007. május 23-i állásfoglalására(9),

–  tekintettel „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival” című 2007. július 11-i állásfoglalására(10),

–  tekintettel a munkavállalók kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv végrehajtásáról szóló, 2006. október 26-i állásfoglalására(11),

–  tekintettel a termelési láncban tevékenykedő alvállalkozók társadalmi felelősségvállalásáról szóló, 2009. március 26-i állásfoglalására(12),

–  tekintettel az Európai Parlament a „Munkakörülmények és egészségügyi és biztonsági előírások a közelmúltbeli bangladesi gyártüzeket és épület-összeomlást követően” című, 2013. május 23-i állásfoglalására(13);

–  tekintettel az „Integrált iránymutatások a növekedésről és a foglalkoztatásról (2008–2010)” című közleményre (COM(2007)0803),

–  tekintettel a bevándorlás és az illegális munkavállalás elleni harc eszközeinek harmonizálásáról szóló, 1995. december 22-i tanácsi ajánlásra(14),

–  tekintettel az 1996. szeptember 27-i, a harmadik államok állampolgárainak illegális munkavállalása elleni harcról szóló tanácsi ajánlásra(15),

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) jelentésére az Európai Unióban a be nem jelentett munkavégzés elleni harcról,

–  tekintettel az Eurobarométer által a be nem jelentett munkavégzésről készített tematikus felmérésre,

–  tekintettel az „ICENUW – Implementing Cooperation in a European Network against undeclared work (Európai hálózati együttműködés megvalósítása a be nem jelentett munka elleni harc terén)” (2010) című tanulmányra,

–  tekintettel a „CIBELES: Convergence of Inspectorates building a European Level Enforcement System (Európai szintű végrehajtási rendszert képező munkaügyi felügyelőségek konvergenciája)”című tanulmányra,

–  tekintettel „A be nem jelentett munkavégzés közvetett mérési módszerei az Európai Unióban” (2010) című tanulmányra,

–  tekintettel „A be nem jelentett munkavégzés megakadályozása és a be nem jelentett munkavégzés elleni harc érdekében a munkaügyi felügyelőségek és más érintett felügyeleti és végrehajtó szervek közötti európai együttműködési platform létrehozásának megvalósíthatósága” című tanulmányra (2010, Regioplan),

–  tekintettel az Európai Bíróság C-577/10. sz. Európai Bizottság kontra Belga Királyság ügyben 2012. december 19-én hozott ítéletére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0458/2013),

A.  mivel a munkaügyi ellenőrzések fontos szerepet játszanak a munkavállalók jogainak védelmében, a munkahelyi egészség és biztonság garantálásában, a nem biztonságos munkahelyi környezet elleni fellépésben, a munkavédelmi szabályok megsértésének megakadályozásában, valamint a társadalmi szempontból méltányos gazdasági növekedés előmozdításában, és ennek keretében hozzájárulnak a bérfizetések és társadalombiztosítási járulékok teljesítéséhez, ezáltal pedig az adóbevételek és a társadalombiztosítási pénztár bevételeinek növeléséhez, a munkavállalóknak többek között a betegbiztosításhoz, a munkahelyi balesetbiztosításhoz, a nyugdíjhoz hasonló társadalombiztosítási formákhoz való hozzáférésének biztosítása mellett;

B.  mivel a tagállamok különböző modelleket vetnek be a különböző speciális munkahelyi ellenőrzések ellátása során;

C.  mivel a munkavállalók Európa-szerte való kiküldetésére tekintettel egyre nagyobb szükség van a munkaügyi ellenőrzésekre;

D.  mivel a munkaügyi ellenőrzések kulcsszerepet játszanak a jogok gyakorlati érvényesítésének biztosításában, mégpedig azáltal, hogy biztosítják a jogszabályok betartását, azt, hogy a szereplők ismerjék jogaikat és kötelezettségeiket, és hogy a baleseteket és a visszaéléseket meg lehessen akadályozni;

E.  mivel meg kell erősíteni a munkaügyi ellenőrzéseket a kkv-knál és a kisebb építkezéseken;

F.  mivel a multinacionális vállalatok a javakat előállító és a szolgáltatásokat nyújtó munkavállalók munkakörülménye, megélhetése és egészsége iránti felelőssége nem ér véget a boltajtónál vagy a gyárkapunál és nem is biztosítható kizárólag a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló megállapodásokkal;

G.  mivel a munka alvállalkozás alkalmazásán és munkaerő-kölcsönzésen alapuló kiszervezése gyakran kevésbé képzett munkaerő alkalmazását jelenti és lazább munkakapcsolatokat eredményez, ami megnehezíti a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (OHS) rendelkezésekkel kapcsolatos felelősség megállapítását;

H.  mivel a be nem jelentett munkavállalás káros hatással van a tagállamok gazdaságára és az európai szociális modell pénzügyi teherbírására, továbbá aláássa a szociális juttatások és a közszolgáltatások finanszírozását és elosztását, valamint bizonytalan, védtelen helyzetbe és szegénységbe kényszeríti az érintetteket most és idős korukban;

I.  mivel a visszaélések megakadályozása és a gazdasági-társadalmi fejlődés előmozdítása révén a munkaügyi ellenőrök alapvető szerepet töltenek be a munkavállalók jogainak védelmét illetően;

J.  mivel a gazdasági válság következtében fokozódott a munkateher és a munkavállalókra gyakorolt nyomás, különösen hatást gyakorolva a munkaidőkre, és mivel ebből következően növelni kell a munkakörülmények ellenőrzésére irányuló kezdeményezések számát;

K.  mivel egyre több olyan új foglalkoztatási forma jön létre, amelyekről a meglévő jogszabályok egyre nehezebben rendelkezhetnek;

L.  mivel a jogellenesen foglalkoztatott munkavállalók másodlagos negatív következményektől, például a tájékoztatáshoz, a munkahelyi egészségi ellátásokhoz és a képzéshez való hozzáférés hiányától, esetleges baleset bekövetkezésétől vagy elfogástól való félelmekkel kapcsolatos pszichológiai korlátoktól szenvednek, amelyek kihatnak a vállalatok termelékenységére és az egész gazdaságra, továbbá olyan hosszú távú következményektől, mint az öregségi nyugdíjjogosultság hiánya vagy a nagyon alacsony nyugellátás, ami a szegénység kockázatának növekedéséhez vezet;

M.  mivel a be nem jelentett munkavállalás a felelős a belső piacon tapasztalható versenytorzulásért, hiszen ez más vállalkozásokkal szemben tisztességtelen versenyt teremt;

N.  mivel a valódi közös piac megerősítése és a szociális dömping minden formájának felszámolása elválaszthatatlanok egymástól;

O.  mivel a feketemunka mértéke a 27 tagú Unióban időközben eléri a GDP 18,8%-át, egyes tagállamokban pedig meghaladja a 30%-át;

P.  mivel több tagállamban a be nem jelentett munkavégzés előfordulása – többek között a válság következtében – még mindig fokozódik;

Q.  mivel a visszaélések jelentésével kapcsolatos intézkedésekre van szükség a visszaélések felderítésének megkönnyítése és a visszaélést jelentő személy védelmének biztosítása érdekében, és mivel az EU és a tagállamok kötelesek teljes körű védelmet nyújtani a visszaélést jelenő személy számára;

R.  mivel évente 168 000 európai polgár hal meg munkával kapcsolatos balesetben vagy betegségben, és 7 millió sérül meg balesetben(16),

S.  mivel a kockázatmegelőzés elengedhetetlen a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések arányának csökkentésében; mivel a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megfelelő kezelése pozitív hatást gyakorol mind nemzeti, mind európai szinten, továbbá a vállalkozásokra is;

T.  mivel a vizsgálati rendszerek személyi és pénzügyi forrásai többé-kevésbé nem elegendőek a munkaügyi ellenőrzések hatékony végrehajtásához; mivel ennek következtében az EU-ban hiányos a munkaügyi ellenőrző szervek személyzetére vonatkozó stratégiai tervezés, miközben sok országban folyamatosan csökken a munkatársak száma, a munkaügyi ellenőrök munkája pedig egyre összetettebbé válik;

U.  mivel a munkaerőpiac széttöredezettsége – a foglalkoztatás bizonyos formáinak egyes tagállamokban tapasztalható ellenőrizetlen és szabályozatlan elharapózásával – a munkadíjak mértékét különösen alacsony szintre nyomja le, ekként pedig olyan helyzetet teremt, amely valószínűleg tovább súlyosbítja a be nem jelentett munkavégzést;

V.  mivel a be nem jelentett munkavégzés által leginkább érintett, bizonytalan munka- és bérezési feltételekkel jellemzett ágazatok – például az építési, biztonsági, takarítási és háztartási ágazat, valamint a szállás és az ellátás – ugyancsak munkaerő-igényesek;

W.  mivel szoros kapcsolat áll fenn az illegális bevándorlás és a be nem jelentett munkavégzés között, mivel az Európában illegálisan élő emberek nem vállalhatnak bejelentett munkát, így nem élvezhetnek védelmet sem;

X.  mivel a be nem jelentett munkát végző munkavállalók nem rendelkeznek társadalom-, betegség- és balesetbiztosítással, így a személyes pénzügyi veszteségek terén fokozott kockázatnak vannak kitéve;

Y.  mivel a határokon átnyúló szolgáltatások és munkaviszonyok tekintetében a munkaügyi ellenőrzések is határokon átnyúló tényállást képviselnek, és az adatokhoz való határokon átnyúló hozzáférés nem kielégítő;

Z.  mivel a munkavállalók gyakran nem önként vállalják a be nem jelentett munkavégzést, hanem ráveszik őket arra;

I.Nemzeti szintű ellenőrzési intézkedések

A hatékony munkaügyi ellenőrzésekre vonatkozó alapelvek

1.  hangsúlyozza, hogy a munkaügyi ellenőrzések közjogi feladatot jelentenek, amelyeket kizárólag független közalkalmazottak kellene ellátniuk, ennek azonban nem szabad kizárnia azt, hogy a munkaügyi ellenőröket a szociális partnerek képviselői támogassák; úgy véli, hogy biztosítani kell a munka-egészségügyi szolgáltatások munkáltatókkal szembeni függetlenségét; a munkahelyi egészségvédelem tekintetében úgy véli, hogy az ellenőrzést, a riasztásokat, az egészségügyi szakértelmet és az ezekből következő hozzáértő tanácsadást csak független egészség- és biztonságügyi szakértők biztosíthatják; sajnálattal tölti el, hogy egyes tagállamokban a munka-egészségügyi szolgálatok irányítása továbbra is a munkáltatói szervezetek feladata; hangsúlyozza, hogy a munkahelyi egészségvédelem ellenőrzését és figyelemmel kísérését független egészség- és biztonságügyi ellenőröknek kell végezniük;

2.  hangsúlyozza a nemzeti cselekvési tervek elkészítésének jelentőségét a munkaügyi ellenőrzési mechanizmusok megerősítése és az európai strukturális alapokból való finanszírozásuk érdekében, tekintettel a hatékony munkaügyi ellenőrzéseknek a társadalmi kohézió erősítésében, és – általánosságban – a jognak a munkahelyen történő megszilárdulásában gyakorolt hozzáadott értékére;

3.  megerősíti, hogy a munkaügyi ellenőrző hatóságok fontos szerepet játszanak a megelőzésben és az ellenőrzésben, a vállalkozáson belül pedig pozitív szerepet töltenek be a tájékoztatás és a szakértelem javításában; ösztönzi a tagállamokat, hogy az ILO ajánlásainak megfelelően erősítsék meg munkaügyi ellenőrző hatóságaik létszámát és forrásait, valamint teljesítsék a 10 000 munkavállalóra jutó egy munkaügyi felügyelő célkitűzését, továbbá alkalmazzanak szigorúbb szankciókat az alapvető jogokkal (bérek, munkaidő és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság) kapcsolatos kötelezettségeik betartását elmulasztó vállalatokkal szemben; úgy véli, hogy ezeknek a szankcióknak hatékonyaknak, visszatartó erejűeknek és arányosaknak kell lenniük;

4.   rámutat, hogy státuszuktól, munkaviszonyuktól vagy származásuktól függetlenül az alkalmazotti vagy önfoglalkoztatói keretek között dolgozó munkavállalók valamennyi kategóriája a nemzeti ellenőrzési hatóságok hatáskörébe tartozik, és számukra azonos védelmet kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy a munkaügyi ellenőrzések hatókörének korlátozására irányuló minden próbálkozás kedvezőtlen hatást gyakorolhat az egészségvédelemre és a biztonságra, valamint az egyének jogaira;

5.  hangsúlyozza, hogy fokozni kell a nemzeti munkaügyi ellenőrző hatóságok szerepét, biztosítani kell magas beosztású személyzetük képzését, valamint hogy össze kell hangolni feladatköreiket ahhoz, hogy sikeresen meg tudjanak felelni az új ellenőrzési követelményeknek;

6.  úgy véli, hogy a munkaügyi ellenőrzéseket a hatóságok kizárólag akkor tudják hatékony végrehajtani, ha elegendő pénzügyi és személyzeti erőforrással rendelkeznek; aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a tagállamokban az ellenőrzési hatóságok nem rendelkeznek kellő létszámú személyzettel és hiányzik a – különösen az európai problémákkal kapcsolatos – továbbképzés; felszólítja a tagállamokat, hogy erősítsék meg munkaügyi ellenőrzési rendszerüket, mivel ennek a gazdasági válságra választ adó nemzeti tervek alapvető részét kell képeznie; rámutat, hogy a munkaügyi ellenőrzések létfontosságú szerepet töltenek be azáltal, hogy biztosítják a hatályos jogszabályok maradéktalan betartását, valamint azt, hogy a különösen sérülékeny munkavállalók biztosítási fedezetben és védelemben részesüljenek;

7.  emlékeztet arra, hogy a munkavállalók védelméről szóló uniós jog hatékonyságának fokozása céljából egységes képzést kell nyújtani a munkaügyi felügyelők és az érintett szereplők számára;

8.  hangsúlyozza, hogy a bizonyos tagállamokban megkísérelt költségvetési konszolidáció semmiképpen sem vonhat el a munkaügyi ellenőrző hatóságok humán erőforrásából, finanszírozásából és anyagi és műszaki infrastruktúrával kapcsolatos forrásokból;

9.  emlékeztet arra, hogy a munkáltatókat a jelek szerint elsősorban a jogi követelmények és a munkavállalói követelések ösztönzik a megelőzésre irányuló eljárások kialakításában(17);

10.  meggyőződése, hogy kockázatértékelés nélkül lehetetlen megfelelő védelmet nyújtani a munkavállalók számára; fontosnak tartja, hogy támogassák a kkv-kat kockázatmegelőző politikáik kialakításában; hangsúlyozza az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) által kifejlesztett online interaktív kockázatelemzéshez (OiRA) hasonló egyszerű, ingyenes és célzott kezdeményezések pozitív szerepét;

11.  emlékeztet arra, hogy minden tagállam aláírta és ratifikálta a munkaügyi ellenőrzésekről szóló 81. sz. ILO-egyezményt; következésképpen felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre az egyezmény alapelveit;

12.  hangsúlyozza, hogy a munkaügyi ellenőrzések akkor is hatékonyak, ha azokat bejelentés nélkül, ismételten és szúrópróbaszerűen végzik; rámutat, hogy a szabályok megsértésére kivetett szankciókat úgy kell hatékonyan kialakítani, hogy a munkáltatók a meglévő kollektív és jogi szabályok megkerülésével ne tehessenek szert semmiféle nyereségre;

13.  rámutat, hogy a munkaügyi ellenőrzések eredményeinek az intézkedésekre vonatkozó egyértelmű határidőkkel kell párosulniuk annak érdekében, hogy a visszaéléseket időben meg lehessen akadályozni és az áldozat számára mihamarabb védelmet lehessen biztosítani;

14.  rámutat, hogy a munkaügyi ellenőröknek valamennyi tagállamban jogosultaknak kell lenniük helyszíni ellenőrzések végzésére, intelligens ellenőrzési eszközök használatára, valamennyi érintett hatósággal való összehangolt munkavégzésre, valamint arra, hogy megfelelő hatáskörökkel rendelkezzenek, és önállóan végezhessék munkájukat;

15.  felszólítja a tagállamokat, hogy amikor a munkaügyi ellenőrök visszaéléseket fednek fel, vagy amikor a visszaélést bejelentők felhívják a hatóságok figyelmét a visszaélésekre, az érintett munkavállalóknak és a visszaélések érintett bejelentőinek biztosítsanak védelmet, illetve lehetőséget jogaik ingyenes érvényesítéséhez; felhívja a figyelmet arra, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések, például a közvetlen kereseti jog vagy a csoportos kereseti jog, hatékonyan védik az érintett munkavállalókat és a visszaélést bejelentőket; felhívja a tagállamokat, hogy a visszaélések felfedésének elősegítése érdekében fogadjanak el intézkedéseket a visszaélést bejelentők és családjaik védelmére; hangsúlyozza, hogy fontos az illegális helyzetű migráns munkavállalók védelmezése, és őket kell az egyik kiemelt területként kezelni; ebben az összefüggésben emlékezteti a tagállamokat a migráns munkavállalókról szóló, 1975. évi 143. sz. ILO-egyezményre (kiegészítő rendelkezések);

16.  felhívja a tagállamokat, hogy a jogsértés súlyosságával arányban álló büntetések alkalmazásával hajtsák végre a jogi rendelkezéseket, és hogy visszatartó erővel bíró szankciókkal büntessék a munkafeltételek be nem tartását; hangsúlyozza, hogy a kutatások egyértelműen jelzik, hogy a munkakörülmények javítása terén a legnagyobb hatást a határozott és megfelelően összehangolt megelőzéssel és a korai szakaszban végzett ellenőrzésekkel lehet elérni, többek között a munkáltatók tájékoztatása és a számukra nyújtott tanácsadás révén, úgymint a be nem jelentett munkavállalók visszamenőleges hatályú bejelentése;

17.  rámutat arra, hogy az összes érintett szociális hatóságot összekötő elektronikus hálózat, mint amilyen például a belga „Crossroads Bank for Social Security”(18), és az ezzel együtt járó, e hatóságok közötti könnyebb adatcsere hasznos eszközt jelent a nemzeti munkaügyi ellenőrzések számára, gyors hozzáférést biztosítva az ellenőrzésekhez szükséges adatokhoz;

18.  hangsúlyozza, hogy a munkaügyi ellenőrzések bizonyos kihívásokkal szembesülnek olyan ellenőrzéseket illetően, amelyek az EU-ból és harmadik országokból származó migráns és kiküldött munkavállalókat érintenek; hangsúlyozza, hogy a munkaügyi ellenőrzések hatékonysága érdekében fontos, hogy a munkaügyi ellenőrök kellően ismerjék azokat a helyzeteket, ahol magas a nem megfelelés kockázata; rámutat, hogy a munkaügyi ellenőrzéseket jelentősen leegyszerűsíthetnék a külföldi munkavállalók munkáltatók általi kötelező előzetes bejelentésére szolgáló nemzeti elektronikus rendszerek;

19.  rámutat, hogy a szociális partnerek a nemzeti jogszabályok és gyakorlatok tiszteletben tartásával fontos szerepet játszanak a meglévő szabályok betartásának biztosítására irányuló törekvésben; felszólítja a tagállamokat, hogy a szociális partnereket vonják be a nemzeti munkaügyi ellenőrzési tervek megtervezésébe és megfogalmazásába, valamint magukba a munkaügyi ellenőrzésekbe is;

20.  javasolja az államot, munkavállalókat és munkáltatókat képviselő háromoldalú ágazati felügyelőségek létrehozását, és felszólít arra, hogy azokat alkalmazzák kísérleti jelleggel azokban a tagállamokban, ahol a nem bejelentett munkavégzés aránya a legnagyobb;

21.  megállapítja, hogy a vidéki térségekben kevesebb munkaügyi ellenőrzést hajtanak végre; felhívja a tagállamokat, hogy az ellenőrzéseket a vidéki régiókra is megfelelő mértékben terjesszék ki;

22.  rámutat, hogy a határozott idejű munkaszerződéssel dolgozó munkavállalók munkakörülményei általában rosszabbak az állandó munkavállalók munkakörülményeihez képest; megjegyzi, hogy a munkaerő-kölcsönzés formájában létesített munkaviszony hatékony ellenőrzése érdekében az ellenőrzést végzőnek a munkaerő-kölcsönző vállalkozás ellenőrzésére való jogát ki kell terjeszteni, és annak a kollektív és vállalati szabályok, valamint a minimálbérek betartásának ellenőrzésére is kell terjednie, amennyiben azt a tagállami jog vagy a nemzeti kollektív szerződések megkövetelik; hangsúlyozza, hogy a magánszektorban és a közszektorban ugyanakkora figyelmet kell fordítani a munkahelyi egészségügyi és biztonsági problémák megelőzésére; felhívja a figyelmet arra, hogy a megkülönböztetésmentesség elve kötelező erejű; a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy internetes fiókon vagy honlapon keresztül tájékozódhassanak (a kollektív szerződésben rögzített) jogaikról;

23.  aggodalmát fejezi ki a legtöbbször harmadik országokból származó, a mezőgazdaságban dolgozó idénymunkások helyzete miatt; úgy véli, hogy fokozni kell a munkaügyi ellenőrzéseket ebben az ágazatban; emlékeztet arra, hogy sok munkaviszony bejelentett és be nem jelentett munkavégzés keveréke;

24.  emlékeztet arra, hogy bár a háztartási szolgáltatásokat nyújtó munkavállalók sokszor nincsenek bejelentve és más munkavállalókhoz képest kevesebb joggal rendelkeznek, ez a tényállás gyakran nem tartozik a nemzeti munkaügyi ellenőrzések hatáskörébe; felszólítja a tagállamokat, hogy ratifikálják az ILO 189. sz. egyezményét, és ezzel az egyezménnyel összhangban dolgozzák ki és hajtsák végre a munkaügyi ellenőrzésre, a végrehajtásra és a szankcionálásra vonatkozó intézkedéseket, a nemzeti törvényekkel és rendeletekkel összhangban kellően figyelembe véve a háztartási munka sajátos jellemzőit; hangsúlyozza, hogy a nemzeti törvényekkel és rendeletekkel összeegyeztethető módon ezeknek az intézkedéseknek meg kell határozniuk azokat a feltételeket, amelyek mellett belépést lehet biztosítani a háztartások épületeibe, kellően tiszteletben tartva a magánéletet;

25.  felhívja a figyelmet az otthonról dolgozók és a távmunkában dolgozók sajátos helyzetére, akik az otthoni vagy a rendes munkavégzési helytől eltérő helyszínen megvalósuló munkavégzésük során szintén munkajogi visszaéléseket tapasztalhatnak, amennyiben a munkáltatók nem teljesítik az ezekkel a munkavállalókkal szemben fennálló jogi kötelezettségeiket;

26.  hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a közlekedési ágazatra, amely mobil jellege miatt további kihívások elé állítja a munkaügyi ellenőrző hatóságokat; kéri, hogy a munkaügyi ellenőrző hatóságokat szereljék fel a megfelelő eszközökkel, hogy hatékony ellenőrzéseket tudjanak végezni ebben az ágazatban;

27.  sajnálatát fejezi ki a színlelt önfoglalkoztatás főleg az építőiparban és a húsfeldolgozó iparban, többek között a kiküldetésekkel kapcsolatos megoldások keretében tapasztalható problematikusan gyakori előfordulása miatt; felszólítja a tagállamokat, hogy a színlelt önfoglalkoztatás leküzdése céljából vezessenek be megfelelő ellenőrzési intézkedéseket, például az annak meghatározására irányuló kritériumok megállapításával, hogy ki minősül alkalmazottnak és ki nem, aminek révén a munkaügyi ellenőrök különbséget tehetnek a színlelt és a törvényszerű önfoglalkoztatás esetei között; a színlelt önfoglalkoztatás megelőzése érdekében olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik a tagállamoknak számára, hogy kiegészítő és magas fokú követelményeket vagy ellenőrző intézkedéseket vezessenek be;

Be nem jelentett foglalkoztatás

28.  felszólítja a nemzeti munkaügyi ellenőrző hatóságokat és más érintett hatóságokat, hogy dolgozzanak ki egy, a be nem jelentett foglalkoztatás leküzdésére irányuló cselekvési tervet, amely az alkalmazotti és önfoglalkoztatói keretek közötti foglalkoztatással kapcsolatos visszaélés valamennyi formájára kiterjed; hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett munkavégzés – nem megfelelő kezelése esetén – azzal a veszéllyel jár, hogy aláássa az EU azon képességét, hogy teljesítse a több és jobb munkahelyre és az erőteljesebb növekedésre irányuló foglalkoztatási céljait;

29.  komoly aggodalmának ad hangot az illegális vagy nem hivatalos státuszú migráns munkavállalók rendkívüli kiszolgáltatottsága miatt, mivel ők azt kockáztatják, hogy alacsony szintű, alacsony bérekkel, hosszú munkaidővel és nem biztonságos munkakörülményekkel jellemzett, be nem jelentett munkavégzés során kizsákmányolják őket; hangsúlyozza, hogy a munkaügyi ellenőrök és a bevándorlási hatóságok közötti együttműködésnek a visszaélést elkövető munkáltatók azonosítására kell szorítkoznia, és nem adhat alkalmat az érintett migráns munkavállalókkal szembeni szankciókra, illetve a kiutasításukra, mivel ez lényegében aláásná a be nem jelentett munka kezelésére irányuló erőfeszítéseket;

30.  úgy véli, hogy amennyiben a nemzeti munkaügyi ellenőrző hatóságok feladata, hogy foglalkozzanak a migráns vagy kiküldött munkavállalókkal, a munkaügyi ellenőröknek szóló képzési programoknak ezekkel a témákkal, valamint az ezekkel szoros összefüggésben álló be nem jelentett munkával és embercsempészettel kapcsolatos modulokat, illetve adott esetben nyelvi modulokat is kell tartalmazniuk;

31.  úgy véli, hogy a szankciók csak akkor hatékonyak, ha a munkáltatók nem tehetnek szert nyereségre az illegális munkavállalók foglalkoztatásából, mert a büntetések mértéke egyértelműen meghaladja a bejelentett munkavállalóval kapcsolatos bérköltségeket;

32.  tudomásul veszi, hogy a színlelt önfoglalkoztatás, a munkaerő-kiszervezés és az alvállalkozói szerződések növekvő tendenciája figyelhető meg, ami a bizonytalan munkahelyek számának növekedéséhez, valamint a be nem jelentett munkavállalók már most is alacsony szintű védelmének további romlásához vezethet; úgy véli, hogy a fővállalkozói felelősség rendszerei hatékony eszközként szolgálhatnának a munkaügyi normáknak való megfelelés fokozására a teljes termelési folyamat során, valamint hogy meg kellene fontolni az ilyen rendszerek összes tagállamban történő bevezetését, míg elismeri, hogy a munkaügyi ellenőrök által végzett ellenőrzések továbbra is elengedhetetlenek;

Munkavédelem – munkahelyi egészségvédelem és biztonság

33.  felhívja a figyelmet arra, hogy a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos rendelkezések végrehajtása problémát jelent az olyan munkavállalók esetében, akik be nem jelentett tevékenységeket folytatnak; hangsúlyozza, hogy a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez való jog minden munkavállalóra és minden önfoglalkoztatott személyre vonatkozóan fennáll, és ezt a jogot a jelenlegi jogszabályok jobb végrehajtása révén érvényre kell juttatni; javasolja, hogy a minimális védelem biztosítása érdekében a tagállamok vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy évente – vagy legalább szerződésenként egyszer – ingyenes orvosi vizsgálatot ajánljanak valamennyi munkavállalónak;

34.  támogatja, hogy szigorítsák meg a szankciókat azon vállalatok tekintetében, amelyek nem tesznek eleget az alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeiknek, és úgy véli, hogy e szankcióknak kellően elrettentő és visszatartó hatásúaknak kell lenniük, hogy a munkáltatók és a munkavállalók semmiképpen ne húzhassanak hasznot a meglévő munka- és egészségvédelmi szabályok megkerülésével; felszólítja a tagállamokat, hogy szankcionálási rendszerükben mérlegeljék azt, hogy a bírságok nagysága arányos legyen az okozott kárral, és biztosítsák, hogy a bírság meghaladja a munka- és egészségvédelmi szabályok megkerüléséből húzott hasznot;

35.  rámutat arra, hogy az Európa 2020 stratégia felhívja a figyelmet a nők fokozott munkaerő-piaci részvételének szükségességére, és úgy véli, hogy a munkaügyi ellenőröknek mind a nők, mind a férfiak munkakörülményeit ismerniük kell;

36.  felszólít arra, hogy ezeket a szankciókat alkalmazzák azokra a vállalatokra is, amelyekről megállapították, hogy a munkavállalókat feketelistára helyezik szakszervezeti vagy egészségvédelmi és biztonsági képviselőként végzett tevékenységeik miatt;

37.  kéri a nemzeti munkaügyi ellenőrző hatóságok támogatását a hatékony és vállalati szintű munkavédelem végrehajtása során, főként a kis- és középvállalatokban; sürgeti a tagállamokat annak biztosítására, hogy az ellenőrzések fokozottan a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén megállapított hiányosságok felszámolására irányuló konkrét és végrehajtható megoldások felkutatásának irányába mutassanak;

38.  támogatja a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottságának (CHRIT) a nemzeti kultúrák közelítésére kedvezően ható tevékenységét; kéri, hogy erősítsék meg a bizottság forrásait és hatásköreit; szeretné, ha megerősítenék az együttműködését a Luxemburgi Tanácsadó Bizottsággal; úgy véli, hogy a Bizottság munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottságát rendszeresen naprakész tájékoztatással kell ellátni a munkaügyi ellenőrzések, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén bekövetkezett tagállami fejleményekről;

39.  úgy véli, hogy a szóban forgó egészségvédelmi és biztonsági szempontokat a küszöbön álló uniós munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégiában is figyelembe kell venni; felszólítja a munkaügyi ellenőrző hatóságokat, hogy fokozzák az egészségvédelmi és biztonsági szabályok és eljárások fontosságát a polgárok körében tudatosítani hivatott, a jól célzott megelőzési és nevelési intézkedéseket; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a REACH végrehajtását és különösen a leginkább aggodalomra okot adó vegyi anyagok kiváltását; úgy véli, hogy a foglalkozási megbetegedéseket figyelembe kellene venni ezen anyagok fontossági sorrendjének megállapításakor;

II.Európai szintű szakpolitikai ajánlások

A határokon átnyúló gyors és hatékony információcsere

40.  úgy véli, hogy a nemzeti hatóságok és a szociális partnerek közötti megfelelő együttműködés fontos abból a szempontból, hogy véget vessenek a szociális dömpingnek, és a belső piacon tisztességes versenyt biztosítanak; üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy a munkaügyi ellenőrök számára létrehozzanak egy európai platformot; e tekintetben felszólítja a Bizottságot, hogy az Eurofound keretében hozza létre a munkaügyi ellenőrök be nem jelentett munkavégzéssel foglalkozó európai platformját azzal a megbízással, hogy – az ügynökség egy újabb feladataként – szervezze meg a platform munkáját és segítse elő a tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét, nyújtson aktuális, megbízható és összehasonlítható információkat, fokozza a határokon átnyúló együttműködést, valamint azonosítsa és tartsa nyilván a postafiókcégeket és a hasonló tevékenységeket;

41.  felszólítja a Bizottságot, hogy a szociális partnerekkel és az érintett nemzeti hatóságokkal együttműködve, és a szubszidiaritás elvének sérelme nélkül szenteljen kellő humán erőforrást a munkavédelmi visszaélések és a be nem jelentett munkavégzés határokon átnyúló eseteinek kezelésére – akiknek feladatai közé tartozhatna többek között a postafiókcégek azonosítása és a nemzetközi szolgáltatók ellenőrzése – dolgozzon ki a színlelt önfoglalkoztatáshoz és kiküldetéshez, az új szabálymegkerülési módszerek azonosításához és a határokon átnyúló ellenőrzések megszervezéséhez hasonló kihívások kezelését felölelő uniós szintű továbbképzési programokat az ellenőrző hatóságok számára; ajánlja továbbá, hogy a nemzeti ellenőrző hatóságok végezzenek közös, határokon átnyúló eseti ellenőrzéseket, különösen a határ menti övezetekhez közeli területeken;

42.  felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy nem hamisítható európai társadalombiztosítási kártya vagy egyéb, az egész Unióban érvényes elektronikus dokumentum bevezetésének előnyeit és adott esetben bocsásson is ki ilyet. Ezen a munkaviszony ellenőrzéséhez szükséges minden fontos adat – például az illető társadalombiztosítási státusza és a munkaidő – tárolható lenne, és szigorú adatvédelmi szabályok vonatkoznának rá, különösen az adatvédelmi szempontból érzékeny személyes adatok feldolgozását illetően; ezért hangsúlyozza, hogy egy ilyen kártya kialakítását megelőzően és annak folyamata során körültekintően meg kell vizsgálni annak az adatvédelemre gyakorolt hatását;

43.  felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen kísérleti projektet a munkavédelmi szabályok megsértéséről és a be nem jelentett munkavégzés eseteiről tájékoztató európai szintű korai előrejelzési mechanizmusra vonatkozóan, amely előmozdítja a tagállamok közötti gyors adatcserét, illetve amelyet egy feketelista kísér annak érdekében, hogy hatékonyabban és időben megakadályozzák a munkavédelmi szabályok megsértését; rámutat, hogy ez a korai előrejelzési mechanizmus a már meglévő fogyasztóvédelmi riasztási rendszerhez (RAPEX) igazodhat; hangsúlyozza, hogy a visszaélésekkel szembeni célzott fellépés érdekében szükség van a szabályok megsértésének az ellenőrzés eredményeinek szisztematikus rögzítésével történő pontos dokumentálására;

44.  úgy véli, hogy a tagállamok közötti fokozott együttműködés és információmegosztás fontos európai hozzáadott értéket jelent a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem terén; hangsúlyozza, hogy ez termékeny alapot szolgáltatna a be nem jelentett munkavégzésre vonatkozó uniós jogalkotási kezdeményezések számára, elősegítené a bevált gyakorlatok cseréjét és javítaná a különböző országok munkaügyi ellenőrző hatóságai közötti koordinációt;

45.  rámutat, hogy a nemzeti ellenőrzési hatóságok külföldi vállalkozásokkal kapcsolatos ellenőrzési joga bizonyos határokon átnyúló helyzetekben erősen korlátozott, és ez veszélybe sodorta mind a munkavállalók védelmét, mind pedig az egyenlő versenyfeltételeket; szorgalmazza, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló információk (például az A1-es kiküldetési igazolások) ne legyenek visszamenőleges érvényűek, és azokat egy, a meglévő nemzeti nyilvántartásokat kiegészítő európai szintű, többnyelvű elektronikus nyilvántartásban rögzítsék és Unió-szerte tegyék hozzáférhetővé a hatóságok számára annak érdekében, hogy megkönnyítsék a kiküldetési munkaviszonyok tagállami szintű ellenőrzését; ebben az összefüggésben kiemelkedően fontos a különböző illetékes hatóságok közötti hatékony és határokon átnyúló információcsere; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a munkaügyi ellenőrzések teljes mértékben gyakorolhassák a megkülönböztetésmentes független ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos jogukat, függetlenül a vállalat letelepedési helyétől;

46.  emlékeztet arra a munkavállalók kiküldetésének végrehajtásáról szóló irányelvvel kapcsolatban, hogy az iratok terjedelme nem gátolhatja azok lefordítását, amennyiben egy ellenőrzés keretében erre irányuló kérelem érkezik;

Új, európai szintű jogalkotási kezdeményezések

47.  hangsúlyozza, hogy a szociális és foglalkoztatási téren meglévő irányelvek nem hangsúlyozzák kellően a munkaügyi ellenőrzések jobb végrehajtásával és szerepével kapcsolatos szempontokat; úgy véli, hogy ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálni és adott esetben felül kell vizsgálni a meglévő irányelveket, valamint hogy a végrehajtást jobban kell kezelni az európai munkajogban; üdvözli ebben az összefüggésben a Bizottság által a bizonyos munkavállalói csoportokkal foglalkozó irányelvekben az ellenőrzés minimumszabályaira tett javaslatokat; hangsúlyozza, hogy a szociális és foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozó új jogalkotási kezdeményezéseken belül a munkaügyi ellenőrző hivatalok és a szociális partnerek szerepét olyan formában kell figyelembe venni, amely hatékony védelmet tesz lehetővé;

48.  felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy ingyenes és nemzeti vagy európai szinten elismert szociális címkézés létrehozása révén mozdítsa elő a munkaügyi normák minőségének vállalkozások általi önkéntes bevezetését;

49.  rámutat, hogy egyes tagállamokban vannak olyan 14 év alatti gyermekek, akik fizetett munkát végeznek; úgy véli, szükség van a munkaügyi ellenőrök szerepének erősítésére és a gyermekmunka elleni kampányok fokozására; felhívja a Bizottságot, hogy uniós szinten vezessen be konkrét ellenőrzési és felügyeleti kampányokat a fiatalok, különösen a fiatal migráns munkavállalók munkakörülményeire vonatkozóan;

50.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy minden munkavállaló számára rendelkezésre álljanak az eljárási és végrehajtási jogok, például azok, amelyeket a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló irányelvre irányuló javaslat tartalmaz;

51.  fontosnak tartja az utazó munkavállalókkal kapcsolatban, hogy a nemzeti munkaügyi ellenőrzési hatóságok – és adott esetben a munkavállalói szervezetek – minden általuk fontosnak ítélt esetben ellenőrzést végezhessenek; megállapítja, hogy a vonatkozó irányelvekben előírt rendelkezések és szabályok végrehajtásának ellenőrzése és nyomon követése céljából a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy területükön hatékony ellenőrzések és felügyeleti mechanizmusok legyenek életben;

52.  felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki és bocsásson a tagállamok rendelkezésére útmutatásokat a bevált gyakorlatokkal kapcsolatban, és könnyítse meg a tagállamok közötti együttműködést és információcserét, hogy hatékonyabban vizsgálhassák meg és ellenőrizhessék a munkaerő-kölcsönző ügynökségek tevékenységét; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak fokozniuk kellene a munkaerő-kölcsönzés átfogó ellenőrzését, és meg kellene fontolniuk olyan intézkedések bevezetését, amelyek révén ezekre a cégekre tanúsítási és jelentéstételi kötelezettségek vonatkoznának;

53.  felszólítja a Bizottságot, hogy a szubszidiaritás elvének sérelme nélkül tegyen javaslatot egy olyan zöld könyvre, amely megerősíti a munkaügyi ellenőrök szerepét, valamint munkaügyi ellenőrzésekre vonatkozó európai előírásokat, illetve egységes képzési követelményeket határoz meg ezen a területen, miközben figyelembe veszi a nemzeti munkaerőpiacok közötti eltéréseket;

54.  felhívja a Bizottságot, hogy találjon jobb módokat a szociális dömping Unión belül előforduló eseteinek azonosítására, és e tekintetben javasoljon megfelelő eszközöket;

o
o   o

55.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 354., 2008.12.31., 70. o.
(2) HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
(3) HL L 299., 2003.11.18., 9. o.
(4) HL C 125., 1999.5.6., 1. o.
(5) HL L 277., 1999.10.28., 34. o.
(6) HL L 168., 2009.6.30., 24. o.
(7) HL C 168. E, 2013.6.14., 102. o.
(8) HL C 9. E, 2010.1.15., 1. o.
(9) HL C 102. E, 2008.4.24., 321. o.
(10) HL C 175. E, 2008.7.10., 401. o.
(11) HL C 313. E, 2006.12.20., 452. o.
(12) HL C 117. E, 2010.5.6., 176. o.
(13) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0230.
(14) HL C 5., 1996.1.10., 1. o.
(15) HL C 304., 1996.10.14., 1. o.
(16) EU-OSHA.
(17) Az EU-OSHA új és újonnan felmerülő kockázatokkal kapcsolatos európai vállalati felmérése (ESENER), 2009.
(18) http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html.


A munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből
PDF 238kWORD 87k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása a vállalatok bevételeiből való munkavállalói részesedésről (2013/2127(INI))
P7_TA(2014)0013A7-0465/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

–  tekintettel a Bizottság 2012. december 12-i, „Cselekvési terv: Európai társasági jog és vállalatirányítás – a részvényesek nagyobb szerepvállalását és a fenntartható vállalatokat szolgáló modern jogi keret” (COM(2012)0740) című közleményére,

–  tekintettel a munkavállalók pénzügyi részvétele előmozdításának keretéről (COM(2002)0364) szóló 2002. július 5-i bizottsági közleményre és a Parlament 2003. június 5-i, arról szóló állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 2010. október 21-i, „A munkavállalók pénzügyi részvétele Európában” című véleményére(2),

–  tekintettel a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága kérésére készült és 2012 szeptemberében közzétett, „A munkavállalók részesedése a vállalatok bevételeiből” című tanulmányra(3),

–  tekintettel „A nyereségből és a vállalati eredményekből való munkavállalói részesedéssel kapcsolatos teljesítményértékelés az Európai Unió tagállamaiban és a tagjelölt országokban” című PEPPER IV. jelentésre, amelyet a Berlini Szabadegyetem 2009 októberében tett közzé,

–  tekintettel „A nyereségből és a vállalati eredményekből való munkavállalói részesedés támogatása az Európai Unió új tagállamaiban és tagjelölt országaiban” című PEPPER III. jelentésre, amelyet a Berlini Szabadegyetem 2006 júniusában tett közzé,

–  tekintettel a Bizottság 1997. január 8-i, „A nyereségből és a vállalati eredményekből való munkavállalói részesedés (többek között tőkerészesedés) támogatása” című PEPPER II. jelentésére (COM(1996)0697),

–  tekintettel „A nyereségből és a vállalati eredményekből való munkavállalói részesedés támogatása” című PEPPER I. jelentésre, amelyet a Bizottság és az Európai Egyetemi Intézet 1991 márciusában tett közzé,

–  tekintettel a Bizottság a munkavállalói tőkerészesedés és részvétel támogatásáról végzett kísérleti projektjére(4),

–  tekintettel a független szakértők transznacionális vállalatokban való munkavállalói pénzügyi részvétel növekedésének transznacionális akadályaival foglalkozó magas szintű csoportjának 2003. december 18-i jelentésére,

–  tekintettel „A második egységes piaci intézkedéscsomag – Együtt egy újfajta növekedésért” című, 2012. október 3-i bizottsági közleményre (COM(2012)0573),

–  tekintettel „A Közösség növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni programjának végrehajtásáról: Vállalkozások átadása – folyamatosság és megújulás” című, 2006. március 14-i bizottsági közleményre (COM(2006)0117);

–  tekintettel a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról, a szerkezetátalakítás előrejelzéséről és kezeléséről szóló 2013. január 15-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0465/2013),

A.  mivel a munkavállalói pénzügyi részvételi programok a kialkudott alapvető javadalmazási struktúrákon túl közvetlen pénzügyi előnyöket is kínálnak a következőkön keresztül:

   tulajdonjog megosztása, ami a munkavállalók számára jogot biztosít ahhoz, hogy részesülhessenek a vállalat sikereivel járó előnyökből, és osztozzanak a stratégiai döntések felelősségében és kockázataiban,
   nyereségészesedés akár készpénz, akár részvények vagy előnyök formájában, amely jutalmazhatja a sikert vagy a rendkívüli teljesítményt, kiegészítheti a munkavállalók jövedelmét és fokozhatja vásárlóerejüket, ami közvetlen átgyűrűző hatással jár a helyi gazdaságra nézve;

B.  mivel válság esetében a munkavállalóknak kettős kockázattal kell szembenézniük: egyfelől munkahelyük és jövedelmük elvesztése, másfelől a vállalatukba befektetett tőkéjük elvesztésének kockázata fenyegeti őket;

C.  mivel a vállalatok a következő három főbb munkavállalói pénzügyi részvételi modell közül választhatnak: nyereségrészesedés (készpénzben, elhalasztva vagy részvényalapon), egyéni munkavállalói tőkerészesedés (dolgozói részvények vagy részvényopciók) és a munkavállalói részvénytulajdonosi programok (ESOP-ok); mivel a munkavállalói pénzügyi részvétel részvények vagy készpénz formájában valósulhat meg;

D.  mivel a munkavállalói pénzügyi részvétel legmegfelelőbb formája gyakran a vállalat méretétől és helyzetétől függ, különösen pedig attól, hogy jegyzett vagy nem jegyzett vállalatról van-e szó;

E.  mivel a munkavállalói pénzügyi részvétel – különösen ESOP-ok vagy résztulajdonlás formájában – „lengéscsillapítóként” működhet annak lehetővé tétele révén, hogy a bónuszokat és más fizetéskiegészítéseket vagy jutalmakat harmadik feleknél alapokban elhelyezve kezeljék, a befektetési kockázatot a vállalat fő részvényesei között megosztva és biztosítva, hogy a munkavállalók védett részvényekből álló portfólióval rendelkezzenek;

F.  mivel a munkavállalók vállalatukban való pénzügyi részvétele a munkavállalók számára számos potenciális kockázattal jár; mivel a pénzügyi részvételt nem szabad felhasználni sem a munkaügyi jogszabályoknak való megfelelés elkerülésére, sem a munkavállalók szerzett szociális és munkajogait csorbító eszközként, sem pedig a munkaerőpiac rugalmasságának növelését célzó nyomás gyakorlására;

G.  mivel amennyiben a munkavállalók a vállalat tulajdonosaitól elsőbbségi jogot kapnak a részvények kivásárlására, és így átvehetik a nehézségekkel küzdő vállalatokat, megpróbálhatják biztosítani saját munkahelyeiket, és ez az eljárás csökkentheti a foglalkoztatás folytonosságával kapcsolatos bizonytalanságot, ha lehetőség van más vállalatok általi kivásárlásra; mivel a munkavállalói tőkerészesedés megoldást jelenthet a vállalat utódlási problémáira is, mivel a vállalatokat gyakran olyankor zárják be vagy adják el esetleges szanálás vagy bezárás céljából, amikor az utódlás nem lehetséges; mivel ez az eljárás különösen a kkv-k és a mikrovállalkozások számára lehet hasznos a fenntartható üzleti tevékenységek folytatásának biztosítása céljából; mivel ezeket az előnyöket kizárólag a munkavállalói részvétellel együtt lehet biztosítani;

H.  mivel az ESOP a nem jegyzett vállalatok esetében a munkavállalók általi kivásárlás egyik hatékony modellje, amelynek során a részvényeket egy közvetítő szervezet szerzi meg a munkavállalók nevében; mivel a munkavállalókra nem hárul többletkockázat, hiszen a vásárlást a munkavállalók bérén kívüli nyereségrészesedésből vagy a nyereségrészesedésből visszafizetendő kölcsönből finanszírozzák;

I.  mivel a spanyol sociedades laborales koncepciója a bevált gyakorlatok egyik példája a mikrovállalkozásokra vonatkozó munkavállalói pénzügyi részvételi programok tekintetében; mivel e program a munkanélküliek számára is lehetővé teszi, hogy egy új társaság alapítása vagy egy meglévő feltőkésítése érdekében munkanélküli ellátásukat döntésük szerint egy összegben vegyék fel;

J.  mivel a munkavállalói pénzügyi részvétel csökkenti a rövidlátó vezetői stratégiai döntéshozatalt, elősegíti a fenntarthatóságot és a hosszú távú gondolkodást, valamint fokozhatja a munkavállalók hosszú távú kötelezettségvállalás és a termelési folyamat innovatív megoldásainak keresése iránti érdeklődését; mivel a munkavállalói pénzügyi részvétel ezért stabilitást, fejlődést és növekedést hozhat, miközben csökkentheti a munkahelyek elvesztésével járó túlbővítés kockázatát; úgy véli, hogy ezek a hatások tovább erősíthetők a munkavállalói részvétel stabil és működőképes intézményei révén;

K.  mivel a pénzügyi részvételi programok ösztönzik a képzésbe való beruházást, hiszen a képzés növeli annak valószínűségét, hogy a vállalatok a képzett munkavállalókat hosszú távon megtarthatják;

L.  mivel a vállalatok bevételeiből való munkavállalói részesedés – és adott esetben a munkavállalók ehhez kapcsolódó részvétele a döntéshozatalban – hozzájárulhat a munkavállalók munkahelyükkel kapcsolatos elégedettségének, általános teljesítményének és motivációjának javításához; mivel mindez egyúttal ösztönözheti a munkavállalók tulajdonosi hozzáállását és vállalatuk ügyeinek jobb megértését, valamint növelheti a munkavállalók és a munkaadók kölcsönös megbecsülését;

M.  mivel a tulajdonosi hozzáállás és felelősségérzet kialakítására való ösztönzés hatására a munkavállalókban erősödik az érzet, hogy nagyobb mértékben vehetnek részt a vállalat működésében, és nő annak valószínűsége, hogy a munkáltatók bevonják őket, megértik aggodalmaikat, terveiket és ötleteiket;

N.  mivel a munkavállalói pénzügyi részvételi formák kialakítása hozzájárulhat a termelékenység fellendítéséhez, javíthatja a teljesítményt, elősegítheti a munkavállalók és a részvényesek érdekeinek összeegyeztetését, valamint a kulcsfontosságú személyzet odavonzását és megtartását;

O.  mivel a vezetésben szavazati joggal vagy más formában megvalósuló munkavállalói részvétel javíthatja a vezetést és az információáramlást és segítséget nyújthat abban, hogy a munkavállalók nehézségek esetén jobban megértsék a társaság helyzetét, jó teljesítés estén pedig könnyebben hozzáférhessenek a jutalmakhoz;

P.  mivel azok a munkavállalói pénzügyi részvételi modellek, amelyek közvetítő szervezetet alkalmaznak, a kollektív képviseletet lehetővé téve e szervezet gyakorolhatja a munkavállalók nevében a szavazati jogot vagy az irányítás egyéb formáit;

Q.  mivel a szerkezetátalakítás során a munkavállalói pénzügyi részvételi programok jelentős szerepet tölthetnek be a munkavállalók tájékoztatási, konzultációs és döntéshozatali eljárásokba való bővebb bevonásában;

R.  mivel a munkavállalói pénzügyi részvételt a nemzeti adózási szabályok befolyásolják, és mivel nem helyénvaló egy uniós szinten egységes, mindenkire egyaránt alkalmazható munkavállalói pénzügyi részvételi modell kidolgozása; mivel a munkavállalói pénzügyi részvételről körültekintő döntést kell hoznia az adott vállalatnak és munkavállalóinak, megfelelően figyelembe véve a tágabb nemzeti és ágazati környezetet; mivel az alapvető iránymutatások hozzájárulhatnának a közbizalom eléréséhez és a munkavállalói pénzügyi részvétel céljainak megvalósulásához;

S.  mivel a munkavállalói pénzügyi részvétel nem feltétlenül megfelelő minden vállalat vagy munkavállaló esetében, és ezért egy ilyen program bevezetése előtt igen körültekintő vizsgálatot kell folytatni;

A munkavállalói pénzügyi részvétel elterjedésének akadályai az Európai Unióban

1.  felhívja a tagállamokat azon transznacionális akadályok átgondolására, amelyekkel egyaránt szembesülnek azok a vállalatok, amelyek több tagállamban munkavállalói részvételi programokat kínálnak munkavállalóiknak, illetve azok a munkavállalók, akiknek a kettős adóztatás a szabad mozgáshoz való jogát sértheti;

2.  rámutat a tagállamok között a pénzügyi részesedésből származó bevétel kötelező társadalombiztosítási járulékai tekintetében fennálló különbségekre;

3.  hangsúlyozza, hogy bizonyos esetekben indokolt lehet a meglévő pénzügyi részvételi programok, illetve a vonatkozó nemzeti jogszabályok fokozatos közelítése annak érdekében, hogy a munkaadók a jövőben valamennyi olyan államban azonos vagy hasonló formában kínálhassák a programokat, amelyekben munkavállalókkal rendelkeznek;

4.  kitart amellett, hogy a létező pénzügyi részvételi programokkal kapcsolatos információhiányon javíthatna a velük kapcsolatos, összehasonlításra alkalmas információk mennyiségének nemzetközi szintű növelése, amely egyaránt csökkentené a nagyobb vállalatok és a kkv-k költségeit is, lehetővé téve ezáltal számukra, hogy saját igényeiknek megfelelő munkavállalói részvételi programokat kínáljanak;

5.  rámutat, hogy hiányoznak a munkavállalói pénzügyi részvételi programok fejlődésének kedvező nemzeti jogalkotási intézkedések; ezzel kapcsolatban megjegyzi az EU-15 (6) és EU-23(7) országai ilyen programokban való részvételi szintjének eltéréseit; elismeri a munkavállalói pénzügyi részvételi programoknak kedvező nemzeti szintű jogalkotási intézkedések bevezetése és az ilyen programokban részt vevő munkavállalók száma közötti kapcsolatot;(8)

Adóügyi kérdések,

6.  hangsúlyozza, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a nemzeti munkavállalói tőkerészesedési programokban és különösen a tényleges adótehernek az EU 28 tagállamában való kiszámításában, a kettős adóztatás és a hátrányos megkülönböztetés megakadályozása érdekében;

7.  megjegyzi, hogy a munkavállalói tőkerészesedés európai modelljének nem szabad sértenie a nemzeti adózási szabályokat;

8.  felszólítja a tagállamokat, hogy a munkavállalói tőkerészesedési programok előmozdítása során nyújtsanak adókedvezményeket a legjobb gyakorlatra vonatkozó elvek alapján;

9.  rámutat, hogy a pontosan célzott adókedvezmények több tagállamban növelhetik a munkavállalói pénzügyi tőkerészesedést, és akár a gazdasági növekedéshez is hozzájárulhatnak;

10.  ezért úgy véli, hogy a Bizottságnak a munkavállalói pénzügyi részesedés adóztatásáról szóló iránymutatásokat kell készítenie;

Ajánlások

11.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyenek fontolóra megfelelő intézkedéseket a vállalatok arra való bátorítására, hogy önkéntesen alakítsanak ki és vezessenek be a munkavállalók számára megkülönböztetés nélkül nyitva álló munkavállalói pénzügyi részvételi programokat, figyelembe véve a kkv-k és a mikrovállalkozások sajátos helyzetét; felhívja a tagállamokat, hogy e tekintetben gyorsítsák fel a bevált gyakorlatok egymás közötti megosztását;

12.  úgy véli, hogy a munkavállalók pénzügyi részesedése megvalósulhat a munkavállalónak adott bónusz formájában is, tőkerészesedés vagy egyedi kötvények révén, az adott pénzügyi terméktől és a szóban forgó vállalat formájától függően;

13.  úgy véli, hogy a munkavállalók vállalati jövedelemből való pénzügyi részesedése valamennyi formájának hosszú távon fenntarthatónak kell lennie, és – különösen a kkv-k esetében – az önkéntes részesedés, a munkavállalók közötti egyenlőség és a kellő gondosság elvein kell alapulnia; hangsúlyozza, hogy bár az EU elismeri, hogy a munkavállalói pénzügyi részesedési programok hasznosak, ez a terület nem tartozik az Unió hatáskörébe;

14.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlatokkal összhangban vonják be jobban a szociális partnereket, a munkavállalói részvételi szervezeteket és az érdekelt feleket a döntéshozók, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői közötti párbeszédbe, tiszteletben tartva a szociális partnerek kollektív tárgyalásokra vonatkozó autonómiáját, biztosítva, hogy a munkavállalói pénzügyi részvételi programok vállalkozások általi végrehajtásának megkönnyítését célzó szakpolitikák kialakítása során figyelembe lehessen venni a már bevált gyakorlatokat;

15.  érdeklődéssel várja a kísérleti projekt eredményeit, nevezetesen a munkavállalói pénzügyi részvétel virtuális központjának, valamint a CETREPS effektívadókulcs-kalkulátor kialakítását; kéri a Bizottságot, hogy e kísérleti projekt eredményei alapján szolgáljon ötletekkel a tagállamok számára a részvételi mechanizmusokkal kapcsolatban;

16.  érdeklődéssel tekint egy lehetséges opcionális „29. rendszer” elé, amely az EU területén minden munkáltató számára nyitott, és egyúttal a tagállamok adó- és munkajogi hatásköreit is tiszteletben tartó egységes jogi szabályozási keret lehet, az alábbiak vonatkozásában:

   a) az egyes vállalattípusokra és -méretekre vonatkozó bevált gyakorlatokból kifejlesztett modellek csomagja;
   b) piaci alapú megközelítés, amelyben csak azok a vállalatok használnák az egységes rendszert, amelyek azt hasznosnak találják;
   c) megengedi a tagállamok jogi kultúrájának eltéréseit annyiban, hogy a nemzeti rendszerek párhuzamosan továbbra is működhetnek;
   d) az átláthatóság és az információkhoz való hozzáférés javítása a különböző tagállamokban való egységes alkalmazás megkönnyítése érdekében;
   e) szükség szerint nemzeti és/vagy uniós szintű alkalmazhatóság, amely nem korlátozódna a határokon átnyúló vállalatokra, figyelembe véve az adóügyi kérdéseket és a munkavállalókra háruló pénzügyi kockázatot is;(9)

17.  úgy véli, hogy a „29. rendszerre” vonatkozó hatásvizsgálat segítene azon lehetőségek értékelésében, miként lehetne egyenlő feltételeket teremteni és elkerülni a vállalkozások nemzetközivé válásának megakadályozását;

18.  rámutat, hogy a munkavállalói tőkerészesedés elősegíti az olyannyira szükséges társadalmi kohéziót, és fontos kiegészítője a fenntartható vállalatirányításnak; hangsúlyozza azonban, hogy óvatosan kell eljárni a tőkerészesedési programok előmozdítása során, hogy a béreket ne váltsák fel a nyereségrészesedési programok;

19.  ezért felkéri a Bizottságot és az érintett érdekelt feleket, hogy továbbra is támogassák az „építőelem-modell” betartását;

20.  ösztönzi a Bizottságot, hogy készítsen független hatásvizsgálatot a munkavállalói pénzügyi részvétel e „29. rendszeréről”, és érdeklődéssel várja, hogy a Bizottság erre vonatkozóan tájékoztatást adjon az általa készítendő időközi jelentésben;

21.  felhívja a Bizottságot, hogy a független hatásvizsgálat közzététele után és a munkavállalói tőkerészesedéssel foglalkozó szervezetekkel, a tagállamokkal és adott esetben a szociális partnerekkel együttműködve vegye fontolóra a sikeres munkavállalói pénzügyi részvételi programok alapelveire vonatkozó iránymutatások kidolgozását, amelyek magában foglalják a következő elemeket:

   a) célkitűzés-vezéreltség: a vállalatoknak meg kell határozniuk a munkavállalói pénzügyi részvételi program célkitűzéseit a számukra leginkább megfelelő modell kiválasztása és a kívánt eredmény lehető legjobb eséllyel történő elérése érdekében; a munkavállalói pénzügyi részvételi programokról bevezetésük előtt konzultációt kell folytatni a munkavállalókkal vagy képviselőkkel; a munkavállalói pénzügyi részvételi programokra vonatkozó megállapodások a kollektív megállapodásokat nem sérthetik;
   b) rugalmas működés és önkéntesség: a munkavállalói pénzügyi részvétel eltérő módon működik a különböző ágazatokban, a különböző méretű és típusú vállalkozásoknál és a különböző tagállamokban; ezért a munkavállalói pénzügyi részvételi program kialakítására és bevezetésére vonatkozó döntést vállalati szinten kell meghozni a meglévő nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban, és figyelembe véve a vállalat pénzügyi helyzetét;
   c) a szerződéses javadalmazást kiegészítő jelleg: a munkavállalói pénzügyi részvételi modellek bármelyikének kiegészítést kell jelenteni a munkavállaló alapjavadalmazásához és szerződéses jogaihoz képest, és nem léphet e jogok helyébe;
   d) önkéntesség a munkavállalók számára: a munkavállalói pénzügyi részvétel egy olyan eszköz, amely lehetőséget kínál a munkavállalónak arra, hogy részesüljön a munkáltatójával való szorosabb pénzügyi kapcsolat előnyeiből; végső soron az egyes munkavállaló számára szabadon választhatónak kell lennie, hogy belép-e a programba vagy sem, e lehetőségnek ugyanakkor a valódi integráció elérése érdekében egy vállalat minden munkavállalója számára egységesen, megkülönböztetés nélkül elérhetőnek kell lennie, a részmunkaidős munkavállalókat is ideértve;
   e) a szociális partnerekkel történő egyeztetés: amennyiben a nemzeti gyakorlat és hagyományok szerint a szociális partnerek bevonása vállalati szinten történik, a munkavállalói pénzügyi részvételi programokat a megfelelő szociális partnerekkel is meg kell vitatni helyi vállalati vagy összvállalati szinten, hogy az adott vállalat és munkavállalói sajátos feltételeihez és körülményeihez lehessen azokat igazítani; e programok nem lehetnek diszkriminatívak a valamely szakszervezethez tartozó munkavállalókkal szemben, és nem alkalmazhatnak semmilyen más, az EUMSZ 10. cikkében felsorolt megkülönböztetést sem;
   f) egyértelmű tájékoztatás: a munkavállalók számára egyértelmű tájékoztatást kell nyújtani arról, milyen kockázatokkal és milyen jogokkal jár, ha a munkavállalói pénzügyi részvételi programba való belépést választják, a jogosultság megszerzéséhez szükséges időszakot is ideértve: a munkavállalónak az ilyen munkavállalói pénzügyi részvételi programhoz való csatlakozására vonatkozó döntését tájékozottan kell meghoznia, annak teljes ismeretében, hogy a csatlakozással milyen jogokat szerez, milyen kötelezettségei keletkeznek, milyen kockázatokat vállal és milyen adózási hatások érintik, és hogy milyen feltételekkel léphet ki a vállalattól vagy a programból;
   g) részvétel az irányításban: a munkaadó a rendszertől függően felkérheti a munkavállaló(ka)t, hogy közvetlenül vegyen(ek) részt a vállalatirányításban; ez esetben a jogokat és kötelezettségeket egyértelműen és közösen kell meghatározni;
   h) amennyiben a közösen választott modell a tulajdonjog megosztása, a kollektív – például tröszt formájában megvalósuló – részvénytulajdonlást kell előnyben részesíteni; e modellen belül a részvényeket úgy osztanák ki, hogy a meglévő bérkülönbségek ne növekedjenek;
   i) elengedhetetlen, hogy a munkavállalói részvételt biztosítás védje a vállalat fizetésképtelenségével szemben;
   j) a munkavállalói pénzügyi részvételi programokról való megállapodás esetén a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatást mindenkor figyelembe kell venni;
   k) átláthatóság: az érintett vállalat gazdasági helyzetére és a kapcsolódó kockázatokra vonatkozó információknak mindenkor az érintett munkavállalók rendelkezésére kell állniuk;

22.  megjegyzi, hogy – amint azt a pénzügyi válság előtt már jelezték – a munkavállalók túlzottan kockázatos magatartását ösztönző javadalmazási politikák akadályozhatják a hitelintézetek, a befektetési alapok és a pénzügyi ágazat egyéb vállalkozásainak eredményes és hatékony irányítását;

23.  arra ösztönzi a szociális partnereket, hogy továbbra is működjenek együtt a munkavállalói pénzügyi részvételre irányuló új lehetőségek és innovációs eredmények kialakítása érdekében a megfelelő szinteken;

24.  úgy véli, hogy a pénzügyi részesedés abból a célból való előmozdítása érdekében, hogy létrehozzanak egy új társasági finanszírozási formát, és lehetővé tegyék a munkavállalók számára, hogy jobban kötődjenek az őket alkalmazó vállalathoz, lehetővé kell tenni a munkaadók számára, hogy a munkavállalók részére felajánlhassák a részvénytőke vagy a külön kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) jegyzésének lehetőségét; úgy véli, hogy a tőkejegyzésnek – az egyénileg vagy csoportosan fellépő – munkavállalók és a vállalat számára önkéntes jellegűnek kell lennie;

25.  elismeri, hogy a vállalatutódlást, a kiegészítő finanszírozást, a munkatársak megtartását és a kis- és középvállalkozások egyéb jellemző problémáit munkavállalói tőkerészesedési programok révén enyhíteni lehet; úgy véli, hogy a kis- és mikrovállalkozások munkavállalói tőkerészesedési programjait a munkanélküliek visszaállítása érdekében össze lehet kapcsolni egyéb munkaerő-piaci intézkedésekkel – például a munkanélküli ellátással – is.

26.  megjegyzi, hogy hiányzik a lehetséges munkavállalói tőkerészesedési programokkal kapcsolatos tájékoztatás és oktatás, különösen a kkv-k körében; felszólítja e tekintetben a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jobban szervezzék meg a tájékoztató kampányokat, és ösztönözzék a legjobb gyakorlatok rendszereinek határokon átnyúló hordozhatóságát a tagállamok között;

27.  szorgalmazza, hogy a tagállamok a szociális partnerekkel, a munkavállalói tőkerészesedéssel foglalkozó szervezetekkel és a Bizottsággal együttműködve használják fel a már meglévő egységes, egyablakos a munkáltatók és a munkavállalók számára egyaránt hozzáférhető információs portálokat – vagy pedig fejlesszenek ki újakat – annak érdekében, hogy felvilágosítást nyújtsanak a munkavállalói pénzügyi részvételi programok előnyeiről és kockázatairól, a rendelkezésre álló ösztönzőkről és a meglévő különböző modellekről, azzal a céllal, hogy a munkavállalók tájékozott döntéseket hozhassanak a munkavállalói pénzügyi részvételi programok tekintetében, és megtalálják legmegfelelőbb megállapodási lehetőséget vállalati szinten, jobban felmérhessék a számukra elérhető választási lehetőségeket és a munkavállalói pénzügyi részvételi programba való belépéssel járó kihívásokat; javasolja, hogy ezeket az egységes információs portálokat a nemzeti szinten meglévő szervekhez vagy hatóságokhoz kell kapcsolni, vagy azokba kell integrálni;

o
o   o

28.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 68. E, 2004.3.18., 429. o.
(2) HL C 51., 2011.2.17., 1. o.
(3) IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
(4) MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0005.
(6) Az Unióhoz 1995 előtt csatlakozott tagállamok.
(7) Az Unióhoz 1995 után csatlakozott tagállamok.
(8) „Employee financial participation in companies’ proceeds” [A munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből] (PE 475.098), 36. o.
(9) „Employee financial participation in companies’ proceeds” [A munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből] (PE 475.098), 16. o.


Szociális védelem mindenki számára, beleértve az önálló vállalkozói tevékenységet folytatókat is
PDF 264kWORD 100k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása a mindenki, köztük az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók számára is elérhető szociális védelemről (2013/2111(INI))
P7_TA(2014)0014A7-0459/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (3) és 6. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9., 53. és 151–157. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 5., 15., 16., 27. 31., 34. és 35. cikkére,

–  tekintettel a (felülvizsgált) Európai Szociális Charta 1., 2., 3., 4., 11., 12., 13., 19. és 23. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 1952. évi, a társadalombiztosítás minimális normáiról szóló 102. sz. egyezményére,

–  tekintettel a szociálpolitikáról szóló 117. számú, 1962. évi ILO-egyezményre (alapvető célok és normák),

–  tekintettel a munkahelyi baleset esetén nyújtott ellátásokról szóló, 1964. évi 121. sz. ILO-egyezményre, a rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói ellátásokról szóló, 1967. évi 128. sz. egyezményre, az egészségügyi ellátásról és a betegségi ellátásokról szóló, 1969. évi 130. sz. egyezményre, a foglalkoztatás előmozdításáról és a munkanélküliséggel szembeni védelemről szóló, 1988. évi 168. sz. egyezményre és az anyaság védelméről szóló egyezmény felülvizsgálatáról szóló, 2000. évi 183. sz. egyezményre,

–  tekintettel a nemzeti szinten meghatározott szociális védelmi minimumról szóló, 2012. évi ILO-ajánlásra,

–  tekintettel az ILO „Biztosítás nyújtása a válság idején és azon túl” című, globális szociális biztonságról (2010/2011) szóló jelentésére(1),

–  tekintettel az ILO „Szociális védelem: egy életcikluson átívelő befektetés a társadalmi igazságosság, a szegénység csökkentése és a fejlődés érdekében” című, 2003. novemberi jelentésére(2),

–  tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. július 7-i 2010/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(4),

–  tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvre(5),

–  tekintettel a szociális védelmi rendszerek megfelelő forrásaira és a szociális támogatásra vonatkozó közös kritériumokról szóló, 1992. június 24-i 92/441/EGK tanácsi ajánlásra(6),

–  tekintettel a szociális védelmi célok és politikák összehangolásáról szóló, 1992. július 27-i 92/442/EGK tanácsi ajánlásra(7),

–  tekintettel a szociális védelem modernizálása és fejlesztése terén folytatott együttműködés megerősítéséről szóló, 1999. december 17-i tanácsi következtetésekre(8),

–  tekintettel a szociális védelemmel foglalkozó bizottság 2011. február 10-i, „Az Európa 2020 stratégia szociális dimenziójának értékelése” című jelentésére(9),

–  Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

–  tekintettel a Bizottság „Fehér könyv – A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje” című, 2012. február 16-i közleményére (COM(2012)0055), tekintettel a Bizottság „Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában (2012)” című jelentésére,

–  tekintettel a Bizottság „Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában (2012)” című 2013. január 8-i felülvizsgálati jelentésére(10),

–  tekintettel a Bizottság „Szociális védelem az Európai Unió fejlesztési együttműködésében” című, 2012. augusztus 20-i közleményére (COM (2012)0446),

–  tekintettel a „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival” című, 2006. november 22-i bizottsági zöld könyvre (COM(2006)0708),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Az önfoglalkoztatás keretében végzett munka új trendjei: a gazdaságilag kiszolgáltatott önfoglalkoztatás speciális esete” című, 2010. április 29-i véleménye(11),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „Az önfoglalkoztatói státusszal való visszaélés” című, 2013. március 21-i véleményére(12),

–  tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló, 2008 október 3-i bizottsági ajánlásra (COM(2008)0639), és tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásáról szóló, 2009. május 6-i állásfoglalására(13),

–  tekintettel a Bizottság 2009. október 14-i közleményére (COM(2009)0545) és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságáról és a gazdaságélénkítésről szóló, 2010. május 20-i állásfoglalására(14),

–  tekintettel az atipikus szerződésekről, a foglalkoztatási pályák megóvásáról, a rugalmas biztonságról és a szociális párbeszéd új formáiról szóló, 2010. július 6-i állásfoglalására(15),

–  tekintettel a szociális védelemről és társadalmi integrációról szóló 2006. március 15-i állásfoglalására(16),

–  tekintettel a szegénység elleni küzdelemben a minimáljövedelem szerepéről és Európában a befogadó társadalom előmozdításáról szóló, 2010. október 20-i állásfoglalására(17),

–  tekintettel „A fiatalok munkanélküliségének kezelése:a kilábaláshoz vezető lehetséges utak” című, 2013. szeptember 11-i állásfoglalására(18),

–  tekintettel a be nem jelentett munkavégzés elleni határozottabb fellépésről szóló, 2008. október 9-i állásfoglalására(19),

–  tekintettel a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzéséről szóló, 2007. május 23-i állásfoglalására(20),

–  tekintettel 2007. július 11-i, „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival” című állásfoglalására(21),

–  tekintettel az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről szóló 2011. július 5-i állásfoglalására(22),

–  tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjáról szóló 2011. november 15-i állásfoglalására(23),

–  tekintettel a megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendjéről szóló, 2013. május 21-i állásfoglalására(24),

–  tekintettel az Európai Parlamentnek a Bizottság „Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében, többek között a 2014–2020-as időszakra szóló Európai Szociális Alapon keresztül” című közleményéről szóló, 2013. június 12-i állásfoglalására(25),

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság által készített, „A gazdaságilag függő helyzetben lévő önfoglalkoztatók szociális védelmi jogai” című, 2013. májusi tanulmányra(26),

–  tekintettel Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) „Önfoglalkoztató vagy nem önfoglalkoztató? A »gazdaságilag függő helyzetben lévő munkavállalók« munkakörülményei” című, 2013. évi személyre szabott jelentésére(27),

–  tekintettel az Eurofound „Önfoglalkoztatók: munkaügyi kapcsolatok és munkakörülmények” című, 2009. március 2-i jelentésére(28),

–  tekintettel az Eurofound „Szociális partnerek részvétele az álláskeresési járadékok rendszereiben Európában” című, 2013. árpilisi összehasonlító jelentésére(29),

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0459/2013),

A.  mivel a szociális biztonsághoz való hozzáférés alapvető jog, amely az uniós jognak, valamint a nemzeti jognak és gyakorlatnak megfelelően az európai szociális modell szerves részét képezi; mivel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlásokat fogadott el a nemzeti szociális védelmi minimumokról, amelyek célja, hogy mindenki számára biztosítsák a szociális biztonsághoz és az emberi méltóságnak megfelelő életszínvonalhoz való alapvető jogot;

B.  mivel a szociális biztonság nemzeti hatáskörbe tartozik, és uniós szinten koordinálják;

C.  mivel a szociális védelem megkönnyíti a munkaerő-piaci változásokhoz való alkalmazkodást, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, biztosítja a munkaerő-piaci integrációt és az emberi erőforrásokba való beruházást jelent; mivel a szociális védelem stabilizáló szerepet tölt be a gazdaságban és olyan anticiklikus tényező, amelynek köszönhetően nő a belső kereslet és a fogyasztás;

D.  mivel a válság leküzdése érdekében egyes tagállamok éppen akkor csökkentették jelentősen költségvetésüket, amikor a munkanélküliek számának növekedése következtében megnőtt a szociális védelem iránti igény; és mivel a nemzeti szociális védelem költségvetési előirányzatainak további nehézséggel kellett szembesülniük, mivel a befizetett járulékok csökkentek annak következtében, hogy számos ember veszítette el a munkahelyét vagy hogy csökkentek a bérek, és ezzel ténylegesen veszélyeztették az európai szociális modellt;

E.  mivel néhány uniós tagállamban a szociális védelem fedezete nem elegendő, és azt tovább lehetne növelni; mivel az Unióban még mindig előfordulnak a kiszolgáltatott munkavállalókkal szembeni visszaélések;

F.  mivel a hagyományos szociális védelmi modellek többségét, és különösen a társadalombiztosítást, valamint a munkajogot úgy alakították ki, hogy az alkalmazottak szociális és munkajogait garantálják, fennáll a veszélye annak, hogy a munka jellegének új formáival és az önálló vállalkozók számának növekedésével a munkavállalók új csoportjai pusztán csökkent szociális védelemben részesülnek;

G.  mivel a vállalkozóvá váló nők a férfiaknál gyakrabban említik döntésük fő motivációjaként a munka és a családi élet közötti jobb egyensúlyt és/vagy a gazdasági szükségszerűséget;

H.  mivel az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók között kisebbségben vannak a nők, azonban körükben nagyobb a valószínűsége az elszegényedésnek;

I.  mivel a megfelelő nyugdíjjogosultsághoz, betegszabadsághoz, fizetett szabadsághoz és a szociális biztonság egyéb formáihoz való hozzáférés hiánya még súlyosabbá teszi a nők számára a nemek közötti bérszakadékot, különösen a nyugdíjba vonulás után;

J.  mivel az önálló vállalkozói tevékenységet folytató, túl kevés vagy nagyon rosszul fizetett munkát végző személyek – főleg nők – növekvő száma kerül a szegénységi küszöb alá, akik azonban nincsenek hivatalosan munkanélküliként nyilvántartva;

K.  mivel a munkavállalókat megillető szociális jogok megsértésének, a verseny torzulásának és a szociális dömping kockázatának elkerülése érdekében hasznos lehet világosan meghatározni a színlelt önfoglalkoztatást, és meg kell előzni az esetleges visszaéléseket;

L.  mivel a színlelt önfoglalkoztatás alapvetően a járulékfizetés részleges elkerülésének egy formája, amelyet nehéz kimutatni, és amely aláássa a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát és megfelelőségét, mivel alapvető forrásoktól fosztja meg őket;

M.  mivel a néhány tagállamban fennálló különösen magas munkanélküliségi arány a (fajlagos) munkaköltség csökkentésére irányuló állandó nyomással súlyosbítva olyan nemzeti munkaerő-piaci trendekhez és gyakorlatokhoz vezet, amelyek a színlelt önfoglalkoztatás további fejlődését és növekedését ösztönzik;

N.  mivel a gazdaságilag kiszolgáltatott önfoglalkoztatók munkafeltételei nem térnek el radikálisan az alkalmazottakétól, ezért szociális biztonsági és munkajogaiknak is szükség szerint jobban kellene hasonlítaniuk az alkalmazottak jogaihoz;

O.  mivel nem áll rendelkezésre megbízható, pontos és összehasonlítható információ és adat az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók helyzetéről, munkakörülményeiről, illetve a munka és a gondozás összeegyeztethetőségét lehetővé tevő szociális biztonsági lehetőségekről;

P.  mivel 2012-ben az önálló vállalkozók a teljes foglalkoztatás 15%-át tették ki az Európai Unióban miközben az önfoglalkoztatás sok esetben nem a leginkább preferált lehetőség az érintett személy számára, hanem inkább kényszerűség egyéb munkalehetőségek vagy a munka és a hozzátartozók gondozásának összeegyeztethetőségét lehetővé tevő, megfelelően rugalmas munkakörülmények hiánya miatt; mivel az önálló vállalkozóknak számos tagállamban nehézségeket okoz, hogy elegendő nyugdíjjogosultságot szerezzenek, és ezáltal e személyek számára megnő a jövőbeni szegénység kockázata; mivel a gazdaságilag függő önálló vállalkozók ritkán szerveződnek vagy képviseltetik magukat szakszervezetekkel, még akkor sem, ha jobban ki vannak téve a munkaidővel való és egyéb alapon történő visszaélésnek;

Szociális biztonság mindenkinek

1.  hangsúlyozza, hogy tagállami szinten folyamatosan optimalizálni és korszerűsíteni kell a szociális védelmi rendszereket annak érdekében, hogy az általános hozzáférés és a megkülönböztetésmentesség elvein, valamint a demográfiai és a munkaerő-piaci változásokra való rugalmas reagálás képességén alapuló, stabil, fenntartható és megfelelő szociális védelmet biztosítsanak mindenki számára;

2.  felszólítja a tagállamokat, hogy a szociális juttatások megfelelőségének garantálása érdekében biztosítsák a szociális biztonsági rendszerek felelősségteljes és fenntartható hosszú távú finanszírozását, fejlesszék tovább a szociális biztonsági rendszerek megelőző ágát, és helyezzenek nagyobb hangsúlyt az intézkedések végrehajtására, különösen gazdasági válság idején, nem feledkezve meg arról, hogy a szociális beruházások egyik legfontosabb tényezője az, hogy lehetővé teszik a szociális és a gazdasági célok összeegyeztetését, és hogy hosszú távon hozzájárulhatnak a gazdaság fenntartásához és fejlődéséhez; e tekintetben úgy véli, hogy a szociális beruházásokra pontosan így, azaz beruházásként és nem kiadásként kell tekinteni;

3.  felhívja a figyelmet arra, hogy néhány tagállamban az idősödő népesség, az alacsony születési arány és a változó munkaerőpiac sürgősebbé teheti a szociális biztonsági rendszerek – köztük a nyugdíjak – megreformálását, fenntarthatóságuk biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy a nők a férfiaknál gyakrabban szakítják meg szakmai karrierjüket vagy vállalnak részmunkaidős állásokat gyermekek és más eltartottak gondozása céljából, aminek viszont negatív hatása lehet a nyugdíjukra, és jobban kiteszi őket a szegénység veszélyének; ennek kapcsán felszólítja a tagállamokat, hogy a szakmai karrier ilyen megszakításait biztosított időszakként ismerjék el a nyugdíjjogosultság megállapítása és kiszámítása során; hangsúlyozza, hogy a reformokba a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően a társadalmi partnereket és az érdekelteket is be kell vonni, és azokról megfelelően tájékoztatni kell a polgárokat;

4.  felszólítja a tagállamokat, hogy garantálják a nemzeti szociális védelmet, amely biztosítja az ország által meghatározott tisztességes jövedelem védelmét és az alapvető szociális kedvezményekhez való hozzáférést biztosítja, különösen betegség, munkanélküliség, szülés, fogyatékosság és nyugdíj esetén, az adott tagállamban a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érdekében; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az ILO javaslatainak megfelelően dolgozzanak ki stratégiákat a szociális biztonság fejlesztésére vonatozóan;

5.  hangsúlyozza, hogy a kellően magas színvonalú, hatékony szociális védelmet a foglalkoztatásban való részvétel ösztönzését elősegítő intézkedésekre kell alapozni, hozzájárulva a munkahelyi egészség és biztonság javításához és a termelékenység növeléséhez, ami komoly versenyelőnyt jelent; hangsúlyozza, hogy a szociális védelem szintjének csökkentését nem lehet olyan megoldásnak tekinteni, amely előkészíti az utat a foglalkoztatási szint növeléséhez;

6.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy minden munkavállaló és önálló vállalkozó számára elérhető legyen az egész életen át tartó tanulás azáltal, hogy a csak az állandó szerződéssel rendelkező munkavállalók számára elérhető meglévő uniós és nemzeti támogatásokat megnyitják – munkaszerződésük típusától függetlenül – valamennyi munkavállaló, köztük az önálló vállalkozók előtt;

7.  felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek még több erőfeszítést annak érdekében, hogy strukturális reformokat és intézkedéseket hajtsanak végre, hogy munkahelyeket hozzanak létre a fiatalok számára, és gondoskodjanak arról, hogy a fiatal munkavállalókat ne érje megkülönböztetés azáltal, hogy szociális biztonsági jogaikat korlátozzák; felkéri továbbá a tagállamokat, hogy a Bizottsággal együttműködve biztosítsanak megfelelő szociális védelmet a fiatalok számára a gyakornoki és szakmai képzési rendszerek keretében, melyek révén munkatapasztalatot szerezhetnek;

8.  hangsúlyozza, hogy az idősebb emberek nem jelentenek gazdasági és szociális terhet, hanem éppen ellenkezőleg, az élet során szerzett tapasztalataik és tudásuk érték; a generációk közötti szolidaritás keretében a 60 év feletti munkavállalókat arra kell ösztönözni, hogy továbbra is jelen legyenek a munkaerőpiacon annak érdekében, hogy átadhassák tudásukat és tapasztalatukat az utánuk következő nemzedékeknek.

9.  felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák elérhető gyermekgondozási és oktatási létesítmények rendelkezésre állását, illetve hozzáférést az önálló vállalkozók számára a közszolgáltatásokhoz, valamint a gyermekgondozáshoz kapcsolódó adó- és szociális kedvezményekhez;

10.  felszólítja a tagállamokat, hogy valamennyi munkavállaló, köztük az önálló vállalkozók és a tevékenységeikben részt vevő házastársak vagy partnerek számára is támogassák a munka és a gondozás összeegyeztethetőségének lehetőségét, például a 2010. július 7-i 2010/41/EU irányelv 7. és 8. cikke alkalmazásának felgyorsítása révén, illetve azáltal, hogy a munkavállalóknak kérésükre rugalmasságot biztosítanak a munkaidő, a távmunka és a részmunkaidős foglalkoztatás terén kiskorúak vagy eltartottak gondozása céljából;

11.  kiemeli, hogy szükség van a munkavállalók, az önálló vállalkozók, illetve a foglalkoztatásból az önálló vállalkozás felé elmozdulók számára tovább- és újraképzési lehetőségek nyújtására; e tekintetben felszólítja a tagállamokat, hogy szüntessék meg a tovább- és újraképzés előtt álló akadályokat, és támogassák az egész életen át tartó tanulást mindenki számára;

12.  felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák és segítsék elő az önálló vállalkozó személyek, különösen a nők önszerveződését, hogy jobban meg tudják védeni kollektív érdekeiket;

13.  felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő szociális védelmet a legkiszolgáltatottabb csoportok – például a munkanélküliek, a fogyatékossággal élők, az egyszülős családok, a fiatal családok, a fiatalok, az idősek és a nyugdíjasok – számára is; ezenfelül felszólítja a tagállamokat, hogy az összes kiszolgáltatott személy és a tartós ápolásra szoruló személyek számára tegyék hozzáférhetőbbé a szociális juttatásokat, különösen a vidéki területeken és a hátrányos helyzetű régiókban;

14.  felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hatásköreiknek megfelelően hozzanak a hátrányos munkaerő-piaci megkülönböztetés minden – többek között a nők ellen irányuló – formája elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket, valamint szociális védelmi intézkedéseket annak érdekében, hogy a nők ugyanazért a munkáért ne kapjanak kevesebb fizetést és szociális juttatást – többek között nyugdíjat –, mint a férfiak, hogy biztosítsák az anyasággal kapcsolatos jogosultságaik védelmét és hozzanak intézkedéseket a munkavállalók terhesség alatti tisztességtelen elbocsátása ellen, és a gondozási feladatokat ellátó nők és férfiak tisztességtelen elbocsátással szembeni védelme érdekében; felszólítja a Tanácsot, hogy gyorsítsa fel a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló irányelv elfogadását;

15.  hangsúlyozza, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2010/41/EU irányelv szerint a tagállamoknak törekedniük kell minden olyan akadály megszüntetésére, amely megakadályozza, hogy a nők és házastársaik vagy a nemzeti jog által elismert élettársaik a nemzeti jog által számukra biztosított szociális védelemben részesülhessenek;

16.  felszólítja a tagállamokat, hogy lépjenek fel hatékonyan a kis és nagyon kicsi családi vállalkozásokban alkalmazott családtagok – többek között a házastársak (élettársak) – szociális védelmének az alkalmazás tisztázatlan és informális feltételeiből vagy önálló vállalkozói státuszukból adódó hiányának előfordulása ellen;

17.  arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érdekében – megfelelő minimumjövedelem és szociális biztonsági rendszer biztosítása révén, figyelembe véve a marginalizálódott és a szegénység kockázatának kitett közösségeket is – hozzanak konkrét intézkedéseket a különböző nemzeti gyakorlatokkal – többek között a kollektív megállapodásokban vagy nemzeti jogszabályokban megállapított előírásokkal – összhangban;

18.  felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák a be nem jelentett és rosszul fizetett munka és a bizonytalan munka ellen folyatatott küzdelmet, beleértve az álrészidős állásokat is, és minden munkavállalónak biztosítsanak megfelelő szociális védelmet; továbbá elítéli az atipikus munkaszerződésekkel való visszaélést, melynek célja foglalkoztatási és szociális védelmi kötelezettségek teljesítésének elkerülése;

19.  felkéri a tagállamokat, hogy javítsák az igazgatási együttműködést a különböző hatóságok (munkaügyi felügyeletek, adóhivatalok, önkormányzatok és társadalombiztosítási szolgálatok) között nemzeti és uniós szinten egyaránt, mivel ezáltal megkönnyíthető az uniós munkajogi előírások végrehajtása, csökkenthető a be nem jelentett munkavégzés, és hatékonyabban oldhatóak meg a különböző tagállamokban hatályos munkaerő-piaci szabályozási rendelkezések közötti ellentmondásokból adódó problémák;

20.  felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó jogszabályokat, és kövesse nyomon azok végrehajtását és összehangolását, adott esetben a szubszidiaritás elvének figyelembevételével, és felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy nem engedhető meg, hogy diszkriminatív szociális védelmi intézkedéseket alkalmazzanak a más tagállamokban dolgozó uniós migráns munkavállalókra; meggyőződése, hogy minden más tagállamban dolgozó, mobil munkavállalónak megfelelő szociális biztonsági jogokkal és biztosítással kell rendelkeznie; a szolgáltatások szabad mozgása keretében kiküldött munkavállalóknak kiküldetésük előtt tájékoztatást kell kapniuk munkáltatójuktól a fizetési és munkafeltételekről, a 96/71/EK irányelvnek megfelelően;

21.  felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy törekedjenek megfelelő egyensúlyra a munkaerőpiac biztonsága és rugalmassága között, például a rugalmas biztonság alapelveinek átfogó végrehajtásával, és kezeljék a munkaerőpiac szegmentáltságának kérdését azáltal, hogy egyrészt megfelelő szociális védelmet nyújtanak az átmeneti időszakban lévő, illetve az ideiglenesen vagy részmunkaidőben foglalkoztatott személyek számára, másrészt pedig biztosítják a képzési lehetőségekhez való hozzáférést; rámutat arra, hogy a rugalmas biztonság biztosításának elmaradása csökkentené a szociális biztonsági rendszerek fenntarthatóságát, a juttatások minőségét, a jövedelmek és a munkaerő termelékenységét, a valódi gazdasági és társadalmi kohéziót, ami pedig aláássa a foglalkoztatási szintek fenntartására és növelésére irányuló Európa 2020 stratégiát;

22.  felszólítja Bizottságot, hogy az Európai Unió szempontjából vizsgálja meg, hogy a tagállamokban a munkaügyi szabályozásban a közelmúltban végbement, a munkaerő-piac rugalmasságának növelésére irányuló változások következtében csökkent-e az alkalmazottak szociális biztonsága, és hogy nem sérültek-e a rugalmasság és a biztonság elvei;

23.  nyomatékosan támogatja a fő foglalkoztatási és szociális mutatókat tartalmazó eredménytábla javasolt kidolgozását, amely az első lépés lehetne a konkrét összehasonlítható adatok azonosítása felé;

24.  sürgeti a Bizottságot, hogy adott esetben minden javaslatába foglalja bele a tisztességes munkával kapcsolatban az ILO menetrendjében meghatározott négy célt, és hogy a növekedésről szóló éves vizsgálatába vegye fel az ILO ajánlásaiban a nemzeti szociális minimumokkal kapcsolatban meghatározott célokat annak érdekében, hogy e nemzeti szociális védelem minden munkavállalónak biztosítva legyen Európában;

Az önfoglalkoztatók szociális biztonsága

25.  hangsúlyozza, hogy az önfoglalkoztatást kétségtelenül a munkahelyteremtést és a munkanélküliség csökkentését elősegítő munkaformaként kell elismerni, és annak terjedését a tagállami nemzeti jogszabályokban meghatározott önálló vállalkozókra vonatkozó megfelelő szociális védelmi intézkedéseknek kell kísérniük;

26.  felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a munka és a gondozás feladatainak összeegyeztetését rugalmas munkaórák és munkahelyszín biztosításával a munkavállalók számára abból a célból, hogy ne a másoktól függő önfoglalkoztatás legyen az egyetlen lehetőség számukra, ha rugalmasságra van szükségük;

27.  hangsúlyozza, hogy naprakész és a jelenlegieknél részletesebb statisztikai adatokra van szükség, amelyeket az önálló vállalkozók és az önfoglalkoztatás különböző kategóriái gazdasági jelentőségének elemzése céljából lehetne felhasználni; és kéri az önfoglalkoztatással kapcsolatos kérdések belefoglalását az Európai Unió munkaerő-piaci felmérésébe;

28.  felhívja a figyelmet arra, hogy az önfoglalkoztatás világos nemzeti fogalommeghatározásának hiánya növeli a színlelt önfoglalkoztatás kockázatát az uniós munkavállalók körében, és akadályozza a megfelelő szociális biztonsághoz való hozzáférésüket; felhívja a figyelmet arra, hogy az önálló vállalkozók tagállamonként eltérő jogállása az önálló vállalkozók szociális biztonságának jobb összehangolását eredményező megoldásokat tesz szükségessé, elkerülendő a munkavállalók szabad mozgásának korlátozását;

29.  felszólítja a Bizottságot, hogy segítse elő a tagállamok közötti cseréket, hogy iránymutatást biztosítsanak az atipikus foglalkoztatás különböző formáival, köztük az önfoglalkoztatással kapcsolatban, és segítse a tagállamokat a megfelelő munkajogi jogszabályok és szociális védelmi intézkedések így foglalkoztatott munkavállalókra való alkalmazásában; úgy véli, hogy a tagállamoknak a színlelt önfoglalkoztatást szintén világosan meg kell határozniuk, és a munkáltatókat büntetéssel kell sújtaniuk, ha ilyen esetek bebizonyosodnak; azonban hangsúlyozza, hogy a munkavégzés helye szerinti tagállam hatáskörében kell hagyni a munkaviszony státuszának meghatározását;

30.  felszólítja az európai szociális partnereket, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a függő önálló vállalkozás kérdését, és találjanak gyakorlati megoldásokat, különösen azokban az ágazatokban, ahol a határokon átnyúló tevékenységek fontos szerepet játszanak, és a veszélyeztetett csoportokban, mint például a háztartási alkalmazottak és az alacsonyan fizetett munkavállalók körében;

31.  nyomatékosan felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az önfoglalkoztatás ne váljon a munkavállalók szociális biztonsághoz és munkához való hozzájutása megakadályozásának eszközévé vagy a munkáltatók számára a munkajogi és társadalombiztosítási jogszabályok megkerülését lehetővé tevő eszközzé; másrészt kéri, hogy az önfoglalkoztatás és az ilyen jellegű gazdasági tevékenység előnyeinek megőrzése, valamint a vállalkozási szellem és a szolgáltatások minőségének fejlesztéséhez való hozzájárulás érdekében az önálló vállalkozókat ne hasonlítsák az alkalmazottakhoz;

32.  felszólítja a tagállamokat, hogy szükség esetén fejlesszék a nyugdíjjal, a fogyatékossággal, a szülési/apasági szabadsággal és a munkanélküliséggel kapcsolatos szociális védelmet, hogy az önfoglalkoztatókra vonatkozó szociális védelmi rendelkezések jobban igazodjanak az önfoglalkoztatók szükségleteihez;

33.  felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és támogassák a munkahelyi balesetek és betegségek elleni csoportos biztosítást; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak hozzáférést kollektív és szolidaritáson alapuló biztosítási és nyugdíjrendszerekhez az önálló vállalkozók számára;

34.  felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek közzé információkat valamennyi polgár számára a szociális védelemhez fűződő jogaikat illetően, és az önfoglalkoztatói státuszt megszerezni kívánók számára is biztosítsanak megfelelő tájékoztatást az e státusz megszerzésével járó, a szociális védelmet és a munkajogot érintő, rájuk vonatkozó változásokról, valamint a gazdasági tevékenységükkel összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket illetően; felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítson tájékoztatást az önálló vállalkozók és a mobil munkavállalók számára a migrációval, a bevándorlással és a határokon átnyúló munkavégzéssel kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről;

35.  felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a nemzeti gyakorlatnak megfelelően a szociális partnereket vonják be a szociális védelem fejlesztésének és korszerűsítésének folyamatába, valamint uniós és nemzeti szinten is fejlesszék a szociális párbeszédet; felszólítja továbbá a szociális partnereket, hogy napirendjükre vegyék fel az önfoglalkoztatók munkajogaival és szociális védelmével kapcsolatos kérdéseket, hogy megfelelő szociális védelmi keretre irányuló rendelkezéseket az vezessenek be önálló vállalkozók számára a viszonosság és a megkülönböztetésmentesség elve alapján, és elemezzék, hogy be kellene-e vonni az önálló vállalkozókat a kollektív tárgyalásokba, és ha igen, hogyan, beleértve az azzal kapcsolatos egyedi stratégiákat is, hogy miként kellene figyelembe venni az önálló vállalkozók problémáit olyan esetekben, amikor a nemzeti jog nem teszi lehetővé az önálló vállalkozók szakszervezeti képviseletét; ösztönzi a szociális partnereket, hogy osszák meg az önálló vállalkozók számára nyújtott szolgáltatások, a színlelt önfoglalkoztatás elleni küzdelem, illetve a saját elhatározásukból önálló vállalkozók önszerveződése terén a bevált gyakorlatokat a szakszervezetekkel és a szakmai szervezetekkel;

o
o   o

36.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek.

(1) http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--en/index.htm
(2) http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf
(3) HL L 166., 2004.4.30., 1. o.
(4) HL L 180., 2010.7.15., 1. o.
(5) HL L 303., 2000.12.02., 16. o.
(6) HL L 245., 1992.8.26., 46. o.
(7) HL L 245., 1992.8.26., 49. o.
(8) HL C 8., 2000.1.12., 7. o.
(9) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06624-ad01.en11.pdf
(10) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7315
(11) HL C 18., 2011.1.19., 44. o.
(12) HL C 161., 2013.6.6., 14. o.
(13) HL C 212. E, 2010.8.5., 23. o.
(14) HL C 161. E, 2011.5.31., 112. o.
(15) HL C 351. E, 2011.12.02., 39. o.
(16) HL C 291. E, 2006.11.30, 304. o.
(17) HL C 70. E, 2012.3.8., 8. o.
(18) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0365.
(19) HL C 9. E, 2010.1.15., 1. o.
(20) HL C 102. E, 2008.4.24., 321. o.
(21) HL C 175. E, 2008.07.10, 401. o.
(22) HL C 33. E., 2013.2.5., 65. o.
(23) HL C 153. E, 2013.5.31., 57. o.
(24) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0204.
(25) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0266.
(26) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507449/IPOL-EMPL_ET(2013)507449_EN.pdf
(27) http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm
(28) http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm
(29) http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm


Az új kohéziós politika programozási időszaka
PDF 386kWORD 95k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása az Európai Unió tagállamainak a kohéziós politika új programozási időszakának hatékony és időbeni elindítására való felkészültségéről (2013/2095(INI))
P7_TA(2014)0015A7-0007/2014

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. és az azt követő cikkére,

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított bizottsági javaslatra (COM(2013)0246),

–  tekintettel a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai stratégiáról szóló 2011. július 5-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az EU 2013 utáni kohéziós és regionális politikájáról szóló, 2010. október 7-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az ERFA és a többi strukturális alap jelenlegi helyzetéről és a hatékonyságuk növelését szolgáló jövőbeli szinergiákról szóló 2011. június 23-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel az Európai Szociális Alap jövőjéről szóló, 2010. október 7-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel a „Helyes kormányzás az EU regionális politikája területén: az Európai Bizottság segítségnyújtási eljárásai és az általa végzett ellenőrzés” című, 2010. december 14-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel „A strukturális és kohéziós alapok felhasználásáról: tanulságok az EU jövőbeli kohéziós politikájára nézve” című, 2011. szeptember 27-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel „Az Európa 2020 keretei közötti fenntartható növekedéshez hozzájáruló regionális politika” című, 2011. január 26-i bizottsági közleményre (COM(2011)0017) és az azt kísérő szolgálati munkadokumentumra (SWD(2011)0092),

–  tekintettel a Bizottságnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló, 2013. június 26-i nyolcadik helyzetjelentésére (COM(2013)0463),

–  tekintettel a „Kohéziós politika: 2013. évi stratégiai jelentés a 2007–2013 közötti programok végrehajtásáról” című, 2013. április 18-i bizottsági jelentésre (COM(2013)0210) és az azt kísérő szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0129),

–  tekintettel „A partnerség elve a közös stratégiai kerethez tartozó alapok végrehajtásában: a partnerségről szóló európai magatartási kódex elemei” című, 2012. április 24-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012)0106),

–  tekintettel „A 2014–2020-as időszakra szóló közös stratégiai keret elemei – Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap” című, 2012. március 14-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012)0061, I. és II. rész),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „A kohéziós politika szerepe és prioritásai az Európa 2020 stratégián belül” című, 2011. június 16-i véleményére (CESE 994/2011 – ECO/291),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „A partnerség elve a közös stratégiai kerethez tartozó alapok végrehajtásában – a partnerségről szóló európai magatartási kódex elemei” című, 2012. december 12-i véleményére (CESE 1396/2012 – ECO/330),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a „Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében – többek között a 2014–2020-as Európai Szociális Alap végrehajtása révén” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott bizottsági közleményről szóló, 2013. május 22-i véleményére (CESE 1557/2013 – SOC/481),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának „A 2013 utáni kohéziós politikáról szóló jogalkotási csomag” című, 2013. február 1-i állásfoglalására (2013/C 62/01),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának az „Ajánlás a kiadások javítására” című, 2013. október 7–9-i véleménytervezetére (COTER-V-040),

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0007/2014),

A.  mivel a tagállamok az új, 2014–2020-as tervezési időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásaikon és operatív programjaikon (OP-k) dolgoznak;

B.  mivel az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó jogi keretekről szóló végleges megállapodás várhatóan 2013 végéig megszületik;

C.  mivel a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) közös szabályokat állapít meg a következő öt európai uniós alapra vonatkozóan: az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap;

D.  mivel a kohéziós politika a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésén keresztül az Unió régiói közötti egyenlőtlenségek felszámolására irányul;

E.  mivel a kohéziós politika hozzájárul az Európa 2020 intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló céljainak megvalósításához;

F.  mivel az Európai Unió fejlődésének fő szakpolitikáját jelentő kohéziós politika a tagállamok legtöbbjében hozzájárul a gazdasági válság legyőzéséhez;

G.  mivel minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politikával kapcsolatos programok végrehajtása és megvalósítása valamennyi hatóság és kedvezményezett számára a lehető legegyszerűbb legyen;

A kohéziós politika új tervezési időszaka hatékony és időbeni elindításának biztosítása

1.  elismeri, hogy az utóbbi években a kohéziós politikai támogatások keretében Unió-szerte eurómilliárdokat fektettek be sikeresen új munkahelyek teremtésébe, innovatív vállalkozások támogatásába és a közlekedési kapcsolatok fejlesztésébe;

2.  kiemeli azonban az Unió régiói között még mindig fennálló – sőt, egyes esetekben növekvő – egyenlőtlenségek tényét, és azt, hogy az uniós támogatások helyi és regionális szintű befektetésének folyamatos fenntartása elengedhetetlen annak biztosításához, hogy azok eljussanak a gazdasági, társadalmi és környezeti megújulásra váró területekre;

3.  hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának egyebek mellett kezelnie kell a fiatalok növekvő munkanélküliségét az Európai Unióban;

4.  hangsúlyozza, hogy a jelenlegi gazdasági, pénzügyi és szociális válság idején a kohéziós politikai finanszírozás számos tagállamban a közbefektetés kulcsfontosságú forrását jelenti, és ez a helyzet az érintett tagállam rugalmasságát teszi szükségessé a gazdaság talpra állítása érdekében; e tekintetben kiemeli annak fontosságát, hogy biztosítani kell, hogy a tagállamok és régiók 2014 elején minél hamarabb készen álljanak a kohéziós politikai finanszírozás újabb fordulójának megvalósítására;

5.  üdvözli a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret és a kohéziós politikára vonatkozó jogi keret elfogadását; hangsúlyozza, hogy kielégítő eredményt értek el az új kohéziós politika gyors és hatékony elindításának biztosítása érdekében;

6.   emlékeztet arra, hogy a 2007–2013 közötti többéves pénzügyi keret végén felhalmozódott „fennálló kötelezettségvállalások” (RAL [francia: „reste à liquider”]) szintje a kohéziós politika kétharmadát teszi ki; kiemeli, hogy stabil megoldást kell találni annak a veszélynek a csökkentésére, hogy fizetéselmaradás miatt befagyasszák az uniós programok végrehajtását; felhívja a figyelmet, hogy az N+3 szabály – miközben szükséges a kohéziós politika által támogatott projektek végrehajtásának biztosításához – hatással lesz a RAL elkövetkező évekbeli felhalmozódására, különösen az új programok késedelmes elindítása esetén;

7.  azt is hozzáteszi, hogy a kohéziós politika új tervezési időszakának hatékony és időbeni elindítása mellett rendkívül fontos a partnerségi megállapodások és az operatív programok minőségének biztosítása annak érdekében, hogy a támogatásokat hosszú távon a lehető legteljesebb mértékben kihasználják;

8.  emlékeztet álláspontjára, miszerint fontos a következő többéves pénzügyi keret 2016 vége előtti kötelező értékelése és felülvizsgálata annak érdekében, hogy a következő Bizottság és Parlament újraértékelhesse az EU elsődleges politikai céljait, a többéves pénzügyi keretet szükség esetén az új kihívásokhoz igazíthassa és teljes mértékben figyelembe vehesse a legújabb makrogazdasági előrejelzéseket;

A közös rendelkezésekről szóló rendelet

9.  üdvözli a rendeletre vonatkozó javításokat, amelyek a közös stratégiai keret kohéziós politikai finanszírozásának szigorúbb és integráltabb megközelítését vezetik be; felismeri, hogy ezek elengedhetetlenek annak biztosítása érdekében, hogy a projektek nagyobb hatással legyenek és kézzelfoghatóbb eredményeket hozzanak; felszólítja a tagállamokat, hogy vezessenek be még több, a programokkal kapcsolatos bürokráciát és adminisztrációt egyszerűsítő intézkedést; meggyőződése, hogy ez a támogatások zökkenőmentesebb végrehajtásához és hatékonyabb lehívásához vezetne;

10.  üdvözli a közös rendelkezésekről szóló rendelet egészére irányuló egyszerűsítési intézkedések bevezetésére vonatkozó javaslatokat, melyek célja az adminisztratív terhek csökkentése; úgy véli, hogy a pályázókra, a kedvezményezettekre és az irányító hatóságokra vonatkozó folyamatok egyszerűsítése hozzáadott értéket teremt az uniós finanszírozáshoz;

11.  elismeri, hogy a kohéziós politika alapvetően hozzájárul az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósításához, ezért kiemeli a kohéziós politika néhány célkitűzésre történő tematikus koncentráció segítségével az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez való igazításának fontosságát; hangsúlyozza, hogy ez a megközelítés elég rugalmasságot biztosít a helyi és regionális szükségletek figyelembevételéhez;

12.  kiemeli az intelligens szakosodási stratégia mint olyan eszköz fontosságát, amely azáltal, hogy a versenyképesség területeinek beazonosítására és kiaknázására, a legjobb gyakorlatok terjesztésére, valamint a kutatás, az innováció és az oktatás uniós partnerségeken keresztül történő integrálására összpontosít, kiegészíti az Európa 2020 növekedési stratégia célkitűzéseit;

13.  hangsúlyozza azt a tényt, hogy noha a kohéziós politika már tartalmaz feltételességi intézkedéseket, a következő programozási időszak úgy igyekszik fokozni a finanszírozás hatékonyságát, hogy azt bizonyos kritériumok teljesülésének függvényévé teszi; véleménye szerint a kohéziós politika a régiók közötti kohéziót elősegítő politika, amely nem szolgálhat az tagállamok makrogazdasági reformjaira irányuló más uniós politikák biztosítékaként;

14.  rámutat, hogy a CPR-rel bevezetett változtatásokhoz való igazodás némileg késleltetheti a partnerségi megállapodások és OP-k elkészítését;

A tagállamok előkészületei

15.  felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a tagállamok az előkészületek egyértelműen nagyon különböző szakaszaiban vannak; elismeri, hogy míg egyes tagállamok jól haladnak és már benyújtották jóváhagyásra a partnerségi megállapodásra vonatkozó tervezeteiket a Bizottsághoz, mások le vannak maradva az előkészületekkel;

16.  rámutat arra, hogy egészében véve azok az újabb tagállamok (EU-12), amelyek a 2000–2006-os programokat részben, a 2007–2013-as programokat pedig teljes egészében megtapasztalták, jobban állnak az előkészületeikkel, mint némelyik EU-15 ország;

17.  kiemeli, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek jelentősen alacsonyabb költségvetéssel kell számolniuk a következő programozási időszakra vonatkozóan, míg másoknál még zajlanak a viták a költségvetés tagállami elosztásáról; elismeri, hogy ez a két kérdés fennakadást okozhat az előkészületekben;

18.  kiemeli azt a tényt, hogy azok a tagállamok, amelyek a kohéziós politikai finanszírozás következő szakaszára való felkészülésben elöl járnak, már 2013 júniusában vagy júliusában benyújtották partnerségi megállapodásra és az operatív programokra vonatkozó tervezeteiket a Bizottsághoz, hogy az megtehesse informális észrevételeit;

19.  elismeri, hogy a jól teljesítő tagállamok közül többen már akár 2010-ben megkezdték az előkészületi folyamatokat, és meghívták az érdekelt feleket a szükségletek és prioritások megfogalmazására irányuló vitákra; ezért üdvözli a felkészülési folyamatok mielőbbi megkezdésére irányuló erőfeszítéseket és hisz abban, hogy ez egyértelműen elősegíti a jobb felkészültséget;

20.  hangsúlyozza, hogy az előrehaladott felkészülés attól függ, hogy a felelős hatóságok és szervezetek már az előkészületek korai szakaszában megfelelő időbeli és pénzbeli kapacitással, valamint elegendő személyzettel rendelkeztek-e;

21.  elismeri, hogy az előrehaladott előkészületek azt is jelentették, hogy bizonyos esetekben az előzetes értékelést és a stratégiai környezeti hatásvizsgálatokat kellő időben elvégezték, ami lehetővé tette, hogy ezen értékelések eredményeit alapul véve a tervezeteket 2013 szeptemberében és októberében módosítsák;

22.  elismeri, hogy egyes tagállamoknak kormányváltással is szembesülnie kellett, ami akadályozhatta a következő programozási időszakra való felkészülést; felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy ilyen esetekben a zökkenőmentes előkészületek szempontjából kulcsfontosságúak azok az előnyök, amelyeket a kormányzásban történő változásoktól függetlenül valamennyi adminisztratív munka folyamatosságát biztosító rendszerek megléte nyújt;

23.  felhívja emellett a figyelmet arra, hogy annak biztosítása érdekében, hogy a partnerségi megállapodás a kormányok számára is elsőbbséget élvezzen, szükség van a kohéziós politikai finanszírozásra való előkészületeket politikai szinten is keresztülvinni;

A partnerségi megállapodások és az operatív programok helyzete

24.  kiemeli, hogy egyes tagállamok tervbe vették operatív programjaik tartalmának megváltoztatását; üdvözli néhány tagállam azon döntését, hogy elmozdul a több oldalról finanszírozott programok vagy a regionális szintű OP-k számának csökkentése irányába;

25.  megjegyzi, hogy a központi kormány által a regionális közigazgatási szervekre bízott ellenőrzési és koordinációs hatáskör nagysága jelentősen különbözik attól függően, hogy az egyes tagállamok hogyan szerveződnek, így vannak olyan régiók, amelyek nagyon aktívak és szinte teljes mértékben ellenőrzik a kohéziós politikai finanszírozás legtöbb területét és a partnerségi megállapodásokban való képviseletet; ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet a magatartási kódexre, amely elismeri a helyi és a regionális szereplők, valamint a civil társadalmi szervezetek központi szerepét, és amelyben megőrzik a partnerség elvét a 2014–2020-as kohéziós politika számára;

26.  hangsúlyozza, hogy teljes mértékben figyelembe kell venni a helyi és a regionális szempontokat; kiemeli a régiók által betöltött fontos szerepet a versenyképesség területeinek kiválasztásában;

27.  hangsúlyozza, hogy a regionális hatóságokat is működtető tagállamokban a partnerségi megállapodásokra vonatkozó megközelítés érvényesülése biztosításának egyik módja az lehet, hogy a partnerségi megállapodásokba a regionális hatóságok által készített önálló fejezeteket illesztenek; nyomatékosítja, hogy ez a megközelítés biztosítja, hogy az európai finanszírozási programok tekintetében decentralizált hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek közvetlenebbül részt vegyenek a partnerségi megállapodások kidolgozásában, és lehetőségük nyíljon a programokra vonatkozó saját elképzeléseik és saját végrehajtási mechanizmusaik megfogalmazására;

28.  elismeri azonban, hogy mindez hatással lehet az egyes tagállamok egészének felkészültségére;

29.  felhívja a figyelmet arra, hogy a partnerségi megállapodások kellő időben történő megkötése érdekében tagállami szinten hatékony koordinációra van szükség a helyi és regionális fejlesztési szükségleteket tükröző operatív programok határidejének betartásához, mivel azok tartalmáért és kezeléséért adott esetben – az egyes tagállamok belső szervezeti felépítésével összhangban – a helyi és a regionális közigazgatási szerveknek kell felelniük;

30.  elismeri ugyanakkor, hogy az operatív programok számának regionális szinten történő csökkentése alapvető irányítási és szervezeti változásokat vonna maga után, és magában hordozná a kezdeti késés fokozott kockázatát is azokból a változásokból adódóan, amelyek az operatív programok és a tervezés egyidejű, különböző nemzeti és regionális szintű megvalósításának összetett folyamatából származnak;

31.  megállapítja, hogy a Bizottság tudatában van a CPR rendelkezéseinek megfelelő, több oldalról finanszírozott programok iránti jelentős érdeklődésnek, és annak, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban sok tagállam tervez legalább egy vagy többféle több oldalról finanszírozott programot; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy ezt a megközelítést a lehető leghatékonyabban kellene alkalmazni oly módon, hogy ne vezessen szűk keresztmetszetekhez vagy késedelmekhez; megállapítja, hogy a CPR elismeri a tagállamok különböző intézményi kereteit, és rendelkezéseket irányoz elő az egyedi esetek kezelésére; hangsúlyozza, hogy a regionális és helyi szint a legmegfelelőbb a fejlesztési szükségletek megállapításához és a programoknak az érintett polgárokhoz, szervezetekhez, vállalkozásokhoz és hatóságokhoz közeli végrehajtásához;

32.  elismeri, hogy a partnerségi megállapodások és az operatív programok előkészületeinek előrehaladott állapotában a tagállamok eredményessége azon múlik, hogy elvégezték-e az ország helyzetének és jövőben várható folyamatainak megfelelő előzetes elemzéseit; hangsúlyozza, hogy mindez biztosítja azt, hogy az uniós források hatékonyabban járuljanak hozzá az ország célkitűzéseinek megvalósításához;

33.  felszólítja a Bizottságot, hogy hozza nyilvánosságra a tagállamok partnerségi megállapodásainak készültségi fokát például az előkészületek állásra, a javasolt tartalomra és az érdekelt felekkel történő konzultációkra vonatkozó tájékoztatást tartalmazó tagállamonkénti összefoglalók formájában, hogy a többi tagállam és hatóság tanulhasson a bevált gyakorlatokból és megközelítésekből;

A 2007–2013-as időszak tanulságai

34.  felhívja a figyelmet arra, hogy a 2007–2013-as programozási időszakban alkalmazott módszerek és mechanizmusok 2013 utáni időszakra történő átültetése számos tagállam számára központi kérdést jelent; kiemeli, hogy a folyamatban lévő projektek további hatékonyságának biztosítása, és ezzel egyidejűleg az új projektek kidolgozása szintén kihívást jelent;

35.  felismeri, hogy sok olyan tagállam van, ahol az előkészületek több időt vettek igénybe annál, mint amire a 2007–2013-as programozási időszak kezdetén számítottak; nyomatékosítja, hogy ezt azonban számos kormányzat már orvosolta annak biztosítása által, hogy az új partnerségi megállapodások és operatív programok rövidebb időn belül elkészüljenek;

36.  úgy ítéli meg, hogy a tagállamok által nyújtott példák egyértelműen azt mutatják, hogy javítani kell a különböző intézkedések, operatív programok és alapok koordinációját, és elő kell segíteni a helyi hatóságok, regionális szervezetek, valamint szociális és gazdasági partnerek bevonását;

37.  felismeri, hogy az előző programozási időszakban közös problémaként azonosított jelenségek között szerepelnek a túl nagy vonalakban megfogalmazott prioritások; ezért kéri, hogy a jövőben a prioritásokat inkább stratégiai szempontból és egyszerűsítettebben közelítsék meg, és kevesebb legyen az adott célkitűzésekre irányuló prioritások száma;

38.  üdvözli, hogy az előző finanszírozási időszakból származó sikeres tapasztalatok talaján a tagállamok törekednek a magánszektorból származó források bevonására, hogy lehetőség nyíljon alternatív források megnyitására a hagyományos finanszírozási módozatok kiegészítésének céljából; hangsúlyozza, hogy a komoly költségvetési megszorítások és a magánszektor csökkent hitelezőképességének időszakában a pénzügyi eszközök fokozott használata ösztönözheti a köz- és magánszféra közötti partnerségeket, az EU költségvetésével együtt multiplikátorhatást fejthet ki, alternatív finanszírozási forrásokat nyithat meg, és jelentős pénzügyi forrásokat biztosíthat a stratégiai regionális beruházásokhoz; kiemeli ezért, hogy meg kell határozni az innovatív pénzügyi eszközök – például a vissza nem térítendő támogatások kiegészítőiként a kölcsönök, garanciák és tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések– alkalmazásának egyértelmű szabályait a vállalkozások, a közszféra szervezetei és az oktatási intézmények közötti együttműködés ösztönzése érdekében;

Az alapok hatékonysága

39.  rámutat arra, hogy a korábbi finanszírozási programokban szerzett tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a támogatások pozitív, hosszú távú hatásának biztosítása alapvető fontosságú; továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy fontos a programok minősége és a források elköltésének objektivitása;

40.  felhívja a figyelmet arra, hogy számos tagállam a következő finanszírozási időszakra való felkészülés céljai között említette az eredményorientált megközelítés központi szerepét; üdvözli azokat a példákat, amelyeket egyes tagállamok adtak az elvárt eredmények hatékonyabb előzetes meghatározására, lehetővé téve ezáltal azt, hogy a finanszírozást az e célkitűzések megvalósítására vonatkozó javaslatok felé irányítsák;

41.  kiemeli, hogy számos tagállam alapvető fontosságúként jelölte meg a különböző szakpolitikai területek összehangolását és a regionális gazdasági, szociális és környezetvédelmi prioritások felismerését; úgy véli, hogy a nemzeti operatív programoknak adott esetben figyelembe kell venniük a helyi és regionális szintű fejlesztési célkitűzéseket; rámutat arra, hogy amennyiben növelni szeretnénk az Unió közberuházásainak hatékonyságát, ösztönözni kell a rendelkezésre álló uniós finanszírozás különböző forrásai és a tagállamok, valamint a regionális és helyi hatóságok költségvetései közötti szinergiák kialakítását;

Szinergia a többi szakpolitikával és eszközzel

42.  alapvető fontosságúnak tartja, hogy a tagállamoknak felismerjék a CPR alá tartozó valamennyi támogatási forma összehangolásában rejlő lehetőségeket;

43.  biztatónak értékeli, hogy néhány tagállam elkezdte az olyan új eszközök felhasználásának kidolgozását, mint a közösségi szinten irányított helyi fejlesztés, az integrált területi beruházások és a közös cselekvési tervek; tudatában van annak azonban, hogy az új eszközök fogadtatása vegyes, és a tagállamok jelenlegi terveinek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a közösségi szinten irányított helyi fejlesztést – különösen az ERFA-hoz képest az EMVA-ban – gyakrabban fogják alkalmazni, mint az integrált területi beruházásokat, mivel a közösségi szinten irányított helyi fejlesztés régebb óta létezik, az integrált területi beruházások pedig új eszközt jelentenek, amelynek megfelelő alkalmazásához időre van szükség; elismeri, hogy egyelőre a jövő kérdése az, hogy a kezdeti előkészületek miként eredményezik majd ezeknek az eszközöknek a teljes mértékű kihasználását;

44.  úgy véli a vidékfejlesztési LEADER-program múltbeli sikere alapján, hogy a közösségi szinten irányított helyi fejlesztés nagyszerű eszköz a közösségi szereplői csoportok keresztmetszete alulról felfelé irányuló részvételének ösztönzésére; felszólítja a tagállamokat és a régiókat, hogy éljenek a közösségi szinten irányított helyi fejlesztés nyújtotta lehetőségekkel;

45.  a közös cselekvési terveket az eredményalapú irányítás felé tett kedvező lépésként értékeli, a 2013 utáni kohéziós politika átfogó céljainak egyikével összhangban;

Egyszerűsítés

46.  hangsúlyozza a projektekre vonatkozó egyszerűbb előkészületi és végrehajtási módszerek alkalmazásának fontosságát, és biztatónak értékeli az arra utaló jelzéseket, hogy a tagállamok mindezt meg is valósítják;

47.  üdvözli a CPR egyszerűsítésének hangsúlyozását; megjegyzi azonban, hogy az egyszerűsítés valójában nem lesz könnyű az alapok között továbbra is fennálló, az egyes alapokra vonatkozó rendeletekből adódó eltérések miatt;

48.  üdvözli a pozitív lépéseket, melyek az európai strukturális és beruházási alapok kezelése tekintetében az egyszerűsítés és az átláthatóbbá tétel irányába mutatnak; rámutat, hogy a kedvezményezettekre vonatkozó egyszerűsített pályázati eljárást – amely az eljárással és a finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatosan egyértelmű és hozzáférhető tájékoztatást tartalmaz – több tagállam is a 2014–2020-as programozási időszakra irányuló előkészületek fontos tényezőjeként jelölte meg; ezt örömmel fogadja, hiszen ezáltal biztosítható az, hogy a projektek előkészületei és megvalósítása zökkenőmentes legyen és a pályázók számára kevesebb bürokráciával járjon; felszólítja a tagállamokat, valamint a regionális és a helyi hatóságokat, hogy osszák meg egymással az eljárások egyszerűsítésére irányuló bevált gyakorlataikat, elismerve ugyanakkor azt, hogy szigorú szabályokra van szükség az ellenőrzések és a könyvvizsgálat kapcsán annak biztosítása érdekében, hogy azok arányosak legyenek, és így ne hozzanak létre indokolatlan terheket;

49.  felismeri, hogy az e-kohézió elengedhetetlen szerepet tölthet be a szűk keresztmetszetek számának csökkentésében és az egyszerűsítés biztosításában, és örömmel fogadja, hogy egyes tagállamok utalást tettek a használatára; úgy véli, hogy az e-kohézió jelentősen hozzájárulhat a jövőbeli finanszírozási programokra való felkészüléshez;

Partnerség

50.  hangsúlyozza, hogy az Unió kohéziós politikai finanszírozásra vonatkozó programjainak tervezése, fejlesztése és megvalósítása során a döntéshozatali folyamatnak és a partnerségi megállapodások megfogalmazásának nemzeti, regionális és helyi együttműködéssel kell együtt járnia; úgy véli, hogy a többszintű kormányzás elve nélkülözhetetlen a kohéziós politika hatékony kezeléséhez; ennek kapcsán hangsúlyozza, hogy a programok előkészítésébe, végrehajtásába és értékelésébe teljes mértékben be kell vonni a regionális és helyi hatóságokat és érdekelt feleket; hangsúlyozza, hogy e hatóságok számára fontos a megfelelő információáramlás, a kapacitásépítés és a műszaki segítségnyújtás biztosítása annak érdekében, hogy e folyamat minden szakaszában megkönnyítsék és optimalizálják hozzájárulásukat;

51.  üdvözli az érdekelt felek, a helyi és regionális képviselők, a nem kormányzati szervezetek, a gazdasági és szociális partnerek, a magánvállalkozások és az egyetemek megnövekedett részvételét, amit a tagállamok által nyújtott példák is alátámasztanak; fontosnak tartja a különböző gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi nézeteket képviselő szervezetekkel és érdekelt felekkel való együttműködés fejlesztését;

52.  kiemeli, hogy a sikeres partnerség biztosítása mind a lentről felfelé, mind a fentről lefelé irányuló megközelítés elvét alkalmazhatja; kiemeli, hogy a köz-, a magán- és a harmadik szféra képviselőivel folytatott kiterjedt párbeszédet megvalósító, lentről felfelé építkezés elvének alkalmazását az egyik olyan tagállam adta példaként, amely elöl jár az előkészületekben;

53.  felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a lentről felfelé és a fentről lefelé irányuló megközelítések biztosítják, hogy a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi helyzetre irányuló nemzeti stratégiákkal együtt a kiterjedt regionális és helyi szintű részvétel is megjelenjen a partnerségben; üdvözli ezt a hatékony módszert, amellyel biztosítani lehet a stratégiai elvárásoknak való megfelelést, és ezzel egy időben lehetőség szerint minél jobban be lehet vonni az érintett feleket az előkészületekbe;

Következtetések

54.  üdvözli a kohéziós politikára vonatkozó jogi keretről szóló megállapodást, valamint a CPR-rel kapcsolatos tárgyalások lezárását és a többéves pénzügyi keret elfogadását;

55.  elismeri a többszintű kormányzási rendszernek az előkészületi szakaszokban betöltött fontos szerepét, és rámutat arra, hogy a legelőrehaladottabb állapotban lévő előkészületek esetében több alkalommal a regionális és helyi szintű érdekeltekkel folytatott párbeszédből indultak ki;

56.  felhívja a figyelmet a Bizottság tagállamokhoz és régiókhoz intézett felszólítására, hogy törekedjenek annak biztosítására, hogy az előkészített partnerségi megállapodások és operatív programok színvonala a lehető legmagasabb legyen; megállapítja, hogy mindez elősegíti a jó minőségű, konkrét célokra irányuló projektjavaslatok kidolgozását annak biztosítása érdekében, hogy az uniós finanszírozás a lehető legeredményesebb legyen;

57.  tudatában van annak, hogy az előkészületek előrehaladását előnyösen befolyásolhatják a Bizottsággal is kapcsolatban álló, aktív és jól informált nemzeti és regionális hatóságok; ezért határozottan ajánlja a Bizottság, valamint a nemzeti és regionális hatóságok közötti folyamatos információáramlás biztosítását, többek között a várható végrehajtási aktusok részleteiről;

58.  javasolja, hogy a komoly késedelemmel küzdő tagállamok szigorúan kövessék a Bizottság által kiadott ajánlásokat; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak fokoznia kell támogatását annak biztosítása érdekében, hogy minél hamarabb elfogadják a fenti tagállamok partnerségi megállapodásait és operatív programjait; ezzel összefüggésben megállapítja, hogy a késedelmek csökkentésében segítene az, ha az előkészületi fázisokban felülvizsgálnák a tagállamok előrehaladását; megjegyzi továbbá, hogy a végrehajtási szakaszban a Bizottság kisegíthetné a lemaradt tagállamokat;

o
o   o

59.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamoknak.

(1) HL L 210., 2006.7.31., 25. o.
(2) HL C 33. E, 2013.2.5., 21. o.
(3) HL C 371. E, 2011.12.20., 39. o.
(4) HL C 390. E, 2012.12.18., 27. o.
(5) HL C 371. E, 2011.12.20., 41. o.
(6) HL C 169. E, 2012.6.15., 23. o.
(7) HL C 56. E, 2013.2.26., 22. o.


A környezetben található műanyaghulladékok
PDF 239kWORD 89k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása a környezetben található műanyaghulladékokkal kapcsolatos európai stratégiáról (2013/2113(INI))
P7_TA(2014)0016A7-0453/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (hulladék keretirányelv),

–  tekintettel az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és-akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról szóló, 1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelvre,

–  tekintettel az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről szóló, 1986. június 12-i 86/278/EGK tanácsi irányelvre,

–  tekintettel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (csomagolási irányelv),

–  tekintettel a hulladékszállításról szóló 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–   tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv),

–  tekintettel a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvre,

–  tekintettel a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (REACH-rendelet),

–  tekintettel a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv),

–  tekintettel a hatékony európai nyersanyag-politikai stratégiáról szóló, 2011. szeptember 13-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az „Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság” című, 2012. február 13-i bizottsági közleményre (COM(2012)0060),

–  tekintettel az „Erőforrás-hatékony Európa – Az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő kiemelt kezdeményezés” című, 2011. január 26-i bizottsági közleményre (COM(2011)0021), valamint az erőforrás-hatékony Európáról szóló, 2012. május 24-i európai parlamenti állásfoglalásra(2),

–  tekintettel az „Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia” című bizottsági közleményre (COM(2011)0244), valamint az „Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia” című, 2012. április 20-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a környezetben található műanyaghulladékokkal kapcsolatos európai stratégiáról szóló bizottsági zöld könyvre (COM(2013)0123),

–  tekintettel a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló, 1386/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0453/2013),

A.  mivel az uniós jogszabályok nem foglalkoznak kifejezetten a műanyaghulladékokkal és azokat sajátos jellemzőik ellenére az általános hulladékáram részeként kezelik; mivel az ilyen típusú műanyaghulladékra a továbbiakban már nem pusztán hulladékként, hanem sokkal inkább erőforrásként kell tekinteni;

B.  mivel a műanyagok egyre változatosabbak és használatuk egyre kiterjedtebb, ami nagyobb hulladékmennyiséghez és más anyagokkal és vegyületekkel való egyre több kombinációhoz vezet; mivel a műanyag nagy mennyiségben felhalmozódik (a becslések szerint az Atlanti- és a Csendes-óceánban összesen 80 MT sodródik), és a környezetben évszázadokon át megmarad, elpusztítva a tengeri élővilágot, mérgező reakciókat kiváltva és hormonháztartást zavaró vegyületeket, karcinogén, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokat, nanorészecskéket és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat bocsátva ki az ökoszisztémákba és ezáltal a táplálékláncba; mivel csak 2010-ben 95,5 milliárd műanyag tasak került az Unió piacára, melyek többségét egyszeri használatra szánták, holott számos országban korlátozások vonatkoznak rájuk vagy betiltották őket;

C.  mivel a hulladékokra vonatkozó uniós szabályozás tagállamok általi nem kielégítő végrehajtása és érvényesítése, a vonatkozó célkitűzések és ármechanizmusok hiánya, az újrafeldolgozott anyagok iránti elégtelen belső kereslet, az illegális hulladéklerakás, továbbá a műanyaghulladék jogellenes kivitele, nem megfelelő tárolása, feldolgozása és szállítása az emberi egészségben és a környezetben – többek közt a tengeri élővilágban – okozott jelentős globális károkhoz és a hulladékexport növekedéséhez vezetett, ami az Unió számára nyersanyagok és munkahelyek elvesztését eredményezi;

D.  mivel a műanyaghulladék lerakásának tilalma önmagában nem vezet a nyersanyag kívánt visszanyeréséhez, ha ez a mennyiség azután a hulladékégetőkbe kerül;

E.  mivel a műanyaghulladékok esetében a megelőzésre és a minimalizálásra kell helyezni a hangsúlyt, elősegítve, hogy termékeik tervezésekor a gyártók alternatív és fenntarthatóbb anyagokat válasszanak;

F.  mivel az európai versenyképesség szempontjából döntő fontosságú a műanyag termékekkel kapcsolatos ökoinnováció és -tervezés, ami segíti az ipart abban, hogy az erőforrások magas áraiból és a nyersanyagok szűkösségéből eredő nyomáshoz alkalmazkodjon, valamint fejlessze a fenntartható társadalom érdekében kulcsfontosságú alaptechnológiákat;

G.  mivel az újrafeldolgozás növelése által a kiegyensúlyozott, erőforrás-hatékony, ártalmatlan, a hulladék nem veszélyes nyersanyagforrásként való felfogásán alapuló „bölcsőtől bölcsőig” szemléletű körkörös gazdaság felé történő elmozdulás iránti erőteljes erőfeszítések a munkahelyteremtés és növekedés szempontjából az Unió előnyére válhatnak; mivel a műanyaghulladék újrafeldolgozásában rejlő gazdasági potenciál jelenleg jóval magasabb, mint a műanyag csomagolóanyag hulladékkal kapcsolatban elért 33% és a teljes műanyaghulladék mennyiséggel kapcsolatban elért 25%, a magas újrafeldolgozási arány megoldást jelenthet nyersanyaghiány esetén;

H.   mivel a műanyagipar mintegy 1,6 millió embert foglalkoztat az Unióban;

I.  mivel az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést szorgalmaz;

1.  üdvözli a Bizottság zöld könyvét és felismeri a műanyaghulladékkal célzottan foglalkozó intézkedések szükségességét az uniós szabályozásban, csakúgy mint a hulladékra vonatkozó jelenlegi szabályozás egységesebb, következetesebb és szigorúbb végrehajtásának és érvényesítésének szükségességét, különösen a hulladékhierarchia – megelőzés, újrahasználat, újrafeldolgozás és hasznosítás – tekintetében, és különösen a meglévő újrafeldolgozási célkitűzéseket még nem teljesítő tagállamokban;

2.  úgy véli, hogy a stratégiai tervezés a hatékony hulladékgazdálkodás kiindulópontjául szolgálhat;

3.  hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy a hulladékáramokkal és a körkörös gazdasággal kapcsolatos uniós megközelítést következetesebbé tegyék a jelenleg folyamatban lévő, a jogalkotás célravezetőségére irányuló ellenőrzés keretében, valamint tekintettel arra, hogy míg a műanyaghulladék körülbelül 40%-át a csomagolóanyagok és főként az egyszer használatos termékek teszik ki, jelenleg egyedül a csomagolási irányelv határoz meg konkrét célt a műanyaghulladék begyűjtésével kapcsolatban, ezért sürgősen szükség van ezen irányelv felülvizsgálatára, és ennek során a termékekre vonatkozó előírások és szabványok keretein túllépő műanyaghulladék normákra vonatkozó javaslatok megtételére; úgy véli, hogy ennek érdekében, és jövőbeli javaslatai kidolgozása során a Bizottságnak figyelembe kell vennie, hogy a műanyaghulladék nem homogén anyag, hanem e hulladékáramok valójában különböző anyagokból, adalékanyagokból vagy különféle műanyagkeverékekből tevődnek össze, amelyek különböző kezelést igényelnek; megjegyzi azonban, hogy ugyan a műanyag csomagolás segít a termékek minőségének megőrzésében és eltarthatóságuk meghosszabbításában, nem mindig van rá szükség a termékek tartósításához;

4.  hangsúlyozza, hogy a műanyaghulladékra vonatkozó uniós szabályozásnak elsődlegesen a csökkentésre kell irányulnia, és ezért felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy magában foglalja:

   a különféle hulladékáramokkal (például az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, elhasználódott járművek, csomagolás, mezőgazdasági hulladék, építési hulladék stb.) kapcsolatos hulladékgyűjtésre, illetve a szelektív hulladékgyűjtésre (amely elérheti az ambiciózus 80%-os szintet) és újrafeldolgozásra vonatkozó konkrét, kötelező erejű célokat, valamint az újrafeldolgozhatóság kötelező kritériumait (tisztázva a mechanikus/szerves újrafeldolgozás és hasznosítás/égetés közötti különbséget); a cél egy progresszív és ambiciózus célkitűzés az új termékekben már fel nem használható ártalmas adalékanyagoktól mentes újrafeldolgozott műanyagra vonatkozóan, amelyet 2020-ra kellene elérni; az európai szinten meghatározott célkitűzések megvalósításához egyes tagállamoknak átmeneti időszakra lesz szükségük;
   a hulladékhierarchiának megfelelő, egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében a begyűjtésre, a szétválogatásra és az általános hulladékgazdálkodásra vonatkozó kritériumok uniós szintű harmonizálását, mely magában foglalja az újrafeldolgozás műszaki, szabályozási, adminisztratív és pénzügyi akadályainak felszámolását is;
   a fogyasztót a termék mechanikus vagy szerves újrafeldolgozhatóságáról tájékoztató különleges címkézést, amely kiterjed annak megjelölésére is, hogy a fogyasztó miként tudna hozzájárulni a szelektív hulladékgyűjtés és az újrafeldolgozás mértékének növeléséhez; továbbá
   az egyszer használatos, rövid élettartamú műanyag termékeknek az újra felhasználható és tartósabb anyagokkal való felváltására vonatkozó kritériumok meghatározását;

5.  egyetért azzal, hogy a műanyaghulladékot az újrafelhasználás, az újrafeldolgozás és a hasznosítás támogatása és a megfelelő piaci környezet megteremtésének elősegítése által értékes erőforrásként kell kezelni; kéri a Bizottságot, hogy 2014-ig tegyen javaslatot az újrafeldolgozható és hasznosítható hulladékok lerakásának 2020-ig történő fokozatos kivezetésére, olyan módon, hogy ez ne eredményezze az újrafeldolgozás rovására az energetikai hasznosítás ösztönzését, valamint biztosítva azt, hogy valamennyi lehetőség esetében környezetvédelmi hatékonysági kritériumokat alkalmazzanak; úgy véli, hogy ezért a fent említett újrafeldolgozási célok mellett elengedhetetlen megfelelő intézkedéseket bevezetni az újrahasznosítható, komposztálható vagy biológiailag lebomló műanyagok égetésének visszaszorítására vonatkozóan valamennyi műanyagtípus életciklusának a hulladékhierarchia tiszteletben tartása melletti optimalizálása érdekében; rámutat arra, hogy ez egyúttal megfordítaná azt a nem fenntartható tendenciát, mely ez idáig a drágább újrafeldolgozott termékek helyett az újonnan előállított termékek használatát részesítette előnyben; hangsúlyozza, hogy a termékek újrafeldolgozhatóságát és javíthatóságát már a tervezési szakaszban figyelembe kell venni; ezért arra kéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan tervezéssel kapcsolatos intézkedésekre, amelyek összességében javítják a termékek környezeti hatásait, megakadályozzák a többlethulladék keletkezését és támogatják az újrafeldolgozási piacokat; úgy véli, hogy a műanyag termékeket mindenképpen úgy kell megtervezni, hogy azok tartóssága a termék teljes életciklusát figyelembe véve a lehető legnagyobb legyen; rámutat arra, hogy a Bizottságnak a műanyaghulladékokra vonatkozó új szabályozás keretében meg kell fontolnia a hulladékok lerakóban történő elhelyezésének fokozottabb felügyeletét 2020-ig, valamint a hulladékégetőkben végrehajtott ellenőrzések számának növelését;

6.  sürgeti, hogy a műanyaghulladékok energetikai hasznosítására csak az összes egyéb lehetőség kimerítése esetén és csak akkor kerüljön sor, ha megfelelő tisztítóberendezésekkel ellátott olyan technológiákat alkalmaznak, amelyek révén elkerülhetőek a környezeti károk és az emberi egészségügyi ártalmak;

7.  úgy véli, hogy a legveszélyesebb műanyagokat – amelyek tudományos bizonyítékok alapján az emberi egészségre és a környezetre a leginkább ártalmasak (például a mikro- és az oxo-biodegradációs úton lebomló műanyagok), és amelyek az újrafeldolgozást is megnehezítő nehézfémeket és egyéb anyagokat tartalmaznak – 2020 előtt a lehető leghamarabb fokozatosan ki kell vonni a piacról vagy egyenesen be kell azokat tiltani az újrafelhasznált és újrafeldolgozott anyagok piacának kifejlesztése érdekében, és úgy véli, hogy ezek külön gyűjtését szintén haladéktalanul meg kell valósítani; ennek keretében úgy véli, hogy a veszélyes műanyagok és adalékanyagok helyettesítését szintén támogatni kell, többek közt az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvben szereplő korlátozott anyagok jegyzékének kiterjesztése által; úgy véli továbbá, hogy az európai polgárok és fogyasztók(4) többsége követelésének megfelelően az egyszer használatos műanyag tasakok mennyiségét radikálisan csökkenteni kell, és ezeket lehetőség szerint fokozatosan ki kell vezetni, továbbá hogy fontos foglalkozni a hulladékkeletkezés megelőzésének kihívásával, a túlfogyasztás és az egyszer használatos termékek felelőtlen kidobásának megakadályozására irányuló hatékonyabb intézkedések révén;

8.  rámutat arra, hogy a mai világban, amikor a természeti erőforrások, és ezen belül többek közt a megművelhető földterületek, egyre szűkösebben állnak rendelkezésre, a fenntarthatóságot az erőforrások felhasználásának abszolút csökkentésével, és nem azok puszta helyettesítésével lehet megvalósítani; hangsúlyozza, hogy a biológiai úton lebomló, bioalapú és komposztálható műanyagok támogatására megfelelő intézkedéseket kell elfogadni, feltéve, hogy ezek előállítása nincs kedvezőtlen hatással az emberi vagy állati fogyasztási célú mezőgazdasági termelésre vagy a környezetre; hangsúlyozza továbbá, hogy építeni kell a már elismert európai szabványokra (pl. CEN 13432) annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a lebomló, biológiai úton lebomló és komposztálható műanyag termékek jobb megkülönböztetését, valamint hogy egyértelműbben tájékoztassák a fogyasztókat, az újralfeldolgozókat és a hulladék kezelésével foglalkozó létesítmények működtetőit a termékek jellemzőiről, újrafelhasználhatóságáról és az újrahasználat lehetőségeiről;

9.  felhív a köz- és magánberuházások növelésére azon kutatások és technológiák terén, amelyek célja, hogy az anyag minőségét nem befolyásolva (azaz kevesebb nyersanyag felhasználásával ugyanazt a minőséget, újrafelhasználhatóságot és újrafeldolgozhatóságot biztosítva) fenntarthatóbb műanyagokat állítsanak elő, és hogy a különböző típusú gyártási folyamatok és újrafeldolgozási tevékenységek integrációját javítsák; úgy gondolja, hogy új technológiákra van szükség a műanyag biológiai lebomlási folyamatai, a hulladékszelektálási módszerek, a feldolgozás és a mechanikus újrafeldolgozás, az óceánból begyűjtött műanyagok hasznosítása, az ökotervezés és az „okos csomagolás” fejlesztéséhez; ezért úgy gondolja, hogy a Horizont 2020 lehetőséget adhatna arra, hogy erre a fontos társadalmi igényre reagáljanak, ami a környezetre és a polgárokra nézve egyaránt messzemenő előnyökkel járna, az új gazdasági tevékenységek (például emberi munkaerővel végzett magas színvonalú szelektálás) létrehozásától kezdve a tengeri szemét és az egészségügyi kockázatok csökkentéséig; rámutat, hogy ez különösen a fiatalok számára lehetőséget kínálhat arra, hogy új tevékenységi területeken keresztül beilleszkedjenek a munkaerőpiacra; rámutat arra, hogy a hulladékra vonatkozó uniós szabályozás maradéktalan végrehajtása évente 72 milliárd eurós megtakarítást eredményezhetne, az uniós hulladékgazdálkodási és -újrafeldolgozási ágazat éves forgalmát 42 milliárd euróval növelhetné, és 2020-ig több mint 400 000 munkahelyet teremthetne; hangsúlyozza, hogy más uniós alapok is jelentősen hozzájárulhatnak a hulladékgyűjtési és újrafeldolgozási infrastruktúra kiépítéséhez, amennyiben következetesen tiszteletben tartják a hulladékokról szóló keretirányelvben foglalt hulladékhierarchiát;

10.  olyan intézkedéseket szorgalmaz, amelyek – a környezetvédelmi célok elérésének legjobb lehetőségeként – előmozdítják a műanyagok újrafeldolgozását; kéri, hogy több közbeszerezési eljárás, köztük az európai intézmények közbeszerezési eljárásai is tartalmazzanak világos követelményeket a műanyaghulladék újrafeldolgozásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy lehetőség szerint az újrafeldolgozott hulladék használatát kell előnyben részesíteni;

11.  úgy véli, hogy a tagállamoknak és a Bizottságnak is merészebb lépéseket kell tenniük a műanyaghulladék illegális kivitele és lerakása ellen – ideértve az uniós szállítási szabályozás szigorúbb betartatását, és a kikötőkben, illetve valamennyi hulladékfeldolgozó létesítményben szigorúbb, a gyaníthatóan illegális átadásokat célzó és a hulladék (főleg elhasználódott járművek és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) újrahasználati célú kivitele elleni küzdelemre irányuló megfigyelési és ellenőrzési rendszerek alkalmazását –, továbbá biztosítani kell, hogy a kivitel csak olyan létesítményekbe irányulhasson, amelyek eleget tesznek a hulladékszállítási rendelet 49. cikkében megállapított, a környezetet nem veszélyeztető hulladékkezeléssel kapcsolatos követelményeknek; megjegyzi, hogy a kiterjesztett gyártói felelősség elvének alkalmazása, csakúgy mint a fogyasztók tudatossága is szerepet játszanak az illegális kivitel megakadályozásában és a környezetben található műanyaghulladék mennyiségének jelentős csökkentésében; úgy gondolja továbbá, hogy az Uniónak valamennyi lehetséges nemzetközi fórumon, megállapodásban és szervezetben támogatnia kell a koherens hulladékgazdálkodási megközelítést; hangsúlyozza, hogy az Uniónak az óceánokon sodródó műanyaghulladék nyomon követését és jelentős csökkentését célzó globális kezdeményezés élére kell állnia; elengedhetetlennek tartja továbbá, hogy megbízható és összehasonlítható adatok legyenek hozzáférhetők a hulladékáramokról, az Európába be- és kiáramló hulladékról, ezek mennyiségéről és a hulladékgazdálkodási rendszerekről;

12.  úgy véli, hogy a hulladék újrafeldolgozási infrastruktúrák finanszírozásának elsőbbséget kellene élveznie a hulladéklerakás és -égetés finanszírozásával szemben, természetesen az egyes közösségek igényeinek figyelembevétele mellett; arra bátorítja az európai önkormányzatokat és helyi kormányzati szerveket, a műanyagipart, valamint a feldolgozó és hulladékgazdálkodási ágazatot, hogy tegyenek meg minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy a polgárokat és a vállalkozásokat ösztönözzék a műanyaghulladékkal kapcsolatban a körkörös gazdaság koncepciójának elfogadására, a tervezett elavulásról folytatott széleskörű vitával kezdve, továbbá az egyszerű és hatékony szelektív gyűjtési, újrahasználati és újrafeldolgozási rendszerek elősegítése, és megfelelő műanyaghulladék-gyűjtő pontok létrehozása révén, különösen a partmenti és környezeti szempontból sérülékeny területeken, kiemelten kezelve a tagállamok által védett területnek és/vagy nemzeti parknak nyilvánított területeket; úgy gondolja továbbá, hogy nagymértékben hozzájárulhatnának a hulladékgazdálkodás európai szintű harmonizációjához azzal, ha megállapodnának közös előírásokról és gyakorlatokról; felhívja a regionális hatóságokat, hogy az integrált hulladékgazdálkodás tervezése területén működjenek együtt, ha ez környezeti és pénzügyi szempontból is életképes, és különösen hogy támogassák „mezőgazdasági gyűjtőpontok” létrehozását a mezőgazdasági műanyaghulladék-áramok (pl. melegházakhoz használt műanyagok) számára;

13.  a tudatosság növelésének előmozdítása céljából támogatja a konkrét fellépéseket és kampányokat, például a Műanyaghulladék Európai Napjának létrehozását, amely napon a polgároknak az előzetesen meghatározott helyszíneken lehetőségük lenne bármekkora mennyiségű műanyaghulladékot visszaszolgáltatni, például megfelelő pénzbeli kompenzáció ellenében, ezzel biztosítva az újrafeldolgozásra alkalmas műanyag alapanyagot és növelve az újrafeldolgozással és az erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos társadalmi tudatosságot; úgy gondolja, hogy ez az esemény egyúttal közösségi takarítással is párosulhatna (pl. strandokon), ezzel szimbolikusan hozzájárulva a műanyaghulladék általi szennyezés visszaszorításához; felszólít arra, hogy biztosítsák ezen esemény és a „Let’s do it” kampányok, a hulladékcsökkentés európai hete és a jövőbeli „hulladékmentesítő napok” kezdeményezés közötti szinergiát; üdvözli a Bizottság MARELITT elnevezésű kísérleti projektjét, amely arra irányul, hogy Európa négy tengeri régiójában felszámolják a tengeri hulladékot, valamint mérsékeljék a tengeri műanyaghulladék környezeti, egészségügyi, gazdasági és társadalmi hatásait; javasolja, hogy a tengeri műanyaghulladék jelentette problémák hatékonyabb kezelése érdekében a Bizottság fokozza a harmadik országokkal, többek között a fekete-tengeri felségvizekkel rendelkező országokkal folytatott párbeszédet;

14.  hangsúlyozza, hogy a környezetpolitika, ökoinnováció, hulladékgazdálkodás és biogazdaság területére vonatkozó uniós szintű új kezdeményezéseket a környezetbarát munkahelyek létrehozása érdekében szilárd, társadalmi következményeikre és a létrehozott munkaerő-piaci lehetőségeikre – különös tekintettel munkahely-teremtési potenciáljukra és az alapképzés és a szakképzés bevezetésének szükségességére – is kiterjedő hatásvizsgálatoknak kell megelőzniük;

15.  emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 stratégiával összhangban a tagállamoknak a gazdasági és környezetvédelmi szempontok összehangolásával egyidejűleg támogatást kell nyújtaniuk a legnagyobb foglalkoztatási potenciállal rendelkező, tisztességes munkát biztosító ágazatok fejlesztését előmozdító, különösen pedig a fenntartható gazdaság felé vezető átmenetet és a kevésbé erőforrás-igényes gazdaságon belüli fenntartható, minőségi munkahelyek létrehozását segítő kezdeményezések számára; felhívja a helyi és a regionális hatóságokat, hogy a többféle cél elérése és a környezetbarát munkahelyek e folyamaton belüli ösztönzése érdekében hangolják össze a közszolgáltatásokat a környezetvédelmi célkitűzésekkel és célokkal;

16.  kiemelten fontosnak tartja a jövőbeni munkaerő-piaci szükségletek és képzettséggel kapcsolatos jövőbeli követelmények azonosítását; hangsúlyozza a munkavállalók képzettségét a munkaerőpiac jövőbeli szükségleteivel összehangoló stratégiák szükségességét; e tekintetben kiemeli, hogy a kevésbé erőforrás-igényes gazdaságra való áttérés által támasztott kihívásoknak való megfelelés érdekében az ökoinnováció felfutásához és az EU hulladékokkal kapcsolatos jogszabályainak helyes végrehajtásához megfelelő szintű képzés és képességek szükségesek; javasolja a tagállamoknak, hogy a körkörös gazdaság modelljét integrálják szakképzési rendszereikbe; rámutat arra, hogy a képzés révén javítható az újrafeldolgozás területén végzett munka érzékelt státusza, valamint elősegíthetők a személyzet megtartását, illetve az egészségvédelmet és a biztonságot célzó intézkedések; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy a Bizottság által 2013 februárjában bemutatott szociális beruházási csomaggal összhangban az Európai Szociális Alap a szakképzés és a munkahelyi oktatás előmozdítása révén hasznos segítséget nyújthat a kevésbé erőforrás-igényes iparon belüli fenntartható, minőségi munkahelyek iránti kereslet kielégítésében.

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 51. E, 2013.2.22., 21. o.
(2) HL C 264. E, 2013.9.13., 59. o.
(3) HL C 258. E, 2013.9.7., 99. o.
(4) Konzultáció a műanyag hordtasakok használatának csökkentésére irányuló lehetőségekről, valamint az 94/62/EK irányelvben a csomagolás és a csomagolási hulladék biológiai úton való lebonthatóságára vonatkozóan meghatározott követelmények javításának lehetőségeiről,valamint a biológiai úton lebomló csomagolási termékek fogyasztók általi ismertségéről – statisztikák: http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/statistics_consultation.xls


Regionális márkaépítés
PDF 229kWORD 76k
Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása a regionális márkaépítésről: a vidéki gazdaságokban megvalósítandó helyes gyakorlat kialakítása felé (2013/2098(INI))
P7_TA(2014)0017A7-0456/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikkére és az azt követő cikkeire, amelyek meghatározzák a gazdasági, társadalmi és területi kohézió célkitűzését és pontosítják az eléréséhez szükséges strukturális pénzügyi eszközöket,

–  tekintettel az EUMSZ 39. cikkére, amely meghatározza a közös agrárpolitika célkitűzéseit;

–  tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1310/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre,

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7–0456/2013),

A.  mivel a területi fejlődés fogalma az utóbbi években egyre jelentősebbé vált, különösen amióta a Lisszaboni Szerződés is kifejezetten említést tesz róla;

B.  mivel a közös agrárpolitika második pillérét alkotó európai vidékfejlesztési politikát az Agenda 2000 reform keretében hivatalosan elismerte; mivel e reform következtében a közös agrárpolitika a mezőgazdasági piacokkal kapcsolatos politikák kiegészítőjeként túl tudott lépni a kizárólagos szociális-strukturális politikai irányzaton;

C.  mivel a regionális politikáról szóló jövőbeli keretrendelet a tagállamokat olyan integrált tervezés és programozás alkalmazására szólítja fel, amelyek révén növelhető a koherencia az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (és az Európai Halászati Alap) többéves programjai között, méghozzá az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megfelelő olyan közös stratégiai keretnek köszönhetően, amely elkerüli a kettős finanszírozást és a párhuzamos kezdeményezéseket, és amelyet – a gazdasági és szociális partnerekkel és a civil társadalom képviselőivel együttműködve – a tagállamok által kidolgozott partnerségi szerződés állapít meg; mivel a területfejlesztési – és különösen a vidékfejlesztési – intézkedéseknek és kezdeményezéseknek globális és ágazatközi megközelítésbe kell illeszkedniük;

D.  mivel a városi és vidéki területek közötti határ egyre elmosódottabb és mivel a városközeli mezőgazdasági termelés fejlődőben van; mivel a vidéki területeket érintő innovatív és strukturális projektek támogatása érdekében fontos, hogy a regionális politika – a vidékfejlesztési politikát kiegészítve – a vidéki területekre is irányuljon;

E.  mivel a hatályos vidékfejlesztési rendeletben a tagállamok rendelkezésére bocsátott vidékfejlesztési eszközök e tagállamok és régióik számára számos fejlesztési lehetőséget kínálnak, és mivel a jelenlegi vidékfejlesztési programok, a szűkös költségvetési források miatt nem használják ki kellőképpen ezeket a lehetőségeket;

F.  mivel a 2014–2020 közötti vidékfejlesztési programozási időszakról szóló rendelet bővíti a tagállamok rendelkezésére bocsátott intézkedések körét, különös tekintettel a minőségi élelmiszergyártást támogató intézkedésekre, a területi szereplők közötti együttműködéssel kapcsolatos intézkedésre, valamennyi erőforrás minőségi termékek és szolgáltatások formájában való hasznosítása érdekében, a termelői szervezetek támogatására, valamint a vidéki területek innovációs intézkedéseire és gazdasági diverzifikációjára;

G.  mivel a vidékfejlesztés terén a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó egyik prioritás az elsődleges termelők megfelelőbb integrálása az élelmiszerláncba a minőségrendszerek, valamint a helyi piacokon és a rövid ellátási láncokon keresztül folytatott népszerűsítés révén,

H.  mivel a vidékfejlesztés területén a LEADER megközelítés foglalja össze legjobban a különböző természetű alanyok közötti együttműködés koncepcióját, mindazonáltal központi helyet biztosítva a mezőgazdasági tevékenység számára, és mivel az érintett szereplők közösen hajthatnak végre egy területi ágazati projektet, hogy ezáltal hangsúlyozzák egy adott homogén terület sajátosságát és legjobb gyakorlatait;

I.  mivel a vidékfejlesztési programokban alkalmazandó támogatás módszerei és típusa megválasztásának a tagállamok vagy régiók mérlegelési körébe kell tartoznia – amennyiben azok a regionális programozás mellett döntenek; mivel helyzetüknél fogva a legjobban a tagállamok képesek nemzeti vagy regionális szinten meghatározni e programok megfelelősúlypontját;

J.  mivel a módszerek lehetővé teszik valamennyi érintett állami és magánszereplő közös megközelítések alapján történő, a fellépésük szintjétől független mozgósítását és bevonását, annak érdekében, hogy nagyszámú együttműködést hozzanak létre és gondoskodjanak az egyes területek sajátos lehetőségeinek közös projektek keretében való kiaknázásáról, kiemelve e konkrét esetben helyi fejlesztési egyesületek, termelő szervezetek és szövetkezetek jelentőségét, amelyek a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi piacokhoz való hozzáférés szempontjából kiemelt partnerek lehetnek;

K.  mivel a sikeres és átfogó vidékfejlesztési programok konkrét kedvezőhatást gyakorolhatnak a vidéki területeken a foglalkoztatási rátákra és a vállalkozások versenyképességére, és így csökkenthetik a munkanélküliség kockázatát, valamint annak kockázatát, hogy a vidéki területeken élők az alacsony vidéki jövedelmek miatt mélyszegénységben éljenek;

L.  mivel a területi kiválósági márkák hozzájárulhatnak a területi gazdaságok ellenálló képességéhez és fejlesztéséhez, különösen a legsérülékenyebb területeken, a hegyvidéki területeken és legkülső régiókban, azáltal, hogy összehangolják az egymáshoz elválaszthatatlanul kapcsolódó, az egyes területek sajátosságaiba és különösen történelmi, kulturális, földrajzi stb. örökségeibe mélyen beágyazott minőségi áruk (élelmiszerek és nem élelmiszerek) és szolgáltatások csoportjait; mivel olyan árukból és szolgáltatásokból álló jószágkosarak jönnek létre, amelyek nem helyettesíthetőek és amelyek területi hasznokat eredményeznek és új gazdasági lehetőségeket kínálnak a helyi és nemzetközi piacokon, és ösztönözhetik a régiók idegenforgalmi célpontokként való felfuttatását is; mivel e területi márkák hozzájárulnak az olyan jól szerveződő területek azonosításához, amelyek a szereplők között partnerségeket és szinergiákat teremtve biztosítják erőforrásaik fenntartható kiaknázását, a helyi/regionális termelők ösztönzését és gazdaságaik élénkítését, amely nélkülözhetetlen a vidéki területek életképességéhez, valamint a vidéki és városi területek közötti kiegyensúlyozott fejlődéshez; mivel e területi kiválósági márkákat nem szabad összetéveszteni az élelmiszereken szereplőminőségi védjegyekkel (az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM), az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ), valamint a hagyományos különleges termékkel (HKT)), amelyekkel nem összeegyeztethetetlenek, hanem – éppen ellenkezőleg – teljes mértékben kiegészítik azokat; mivel e márkáknak mind az Unión belül, mind azon kívül hozzá kellene járulniuk e rendszerek támogatásához és segíteniük kellene a vidéki gazdaságok versenyképességének javításában, ezzel egyidejűleg új foglalkoztatási lehetőségeket nyitva meg;

M.  mivel az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) olyan hatékony rendszert alkot, amely a hozzáadott érték teremtése és közvetítése, a termelők és az érintett szereplők kollektív fellépése és a kérdéses területnek a helyi, regionális és nemzetközi piacokon való népszerűsítése révén nagymértékben részt vesz a vidékfejlesztésben és a területfejlesztésben; mivel következésképpen a regionális márkaépítés semmilyen esetben sem helyettesítheti vagy sértheti az OEM–OFJ rendszerét;

N.  mivel a primer és a tercier szektorok közötti regionális és helyi kölcsönhatások ösztönzésére és támogatására irányuló intézkedések biztosíthatják a mezőgazdaság és az idegenforgalom fenntartható fejlődését az Unión belül;

O.  mivel szükség van egy olyan hatékony marketingeszköz kidolgozására és alkalmazására, amely elősegíti a helyi termékek versenyképességének növelését, ösztönzi a helyi termelőket és hozzájárul a regionális jelleg kialakításához, nemcsak a mezőgazdaság terén, hanem más területeken is;

1.  üdvözli a területi fejlődésnek az európai alapok közös stratégiai keretéről szóló rendeletben foglalt integrált megközelítését; megjegyzi, hogy a harmonikus, fenntartható és kiegyensúlyozott területi fejlődés érdekében a különböző európai alapok között koordinációra és koherenciára van szükség;

2.  megjegyzi, hogy a KAP célkitűzései között a területi fejlődés nevesítve is megtalálható két másik célkitűzés – az élelmiszerbiztonság és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, illetve a globális felmelegedés elleni küzdelem – mellett;

3.  hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági területeknek többfunkciós szerepe van, amely nemcsak a mezőgazdaság fejlesztésére, hanem olyan egyéb gazdasági és társadalmi tevékenységekre is kiterjed, amelyek a helyi kapacitások – a készségek, a tudás és valamennyi helyi előny, kihasználatlan vagy értékes potenciál és erőforrás felderítésébe és kiaknázásába való befektetés – bővítésén alapulnak;

4.  üdvözli a „közösség szintjén irányított helyi fejlesztés” elképzelését, és felszólítja a tagállamokat ennek alkalmazására, valamint a minisztériumok és az említett újszerű megközelítés kezelésébe bevont más adminisztratív szervek előtt álló esetleges akadályok felszámolására; hangsúlyozza, hogy az igazgatási eljárásoknak nem szabad terheket okozniuk, és nem idézhetnek elő további költségeket a tagállami illetékes hatóságok számára;

5.  felszólítja a tagállamokat és regionális önkormányzataikat, hogy mozdítsák elő a részvételen alapuló kormányzás dinamikusabb formáit, amelyek révén megvalósíthatók a minden gazdasági ágazatot – beleértve az idegenforgalmat és a mezőgazdasági ágazaton belül az élelmiszer-ipari és az élelmiszeripartól eltérő ágazatokat, többek között a regionális ellátásilánc-projekteket (rövid értékesítési láncok, élelmiszerláncok, helyi vágóhidak, a mezőgazdasági biomassza metanizációjára irányuló projektek, környezetbarát vegyipar, bioalapú anyagok stb.), különösen pedig a mikrovállalkozásokat és az új induló vállalkozásokat –magukban foglaló, területi alapú közös fejlesztési projektek, és ennek során támaszkodjanak az egyes területek – területi örökségbe beágyazott, ahhoz kapcsolódó – identitása fokozatos elismerésének folyamatára; megjegyzi, hogy ezek a kormányzási formák a szövetségbe tömörítendő szereplők és struktúrák közötti összetett partnerségeken alapulnak, és munkájuk a területi kiválósági márka koncepciójára épülhet; felhívja ezért a tagállamokat, hogy hozzanak létre fórumot a legjobb gyakorlat megosztására, és különösen a LEADER megközelítés által nyújtott eszközöket használják fel a vidékfejlesztési programokhoz;

6.  megerősíti, hogy a helyi szereplők közötti fokozott koordináció, különösen a legsérülékenyebb régiókban – a hegyvidéki területeken és a legtávolabbi, például a legkülső régiókban –, hozzájárulhat a vidéki gazdaságok fellendítéséhez; hangsúlyozza, hogy a hatékonyabb szervezés valószínűleg a területek előnyére válna annak érdekében, hogy feltárják az erőforrásaikban (köztük a rejtett erőforrásokban) rejlő valamennyi lehetőséget, ami az egymástól kölcsönösen függő és egymás iránt szolidáris valamennyi szereplő– például mezőgazdasági, kézműipari és kézművességi, idegenforgalmi, az örökséggel foglalkozó, valamint a termelői szervezetek, az egyesületek és a kereskedelmi kamarák stb. – érdekét szolgálja; megjegyzi, hogy a szereplők stratégiai koordinációjának célja az ágazati logikákat meghaladó, területi logikáknak megfelelő erőforrások megszerzése, mivel azok területi hasznokat eredményeznek az egymást kiegészítő és az egyes területek jellegzetességeinek megfelelőáruk és szolgáltatások forgalmazásából kiindulva; e tekintetben megjegyzi, hogy e területi kormányzás határozottan támogatja a szellemi tulajdon védelmén alapuló, létezőminőségi rendszer alá tartozó mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek népszerűsítésének létrehozását, fejlesztését és megerősítését, továbbá ezzel egyidejűleg a – hivatalos európai elismeréssel nem rendelkező– minőségi szolgáltatások és az egymást kölcsönösen erősítő mezőgazdasági termékek és szolgáltatások népszerűsítését, emellett a szereplők szolidáris magatartást tanúsítva biztosítják a területükön előállított valamennyi termék és a területükön nyújtott valamennyi szolgáltatás népszerűsítését;

7.  megjegyzi, hogy bár a területi minőségi márka célja az, hogy ösztönözze a terület fejlődésének olyan folyamatát, amely az identitás és a társadalmi felelősségvállalás szempontjain alapuló termékeket és szolgáltatásokat öleli fel, ,ugyanakkor egységes egészet alkotva kiegészíti a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek eredetével kapcsolatos meglévő minőségjelzéseket, amelyekkel szinergiákat alkot, e márka még ennél is tovább megy, mivel általánosan alkalmazandó valamennyi területi termékre, árura és szolgáltatásra, valamint a terület vállalkozásainak, intézményeinek és helyi szereplőinek irányítási modelljére;

8.  kiemeli, hogy a versenyképesség érdekében szükség van a régiók közötti társulási formák és ágazatközti partnerség ösztönzésére; elismeri a képviseleti testületek, például egyesületek szerepét regionális, nemzeti és európai szinten, mivel azok gondoskodnak a regionális márkák népszerűsítéséről, valamint elősegítik és fokozzák az erősödő régió láthatóságát; szorgalmazza, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a regionális márkaépítési kezdeményezésekre mint az európai területi együttműködés és az európai finanszírozási kezdeményezések lehetséges közös témájára, és mint olyan eszközre, amely a régió versenyképességének hosszú távú életképességére irányuló beruházást jelent;

9.  úgy véli, hogy a regionális minőségi márkaépítésnek – a regionális idegenforgalom különböző területei, például az agrárturizmus, a falusi turizmus, az ökoturizmus, a gasztroturizmus, valamint az ipari, történelmi, természeti és kulturális örökség, illetve a kerékpárutak és azok tömegközlekedési eszközökkel való együttes használata alapján – hozzá kell járulnia az Európáról mint színvonalas idegenforgalmi célpontról kialakult kép fenntartásához; hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási ágazatban nem létezik a területhez kapcsolódó európai márka, amely biztosítaná a fogyasztók számára a minőségi idegenforgalmi termékek felismerését; ezzel kapcsolatban azt javasolja, hogy segíteni kell a minőségi szempontok előtérbe helyezését az idegenforgalmi ágazatban, különösen a vidéki turizmus és a kisvállalkozások tekintetében; úgy véli, hogy ez alternatívát nyújthat a hagyományos ágazatok, például a mezőgazdaság és az állattenyésztés számára; úgy véli, hogy bármely, egy bizonyos területhez köthető regionális márkának olyan szabályoknak kell megfelelnie, amelyek garantálják a minőséget, és tiszteletben kell tartania a már létező márkákat – például az élelmiszerek megnevezését –, illetve azokra kell építkeznie, elkerülve az uniós minőségi jelöléssel ellátott mezőgazdasági termékekkel történő összetévesztést;

10.  úgy véli, hogy az EDEN (kiemelt európai úti célok) hálózat és a hozzá hasonló kezdeményezések előmozdítják a versenyképességet, a kis- és a mikrovállalkozásokban rejlő potenciál révén segítik az egyes régiók fenntartható és színvonalas idegenforgalmának kialakítását, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a regionális minőségi márkák kidolgozásában részt vegyenek a helyi intézmények, partnerségek jöjjenek létre, valamint sokfélék legyenek a résztvevők; felkéri a Bizottságot, hogy vegye fel a vidéki tevékenységekhez köthető különböző idegenforgalmi formákat a kapcsolódó intézkedésekbe és programokba, így az EDEN-be, a Calypsóba stb.; hangsúlyozza, hogy a vidéki idegenforgalmi tevékenységek támogatása érdekében célzott intézkedésekre és programokra van szükség;

11.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az új vidékfejlesztési rendeletekben foglalt, kollektív működésen alapuló intézkedések (többek között a fenntartható termelési rendszerekre irányuló) együttműködéssel, koordinációval, cserékkel, hálózatokkal, innovációval, képzéssel, termelői csoportokkal, népszerűsítéssel, tájékoztatással és befektetéssel kapcsolatos intézkedések alkalmazása és megerősítése révén az elkövetkező vidékfejlesztési programok megfelelő intézkedési lehetőséggel és elegendő erőforrással rendelkezzenek a jó kormányzás és a területi kormányzás fenntartható módjainak elősegítésére; a LEADER+ program keretében felhívja a helyi akciócsoportokat, hogy segítsék elő a helyi és regionális termelők, szolgáltatók, valamint kulturális intézmények – például az egyetemek, könyvtárak és kutatóközpontok – közötti együttműködési hálózatok kialakítását annak lehetővé tétele érdekében, hogy egy terület kulturális és történelmi jellemzői egy olyan regionális márkás termékben ötvöződjenek, amely képes tartós kapcsolat kialakítására a képzés, a kutatás és a termelés között, és ezáltal fenntartható munkahelyeket is teremt;

12.  kifejti, hogy e programoknak több ágazatra ki kell terjedniük, ugyanakkor biztosítaniuk kell a mezőgazdasági tevékenység központi helyzetét, továbbá fenntartja, hogy e programokat a fejlesztési tervekért felelős illetékes hatóságoknak kell értékelniük;

13.  kéri a Bizottságot, hogy a KAP reformjában szereplő eszközök – közösségi LEADER kezdeményezés, technikai támogatási és hálózatépítési eszközök, európai innovációs partnerség, Európai Vidékfejlesztési Hálózat –, valamint minden más, szükségesnek bizonyuló eszköz és forrás révén ismerje el és segítse elő a vidéki területek területi kiválósági márkán alapuló új együttműködési formáit; az európai területi együttműködés ezen új formái a területi szinergiák objektív értékelésén alapulnak, figyelembe veszik a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontokat, a fenntarthatóságot, a területi identitást előmozdító – többek között az idegenforgalmi ágazatban tevékenykedő – gazdasági és társadalmi szereplők sokféleségét, valamint az egyes területeken megvalósítható különleges áruk és szolgáltatások összességét, annak érdekében, hogy hozzáadott értéket teremtsenek és tartsanak fenn;

14.  úgy véli, hogy a területi együttműködés ezen új formái összefüggésében biztosítani kell, hogy a tagállamok igénybe vehessék az élelmiszerekre irányuló minőségpolitikához kapcsolódó valamennyi vidékfejlesztési intézkedést, különös tekintettel a helyi piacokon történő értékesítés és rövid ellátási láncok fejlesztése, valamint az előállítási módszerek fenntarthatóságának és az erre vonatkozó tudásnak az előmozdítása céljából, az uniós szabályok teljes tiszteletben tartása mellett, és anélkül, hogy a létezőuniós minőségi rendszereket –az oltalom alatt álló eredetmegjelölést (OEM), az oltalom alatt álló földrajzi jelzést (OFJ) és a hagyományos különleges termékeket (HKT) – befolyásolnák, háttérbe szorítanák, vagy gyengítenék; úgy véli, hogy az agrár-élelmiszeripari ágazatban a területi kiválósági márkákat az OEM–OFJ–HKT minőségrendszerek előmozdítására kellene korlátozni, amennyiben léteznek ilyen rendszerek, amennyiben pedig nem léteznek ilyenek, azok létrehozásának támogatására; felhívja a Bizottságot, hogy – tekintettel bizonyos európai élelmiszerek esetében létező többszörös címkék és területi márkák elterjedésére – állítson össze egy listát a regionális sajátosságokat tükröző márkákról, a minőségrendszerek esetleges negatív hatásainak elkerülése céljából; megjegyzi, hogy a regionális márka fogalmát a már meglévőmárkákkal (OEM, bejegyzett eredetmegjelölés, OFJ) kapcsolatos pozitív tapasztalatok figyelembevételével, a párhuzamosságok és átfedések elkerülése érdekében összehangolt stratégiák és közösen elfogadott, uniós szinten meghatározandó közös kereten alapuló megközelítés kidolgozása révén egyértelműen meg kell határozni;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat