Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Sabine Lautenschläger)
 Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή σε ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν *
 Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας
 Διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια προϊόντος αραβοσίτου που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση
 Σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ
 Η ιθαγένεια της ΕΕ προς πώληση
 Έκθεση προόδου 2013 για την Σερβία
 Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου
 Έκθεση προόδου 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές
 Κατάσταση στο Νότιο Σουδάν
 Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους
 Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη Καμπότζη και στο Λάος
 Πρόσφατες εκλογές στο Μπανγκλαντές
 Πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ

Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Sabine Lautenschläger)
PDF 271kWORD 37k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N7-0002/2014 – C7-0010/2014 – 2014/0801(NLE))
P7_TA(2014)0033A7-0023/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 7ης Ιανουαρίου 2014 (N7-0002/2014)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0010/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 109 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0023/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 8ης Ιανουαρίου 2014, που ελήφθη στις 9 Ιανουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό της Sabine Lautenschläger ως μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για θητεία οκτώ ετών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προέβη εν συνεχεία στην αξιολόγηση των προσόντων της κ. Lautenschläger, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της ΕΚΤ στον τομέα της νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 130 ΣΛΕΕ, και ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα της κ. Lautenschläger καθώς και τις απαντήσεις της στο γραπτό ερωτηματολόγιο που της εστάλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία ακρόαση με την κ. Lautenschläger στις 13 Ιανουαρίου 2014, κατά την οποία η κ. Lautenschläger προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό της Sabine Lautenschläger ως μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.


Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή σε ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν *
PDF 256kWORD 36k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή σε ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν και με την οποία τροποποιείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ (COM(2013)0839 – C7-0488/2013 – 2013/0413(CNS))
P7_TA(2014)0034A7-0013/2014

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0839),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0488/2013),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0013/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας
PDF 376kWORD 87k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας (2013/2031(REG))
P7_TA(2014)0035A7-0012/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 9ης Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0012/2014),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις εξής τροποποιήσεις·

2.  υπενθυμίζει ότι οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του.
Τροπολογία 2
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, επιδιώκει πρωτίστως να διατηρεί την ακεραιότητά του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
1.  Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κάθε αίτηση για άρση της ασυλίας αξιολογείται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Τροπολογία 3
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή ανακοινώνεται σε συνεδρίαση Ολομέλειας και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.
Διαγράφεται
Τροπολογία 4
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από βουλευτή ή πρώην βουλευτή με σκοπό την προάσπιση της ασυλίας και των προνομίων ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.
Διαγράφεται
Τροπολογία 5
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
4.  Σε επείγουσες περιπτώσεις, αν βουλευτής συνελήφθη ή η ελευθερία κινήσεών του περιορίσθηκε κατά τρόπο που φαίνεται να παραβιάζει τα προνόμια και τις ασυλίες του, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ύστερα από διαβούλευση με τον πρόεδρο και τον εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία με σκοπό την επιβεβαίωση των προνομίων και ασυλιών του συγκεκριμένου βουλευτή. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί την πρωτοβουλία του στην επιτροπή και ενημερώνει το Κοινοβούλιο.
Διαγράφεται
Τροπολογία 6
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 4α (νέα)
4α.  Όταν ζητείται από βουλευτές να εμφανισθούν ως μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες δεν υφίσταται ανάγκη αίτησης για άρση της ασυλίας υπό την προϋπόθεση ότι:
–  οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν σε ημερομηνία ή χρόνο που εμποδίζει ή καθιστά δυσχερή την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να παράσχουν δήλωση γραπτώς ή σε οιαδήποτε άλλη μορφή που δεν θα καθιστά δυσχερή την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων· και
–  οι βουλευτές δεν θα υποχρεούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες σχετικά με πληροφορίες που έχουν αποκτήσει εμπιστευτικά κατά την άσκηση της εντολής τους και τις οποίες δεν θεωρούν σκόπιμο να αποκαλύψουν.
Τροπολογία 7
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6α
Υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών
1.  Στις περιπτώσεις που εικάζεται ότι τα προνόμια και οι ασυλίες βουλευτή ή πρώην βουλευτή έχουν παραβιασθεί από τις αρχές κράτους μέλους δύναται να υποβληθεί αίτηση προκειμένου το Κοινοβούλιο να αποφανθεί εάν, πράγματι, σημειώθηκε παραβίαση των εν λόγω προνομίων και ασυλιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1.
2.  Ειδικότερα, δύναται να υποβληθεί τέτοια αίτηση για την υπεράσπιση προνομίων και ασυλιών εάν κριθεί ότι οι περιστάσεις συνιστούν διοικητικό ή άλλο περιορισμό επιβαλλόμενο στην ελεύθερη μετακίνηση βουλευτών που μεταβαίνουν σ τον τόπο συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή επιστρέφουν από αυτόν ή στην έκφραση γνώμης ή ψήφου δοθείσης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν είναι παραδεκτή εάν έχει ήδη ληφθεί αίτηση για την άρση ή την υπεράσπιση της ασυλίας του βουλευτή αυτού όσον αφορά την ίδια νομική διαδικασία, είτε έχει ληφθεί απόφαση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπεράσπισης είτε όχι.
4.  Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν εξετάζεται περαιτέρω εάν ληφθεί αίτηση για την άρση της ασυλίας του βουλευτή αυτού όσον αφορά την ίδια νομική διαδικασία.
5.  Στις περιπτώσεις που έχει ληφθεί απόφαση για τη μη υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών βουλευτή, ο βουλευτής δύναται να υποβάλει αίτηση για την επανεξέταση της απόφασης υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Η αίτηση επανεξέτασης δεν είναι παραδεκτή εάν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης βάσει του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι τα υποβληθέντα νέα στοιχεία δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση.
Τροπολογία 8
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 6 β (νέο)
Άρθρο 6β
Επείγουσα δράση του Προέδρου για την επιβεβαίωση της ασυλίας
1.  Σε επείγουσες περιπτώσεις, αν βουλευτής συνελήφθη ή η ελευθερία κινήσεών του περιορίσθηκε κατά τρόπο που φαίνεται να παραβιάζει τα προνόμια και τις ασυλίες του, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ύστερα από διαβούλευση με τον πρόεδρο και τον εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία με σκοπό την επιβεβαίωση των προνομίων και ασυλιών του συγκεκριμένου βουλευτή. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί την πρωτοβουλία του στην επιτροπή και ενημερώνει το Κοινοβούλιο.
2.  Όταν ο Πρόεδρος κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από την παράγραφο 1, η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει γνώση της πρωτοβουλίας του Προέδρου κατά την επόμενη συνεδρίασή της. Εφόσον η επιτροπή το θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να συντάξει έκθεση και να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 9
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)
-1. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, ή από βουλευτή ή πρώην βουλευτή με σκοπό την προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.
Τροπολογία 10
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση και με τη σειρά υποβολής τους τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή για προάσπιση της ασυλίας και των προνομίων.
1.  Η επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την σχετική περιπλοκότητά τους, τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή για προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας.
Τροπολογία 11
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.
3.  Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί.
Τροπολογία 12
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)
3a.  Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.
Ο βουλευτής δεν παρίσταται στις συζητήσεις σχετικά με την αίτηση άρσης ή υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά μόνο στην ίδια την ακρόαση.
Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα αυτής. Ο βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος ακρόασης.
Εάν ο βουλευτής δεν παραστεί στην ακρόαση σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, λογίζεται ότι παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, εκτός εάν ζητήσει να μη συμμετάσχει στην ακρόαση κατά την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα, αιτιολογώντας την απουσία του. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποφασίζει εάν θα κάνει δεκτή την ως άνω αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιθέμενους λόγους· κατά της απόφασης του προέδρου δεν επιτρέπεται προσφυγή.
Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί την αίτηση, καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση σε νέα ημερομηνία και ώρα. Εάν ο βουλευτής αγνοήσει τη δεύτερη πρόσκληση σε ακρόαση, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να έχει ακουσθεί ο βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνονται δεκτές περαιτέρω αιτήσεις ακρόασης ή μη συμμετοχής σε αυτή.
Τροπολογία 13
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 5
5.  Όταν ζητείται από βουλευτές να εμφανισθούν ως μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες δεν υφίσταται ανάγκη αίτησης για άρση της ασυλίας υπό την προϋπόθεση ότι
Διαγράφεται
—  οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν σε ημερομηνία ή χρόνο που εμποδίζει ή καθιστά δυσχερή την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να παράσχουν δήλωση γραπτώς ή σε οιαδήποτε άλλη μορφή που δεν θα καθιστά δυσχερή την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους υποχρεώσεων·
—  οι βουλευτές δεν θα υποχρεούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες σχετικά με πληροφορίες που έχουν αποκτήσει εμπιστευτικά κατά την άσκηση της εντολής τους και τις οποίες δεν θεωρούν σκόπιμο να αποκαλύψουν.
Τροπολογία 14
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 6
6.  Σε περιπτώσεις σχετικά με την υπεράσπιση προνομίου ή ασυλίας, η επιτροπή αποφασίζει εάν οι περιστάσεις συνιστούν διοικητικό ή άλλο περιορισμό επιβαλλόμενο στην ελεύθερη διακίνηση των βουλευτών που ταξιδεύουν προς και από τον τόπο συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή στην έκφραση γνώμης ή ψήφου κατά την άσκηση της εντολής τους ή αν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών που δεν αποτελούν θέμα εθνικής νομοθεσίας, και υποβάλλει πρόταση με την οποία καλεί την ενδιαφερόμενη αρχή να καταλήξει στα αναγκαία συμπεράσματα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 15
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 10
10.  Όταν ο Πρόεδρος κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων κατά το άρθρο 6, παράγραφος 4, η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει γνώση της πρωτοβουλίας του Προέδρου κατά την επόμενη συνεδρίασή της. Εφόσον η επιτροπή το θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να συντάξει έκθεση και να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο.
Διαγράφεται
Τροπολογία 16
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 12 α (νέα)
12α.  Η επιτροπή ορίζει τις αρχές για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια προϊόντος αραβοσίτου που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση
PDF 386kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (2013/2974(RSP))
P7_TA(2014)0036B7-0007/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (COM(2013)0758),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (D003697/01), που υποβλήθηκε προς ψήφιση στην επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ της 25ης Φεβρουαρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στην επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ για τον αραβόσιτο 1507, της 25ης Φεβρουαρίου 2009, στο πλαίσιο της οποίας δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τις έξι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τον αραβόσιτο 1507 που εξέδωσε η αρμόδια για θέματα γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών ομάδα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), από το 2005 έως τον Νοέμβριο του 2012,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 365/2013 της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 σχετικά με τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας glufosinate(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2011 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/EK όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους(3),

–  έχοντας υπόψη το Ειδικό Ευρωβαρομέτρο 354 για τους κινδύνους σχετικά με τα τρόφιμα(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έβδομο τμήμα) της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την αίτηση για σκόπιμη ελευθέρωση αραβοσίτου 1507 στο περιβάλλον (Υπόθεση Τ-164/10)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5, παράγραφος 5, και το άρθρο 8 της απόφασης του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 18 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ορίζει ότι μια απόφαση σχετικά με τη σκόπιμη ελευθέρωση ενός γενετικώς τροποποιημένου οργανισμού (ΓΤΟ) πρέπει να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες με αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 19, παράγραφος 3·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ορίζει ότι στη γραπτή συγκατάθεση που αναφέρεται στο άρθρο 18 πρέπει πάντοτε να αναφέρονται ρητώς, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις για την προστασία ιδιαίτερων οικοσυστημάτων/περιβαλλόντων ή/και γεωγραφικών περιοχών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρόταση της Επιτροπής δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της ψηφοφορίας της μόνιμης επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για έγκριση, δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον 6 κράτη μέλη ψήφισαν υπέρ της πρότασης, ενώ 12 κράτη μέλη την καταψήφισαν και 7 απείχαν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των συστάσεων της ΕΑΑΤ και προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις για έγκριση, η Επιτροπή τροποποίησε σημαντικά την πρόταση, π.χ. ως προς τους κανόνες επισήμανσης, την παρακολούθηση και τις πρακτικές του σχεδίου διαχείρισης της αντοχής των εντόμων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις επί του κειμένου που ψηφίστηκε στη μόνιμη επιτροπή της 25ης Φεβρουαρίου 2009 περιλαμβάνουν τη διαγραφή των αναφορών στην ανοχή του αραβοσίτου 1507 στη δραστική ουσία glufosinate και την εισαγωγή απαίτησης για ενημέρωση των επαγγελματιών ούτως ώστε να μην χρησιμοποιούν το προϊόν «με ζιζανιοκτόνα δραστικής ουσίας glufosinate, με διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τη συμβατική πρακτική για αραβόσιτο μη ανθεκτικό στη glufosinate»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποποιημένη πρόταση δεν συζητήθηκε με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ούτε ψηφίστηκε στη μόνιμη επιτροπή, αλλά υποβλήθηκε απευθείας στο Συμβούλιο Υπουργών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την αίτηση της Pioneer Hi-Bred International για σκόπιμη ελευθέρωση αραβοσίτου 1507 στο περιβάλλον, δεν εμποδίζει την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη θέση της και να παρουσιάσει νέα πρόταση στη μόνιμη επιτροπή, σε συνέχεια ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, το οποίο συνιστά να μη δοθεί έγκριση για τον αραβόσιτο 1507·

Αξιολόγηση κινδύνου από την ΕΑΑΤ

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή, η ΕΑΑΤ εξέδωσε, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τρεις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επικαιροποιώντας τις προηγούμενες αξιολογήσεις κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη γνωμοδότησή της τον Φεβρουάριο του 2012, η ΕΑΑΤ διαφώνησε ρητά με το συμπέρασμα του αιτούντος, σύμφωνα με το οποίο η μελέτη που παρέθεσε ο ίδιος παρείχε επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος από τον αραβόσιτο 1507 για μη στοχευόμενα λεπιδόπτερα στην ΕΕ είναι αμελητέος, και, αντιθέτως, υπογράμμισε το γεγονός ότι υψηλής ευαισθησίας πεταλούδες και σκόροι που δεν είναι στοχευόμενοι οργανισμοί μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο εάν εκτεθούν σε γύρη του αραβοσίτου 1507(7)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τοξίνη Bt, την οποία παράγει ο αραβόσιτος 1507, Cry1F, διαφέρει από τους συνήθεις τύπους τοξινών Bt και ότι έχει αποδεδειγμένα διαφορετικές επιπτώσεις σε μη στοχευόμενα λεπιδόπτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λίγες οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί σχετικά με την πρωτεΐνη Cry1F ενώ δεν υπάρχει καμία μελέτη για τις επιπτώσεις της σε υδρόβια είδη ή σε οργανισμούς του εδάφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΑΤ δηλώνει ότι η πρωτεΐνη Cry1F που περιέχει η γύρη του αραβοσίτου 1507 είναι 350 φορές περισσότερη σε σύγκριση με την πρωτεΐνη Cry1Ab που περιέχει η γύρη του αραβοσίτου MON 810(8)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Pioneer αρνήθηκε, όταν της ζητήθηκε από την Επιτροπή, να αναθεωρήσει την αίτηση έγκρισης και να προσκομίσει επιπλέον έγγραφα σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης και άμβλυνσης της επικινδυνότητας για μη στοχευόμενους οργανισμούς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΑΤ αναγνωρίζει ότι, στην αξιολόγηση κινδύνου που διενήργησε, δεν εκτίμησε πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με το άλλο χαρακτηριστικό του αραβοσίτου 1507, δηλαδή την ανοχή του στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο(9), παρόλο που το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη χρήση της δραστικής ουσίας glufosinate·

Glufosinate

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται να εκτιμήσει η ΕΑΑΤ τις «έμμεσες επιπτώσεις όπως η χρήση φυτοφαρμάκων [...] στο πλαίσιο της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου» και να αξιολογήσει «τις πιθανές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και σε μη στοχευόμενους οργανισμούς που μπορεί να έχει οιοδήποτε μεμονωμένο ΓΤ και ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα φυτό, εξαιτίας της αλλαγής στις γεωργικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται σε διαφορετικές χρήσεις ζιζανιοκτόνων)»(10)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστική ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και, επομένως, εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι για δραστικές ουσίες που έχουν ήδη εγκριθεί, τα κριτήρια αποκλεισμού εφαρμόζονται όταν απαιτείται ανανέωση της έγκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της glufosinate λήγει το 2017(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η χρήση της glufosinate πρέπει, καταρχήν, να σταματήσει το 2017·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε χώρες εκτός της ΕΕ, πχ. στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ο αραβόσιτος 1507 προωθείται από τον παραγωγό του ως φυτό με ανοχή στη glufosinate, ενώ, στην αίτηση στην ΕΕ, ο αιτών ισχυρίζεται ότι το γονίδιο που κωδικοποιεί τη ανοχή στη glufosinate επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί μόνο ως γονίδιο σήμανσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να εφαρμόσει την επικείμενη απαγόρευση της glufosinate, εφόσον εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στην αγορά·

Γενική κατάσταση όσον αφορά τους ΓΤΟ στην ΕΕ

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας ΓΤΟ δεν έχει εγκριθεί για καλλιέργεια στην ΕΕ από το 2010, οπότε εγκρίθηκε η καλλιέργεια πατάτας Amflora· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση αυτή ακυρώθηκε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Δεκεμβρίου 2013 και ότι το μόνο άλλο φυτό που εγκρίθηκε για καλλιέργεια είναι ο αραβόσιτος MON 810 της Monsanto, του οποίου η ανανέωση έγκρισης εκκρεμεί εδώ και μερικά χρόνια·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως αποδεκτό - όπως επιβεβαιώθηκε από τα συμπεράσματα του προαναφερθέντος Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 4ης Δεκεμβρίου 2008 - ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της καλλιέργειας ΓΤΟ και οι επιπτώσεις σε μη στοχευόμενους οργανισμούς δεν έχουν, μέχρι στιγμής, ληφθεί δεόντως υπόψη στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το Συμβούλιο(12) όσο και το Κοινοβούλιο(13) αναγνωρίζουν την ανάγκη για αυστηρότερη αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των ΓΤΟ και για ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η σκόπιμη ελευθέρωση ή η διάθεση ΓΤΟ στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για πρόσβαση όλων των ανεξάρτητων ερευνητών στο σύνολο του σχετικού υλικού·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών ανησυχούν για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα, όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 354 του 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 1507 δεν παρουσιάζει κανένα όφελος για τους καταναλωτές·

1.  αντιτίθεται στην έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα·

2.  θεωρεί ότι η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής·

4.  καλεί την Επιτροπή να μην προτείνει την έγκριση νέας ποικιλίας ΓΤΟ και να μην ανανεώσει παλαιότερες έως ότου βελτιωθούν σημαντικά οι μέθοδοι αξιολόγησης κινδύνου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 111 της 23.4.2013, σ. 27.
(3) ΕΕ C 33 E της 5.2.2013, σ. 350.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf
(5)http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901
(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2429.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(10) Επιστολή της Επιτροπής προς την ΕΑΑΤ, της 8ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα φυτών
(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:EL:PDF
(12) Συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 4ης Δεκεμβρίου 2008.
(13)Βλ.την ανωτέρω αναφερόμενη θέση της 5ης Ιουλίου 2011.


Σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ
PDF 284kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ (2013/2960(RSP))
P7_TA(2014)0037RC-B7-0016/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 45, 47 και 151 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 15, 21, 29, 34 και 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(1), και ιδιαίτερα το άρθρο 7,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(3) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 ο οποίος καθορίζει τη διαδικασία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2010 με τίτλο «Επιβεβαίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων: δικαιώματα και σημαντικές εξελίξεις» (COM(2010)0373),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις επιπτώσεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών από τα δικαιώματα των μη ενεργών ενδοκοινοτικών μεταναστών σε ειδικές παροχές σε χρήμα χωρίς συνεισφορά και υγειονομική περίθαλψη που χορηγούνται βάσει της κατοικίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2013 με τίτλο: «Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους: Πέντε δράσεις καίριας σημασίας» (COM(2013)0837),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Reding στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 5ης Δεκεμβρίου 2013 για την ελεύθερη κυκλοφορία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου László Andor της 1ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τη λήξη των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας συνιστά μία από τις τέσσερεις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που συνδέεται άμεσα με την ιθαγένεια της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία βρίσκεται στο επίκεντρο των αξιών της ΕΕ, δίνοντας στους πολίτες της τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τόπο διαμονής και εργασίας τους και δημιουργώντας κινητικότητα και ανάπτυξη στην αγορά εργασίας, το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και πέραν αυτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία συνιστά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των ευρωπαίων πολιτών, ανεξάρτητα από την εφαρμογή πιθανών συνοριακών ελέγχων από ορισμένα κράτη μέλη για την είσοδο πολιτών της ΕΕ στο έδαφός τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν ανήκουν στον χώρο Σένγκεν δεν θίγει το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν την ελεύθερη κυκλοφορία ως το δικαίωμα που συνδέεται στενότερα με την ιθαγένεια της ΕΕ, ότι συνιστά το πιο θετικό επίτευγμα της ΕΕ, και ότι αποφέρει οικονομικά οφέλη στην οικονομία της χώρας τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά των εργαζομένων της ΕΕ στο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας της χώρας υποδοχής είναι ίση με εκείνη των αυτοχθόνων εργαζομένων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλεονεκτήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας μετακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ στην ανάπτυξη της χώρας υποδοχής είναι ορατά σε όλη την Ευρώπη, ειδικά στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της γεωργίας και των κατασκευών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να διαμένουν οπουδήποτε στην ΕΕ ισχύει για όλους τους πολίτες της ΕΕ χωρίς περιορισμούς, αλλά ότι εφαρμόζεται υπό τους όρους που ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σύμφωνα με την οποία ο εκάστοτε πολίτης της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται σε νομικές προϋποθέσεις προκειμένου να μην επιβαρύνει την χώρα υποδοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνιστά πυλώνα της επιτυχίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι το 2,8% μόνο των πολιτών της ΕΕ ζουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους, αποτελούν ωστόσο βασικό στοιχείο της επιτυχίας της εσωτερικής αγοράς και τονώνουν την οικονομία της Ευρώπης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης ή των μη διακρίσεων συνεπάγεται ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν οι υπήκοοι της χώρας υποδοχής (οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 βασίζονται σε αυτήν την αρχή)· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν με σεβασμό προς τις αρχές αυτές ποιες παροχές κοινωνικής ασφάλισης να χορηγήσουν και υπό ποίους όρους· ότι οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν αφήνουν περιθώρια για διακρίσεις στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης στην περίπτωση πολιτών της ΕΕ οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, μέλη της άμεσης οικογένειας εργαζομένων ή συνήθως διαμένοντες στο εν λόγω κράτος μέλος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, κυρίως λόγω των βιομηχανικών μεταβολών, της παγκοσμιοποίησης, των νέων μορφών εργασίας, της δημογραφικής αλλαγής και της ανάπτυξης των μεταφορικών μέσων, επιτάσσει μεγαλύτερο βαθμό κινητικότητας των εργαζομένων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί ένα θετικό κοινωνικοοικονομικό παράδειγμα τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη της, συνιστώντας ένα ορόσημο για την ολοκλήρωση της ΕΕ, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την προσωπική αναβάθμιση σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ μπορεί να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και να εδραιώσει την Ένωση ως ισχυρότερη οικονομική δύναμη, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκόσμιας αλλαγής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014, έχουν καταργηθεί οι μεταβατικές διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο επανέλαβε την υποστήριξή του όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και αναγνώρισε τα αμοιβαία οφέλη που προσφέρει, όπως για παράδειγμα στην πρόσφατη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (8 Οκτωβρίου 2013, 5-6 Δεκεμβρίου 2013)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών, ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν εντάξει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ στα θέματα της προεκλογικής εκστρατείας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος αυτή η συζήτηση, εάν δεν αντιμετωπιστεί ορθολογικά, να οδηγήσει στη μετατροπή πολιτών από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ ή μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ, σε αποδιοπομπαίους τράγους, και ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υψηλά ιστάμενοι ευρωπαίοι πολιτικοί προέβησαν πρόσφατα σε διάφορες δηλώσεις που υπονομεύουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες της Επιτροπής οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι αποτελούν καθαρούς συνεισφέροντες στις οικονομίες και τους προϋπολογισμούς των χωρών υποδοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι ως ομάδα καταβάλλουν περισσότερα στους προϋπολογισμούς της χώρας υποδοχής σε φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε σύγκριση με τις παροχές που λαμβάνουν, ενώ οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη για τους μη ενεργούς μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ είναι πολύ μικρές σε σχέση με το σύνολο των δαπανών για την υγεία (0,2%) ή τις οικονομίες των χωρών υποδοχής (0,01% του ΑΕΠ), και τέλος οι πολίτες της ΕΕ καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των δικαιούχων ειδικών παροχών χωρίς συνεισφορά·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και να διασφαλίσουν την τήρηση των αρχών της ισότητας καθώς και του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη·

2.  αμφισβητεί έντονα τη θέση που έλαβαν ορισμένοι ευρωπαίοι ηγέτες ζητώντας αλλαγές και περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών· ζητεί από τα κράτη μέλη να απέχουν από οιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, το οποίο στηρίζεται σε βασική νομοθεσία της ΕΕ·

3.  απορρίπτει εξ ολοκλήρου κάθε πρόταση για περιορισμό του αριθμού των μεταναστών της ΕΕ καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων που απορρέει από τη Συνθήκη της ΕΕ· επισημαίνει ότι η κινητικότητα των εργαζομένων συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αυστηρή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΕ απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και δεν υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, την αμοιβή, την απόλυση, τα κοινωνικά επιδόματα και τα φορολογικά πλεονεκτήματα, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων· παροτρύνει τις εθνικές αρχές να καταπολεμήσουν κάθε αδικαιολόγητο περιορισμό ή εμπόδιο όσον αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, καθώς και τυχόν εκμετάλλευση των εν λόγω εργαζομένων·

5.  υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων παρέχει σε κάθε πολίτη της Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, το δικαίωμα να μετακινείται ελεύθερα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος με σκοπό να εργαστεί και/ή να διαμείνει εκεί για σκοπούς εργασίας·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2013)0837 στην οποία καθορίζονται πέντε δράσεις με στόχο να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές τους ώστε να εφαρμόζουν το πλήρες δυναμικό της νομοθεσίας και των εργαλείων της ΕΕ και, σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει πλήρως τις ακόλουθες δράσεις, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν από κοινού με τα κράτη μέλη: παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση των εικονικών γάμων (εγχειρίδιο)· παροχή βοήθειας στις αρχές για την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης (πρακτικός οδηγός)· παροχή βοήθειας στις αρχές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνικής ένταξης (χρηματοδότηση)· ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τοπικών αρχών· και κατάρτιση και υποστήριξη των τοπικών αρχών για σκοπούς εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία·

7.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μην κάνουν διακρίσεις σε βάρος μετακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ, συνδέοντας εσφαλμένα το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας για σκοπούς εργασίας με εικαζόμενη κατάχρηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· τονίζει ότι κανένα από τα κράτη μέλη που επικαλούνται αυτή την επιβάρυνση δεν έχουν προσκομίσει αποδείξεις στην Επιτροπή όπως τους ζητήθηκε·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει τη συστηματική και προσεκτική παρακολούθηση της τήρησης του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων της ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις τρέχουσες προσπάθειές της να διασφαλίσει την ορθή και πλήρη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας πλήρως την εξουσία που διαθέτει να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει·

9.  ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν στο ακέραιο και με διαφανή τρόπο τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ταμείων (όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) για να προωθήσουν την ενσωμάτωση, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, και να στηρίξουν τις προσπάθειες των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση τυχόν αύξησης του αριθμού περιθωριοποιημένων πολιτών·

10.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την κοινωνική τους ευθύνη να αντιμετωπίσουν την κακή χρήση των συστημάτων τους κοινωνικής πρόνοιας, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διαπράττεται από τους δικούς τους πολίτες ή από πολίτες άλλων κρατών μελών· ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ και να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις καταχρήσεων·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
(2) ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1.
(3) ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ C 137 E της 27.5.2010, σ. 6.
(6) ΕΕ C 257 E της 6.9.2013, σ. 74.


Η ιθαγένεια της ΕΕ προς πώληση
PDF 263kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την προσφερόμενη προς πώληση ιθαγένεια της ΕΕ (2013/2995(RSP))
P7_TA(2014)0038RC-B7-0015/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 5, 9 και 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ευλόγως αναμένεται από τα κράτη μέλη να ενεργούν με υπευθυνότητα για τη διαφύλαξη των κοινών αξιών και των επιτευγμάτων της Ένωσης, καθώς και ότι οι αξίες και τα επιτεύγματα αυτά είναι ανεκτίμητα και δεν μπορούν να τιμολογούνται·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εισαγάγει σχήματα που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην πώληση της ιθαγένειας της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διαρκώς περισσότερα κράτη μέλη εκδίδουν προσωρινές ή μόνιμες άδειες παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε αυτά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι δυνατή η απόκτηση μόνιμης άδειας παραμονής που δίνει πρόσβαση σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, λαμβάνονται μέτρα τα οποία στην πράξη μπορεί να οδηγήσουν στην πώληση της ιθαγένειας του οικείου κράτους μέλους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα επενδυτικά προγράμματα αυτού του είδους μπορεί να έχουν αρνητικές παρενέργειες όπως, για παράδειγμα, στρέβλωση της τοπικής αγοράς κατοικίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μάλτας, συγκεκριμένα, πρόσφατα έλαβε μέτρα με τα οποία καθιερώνεται σχήμα για την εκποίηση της μαλτέζικής ιθαγένειας, ενέργεια η οποία συνεπάγεται αυτομάτως την εκποίηση της ιθαγένειας της ΕΕ συνολικά, χωρίς καμία απαίτηση σε σχέση με την παραμονή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκποίηση της ιθαγένειας της ΕΕ υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη που αποτελεί τα θεμέλια της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ, να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα στις δημοτικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές, όπου και αν ζουν στην ΕΕ, υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες της αντίστοιχης χώρας, και να δέχονται τη συνδρομή της πρεσβείας ή του προξενείου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ όταν βρίσκονται εκτός Ένωσης, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους πολίτες του εν λόγω κράτους μέλους, εφόσον η δική τους χώρα δεν διαθέτει εκπροσώπηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, η οποία οικοδομήθηκε βαθμιαία με το πολυετές έργο και την καλή θέληση των κρατών μελών, καθώς και της Ένωσης ως συνόλου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες ακόμη και για ενδεχόμενη δόλια χρήση αυτών των επενδυτικών προγραμμάτων για εγκληματικούς σκοπούς, όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες σε σχέση με το ενδεχόμενο διακριτικής μεταχείρισης, διότι οι συγκεκριμένες πρακτικές κρατών μελών επιτρέπουν μόνο στους πλουσιότερους πολίτες τρίτων χωρών να αποκτούν την ιθαγένεια της ΕΕ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλα κριτήρια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές αν οι πολίτες της Μάλτας θα αποκομίσουν πράγματι οφέλη από τη νέα αυτή πολιτική, για παράδειγμα μέσω της είσπραξης φορολογικών εσόδων, δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενοι ξένοι επενδυτές δεν θα υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρους· υπενθυμίζει ότι η ιθαγένεια δεν συνεπάγεται μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιθαγένεια της ΕΕ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της και ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, τα ζητήματα παραμονής και ιθαγένειας εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο τρόπος αυτός απόκτησης της ιθαγένειας στη Μάλτα, καθώς και κάθε άλλο εθνικό σχήμα το οποίο μπορεί να συνεπάγεται την άμεση ή έμμεση εκποίηση της ενωσιακής ιθαγένειας, υπονομεύει την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους όσον αφορά τη διαφύλαξη των αξιών και των στόχων της Ένωσης και να συμπεριφερθούν αναλόγως·

3.  καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να δηλώσει ρητά εάν τα σχήματα αυτά σέβονται ή όχι το γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών και του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, καθώς και τους κανόνες της ΕΕ περί μη εισαγωγής διακρίσεων·

4.  επαναλαμβάνει ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει την αρχή της «καλόπιστης συνεργασίας» μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, τα οποία εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνέπειες ορισμένων προγραμμάτων επενδυτών και ιθαγένειας που θεσπίστηκαν πρόσφατα σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ·

6.  αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα παραμονής και ιθαγένειας αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών· καλεί, ωστόσο, τα κράτη μέλη να επιδείξουν προσοχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σε αυτόν τον τομέα και να συνεκτιμήσουν τις πιθανές παρενέργειες·

7.  σημειώνει ότι η ιθαγένεια της ΕΕ σημαίνει και ανάληψη μεριδίου συμμετοχής στην Ένωση και εξαρτάται από τους δεσμούς ενός προσώπου με την Ευρώπη και τα κράτη μέλη ή από προσωπικούς δεσμούς με πολίτες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η ιθαγένεια της ΕΕ δεν πρέπει ποτέ να μετατραπεί σε εμπορεύσιμο προϊόν·

8.  υπογραμμίζει ότι τα δικαιώματα που παρέχει η ιθαγένεια της ΕΕ βασίζονται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν πρέπει να πωλούνται ή να αγοράζονται με οιοδήποτε τίμημα·

9.  τονίζει ότι η εξασφάλιση κεφαλαίων δεν πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη χορήγηση ιθαγένειας της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες για εγκλήματα απάτης, όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος·

10.  επισημαίνει ότι ο υπό εξέλιξη ανταγωνισμός για πιο ελκυστικούς επενδυτικούς όρους ή χρηματοοικονομικούς πόρους μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση των προτύπων και των απαιτήσεων για την απόκτηση άδειας παραμονής στον χώρο Σένγκεν και της ιθαγένειας της ΕΕ·

11.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα διάφορα συστήματα ιθαγένειας υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών αξιών και με βάση το γράμμα και το πνεύμα της ενωσιακής νομοθεσίας και πρακτικής, και να εκδώσει συστάσεις ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο τα συστήματα αυτά να υπονομεύσουν τις αξίες που αποτελούν τα θεμέλια της ΕΕ, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση στην ιθαγένεια της ΕΕ μέσω εθνικών σχημάτων·

12.  καλεί τη Μάλτα να ευθυγραμμίσει το ισχύον σύστημά της για την ιθαγένεια με τις αξίες της ΕΕ·

13.  καλεί τα κράτη μέλη τα οποία έχουν εγκρίνει εθνικά σχήματα που επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση πώληση της ιθαγένειας της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών να ευθυγραμμίσουν τα σχήματα αυτά με τις αξίες της ΕΕ·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Έκθεση προόδου 2013 για την Σερβία
PDF 338kWORD 122k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2013 για τη Σερβία (2013/2880(RSP))
P7_TA(2014)0039B7-0006/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/213/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με τη Σερβία, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στην απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999, και για την κατάργηση της απόφασης 2006/56/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 για την αίτηση ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2011)1208) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2011-2012» (COM(2011)0666),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013· έχοντας υπόψη την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής επί θεμάτων σταθεροποίησης και σύνδεσης, σκοπός της οποίας είναι η έναρξη ενός διαρκούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας, και η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη γνωμάτευση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ), της 22ας Ιουλίου 2010, σχετικά με το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, που λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της γνωμάτευσης και εκφράζει ικανοποίηση για τη διάθεση της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 7ης διακοινοβουλευτικής συνάντησης ΕΕ-Σερβίας στις 18-19 Μαρτίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2006 και την οποία έχει υπογράψει η Σερβία, καθώς και την απόφαση αριθ. D/2012/04/MC/EnC της Ενεργειακής Κοινότητας, της 18ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας αριθ. 2009/28/ΕΚ και την τροποποίηση του άρθρου 20 της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα, που θέτει δεσμευτικούς στόχους,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία ΕΕ-Σερβίας της 8ης Νοεμβρίου 2007(3) περί επανεισδοχής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων προενταξιακής βοήθειας στους τομείς των δικαστικών συστημάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες(5), καθώς και τις παρατηρήσεις σχετικά με την Σερβία που περιέχονται σε αυτό,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη συγκρότηση της σερβικής ομάδας ενταξιακών διαπραγματεύσεων,

–  έχοντας υπόψη την από 16 Οκτωβρίου 2013 έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2013 για τη Σερβία (SWD(2013)0412),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2013 αποφάσισε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία και την πραγματοποίηση της πρώτης διακυβερνητικής διάσκεψης τον Ιανουάριο του 2014 το αργότερο, επαναβεβαιώνοντας έτσι την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ σε σχέση με την περιοχή των δυτικών Βαλκανίων συνολικά·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο προς την εξομάλυνση των σχέσεών της με το Κοσσυφοπέδιο, που οδήγησε στην Πρώτη Συμφωνία της 19ης Απριλίου 2013 για τις Βασικές Αρχές Ομαλοποίησης, καθώς και προς την κατεύθυνση της επαρκούς εκπλήρωσης των πολιτικών κριτηρίων και όρων που θέτει η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις αποτελούν σημαντικό μέσο για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Σεπτεμβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Σερβία ενεργοποίησαν τη διαδικασία αναλυτικής εξέτασης του κεκτημένου, ξεκινώντας από το κεφάλαιο 23 - δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία, όπως κάθε χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της ΕΕ πρέπει να κρίνεται βάσει των επιδόσεών της στην εκπλήρωση, εφαρμογή και τήρηση της ίδιας σειράς κριτηρίων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της ενταξιακής πολιτικής της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρως η εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της χρήσης της γλώσσας και της πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές στις μειονοτικές γλώσσες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης σε όλες τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων·

1.  αναμένει την επίσημη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία, που θα διεξαχθούν κατά την πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη ΕΕ-Σερβίας (IGC) στις 21 Ιανουαρίου 2014· εκτιμά πως η Διακυβερνητική Διάσκεψη σηματοδοτεί ένα ιστορικό βήμα στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας και αποδεικνύει την προσήλωση της ΕΕ στην προσπάθεια της διεύρυνσης· καλεί τις Σερβικές Αρχές να εντείνουν τις σχετικές με την ΕΕ μεταρρυθμίσεις στη χώρα την επαύριο της διάσκεψης, ώστε να εκπληρώσουν τις προσδοκίες των Σέρβων πολιτών για μια ομαλή διεργασία ένταξης στην ΕΕ και να ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη καθιστώντας απτή την προοπτική της ένταξης στην ΕΕ·

2.  χαιρετίζει το ζήλο που επέδειξε η Σερβική Κυβέρνηση στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενθαρρύνει τη Σερβία να συνεχίσει τις συστημικές και κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα της επιτρέψουν να αναλάβει και να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις που θα έχει μελλοντικά ως κράτος μέλος· υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων παραμένει βασικός δείκτης μιας επιτυχούς διαδικασίας ολοκλήρωσης και, ως εκ τούτου, προτρέπει τις αρχές να εντείνουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της διαφθοράς, ο δημόσιος τομέας, ο πολιτικός έλεγχος των τομέων άμυνας και ασφάλειας, η ενεργειακή πολιτική ιδίως όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η προστασία όλων των μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, ο κοινωνικός διάλογος, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

3.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης από 1ης Σεπτεμβρίου 2013, καθώς και την πρώτη σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2013· τονίζει ότι η έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία ένταξης της Σερβίας στην ΕΕ και προσφέρει το γενικό πλαίσιο για την εντατικοποίηση της συνεργασίας Σερβίας-ΕΕ όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια, την ευθυγράμμιση στο πεδίο του κοινοτικού κεκτημένου και την προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής της Σερβίας στην Ενιαία Αγορά· ενθαρρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν υπεύθυνα·

4.  χαιρετίζει την Πρώτη Συμφωνία για τις Βασικές Αρχές Ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των πρωθυπουργών της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· χαιρετίζει τις ενέργειες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα και οι δύο πλευρές για την εφαρμογή της συμφωνίας και προτρέπει τις αρχές να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα καλή τη πίστει και έγκαιρα· επικροτεί τις συμφωνίες για τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, που επιτεύχθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 με τον διάλογο· καλεί, ιδίως, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να συνεργασθούν ενεργά και εποικοδομητικά με την EULEX για την υλοποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαία Νομική Αρωγής, ώστε να διεκπεραιωθεί ο αυξανόμενος αριθμός αιτημάτων για ιδιοκτησίες στο Κοσσυφοπέδιο· καλεί τις δύο πλευρές να διατηρήσουν αυτή την εποικοδομητική στάση κατά την εξέταση των επίμαχων και ευαίσθητων λεπτομερειών για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία· προτρέπει τις δύο πλευρές να επιλύσουν το ζήτημα των αγνοουμένων και εκφράζει ικανοποίηση για τα πρώτα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, στο πεδίο αυτό, στο πλαίσιο της προεδρευόμενης από τον Ερυθρό Σταυρό ομάδας εργασίας για τους αγνοουμένους· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τον περιορισμό του παράνομου εμπορίου μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου· σημειώνει ότι θα χρειαστεί περαιτέρω συνεχής προσπάθεια από τις Σερβικές και Κοσοβάρικες ηγεσίες για να ενσωματωθεί η σερβική μειονότητα στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου και να υπάρξει προσέγγιση ανάμεσα στην αλβανική και τη σερβική κοινότητα·

5.  χαιρετίζει τις πρώτες τοπικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2013 στο Κόσοβο που κάλυψαν ολόκληρη τη χώρα, και ειδικότερα την αισθητή μεταστροφή των ψηφοφόρων στους υπό σερβική πλειοψηφία δήμους νοτίως του ποταμού Ibar, καθώς και την εν γένει εύρυθμη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών στο Κόσοβο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής αποστολής εκλογικών παρατηρητών (EE-EOM), ως ένα κρίσιμο βήμα προς το σχηματισμό της Κοινότητας Σερβικών Δήμων, που αποτελεί μέρος της διαδικασίας εξομάλυνσης· χαιρετίζει τις προσπάθειες Βελιγραδίου και Πριστίνας για την ειρηνική διεξαγωγή των εκλογών και για την τήρηση των δημοκρατικών προτύπων· καταδικάζει έντονα τη βία και τους συνεχιζόμενους εκφοβισμούς στους δήμους της βόρειας Μιτροβίτσα και του Τσβέκαν και καλεί τις σερβικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπεύθυνοι των βιαιοπραγιών να δώσουν λόγο στη Δικαιοσύνη· επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο την υπόσχεση της Σερβικής ηγεσίας ότι οι υπεύθυνοι για τις βιαιότητες θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω άγρυπνες προσπάθειες για την πάταξη του δικτύου του οργανωμένου εγκλήματος και των διασυνδέσεών του με την τοπική πολιτική ελίτ και για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στο βόρειο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου· χαιρετίζει τη στάση των Σέρβων πολιτικών ηγετών που ενθάρρυναν ενεργά τους ομοεθνείς τους του Κοσσυφοπεδίου να συμμετάσχουν στις εκλογές, σημειώνει όμως ότι το Βελιγράδι δεν θα έπρεπε να καταπνίγει την πολιτική πολυφωνία στη σερβική κοινότητα του Κοσσυφοπεδίου με εκστρατείες υπέρ κάποιου συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος ή εκλογικού συνδυασμού·

6.  τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας, και συμμετοχής των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών των δύο πλευρών στη διαδικασία εφαρμογής· τονίζει εν προκειμένω ότι είναι απαραίτητο οι διαπραγματευτές της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου να οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και να διαβουλεύονται με τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες· καλεί τις σερβικές αρχές στο Βελιγράδι, τη Μιτροβίτσα και νοτίως του ποταμού Ίμπαρ να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να βελτιώσουν τις επαφές μεταξύ των Σέρβων και των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, ιδίως ενθαρρύνοντας τα σχολεία και τα κοινοτικά κέντρα να διδάσκουν την αλβανική γλώσσα· τονίζει ότι οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να ενθαρρυνθούν επίσης ιδιαίτερα ώστε να αυξήσουν τις επαφές με τις γύρω τους σερβικές κοινότητες και να μαθαίνουν τη σερβική γλώσσα, ως ζωτικό στοιχείο για την ενσωμάτωση της Σερβικής Κοινότητας στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου, για τον μελλοντικό διάλογο και για τη δικοινοτική διακυβέρνηση·

7.  θεωρεί λυπηρές τις δυσκολίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ που θέλουν να μπουν στη Σερβία από το Κοσσυφοπέδιο και να φύγουν κατόπιν προς τρίτη χώρα, επειδή η Σερβία δεν αναγνωρίζει εξωτερικά σύνορα στο Κοσσυφοπέδιο και δηλώνει ότι η πρώτη είσοδος στο Κοσσυφοπέδιο συνιστά παράνομη είσοδο στη Σερβία· θεωρεί επίσης λυπηρό το ότι οι συνοριακοί αστυνομικοί της Σερβίας επικολλούν ακυρωτικές σφραγίδες στις σφραγίδες του Κοσσυφοπεδίου σε ξένα διαβατήρια· προτρέπει τη Σερβία να επανεξετάσει τις πολιτικές αυτές, ως ένα ισχυρό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ως αναγκαίο βήμα προς την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο και ως χειροπιαστό μέσο για την προώθηση της περαιτέρω ενσωμάτωσης στην ΕΕ, σύμφωνα με το πνεύμα της ελεύθερης κυκλοφορίας·

8.  καλεί τις Αρχές της Σερβίας και τις αρχές των γειτονικών της χωρών να συνεχίσουν να επιδεικνύουν καλή θέληση, να συνεργάζονται πλήρως με την ειδική ερευνητική ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε μετά την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Δεκεμβρίου του 2010, και να τη στηρίζουν, και ζητεί να επιταχυνθεί περαιτέρω το έργο της·

9.  κρίνει θετικά την εποικοδομητική στάση της Σερβικής Κυβέρνησης στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, διότι τούτο επέτρεψε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος τόσο στην περιφερειακή συνεργασία όσο και τις στενότερες σχέσεις με την ΕΕ· τονίζει και πάλι την κρίσιμη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για τα ενεργειακά ζητήματα, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και για την ανάπτυξη μεταφορικών δικτύων, καθώς και τη σημασία της συμφιλίωσης και της σταδιακής επίλυσης των διμερών ζητημάτων με τις γειτονικές χώρες, πρώτα και κύρια για να προχωρήσουμε στην υπέρβαση της κληρονομιάς από την πρόσφατη σύγκρουση και ακολούθως για να επιτευχθεί η ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ· προτρέπει τις αρχές να συνεργαστούν στενά με τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής, και να θέσουν σε εφαρμογή πλήρως, σε εύθετο χρόνο, όλες τις διμερείς συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες· καλεί τη Σερβία να εντείνει τις προσπάθειες επίλυσης όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν με την Κροατία, και ειδικά τα ζητήματα των αγνοουμένων, την οριοθέτηση των συνόρων και την εκδίκαση των εγκλημάτων πολέμου, ώστε να καταστεί έτσι δυνατή η άρση των εμποδίων για την παραπομπή των αμοιβαίων καταγγελιών περί γενοκτονίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί τις αρχές του Βελιγραδίου να υποστηρίξουν ενεργά και να διευκολύνουν τις συνταγματικές αλλαγές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ώστε η εκλογική νομοθεσία να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdić-Finci και να ενισχυθούν και να εξορθολογιστούν οι κρατικοί θεσμοί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και η χώρα να προχωρήσει στην οδό της ένταξής της στην ΕΕ·

10.  αναγνωρίζει την πρόσφατη πρόοδο στον εντοπισμό μαζικών τάφων και στην ταυτοποίηση αγνοουμένων από τους πολέμους στην Κροατία και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και προτρέπει τις σερβικές αρχές να διερευνήσουν εκτενέστερα τα αρχεία και τους αξιωματικούς του πρώην Γιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού·

11.  καλεί τη Σερβία να μεριμνήσει για την στενή κοινοβουλευτική εποπτεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· επαναλαμβάνει τη σημασία της συμμετοχής του κοινοβουλίου της χώρας ήδη από νωρίς στη διαδικασία νομοθετικής υλοποίησης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται και τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών μέσω ενός μηχανισμού εποικοδομητικών διαβουλεύσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ενταξιακής διεργασίας, δεδομένου του βασικού ρόλου της ως κριτικού παρατηρητή της αδιάλειπτης εφαρμογής των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων, με ταυτόχρονη μέριμνα προκειμένου να παγιωθούν στέρεα εντός της κοινωνίας ο διάλογος και οι σχέσεις καλής γειτονίας με τους γείτονες της Σερβίας· χαιρετίζει τη συνεργασία με την Κροατία και το Μαυροβούνιο μέσω των προσπαθειών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών βασισμένων στην πρόσφατη εμπειρία, ώστε να βοηθηθεί η Σερβία να κινηθεί ταχύτερα και ομαλότερα στην ενταξιακή διαδικασία·

12.  χαιρετίζει την έγκριση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στο διάστημα 2013-2018, με θεμέλιο τις βασικές αρχές την ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της επαγγελματικής επάρκειας, της ποιότητας του δικαστικού σώματος, και της απουσίας πολιτικών παρεμβάσεων· προτρέπει τις αρχές να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση αυτήν, υιοθετώντας τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο του κοινοβουλίου στους διορισμούς δικαστών και την ανεξαρτησία της εισαγγελίας, και με την προοπτική της αναλυτικής εξέτασης του Κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του Ανώτατου Δικαστικού και Εισαγγελικού Συμβουλίου και της μείωσης των καθυστερήσεων στην εκδίκαση των υποθέσεων, ως αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή κατά φάσεις διεκπεραίωση ολόκληρης της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας· καλεί τις αρχές να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους πόρους για τη Δικαστική Ακαδημία, η οποία θα έχει ουσιώδη ρόλο στην εξασφάλιση αξιοκρατικών προσλήψεων· τονίζει την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης των δικαστών και των εισαγγελέων, ώστε να καλύπτουν τις περίπλοκες χρηματοοικονομικές υποθέσεις και τα οικονομικά εγκλήματα· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν μια διαδικασία διαφανούς και αξιοκρατικού διορισμού δικαστών και εισαγγελέων, καθώς και την αυστηρή καταγραφή των τυχόν πειθαρχικών διαδικασιών κατά μελών του δικαστικού σώματος· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη έγκαιρης απονομής της δικαιοσύνης και ενοποίησης της νομολογίας, δημοσίευσης όλων των δικαστικών αποφάσεων και απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτές, αμέσως μετά την έκδοσή τους, και τυχαίας ανάθεσης των υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια· ανησυχεί για τα προβλήματα ασφάλειας δικαίου που δημιουργεί ο αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει προσωρινών διορισμών· επαναλαμβάνει ότι η ύπαρξη ισχυρής και ανεξάρτητης Δικαιοσύνης έχει ζωτική σημασία για την ικανότητα της Σερβίας να ικανοποιήσει τα κριτήρια για ένταξή της στην ΕΕ·

13.  συνιστά την τροποποίηση του Νόμου περί επιστροφής περιουσιακών στοιχείων, ώστε να εξαλειφθούν όλα τα διαδικαστικά και νομικά εμπόδια όσον αφορά την επανόρθωση σε είδος· καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή το Νόμο περί αποκατάστασης, πλήρως και χωρίς διακρίσεις· επισημαίνει ότι η εφαρμογή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ποινικού δικαίου, όπως ο σεβασμός του τεκμηρίου της αθωότητας·

14.  επικροτεί την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς και του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2013-2018 και τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για την ουσιαστική υλοποίησή τους, ως μέρος των όρων που θέτει η ΕΕ, και άνευ της οποίας δεν μπορεί να γίνει η ένταξη· τονίζει τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης για την ορθή υλοποίηση της στρατηγικής αυτής· υπογραμμίζει ότι η πολιτική βούληση έχει καίρια σημασία για την αυστηρή καταγραφή των ερευνών και καταδικών σε σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς, όπου περιλαμβάνονται και οι 24 υποθέσεις ιδιωτικοποιήσεων που έχει εντοπίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τα πρώτα αποτελέσματα και τις οριστικές καταδίκες στον αγώνα κατά της διαφθοράς· τονίζει ταυτόχρονα την ανάγκη οικοδόμησης θεσμικής ικανότητας, ενίσχυσης του κράτους δικαίου και βελτίωσης της διϋπηρεσιακής συνεργασίας, ιδίως στις δικαστικές και εισαγγελικές υπηρεσίες, ώστε να καλύπτονται οι περίπλοκες υποθέσεις συστημικής διαφθοράς και οι χρηματοπιστωτικές έρευνες· εκτιμά ότι πρέπει να ενισχυθούν τόσο η νομική επάρκεια όσο και οι πόροι της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση όλων των πολιτικών κομμάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ· καλεί τις αρχές να εγκρίνουν τον Νόμο για τους Εσωτερικούς Πληροφοριοδότες και να εξασφαλίσουν την άμεση και ομαλή εφαρμογή του, ως αναγκαίο στοιχείο της Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς·

15.  σημειώνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν επίσης εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας· εκτιμά ότι, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, απαιτείται μια περιφερειακή στρατηγική και μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής·

16.  αναγνωρίζει τις γυναίκες ως σημαντικούς παράγοντες αλλαγής στη σερβική κοινωνία· διαπιστώνει τη βελτιωμένη εκπροσώπηση των γυναικών στο Σερβικό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του 2012· προτρέπει τις Σερβικές Αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ίση εκπροσώπηση· τονίζει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, και ότι ακόμη δεν εκπροσωπούνται πλήρως στον πολιτικό βίο της χώρας, μεταξύ άλλων και στις κυβερνητικές θέσεις· υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων και η περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο πρόβλημα και προτρέπει τις Σερβικές Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών·

17.  καλεί τις Αρχές να διασφαλίσουν την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό του Προγράμματος Προστασίας Μαρτύρων και να του παρέχουν επαρκείς πόρους, ώστε να μπορεί η δικαιοσύνη να συνεχίσει αποτελεσματικά τις διώξεις για εγκλήματα πολέμου και οργανωμένο έγκλημα· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένοι πρώην αστυνομικοί εγκατέλειψαν οικειοθελώς το ΠΠΜ λόγω των σημαντικών ατελειών του·

18.  επισημαίνει και πάλι τις ανησυχίες του για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου η οποία καταργεί τις 22 εγγυημένες αρμοδιότητες της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοδίνας, με αποτέλεσμα ένας ανησυχητικά υψηλός αριθμός θεμάτων να παραμένουν ανεπίλυτα και να πρέπει να αντιμετωπιστούν· ζητεί επ' αυτού να γίνουν σεβαστές οι αρχές του κράτους δικαίου και της επικουρικότητας· υπενθυμίζει στα μέρη ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο νόμος για τη χρηματοδότηση της Αυτόνομης Επαρχίας θα έπρεπε να έχει εγκριθεί από τα τέλη του 2008· προτρέπει, συνεπώς, την κυβέρνηση να υποβάλει στο Κοινοβούλιο τον νόμο αυτό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Σερβία·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο εποικοδομητικός κοινωνικός διάλογος για την οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας· παροτρύνει την κυβέρνηση να προωθήσει την οικοδόμηση ικανοτήτων για γνήσια ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και τη δημιουργία ενός πλαισίου και ενός πολιτικού χώρου για τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές συμβάσεις·

20.  τονίζει τη σημασία της προώθησης και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της αρχής της μη εφαρμογής διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε επίπεδο· χαιρετίζει την έγκριση της Στρατηγικής κατά των Διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που έχει βασική σημασία είναι η εφαρμογή της· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για το επίπεδο των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί σεβασμό για όλες οι μειονότητες, σε ό,τι αφορά την εθνικότητα, την εθνοτική καταγωγή, το φύλο και τον γενετήσιο προσανατολισμό, και σε ό,τι αφορά την κατοχύρωση των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστικών τους δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κατηγορίες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε διακρίσεις και μεροληπτικές πρακτικές, όπως είναι οι Ρομά, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και τα παιδιά· ζητεί να εφαρμοσθεί σωστά η στρατηγική της Σερβίας για τους Ρομά· ζητεί μια καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και μέτρα για την ισότητα των φύλων και τονίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις σημαντικές κυβερνητιικές πολιτικές· καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση των Αρχών να απαγορεύσουν την προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 2013 «Pride Parade» στο Βελιγράδι, πράγμα που συνέβη και τα δύο προηγούμενα χρόνια, και ζητεί πολιτική υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ (LGBTI) στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο· τονίζει ότι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι πρέπει να είναι εξασφαλισμένο για όλους τους πολίτες και τις μειονότητες, συμπεριλαμβανομένης της μειονότητας LGBTI· καλεί τις Σερβικές Αρχές να διαμορφώσουν μια βολονταριστική προσέγγιση για την καλύτερη ένταξη του πληθυσμού ΛΟΑΔ (LGBTI)· παροτρύνει την Κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τη σφαιρική αντιμετώπιση των βίαιων ομάδων που επεδίωξαν να διαταράξουν και να επιτεθούν στις ειρηνικές διαδηλώσεις της κοινότητας των ΛΟΑΔ (LGBTI), ώστε να μην μπορέσουν οι ομάδες αυτές να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου και την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σερβία· καλεί ακόμη τις Σερβικές Αρχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των τραυματικών συνεπειών των βιαιοτήτων της δεκαετίας του ’90 μέσω μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την πρόληψη της επανάληψης φαινομένων χουλιγκανισμού και ανομίας·

21.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο των ενεργών και ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στην ενίσχυση και εδραίωση των δημοκρατικών και πολιτικών διαδικασιών στη χώρα· αναγνωρίζει το σημαντικό έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των γυναικείων οργανώσεων όσον αφορά την προαγωγή των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ (LGBTI), τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και τις προσπάθειες για οικοδόμηση ειρήνης, καθώς και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών ως φορέα ελέγχου· τονίζει τη σπουδαιότητα του διαλόγου με τις ΟΚΠ και τονίζει την κρίσιμη συμβολή των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στη βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα· χαιρετίζει τη βελτίωση της συνεργασίας της Κυβέρνησης με τις ΜΚΟ, αλλά ζητεί ευρύτερη διαβούλευση με αυτές όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης πολιτικών και νομοθεσίας, και την εποπτεία των ενεργειών των αρχών·

22.  ζητεί αυστηρότερη πολιτική δέσμευση υπέρ της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και προσπάθειες για την καθιέρωση ενός αξιοκρατικού συστήματος, για να εξασφαλισθεί ιδίως η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου και η πλήρης ευθυγράμμισή του με τα διεθνή πρότυπα · θεωρεί λυπηρό το ότι ο Νόμος περί Δημοσίων Υπαλλήλων δεν ισχύει για τις τοπικές αρχές·

23.  υπογραμμίζει ότι η Σερβία έχει κυρώσει τις σημαντικότερες συμβάσεις της ILO (Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ΔΟΕ) για τα εργατικά δικαιώματα και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικάτων εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμούς παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις, και καλεί τη Σερβία να ενισχύσει περαιτέρω αυτά τα δικαιώματα· ανησυχεί για το γεγονός ότι ο κοινωνικός διάλογος εξακολουθεί να είναι ασθενής και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ακανόνιστη· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου ώστε να συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και να έχει πιο ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στο νομοπαρασκευαστικό έργο·

24.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη αυτήν, για την αποποινικοποίηση της δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στην οποία θα εξασφαλίζεται σταθερή και βιώσιμη χρηματοδότηση, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης· ενθαρρύνει την ταχεία εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα ενημέρωσης και την έγκριση των σχετικών νομοσχεδίων, περιλαμβανομένης της έγκαιρης παροχής ευρείας πρόσβασης στο Διαδίκτυο· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες απειλές κατά δημοσιογράφων και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις Αρχές να ολοκληρώσουν τις έρευνες που εκκρεμούν για τις δολοφονίες δημοσιογράφων· θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προκειμένου να παρασχεθεί στους δημοσιογράφους ένα ασφαλές περιβάλλον για την αποτελεσματική και χωρίς αυτολογοκρισία εκτέλεση του έργου τους· επισημαίνει ιδιαίτερα τον κίνδυνο κατάχρησης δημόσιων πόρων για διαφημίσεις με στόχο την άσκηση πολιτικής επιρροής στα μέσα ενημέρωσης·

25.  καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να συνεργάζεται όλο και περισσότερο με τα ευρωπαϊκά όργανα για να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο τους ως βασικών παραγόντων στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας·

26.  τονίζει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και ενθαρρύνει την τυποποίηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών στον εντοπισμό των θυμάτων και στην παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες·

27.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τις Αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη της κληρονομιάς των πρώην κομμουνιστικών μυστικών υπηρεσιών, ως ένα βήμα για τον εκδημοκρατισμό της Σερβίας· καλεί τη Σερβία να εντείνει τη διαδικασία διαδοχής και την εφαρμογή των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαίρεση της ιδιοκτησίας, καθώς και να επισπεύσει τη συμφωνία για την κατανομή του κοινού αρχείου της πρώην Γιουγκοσλαβίας· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη ζωτική σημασία της πλήρους πρόσβασης σε ολόκληρο το αρχειακό υλικό, ειδικά σε εκείνο των μυστικών υπηρεσιών της πρώην Γιουγκοσλαβίας (UDBA)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις Αρχές να διευκολύνουν την πρόσβαση στα αρχεία που αφορούν τις πρώην δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας και να τα επιστρέψουν στις αντίστοιχες κυβερνήσεις, εφόσον αυτές το επιθυμούν·

28.  καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να επιτρέψει έρευνες για τα προηγούμενα δικτατορικά καθεστώτα, να μεριμνήσει για την πολιτική και δικαστική αποκατάσταση και την αποζημίωση των παλαιών θυμάτων και των οικογενειών τους που υπέφεραν κάτω από τα καθεστώτα αυτά ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και διασφάλισης βιώσιμης ειρήνης και δικαιοσύνης στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας·

29.  ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και των διμερών και πολυμερών συμφωνιών που αφορούν τις εθνικές και εθνοτικές μειονότητες(6) κατά τρόπο δίκαιο, χωρίς διακρίσεις και αναλογικό σε ολόκληρη τη χώρα· καλεί τις Αρχές να προαγάγουν ένα κλίμα διαλλακτικότητας και ισοτιμίας, χωρίς διακρίσεις σε βάρος των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την δυνατότητα εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα και τη χρήση των γλωσσών στην τοπική και περιφερειακή δημόσια διοίκηση· ζητεί επίσης να γίνουν βελτιώσεις με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων από τους υπάρχοντες νόμους και από τις πρακτικές που αφορούν την απόδοση περιουσιών σε μέλη εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων· τονίζει τη σημασία των Συμβουλίων Εθνικών Μειονοτήτων, το ρόλο τους στην ενσωμάτωση των εθνικών μειονοτήτων όπως και στην εφαρμογή των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων, και καλεί τις Αρχές να παρέχουν αδιάλειπτους και κατάλληλους οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία τους· ζητεί από τις αρχές να εξασφαλίσουν μια ομαλή εκλογική διαδικασία στις εκλογές του 2014 για την ανάδειξη των Συμβουλίων Εθνικών Μειονοτήτων, σύμφωνα με τις συστάσεις ανεξάρτητων φορέων· εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή διακοπή εκπομπής προγραμμάτων σε μειονοτικές γλώσσες λόγω της εξαγγελθείσας ιδιωτικοποίησης των μέσων ενημέρωσης·

30.  τονίζει την ανάγκη αποφασιστικότερης κάλυψης των προβλημάτων των Ρομά ανδρών και γυναικών, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αναγκαστικές εξώσεις και διακρίσεις στην αγορά εργασίας· καλεί τις αρχές της Σερβίας να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε στέγαση και σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· τονίζει την ανάγκη για πλήρη εναρμόνιση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με τις πολιτικές της ΕΕ και για την εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στο θέμα της ένταξης των Ρομά· επισημαίνει ακόμη την ανάγκη ουσιαστικής εποπτείας των μέτρων οινωνικής ένταξης προκειμένου να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας και της εφαρμογής της·

31.  λαμβάνει γνώση των εργασιών για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα· επισημαίνει πάντως ότι παραμένει μια νομική αβεβαιότητα στον ιδιωτικό τομέα μετά την έγκριση των τροπολογιών· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με τις διατάξεις του νέου άρθρου 234 περί κατάχρησης υπεύθυνης θέσεως, που ακόμη αφήνει περιθώρια για αυθαίρετες ερμηνείες, και ζητεί την άμεση απόρριψη των υφισταμένων αδικαιολόγητων διώξεων που έχουν ασκηθεί δυνάμει του άρθρου 359 στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου στη χώρα και να εδραιωθεί η ασφάλεια δικαίου για τον επιχειρηματικό κόσμο στη Σερβία·

32.  τονίζει ότι τα κρατικά όργανα πρέπει να ενεργούν σε πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας· επιδοκιμάζει το έργο των ανεξάρτητων ρυθμιστικών φορέων όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Επίτροπος Πληροφοριών Δημόσιας Σπουδαιότητας και άλλοι, και αναγνωρίζει τη συμβολή τους στη βελτίωση του νομικού πλαισίου και της λογοδοσίας των κρατικών θεσμικών οργάνων· προτρέπει τις Αρχές να εφαρμόζουν συστηματικά τις συστάσεις και τα πορίσματά τους·

33.  τονίζει τα οφέλη της διαδικασίας αποκέντρωσης και ενθαρρύνει την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών· θεωρεί λυπηρή τη συνεχιζόμενη αδράνεια του Εθνικού Συμβουλίου Αποκέντρωσης· συνεχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα για τη νομική ασάφεια του καθεστώτος της Βοϊβοδίνας και για την καθυστέρηση στην έγκριση του νόμου σχετικά με τους ίδιους πόρους της·

34.  χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβαν οι Αρχές για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην κοιλάδα του Preševo και στο Sandžak, αλλά υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντική υπανάπτυξη και υψηλό δείκτη ανεργίας· επισημαίνει ότι η αλβανική και η βοσνιακή εθνοτική μειονότητα υποεκπροσωπούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν σθεναρά τις αναπτυξιακές στρατηγικές αυτού του είδους·

35.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία REKOM και απευθύνει θερμή παρότρυνση στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας να συστήσουν διακυβερνητική επιτροπή επιφορτισμένη με τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών σχετικά με τα θύματα και τους αγνοουμένους των πολέμων 1991-2001·

36.  χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), που είχε ως αποτέλεσμα την παράδοση όλων των υπόπτων για εγκλήματα πολέμου στο Δικαστήριο της Χάγης για να δικαστούν, ένα σημαντικό βήμα προς την ένταξη στην Ευρώπη· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία με το Δικαστήριο και τις υπόλοιπες δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα και τις οικογένειές τους·

37.  καλεί την Κυβέρνηση να αποδεχθεί τις συστάσεις της τελικής έκθεσης του ΟΑΣΕ/Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSCE/ODIHR) σχετικά με τις βουλευτικές, τοπικές και πρόωρες προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2012, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση των εκλογικών διαφορών, τη διαφάνεια των εκλογικών καταλόγων και τη χρηματοδότηση των κομμάτων, καθώς επίσης να ενοποιήσει και να εναρμονίσει το σερβικό εκλογικό νομικό πλαίσιο δεδομένου ότι, βάσει των διεθνών προτύπων, οποιεσδήποτε αλλαγές στους εκλογικούς νόμους πρέπει να γίνονται πολύ καιρό πριν από οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση·

38.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει σθεναρά την ελευθέρωση του συστήματος ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, ως έναν σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία ενσωμάτωσης ολόκληρης της περιοχής στην ΕΕ, αλλά ταυτόχρονα ανησυχεί ιδιαίτερα για τους αυξανόμενους αριθμούς ψευδών αιτήσεων ασύλου· καλεί, για το θέμα αυτό, τα κράτη μέλη να μην κάνουν κατάχρηση του μηχανισμού αναστολής των ταξιδιωτικών θεωρήσεων που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, αλλά να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό προσαρμόζοντας ανάλογα τα νομοθετικά πλαίσιά τους και να χαρακτηρίσουν τη Σερβία "χώρα ασφαλούς προέλευσης", ως βασικό μέτρο στις προσπάθειες περιορισμού του αριθμού των ψευδών αιτήσεων ασύλου· ζητεί, ταυτόχρονα, να ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο, ιδίως κοινωνικοοικονομικά, υπέρ των πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και ενεργά μέτρα για την αντιμετώπιση των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται στη σωματεμπορία·

39.  Προτρέπει τις Σερβικές Αρχές να βελτιώσουν τη συλλογή των φόρων και να ασκήσουν μια υπεύθυνη φορολογική πολιτική· τονίζει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να στηριχθεί σε ευρείες μεταρρυθμίσεις των δομών και προτρέπει συνεπώς την Κυβέρνηση να ξεκινήσει τις ήδη καθυστερούμενες μεταρρυθμίσεις των οικονομικών δομών, όπως π.χ. το Νόμο περί Σχεδιασμού και Κατασκευών, ώστε να βελτιωθεί το επενδυτικό και επιχειρηματικό κλίμα, να υποστηριχθεί περαιτέρω η δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να καταπολεμηθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας και φτώχειας, ειδικά στις περιφέρειες που κατοικούνται πρωτίστως από εθνικές μειονότητες, και να πραγματοποιηθεί μια μεταρρύθμιση στις συντάξεις ώστε να καθιερωθεί ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα· τονίζει ότι επείγει να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη σημασία μιας ταχείας αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο προκειμένου να περιορισθούν οι ζημίες όσο και η παρουσία του κράτους στην οικονομία· καλεί προς το σκοπό αυτό τις Σερβικές Αρχές να προωθήσουν μια οικονομία της αγοράς που να λειτουργεί πλήρως, να δημιουργήσουν μια στέρεη φορολογική βάση, και να διαμορφώσουν μια στρατηγική κατά της φτώχειας, ως βασικά στοιχεία για να καταστεί βιώσιμη η ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ· καλεί τις Σερβικές Αρχές να διαβουλεύονται με την κοινωνία των πολιτών και με την επιχειρηματική κοινότητα και να τις συμπεριλαμβάνουν στις ομάδες εργασίας για την εκπόνηση νέων νόμων· προτρέπει τις Σερβικές Αρχές να αποκαταστήσουν την επιχειρηματική εμπιστοσύνη με κανονιστικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις· επισημαίνει ότι η επιτυχής εισαγωγή και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στις οικονομικές δομές θα συμβάλει στη μείωση του υψηλού επιπέδου εξερχόμενης μετανάστευσης·

40.  χαιρετίζει το έργο που έφερε σε πέρας μέχρι στιγμής η Υπηρεσία Απόδοσης Περιουσιών· ενθαρρύνει την επανόρθωση σε είδος, όταν αυτό κρίνεται εφικτό· χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας να καταρτίσει ένα πλήρη κατάλογο της δημόσιας και κρατικής περιουσίας και, με τον τρόπο αυτό, να θέσει τέλος στην παράνομη εξαγορά της από ιδιωτικά συμφέροντα· υπογραμμίζει ότι ένας πλήρης κατάλογος της δημόσιας και κρατικής περιουσίας έχει πάντα ουσιαστική σημασία για την επιτυχή πάταξη της συστημικής διαφθοράς, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ της πραγματικής και της επίσημα δηλωθείσας κρατικής και δημόσιας περιουσίας·

41.  καλεί τις Αρχές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσουν τις δυσμενείς συνέπειες των οικονομικών πολιτικών, όπως είναι η φτώχεια, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, αλλά και να αντιμετωπίσουν και να καταπολεμήσουν τα βαθύτερα αίτιά τους και να προωθήσουν την ανάπτυξη·

42.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου και τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην έμπρακτη εφαρμογή του πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επισημαίνει ότι η Σερβία έχει καθυστερήσει σε σχέση με άλλες υποψήφιες χώρες ως προς τη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκφράζει την ανησυχία ότι οι στόχοι της Σερβίας σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020 δεν θα επιτευχθούν· τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια στις δημόσιες διαδικασίες διαβούλευσης και εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία των Σερβικών Αρχών να λάβουν υπόψη τις απόψεις των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά την έγκριση της Συμφωνίας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA)·

43.  θεωρεί λυπηρό το ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος στους τομείς του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και καλεί τις Σερβικές Αρχές να θεσπίσουν το ταχύτερο μια συνολική κλιματική στρατηγική, σύμφωνη με τους στόχους της ΕΕ·

44.  τονίζει ότι τόσο η Σερβία όσο και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής κατά τα προσεχή έτη θα πρέπει να εφαρμόσουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ και να θέσουν στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς έχουν ήδη θεσπίσει στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020· επισημαίνει ότι στην ενεργειακή στρατηγική της Ενεργειακής Κοινότητας, που εγκρίθηκε το 2012, η Σερβία αναφέρει σχέδια για την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γαιάνθρακα σε μεγάλες μονάδες καύσης, και επισημαίνει ότι αυτό είναι αντίθετο με την προβλεπόμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· καλεί, εν προκειμένω, τις Σερβικές Αρχές να υιοθετήσουν μια ενεργειακή πολιτική σύμφωνη προς τους στόχους της ΕΕ και, ιδίως, να αξιοποιήσουν την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) να χρηματοδοτήσει έργο 75 εκατομμυρίων EUR για την παροχή πιστώσεων στις τοπικές τράπεζες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων προκειμένου αυτές να χορηγήσουν δάνεια σε ιδιώτες και δήμους για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

45.  προτρέπει τις Σερβικές Αρχές να βελτιώσουν τις πολιτικές για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας των τροφίμων και τη δημιουργία εθνικού εργαστηρίου αναφοράς· θεωρεί λυπηρό το ότι η νομοθεσία για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς δεν έχει ακόμη ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία της ΕΕ·

46.  στηρίζει την εκστρατεία των αρχών της πόλης του Βελιγραδίου για την ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2020, και ενθαρρύνει παρόμοια σχέδια που αποσκοπούν να φέρουν το Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στην ΕΕ από πολιτιστική άποψη, ιδίως όσον αφορά τη συνύπαρξη των διαφόρων εθνοτήτων, την αλληλοκατανόηση των πολιτισμών και τον διαθρησκειακό διάλογο·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Σερβίας.

(1) ΕΕ L80 της 19.3.2008, p. 46.
(2) A/RES/64/298.
(3) ΕΕ L 334 της 19.12.2007, σ. 46.
(4) ΕΕ L 336 της 18.12.2009, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0434.
(6) Η Σερβία αναγνωρίζει τις ακόλουθες εθνικές και εθνοτικές μειονότητες: Αλβανούς, Βόσνιους, Βούλγαρους, Bunjevci, Κροάτες, Τσέχους, Γερμανούς, Gorani, Ούγγρους, Μακεδόνες, Ρομά, Ρουμάνους, Rusini, Σλοβάκους, Ουκρανούς, Βλάχους και λοιπούς.


Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου
PDF 325kWORD 109k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (2013/2881(RSP))
P7_TA(2014)0040B7-0004/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συμφωνία επί των αρχών για την εξομάλυνση των σχέσεων, μεταξύ των πρωθυπουργών Ivica Dacic και Hasim Thaci, της 19ης Απριλίου 2013, και το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή, της 22ας Μαΐου 2013, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα δέκα γύρων συζητήσεων σε υψηλό επίπεδο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση, της 22ας Απριλίου 2013, της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2012 ενόψει ενδεχόμενης απόφασης σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, με τα οποία εγκρίνεται απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με μελέτη σκοπιμότητας για συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου (COM(2012)0602),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2012, με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με το Κοσσυφοπέδιο για τη συμμετοχή του στα προγράμματα της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο και τις σχετικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων της έκθεσης που δημοσιεύτηκε στις 29 Αυγούστου 2013, η οποία καλύπτει την περίοδο από 23 Απριλίου έως 15 Ιουλίου καθώς και της τελευταίας έκθεσης που δημοσιεύθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2008/124/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, EULEX Κοσσυφοπέδιο, όπως τροποποιήθηκε από την κοινή δράση 2009/445/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2009, από την απόφαση 2010/322/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2010, και την απόφαση 2012/291/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 7ης Δεκεμβρίου 2009, της 14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 5ης Δεκεμβρίου 2011, όπου τονίζεται και επαναλαμβάνεται αντίστοιχα ότι το Κοσσυφοπέδιο, με την επιφύλαξη της θέσης των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς του, πρέπει να επωφεληθεί επίσης από την προοπτική απώτερης ελευθέρωσης των θεωρήσεων εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις· έχοντας υπόψη την έναρξη του διαλόγου για τις θεωρήσεις, τον Ιανουάριο του 2012, την υποβολή του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, τον Ιούνιο του 2012, και την πρώτη έκθεση της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2013, για την πρόοδο που έχει σημειώσει το Κοσσυφοπέδιο σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (COM(2013)0066),

–  έχοντας υπόψη το διαρθρωμένο διάλογο για το κράτος δικαίου που ξεκίνησε στις 30 Μαΐου 2012,

–  έχοντας υπόψη το Εθνικό Συμβούλιο του Κοσσυφοπεδίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση υπό την αιγίδα του Προέδρου, που λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο υψηλού επιπέδου για την οικοδόμηση συναίνεσης σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα, μέσω μιας περιεκτικής και διακομματικής προσέγγισης, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2012,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου, της 22ας Ιουλίου 2010, σχετικά με το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 9ης Σεπτεμβρίου 2010(1), στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου και επικροτείται η ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Κοσσυφοπεδίου, στις 28-29 Μαΐου 2008, 6-7 Απριλίου 2009, 22-23 Ιουνίου 2010, 20 Μαΐου 2011, 14-15 Μαρτίου 2012 και 30-31 Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη στρατηγική για τη διεύρυνση και τις κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2013-2014 (COM(2013)0700),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση των πόρων προενταξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των δικαστικών συστημάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες(2), και τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνει αυτό σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική συμφωνία που επετεύχθη τον Απρίλιο του 2013 μεταξύ των πρωθυπουργών Thaci και Dacic σηματοδοτεί έναν σπουδαίο σταθμό και ενισχύει την ευθύνη αμφοτέρων των πλευρών ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας καλή τη πίστει, τη συνέχιση της εξομάλυνσης των σχέσεων και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται στην πορεία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 104 από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των 23 εκ των 28 κρατών μελών της ΕΕ, αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ έναντι των Δυτικών Βαλκανίων και με την επιφύλαξη της θέσης των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές και ο λαός της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου έχουν επιτύχει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον πολιτικό, διοικητικό και οικονομικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, τη δημοκρατία και την κοινωνική οικονομία της αγοράς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει ενισχύσει την ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις προτεραιότητες της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δίνοντας συνέχεια στις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες που εντοπίστηκαν στη μελέτη σκοπιμότητας και προετοιμάζοντας το έδαφος για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του διαλόγου για την ελευθέρωση των θεωρήσεων, το Κοσσυφοπέδιο έχει τροποποιήσει και εγκρίνει σημαντικά νομοθετικά μέτρα, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας όσον αφορά την παροχή ασύλου, τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος μεταρρυθμίσεων ενόψει της ΣΣΣ, ιδίως σε τομείς προτεραιότητας όπως είναι το κράτος δικαίου, το δικαστικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση, η εκλογική μεταρρύθμιση, τα ανθρώπινα και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

1.  χαιρετίζει τη σύναψη της πρώτης συμφωνίας επί των αρχών για την εξομάλυνση των σχέσεων, στις 19 Απριλίου 2013, μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, καθώς και τη συμφωνία για το σχέδιο εφαρμογής και τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν πλήρως, εν ευθέτω χρόνω και καλή τη πίστει· επικροτεί επίσης τη χορήγηση πρόσθετων κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) για τη στήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας·

2.  συγχαίρει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο για το έργο της στο θέμα της διευκόλυνσης του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας·

3.  χαιρετίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου για τη ΣΣΣ, στις 28 Οκτωβρίου 2013· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι, εξαιτίας της εσωτερικής διαίρεσης στους κόλπους του Συμβουλίου, η διαπραγματευτική εντολή διαφέρει από τις αντίστοιχες των προηγούμενων ΣΣΣ· τονίζει ότι η εν λόγω ΣΣΣ θα δημιουργήσει ένα ισχυρό κίνητρο για μεταρρυθμίσεις και νέες ευκαιρίες οι οποίες θα ενισχύσουν τις σχέσεις του Κοσσυφοπεδίου με τις γειτονικές χώρες και θα εξασφαλίσουν την ευρύτερη σταθεροποίηση της περιοχής·

4.  επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2013 αποτέλεσαν κρίσιμη δοκιμασία στο πλαίσιο της διαδικασίας ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας·

5.  χαιρετίζει τις πρώτες τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Κοσσυφοπέδιο σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κοσσυφοπεδίου στις 3 Νοεμβρίου, 17 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2013, ως ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για τη δημοκρατία στο Κοσσυφοπέδιο και για την εμπιστοσύνη των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες στο πλαίσιο της διαδικασίας ομαλοποίησης, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γενικά εύρυθμη διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με τις προκαταρκτικές δηλώσεις της αποστολής παρατήρησης εκλογών της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι εκλέχθηκε η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στο Κοσσυφοπέδιο· συνεχίζει να τονίζει ότι είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών ως υποψηφίων στις μελλοντικές εκλογές· επικροτεί τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς της χώρας, όπως, για παράδειγμα, τη δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού ο οποίος βρίσκεται σε ετοιμότητα για να συγκεντρώνει τις διαμαρτυρίες των πολιτών σχετικά με τις περιπτώσεις εκφοβισμού και τις ατασθαλίες που σημειώνονται κατά την ημέρα των εκλογών· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αισθητή προσέλευση στις κάλπες, σε δήμους όπου οι Σέρβοι είχαν την πλειοψηφία σε περιοχές νοτίως του ποταμού Ίμπαρ, αποτελεί βήμα ζωτικής σημασίας για τη σύσταση της Ένωσης Σερβικών Δήμων· υπογραμμίζει, ως προς αυτό, ότι η αποτυχία διορισμού νέου δημάρχου στη βόρεια Μιτρόβιτσα και η επακόλουθη προκήρυξη νέων εκλογών στο δήμο αυτό δεν πρέπει να παρεμποδίσει τη συνέχιση της διαδικασίας και την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας της 19ης Απριλίου 2013· καταδικάζει έντονα τη δολοφονία του Dimitrije Janicijevic, δημοτικού συμβούλου της βόρειας Μιτρόβιτσας και καλεί τις οικείες αρχές να ξεκινήσουν αμέσως την έρευνα και να φέρουν τους υπαιτίους ενώπιον της δικαιοσύνης·

6.  καταδικάζει σθεναρά τα κρούσματα βίας και διαρκούς εκφοβισμού που σημειώθηκαν στους δήμους της βόρειας Μιτρόβιτσας και του Ζβέτσαν· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τέτοια περιστατικά θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνουν την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω εγρήγορση για την πάταξη του δικτύου του οργανωμένου εγκλήματος και των διασυνδέσεών του με τους τοπικούς πολιτικούς κύκλους και την επανεγκαθίδρυση του κράτους δικαίου στο βόρειο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου· χαιρετίζει τη στάση των Σέρβων πολιτικών ηγετών οι οποίοι ενθάρρυναν ενεργά την κοινότητα των Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο να συμμετάσχει στις εκλογές· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ηγέτες του Βελιγραδίου δεν ανέλαβαν την πρωτοβουλία να επισκεφτούν το βόρειο Κοσσυφοπέδιο πριν από τις 3 Νοεμβρίου 2013·

7.  παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν το συντομότερο, σε συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας, ένα νέο εκλογικό νόμο προκειμένου η εκλογική διαδικασία να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια, να απλουστευθεί η ψηφοφορία, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου στη δημοκρατική διαδικασία και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία μεταρρύθμισης του εκλογικού συστήματος·

8.  επισημαίνει παράλληλα ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να έρθουν πιο κοντά η αλβανική και η σερβική εθνοτική κοινότητα·

9.  χαιρετίζει τις συμφωνίες για τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί το συντομότερο δυνατό στο Κοσσυφοπέδιο ξεχωριστός διεθνής τηλεφωνικός κωδικός, ο οποίος θα συμβάλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του Κοσσυφοπεδίου και στη διεθνή προβολή της χώρας·

10.  επισημαίνει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας και για συμμετοχή των κοινοβουλίων και των εμπλεκόμενων κοινωνιών των πολιτών στη διαδικασία εφαρμογής· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό αξιωματούχων συνδέσμων και από τις δύο πλευρές και ζητεί τη διαρκή υποστήριξή τους·

11.  τονίζει τη σημασία της απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου και παροτρύνει τις αρχές της χώρας να εντείνουν τις προσπάθειες για την κάλυψη των προτεραιοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο δράσης για τις θεωρήσεις· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δείξουν μεγαλύτερη ανταπόκριση στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις τεχνικής φύσεως εργασίες που αφορούν τη διαδικασία απελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων·

12.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατό τις απαραίτητες αποφάσεις που θα επιτρέψουν στο Κοσσυφοπέδιο να συμμετάσχει σε προγράμματα της ΕΕ·

13.  παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις οικονομικές, διαπροσωπικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση για να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, καθώς επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των δύο αυτών διεθνών οργανισμών, και καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τη δράση της σε συμφωνίες οι οποίες θα επέτρεπαν τη συνεργασία του Κοσσυφοπεδίου με οργανισμούς της ΕΕ·

14.  χαιρετίζει τη συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης της Αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου στον Βορρά, στο πλαίσιο της διαδικασίας δημιουργίας μιας ενοποιημένης αστυνομικής δύναμης του Κοσσυφοπεδίου·

15.  τονίζει τη σημασία του έργου της EULEX για την εδραίωση του κράτους δικαίου στα θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου, αλλά σημειώνει την εκτεταμένη δυσαρέσκεια, τόσο μεταξύ των Σέρβων όσο και μεταξύ των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, σχετικά με τις επιδόσεις της EULEX· καλεί συνεπώς την EULEX να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία όσον αφορά το έργο της, να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις της, ιδίως δε να επιδείξει πιο απτά και υψηλού επιπέδου αποτελέσματα στις αρχές και του Κοσσυφοπεδίου και των Σέρβων, αλλά και στο ευρύτερο κοινό· εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη τομέων στους οποίους θα πρέπει να αναμένονται βελτιώσεις, όπως ο καλύτερος ορισμός των στόχων δημιουργίας ικανοτήτων και η σύνδεση τους με συγκεκριμένους δείκτες αναφοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει καλύτερος συντονισμός εξωτερικών και εσωτερικών στόχων και καλύτερος συντονισμός τόσο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσο και ανάμεσα σε αυτά και τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και τη διεθνή κοινότητα· παροτρύνει, εν προκειμένω, την EULEX να ιεραρχήσει στο μέτρο του δυνατού τους στόχους της, να βελτιστοποιήσει τη χρήση των πόρων και του προσωπικού της, και να επιταχύνει την υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού εγγράφου του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή της απόφασης 1325 ΣΑΗΕ στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ (του Νοεμβρίου του 2005)·

16.  ζητεί από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να σέβονται την εντολή της EULEX και να στηρίζουν την άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών· σημειώνει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβει τα καθήκοντα της EULEX· επιμένει στο θέμα της παρουσίας της EULEX για την υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας της 19ης Απριλίου 2013 στον τομέα του κράτους δικαίου· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή των συμφωνιών· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης αυτής· τονίζει ότι επί του παρόντος η EULEX διερευνά 250 υποθέσεις, περιλαμβανομένων υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών καταγγελιών στις οποίες ενέχονται, μεταξύ άλλων, δεκάδες αξιωματούχοι πολιτικών κομμάτων· τονίζει ότι οιαδήποτε μεταφορά αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι σταδιακή, να βασίζεται στην πραγματική πρόοδο που σημειώνεται επιτόπου και να διασφαλίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των δημοκρατικών θεσμών της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου· καλεί συνεπώς την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να συμφωνήσει με την παράταση της εντολής της EULEX Κοσσυφοπέδιο πέρα από τον Ιούνιο του 2014·

17.  καλεί συγκεκριμένα το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία να συνεργαστούν ενεργά και εποικοδομητικά με την EULEX όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, προκειμένου να διευθετηθούν αποτελεσματικά τα ολοένα και αυξανόμενα αιτήματα που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στο Κοσσυφοπέδιο·

18.  καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο υπαλλήλου της EULEX στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 κοντά στον δήμο του Zveçan/Zvečan και ζητεί την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης· καλεί όλα τα μέρη να απόσχουν από οιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να οδηγήσει σε ένταση·

19.  υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης της διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό επίπεδο και, ταυτόχρονα, καταδικάζει κάθε εθνικιστική ρητορεία από όποια πλευρά και αν προέρχεται· πιστεύει ότι οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν περαιτέρω αποφασιστικά μέτρα για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στους Σέρβους και τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου, ιδίως στον Βορρά, ώστε να προσεγγίσουν τη σερβική και άλλες μειονότητες, προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία ένταξή τους στην κοινωνία· ζητεί επίσης να εφαρμοστεί πλήρως η συνταγματική αρχή που εκχωρεί στους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες στη γλώσσα τους· τονίζει ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι μια πλήρως δίγλωσση εκπαίδευση· παροτρύνει όλους τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και τους πολιτικούς εκπροσώπους τους να κάνουν χρήση όλων των δυνατοτήτων που τους παρέχει το σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου για να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στην πολιτική και την κοινωνία και με τον τρόπο αυτό, μέσω δραστήριας συμμετοχής στα θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου, να αναλάβουν από κοινού με τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου την ευθύνη για την κοινωνική ανάπτυξη και τη δημιουργία θεσμικών δομών, φροντίζοντας παράλληλα να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία αυτή· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην οργάνωση των δημοτικών διοικήσεων·

20.  επικροτεί τις κινήσεις της ΕΕ για την ενθάρρυνση του διακοινοτικού διαλόγου και συμφιλίωσης· ζητεί επιτακτικά από όλους τους παράγοντες να αφιερώσουν μεγάλη προσοχή στις τεχνικές πτυχές της ένταξης στην ΕΕ, καθώς και στις συμβολικές κινήσεις συμφιλίωσης·

21.  τονίζει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των μειονοτήτων και των πολιτιστικών δικαιωμάτων παραμένει σημαντική πρόκληση στο Κοσσυφοπέδιο· υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά και τη σερβική ορθόδοξη εκκλησία, καθώς και της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τις κοινότητες των Ρομά, Ασκάλι και Αιγυπτίων, η κατάσταση των οποίων επί τόπου εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· εκφράζει μεν την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κοινοτήτων των Ρομά, Ασκάλι και Αιγυπτίων, αλλά εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την κατάστασή τους, δεδομένου ότι ιδίως τα παιδιά παραμένουν σε ευάλωτη και περιθωριοποιημένη θέση· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κατάσταση των Ρομά ως καίριο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές και την Επιτροπή να δώσουν την κατάλληλη προσοχή στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτών των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση· τονίζει τη θέση των μειονοτήτων των Κροατών, των Βοσνίων, των Ασκάλι, των Τούρκων, των Γκοράνι και των Αιγυπτίων των Βαλκανίων ως προς τη σημασία της πολύγλωσσης εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι εθνοτικές μειονότητες δεν αισθάνονται απομονωμένες από πολιτική άποψη·

22.  χαιρετίζει τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από την Επιτροπή στο πλαίσιο του ΜΠΒ της ΕΕ για τη στήριξη των δήμων με σερβική πλειοψηφία ανά το Κοσσυφοπέδιο·

23.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αμεροληψία του δικαστικού συστήματος και να σέβονται την ανεξαρτησία του, με στόχο να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του ευρύτερου κοινού και της επιχειρηματικής κοινότητας στη δικαιοσύνη, καθώς και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών· παροτρύνει τις αρχές να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, ειδικότερα περιορίζοντας τις πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης, εξασφαλίζοντας ότι οι πειθαρχικές κυρώσεις κατά δικαστών και εισαγγελέων οδηγούν πράγματι σε συγκεκριμένες ενέργειες, καταβάλλοντας προσπάθειες για την ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα του Εισαγγελικού Συμβουλίου και του Γενικού Εισαγγελέα, και εφαρμόζοντας τον νέο ποινικό κώδικά και τον κώδικα ποινικής δικονομίας·

24.  ζητεί από τις αρχές να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους στην πραγματική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και να επιδιώξουν τη δημιουργία ικανοτήτων εστιάζοντας στην αξιοκρατική πρόσληψη του δικαστικού προσωπικού που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των συσσωρευμένων εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, καθώς και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, για τους δικαστές και τους εισαγγελείς·

25.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την έλλειψη απτής προόδου στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς στο Κοσσυφοπέδιο· θεωρεί ότι η διαφθορά παραμένει μέγιστη πρόκληση και σοβαρό εμπόδιο στη λειτουργία των δημόσιων θεσμών· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, που δημιουργήθηκε το 2006, δεν έχει εξουσίες έρευνας· σημειώνει ότι η Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου ενέκρινε νέα στρατηγική και πρόγραμμα δράσης κατά της διαφθοράς· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους, καθορίζοντας σαφώς τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των οργανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς, προκειμένου να είναι σε θέση αυτοί να επιτύχουν συγκεκριμένα και βιώσιμα αποτελέσματα·

26.  εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του σχετικά με το περιορισμένο εύρος του πλαισίου προστασίας μαρτύρων στο Κοσσυφοπέδιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε προβεβλημένες υποθέσεις, και ζητεί περαιτέρω συνεργασία από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την ενδεχόμενη μετεγκατάσταση μαρτύρων·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη σημαντικής προόδου στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και ειδικότερα για τα υψηλά ποσοστά οργανωμένου εγκλήματος στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο· σημειώνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου· τονίζει ότι το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς· εκτιμά ότι απαιτείται περιφερειακή στρατηγική και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα ζητήματα αυτά, συγκεκριμένα όσον αφορά τις βελτιώσεις στην επιτήρηση των συνόρων και τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης γυναικών και ανηλίκων, ιδίως όσων είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή αναγκαστικής επαιτείας· ζητεί επιτακτικά από τις αρχές σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο να επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων και της εμπορίας ναρκωτικών και όπλων· τονίζει τη σημασία μιας συνολικής, πολυτομεακής, προσανατολισμένης προς τα θύματα προσέγγισης με ανεμπόδιστη πρόσβαση σε βοήθεια, στήριξη και προστασία των θυμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η EULEX έχει ασχοληθεί ελάχιστα με τη διαφθορά σε υψηλό επίπεδο και το οργανωμένο έγκλημα·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστεί η αναγκαία μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση και να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης· εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του για το γεγονός ότι πολυάριθμοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δεύτερη επιπρόσθετη απασχόληση που ενδέχεται κατ’ αρχήν να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων ή να διευκολύνει πρακτικές διαφθοράς·

29.  υποστηρίζει τη συνέχιση της δίωξης εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της πολύ σημαντικής δίωξης στις υποθέσεις βιασμού κατά τη διάρκεια πολέμου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο το 1999, εξακολουθούν να αγνοούνται 1 869 άτομα· επισημαίνει ότι στο ζήτημα αυτό πρέπει να δοθεί άμεση απάντηση από τις αρχές της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμφιλίωση των κοινοτήτων και για ένα ειρηνικό μέλλον στην περιοχή, καθώς και ότι, για να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συνεργασία για την αναζήτηση αγνοουμένων ατόμων και σε άλλες πτυχές της μεταβατικής δικαιοσύνης·

30.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις σερβικές αρχές να παράσχουν πλήρη υποστήριξη για τον επαναπατρισμό των σωρών των αγνοούμενων που βρέθηκαν πρόσφατα στη Σερβία και να συνεχίσουν την αναζήτηση στην περιοχή που έχει εντοπισθεί ως πιθανός τόπος ταφής των αγνοούμενων·

31.  καλεί επιτακτικά τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας να συνεργαστούν και να αναλάβουν πλήρη ευθύνη για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τα εκτοπισθέντα στο εσωτερικό της χώρας άτομα στη Σερβία και στο Κοσσυφοπέδιο· τονίζει ότι οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να καταβάλουν ενισχυμένες προσπάθειες για την αναζήτηση λύσης στο πρόβλημα των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας ατόμων, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών που αφορούν ακίνητη περιουσία·

32.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και των γειτονικών χωρών να συνεχίσουν να επιδεικνύουν καλή θέληση, να συνεργάζονται πλήρως και να στηρίζουν την Ειδική Ερευνητική Ομάδα Εργασίας, που δημιουργήθηκε έπειτα από την έκθεση του Δεκεμβρίου 2010 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οιαδήποτε δίωξη προκύψει από το έργο της Ειδικής Ερευνητικής Ομάδας Εργασίας, και ενθαρρύνει την περαιτέρω επιτάχυνση του έργου της ομάδας αυτής·

33.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη νομοθεσία που σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση μελών όλων των μειονοτικών ομάδων·

34.  υποστηρίζει την προώθηση του επαγγελματισμού της δημόσιας διοίκησης και ζητεί εν προκειμένω να εφαρμοστεί η απαραίτητη νομοθεσία· εκφράζει την ανησυχία του για τις περιπτώσεις πολιτικών παρεμβάσεων στην πρόσληψη και στον διορισμό δημοσίων υπαλλήλων·

35.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν μείζον πρόβλημα και ζητεί από τις αρχές να εφαρμόσουν τη συνταγματική αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων· τονίζει την ανάγκη για μια σφαιρική στρατηγική κατά των διακρίσεων και για πλήρη εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων προκειμένου να διασφαλίζεται, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η ισότητα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνοτικής προέλευσης, θρησκεύματος, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας ή αναπηρίας·

36.  σημειώνει την απαγγελία κατηγορίας κατά τριών πολιτών των Κοσσυφοπεδίου για τη συμμετοχή τους στην επίθεση κατά του κοινωνικού δικτύου «Κόσοβο 2.0» στις 14 Δεκεμβρίου 2012 στην Κόκκινη Αίθουσα του Κέντρου Νεότητας και Αθλητισμού και αναμένει ότι οι δράστες θα προσαχθούν εν ευθέτω χρόνω ενώπιον της δικαιοσύνης·

37.  τονίζει ότι, μολονότι η συνδικαλιστική ελευθερία κατοχυρώνεται από τον νόμο, εξακολουθούν να είναι αναγκαίες βελτιώσεις όσον αφορά τα βασικά εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα· ενθαρρύνει το Κοσσυφοπέδιο να ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, του σχεδιασμού πολιτικής και της δημιουργίας ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων·

38.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και συνιστά την αναθεώρηση των πολιτικών που αφορούν την παιδική φτώχεια, μεταξύ άλλων μέσω τροποποίησης του συστήματος κοινωνικής αρωγής και εισαγωγής ενός γενικού συστήματος παροχής οικογενειακών επιδομάτων βάσει εισοδήματος·

39.  εκφράζει την ανησυχία του για τα υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας και θνησιμότητας, το χαμηλό επίπεδο κάλυψης που παρέχεται από το σύστημα κοινωνικής προστασίας του Κοσσυφοπεδίου και το υψηλό επίπεδο άμεσων δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, που οδηγεί σε έκθεση των ευάλωτων οικογενειών σε χρόνια φτώχεια·

40.  ζητεί την αναβάθμιση των σχέσεων και της εκπροσώπησης του Κοσσυφοπεδίου στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό την καλύτερη προστασία των θρησκευτικών και πολιτιστικών χώρων και μνημείων, καθώς και την αναβάθμιση της εκπροσώπησης του Κοσσυφοπεδίου στις ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις μέσων ενημέρωσης και αθλητισμού, προκειμένου να έχουν οι καλλιτέχνες και οι αθλητές του Κοσσυφοπεδίου τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλες τις διεθνείς πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων του διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision, των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων πρωταθλημάτων και των Ολυμπιακών Αγώνων·

41.  υπογραμμίζει τη σημασία της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει προγράμματα για τη βελτίωση της ποιότητας και του επαγγελματισμού των δημοσιογράφων· τονίζει τον ρόλο των βιώσιμων δημόσιων μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο αυτό· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προστασίας των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και τις πιέσεις που αυτοί υφίστανται· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να μεριμνήσουν για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μηχανισμού χρηματοδότησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και να ολοκληρώσουν τον διορισμό των μελών του διοικητικού του οργάνου· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και η ύπαρξη μιας ελεύθερης και ποιοτικής ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας· υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα θεσμικά όργανα προκειμένου να χορηγηθεί στο Κοσσυφοπέδιο ξεχωριστός κωδικός χώρας στο Διαδίκτυο·

42.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο των ενεργών και ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση και την εδραίωση των δημοκρατικών πολιτικών διαδικασιών και την οικοδόμηση μιας ενοποιημένης κοινωνίας στη χώρα· υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και τονίζει την κρίσιμη συμβολή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στη βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα· χαιρετίζει τη βελτίωση της συνεργασίας της κυβέρνησης με τις ΜΚΟ, και καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό διαρθρωμένου διαλόγου και διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε ζητήματα πολιτικών και νομοθεσίας, καθώς και όσον αφορά την παρακολούθηση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

43.  σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ιδίως της Εταιρείας Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του Κοσσυφοπεδίου (PTK)· προτρέπει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της νομιμότητας της διαδικασίας αυτής στο σύνολό της, π.χ. παρέχοντας εγκαίρως σε όλους τους ενδιαφερομένους την αναγκαία ενημέρωση·

44.  καλεί το Κοσσυφοπέδιο να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και τις συναφείς δαπάνες, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και παρέχοντας συγκεκριμένη στήριξη για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων· χαιρετίζει θερμά την υπογραφή του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των εμπορικών επιμελητηρίων του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας·

45.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, στις 17 Δεκεμβρίου 2012, το Κοσσυφοπέδιο κατέστη το 66° μέλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ)· επικροτεί επίσης την έγκριση, στις 8 Μαΐου 2013, της πρώτης πλήρους στρατηγικής της ΕΤΑΑ για τη χώρα αυτή, η οποία θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και της στήριξης της οικονομίας του Κοσσυφοπεδίου, θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, θα διευκολύνει τη μετάβαση και θα συμβάλει στην σταθερότητα της περιοχής·

46.  χαιρετίζει την προσωρινή δέσμευση της ΕΕ για περαιτέρω χρηματοδότηση για την κάλυψη του κόστους του πλήρους παροπλισμού του παλαιού σταθμού παραγωγής ενέργειας «Κοσσυφοπέδιο Α» έως το 2017· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εντείνει τις προσπάθειές του και να λάβει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για τον παροπλισμό του σταθμού παραγωγής ενέργειας «Κοσσυφοπέδιο Α», και ζητεί τη διενέργεια πλήρους εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για τον σταθμό παραγωγής ενέργειας «Νέο Κοσσυφοπέδιο»· ζητεί επίσης από το Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί για την ανάπτυξη ανανεώσιμων και διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του για κάλυψη του 25% των συνολικών ενεργειακών αναγκών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020, και τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη να διατεθεί μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης που παρέχεται από την ΕΕ και την ΕΤΑΑ για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την ένταξη στις περιφερειακές αγορές ενέργειας, καθώς και για σχέδια στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

47.  εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση των αρχών του Κοσσυφοπεδίου όσον αφορά την προετοιμασία και την έγκριση αξιόπιστης και αποτελεσματικής περιβαλλοντικής στρατηγικής, ειδικότερα σε σχέση με τους κανόνες για τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα·

48.  επισημαίνει με ανησυχία τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, και καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό παρέχοντας κατάλληλες ευκαιρίες για τους νέους και προσανατολίζοντας την εκπαίδευση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

49.  τονίζει ότι η συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε οργανώσεις περιφερειακής συνεργασίας πρέπει να προαχθεί και να ενθαρρυνθεί από όλες τις χώρες της περιοχής· υποστηρίζει, εν προκειμένω, τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε περιφερειακές οργανώσεις και ζητεί την άρση όλων των εμποδίων, ούτως ώστε να μπορέσει το Κοσσυφοπέδιο να συμμετάσχει σε αυτές τις οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Ευρώπης·

50.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης δημόσιων μεταφορών, ιδίως με την αναβάθμιση ή τη δημιουργία νέων σιδηροδρομικών συνδέσεων, στο πλαίσιο ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών· προτείνει την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού συστήματος σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας μεταξύ όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, το οποίο θα συνδέεται με το διευρωπαϊκό δίκτυο της ΕΕ·

51.  επισημαίνει με ανησυχία τη σημερινή οικονομική κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο· τονίζει ότι απαιτείται βελτίωση των οικονομικών στατιστικών, προκειμένου να είναι δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης πριν από την εξεύρεση τρόπων για την αντιμετώπισή της·

52.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να καταβάλουν προσπάθειες για να βελτιωθεί η αξιοπιστία των στατιστικών πληροφοριών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς μεθοδολογίες·

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καθώς και στην κυβέρνηση και την Εθνική Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου.

(1) A/RES/64/298
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0434


Έκθεση προόδου 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές
PDF 274kWORD 44k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές (2013/2932(RSP))
P7_TA(2014)0041B7-0005/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ισλανδία,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Ενταξιακής Διάσκεψης με την Ισλανδία,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2012-2013» (COM(2012)0600) και τη συνοδευτική έκθεση προόδου του 2012 για την Ισλανδία, που εγκρίθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ισλανδία, και ειδικότερα εκείνα της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1), της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία(2) και της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση προόδου 2011 για την Ισλανδία(3),

–  έχοντας υπόψη την εγκριθείσα στις 14 Ιανουαρίου 2013 συμφωνία για τη διαχείριση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στο διάστημα μέχρι τις βουλευτικές εκλογές και έχοντας υπόψη το κυβερνητικό σύμφωνο που υπέγραψαν στις 22 Μαΐου 2013 το Κόμμα της Προόδου και το Κόμμα της Ανεξαρτησίας,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που έκαναν στις 13 Ιουνίου 2013 ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας κ. Gunnar Bragi Sveinsson και ο αρμόδιος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Επίτροπος κ. Štefan Füle,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία ξεκίνησαν στις 27 Ιουλίου 2010 μετά από έγκριση του Συμβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 27 κεφάλαια έχουν ανοίξει για διαπραγμάτευση, εκ των οποίων τα 11 έχουν προσωρινά κλείσει·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νεοεκλεγείσα ισλανδική κυβέρνηση έχει διακόψει την ενταξιακή διαδικασία και τελεί εν εξελίξει μια αξιολόγηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και των εξελίξεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα αυτά στο εθνικό κοινοβούλιο (το Althingi)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της Ισλανδικής Κυβέρνησης ότι δεν θα συνεχιστούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις χωρίς να προηγηθεί εθνικό δημοψήφισμα·

1.  επισημαίνει ότι, βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά τη θετική ψήφο στο εθνικό κοινοβούλιο (το Althingi), η ισλανδική κυβέρνηση υπέβαλε αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 17 Ιουλίου 2009·

2.  χαιρετίζει την προοπτική της προσχώρησης ως νέου κράτους μέλους της ΕΕ μιας χώρας με μια δημοκρατική παράδοση χαρακτηριζόμενη από εύρυθμη λειτουργία, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνία των πολιτών·

3.  επισημαίνει ότι η Ισλανδία είναι γενικώς ικανή να τηρήσει της υποχρεώσεις της σε σχέση με την ένταξη στην ΕΕ, λαμβανομένης μάλιστα υπόψη της συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

4.  τονίζει τον διαφανή και συμμετοχικό τρόπο διεξαγωγής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και επικροτεί το άνοιγμα των 27 διαπραγματευτικών κεφαλαίων και το προσωρινό κλείσιμο των 11 εξ αυτών, ως ένδειξη της προόδου που έχει επιτελεσθεί στην ενταξιακή διεργασία·

5.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί πλήρως την δέσμευσή της να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη διεργασία της ενταξιακής διαπραγμάτευσης·

6.  επισημαίνει ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις φανερώνουν ότι η πλειοψηφία των Ισλανδών επιθυμεί την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

7.  επισημαίνει ότι η Ισλανδία διατηρεί καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη·

8.  θεωρεί λυπηρή την απόφαση της ισλανδικής κυβέρνησης να μην περιμένει την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων προτού διενεργήσει δημοψήφισμα· προσδοκεί την κοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και των εξελίξεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την επανεξέτασή της εκ μέρους του Althingi· προσφέρεται να βοηθήσει στην προετοιμασία αυτής της αξιολόγησης· ελπίζει ότι η σχετική αξιολόγηση μπορεί να οριστικοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω και αναμένει τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων στην πορεία, συμπεριλαμβανομένης αποφάσεως σχετικά με το αν θα διεξαχθεί ή όχι δημοψήφισμα για την εξακολούθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

9.  ελπίζει ότι το δημοψήφισμα θα οργανωθεί σε εύθετο χρονικό πλαίσιο·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο του Althingi και στην κυβέρνηση της Ισλανδίας.

(1) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 73.
(2) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 89.
(3) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 61.


Κατάσταση στο Νότιο Σουδάν
PDF 298kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (2014/2512(RSP))
P7_TA(2014)0042RC-B7-0018/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, και ειδικότερα εκείνο της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας στον τομέα της ανάπτυξης και οικοδόμησης του κράτους στο Νότιο Σουδάν(1),

–  έχοντας υπόψη τις από 24 Δεκεμβρίου 2013 και 2 Ιανουαρίου 2014 δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας κ. Catherine Ashton σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου της 16ης Δεκεμβρίου και 28ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2013, για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη την από 20 Δεκεμβρίου 2013 δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’ αριθ. 2132 (2013), της 24ης Δεκεμβρίου 2013, και 2126 (2013), της 25ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την από 24ης Δεκεμβρίου 2013 δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την οποία καλεί επειγόντως την ηγεσία του Νοτίου Σουδάν να αναχαιτίσει την ανησυχητική βία εναντίον του άμαχου πληθυσμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση επικρατούσας κατάστασης του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) της 7ης Ιανουαρίου 2014 – Έκθεση αριθ. 8 σχετικά με την κρίση στο Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τις εκκλήσεις για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν, τόσο εκ μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης (PSC) κατά τη σύνοδο του Banjul στις 30 Δεκεμβρίου 2013, όσο και εκ μέρους της Διάσκεψης Κορυφής της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD) στο Ναϊρόμπι στις 27 Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 8ης Ιανουαρίου 2014 που εξέδωσαν οι ειδικοί απεσταλμένοι της IGAD μετά την επίσκεψή τους στη Juba για την απεμπλοκή συνομιλιών μεταξύ της κυβέρνησης και της πλευράς των στασιαστών,

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Συμφωνία Ειρήνης (ΣΣΕ) για το Σουδάν του 2005,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Πορείας για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν που ορίζεται στο ανακοινωθέν που εξέδωσε το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης στις 24 Απριλίου 2012, ο οποίος έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το από 4 Ιανουαρίου 2014 ανακοινωθέν τύπου του Προεδρεύοντος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Δρος Nkosazana Dlamini-Zuma εξ ονόματος της Αφρικανικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσε η Εκτελεστική Γραμματεία της IGAD στις 19 Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αντιπαράθεση άρχισε όταν ο Salva Kiir, πρόεδρος της χώρας και μέλος της εθνοτικής ομάδας Dinka, κατηγόρησε τον καθαιρεθέντα αντιπρόεδρό του Riek Machar που ανήκε στην εθνότητα Nuer, ότι σχεδίαζε πραξικόπημα εναντίον του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Riek Machar αρνήθηκε την κατηγορία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν έχει συλλάβει 11 υψηλά ιστάμενα πολιτικά στελέχη, μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην υπουργός οικονομικών και ο πρώην γενικός γραμματέας του κόμματος SPLM, βάσει ισχυρισμών για σχέδιο πραξικοπήματος κατά του Προέδρου Kiir· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιουλίου 2013, ο Πρόεδρος Kiir διέλυσε ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο και καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο Riek Machar·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την τρέχουσα σύγκρουση θα πρέπει να βρεθεί μια δημοκρατική πολιτική λύση και να προετοιμαστεί το έδαφος για δημοκρατικά συμπεφωνημένους θεσμούς, ούτως ώστε να οικοδομηθεί το νέο κράτος που δημιουργήθηκε μετά το δημοψήφισμα για την κήρυξη ανεξαρτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών έχει ζητήσει ειρηνική πολιτική επίλυση του προβλήματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν μέρη ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις στις 7 Ιανουαρίου 2014 στην Αντίς Αμπέμπα υπό την αιγίδα της IGAD· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάπαυση των εχθροπραξιών, το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων, το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων και της προστασίας των αμάχων θα αποτελέσουν τα κεντρικά θέματα της ατζέντας αυτών των συνομιλιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, η αστάθεια, οι συγκρούσεις και η κινητοποίηση ενόπλων δυνάμεων συνεχίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις προσπαθούν επί του παρόντος να ανακαταλάβουν την πόλη Bor, την τελευταία πρωτεύουσα πολιτείας που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των στασιαστών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απεσταλμένος του ΟΗΕ Donald Booth και οι απεσταλμένοι από τις γειτονικές χώρες του Νοτίου Σουδάν συναντήθηκαν στις 11 Ιανουαρίου 2014 με τον Riek Machar προκειμένου να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν τις προτάσεις αμφοτέρων των πλευρών σε σχέδιο εγγράφου για την κατάπαυση του πυρός·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιανουαρίου 2014, αρκετές δεκάδες άτομα πραγματοποίησαν πορεία ειρήνης στη Τζούμπα, καταγγέλλοντας τις συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών του προέδρου και του καθαιρεθέντος αντιπροέδρου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα σύγκρουση, η οποία έχει λάβει και εθνικές διαστάσεις, έχει τις ρίζες της στη διάσπαση που έλαβε χώρα το 1991 στους κόλπους του SPLM/A μεταξύ της φατρίας του Garang, του αποθανόντος ηγέτη του SPLM/A, τον οποίον στήριζε ο Salva Kiir, και της φατρίας του Riek Machar που διεκδικούσε την ηγεσία από τον Garang·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσε απόφαση βάσει της οποίας θα σταλούν ενισχύσεις υπό μορφή 5 500 στρατιωτών και 440 αστυνομικών προκειμένου να αυξηθεί η συνολική δύναμη της αποστολής του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Δεκεμβρίου 2013, σημειώθηκαν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ προεδρικών φρουρών σε στρατιωτικούς θαλάμους στην Τζούμπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις άρχισαν να επεκτείνονται και στην περιοχή γύρω από το Jonglei·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία για εξωδικαστικές εκτελέσεις, για στοχοποίηση ατόμων με βάση την εθνότητά τους καθώς και αυθαίρετες κρατήσεις, ενώ στις 6 Ιανουαρίου 2014 εντοπίστηκαν τουλάχιστον τρεις μαζικοί τάφοι·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν εκτοπιστεί λόγω της υφιστάμενης κρίσης στο Νότιο Σουδάν, με ορισμένες δεκάδες χιλιάδες στις βάσεις του ΟΗΕ να έχουν κατεπείγουσα ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, παροχής καθαρού νερού και καλύτερες συνθήκες υγιεινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κατοίκων του Νοτίου Σουδάν που αναζητούν καταφύγιο στην Ουγκάντα και την Αιθιοπία έχει αυξηθεί δραματικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Ιανουαρίου 2014, τουλάχιστον 200 πολίτες πνίγηκαν σε ατύχημα οχηματαγωγού στον ποταμό Λευκό Νείλο ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις συγκρούσεις στην πόλη Malakal·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό εξέλιξη εχθροπραξίες αποτελούν το βασικό πρόβλημα για να φθάσουν οι επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον προορισμό τους· ότι η πρόσβαση στα τρόφιμα παραμένει περιορισμένη για τους κατοίκους της υπαίθρου κι ότι ειδική ανάγκη διανομής βασικών τροφίμων και επισιτιστικών ειδών παρατηρείται στην Bor και την Bentiu· ότι η βία και οι μετακινήσεις πληθυσμών οδήγησαν σε απώλεια βιοτικών πόρων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις πηγές τροφίμων, κι ότι τούτο ίσως τελικά οδηγήσει σε επισιτιστική κρίση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον μελών της εθνότητας Nuba, παράνομες εκτελέσεις, μαζικοί βιασμοί και αυθαίρετες συλλήψεις πολιτών που κατοικούν στα Όρη Nuba· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με πληροφορίες, πολιτοφύλακες της Σουδανικής Κυβέρνησης και ένοπλες δυνάμεις, υποστηριζόμενες από δυνάμεις ασφαλείας, επιτέθηκαν σε πολλές περιοχές γύρω από το Kadugli και το Dillanj, ενώ χιλιάδες πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους και σημειώθηκαν παράνομες εκτελέσεις και μαζικοί βιασμοί γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυτή κινδυνεύει να επηρεάσει πολύ ευρύτερη περιοχή η οποία είναι ήδη επιρρεπής στην αστάθεια και η διεθνής αντίδραση στην κατάσταση αυτή πρέπει να λαμβάνει ανά πάσα στιγμή υπόψη το γεγονός αυτό·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γειτονικές χώρες της Ανατολικής Αφρικής, όπου συμπεριλαμβάνονται η Κένυα και η Αιθιοπία, πιέζουν αμφότερες τις πλευρές για την επίτευξη ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Kiir, απέστειλε 1 200 άνδρες και στρατιωτικό υλικό για την προστασία εγκαταστάσεων όπως το αεροδρόμιο και κυβερνητικά κτήρια·

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι, κατόπιν αιτήματος του ΟΗΕ για παροχή βοήθειας, ενεργοποιήθηκε ο Ενωσιακός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στις 4 Ιανουαρίου 2014 για να στηρίξει το Νότιο Σουδάν με βοήθεια σε είδος προσφέροντας καταλύματα, ιατρικό υλικό και φάρμακα, υλικό αρωγής και τρόφιμα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν είναι μία από τις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, με το 50% του πληθυσμού της κάτω από το όριο της φτώχειας, το υψηλότερο ποσοστό μητρικής θνησιμότητας παγκοσμίως, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας, αναλφαβητισμό σε ποσοστό περίπου 75% και μόνο το ένα τρίτο του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό· ότι η επισιτιστική ανασφάλεια απειλεί πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα κάθε χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Νότιο Σουδάν περίπου το 80% όλων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των βασικών υποδομών παρέχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις και η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από τις ενεργές εχθροπραξίες και τις επιθέσεις εναντίον εργαζομένων και εγκαταστάσεων στον τομέα της βοήθειας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανακοίνωσε ότι χορηγεί 50 εκατ. EUR για ανθρωπιστική δράση στο Νότιο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ να φθάσει μέχρι σήμερα τα 170 εκατ. EUR για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις παροχής βοήθειας έθεσαν σε λειτουργία από τις 31 Δεκεμβρίου 2013, το Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων για το Νότιο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ ζήτησε συνολικά 166 εκατομμύρια δολάρια για να ανταποκριθεί στην κρίση και να παράσχει βοήθεια σε έναν εκτιμώμενο αριθμό 628 000 ατόμων στο διάστημα από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2014·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση του κράτους και η αντιμετώπιση της αστάθειας απαιτούν μακροπρόθεσμη προοπτική και ομόθυμη, προβλέψιμη και σταθερή δέσμευση της διεθνούς κοινότητας·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στο Νότιο Σουδάν και καλεί όλα τα μέρη να κατεβάσουν τα όπλα και να τερματίσουν αμέσως τη βία που έχει προκαλέσει θανάτους, τραυματισμούς και ζημίες μεταξύ του αμάχου πληθυσμού και την εκτόπιση εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων από την έναρξη της κρίσης το Δεκέμβριο 2013·

2.  εκφράζει τη βαθειά του λύπη για την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στο Νότιο Σουδάν, που έχει σοβαρές επιπτώσεις σε ανθρωπιστικό επίπεδο, σε επίπεδο ασφαλείας, σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, σε μια χώρα ήδη εύθραυστη και ασταθή, με πιθανότητες αποσταθεροποίησης ολόκληρης της Ανατολικής Αφρικής· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την εθνοτική διάσταση της σύγκρουσης· τονίζει πως η επιδίωξη της εξουσίας δια της βίας ή της διαίρεσης σε επίπεδο εθνοτικό είναι αντίθετη προς το δημοκρατικό κράτος δικαίου και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο·

3.  καταδικάζει τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις καταχρήσεις και καλεί όλα τα μέρη να παύσουν αμέσως κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων σε βάρος των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, των γυναικών και των μελών ευπαθών ομάδων, καθώς και των δημοσιογράφων, και ζητεί να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων για σεξουαλική βία· είναι της άποψης ότι ο πρόεδρος Kiir και ο Riek Machar πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σταματήσει από πλευράς των στρατιωτών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους η διάπραξη τέτοιου είδους παραβιάσεων σε βάρος του λαού·

4.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβασθούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επιτρέψουν την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων που μεταβαίνουν για να βοηθήσουν τον δοκιμαζόμενο άμαχο πληθυσμό, να παράσχουν σε αυτούς προστασία, και να ανοίξουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την παράδοση προμηθειών και εξοπλισμού· παρατηρεί ότι πολλοί διεθνείς οργανισμοί βοήθειας έχουν ήδη αποσυρθεί από το Νότιο Σουδάν και ότι όσοι παραμένουν δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες των εκτοπισθέντων αμάχων· παρατηρεί επίσης ότι οι εν λόγω οργανισμοί βοήθειας εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε πολλές ζώνες όπου πιστεύεται ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε αναμονή βοήθειας ή μετακινούνται σε αναζήτησή της·

5.  καλεί αμφότερα τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη συνεχιζόμενη διαδικασία διαπραγματεύσεων στην Αντίς Αμπέμπα, ζητώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός και προσπάθειες για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και σταθερότητας· καλεί την Κυβέρνηση και τους αντάρτες να ξεκινήσουν πολιτικές συνομιλίες άνευ όρων, χωρίς αποκλεισμούς και εφ’ όλης της ύλης, καλόπιστα, για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων· επικροτεί τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης και της IGAD υπέρ ενός διαλόγου και μιας διαμεσολάβησης χωρίς αποκλεισμούς·

6.  ζητεί την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των 11 πολιτικών ηγετών που κρατούνται επί του παρόντος, η κράτηση των οποίων αποτελεί κομβικό σημείο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων·

7.  καλεί όλες τις γειτονικές με το Νότιο Σουδάν χώρες και τις περιφερειακές δυνάμεις να συνεργαστούν στενά για τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια της χώρας και της περιοχής και να εξεύρουν τρόπο για την ειρηνική, βιώσιμη, πολιτική επίλυση της σημερινής κρίσης· τονίζει πως η συνεργασία με το Σουδάν συγκεκριμένα θα αποτελέσει βελτίωση των δεσμών, αφότου οι εχθροί του εμφυλίου πολέμου έφτασαν ξανά στο χείλος της σύρραξης για θέματα τιμών του πετρελαίου και συνόρων στις αρχές του 2012·

8.  επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης να συγκροτήσει επιτροπή που θα διερευνήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες παρανομίες και για να προτείνει οδούς και μέσα που θα διασφαλίσουν τη λογοδοσία, τη συμφιλίωση και την επούλωση των πληγών μεταξύ όλων των κοινοτήτων· χαιρετίζει την ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Αποστολής των ΗΕ για το Νότιο Σουδάν (UNMISS) με τη στήριξη του γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

9.  θεωρεί λυπηρή την απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ να τερματίσει την εντολή της Ειδικής Εντεταλμένης της ΕΕ για το Σουδάν/Νότιο Σουδάν, λαμβανομένων υπόψη τόσο της σοβαρής πολιτικής αναταραχής στο Σουδάν όσο και των ένοπλων συγκρούσεων· πιστεύει ότι, χωρίς την ειδική απεσταλμένη της ΕΕ που έχει διοριστεί για το Σουδάν/Νότιο Σουδάν, η ΕΕ θα έμενε στο περιθώριο των διεθνών διαπραγματεύσεων και προσπαθειών· καλεί, κατά συνέπεια, την Ύπατη Εκπρόσωπο να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και να παρατείνει την εντολή του Ειδικού Εκπροσώπου για το Σουδάν/Νότιο Σουδάν·

10.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να τιμήσει τις χρηματοδοτικές της δεσμεύσεις για το Νότιο Σουδάν και την περιοχή και να κινητοποιήσει πόρους για να υπάρξει άμεση ανταπόκριση στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Νότιο Σουδάν·

11.  εκφράζει ανησυχία για την εκτεταμένη διαφθορά· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μεγάλη αυτή διαφθορά υπονομεύει τις προοπτικές εγκαθίδρυσης μιας ελεύθερης και δίκαιης δημοκρατίας, σταθερότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης·

12.  χαιρετίζει την απόφαση για ενίσχυση της UNMISS με επί πλέον στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό και προσωπικό υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και πολιτικό προσωπικό επισημαίνει ωστόσο ότι την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία των πολιτών φέρει το κράτος· χαιρετίζει το έργο του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ και της επικεφαλής της UNMISS, Hilde Johnson·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν, στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Νοτίου Σουδάν, στην Εθνική Νομοθετική Συνέλευση του Νοτίου Σουδάν, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0546.


Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους
PDF 290kWORD 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους (2013/2994(RSP))
P7_TA(2014)0043RC-B7-0008/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τα άρθρα 9, 14, 151 και 153,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, και συγκεκριμένα το άρθρο 31,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 36,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 με θέμα ‘Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων που ζουν στο δρόμο(2),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Συναίνεσης του Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Αντιμετώπιση του προβλήματος των άστεγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (SWD(2013)0042),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη τις έξι αρχές που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας υπουργών σχετικά με το φαινόμενο των αστέγων που διεξήχθη στη Λουβαίν την 1η Μαρτίου 2013 με πρωτοβουλία της Ιρλανδικής Προεδρίας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι, με την ίδια αξιοπρέπεια και ίσα δικαιώματα, και ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να προωθούν και να εγγυώνται τα δικαιώματα αυτά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη στέγης αποτελεί παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση για αξιοπρεπή ζωή και κοινωνική ένταξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της έλλειψης στέγης έχει αναχθεί σε προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ κατά της φτώχειας, στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού καθώς και της δέσμης μέτρων της ΕΕ για κοινωνικές επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημερινά επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού θέτουν σε κίνδυνο τον στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 20 τουλάχιστον εκατομμύρια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη στέγης συνιστά την πλέον ακραία μορφή φτώχειας και στέρησης και αποτελεί φαινόμενο που έχει ενταθεί κατά τα τελευταία έτη σε όλα σχεδόν κράτη μέλη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση βιώνουν μία άνευ προηγουμένου αύξηση του φαινομένου των αστέγων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις κοινωνικές κατοικίες έχει μεταβληθεί και ότι επί του παρόντος υπάρχει αυξημένη ζήτηση για αυτού του είδους τις κατοικίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει έλλειψη εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης και αυξανόμενη ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί φορείς της ΕΕ, όπως είναι το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν καλέσει την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τους άστεγους ή κάτι παρόμοιο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των αστέγων είναι από τη φύση του ένα πολυσχιδές πρόβλημα που απαιτεί μια πολυσχιδή απόκριση σε επίπεδο πολιτικής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότερα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι προσεγγίσεις του φαινομένου των αστέγων που έχουν ως γνώμονα τη στέγαση είναι οι πλέον αποτελεσματικές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου αποδίδεται ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στο φαινόμενο των αστέγων, και ότι ορισμένα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν το πρόβλημα των αστέγων ως προτεραιότητα του τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης 2012 και 2013·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ και η κοινωνική πραγματικότητα επί τόπου καθιστούν εύφορο το έδαφος για την ανάληψη ενισχυμένης και περισσότερο φιλόδοξης δράσης στο πεδίο των αστέγων σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν το πιο προηγμένο σύστημα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο με την υψηλότερη συμμετοχή του πληθυσμού στις δαπάνες για κοινωνικές παροχές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την άμεση ευθύνη για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων την έχουν τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα δε οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, και ότι ο ρόλος μίας στρατηγικής της ΕΕ είναι συμπληρωματικός·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατή η ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής εντός των σημερινών της πεδίων αρμοδιότητας και με τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζουν ολιστική στρατηγική για τους άστεγους και ότι τα κράτη αυτά θα μπορούσαν να αποκομίσουν οφέλη από μία ευρωπαϊκή συνεργασία για να αναπτύξουν περαιτέρω τις πολιτικές τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια δεν είναι έγκλημα και ότι η έλλειψη στέγης δεν αποτελεί ούτε έγκλημα ούτε επιλογή τρόπου ζωής·

1.  τονίζει ότι οι άστεγοι αγωνίζονται κυριολεκτικά για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ζωής και είναι αναγκασμένοι να ζουν υπό απάνθρωπες συνθήκες·

2.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους ακολουθώντας τα όσα ορίζονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μία στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους και σε προτάσεις από άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

3.  θεωρεί ότι μία στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους πρέπει να σέβεται πλήρως τη Συνθήκη, η οποία επιβεβαιώνει «τον ουσιώδη ρόλο και την ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στην παροχή, ανάθεση και οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος όσο το δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των χρηστών»· θεωρεί ότι αρμόδια για την καταπολέμηση του φαινομένου των αστέγων είναι τα κράτη μέλη και ότι μια στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους θα έπρεπε συνεπώς να στηρίζει τα κράτη μέλη στην ανάληψη αυτής της ευθύνης με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, τηρώντας παράλληλα πλήρως την αρχή της επικουρικότητας·

4.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για να την στηρίζει στην προπαρασκευή και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει δεόντως το πρόβλημα των αστέγων στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις προς τα κράτη μέλη όπου απαιτείται να επιτευχθεί επειγόντως πρόοδος για τους άστεγους· καλεί τα κράτη μέλη να εγγράψουν εκτενέστερα το φαινόμενο των αστέγων στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη συλλογής ολοκληρωμένων και συγκρίσιμων δεδομένων για το πρόβλημα των αστέγων, χωρίς να στιγματίζονται οι άστεγοι· τονίζει ότι η συλλογή δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών που να οδηγούν τελικώς στην εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων·

7.  εκφράζει επιδοκιμασία για τις διατάξεις του νέου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σχετικά με τη θέσπιση δεικτών για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων που αφορούν τους άστεγους ή τους ανθρώπους που πλήττονται από τον αποκλεισμό από τη στέγαση· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το πλήρες δυναμικό των νέων αυτών εργαλείων·

8.  προσκαλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) ως κύρια χρηματοδοτική πηγή για μια στρατηγική της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και των διακρατικών ανταλλαγών και να διευρύνει τη συνεργασία της με βασικούς Ευρωπαίους παράγοντες,

9.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει το πρόβλημα των αστέγων σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ·

10.  καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει την προσοχή της στα εξής θέματα προτεραιότητας για την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους:

   προσεγγίσεις του φαινομένου των αστέγων που έχουν ως γνώμονα τη διευκόλυνση της εξασφάλισης στέγης / την πρωτοβουλία "Η στέγη πριν απ´ όλα " ("Housing first")
   έλλειψη στέγης σε διασυνοριακό επίπεδο·
   ποιότητα των υπηρεσιών για τους άστεγους·
   πρόληψη του φαινομένου των αστέγων·
   άστεγοι νέοι·

11.  υπενθυμίζει για τα βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 για τους άστεγους, επιθυμεί δε να τονίσει ειδικότερα τα εξής στοιχεία:

   τακτική παρακολούθηση του φαινομένου των αστέγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
   έρευνα και συσσώρευση γνώσεων σχετικά με πολιτικές και υπηρεσίες για τους άστεγους·
   κοινωνική καινοτομία στις πολιτικές και τις υπηρεσίες που αφορούν τους άστεγους·

12.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση προσαρμοσμένη στα πλέον ευάλωτα άτομα έτσι ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και το φαινόμενο των αστέγων·

13.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μην παραβιάζουν τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να σέβονται πλήρως τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του αναθεωρημένου Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν επειγόντως τέλος στην ποινικοποίηση των αστέγων και να αλλάξουν τις μεροληπτικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για να αποτρέπεται η πρόσβαση των αστέγων σε κοινωνικές υπηρεσίες και καταφύγια·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τους πόρους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), καθώς και άλλων προγραμμάτων όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση των αστέγων και να ανοίξουν τον δρόμο για την κοινωνική ενσωμάτωση και την εργασιακή ένταξη·

16.  καλεί τα κράτη μέλη και την Προεδρία της ΕΕ να διοργανώνουν σε τακτική βάση Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Υπουργών της ΕΕ αρμοδίων για τους αστέγους, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Ιρλανδική Προεδρία τον Μάρτιο 2013· καλεί την Επιτροπή να παρέχει πρακτική και οικονομική στήριξη για την εν λόγω συνάντηση·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να βελτιώσουν την αμοιβαία μάθηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση στην πολιτική τους·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ολιστική προσέγγιση κατά την ανάπτυξη περιεκτικών στρατηγικών για τους άστεγους που έχουν γνώμονα τη στέγαση και εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη·

19.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές τους πρέπει, σε συνεργασία με οργανώσεις ενοίκων, να εφαρμόζουν αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό των εξώσεων·

20.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο διατύπωσης σύστασης για τη θέσπιση εγγύησης που να εξασφαλίζει ότι ουδείς στην ΕΕ θα αναγκάζεται να κοιμηθεί έξω λόγω έλλειψης υπηρεσιών (κατεπείγοντος χαρακτήρα)·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές με τους σχετικούς οργανισμούς βοήθειας με σκοπό την παροχή συμβουλών και στέγης στους άστεγους·

22.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη καταπολέμησης κάθε μορφής διακριτικής μεταχείρισης των αστέγων και περιθωριοποίησης ολόκληρων κοινοτήτων·

23.  τονίζει ότι η πραγμάτωση του δικαιώματος στη στέγαση έχει καθοριστική σημασία για την απόλαυση ενός ολόκληρου φάσματος άλλων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 19.
(3) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 101.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0246.


Κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη Καμπότζη και στο Λάος
PDF 369kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στην Καμπότζη και το Λάος (2014/2515(RSP))
P7_TA(2014)0044RC-B7-0033/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Καμπότζη και το Λάος,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, της 4ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις βιαιοπραγίες που σημειώθηκαν σε εργατικές διαφορές και της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη νέα νομοθεσία στην Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου/ Αντιπροέδρου της Επιτροπής Catherine Ashton μετά τις εκλογές στην Καμπότζη στις 29 Ιουλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη στις 5 Αυγούστου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Γλυκόπικρος απολογισμός - εκτίμηση αντικτύπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την πρωτοβουλία Τα Πάντα εκτός από Όπλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Καμπότζη», που συντάχθηκε από τις οργανώσεις Equitable Cambodia και Inclusive Development International το 2013,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Καμπότζης του 1997,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου/ Αντιπροέδρου της Επιτροπής Catherine Ashton, στις 21 Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την εξαφάνιση του Sombath Somphone στο Λάος,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών εταίρων της 19ης Νοεμβρίου 2013 στη συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος της 1ης Δεκεμβρίου 1997,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τη διά της βίας εξαφάνιση και τη δήλωση του ΟΗΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου από τη διά της βίας εξαφάνιση,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Καμπότζη

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Ιανουαρίου 2014, σε ειρηνικές διαδηλώσεις εργαζομένων του κλωστοϋφαντουργικού τομέα που ζητούσαν αύξηση των μισθών, οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ με πραγματικά πυρά κατά των διαδηλωτών, αφαιρώντας τη ζωή πέντε ανθρώπων και τραυματίζοντας περισσότερους από 30· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Ιανουαρίου 2014 οι δυνάμεις ασφαλείας εκκένωσαν διά της βίας το Πάρκο Ελευθερίας, όπου ήταν συγκεντρωμένοι ακτιβιστές της αντιπολίτευσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συμβάντων συνελήφθησαν 23 άτομα, μεταξύ των οποίων υπερασπιστές των δικαιωμάτων, και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστησαν ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντάσεις, οι οποίες κλιμακώθηκαν με την παρουσία της αστυνομίας, οδήγησαν σε απαγόρευση των διαδηλώσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Καμπότζης, στο άρθρο 20 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 21 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες του Κόμματος Εθνικής Σωτηρίας της Καμπότζης (CNRP) Sam Rainsy και Kem Sokha κλήθηκαν να παραστούν στο Δικαστήριο της Πνομ Πενχ στις 14 Ιανουαρίου 2014 για ανάκριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sam Rainsy και ο Kem Sokha ενδέχεται να καταδικαστούν για υποκίνηση εμφύλιας διαμάχης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές δεν έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουν ορισμένες βασικές ελλείψεις στην εκλογική διαδικασία, όπως είναι η βελτίωση της αξιοπιστίας των εκλογικών καταλόγων, η εξασφάλιση δίκαιης πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης και η αποφυγή της χρήσης κρατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής δημόσιων λειτουργών και στρατιωτικών στην προεκλογική εκστρατεία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sam Rainsy έλαβε αμνηστία από τον Βασιλιά στις 14 Ιουλίου 2013, η οποία κατέστησε δυνατή την επιστροφή του στην Καμπότζη, αλλά δεν ανέκτησε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2013, μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, το CNRP διοργάνωσε τριήμερες ειρηνικές διαδηλώσεις κατά των επίσημων αποτελεσμάτων των εκλογών της εθνοσυνέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιδρώντας σε αυτές τις ειρηνικές διαδηλώσεις, η κυβέρνηση χρησιμοποίησε μεγάλους αριθμούς ένοπλων αστυνομικών και χωροφυλάκων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υφίστανται συνεχιζόμενες παρενοχλήσεις, με τη μορφή αυθαίρετων συλλήψεων ή καταδικών βάσει ψευδών ή υπερβολικών κατηγοριών για ειρηνική άσκηση ανθρώπινων δικαιωμάτων και ότι επικρατεί κλίμα ατιμωρησίας για τέτοιου είδους πράξεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καμπότζη έχει αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως λόγω των συστηματικών απαλλοτριώσεων γης και της διαφθοράς της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος και ιδιωτικών φορέων που έχουν κρατική στήριξη και προστασία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα στις 12-17 Ιανουαρίου 2014·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας προς την Καμπότζη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές διεθνείς εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών, καταγγέλλεται ότι έχουν εμπλακεί σε παραβιάσεις δικαιωμάτων γης, ιδίως στον τομέα της ζάχαρης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2013 η Coca-Cola δεσμεύθηκε να επιδεικνύει μηδενική ανοχή στις εκδιώξεις ανθρώπων από τη γη τους χωρίς αποζημίωση·

Λάος

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sombath Somphone, ακτιβιστής των ανθρωπίνων και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και ηγετικό στέλεχος της κοινωνίας των πολιτών, συμπρόεδρος του 9ου Φόρουμ των Λαών Ασίας-Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στη Βιεντιάν τον Οκτώβριο του 2012 πριν την 9η σύνοδο κορυφής της ASEM, εικάζεται ότι αποτέλεσε θύμα βίαιης εξαφάνισης στις 15 Δεκεμβρίου 2012 στη Βιεντιάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια του Sombath Somphone δεν έχει μπορέσει να τον εντοπίσει από την ημέρα εκείνη, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς τις τοπικές αρχές και τις έρευνες στη γύρω περιοχή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και τον Σύνδεσμο Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στο Λάος στις 28 Οκτωβρίου 2013, η εξαφάνιση του Sombath Somphone αναφέρθηκε από τις αρχές του Λάος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικά ερωτήματα που συνδέονται με την υπόθεση, μεταξύ αυτών το εάν έχει διεξαχθεί έρευνα, παραμένουν άλυτα για περισσότερο από ένα έτος μετά την εξαφάνιση και οι αρχές του Λάος απέρριψαν τη βοήθεια από το εξωτερικό για τις έρευνες σχετικά με την εξαφάνιση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι του Λάος θεωρούν την ανεξήγητη εξαφάνιση του Sombath Somphone πολύ σοβαρό ζήτημα και πιστεύουν ότι οι σχετικές δηλώσεις της κυβέρνησης είναι ανεπαρκείς και μη πειστικές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2013 62 ΜΚΟ ζήτησαν νέα έρευνα με αντικείμενο την εξαφάνιση και ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2013 η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ σχετικά με τις διά της βίας και ακούσιες εξαφανίσεις κάλεσε την κυβέρνηση του Λάος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσει τον Sombath Somphone, να εξακριβώσει την τύχη του και το πού βρίσκεται και να αποδώσει ευθύνες στους δράστες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί αρκετά ακόμη κρούσματα διά της βίας εξαφανίσεων και ότι μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο το πού βρίσκονται εννέα ακόμη άτομα –δύο γυναίκες, οι Kingkeo και Somchit, και επτά άνδρες, οι Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, Nou, Somkhit και Sourigna–, τα οποία τέθηκαν υπό κράτηση αυθαίρετα από τις δυνάμεις ασφαλείας του Λάος τον Νοέμβριο του 2009 σε διάφορες τοποθεσίες της χώρας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λάος έχει επιδείξει την ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση στη Νοτιοανατολική Ασία τα τελευταία έτη και το έργο της κοινωνίας των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παραγκωνίζονται κατά την ταχεία ανάπτυξη της χώρας·

Καμπότζη

1.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· καταδικάζει τη δυσανάλογη και υπερβολική χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας στην Καμπότζη, οι οποίες οδήγησαν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων και τον τραυματισμό ανθρώπων·

2.  καλεί τις αρχές της Καμπότζης να θέσουν περιορισμούς στους διαδηλωτές και υπενθυμίζει ότι κάθε χρήση βίας από τις αρχές πρέπει να υπόκειται στις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

3.  καλεί τις αρχές της Καμπότζης να απελευθερώσουν αμελλητί τα 23 άτομα που έχουν συλληφθεί αδικαιολόγητα·

4.  καλεί τις αρχές της Καμπότζης να διεξαγάγουν ενδελεχείς έρευνες και να αποδώσουν ευθύνες στους υπαίτιους των θανάτων και των τραυματισμών ειρηνικών διαδηλωτών·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στην Καμπότζη· καταδικάζει κάθε πολιτικώς υποκινούμενη κατηγορία, ποινή και καταδίκη εις βάρος όσων ασκούν πολιτική κριτική, αντιπολιτευόμενων πολιτικών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της γης στην Καμπότζη· τονίζει ότι οι αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι προστατεύεται το δικαίωμα προσώπων και οργανώσεων να υπερασπίζονται και να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ειρηνικής άσκησης κριτικής και έκφρασης αντίθεσης στις πολιτικές της κυβέρνησης μέσω διαδηλώσεων διαμαρτυρίας και απεργιών·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Καμπότζης να ενισχύσει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς και να ανακαλέσει αμέσως την απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων·

7.  προτρέπει την κυβέρνηση της Καμπότζης να αναγνωρίσει τον νόμιμο ρόλο που ασκεί η πολιτική αντιπολίτευση όσον αφορά τη συμβολή στη γενική οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της Καμπότζης· καλεί τις αρχές της Καμπότζης να ανακαλέσουν αμέσως τα κλητήρια θεσπίσματα που εξέδωσαν εις βάρος των ηγετών του Κόμματος Εθνικής Σωτηρίας της Καμπότζης (CNRP), Sam Rainsy και Kem Sokha, και του συνδικαλιστή ηγέτη Rong Chhun του Ανεξάρτητου Συλλόγου Δασκάλων Καμπότζης (CITA) και της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Καμπότζης (CCFU)·

8.  επισημαίνει με ανησυχία τη συνεχιζόμενη διαμάχη σχετικά με καταγγελλόμενες παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία· καλεί τα πολιτικά κόμματα να συνεργαστούν για να εντοπίσουν παραλείψεις που τυχόν προέκυψαν και να συμφωνήσουν σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας, ιδίως τη μεταρρύθμιση των εκλογικών καταλόγων, την πρόσβαση στα ΜΜΕ και στην αντικειμενική ενημέρωση καθώς και για την εθνική εκλογική επιτροπή, αλλά και σχετικά με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς που θα συμβάλουν σε μια πιο μακρόπνοη ανάπτυξη της Καμπότζης, συμπεριλαμβανομένων της δικαστικής μεταρρυθμίσεως, της μεταρρυθμίσεως της εθνοσυνέλευσης και άλλων προσπαθειών για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της δημοκρατίας·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Καμπότζης να δεχθεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, με τη βοήθεια του διεθνούς παράγοντα, σχετικά με καταγγελίες για εκλογική νοθεία και άλλες παρατυπίες κατά τις εκλογές του Ιουλίου του 2013·

10.  καλεί την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Καμπότζης να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν νόμους για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικαστικού συστήματος ανεξάρτητα από πολιτικούς ελέγχους και διαφθορά·

11.  καλεί την κυβέρνηση της Καμπότζης να ιδρύσει Εθνικό Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να συνεργαστεί πλήρως με τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ, ειδικότερα δε να επιτρέψει την επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή για την Ανεξαρτησία των Δικαστών και Δικηγόρων και του Ειδικού Εισηγητή για την Ελευθερία του Ειρηνικώς Συνέρχεσθαι·

12.  προτρέπει την κυβέρνηση της Καμπότζης να σταματήσει κάθε εκδίωξη διά της βίας, να δρομολογήσει και να θέσει σε εφαρμογή μορατόριουμ εκδιώξεων στην Καμπότζη, μέχρι να οριστούν διαφανές νομικό πλαίσιο λογοδοσίας και οι πολιτικές που το συνοδεύουν, για να διασφαλιστεί ότι οι εκδιώξεις διεξάγονται μόνο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα· καλεί τις διεθνείς εταιρείες να μην αντλούν άμεσα οφέλη από αυτές τις διά της βίας εκδιώξεις χωρίς να καταβάλουν θεμιτές αποζημιώσεις·

13.  χαιρετίζει την επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη από τις 12 έως τις 17 Ιανουαρίου 2014 και ζητεί από την κυβέρνηση της Καμπότζης να συμμορφωθεί με τις συστάσεις που διατυπώνονται στις εκθέσεις του Εισηγητή·

14.  χαιρετίζει πρωτοβουλίες όπως αυτή που δρομολογήθηκε πρόσφατα από την πρωτοβουλία Garment Industries Transparency Initiative (GITI), η οποία έγκειται στην κοινή προσέγγιση κυβερνήσεως, του τομέα επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών τόσο στις παραγωγές όσο και στις καταναλώτριες χώρες και αποσκοπεί στην επίτευξη συμφωνίας για ολοκληρωμένες, από κοινού εποπτευόμενες εργασιακές προδιαγραφές·

15.  καλεί τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές και πολυεθνικές εταιρείες να στηρίξουν ενεργά αυτήν και παρόμοιες πρωτοβουλίες και να δεσμευθούν σε δεοντολογικά και κοινωνικά υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων της διασφαλίσεως δίκαιων εργασιακών προδιαγραφών και βιοτικού επιπέδου, της αναγνωρίσεως του δικαιώματος στον συνδικαλισμό και στη συμμετοχή σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και της κατοχυρώσεως ασφαλών και ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζομένους·

16.  καλεί την Επιτροπή να δώσει επειγόντως συνέχεια στα πορίσματα της πρόσφατης εκτίμησης επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα από τη λειτουργία της πρωτοβουλίας «Τα Πάντα εκτός από Όπλα» στην Καμπότζη και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιλαμβάνεται στα κριτήρια για τους εξαγωγείς από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες οι οποίοι ζητούν να επωφεληθούν από την εν λόγω πρωτοβουλία η υποχρέωση να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν εκδιώξει ανθρώπους από τη γη και το σπίτι τους χωρίς επαρκή αποζημίωση·

17.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην Καμπότζη·

Λάος

18.  καλεί την κυβέρνηση του Λάος να διασαφηνίσει το στάδιο των ερευνών σχετικά με το πού βρίσκεται ο Sombath Somphone, να απαντήσει σε πολλά εκκρεμή ερωτήματα σχετικά με την εξαφάνιση του Sombath Somphone και να αναζητήσει και να δεχθεί τη βοήθεια από ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα ιατροδικαστικά και επιβολής του νόμου·

19.  θεωρεί ότι η έλλειψη αντίδρασης εκ μέρους της λαοτινής κυβέρνησης εγείρει υποψίες σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής των αρχών στην απαγωγή του·

20.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις έρευνες της λαοτινής κυβέρνησης σχετικά με την εξαφάνιση του Sombath Somphone·

21.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξακολουθήσουν να θέτουν το θέμα του Sombath Somphone στη λαοτινή κυβέρνηση· τονίζει ότι οι διά της βίας εξαφανίσεις παραμένουν σημαντικό εμπόδιο για την ένταξη του Λάος στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

22.  καλεί την κυβέρνηση του Λάος να προβεί σε ενδελεχή, αμερόληπτη και αποτελεσματική διερεύνηση όλων των κατηγοριών που αφορούν διά τις βίας εξαφανίσεις και να αντιμετωπίσει το ζήτημα της συνεχούς καταστολής πολιτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ελευθερίας της έκφρασης, της ίδρυσης ενώσεων και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι στο Λάος καθώς και να διασφαλίσει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ακτιβιστών, των μειονοτήτων και των μελών της κοινωνίας των πολιτών, να προστατεύσει δε το δικαίωμα στην ελευθερία θρησκείας ή πίστης·

23.  καλεί τη λαοτινή κυβέρνηση να κυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη διεθνή συμφωνία για την προστασία κάθε προσώπου από τη διά της βίας εξαφάνιση, η οποία είχε υπογραφεί το 2008·

24.  καλεί τις λαοτινές αρχές να διασφαλίσουν την προαγωγή των μεταρρυθμίσεων που εγγυώνται σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπενθυμίζει δε στο Λάος τις διεθνείς του υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις οποίες έχει κυρώσει·

25.  εκφράζει την ανησυχία του για τις βίαιες κατασχέσεις και εκδιώξεις χωρίς αποζημίωση, καθώς και τη διαφθορά στο Λάος·

o
o   o

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, τη Γραμματεία του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Ύπατο Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση του Βασιλείου της Καμπότζης και την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Λάος.


Πρόσφατες εκλογές στο Μπανγκλαντές
PDF 290kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις πρόσφατες εκλογές στο Μπανγκλαντές (2014/2516(RSP))
P7_TA(2014)0045RC-B7-0034/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπανγκλαντές, συγκεκριμένα δε εκείνα της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το Μπανγκλαντές: ανθρώπινα δικαιώματα και επικείμενες εκλογές(1), της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας έπειτα από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε εργοστάσια και την κατάρρευση κτηρίου στο Μπανγκλαντές(2), της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στο Μπανγκλαντές(3) και της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τα θύματα πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν πρόσφατα σε βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως στο Μπαγκλαντές(4),

–  έχοντας υπόψη την δήλωση στην οποία προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος Catherine Ashton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις κοινοβουλευτικές εκλογές στο Μπανγκλαντές και την δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton της 30ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την προπαρασκευή των γενικών εκλογών στο Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αποστολή παρατήρησης των εκλογών της ΕΕ στο Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου της Ύπατης Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Navi Pillay, της 1ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τους πολιτικούς ελιγμούς που σπρώχνουν το Μπανγκλαντές στο χείλος του γκρεμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιανουαρίου 2014 διεξήχθησαν στο Μπανγκλαντές γενικές εκλογές υπό την εποπτεία μεταβατικής κυβέρνησης της οποίας ηγείτο η διατελέσασα και στο παρελθόν Πρωθυπουργός Sheikh Hasina, μετά την κατάργηση από την ίδια της καθιερωμένης στο Μπανγκλαντές πρακτικής του ορισμού ουδέτερης υπηρεσιακής κυβέρνησης μέσω της 15ης τροποποίησης του Συντάγματος το 2011·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 υπήρξε, σύμφωνα με μαρτυρίες, το βιαιότερο έτος στην ιστορία του ανεξάρτητου Μπανγκλαντές έως σήμερα, δεδομένου ότι η προεκλογική περίοδος και οι εκλογές ιδίως σημαδεύτηκαν από εκτεταμένες βιαιοπραγίες, μπλόκα, απεργίες και περιστατικά εκφοβισμού των ψηφοφόρων, υπό την υποκίνηση, ως επί το πλείστον, της αντιπολίτευσης, με περισσότερους από 300 νεκρούς κατά τη διάρκεια του 2013 και τουλάχιστον 18 νεκρούς την ημέρα των εκλογών, με συνέπεια την παράλυση της τρωτής οικονομίας του Μπανγκλαντές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης, του οποίου ηγείται το εθνικιστικό κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP), κήρυξε μποϊκοτάζ των εκλογών επιμένοντας ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση έπρεπε να είναι "μη-κομματική", γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την εύκολη νίκη της κυβερνώσας Λίγκας Awami, δεδομένου ότι σε περισσότερες από τις μισές εκλογικές περιφέρειες οι υποψήφιοί της δεν είχαν αντίπαλο και διότι η προσέλευση των ψηφοφόρων υπήρξε χαμηλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, η Εκλογική Επιτροπή αναγκάστηκε να ματαιώσει την διεξαγωγή των εκλογών σε περισσότερα από 300 εκλογικά τμήματα λόγω βίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα του Μπανγκλαντές έχουν μακρά παράδοση ανένδοτων συγκρούσεων και αμοιβαίας δυσπιστίας που απειλεί να υπονομεύσει την εντυπωσιακή κοινωνική και οικονομική πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η χώρα την τελευταία δεκαετία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, της οποίας προΐστατο ο Oscar Fernandez-Taranco και της οποίας στόχος ήταν η μεσολάβηση για να εξευρεθεί συμβιβασμός, ολοκλήρωσε την πενταήμερη επίσκεψή της στις 5 Οκτωβρίου 2013 χωρίς να έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon εξέφρασε τη λύπη του διότι τα κόμματα δεν κατέληξαν σε συμφωνία πριν τις εκλογές και κάλεσε όλες τις πλευρές να εργαστούν για να διασφαλίσουν εκείνες τις ειρηνικές συνθήκες που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να ασκούν ανεμπόδιστα τα δικαιώματά τους της ελεύθερης έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί καλές, μακροχρόνιες σχέσεις με το Μπανγκλαντές, μεταξύ άλλων και μέσω της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη, λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έστειλε στη χώρα αποστολή παρατήρησης των εκλογών διότι δεν επληρούντο οι προϋποθέσεις για αντιπροσωπευτικές εκλογές λόγω της έλλειψης υποψηφίων της αντιπολίτευσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εκλογική Επιτροπή του Μπανγκλαντές απεφάνθη ότι οι εκλογές υπήρξαν ελεύθερες, δίκαιες και αξιόπιστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα κυβέρνηση, υπό την προεδρία της επανεκλεγείσης Sheikh Hasina, έχει ορκιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέλευση των ψηφοφόρων σε αυτές τις εκλογές υπήρξε πολύ χαμηλή, με το ποσοστό συμμετοχής να υπολογίζεται σε 40% σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, σε 20% σύμφωνα με διπλωμάτες διαπιστευμένους στη Ντάκα, και σε ακόμη χαμηλότερο ποσοστό σύμφωνα με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγέτης της αντιπολίτευσης, Khaleda Zia, τελεί υπό περιορισμό, ότι άλλα επιφανή στελέχη του BNP συνελήφθησαν προσφάτως και ότι πολυάριθμοι υποστηρικτές του κόμματος κρύβονται από τον φόβο των αντιποίνων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντιπολιτευόμενο BNP συνεχίζει να συνεργάζεται με την Jamaat-e-Islami και με την φράξια Hafezat-e-Islam που θεωρούνται οι κύριοι υποκινητές της βίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Δεκεμβρίου 2013, ο Abdul Quader Molla, επιφανές ηγετικό στέλεχος της Jamaat-e-Islami, υπήρξε ο πρώτος καταδικασθείς που εκτελέστηκε για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας του Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη χώρα αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερα διχαστικό προεκλογικό ζήτημα δεδομένου ότι έξι από τα επτά άτομα που κρίθηκαν ένοχα για εγκλήματα πολέμου καταδικάστηκαν στην εσχάτη των ποινών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της προεκλογικής περιόδου, χιλιάδες πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες μειονοτικές ομάδες, κυρίως Ινδουιστές, έπεσαν θύματα βίαιων επιθέσεων και εκδιώχτηκαν από τις εστίες τους, ως επί το πλείστον από στρατευμένα μέλη Jammat e-Islami σύμφωνα με καταγγελίες και για λόγους που έχουν εν μέρει σχέση με τις δίκες του ICT, δεδομένου ότι οι περισσότεροι μάρτυρες κατηγορίας ήταν Ινδουσιτές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον ένας μάρτυρας κατηγορίας του ICT, ο Mustafa Howlader, σκοτώθηκε στο σπίτι του στις 10 Δεκεμβρίου 2013·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τους φόνους και τις εκτεταμένες βιαιοπραγίες που σημειώθηκαν σε ολόκληρη την χώρα κατά την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια των εκλογών του Ιανουαρίου 2014 και κυρίως τις επιθέσεις εναντίον θρησκευτικών και πολιτισμικών μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων ομάδων· εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για την παράλυση της καθημερινής ζωής στο Μπανγκλαντές εξαιτίας των απεργιών και των μπλόκων που οφείλονται στην αντιπαράθεση των δύο πολιτικών παρατάξεων·

2.  καλεί την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές θέσει αμέσως τέρμα σε όλες τις πρακτικές καταστολής που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης όπλων αδιακρίτως και με πραγματικά πυρά και των βασανιστηρίων των κρατουμένων· ζητεί επίσης την απελευθέρωση των πολιτικών της αντιπολίτευσης που συνελήφθησαν αυθαιρέτως· απευθύνει έκκληση για την διεξαγωγή, χωρίς χρονοτριβή, ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας για τις πρόσφατες δολοφονίες που διαπράχθηκαν πριν και μετά τις εκλογές και ζητεί να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι αυτουργοί, ακόμη και αν ανήκουν στις δυνάμεις ασφαλείας·

3.  υπενθυμίζει τη φήμη του Μπανγκλαντές ως ανεκτικής κοινωνίας σε ένα κοσμικό κράτος και καλεί τις αρχές της χώρας να παράσχουν αυξημένη προστασία στις εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες που βρίσκονται σε κίνδυνο και να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική δικαστική δίωξη όλων των υποκινητών διακοινοτικής βίας·

4.  εκφράζει την ειλικρινή του λύπη διότι το Κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές και τα πολιτικά κόμματα δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν επί ενός εκλογικού μηχανισμού χωρίς αποκλεισμούς· καλεί την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να δώσουν επειγόντως προτεραιότητα στο υπέρτατο συμφέρον της χώρας και να καταλήξουν σε μια συμβιβαστική λύση που θα επιτρέψει στον λαό του Μπανγκλαντές να εκφράσει δημοκρατικά την επιθυμία του κατά αντιπροσωπευτικό τρόπο· φρονεί ότι πρέπει να εξεταστούν όλες οι επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών εφόσον είναι πρόθυμα όλα τα νόμιμα πολιτικά κόμματα να συμμετάσχουν σε αυτές και να αφήσουν τους εκλογείς να επιλέξουν·

5.  καλεί την ΕΕ να κάνει χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να συνδράμει μια τέτοια διεργασία και να αξιοποιήσει πλήρως όλους τους πόρους που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και του μέσου σταθερότητας· καλεί την Διεύθυνση Στήριξης της Δημοκρατίας να καταστήσει το Μπανγκλαντές επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Γραφείου για την Προαγωγή της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας·

6.  φρονεί ότι, εάν ενδιαφέρονται πραγματικά για το συμφέρον και το μέλλον του Μπανγκλαντές, οφείλουν τα πολιτικά κόμματα που έχουν δημοκρατικές ρίζες να αναπτύξουν ένα πολιτικό κλίμα αμοιβαίου σεβασμού· παροτρύνει το BNP να λάβει απερίφραστα τις αποστάσεις του από την Jamaat-e-Islami και την Hafezat-e-Islam·

7.  επισημαίνει ότι τα κόμματα που καταφεύγουν στη τρομοκρατία πρέπει να απαγορεύονται·

8.  αναγνωρίζει ότι, παρά τις σημαντικές του αδυναμίες, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει ικανοποίηση για τα θύματα και για όσους υπέφεραν κατά τη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας·

9.  εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του διότι αυξάνεται ο αριθμός των καταδικασθέντων σε θάνατο στο Μπανγκλαντές, πέραν των έξι που καταδικάστηκαν από το ICT και εκφράζει κυρίως την ανησυχία του για την καταδίκη σε θάνατο των 152 στρατιωτών για την αιματηρή ανταρσία του 2009 και για την πρόσφατη εκτέλεση του Abdul Quader Molla· καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές να καταργήσουν την θανατική ποινή και να μετατρέψουν όλες τις καταδίκες σε θάνατο· καλεί επίσης τις αρχές να συστήσουν επειγόντως αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας μαρτύρων σε σχέση με τις υποθέσεις που εκδικάζονται από το ICT·

10.  καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον νόμο για την τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και τον αντιτρομοκρατικό νόμο, οι οποίοι έγιναν αυστηρότεροι κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης και ενδέχεται να γίνουν αιτία αυθαίρετων ποινικών διώξεων εναντίον των πολιτών·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2013)0516.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2013)0230.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2013)0100.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2013)0027.


Πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ
PDF 293kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση πρακτικών των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ατόμων ΛΟΑΔΜ) (2014/2517(RSP))
P7_TA(2014)0046RC-B7-0043/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών, τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών και το Σύνταγμα της Ινδίας,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών A/HRC/17/19 της 17ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου,

—  έχοντας υπόψη τη δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφετέρου (Συμφωνία Κοτονού), και τις περιεχόμενες σε αυτήν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα τα άρθρα 8 παράγραφος 4 και 9 αυτής,

—  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5 και 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να σέβονται και να προάγουν στις σχέσεις τους με τον ευρύτερο κόσμο τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του ατόμου,

—  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ατόμων ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Ιουνίου 2013,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 20ης Δεκεμβρίου 2013 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, σχετικά με την έγκριση του νομοσχεδίου κατά της ομοφυλοφιλίας στην Ουγκάντα,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Catherine Ashton στις 15 Ιανουαρίου 2014 με την οποία εκφράζεται η ανησυχία της για την υπογραφή και μετατροπή σε νόμο του νομοσχεδίου για την απαγόρευση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στη Νιγηρία·

—  έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη βία κατά των λεσβιών και τα δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ατόμων ΛΟΑΔΜ) στην Αφρική(1), τη θέση του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας δεύτερης τροποποίησης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της Ομάδας Κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005(2), και το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2012 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα(3),

—  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την Ουγκάντα: νομοσχέδιο κατά των ομοφυλοφίλων(4), της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την Ουγκάντα: ο λεγόμενος «Νόμος Bahati» και οι διακρίσεις σε βάρος του πληθυσμού ΛΟΑΔ(5), της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την Ουγκάντα: δολοφονία του Ντέιβιντ Κάτο(6),

—  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2012(7) και της 4ης Ιουλίου 2013(8) σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων στις διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ανθρώπινα πλάσματα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα· ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να προλαμβάνουν τη βία, την υποδαύλιση μίσους και τον στιγματισμό με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και η έκφραση του φύλου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 78 χώρες εξακολουθούν να θεωρούν τις συναινετικές δραστηριότητες μεταξύ ενηλίκων ατόμων του ιδίου φύλου ως έγκλημα και ότι 7 χώρες προβλέπουν την ποινή του θανάτου για παρόμοια "εγκλήματα" (Ιράν, Μαυριτανία, τμήματα της Νιγηρίας, Σαουδική Αραβία, τμήματα της Σομαλίας, Σουδάν και Υεμένη)· ότι αυτοί οι νομικοί περιορισμοί είναι παρωχημένοι στο φως της συνολικής ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων των των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ) τις τελευταίες δεκαετίες και ότι οι θετικές εξελίξεις σε πολλές χώρες πρέπει να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για μια συνολική βελτίωση των θεμάτων ΛΟΑΔΜ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συναινετικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου ήδη τιμωρούνταν με φυλάκιση 14 ετών στην Ουγκάντα και με φυλάκιση 7 ετών στη Νιγηρία (ή τη θανατική ποινή στις 12 πολιτείες όπου ισχύει η Σαρία), ενώ είχαν αποποινικοποιηθεί στην Ινδία με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Δελχί το 2009·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2013, το κοινοβούλιο της Ουγκάντας ενέκρινε το "Νομοσχέδιο κατά της Ομοφυλοφιλίας", το οποίο τιμωρεί την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ με φυλάκιση έως 7 ετών, την μη καταγγελία ατόμων ΛΟΑΔΜ με φυλάκιση έως 3 ετών, τους δε "παραβάτες καθ' υποτροπή" ή τους οροθετικούς παραβάτες με ισόβια κάθειρξη, ενώ οι συναινετικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχουν ήδη ποινικοποιηθεί βάσει του άρθρου 145 του Ποινικού Κώδικα της Ουγκάντας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2013, η Νιγηριανή Γερουσία ενέκρινε το "Νομοσχέδιο για την Απαγόρευση του Γάμου Ατόμων του Ιδίου Φύλου" το οποίο τιμωρεί τα άτομα που έχουν συνάψει σχέση με άτομο ίδιου φύλου με φυλάκιση έως 14 ετών, καθώς και τα άτομα που παρευρίσκονται σε γάμους ιδίου φύλου ή που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία μπαρ, οργανώσεων ή συναντήσεων μεταξύ ατόμων ΛΟΑΔΜ με φυλάκιση έως 10 ετών· ότι το νομοσχέδιο υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο Goodluck Jonathan τον Ιανουάριο και απέκτησε ισχύ νόμου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2013, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας ανέτρεψε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Δελχί από το 2009, σύμφωνα με την οποία το άρθρο 377 του Ινδικού Ποινικού Κώδικα, ένας νόμος της αποικιακής εποχής ο οποίος ποινικοποιούσε την ομοφυλοφιλία, συνιστούσε παραβίαση της αρχής της ισότητας που κατοχυρώνεται από το Ινδικό Σύνταγμα· έτσι, η ομοφυλοφιλία επαναποινικοποιήθηκε και τιμωρείται με έως και ισόβια φυλάκιση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2013, η Ρωσική Κρατική Δούμα ενέκρινε νόμο που απαγορεύει τη λεγόμενη "ομοφυλοφιλική προπαγάνδα", κάτι που περιορίζει σοβαρά την ελευθερία έκφρασης και του συνέρχεσθαι των οργανώσεων ΛΟΑΔΜ, ενώ ο Πρόεδρος Vladimir Putin υπέγραψε το νομοσχέδιο, το οποίο απέκτησε ισχύ νόμου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης, η κοινή γνώμη και πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες στις χώρες αυτές επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να εκφοβίζουν τα άτομα ΛΟΑΔΜ, να περιορίζουν τα δικαιώματά τους και να νομιμοποιούν την εναντίον τους βία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ηγέτες των Ηνωμένων Εθνών, εκπρόσωποι κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, (συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου), καθώς και πολλές άλλες παγκόσμιες προσωπικότητες έχουν καταδικάσει σθεναρά τους νόμους που ποινικοποιούν πρακτικές των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

1.  καταδικάζει κατηγορηματικά αυτές τις σοβαρές απειλές στα οικουμενικά δικαιώματα της ζωής, της ελευθερίας από βασανιστήρια και από ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς και κάθε διάκριση και νομικό περιορισμό εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ και οποιουδήποτε υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους· υπογραμμίζει ότι η ισότητα των ΛΟΑΔΜ αποτελεί αναμφισβήτητο τμήμα των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων·

2.  καταδικάζει σθεναρά την έγκριση ακόμη πιο κατασταλτικών νόμων εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ· επαναλαμβάνει ότι ο γενετήσιος προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου είναι θέματα που εμπίπτουν στο δικαίωμα των ατόμων στην ιδιωτικότητα όπως αυτό εξασφαλίζεται στο διεθνές δίκαιο και τα εθνικά συντάγματα· καλεί τις εν λόγω 78 χώρες να σταματήσουν την ποινικοποίηση συναινετικών πράξεων μεταξύ ενηλίκων ατόμων του ίδιου φύλου·

3.  καλεί τον Πρόεδρο της Ουγκάντας να μην υπογράψει το Νομοσχέδιο κατά της Ομοφυλοφιλίας, προσδίδοντάς του ισχύ νόμου και να καταργήσει το άρθρο 145 του Ποινικού Κώδικα της Ουγκάντας· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ουγκάντας τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει της Συμφωνίας Κοτονού που ζητεί το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο·

4.  καταδικάζει σθεναρά την έγκριση και μετατροπή σε νόμο του Νομοσχεδίου για την Απαγόρευση του Γάμου μεταξύ Ατόμων του Ίδιου Φύλου· καλεί τον Πρόεδρο της Νιγηρίας να καταργήσει αυτό το νόμο, καθώς και τα άρθρα 214 και 217 του Νιγηριανού Ποινικού Κώδικα·

5.  υπογραμμίζει ότι συναινετικές πράξεις μεταξύ ενηλίκων ατόμων του ίδιου φύλου είναι νόμιμες στη Μπουρκίνα Φάσο, το Μπενίν, το Τσαντ, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,. το Κονγκό, τη Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό, την Ισημερινή Γουινέα, το Γκαμπόν, τη Γουϊνέα-Μπισάου, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Μαδαγασκάρη, το Μάλι, τη Νιγηρία, τη Ρουάντα και τη Νότια Αφρική και ότι οι διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό θεωρούνται παράνομες στο Σύνταγμα της Νότιας Αφρικής, κάτι που καταδεικνύει ότι υπάρχουν ποικίλες αφρικανικές προσεγγίσεις στο θέμα·

6.  καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να εκφράσουν την κατηγορηματική τους αντίθεση σε αυτούς τους τρεις νόμους και να καταστήσουν σαφές ότι θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις των εν λόγω χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα κράτη μέλη της·

7.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Ινδίας να καλέσει το Ανώτατο Δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφασή του δεδομένου ότι παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας· καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει το άρθρο 377 σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αναθεωρήσει την απόφασή του·

8.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις αρνητικές συνέπειες του νόμου που απαγορεύει την προπαγάνδα "μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων" στη Ρωσία, γεγονός που αυξάνει τις διακρίσεις και τη βία εναντίον ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί τις ρωσικές αρχές να καταργήσουν το νόμο και ζητεί συνεχή διεθνή επαγρύπνηση επί του θέματος·

9.  υπενθυμίζει ότι οι νόμοι που ποινικοποιούν τις συναινετικές δραστηριότητες μεταξύ ενηλίκων του ίδιου φύλου και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην καταπολέμηση του HIV/AIDS, και ότι αυξάνουν συστηματικά την μετάδοση του HIV και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών, δεδομένου ότι οι ομάδες κινδύνου φοβούνται την επαφή με επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, ενώ επίσης συνεισφέρουν προς ένα κλίμα άκρας ομοφοβίας και διακρίσεων· παρατηρεί ότι οι νόμοι αυτοί, μεταξύ άλλων, θα καταστήσουν την πρόληψη του HIV/AIDS ακόμη πιο δύσκολη σε χώρες όπου η παρουσία του είναι ήδη υψηλή·

10.  υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ποινικοποίηση συναινετικών δραστηριοτήτων μεταξύ ενηλίκων του ίδιου φύλου θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, ιδίως όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των ασθενειών, καθώς και οποιασδήποτε επιτυχίας στο αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015·

11.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλους τους υφιστάμενους διαύλους, συμπεριλαμβανομένων των διμερών και πολυμερών φόρουμ, καθώς και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με την Ινδία, έτσι ώστε να εκφράσουν όσο το δυνατόν πιο κατηγορηματικά την αντίθεσή τους στη ποινικοποίηση πρακτικών των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

12.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να παρέχουν οποιαδήποτε δυνατή βοήθεια στις ΜΚΟ και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και άλλα προγράμματα·

13.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν ρητή μνεία της αποφυγής διακρίσεων με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό κατά την προσεχή αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού, όπως έχει ζητήσει κατ' επανάληψη το Κοινοβούλιο·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα κράτη μέλη, τις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ουγκάντας, της Νιγηρίας, της Ινδίας και της Ρωσίας, και στους Προέδρους της Ουγκάντας, της Νιγηρίας και της Ρωσίας.

(1) ΕΕ C 349 E της 29.11.2013, σ. 88.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0273.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0575.
(4) ΕΕ C 286 E της 22.10.2010, σ. 25.
(5) ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 134.
(6) ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 62.
(7) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 97.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0335.
(9) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 13.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου