Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2882(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0072/2014

Indgivne tekster :

B7-0072/2014

Forhandlinger :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Afstemninger :

PV 06/02/2014 - 9.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0104

Vedtagne tekster
PDF 146kWORD 32k
Torsdag den 6. februar 2014 - Strasbourg
Statusrapport 2013 for Montenegro
P7_TA(2014)0104B7-0072/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 6. februar 2014 om statusrapport 2013 for Montenegro (2013/2882(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen af 29. marts 2010 mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side(1),

—  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 19.-20. juni 2003 og bilaget hertil ”Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan: På vej mod europæisk integration",

—  der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 9. november 2010 til Europa-Parlamentet og Rådet om Kommissionens udtalelse om Montenegros ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union (COM(2010)0670),

—  der henviser til rapport af 22. maj 2012 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Montenegros fremskridt med gennemførelsen af reformer (COM(2012)0222) og til Rådets konklusioner af 26. juni 2012, hvori det blev besluttet at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Montenegro den 29. juni 2012,

—  der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet for Almindelige Anliggender den 11. december 2012 om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. oktober 2013 "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014 (COM(2013)0700) med tilhørende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Statusrapport 2013 for Montenegro" (SWD(2013)0411),

—  der henviser til erklæringen og henstillingerne fra det sjette møde i det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg EU-Montenegro den 29.-30. april 2013,

—  der henviser til sine tidligere beslutninger om Montenegro og sin beslutning af 22. november 2012 om udvidelse: politikker, kriterier og EU's strategiske interesser(2),

—  der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2013 om budgetmæssig forvaltning af EU-førtiltrædelsesmidler på områderne for retssystemer og bekæmpelse af korruption i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande(3) og til sine bemærkninger om Montenegro,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at tiltrædelse af EU bør vedblive med at være en vigtig drivkraft bag fortsatte politiske, sociale og økonomiske reformer;

B.  der henviser til, at EU har gjort retsstatsprincippet til et centralt spørgsmål i sin udvidelsesproces;

C.  der henviser til, at Montenegro har gjort fremskridt hen imod EU-integration, og at entusiasmen for det europæiske projekt er blevet delt på tværs af det politiske spektrum og i samfundet som helhed; der henviser til, at landet foreløbigt har formået at afslutte kapitel 25 og 26;

D.  der henviser til, at håndhævelsen af retsstatsprincippet, navnlig gennem en reform af retsvæsenet, og bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet, har topprioritet; der henviser til, at screeningprocessen af alle kapitler er blevet afsluttet; der henviser til, at kapitel 23 og 24 blev åbnet i december 2013 i overensstemmelse med Kommissionens nye tilgang til håndtering af reformer af retsvæsenet og indre anliggender tidligt i tiltrædelsesprocessen;

E.  der henviser til, at de seneste forfatningsreformer, når de er gennemført fuldt ud, vil styrke retsvæsenets uafhængighed og effektivitet;

F.  der henviser til, at økonomisk korruption og organiseret kriminalitet, herunder i institutioner, samt dårlig forvaltning i forbindelse med valghandlingen fortsat giver anledning til alvorlige bekymringer, der henviser til, at Montenegro skal løse disse problemer og skabe solide resultater vedrørende retsstatsprincippet;

G.  der henviser til, at civilsamfundet spiller en vigtig rolle i reformprocessen og tiltrædelsen af EU;

H.  der henviser til, at det regionale samarbejde er yderst vigtigt for politisk stabilitet og for sikkerhed og økonomisk udvikling i Montenegro og hele regionen;

Tiltrædelsesforhandlinger

1.  glæder sig over indledningen af fem nye forhandlingskapitler i december 2013; opfordrer til hurtigt at fortsætte tiltrædelsesforhandlingerne, forudsat at reformerne forfølges og gennemføres, og at der leveres konkrete resultater;

2.  ser med tilfredshed på regeringens handlingsplaner for kapitel 23 og 24, som indeholder en omfattende reformdagsorden, og som er forudsætningen for at åbne disse kapitler;

3.  fremhæver inddragelsen af civilsamfundets repræsentanter i forhandlingsstrukturerne; bemærker imidlertid civilsamfundsorganisationernes opfordring til regeringen om at sikre størst mulig gennemsigtighed i hele forhandlings- og tiltrædelsesprocessen, bl.a. ved at inddrage et bredere udvalg af organisationer i arbejdsgrupperne og gennemføre omfattende landsdækkende høringer;

4.  understreger både regeringens og Parlamentets ansvar for at forbedre kommunikationen med offentligheden, informere alle interesserede parter, civilsamfundsorganisationer og den brede befolkning på rettidig og gennemsigtig vis om udviklingen i tiltrædelsesforhandlingerne og lette deres brede deltagelse i denne proces;

Politiske kriterier

5.  opfordrer indtrængende alle politiske kræfter inden for både regeringen og oppositionen samt centrale sociale og økonomiske aktører til gennem en konstruktiv dialog og et konstruktivt samarbejde at fastholde fokus på landets EU-integrationsdagsorden;

6.  glæder sig over, at det montenegrinske parlaments tilsynsrolle er blevet styrket, herunder gennem kontrol og rådgivende høringer; efterlyser imidlertid en kraftigere opfølgning på høringskonklusioner, styrket tilsyn med gennemførelsen af vedtagne love og en mere aktiv parlamentarisk deltagelse i forhandlingerne; glæder sig over beslutningen om metoden for, kvaliteten af og dynamikken i Montenegros integrationsproces i EU, som blev vedtaget af Montenegros parlament den 27. december 2013; mener, at integrationsprocessen fuldt ud skal omfatte parlamentet og civilsamfundsorganisationerne og nyde bred demokratisk opbakning;

7.  beklager den omstændighed, at det udvalg, som efter den berømte "sag om lydoptagelser" i år blev nedsat til at undersøge påstande om misbrug af offentlige midler til partipolitiske formål, ikke formåede at drage politiske konklusioner i sin afsluttende rapport, og at det retslige efterspil i denne sag fortsat er uafsluttet; understreger betydningen af at sikre, at der er en grundig undersøgelse og indførelse af hensigtsmæssige foranstaltninger, hvis dette er nødvendigt; opfordrer derfor de ansvarlige montenegrinske myndigheder til at foretage en hurtig, gratis og retfærdig afslutning af retssagen i samarbejde med alle de relevante parter, hvor alle lovovertrædelser behandles grundigt, objektivt og i fuld overensstemmelse med lovgivningen; glæder sig desuden over undersøgelsen af sagen om videooptagelser i Cetinje, der kom frem for nylig, hvor enhver, der findes skyldig i overtrædelse af valglovgivningen, pålægges passende sanktioner efter en retfærdig rettergang;

8.  understreger behovet for at forbedre offentlighedens tillid til valgsystemet og demokratiske strukturer og opfordrer Parlamentet til at fremskynde valgreformen ved at ændre det sæt af love, som regulerer valg og finansiering af politiske partier, herunder lovforslaget om en enkelt afstemningsliste og forslagene til ændringer af loven om personlige identitetskort; understreger behovet for, at den enkelte afstemningsliste skal være fuldt ud gennemsigtig og ansvarlig; insisterer på, at disse reformer skal iværksættes i overensstemmelse med de længe anerkendte henstillinger fra OSCE og ODIHR og fuldt ud gennemsigtigt samt med inddragelse af civilsamfundet; støtter Kommissionens opfordring til, at der etableres en tydelig og bredt accepteret skillelinje mellem offentlige og tredjeparters interesser; opfordrer regeringen til proaktivt at offentliggøre oplysninger om statsstøtte til enkeltpersoner og virksomheder, ansættelse i den offentlige sektor og andre udgifter, som kan påvirke stemmeafgivelsen; bemærker, at en formodning om korruption kan være lige så skadelig som selve korruptionen;

9.  understreger vigtigheden af at gennemføre en reform af den offentlige administration med henblik på anvendelse af den gældende ret; finder det afgørende, at koordinerings- og tilsynsmekanismen for gennemførelsen af strategien for den offentlige forvaltning styrkes, og at der træffes yderligere foranstaltninger for at skabe en gennemsigtig, professionel, effektiv, meritbaseret og upartisk offentlig forvaltning; opfordrer myndighederne til ved ansættelse og afskedigelse af offentlige embedsmænd at bestræbe sig på, at dette ikke fremstår som en yderligere politisering af embedsværket; opfordrer til, at ombudsmandens kontor får styrket sin uafhængighed og kapacitet;

10.  glæder sig over de forfatningsændringer, der har til formål at styrke retsvæsenets uafhængighed og begrænse den politiske indflydelse på udnævnelsen af anklagere og retsembedsmænd på alle niveauer gennem mere gennemsigtige og meritbaserede procedurer, og specifikt ved at vælge rigsadvokaten; bemærker imidlertid Ombudsmandens initiativ til vurdering af, hvorvidt disse ændringer og bestemmelserne i forfatningslovgivningen om valg af dommere til forfatningsdomstolen er i overensstemmelse med forfatningen; opfordrer de kompetente myndigheder til at føre et tydeligt register over disciplinære foranstaltninger og sikre rettidig retsforfølgning samt en ensartet retspraksis; opfordrer til, at der træffes og gennemføres yderligere lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger med henblik på at mindske politiseringen af retsvæsenet i praksis, herunder gennem objektiv evaluering af resultaterne i retsvæsenet, en tydelig demonstration af juridisk ansvarlighed i overensstemmelse med Venedigkommissionens henstillinger og gennem garantier for meritbaserede forfremmelser; understreger ligeledes behovet for at sikre byretters uafhængighed fra den udøvende magt;

11.  glæder sig over de skridt, der er taget for at strømline retssystemet, fremme juridisk effektivitet og yderligere nedbringe antallet af uafsluttede sager; udtrykker dog bekymring over domstolsprocedurernes varighed, den dårlige infrastruktur hos mange domstole, den mangelfulde håndhævelse af civile og administrative afgørelser og det utilstrækkelige budget for retsvæsenet og anklagemyndigheden; opfordrer til, domstols- og anklagerådenes kapacitet styrkes, og at garantierne for retsvæsenets ansvarlighed og integritet forstærkes; opfordrer desuden til foranstaltninger, der skal sikre borgerne adgang til civilret og kompensation i tråd med europæiske standarder; opfordrer domstolene til at blive mere gennemsigtige og ansvarlige i bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet;

12.  opfordrer til behørig opfølgning på udestående rapporter om krigsforbrydelser med henblik på at få løst problemerne med straffrihed i form af en mere stringent, effektiv og gennemsigtig efterforskning og retsforfølgelse af krigsforbrydelser; understreger behovet for at træffe yderligere foranstaltninger for at bekæmpe ikke blot straffrihed, men ligeledes opfattelsen af, at der tilsyneladende er tale om straffrihed; tilskynder i den forbindelse myndighederne til at revidere retningslinjerne for domfældelse og undersøge det tilsyneladende uforholdsmæssigt høje antal frifindelser for de mest alvorlige forbrydelser;

13.  påskønner regeringens reformstrategi for retsvæsenet 2007-2012, men udtrykker bekymring over den langsomme gennemførelse; bemærker, at strategien for 2013-2018 er langt fremme i forberedelserne; opfordrer derfor til, at regeringen i Montenegro generelt fokuserer på at gennemføre de eksisterende strategier med omfattende evalueringer, der diskuteres offentligt, snarere end blot at erstatte strategierne uden den krævede vurdering; tilskynder til, at tilsynsorganer for strategier og handlingsplaner bliver standarden;

14.  understreger, at der er behov for en yderligere indsats i bekæmpelsen af korruption, og opfordrer til gennemførelse af GRECO-henstillingerne;

15.  udtrykker bekymring over, at uddannelse, sundhed, valgprocessen, jordforvaltning, den fysiske planlægning og byggesektoren, privatisering samt offentlige indkøb fortsat er sårbare over for korruption; forventer, at indledningen af forhandlinger om kapital 5 (offentlige indkøb) vil fremskynde de nødvendige reformer på dette område; glæder sig over nedsættelsen af et nyt parlamentarisk udvalg til bekæmpelse af korruption; opfordrer indtrængende myndighederne til at udbygge tilsynsinstitutionernes kapacitet, forbedre revisionen, øge gennemsigtigheden i partifinansiering og styrke kapaciteten på alle niveauer for at begrænse uregelmæssigheder i gennemførelsen om lovgivningen om offentlige indkøb og de andre ovenfor nævnte områder;

16.  giver udtryk for bekymring over de stigende begrænsninger i den offentlige adgang til oplysninger om selskaber og tinglysninger; henviser til, at offentlig adgang til sådanne oplysninger har stor betydning for journalister og civilsamfundet, for at de kan afdække korruptionssager og kaste lys over forbindelser mellem den organiserede kriminalitet og statens institutioner; opfordrer myndighederne til at genindføre generel indsigt i de pågældende registre;

17.  understreger behovet for at håndhæve reformerne i forbindelse med bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet og skabe solide resultater med hensyn til efterforskning, retsforfølgning og domfældelse på alle niveauer; opfordrer til øget samarbejde og koordinering mellem de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet på alle niveauer, og til at retsvæsenets resultater i højtprofilerede sager forbedres; udtrykker alvorlig bekymring over annulleringen af domme, der er afsagt i første instans, i sager om organiseret kriminalitet; insisterer på, at straffrihed for lovovertrædere, der er dømt for korruption eller organiseret kriminalitet, ikke er acceptabelt; opfordrer myndighederne til at sikre, at de offentlige myndigheder og institutioner gennemfører alle relevante foranstaltninger, og at de stilles til ansvar, hvis de undlader at gøre dette;

18.  opfordrer Montenegro til forsat at deltage i det internationale og regionale samarbejde i forbindelse med bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet; opfordrer til, at der ydes en større indsats vedrørende effektiv grænseovervågning med henblik på at bekæmpe organiseret kriminalitet og smugling ad "Balkanruten"; understreger behovet for at styrke tilsynet og gennemføre foranstaltninger for at bekæmpe lokale og internationale kriminelle grupperingers hvidvaskning af penge;

19.  understreger behovet for, at den montenegrinske regering fortsætter og styrker høringerne samt forbedrer interaktionen og dialogen med civilsamfundet og oppositionen med henblik på at opnå en mere gennemsigtig politik og lovgivning, navnlig for så vidt angår gennemførelsen af love og bekæmpelsen mod korruption og organiseret kriminalitet; påskønner i dette tilfælde regeringens bestræbelser på at øge offentlighedens indsigt i dens arbejde, selv om det samtidig erkendes, at der er lang vej endnu; glæder sig over civilsamfundets omfattende deltagelse i arbejdsgrupperne om forhandlingskapitlerne med EU, men bemærker, at visse repræsentanter for civilsamfundet er bekymret for arten og kvaliteten af denne deltagelse; beklager den seneste forværring af forholdet mellem visse dele af regeringen og civilsamfundet, idet begge sider udtrykker frygt for, at risikoen for gensidig fjendtlighed kvæler det fælles ønske om at fremme EU-integrationen; opfordrer derfor til en produktiv og afbalanceret dialog mellem alle parter, hvor regeringen objektivt bistår og letter civilsamfundets arbejde og fuldt ud inddrager repræsentanterne i den politiske proces, og hvor civilsamfundsorganisationerne kritiserer politikken og stiller regeringen til ansvar på en retfærdig og konstruktiv måde;

20.  noterer med tilfredshed, at IPA-bistanden fungerer godt i Montenegro; opfordrer både regeringen og Kommissionen til at forenkle administrationsproceduren for IPA-midler med henblik på at gøre disse lettere tilgængelige for mindre og decentrale civile organisationer, fagforeninger og andre modtagere;

21.  understreger, at Montenegro har ratificeret otte centrale konventioner om arbejdsmarkedsrettigheder og den reviderede europæiske socialpagt; understreger, at selv om de grundlæggende arbejdsmarkeds- og fagforeningsrettigheder generelt respekteres, skal de styrkes yderligere; understreger betydningen af den sociale dialog og opfordrer regeringen til at styrke arbejdsmarkedsrådet;

22.  understreger vigtigheden af gratis, uafhængige og objektive medier i et velfungerende demokrati; udtrykker dyb bekymring ikke blot over den stigende forekomst af verbal og fysisk intimidering af journalister men også over det stigende pres gennem økonomiske nedskæringer og sagsanlæg; er dybt chokeret over, at der siden august 2013 er blevet rettet to bombeangreb og en halv snes fysiske angreb mod journalister; beklager dybt, at Montenegro nu befinder sig på 113. pladsen på Journalister Uden Grænsers indeks over mediefrihed; minder om vigtigheden af at fremme ansvarlige medier, redaktionel uafhængighed og diversitet inden for medieejerskab i overensstemmelse med europæiske standarder; understreger det ansvar, som samtlige politiske kræfter og medierne har, for at fremme et klima med tolerance for forskellige holdninger; finder det afgørende at bistå i beskyttelsen af journalister og pressefriheden; opfordrer til, at alle trusler mod og angreb på journalister undersøges på behørig vis og retsforfølges, herunder uopklarede tidligere lovovertrædelser; glæder sig over beslutningen om at oprette en særlig myndighed til at føre tilsyn med de officielle bestræbelser på at løse sager om mord og overfald på journalister, hvilket kan bidrage til at skabe en dybere tillid mellem staten og medierne;

23.  fremhæver uafhængige og levedygtige public service-mediers særlige rolle for styrkelsen af mediefrihed og demokrati og opfordrer i denne forbindelse myndighederne til fuldt ud at overholde loven om Radio Television Montenegro (RTCG), herunder juridiske standarder, der garanterer public service-mediernes økonomiske levedygtighed, således at de bliver i stand til at påtage sig deres rolle i samfundet;

24.  opfordrer til forbedringer vedrørende vidnebeskyttelse og til vedtagelse af en lov om beskyttelse af informanter;

25.  understreger det ansvar, som samtlige politiske kræfter har, for at skabe et klima med tolerance og inklusion for alle minoriteter; glæder sig over regeringens politik vedrørende mindretal, som har fremmet en dybere integration af især landets albanske samfund; opfordrer til, at situationen for socialt sårbare grupper forbedres, herunder adgang for handicappede til uddannelse og lægebehandling samt fysisk adgang til offentlige bygninger; glæder sig over regeringens seneste romahandlingsplan, men opfordrer til, at romaer og andre minoriteter, som fortsat udsættes for forskelsbehandling, gives yderligere adgang til uddannelse og ansættelse, især i lyset af den begrænsede adgang til undervisning for børn af romaer, ashkalier og egyptere;

26.  konstaterer, at kvinder stadig er underrepræsenteret på mange områder i det montenegrinske samfund, herunder i parlamentet, i beslutningsprocesser og på arbejdsmarkedet; opfordrer regeringen til at styrke indsatsen for at forbedre ligestillingen, øge de relevante finansielle og menneskelige ressourcer, sikre gennemførelsen af ligestillingshandlingsplanen, indføre princippet om lige løn for samme arbejde og tilskynde til større deltagelse af kvinder, navnlig på det politiske område;

27.  udtrykker bekymring over den omfattende intolerance over for homoseksualitet i Montenegro med hyppige voldshandlinger og trusler imod aktivister, der kæmper for homoseksuelles rettigheder; beklager, at den mest fremtrædende LGBTI-aktivist søgte asyl i udlandet som følge af bekymring for sin sikkerhed; påskønner dog regeringens nye strategi til forbedring af LGBT-personers livskvalitet, men understreger, at det er vigtigt at fokusere på gennemførelsen af den; understreger navnlig behovet for at uddanne og informere befolkningen for at bidrage til at ændre folks holdning; roser især regeringen og politiet for deres støtte og bistand ved årets Pride-parader i Budva og Podgorica, som var de første af deres art; understreger, at volden imod homoseksuelle ved disse parader skal undersøges til bunds, og at gerningsmændene skal retsforfølges; tilskynder myndighederne til yderligere at fremme tolerance over for LGBTI-personer og til at retsforfølge overtrædelser af straffeloven rettidigt; understreger behovet for at øge samfundets accept og standse diskrimination mod homoseksuelle;

28.  udtrykker bekymring over de fortsatte problemer med vold imod kvinder og børn med frygt for, at mange finder det socialt acceptabelt; beklager de langsomme skridt i udviklingen af familie- og lokalsamfundsbaserede tjenester; opfordrer regeringen til at øge offentlighedens kendskab til familievold og vold mod kvinder og barnets ret til beskyttelse mod enhver form for misbrug, forsømmelse og udnyttelse; glæder sig over regeringens nye foranstaltninger til bekæmpelse af vold i hjemmet, forbedring af børns rettigheder og udvikling af faglig uddannelse, men tilskynder til yderligere foranstaltninger for på effektiv vis at kunne gennemføre loven om beskyttelse mod familievold, navnlig for så vidt angår beskyttelse af og støtte til ofrene og deres adgang til retsvæsenet, udvikling og koordinering af forebyggelsesprogrammer, og til at gerningsmændene i højere grad stilles til ansvar;

Samfundsøkonomiske spørgsmål

29.  opfordrer regeringen til at fokusere på at øge den økonomiske vækst for at bekæmpe fattigdom og forbedre levestandarden for alle borgere, herunder ved at undersøge reformer af systemet for sociale ydelser, hvor dette er muligt, og mindske regionale forskelle; opfordrer til større bestræbelser på at løse problemet med den store uformelle sektor, forbedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og det samlede retlige system med henblik på systematisk at bekæmpe korruption og forbedre erhvervsmiljøet samt gennemføre strukturreformer med sigte på at tiltrække og fastholde udenlandske direkte investeringer, som er afgørende for at diversificere økonomien;

30.  understreger behovet for, at kommercielle tvistbilæggelsesprocedurer skal være gennemsigtige, uden politisk indblanding og baseret på retsstatsprincippet for at forbedre erhvervsklimaet yderligere; tilskynder til en hurtig løsning af konflikten på aluminiumsfabrikken KAP; understreger, at privatiseringer bør foregå på en retfærdig, omhyggelig, gennemsigtig og ordentlig måde; påpeger bekymringerne over statsstøtte og opfordrer til gennemsigtighed og bæredygtighed, hvor den anvendes, i overensstemmelse med den gældende EU-ret og stabiliserings- og associeringsaftalen; glæder sig over regeringens bestræbelser på at løse problemet med den voksende offentlige gæld og de store strukturelle offentlige underskud; opfordrer til yderligere tiltag for at sikre den fremtidige gennemførelse af IPA-programmet for udvikling af landdistrikterne og for at udvikle lovgivningen om vandkvalitet i henhold til den gældende EU-ret;

31.  bemærker, at den nye lov om offentlige indkøb trådte i kraft i januar 2012, men at gennemførelsen i praksis savner effektivitet, navnlig inden for sundhedssektoren; opfordrer de montenegrinske myndigheder til at sikre større gennemsigtighed i alle indkøbsprocedurer og til at indføre handlingsplaner med klare mål, procedurer og tidsrammer for at sikre en effektiv gennemførelse af den nye lovgivning om offentlige indkøb samt at bringe lovgivningen om koncessioner, forsyningsvirksomheder og forsvarsindkøb i overensstemmelse med den gældende EU-ret;

32.  påskønner gennemførelsen af "Small Business Act"; tilskynder til en forøgelse af den offentlige sektors støtte til SMV'er som en af drivkræfterne for økonomisk vækst; opfordrer til en sammenlægning af fragmenterede strategier, der hæmmer effektiviteten af instrumenterne inden for erhvervslivet og industrien;

33.  udtrykker bekymring over den uændrede situation på arbejdsmarkedet og opfordrer derfor til beslutsomme foranstaltninger til at nedbringe den høje arbejdsløshed, især blandt førstegangsarbejdssøgende, og til at forbedre den ringe arbejdsmarkedssituation; opfordrer regeringen til at sikre, at gennemførelsen af arbejdsmarkedslovgivningen sker i henhold til ILO-standarderne, herunder ved at forbedre tilsynet; understreger behovet for at imødegå den grå økonomi; opfordrer til, at den sociale trepartsdialog styrkes;

34.  tilskynder Montenegro til at yde en yderligere indsats inden for miljø og klimaændringer ved at styrke den administrative kapacitet til gennemførelse af relevante EU-politikker med henblik på at sikre overensstemmelse med den gældende EU-ret på miljø- og klimaområdet;

35.  bemærker, at ulovligt byggeri, navnlig i turistområderne, udgør et betydeligt problem i Montenegro; opfordrer de montenegrinske myndigheder til beslutsomt at fremme en bæredygtig udvikling i landet; understreger betydningen af, at udviklingen af turismen sker under hensyntagen til miljøbeskyttelsen;

Regionalt samarbejde

36.  glæder sig over Montenegros proaktive deltagelse i initiativer, herunder initiativer vedrørende regional forsoning og projektet for de seks lande i det vestlige Balkan og dens regerings ønske om at gå i spidsen i forbindelse med regionale samarbejdsinitiativer; opfordrer Montenegro til at styrke sit kulturelle og økonomiske samarbejde med de tilstødende EU-medlemsstater; roser regeringen for at bibeholde gode bilaterale forbindelse med alle sine nabolande, herunder Kosovo, men understreger behovet for hurtigt at bilægge sin strid med Kroatien om lande- og søgrænserne, navnlig i lyset af forundersøgelserne med henblik på offshoreolieudvinding; opfordrer til en endelig fastlæggelse af grænserne med Serbien, Bosnien-Hercegovina og Kosovo med henblik på at fjerne potentielle kilder til spændinger; glæder sig over fremskridtene i Sarajevo-processen, herunder gennemførelsen af det regionale genhusningsprogram; tilskynder til yderligere samarbejde med nabolandene ved at dele erfaringer om tiltrædelsesforhandlingerne;

37.  glæder sig over premierminister Dačićs besøg i Podgorica og premierminister Đukanovićs besøg i Beograd for nylig, de første besøg af den art siden Montenegros uafhængighed; påskønner disse begivenheder som et klart tegn på forsoning og på stigende engagement og åbenhed på begge sider, hvilket kun kan opfattes som et godt tegn for den fortsatte integration i regionen og i Europa;

38.  understreger, at Montenegros gode naboskabsforbindelser med landene i regionen danner grundlag for vellykkede forhandlinger med EU, og at landet selv udgør et eksempel på samarbejde og engagement i fred og stabilitet i en region i det vestlige Balkan;

39.  glæder sig over regeringens seneste bestræbelser på at registrere internt fordrevne og præcisere deres status, men erkender, at dette er en vanskelig opgave, herunder i forhold til afskaffelsen af administrative byrder; opfordrer såvel EU som andre partnere på Balkan til at bistå den montenegrinske regering med at løse dette problem så hurtigt som muligt og bidrage til at få afsluttet et smertefuldt kapitel i regionens historie;

40.  glæder sig over den montenegrinske regerings engagement i at blive medlem af NATO, men noterer sig, at meningerne om dette blandt parlamentets medlemmer og i befolkningen som helhed er meget delte; udtrykker tillid til, at Montenegros bestræbelser på at opnå NATO-medlemskab vil gavne landets bestræbelser på at opnå medlemskab af EU samt et forbedret regionalt samarbejde og øget sikkerhed; roser navnlig Montenegros bidrag til FN- og FSFP-missionerne, herunder i Afghanistan, Liberia og Mali, trods landets begrænsede forsvarsressourcer; glæder sig over dette tydelige tegn på Montenegros engagement i at samarbejde med internationale partnere om at fremme fred og stabilitet i verden;

o
o   o

41.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringen og parlamentet i Montenegro.

(1) EUT L 108 af 29.4.2010, s. 3.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0453.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0434.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik