Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2882(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0072/2014

Predkladané texty :

B7-0072/2014

Rozpravy :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Hlasovanie :

PV 06/02/2014 - 9.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0104

Prijaté texty
PDF 246kWORD 33k
Štvrtok, 6. februára 2014 - Štrasburg
Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2013
P7_TA(2014)0104B7-0072/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. februára 2014 o správe o pokroku Čiernej Hory za rok 2013 (2013/2882(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej z 29. marca 2010(1),

–  so zreteľom na závery Európskej Rady z 19 - 20. júna 2003 a ich prílohu s názvom Solúnska agenda pre západný Balkán: smerom k európskej integrácii,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 9. novembra 2010 s názvom Stanovisko Komisie k žiadosti Čiernej Hory o členstvo v Európskej únii (COM(2010)0670),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 22. mája 2012 o pokroku, ktorý dosiahla Čierna Hora v oblasti vykonávania reforiem (COM(2012)0222 final), a na závery Rady z 26. júna 2012, v ktorých rozhodla, že sa 29. júna 2012 začnú prístupové rokovania s Čiernou Horou,

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti o rozširovaní, stabilizácii a pridružení z 11. decembra 2012,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2013 – 2014 zo 16. októbra 2013 (COM(2013)0700) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o pokroku čiernej Hory za rok 2013 SWD (2013)0411,

–  so zreteľom na vyhlásenie a odporúčania, ktoré na svojej šiestej schôdzi v dňoch 29. – 30. apríla 2013 vydal Parlamentný výbor pre stabilizáciu a pridruženie Európska únia – Čierna Hora,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Čiernej Hore a na uznesenie z 22. novembra 2012 o rozširovaní: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2013 o rozpočtovom hospodárení s predvstupovými fondmi Európskej únie v oblastiach súdnych systémov a boja proti korupcii v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách(3) a na svoje pozorovania týkajúce sa Čiernej Hory,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže proces pristúpenia k EÚ by mal zostať významnou hnacou silou pokračujúcich politických, sociálnych a hospodárskych reforiem;

B.  keďže EÚ označila zásady právneho štátu za kľúčové v procese rozširovania;

C.  keďže Čierna Hora pokročila na ceste k integrácii do EÚ, s nadšením pre európsky projekt, ktoré je spoločné pre celé politické spektrum aj pre spoločnosť vo všeobecnosti; keďže krajina dokázala predbežne uzatvoriť kapitoly 25 a 26;

D.  keďže presadzovanie právneho štátu, najmä prostredníctvom reformy súdnictva, a boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti sú hlavnými prioritami; keďže proces preverovania všetkých kapitol bol uzavretý; keďže rokovania o kapitolách 23 a 24 sa otvorili v decembri 2013 v súlade s novým prístupom Komisie k riešeniu reformy súdnictva a reformy vnútorných vecí na začiatku prístupového procesu;

E.  keďže nedávne ústavné reformy po úplnom prijatí posilnia nezávislosť a efektívnosť súdnictva;

F.  keďže korupcia a organizovaná trestná činnosť, a to aj v rámci inštitúcií, ako aj nezákonné volebné praktiky, naďalej vzbudzujú vážne znepokojenie; keďže Čierna Hora sa musí s týmito problémami vyrovnať a dosiahnuť náležité výsledky v oblasti právneho štátu;

G.  keďže občianska spoločnosť má dôležitú úlohu v reformnom procese a procese pristúpenia k EÚ;

H.  keďže regionálna spolupráca je veľmi dôležitá pre politickú stabilitu a pre bezpečnosť a hospodársky rozvoj v Čiernej Hore a celom regióne;

Prístupové rokovania

1.  víta otvorenie piatich nových rokovacích kapitol v decembri 2013; podporuje rýchle pokračovanie prístupových rokovaní, ak pokračujú a vykonávajú sa reformy a dosahujú sa konkrétne výsledky;

2.  víta akčný plán vlády týkajúci sa kapitol 23 a 24, ktorým sa stanovuje komplexný program reforiem a ktorý je kritériom pre otvorenie týchto kapitol;

3.  víta začlenenie zástupcov občianskej spoločnosti do rokovacích štruktúr; berie však na vedomie výzvu organizácií občianskej spoločnosti adresovanú vláde, aby preukázala čo najvyššiu transparentnosť počas rokovaní a v prístupovom procese, a to aj prostredníctvom zapojenia širšieho výberu organizácií do pracovných skupín a prostredníctvom vykonania rozsiahlych celonárodných konzultácií;

4.  zdôrazňuje zodpovednosť vlády aj parlamentu v oblasti zlepšenia komunikácie s verejnosťou a včasného a transparentného informovania všetkých zúčastnených strán, organizácií občianskej spoločnosti a širokej verejnosti o vývoji v prístupových rokovaniach a v uľahčovaní ich širokej účasti v tomto procese;

Politické kritériá

5.  naliehavo žiada všetky politické sily, vládu i opozíciu, ako aj kľúčových sociálnych a hospodárskych aktérov, aby sa naďalej prostredníctvom udržateľného dialógu a konštruktívnej spolupráce zameriavali na agendu krajiny v oblasti integrácie do EÚ;

6.  víta posilnenie dozornej úlohy čiernohorského parlamentu, a to aj prostredníctvom kontroly a konzultačných vypočutí; požaduje však, aby sa posilnili následné opatrenia, pokiaľ ide o konzultačné vypočutia, prísnejší dohľad nad vykonávaním prijatých právnych predpisov a aktívnejšie zapojenie parlamentu do rokovaní; víta uznesenie o spôsobe, kvalite a dynamike integračného procesu Čiernej Hory do EÚ, ktoré prijal parlament Čiernej Hory 27. decembra 2013; je presvedčený, že do procesu integrácie sa musí naplno zapojiť parlament a organizácie občianskej spoločnosti a že tento proces potrebuje širšiu demokratickú podporu;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že po tohtoročnej neslávne známej afére zvukovej nahrávky sa výboru vytvorenému na vyšetrenie údajného zneužitia verejných prostriedkov na politické účely v jeho záverečnej správe nepodarilo vypracovať politické závery a že následné súdne opatrenia sú v tejto súvislosti naďalej neúplné; zdôrazňuje význam zabezpečenia dôkladného vyšetrenia a v prípade potreby primeraných opatrení; nabáda preto zodpovedné čiernohorské orgány, aby rýchlo, slobodne a spravodlivo ukončila tento súdny proces v spolupráci so všetkými príslušnými stranami, pričom sa budú všetky trestné činy riešiť starostlivo, objektívne a v plnom súlade s právnymi predpismi; ďalej víta nedávno oznámené vyšetrovanie aféry súvisiacej s videonahrávkou v Cetinje, v rámci ktorého každý, kto poruší volebný zákon, bude čeliť primeraným sankciám v rámci riadneho súdneho procesu;

8.  zdôrazňuje, že treba zvýšiť dôveru verejnosti vo volebný systém a demokratické štruktúry, vyzýva parlament, aby urýchlil volebnú reformu tým, že pozmení súbor zákonov upravujúcich voľby a financovanie politických strán vrátane návrhu zákona o jednotnom zozname voličov a pozmeňujúcich návrhov k zákonu o osobných preukazoch totožnosti; zdôrazňuje, že jednotný zoznam voličov musí byť úplne transparentný a objasniteľný; trvá na tom, že tieto reformy sa musia vykonať v súlade s dlhodobými odporúčaniami OBSE/ODIHR a úplne transparentne, za účasti civilnej spoločnosti; podporuje žiadosť Komisie o vypracovanie jasného, široko uznávaného vymedzenia verejných a straníckych záujmov; vyzýva vládu, aby aktívne zverejňovala informácie o štátnej pomoci pre jednotlivcov a spoločnosti, o zamestnanosti vo verejnom sektore a iných výdavkoch, ktoré by mohli ovplyvniť správanie voličov; poznamenáva, že vnímanie korupcie môže byť rovnako škodlivé ako samotná korupcia;

9.  zdôrazňuje význam reformy verejnej správy pre uplatňovanie acquis; sa domnieva, že je veľmi dôležité, aby sa posilnil mechanizmus koordinácie a monitorovania vykonávania stratégie verejnej správy a aby sa prijali ďalšie opatrenia na vytvorenie transparentnej profesionálnej, účinnej verejnej správy založenej na zásluhách; vyzýva orgány, aby pri prijímaní a prepúšťaní štátnych úradníkov dbali na to, aby nevzbudzovali podozrenie, že ďalej politizujú verejnú službu; vyzýva na posilnenie nezávislosti a kapacít úradu ombudsmana;

10.  víta ústavné pozmeňujúce návrhy zamerané na posilnenie nezávislosti súdnictva obmedzením politického vplyvu pri vymenúvaní prokurátorov a vysokých súdnych úradníkov na všetkých úrovniach prostredníctvom transparentnejších postupov založených na zásluhách, konkrétne voľbou najvyššieho štátneho prokurátora; berie však na vedomie iniciatívy ombudsmana na posúdenie ústavnosti týchto pozmeňujúcich návrhov a ustanovení zákona o ústavnom súde, ktoré sa týkajú voľby sudcov ústavného súdu; vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili náležité výsledky disciplinárnych konaní a včasné vykonanie spravodlivosti, ako aj zjednotenie jurisprudencie; vyzýva na ďalšie prijatie a vykonávanie legislatívnych a iných opatrení s cieľom obmedziť politizáciu súdnictva v praxi, a to aj prostredníctvom objektívneho hodnotenia súdneho výkonu, jednoznačného preukázania súdnej zodpovednosti v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie a zaručením povyšovania na základe zásluh; zdôrazňuje tiež, že treba zabezpečiť nezávislosť priestupkových súdov od výkonných zložiek;

11.  víta kroky vykonané na zefektívnenie systému súdov, na propagáciu účinnosti súdnictva a na ďalšie znižovanie počtu neuzavretých prípadov; vyjadruje však obavy v súvislosti so zdĺhavosťou súdnych konaní a zlou infraštruktúrou na mnohých súdoch, nedostatočným presadzovaním súdnych a administratívnych rozhodnutí a nedostatočným rozpočtom na súdnictvo a prokuratúru; požaduje posilnenie kapacít orgánov súdnictva a prokuratúry a posilnenie zodpovednosti a integrity bezpečnostných opatrení v systéme súdnictva; požaduje tiež opatrenia na zabezpečenie prístupu občanov k občianskej spravodlivosti a odškodneniu v súlade s európskymi normami; naliehavo žiada súdy, aby boli transparentnejšie a zodpovednejšie v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti;

12.  naliehavo vyzýva, aby sa riadne vykonávali opatrenia vyplývajúce zo správ týkajúcich sa nevyriešených vojnových zločinov s cieľom riešiť problém beztrestnosti prostredníctvom prísnejšieho, účinnejšieho a transparentnejšieho vyšetrovania a stíhania vojnových zločinov; zdôrazňuje potrebu prijať ďalšie opatrenia v boji nielen proti beztrestnosti, ale aj proti jej vzniku; v tejto súvislosti nabáda orgány, aby preskúmali usmernenia týkajúce sa trestov a zdanlivo neprimerané počty zbavenia viny v prípade najzávažnejších trestných činov;

13.  vyslovuje vláde uznanie za jej stratégiu reformy súdnictva na obdobie 2007 – 2012, vyjadruje však znepokojenie nad jej pomalým vykonávaním; berie na vedomie, že stratégia na obdobie 2013 –2018 je v pokročilom štádiu prípravy; vyzýva preto vládu Čiernej Hory, aby sa všeobecne zamerala skôr na vykonávanie súčasných stratégií s komplexným a verejne prediskutovaným hodnotením ako len na nahradenie stratégií bez potrebného posúdenia; podporuje to, aby sa kontrolné orgány pre stratégie a akčné plány stali normou;

14.  zdôrazňuje, že je potrebné ďalšie úsilie v boji proti korupcii a vyzýva na splnenie odporúčaní Skupiny štátov proti korupcii (GRECO);

15.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, volebného procesu, správy pozemkov, územného plánovania a stavebného priemyslu, privatizácie a verejného obstarávania sú aj naďalej oblasťami, v ktorých existujú sklony ku korupcii; očakáva, že otvorenie rokovaní o kapitole 5 (verejné obstarávanie) urýchli potrebné reformy v tejto oblasti; víta zriadenie nového parlamentného protikorupčného výboru; naliehavo žiada orgány, aby zvýšili kapacity dozorných inštitúcií, zlepšili kontroly, zvýšili transparentnosť financovania strán a posilnili kapacity na všetkých úrovniach s cieľom znížiť nezrovnalosti pri vykonávaní právnych predpisov o verejnom obstarávaní a ostatných uvedených oblastiach;

16.  vyjadruje znepokojenie nad narastajúcim množstvom obmedzení prístupu verejnosti k informáciám v obchodných registroch a katastroch nehnuteľností; poznamenáva, že prístup verejnosti k tomuto druhu informácií má veľký význam pre novinárov a predstaviteľov občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o odhaľovanie prípadov korupcie a objasňovanie prepojení medzi organizovanou trestnou činnosťou a štátnymi inštitúciami; naliehavo vyzýva orgány, aby v súvislosti s príslušnými registrami a katastrami obnovili vysoký stupeň transparentnosti;

17.  zdôrazňuje potrebu posilniť reformy v oblasti boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a dosiahnuť náležité výsledky vo vyšetrovaní, stíhaní a dokazovaní na všetkých úrovniach; vyzýva na posilnenú spoluprácu a koordináciu medzi orgánmi presadzovania práva a justíciou v oblasti boja proti organizovanému zločinu a korupcii na všetkých úrovniach, ako aj na zlepšenie výkonu súdnictva v prípadoch na vysokej úrovni; je hlboko znepokojený zrušením rozsudkov súdov prvej inštancie, pokiaľ ide o veci týkajúce sa organizovanej trestnej činnosti; trvá na tom, že beztrestnosť osôb obvinených z korupcie alebo organizovaného zločinu je neprijateľné; vyzýva orgány, aby zabezpečili, aby verejné orgány a inštitúcie prijali všetky príslušné opatrenia a aby sa zodpovedali v prípade, že tak neurobia;

18.  vyzýva Čiernu Horu, aby sa pri boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti naďalej zapájala do medzinárodnej a regionálnej spolupráce; vyzýva na väčšie úsilie v oblasti účinných hraničný kontrol s cieľom bojovať proti organizovanému zločinu alebo pašovaniu na „balkánskej ceste“; zdôrazňuje potrebu zvýšiť dohľad a uplatniť opatrenia potrebné na riešenie prania špinavých peňazí vykonávaného miestnymi a medzinárodnými zločineckými skupinami;

19.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby čiernohorská vláda pokračovala v posilňovaní konzultácií, zlepšovaní interakcie a dialógu s občianskou spoločnosťou i s opozíciou s cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť v tvorbe politiky a právnych predpisov, a to najmä s ohľadom na uplatňovanie zákonov a bojom proti korupcii a organizovanému zločinu; v tejto súvislosti vyslovuje uznanie vláde za úsilie zvýšiť verejnú transparentnosť svojej práce, pričom uznáva, že je potrebné ešte veľa urobiť; víta rozsiahlu účasť občianskej spoločnosti v pracovných skupinách pre rokovacie kapitoly EÚ, ale upozorňuje na obavy niektorých zástupcov občianskej spoločnosti o charakter a kvalitu tejto účasti; vyjadruje poľutovanie nad nedávnym zhoršením vzťahov medzi niektorými časťami vlády a občianskou spoločnosťou, pričom obe strany vyjadrujú obavy, že vzájomné nepriateľstvo zvíťazí nad spoločnou túžbou dosiahnuť pokrok v integrácii EÚ; podporuje preto produktívny a vyvážený dialóg medzi všetkými stranami, v ktorom vláda objektívne pomáha a uľahčuje prácu občianskej spoločnosti a plne zapája zástupcov do politického procesu a do politiky kritiky organizácií občianskej spoločnosti a nabáda vládu, aby analyzovala spravodlivo a konštruktívne;

20.  s uspokojením konštatuje, že nástroj predvstupovej pomoci funguje v Čiernej Hore dobre; vyzýva vládu, ako aj Komisiu, aby zjednodušili administratívny postup pri financovaní pomocou nástroja predvstupovej pomoci tak, aby bolo financovanie prístupnejšie pre menšie a decentralizované občianske organizácie, odborové zväzy a ostatných príjemcov;

21.  zdôrazňuje, že Čierna Hora ratifikovala osem dôležitých dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o pracovných právach, ako aj revidovanú Európsku sociálnu chartu; zdôrazňuje, že aj keď sa všeobecne dodržiavajú pracovné práva a práva odborov, musia sa ďalej posilňovať; zdôrazňuje význam úlohy sociálneho dialógu a žiada vládu, aby posilnila sociálnu radu;

22.  zdôrazňuje význam slobodných, nezávislých a nepredpojatých médií vo fungovaní demokracie; vyjadruje vážne obavy v súvislosti so zvyšujúcim sa verbálnym a fyzickým zastrašovaním novinárov, ale aj v súvislosti so zvyšujúcim sa tlakom vyplývajúcim z nedostatku financií a zo súdnych konaní; je hlboko otrasený skutočnosťou, že od augusta 2013 došlo minimálne k dvom bombovým útokom a asi k poltuctu fyzických útokov na novinárov; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v rebríčku, ktorý na základe indexu slobody tlače zostavuje organizácia Reportéri bez hraníc, sa Čierna Hora v súčasnosti nachádza až na 113. mieste; pripomína význam posilnenia zodpovednej mediálnej a redaktorskej nezávislosti a rozmanitosti vlastníctva médií v súlade s európskymi normami; zdôrazňuje zodpovednosť všetkých, ktorí sú v politike, ako aj médií za vytváranie klímy, v ktorej sa tolerujú odlišné názory; domnieva sa, že je kľúčové pomáhať chrániť slobodu novinárov a tlače; vyzýva na primerané vyšetrenie a potrestanie všetkých hrozieb a útokov voči novinárom vrátane predchádzajúcich nevyriešených porušení zákona; víta rozhodnutie zriadiť osobitný orgán na monitorovanie oficiálneho úsilia vyriešiť prípady vrážd novinárov a útokov proti nim, čo môže pomôcť nastoliť väčšiu dôveru medzi štátom a médiami;

23.  zdôrazňuje osobitnú úlohu nezávislých a udržateľných verejnoprávnych médií v posilňovaní slobody a demokracie médií a žiada orgány, aby plne dodržiavali zákon o rozhlase a televízii Čiernej Hory (RTCG), ako aj právne záruky na zabezpečenie finančnej udržateľnosti verejnoprávnych médií, čo im umožní plniť ich spoločenské poslanie;

24.  požaduje zlepšenia v oblasti ochrany svedkov a prijatie zákona o ochrane informátorov;

25.  zdôrazňuje zodpovednosť všetkých politických síl za vytváranie klímy tolerancie a začleňovania všetkých menšín; víta politiku vlády týkajúcu sa menšín, ktorá podporuje najmä hlbšiu integráciu albánskej komunity v krajine; požaduje zlepšenie postavenia sociálne zraniteľných skupín, ako i prístup osôb so zdravotným postihnutím k vzdelávaniu a zariadeniam zdravotnej starostlivosti a fyzického prístupu do verejných budov; víta nedávny vládny akčný plán týkajúci sa Rómov, vyzýva však na ďalšie uľahčovanie vzdelávania a zamestnávania pre Rómov a iné menšiny, ktoré stále čelia diskriminácii, najmä pokiaľ ide o obmedzený prístup k vzdelávaniu rómskych, aškalských a egyptských detí;

26.  poznamenáva, že ženy stále nie sú dostatočne zastúpené v rôznych oblastiach čiernohorskej spoločnosti vrátane parlamentu, v rozhodujúcich pozíciách a na pracovnom trhu; vyzýva vládu, aby zvýšila úsilie pri podpore rodovej rovnosti, zvýšila príslušné finančné a ľudské zdroje, zaistila vykonávanie akčného plánu v oblasti rodovej rovnosti, zaviedla zásadu rovnakej mzdy za rovnakú prácu a podporovala širšiu účasť žien, najmä na politickej scéne;

27.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s vysokou mierou neznášanlivosti homosexuality v Čiernej Hore, pričom dochádza k častému násilnostiam a vyhrážaniu sa násilím, ako aj k nenávistným výrokom proti aktivistom v oblasti práv homosexuálov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že najvýznamnejší aktivisti lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov (LGBTI) hľadali azyl v zahraničí z dôvodu obáv o bezpečnosť; víta však novú stratégiu vlády týkajúcu sa zlepšenia kvality života lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov, ale kladie dôraz na jej vykonávanie; zdôrazňuje najmä potrebu vzdelávať a informovať verejnosť s cieľom pomôcť zmeniť postoje; vyslovuje uznanie najmä vláde a polícii za ich podporu a uľahčenie tohtoročných bezprecedentných pochodov za práva sexuálnych menšín v Budve a Podgorici; zdôrazňuje, že násilie proti homosexuálom počas pochodov by sa malo v plnej miere vyšetriť a páchatelia by sa mali predviesť pred súd; vyzýva orgány, aby naďalej podporovali toleranciu voči osobám patriacim k LGBTI a včas stíhali trestné činy; zdôrazňuje potrebu posilniť spoločenskú prijateľnosť a ukončiť diskrimináciu homosexuálov;

28.  so znepokojením konštatuje pretrvávajúce problémy násilia na ženách a deťoch a vyjadruje obavy, že mnohí to považujú za sociálne prijateľné; je znepokojený pomalým pokrokom pri rozvíjaní rodinných a komunitných služieb; vyzýva vládu, aby rozšírila informovanosť verejnosti o domácom násilí, násilí páchanom na ženách a o právach dieťaťa na ochranu pred všetkými formami zneužívania, zanedbávania a vykorisťovania; víta nové opatrenia vlády na riešenie domáceho násilia a zlepšenie práv detí a odbornej prípravy, vyzýva však na ďalšie opatrenia na účinné vykonávanie zákona o ochrane pred rodinným násilím, najmä v súvislosti s ochranou a podporou obetí a ich prístupom k spravodlivosti, rozvojom a koordináciou programov prevencie a väčšou zodpovednosťou páchateľov;

Sociálno-ekonomické otázky

29.  vyzýva vládu, aby sa zamerala na zvýšenie hospodárskeho rastu s cieľom bojovať proti chudobe a zlepšiť životné podmienky všetkých občanov, a to aj posúdením reformy sociálneho zabezpečenia, keď to bude možné, a obmedziť rozdiely medzi regiónmi; vyzýva na zvýšené úsilie s cieľom riešiť rozsiahly neformálny sektor, zlepšiť ochranu práv duševného vlastníctva a celého právneho systému, aby sa systematicky bojovalo proti korupcii a zlepšilo sa podnikateľské prostredie, ako aj na vykonávanie štrukturálnych reforiem s cieľom prilákať a udržať viac priamych zahraničných investícií, ktoré sú pre diverzifikáciu hospodárstva zásadné;

30.  zdôrazňuje, že v záujme ďalšieho zlepšenia podnikateľského prostredia je potrebné, aby boli procesy na riešenie obchodných sporov transparentné, bez politického zasahovania a vychádzali zo zásady právneho štátu; podporuje urýchlené vyriešenie sporu týkajúceho sa hlinikárne KAP; zdôrazňuje, že privatizácie by sa mali uskutočniť spravodlivým, starostlivým, transparentným a náležitým spôsobom; zdôrazňuje svoje obavy, pokiaľ ide o štátnu podporu, a vyzýva, aby sa využívala transparentným a udržateľným spôsobom v súlade s acquis a Dohodou o stabilizácii a pridružení; víta úsilie vlády pri riešení otázky zvyšovania štátneho dlhu a veľkých štrukturálnych fiškálnych deficitov; žiada ďalšie kroky, ktoré v budúcnosti zaistia vykonávanie programu v rámci nástroja predvstupovej pomoci – rozvoj vidieka a prispejú k vytvoreniu právnych predpisov v oblasti kvality vody v súlade s acquis;

31.  poznamenáva, že nový zákon o verejnom obstarávaní nadobudol účinnosť v januári 2012, ale že jeho vykonávanie v praxi nie je účinné, najmä v odvetví zdravotníctva; vyzýva orgány Čiernej Hory, aby zaviedli väčšiu transparentnosť do všetkých postupov verejného obstarávania a vytvorili akčné plány s jasnými cieľmi, postupmi a časovými rámcami na účinné vykonávanie nového zákona o verejnom obstarávaní a na zosúladenie svojich právnych predpisov týkajúcich sa verejných zákaziek v oblasti koncesií, verejnoprospešných služieb a obrany s európskym acquis;

32.  víta vykonávanie zákona o malých podnikoch; naliehavo žiada zvýšenie podpory verejného sektora pre malé a stredné podniky ako jednej z hnacích síl hospodárskeho rastu; vyzýva na zjednotenie roztrieštených stratégií, ktoré bránia účinnosti nástrojov týkajúcich sa podnikov a priemyslu;

33.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nezmenenou situáciou na trhu práce, a preto naliehavo vyzýva, aby sa prijali rázne opatrenia na riešenie problému vysokej nezamestnanosti, najmä pokiaľ ide o uchádzačov o prvé pracovné miesto, a aby sa zlepšil nedostatočne fungujúci pracovný trh; vyzýva vládu, aby zabezpečila, aby vykonávanie pracovného práva bolo v súlade s normami MOP vrátane zlepšenia inšpekcií; zdôrazňuje potrebu postaviť sa proti šedej ekonomike; vyzýva na posilnenie tripartitného sociálneho dialógu;

34.  nabáda Čiernu Horu, aby vyvinula ďalšie úsilie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy posilnením administratívnych kapacít na vykonávanie príslušných politík a právnych predpisov s cieľom zabezpečiť súlad s acquis v oblasti životného prostredia a zmeny klímy;

35.  poznamenáva, že nezákonné stavby, predovšetkým v turistických oblastiach, sú v Čiernej Hore závažným problémom; žiada orgány Čiernej Hory, aby rozhodne podporovali udržateľný rozvoj v krajine; zdôrazňuje význam toho, aby bol rozvoj cestovného ruchu v súlade s ochranou životného prostredia;

Regionálna spolupráca

36.  víta aktívnu účasť Čiernej Hory v iniciatívach vrátane iniciatív v oblasti regionálneho zmierenia a projektu Západobalkánskej šestky, ako aj chuť vlády byť v čele iniciatív v oblasti regionálnej spolupráce; žiada Čiernu Horu, aby posilnila kultúrnu a hospodársku spoluprácu so susednými členskými štátmi EÚ; vyjadruje uznanie vláde za zachovanie dobrých dvojstranných vzťahov so všetkými jej susedmi vrátane Kosova, zdôrazňuje však, že treba urýchlene vyriešiť spor s Chorvátskom, ktorý sa týka pozemných a morských hraníc, a to najmä s ohľadom na predbežný ropný prieskum na mori; podporuje konečné vymedzenie hraníc so Srbskom, Bosnou a Hercegovinou a Kosovom s cieľom odstrániť prípadné zdroje napätia; víta pokrok týkajúci sa procesu Sarajevskej deklarácie vrátane vykonávania regionálneho programu bývania; nabáda na ďalšiu spoluprácu so susednými krajinami prostredníctvom výmeny skúseností s prístupovými rokovaniami;

37.  víta nedávne návštevy predsedu vlády Dačiča v Podgorici a predsedu vlády Djukanoviča v Belehrade, čo boli prvé takéto návštevy od získania nezávislosti Čiernej Hory; víta tieto udalosti ako významný znak zmierenia a väčšej angažovanosti a otvorenosti na oboch stranách, ktorý môže byť len dobrým znamením pre ďalšiu regionálnu a európsku integráciu;

38.  zdôrazňuje, že dobré susedské vzťahy, ktoré má Čierna Hora s krajinami v regióne, sú dobrým základom pre úspešné rokovania s EÚ a samotná krajina je príkladom spolupráce a záväzku mieru a stability regiónu západného Balkánu;

39.  víta nedávne úsilie vlády o registráciu osôb vysídlených v rámci krajiny (IDP) a o spresnenie ich postavenia, uvedomuje si však náročnosť tejto úlohy, a to aj pri odstraňovaní administratívnych prekážok; vyzýva EÚ, ako aj ostatných balkánskych partnerov, aby čo najskôr pomohli vláde Čiernej Hory vyriešiť túto otázku a pomohli uzavrieť bolestivú kapitolu z dejín regiónu;

40.  víta záväzok vlády Čiernej Hore pristúpiť k NATO, hoci si uvedomuje veľký rozdiel názorov medzi poslancami a v rámci celej spoločnosti; vyjadruje presvedčenie, že úsilie Čiernej Hory o dosiahnutie členstva v NATO bude prínosom pre jej úsilie o členstvo v EÚ, ako aj pre zlepšenie regionálnej spolupráce a bezpečnosti; víta najmä prínos Čiernej Hory pre misie OSN a SBOP vrátane misií v Afganistane, Libérii a Mali, napriek jej obmedzeným obranným prostriedkom; víta tento jasný signál o záväzku Čiernej Hory spolupracovať s medzinárodnými partnermi pri presadzovaní celosvetového mieru a stability;

o
o   o

41.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Čiernej Hory.

(1) Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2010, s. 3.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0453.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0434.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia