Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2511(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0091/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0091/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0105

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 289kWORD 28k
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων
P7_TA(2014)0105B7-0091/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (2014/2511(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (COM(2013)0833),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο «Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 67/146 σχετικά με την εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών για την εξάλειψη των ακρωτηριασμών των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τον καθορισμό ενός νέου πολιτικού πλαισίου της ΕΕ επί θεμάτων καταπολέμησης της βίας εις βάρος των γυναικών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008 με τίτλο «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού»(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ(5),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015, η οποία υποβλήθηκε την 21η Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης» — μια ανοιχτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες»(6),

–  έχοντα υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 12ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης ΕΕ για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου (γενικές αρχές) και τα άρθρα 12 και 13 της Συνθήκης ΕΚ (απαγόρευση των διακρίσεων),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Σύσταση αριθ. 14 του 1990 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών σχετικά με την γυναικεία περιτομή,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών ορίζεται από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ως «κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο, που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει στις γυναίκες ζημία ή σωματικές, σεξουαλικές ή ψυχολογικές βλάβες ή δοκιμασίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών απειλών, του καταναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, ανεξαρτήτως εάν αυτό συμβαίνει στη δημόσια ή στην ιδιωτική ζωή(7)»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) αποτελεί μορφή βίας που ασκείται σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, η οποία συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και παραβιάζει τις αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι είναι απολύτως αναγκαίο να ενσωματωθεί ο αγώνας κατά του ΑΓΓΟ σε μια γενική και συνεκτική προσέγγιση για την καταπολέμηση σε βάρος των γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ ορίσθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το 2008 ως όλες οι επεμβάσεις που περιλαμβάνουν μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων για μη ιατρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της περιτομής Σούνα ή κλειτοριδεκτομής τύπου Ι (μερική ή ολική αφαίρεση της κλειτορίδας καθώς και της πόσθης της κλειτορίδας), της εκτομής (μερική ή ολική αφαίρεση της κλειτορίδας και των εξωτερικών χειλέων), και της πιο ακραίας πρακτικής του ΑΓΓΟ, του αγκτηριασμού (στένεμα του κολπικού ανοίγματος μέσω ενός καλύμματος το οποίο σχηματίζεται με την κοπή)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ΠΟΥ, πιστεύεται ότι περίπου 140 εκατομμύρια παιδιά, νέα κορίτσια και γυναίκες έχουν υποστεί αυτήν την σκληρή μορφή βίας λόγω φύλου παγκοσμίως· ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι περισσότερες επεμβάσεις ΑΓΓΟ έχουν πραγματοποιηθεί κατά την παιδική ηλικία σε νεαρά κορίτσια μεταξύ νηπιακής ηλικίας και της ηλικίας των δεκαπέντε ετών· ότι η σκληρή αυτή πρακτική έχει αναφερθεί ότι εφαρμόζεται σε 28 αφρικανικές χώρες, στην Υεμένη, στο βόρειο Ιράκ και στην Ινδονησία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ είναι μια βάναυση πρακτική που δεν ασκείται μόνο σε τρίτες χώρες αλλά επηρεάζει επίσης γυναίκες και κορίτσια που ζουν στην ΕΕ, οι οποίες υφίστανται τον ακρωτηριασμό των εξωτερικών γεννητικών τους οργάνων είτε στην επικράτεια της ΕΕ είτε στις χώρες προέλευσής τους πριν μετακινηθούν, ή ενώ ταξιδεύουν εκτός, της ΕΕ(8)· ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, περί τις 20 000 γυναίκες και κορίτσια από χώρες που εφαρμόζουν την πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ζητούν άσυλο στην ΕΕ κάθε χρόνο, εκ των οποίων 9 000 μπορεί να έχουν ήδη ακρωτηριασθεί(9) και ο αριθμός των γυναικών που έχουν υποστεί τον ΑΓΓΟ ή κινδυνεύουν να τον υποστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται στις 500 000(10), ενώ εξακολουθεί να είναι σπάνια η δίωξη του εγκλήματος αυτού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ συχνά εκτελείται στο σπίτι υπό πτωχές και ανθυγιεινές συνθήκες και συχνά χωρίς αναισθησία ή ιατρικές γνώσεις, έχει πολλαπλές πολύ σοβαρές και συχνά ανεπανόρθωτες ή μοιραίες συνέπειες για την υγεία, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική, των γυναικών και των κοριτσιών και είναι επιβλαβής για την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ αντιβαίνει σαφώς στην ευρωπαϊκή θεμελιώδη αξία της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και διατηρεί παραδοσιακές αξίες σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα και ιδιοκτησία των ανδρών· ότι οι πολιτιστικές και παραδοσιακές αξίες δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για την εκτέλεση του ΑΓΓΟ σε παιδιά, νέα κορίτσια ή γυναίκες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού είναι κατοχυρωμένη σε πολλά κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συμφωνίες και νομοθεσίες, και ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η άσκηση βίας σε βάρος γυναικών εν γένει, περιλαμβανομένων των νεαρών κοριτσιών, για λόγους σεβασμού πολιτιστικών παραδόσεων ή διαφόρων ειδών μυητικών τελετουργιών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη του ΑΓΓΟ αποτελεί διεθνή υποχρέωση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τη Γενική Σύσταση αριθ. 14 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών σχετικά με την γυναικεία περιτομή και την οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας η οποία αναγνωρίζει τον ΑΓΓΟ ως μια μορφή βίας λόγω φύλου έναντι της οποίας θα πρέπει να θεσπισθούν, μεταξύ άλλων, ελάχιστα πρότυπα προστασίας·

1.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων», στην οποία αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει χρηματοδότηση της ΕΕ για την πρόληψη του ΑΓΓΟ και την βελτίωση της στήριξης των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο βάσει των κανόνων περί ασύλου της ΕΕ, και, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), να ενισχύσει το διεθνή διάλογο και να ενθαρρύνει την έρευνα με στόχο την σαφή αναγνώριση των γυναικών και των κοριτσιών που βρίσκονται σε κίνδυνο·

2.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα ΑΓΓΟ μεταξύ κρατών μελών, ΜΚΟ και εμπειρογνωμόνων, και επισημαίνει την ανάγκη να συνεχισθεί η στενή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένης εκείνης τρίτων χωρών, όχι μόνο σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης αλλά και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και κατάρτισης·

3.  επισημαίνει ότι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί καθώς και οργανισμοί κρατών μελών διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην πρόληψη του ΑΓΓΟ, την προστασία των γυναικών και κοριτσιών και την αναγνώριση των θυμάτων καθώς και στη λήψη μέτρων για την απαγόρευση της βίας λόγω φύλου συμπεριλαμβανόμενου του ΑΓΓΟ, και χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει να αναλαμβάνει δράση για την προώθηση της εγκατάλειψης της πρακτικής του ΑΓΓΟ σε χώρες όπου εφαρμόζεται·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, πρόταση νομοθετικής πράξης της ΕΕ για τη θέσπιση μέτρων πρόληψης κατά κάθε μορφής βίας σε βάρος των γυναικών (συμπεριλαμβανομένου του ΑΓΓΟ) και, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, συνολική στρατηγική της ΕΕ για το θέμα, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω δομημένων κοινών σχεδίων δράσης για τον τερματισμό της πρακτικής του ΑΓΓΟ στην ΕΕ·

5.  τονίζει την ανάγκη να υιοθετήσουν σταθερή στάση η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ έναντι τρίτων χωρών που δεν καταδικάζουν τον ΑΓΓΟ·

6.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει εναρμονισμένη προσέγγιση για τη συλλογή δεδομένων για τον ΑΓΓΟ, και απευθύνει έκκληση στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να συμπεριλάβει δημογράφους και στατιστικολόγους για την ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας και τον καθορισμό δεικτών που θα εκπονήσουν σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών·

7.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών, ιδιαίτερα της οδηγίας 2012/29/ΕΕ, συμπεριλαμβανόμενης της κατάρτισης επαγγελματιών για την προστασία γυναικών και κοριτσιών, και να διώκουν ποινικά κάθε κάτοικο που διέπραξε την αξιόποινη πράξη του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων, να τον προσάγουν στα δικαστήρια και να τον τιμωρούν, ακόμη και αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε εκτός των συνόρων του οικείου κράτους μέλους, και ζητεί, ως εκ τούτου, να συμπεριληφθεί η αρχή της εξωεδαφικότητα στις διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας όλων των κρατών μελών ούτως ώστε η αξιόποινη πράξη να τιμωρείται εξίσου και στα 28 κράτη μέλη·

8.  καλεί την ΕΕ και εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση ούτως ώστε οι δεσμεύσεις της ΕΕ να συνάδουν με διεθνή πρότυπα για την προώθηση μιας ολιστικής και ενοποιημένης προσέγγισης της βίας σε βάρος γυναικών και του ΑΓΓΟ·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να ανακηρύξει το 2016 Ευρωπαϊκό Έτος για τον τερματισμό της βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Γενικό Γραμματέα και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE C 332 E της 15.11.2013, σ. 87.
(2) EE C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.
(3) EE C 117 E της 6.5.2010, σ. 52.
(4) EE C 41 E της 19.2.2009, σ. 24.
(5) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(6) ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.
(7) Άρθρο 1 της δήλωσης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών της 20ής Δεκεμβρίου 1993 (A/RES/48/104), σημείο 113 της Πλατφόρμας Δράσης των ΗΕ που καταρτίστηκε στο Πεκίνο το 1995.
(8) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Ακρωτηριασμός γυναικείων εξωτερικών γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία, 2013.
(9) Waris, D. και Milborn, C., Desert Children, Virago, UK, 2005.
(10) Συμμετοχή της UNHCR στις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ακρωτηριασμό των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ, 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου