Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/3002(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0094/2014

Ingediende teksten :

B7-0094/2014

Debatten :

PV 06/02/2014 - 6
CRE 06/02/2014 - 6

Stemmingen :

PV 06/02/2014 - 9.13
CRE 06/02/2014 - 9.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0106

Aangenomen teksten
PDF 118kWORD 23k
Donderdag 6 februari 2014 - Straatsburg
NAIADES II: een actieprogramma ter ondersteuning van het vervoer over binnenwateren
P7_TA(2014)0106B7-0094/2014

Resolutie van het Europees Parlement van 6 februari 2014 over NAIADES II: een actieprogramma ter ondersteuning van het vervoer over binnenwateren (2013/3002(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de vraag voor mondeling antwoord aan de Commissie over NAIADES II - een actieprogramma ter ondersteuning van het vervoer over binnenwateren (O-000016/2014 – B7‑0104/2014),

–  gezien zijn resolutie van 26 oktober 2006 over het bevorderen van de binnenvaart: NAIADES, een geïntegreerd Europees actieplan voor de binnenvaart(1),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 10 september 2013 getiteld "Naar een hoogwaardige binnenvaart NAIADES II" (COM(2013)0623),

–  gezien zijn resolutie van 15 december 2011 over het stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem(2),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 17 januari 2006 betreffende het bevorderen van de binnenvaart “NAIADES” - Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart (COM(2006)0006),

–  gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 10 september 2013 getiteld "Vergroening van de vloot: beperking van verontreinigende emissies in het vervoer over binnenwateren" (SWD(2013)0324),

–  gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de binnenvaartsector een aanzienlijke bijdrage levert aan het EU-vervoersysteem door goederen tussen de havens van de EU en het achterland te vervoeren;

B.  overwegende dat vervoer over de binnenwateren energie-efficiënt is en bijdraagt aan de doelstellingen van een koolstofarme economie als bedoeld in het witboek van de EU inzake vervoersbeleid;

C.  overwegende dat, indien het volledige potentieel van vervoer over de binnenwateren wordt benut, de binnenvaartsector een belangrijke rol in Europa zou kunnen vervullen bij de oplossing van file- en milieuproblematiek veroorzaakt door goederen die via zeehavens worden geïmporteerd;

D.  overwegende dat de binnenvaartvloot moet worden gemoderniseerd en aangepast aan de technische vooruitgang, teneinde de milieuprestaties van de vaartuigen verder te verbeteren, onder meer door voor rivieren geschikte schepen voor duurzame binnenvaart (River Adapted Ships for Sustainable Inland Navigation - Rassin) te ontwikkelen, en het concurrentievoordeel van vervoer over binnenwateren aldus te waarborgen;

E.  overwegende dat de slechte economische situatie in Europa tevens gevolgen heeft gehad voor de binnenvaartsector, en overwegende dat de scheepvaartindustrie voor de binnenvaart zich in zwaar economisch weer bevindt;

F.  overwegende dat de huidige overcapaciteit een verwoestend effect heeft op de scheepvaartindustrie voor de binnenvaart;

G.  overwegende dat de structuur van de binnenvaartsector grotendeels is gebaseerd op kmo´s, dat wil zeggen kleine ondernemers die met hun familie op de vaartuigen wonen en werken, en overwegende dat deze kmo´s uiterst kwetsbaar zijn voor de crisis;

H.  overwegende dat sociale normen zoals werktijden en onderwijs voor deze sector van essentieel belang zijn;

I.  overwegende dat slechts beperkte financiële middelen aan de binnenvaartsector worden toegekend en dat toegang tot financiering steeds moeilijker wordt;

1.  is ingenomen met het initiatief van de Commissie om het programma NAIADES voor 2020 te actualiseren en te vernieuwen;

2.  ondersteunt de specifieke maatregelen die in het actieprogramma NAIADES II voor de periode 2014-2020 zijn opgenomen;

3.  betreurt dat de Commissie het NAIADES II-voorstel niet heeft voorzien van adequate en gerichte financiering teneinde de doelstellingen van het actieprogramma te verwezenlijken, en dringt in dit verband aan op een goedgestructureerd beleid met haalbare korte- en middellangetermijndoelstellingen en een concreet stappenplan waarin onder meer de middelen voor de tenuitvoerlegging worden gedefinieerd;

4.  verzoekt de Commissie zo snel mogelijk te voorzien in maatregelen waarin rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van een sector die grotendeels op kmo´s steunt;

5.  onderstreept het belang van kwalitatief hoogwaardige infrastructuur als een voorwaarde om de binnenvaart en binnenhavens te ontwikkelen en te integreren in het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V); dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan alle belangrijke knelpunten op te nemen in de goed te keuren corridor-uitvoeringsplannen en onderstreept dat de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility - CEF) prioritair financiering verstrekt aan de ontwikkeling van infrastructuur voor groenere vervoerswijzen, zoals de binnenvaart;

6.  is ingenomen met het feit dat de binnenwateren zijn opgenomen in zes van de negen corridors van het kernnetwerk van het TEN-V en spreekt de hoop uit dat knelpunten en ontbrekende schakels op gepaste wijze zullen worden aangepakt, gegeven dat de CEF prioriteit verleent aan de financiering van het wegnemen van knelpunten, het overbruggen van ontbrekende schakels en, in het bijzonder, de verbetering van grensoverschrijdende secties van het kernnetwerk; herinnert eraan dat de CEF eveneens prioriteit zal verlenen aan de financiering van telematicatoepassingen die fungeren als informatiediensten voor de binnenvaart (River Information Services - RIS);

7.  verzoekt de Commissie en de lidstaten bijzondere aandacht te schenken aan vrijstromende rivieren die nog vrijwel in natuurlijke staat verkeren en waarvoor dus specifieke maatregelen kunnen worden genomen; beklemtoont dat de hand moet worden gehouden aan de milieuwetgeving van de EU zoals de artikelen 16 en 36 van Verordening (EU) nr. 1315/2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T);

8.  wijst er met klem op dat de lidstaten niet alleen de verplichting hebben het kernnetwerk te voltooien, maar tevens de verantwoordelijkheid dragen om door geregeld onderhoud in adequate en betrouwbare infrastructuur te voorzien zodat een goede bevaarbaarheid wordt gegarandeerd, teneinde de rol van de binnenvaart als een betrouwbare en kosteneffectieve vervoerswijze te waarborgen;

9.  verzoekt de Commissie de integratie van de RIS, de marktobservatiegegevens met betrekking tot de binnenvaart en de instrumenten voor TEN-V-corridors te bespoedigen, teneinde geïntegreerde governance voor multimodaal vervoer te ondersteunen; ondersteunt de uitbreiding van de uitwisseling van RIS-gegevens en de integratie ervan in informatiestromen van andere vervoerswijzen, teneinde de integratie van de binnenvaart met andere vervoerswijzen te vergemakkelijken, en dringt er bij de Commissie op aan snel plannen te ontwikkelen om deze integratie te laten plaatsvinden;

10.  dringt er bij de Commissie op aan de toepassing van optimale werkwijzen inzake de integratie van vervoersdiensten over de binnenwateren in multimodale logistieke ketens, te ondersteunen;

11.  onderstreept het belang van passende financiering voor nieuwe technologie, innovatie en duurzame goederenvervoersdiensten in het kader van de bestaande EU-programma´s zoals de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, Horizon 2020 en het cohesiefonds, teneinde innovatie te stimuleren en de milieuprestaties van de binnenvaart te verbeteren, en verzoekt de Commissie om concrete financieringsprogramma´s te ontwikkelen om deze doelstelling te verwezenlijken;

12.  dringt er bij de Commissie op aan met voorstellen te komen inzake de vraag hoe de reservefondsen kunnen worden benut in combinatie met beschikbare financiële instrumenten van bestaande Uniefondsen zoals de CEF en van de Europese Investeringsbank;

13.  vraagt de lidstaten hun nationale strategieën om het vervoer over de binnenlandse waterwegen te stimuleren, verder te ontwikkelen, met inachtneming van het Europees actieprogramma, en regionale en plaatselijke overheden en havenautoriteiten ertoe aan te moedigen hetzelfde te doen;

14.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1) PB C 313 E van 20.12.2006, blz. 443.
(2) PB C 168 E van 14.6.2013, blz. 72.

Juridische mededeling - Privacybeleid