Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2551(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0122/2014

Forhandlinger :

PV 06/02/2014 - 15.1
CRE 06/02/2014 - 15.1

Afstemninger :

PV 06/02/2014 - 16.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0107

Vedtagne tekster
PDF 20kWORD 24k
Torsdag den 6. februar 2014 - Strasbourg
Situationen i Thailand
P7_TA(2014)0107RC-B7-0122/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 6. februar 2014 2014 om situationen i Thailand (2014/2551(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til sine tidligere beslutninger om Thailand af 5. februar 2009(1), 20. maj 2010(2) og 17. februar 2011(3),

—  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

—  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige gennemgang af Thailand og dets konklusioner af 5. oktober 2011,

—  der henviser til erklæringerne fra talsmanden EU's højtstående repræsentant Catherine Ashton af 26. november 2013 om den politiske situation i Thailand, af 13. december 2013 og af 23. januar 2014 om de seneste begivenheder i Thailand, samt af 30. januar 2014 om det kommende valg,

—  der henviser til erklæringen fra EU-delegationen i samråd med cheferne for EU's missioner i Thailand af 2. december 2013,

—  der henviser til pressemeddelelserne fra talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder af 26. december 2013 og 14. januar 2014,

—  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) fra 1966,

—  der henviser til De Forenede Nationers grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben fra 1990,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at demonstrationerne begyndte i november 2013, efter at det thailandske parlaments underhus vedtog en amnestilov indført af det ledende Pheu Thai Party (PTP) for så vidt angår forskellige forbrydelser begået efter 2004 af politiske ledere og embedsmænd, herunder premierminister Yingluck Shinawatras bror, tidligere premierminister Thaksin Shinawatra; der henviser til, at den tidligere premierminister har opholdt sig i selvvalgt eksil siden 2008 for at undgå en toårig fængselsstraf som følge af en dom afsagt i en retssag vedrørende korruption;

B.  der henviser til, at der i protest mod den foreslåede amnestilov blev indledt fredsdemonstrationer i Bangkok den 11. november 2013 under ledelse af den tidligere vicepremierminister, Suthep Thaugsuban, leder af People's Democratic Reform Committee (PDRC), som er en regeringsfjendtlig gruppe; der henviser til, at gadeprotesterne fortsatte, til trods for at amnestiloven blev forkastet af det thailandske senat;

C.  der henviser til, at forfatningsdomstolen den 20. november 2013 forkastede en foreslået forfatningsændring om at omdanne senatet til et fuldstændig valgt organ og ligeledes forkastede et andragende fra oppositionen om at opløse PTP-partiet, hvilket medførte øgede regeringsfjendtlige protester;

D.  der henviser til at vicepremierminister Suthep Thaugsuban anklagede regeringen for at være ulovlig og foreslog, at parlamentet skulle erstattes af et ikkevalgt "People's Council" med henblik på at gennemføre politiske og institutionelle reformer;

E.  der henviser til, at der under urolighederne, som har varet i flere måneder, er blevet dræbt adskillige mennesker og såret i hundredvis, heriblandt Kwanchai Praipana, leder af Thailands regeringsvenlige fraktion, som blev skudt og såret den 22. januar 2014, og Suthin Tharatin, leder af en regeringsfjendtlig bevægelse, som blev skudt og dræbt den 26. januar 2014;

F.  der henviser til, at premierminister Yingluck Shinawatra den 21. januar 2014 erklærede en 60-dages undtagelsestilstand for så vidt angår hovedstaden Bangkok og de omkringliggende provinser, og dermed har forbudt offentlige samlinger på mere end fem personer, tilladt, at personer mistænkt for vold holdes varetægtsfængslet i op til tredive dage, tilladt censur af nyheder, der tilskynder til vold, samt indrømmet immunitet for så vidt angår retsforfølgelse af regeringsagenturer og embedsmænd involveret i håndhævelsen af dekretet;

G.  der henviser til at forfatningsdomstolen den 24. januar 2014 fastslog, at valget kunne udsættes som følge af urolighederne, men regeringen besluttede at fastholde datoen for forud afgivne stemmer til den 26. januar 2014;

H.  der henviser til, at parlamentsvalget fandt sted i Thailand den 2. februar 2014 og til, at afstemningen blev indledt den 26. januar 2014, på trods af valgkommissionens opfordring til at udsætte afstemningen som følge af de igangværende uroligheder;

I.  der henviser til, at det vigtigste oppositionsparti, Demokratic Party, meddelte, at det ville trække sig ud af valget, som var planlagt til at finde sted den 2. februar 2014;

J.  der henviser til, at afstemningen den 26. januar 2014 blev aflyst i 83 af de 375 valgkredse i landet, som følge af at regeringsfjendtlige demonstranter spærrede adgangen til valgstederne og for de valgtilforordnede samt forhindrede vælgerne i at udøve deres stemmeret;

K.  der henviser til, at premierministeren efter et møde med valgkommissionen den 28. januar 2014 og på trods af det ringe resultat bekræftede, at den 2. februar 2014 ville blive opretholdt som valgdato;

L.  der henviser til, at der ikke fandt nogen afstemning sted i ni provinser og til, at demonstranter angiveligt afbrød vælgerregistreringen og blokerede for afstemningen i dele af Bangkok og i landets sydlige del, hvilket medførte, at et anslået antal på 69 ud af 375 distrikter i landet og 8,75 millioner vælgere blev berørt af afbrydelser;

M.  der henviser til, at den thailandske lovgivning bestemmer, at den lovgivende forsamling ikke kan genåbnes, medmindre mindst 95 % (eller 475 sæder) af de 500 sæder er besat; der henviser til, at det derfor vil blive nødvendigt at afholde suppleringsvalg i de berørte områder;

N.  der henviser til, at parlamentet ikke vil være i stand til at samles, og at en ny regering ikke kan dannes, hvilket risikerer at skabe et politisk tomrum, som kan forventes at forlænge krisen;

1.  udtrykker dyb bekymring over, at de politiske og socioøkonomiske forskelle har udviklet sig til voldelige sammenstød mellem regering og opposition og mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker i Thailand og udtrykker sin solidaritet med den thailandske befolkning, der har lidt på grund af urolighederne, og alle de familier, hvis kære er blevet slået ihjel eller såret i løbet af de seneste måneder;

2.  opfordrer de thailandske myndigheder til at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de seneste tilfælde af vold, der medførte adskillige døde og sårede, og at retsforfølge de ansvarlige for dette;

3.  opfordrer alle parter til at respektere retsstaten og følge de demokratiske principper; understreger, at valg skal være frie og retfærdige, og fordømmer de regeringsfjendtlige demonstranters destruktive handlinger, der forhindrede vælgerne i at afgive deres stemmer den 26. januar 2014 og den 2. februar 2014;

4.  opfordrer de thailandske myndigheder til at beskytte ytringsfrihed, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed; opfordrer myndighederne til øjeblikkeligt at ophæve undtagelsestilstanden, idet den gældende lovgivning er tilstrækkelig til at håndtere den nuværende situation;

5.  opfordrer både regeringsstøtter og regeringsfjendtlige demonstranter til at afstå fra enhver form for politisk vold og fortsætte indsatsen inden for Thailands demokratiske og forfatningsmæssige rammer;

6.  opfordrer lederne af Democrat Party til at lade parlamentet, der er valgt af den thailandske befolkning, opfylde sit mandat;

7.  understreger, at forslaget fra People's Democratic Reform Committee om et ikkevalgt "People's Council", som skulle erstatte regeringen og styre landet i en periode på op til to år, er udemokratisk;

8.  opfordrer indtrængende regeringen, valgkommissionen og oppositionen til øjeblikkeligt at gå ind i en konstruktiv dialog og indlede en inklusiv og tidsbegrænset proces for institutionelle og politiske reformer, der kunne vedtages ved en national folkeafstemning og efterfølges af inklusive, sikre, frie og retfærdige valg;

9.  glæder sig over, at den nationale menneskerettighedskommission har indkaldt til et samråd mellem intellektuelle, repræsentanter for sociale bevægelser, religiøse ledere og de 4 tidligere premierministre Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh og Chuan Leekpai, med henblik på at finde og stille forslag om en løsning, der kan afslutte denne konflikt;

10.  opfordrer indtrængende militæret til at bevare sin neutralitet og spille en positiv rolle med henblik på at sikre en fredelig løsning på den aktuelle krise;

11.  er bekymret over besættelsen af offentlige forvaltningsbygninger og tv-stationer, intimideringen af medierne og anklagerne om æreskrænkelse mod to journalister med base i Phuket;

12.  minder om, at FN's grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben foreskriver, at myndighederne så vidt muligt skal anvende ikke-voldelige metoder, inden de går over til magtanvendelse og brug af skydevåben, og at myndighederne i de tilfælde, hvor de ikke kan undgå lovlig magtanvendelse og brug af skydevåben, skal udvise tilbageholdenhed og handle således, at det står i forhold til forbrydelsens alvor;

13.  giver udtryk for sin støtte til demokratiet i Thailand og noterer sig samtidig de fremragende forbindelser mellem EU og Thailand samt Thailands rolle som en kilde til velstand og stabilitet i regionen; understreger, at forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Thailand er afsluttet, og opfordrer til, at de to parter bekræfter, at de lægger stor vægt på demokratiske principper og menneskerettigheder;

14.  opfordrer det internationale samfund til at gøre alt for at standse volden; opfordrer indtrængende Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at følge den politiske situation tæt og til at koordinere foranstaltninger med ASEAN og De Forenede Nationer med henblik på at fremme dialogen og styrke demokratiet i landet;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Thailands regering og parlament, ASEAN's generalsekretær samt De Forenede Nationers generalsekretær.

(1) EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 144.
(2) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 152.
(3) EUT C 188 E af 28.6.2012, s. 57.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik