Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2553(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0100/2014

Debatai :

PV 06/02/2014 - 15.3
CRE 06/02/2014 - 15.3

Balsavimas :

PV 06/02/2014 - 16.3
CRE 06/02/2014 - 16.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0109

Priimti tekstai
PDF 219kWORD 24k
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d. - Strasbūras
Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejai
P7_TA(2014)0109RC-B7-0100/2014

2014 m. vasario 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawaja ir Ibrahimo Sharifo atvejų (2014/2553(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bahreino, ypač į 2013 m. sausio 17 d.(1) ir 2013 m. rugsėjo 12 d.(2) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių(3),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Bahreino, ypač jos 2013 m. sausio 7 d., vasario 11 d., liepos 1 d. ir lapkričio 25 d. bei 2014 m. sausio 16 d. pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 19 d. ES vidaus pareiškimą dėl naujausių įvykių Bahreine,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 19–20 d. Žmogaus teisių pakomitečio delegacijos vizitą Bahreine ir šios delegacijos pateiktą pareiškimą spaudai ir į 2013 m. balandžio 27–30 d. Delegacijos ryšiams su Arabijos pusiasaliu vizitą ir jos pareiškimą spaudai,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus pareiškimus, ypač į jo 2013 m. sausio 8 d. pareiškimą, ir į 2013 m. rugpjūčio 6 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovo spaudai pareikšimą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą ir 2013 m. rugsėjo 9 d. bendrą pareiškimą dėl JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ir žmogaus teisių padėties Bahreine,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 30 d. Bahreine, Menamoje, vykusį ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos Bendrosios tarybos bei ministrų susitikimą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 1 d. Kaire susirinkusios Arabų Lygos ministrų tarybos sprendimą Bahreino sostinėje Menamoje įsteigti Arabų žmogaus teisių teismą,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio mėn. Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos paskelbtą ataskaitą ir į šios komisijos 2012 m. lapkričio 21 d. tolesnę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 25 d. Jungtinių Tautų darbo grupės savavališko sulaikymo klausimais nuomonę A/HRC/WGAD/2013/12,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 25 d. ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl spaudos ir žiniasklaidos laisvės pasaulyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2004 m. patvirtintas ir 2008 m. atnaujintas ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir Arabų žmogaus teisių chartiją, prie kurių yra prisijungęs Bahreinas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių pažeidimai Bahreine ir toliau kelia didelį susirūpinimą; kadangi dauguma veiksmų, kurių neseniai ėmėsi Bahreino valdžios institucijos, ir toliau pažeidžiamos ir ribojamos dalies gyventojų teisės ir laisvės, visų pirma asmenų teisė rengti taikius protestus, žodžio laisvė ir skaitmeninė laisvė; kadangi žmogaus teisių aktyvistai nuolatos sistemingai persekiojami, užpuldinėjami ir sulaikomi;

B.  kadangi Bahreino žmogaus teisių centro pirmininkas ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas Nabeel Rajab 2012 m. rugpjūčio mėn. buvo nuteistas trejiems metams kalėti jam pateikus kaltinimus dėl 2011 m. vasario–kovo mėn. išsakytų raginimų rengti „neteisėtus“ susibūrimus ir dalyvavimo juose bei viešosios tvarkos pažeidimų; kadangi padavus apeliacinį skundą jo bausmė buvo sumažinta iki dvejų metų kalėjimo; kadangi prieš įkalinimą Nabeel Rajab buvo keletą kartų sulaikytas dėl to, kad taikiai kritikavo vyriausybę demokratiją remiančių protesto akcijų, kurios Bahreine vyko 2011 m., metu;

C.  kadangi 2013 m. lapkričio 29 d. Nabeel Rajab įkalinimo įstaigoje praleido du trečdalius jam skirto bausmės laiko ir įgijo teisės aktuose numatytą teisę būti išleistas į laisvę; kadangi Nabeelio Rajabo advokatas 2014 m. sausio 21 d. teismui pateikė trečią ankstyvo paleidimo prašymą, tačiau prašymas buvo atmestas;

D.  kadangi Jungtinių Tautų darbo grupės nesankcionuoto sulaikymo klausimais Nabeelio Rajabo sulaikymą apibūdino kaip savavališką;

E.  kadangi 2011 m. birželio 22 d. Bahreino žmogaus teisių centro (BŽTC) įkūrėjas ir organizacijos „Front Line Defenders“ regioninis koordinatorius Abdulhadi-al-Khawaja, turintis Danijos pilietybę, ir Nacionalinės demokratinės veiklos organizacijos generalinis sekretorius Ibrahim Sharif specialaus karo teismo nuteisti kalėti iki gyvos galvos; kadangi po trejų metų, per kuriuos buvo teikiamos apeliacijos, bylos baigtos nagrinėti ir nuosprendžiai liko nepakeisti;

F.  kadangi 2014 m. sausio 27 d. Abdulhadi-al-Khawajos duktė Zainab al-Khawaja Manamos apkaltinta vyriausybės nuosavybės naikinimu ir žemesniojo baudžiamųjų bylų teismo nuteista keturis mėnesius kalėti;

G.  kadangi Bahreino nepriklausomai tyrimų komisijai pateikus ataskaitą Bahreino valdžios institucijos įsipareigojo imtis reformų; kadangi vyriausybe įgyvendino ne visas pagrindines Komisijos rekomendacijas, pvz., ji neįgyvendino rekomendacijos paleisti protesto vadovus, nuteistus už tai, kad naudojosi savo teise į žodžio ir susirinkimų laisvę;

H.  kadangi 2013 m. rugsėjo 2 d. Bahreinas paskelbė, jog gavęs pritarimą Arabų Lygos posėdyje Kaire leis savo teritorijoje įsteigti Arabų žmogaus teisių teismo būstinę;

I.  kadangi 2014 m. sausio 15 d. Jo Karališkoji Didenybė Princas Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, Jo Didenybei Karaliui Hamadui Bin Isai Al Khalifui paprašius, pirmą kartą po 2011 m. vasario mėn. įvykių surengė plačios apimties derybas su Nacionalinio dialogo dėl konsensuso dalyviais, įskaitant, visų pirma, organizacijos „Alwefaq“ generalinį sekretorių šeichą Ali Salmaną;

1.  smerkia visus žmogaus teisių pažeidimus Bahreine ir ragina Bahreino vyriausybę įgyvendinti visas Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos atskaitoje (angl. BICI) ir visuotiniame periodiniame vertinime pateiktas rekomendacijas, nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus ir gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant saviraiškos laisvę, tiek internete, tiek neprisijungus, ir susirinkimų laisvę, laikantis Bahreino tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje;

2.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus sąžinės kalinius, politinius aktyvistus, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus ir taikius protestuotojus, įskaitant Nabeelį Rajabą, Abdulhadį Al-Khawają, Ibrahimą Sharifą, Najį Fateelį ir Zainab Al-Khawają;

3.  reiškia rimtą susirūpinimą dėl Bahreino valdžios institucijų elgesio su Nabeeliu Rajabu ir kitais žmogaus teisių aktyvistais ir taip pat dėl atsisakymo paleisti jį anksčiau laiko, kuris jam turėtų būti taikomas pagal įstatymą;

4.  ragina ratifikuoti Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo;

5.  pabrėžia pareigą užtikrinti, kad žmogaus teisių gynėjai būtų saugomi ir jiems būtų leidžiama nekliudomai atlikti savo darbą be bauginimo ir persekiojimo;

6.  nepritaria specializuotų ar karo teismų, skirtų teisti už nacionalinio saugumo pažeidimus, kūrimui ir naudojimui;

7.  ragina Bahreino valdžios institucijas gerbti nepilnamečių teises vadovaujantis Vaiko teisių konvencija, kurią Bahreinas yra pasirašęs;

8.  palankiai vertina princo Salmano bin Hamado bin Isos Al Khalifos sprendimą 2014 m. sausio 15 d. surengti derybas su penkių pagrindinių opozicijos grupių lyderiais siekiant ištirti būdus, kaip būtų galima įveikti nacionaliniam dialogui, kuris prieš kelias dienas vyriausybės buvo suspenduotas, kylančius sunkumus; palankiai vertina teigiamą opozicijos reakciją ir tikisi, kad Nacionalinis dialogas dėl konsensuso bus atnaujintas; pažymi, kad yra tik viena išeitis, kurią ir pasirinko Bahreinas, išeitis, paremta kompromisais ir tarpusavio pasitikėjimu; tikisi, kad šis žingsnis paskatins rimtą ir įtraukų nacionalinį dialogą, padėsiantį pamatą gilioms ir tvarioms reformoms siekiant Bahreino visuomenės nacionalinio susitaikymo;

9.  džiaugiasi, kad pradėjo veikti Vidaus reikalų ministerijos kontrolieriaus biuras, o Generalinės prokuratūros kanceliarijoje – Specialiųjų tyrimų skyrius, ir ragina šias institucijas veikti nepriklausomai ir veiksmingai; palankiai vertina vis aktyvesnį vaidmenį, kurį įgyvendinus jos reformą ir sukūrus Kalinių ir sulaikytųjų komisiją, vykdysiančią kalinimo vietų stebėjimą, kad būtų užkirstas kelias kankinimams ir netinkamam elgesiui, prisiima Nacionalinės žmogaus teisių institucija; ragina Bahreino valdžios institucijas gerinti kalinių sąlygas ir elgesį su jais ir leisti atitinkamoms vietos ir tarptautinėms organizacijoms atvykti į sulaikymo centruos;

10.  atkreipia dėmesį į Bahreino vyriausybės dedamas pastangas reformuoti baudžiamąjį kodeksą ir teisines procedūras ir ragina šį procesą tęsti; ragina Bahreino vyriausybę imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti tinkamą teisminį procesą, teisminių institucijų nepriklausomumą ir nešališkumą Bahreine ir užtikrinti, kad teismai veiktų visapusiškai laikydamiesi tarptautinių žmogaus teisių standartų;

11.  ragina JT organizuoti greitą trijų specialiųjų pranešėjų teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais, kankinimų klausimais bei teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais vizitą;

12.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares kartu parengti aiškią strategiją, kurioje būtų nurodyta, kaip ES viešu ir privačiu lygmeniu aktyviai skatins, kad būtų paleisti įkalinti veikėjai ir sąžinės kaliniai; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, kad būtų priimtos Užsienio reikalų tarybos išvados dėl žmogaus teisių padėties Bahreine, į kurias turėtų būti įtrauktas konkretus raginimas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti įkalintus veikėjus;

13.  teigiamai vertina Arabų lygos sprendimą įsteigti Manamoje Arabų žmogaus teisių teismą ir reiškia viltį, kad ši institucija padės užtikrinti žmogaus teises visame regione; ragina Bahreino vyriausybę ir jos partnerius Arabų lygoje užtikrinti šio teismo sąžiningumą, nešališkumą, veiksmingumą ir patikimumą;

14.  ragina Tarybą patvirtinti reikiamas priemones, jei reformų procesas būtų nutrauktas arba pablogėtų žmogaus teisių padėtis;

15.  skatina paskelbti oficialų mirties bausmės vykdymo moratoriumą siekiant visai panaikinti mirties bausmę;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Bahreino Karalystės vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0032.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0390.
(3) OL C 247 E, 2012 8 17, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0470.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0274.

Teisinė informacija - Privatumo politika