Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0365(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0011/2014

Indgivne tekster :

A7-0011/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/02/2014 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0112

Vedtagne tekster
PDF 456kWORD 112k
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg
Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ***I
P7_TA(2014)0112A7-0011/2014
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2013)0751 – C7-0386/2013 – 2013/0365(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0751),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 168, stk. 4, litra a) og b), artikel 172, artikel 192, stk. 1, artikel 207, artikel 214, stk. 3 og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0386/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(1),

—  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 21. januar 2014(2),

—  efter høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til den fælles forståelse om delegerede retsakter, som godkendtes af Formandskonferencen den 3. marts 2011,

—  der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(3), navnlig punkt 15 og Bilag I,

—  der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om beføjelse til delegation af lovgivning(4),

—  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2014 om opfølgning på delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(5),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om International Handel, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og Turismeudvalget (A7‑0011/2014),

A.  der henviser til, at Kommissionen har forpligtet sig til inden udgangen af 2012 at vurdere, hvor mange retsakter indeholdende en henvisning til forskriftsproceduren med kontrol der stadigvæk var i kraft, med henblik på at udarbejde passende lovgivningsmæssige initiativer og dermed fuldende tilpasningen til den nye lovgivningsramme; der henviser til, at den meddelte målsætning var at fjerne alle bestemmelser, der henviser til forskriftproceduren med kontrol, fra alle lovgivningsmæssige instrumenter inden udgangen af Europa-Parlamentets syvende valgperiode; der henviser til, at Kommissionen har fremsat forslag, der opfylder denne forpligtelse, dog langt senere end forventet;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(3) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
(4) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 6.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0127.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
P7_TC1-COD(2013)0365

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, 100, stk. 2, artikel 114, artikel 168, stk. 4, litra a, artikel 168, stk. 4, litra b, artikel 172, stk. 192, stk. 1, artikel 207, artikel 214, stk. 3, artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Lissabontraktaten indførte en skelnen mellem de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt (delegerede retsakter), og de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage ensartede betingelser for gennemførelsen af juridisk bindende EU-retsakter (gennemførelsesretsakter).

(2)  De foranstaltninger, der kan falde ind under den delegation af beføjelser, der henvises til i artikel 290, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), svarer i princippet til dem, der falder ind under forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF(3).

(3)  Det er nødvendigt at tilpasse en række retsakter, der allerede er i kraft, og som indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol samt opfylder kriterierne i artikel 290, stk. 1, i TEUF, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(4)  Når Kommissionen forbereder delegerede retsakter på baggrund af de retsakter, der tilpasses i henhold til denne forordning, er det særligt vigtigt, at den gennemfører relevante høringer, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(5)  Det er nødvendigt at tilpasse en række retsakter, der allerede er i kraft, som indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, og som opfylder kriterierne i artikel 291, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, til artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(6)  I forbindelse med tildeling af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen bør disse beføjelser udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.(4)

(7)  Som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse, er det ligeledes nødvendigt at ændre en række retsakter der allerede er i kraft, og som foreskriver brug af forskriftsproceduren med kontrol, ved at lade visse foranstaltninger, der er omfattet af denne procedure, udgå.

(8)  Denne forordning bør ikke berøre igangværende procedurer, hvor et udvalg allerede har afgivet udtalelse i overensstemmelse med artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF inden denne forordnings ikrafttrædelse.

(9)  De ændringer, der skal foretages ved denne forordning, vedrører kun udvalgsprocedurerne, og derfor er der i forbindelse med direktiver intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.  Når retsakterne i bilag I til denne forordning indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol som anført i artikel 5a, stk. 1 til 5, i afgørelse 1999/468/EF, har Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 2 i denne forordning.

2.  Når retsakterne i bilag I til denne forordning indeholder bestemmelser om brug af hasteproceduren som anført i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, har Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med hasteproceduren i artikel 3 i denne forordning.

Artikel 2

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. [Ændring 1]

3.  Delegationen af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En vedtaget delegeret retsakt træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Som en undtagelse fra første afsnit er fristen til at gøre indsigelse tre måneder, som forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ, i forbindelse med delegerede retsakter vedtaget i henhold til forordningerne, der er opført i punkt 12(5), 13(6), 14(7), 16(8) og 18(9) i del F, og punkt 21(10) i del G i bilag I. [Ændring 2]

6.  Når retsakterne i bilag I til denne forordning angiver, at den tidsfrist, der er fastsat i artikel 5a, stk. 3, litra c), i afgørelse 1999/468/EF, er afkortet i henhold til artikel 5a, stk. 5, litra b), i samme afgørelse, fastsættes fristerne i stk. 5 i denne artikel til en måned.

Artikel 3

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 2, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 4

1.  Når retsakterne i bilag II til denne forordning indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol som anført i artikel 5a, stk. 1 til 5, i afgørelse 1999/468/EF, har Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når retsakterne i bilag II til denne forordning indeholder bestemmelser om brug af hasteproceduren som anført i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, har Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse, i overensstemmelse med artikel 8 sammenholdt med artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 5

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008, Rådets direktiv 97/70/EF(11), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF [Ændring 61, 62 og 63] og Rådets forordning (EF) nr. 1257/96(12) ændres som angivet i bilag III til denne forordning.

Artikel 6

Denne forordning berører ikke igangværende procedurer, hvor et udvalg allerede har afgivet udtalelse i overensstemmelse med artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

Bestemmelser i retsakter, hvor der henvises til forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF, som tilpasses bestemmelserne om delegerede retsakter(13).

A.  Kommunikationsnet, indhold og teknologi

-1. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2008/EF af 30. juni 2008 om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS)

Artikel 9, stk. 3* [Ændring 4]

1.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu

Artikel 3, stk. 1, litra a)**

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

2.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)

Artikel 26, stk. 7

Artikel 27a, stk. 5 [Ændring 5]

Artikel 35

3.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet)

Artikel 9b, stk. 3

Artikel 10, stk. 4

Artikel 13a, stk. 4

Artikel 15, stk. 4

Artikel 17, stk. 6a

Artikel 19, stk. 4 [Ændring 6]

B.  Klimaindsats

4.  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020

Artikel 3, stk. 2 [Ændring 7]

Artikel 3, stk. 6

Artikel 11, stk. 3

5.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF

Artikel 3d, stk. 3

Artikel 3f, stk. 9

Artikel 10, stk. 4

Artikel 10 a, stk. 1

Artikel 10 a, stk. 7

Artikel 10 a, stk. 8

Artikel 10 a, stk. 13

Artikel 11a, stk. 8

Artikel 11 a, stk. 9

Artikel 11b, stk. 7

Artikel 14, stk. 1

Artikel 15, stk. 5

Artikel 16, stk. 12 [Ændring 8]

Artikel 19, stk. 3

Artikel 22

Artikel 24, stk. 1, litra b)

Artikel 24, stk. 3

Artikel 24 a, stk. 1

Artikel 24 a, stk. 2

Artikel 25, stk. 2

Artikel 25 a, stk. 1

Bilag IV, del A

C.  Energi

6.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF af 22. oktober 2008 om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (omarbejdning)

Artikel 6

D.  Erhvervspolitik

7.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

Artikel 5, stk. 3

Artikel 8

Artikel 14, stk. 2

Artikel 14, stk. 3

8.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Artikel 8, stk. 1, litra a)

Artikel 8, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 9, stk. 3 [Ændring 9]

E.  Miljø

9.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket

Artikel 6, stk. 5, andet afsnit [Ændring 10]

Artikel 6, stk. 7

Artikel 8, stk. 2

Artikel 15

10.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF

Artikel 16, stk. 4

Artikel 17, stk. 3

Artikel 30, stk. 6

Artikel 46, stk. 6 [Ændring 11]

Artikel 48, stk. 2

F.  Statistikker

11.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 af 23. april 2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet

Artikel 2, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 5, stk. 1 [Ændring 12]

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 3

12.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93**** [Ændring 13]

Artikel 3, stk. 6

Artikel 5, stk. 2

Artikel 6, stk. 3, hvad angår vedtagelse af "foranstaltninger vedrørende fælles kvalitetsstandarder" sammenholdt med artikel 15, stk. 1, litra c), med hensyn til vedtagelsen af "fælles kvalitetsstandarder"

Artikel 8, stk. 3

Artikel 15, stk. 1

13.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter**** [Ændring 14]

Artikel 5, stk. 4

Artikel 6, stk. 3, hvad angår vedtagelsen af "fælles kvalitetsstandarder" sammenholdt med artikel 9, stk. 2, litra a)

Artikel 9, stk. 2, litra b)

Artikel 9, stk. 2, litra c), hvad angår definitionen af "passende fælles kvalitetsstandarder"

14.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 af 11. december 2007 om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftspariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf**** [Ændring 15]

Artikel 7, stk. 4, hvad angår vedtagelsen af "fælles kriterier for kvalitetskontrol" sammenholdt med artikel 12, stk. 3, litra c), hvad angår definitionen af "kvalitetskriterier"

Artikel 12, stk. 3

15.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder

Artikel 5, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9, stk. 4, hvad angår vedtagelsen af kvalitetskrav "kvalitetskravene” samt alle foranstaltninger, der er måtte være nødvendige for at vurdere og forbedre kvaliteten af oplysningerne"

Artikel 9, stk. 4, hvad angår fastlæggelsen af "opbygningen af kvalitetsrapporter" [Ændring 16]

Artikel 10, stk. 2

Artikel 13

16.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer**** [Ændring 17]

Artikel 4, stk. 3, hvad angår vedtagelsen af "fælles kvalitetsstandarder"

Artikel 10

17.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU–SILC)

Artikel 6, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 15, stk. 5, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, litra a), hvad angår "definition af listen over primære målvariabler, der skal indgå i hvert område for tværsnitskomponenten, og listen over målvariabler i tidsseriekomponenten, herunder fastsættelse af koderne for variablerne"

Artikel 15, stk. 5, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, litra a), hvad angår definitionen af "det tekniske format for indberetning til Eurostat"

Artikel 15, stk. 5, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, litra b)

Artikel 15, stk. 5, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, litra c)

Artikel 15, stk. 5, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, litra d)

Artikel 15, stk. 5, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, litra e)

Artikel 15, stk. 5, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, litra f) [Ændring 18]

18.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 af 27. februar 2003 om lønomkostningsindekset**** [Ændring 19]

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 8, stk. 1

Artikel 11, litra a)

Artikel 11, litra b)

Artikel 11, litra d)

Artikel 11, litra e)

Artikel 11, litra f), hvad angår vedtagelsen af "særskilte kvalitetskriterier for de fremsendte nuværende og tilbageregnede data"

Artikel 11, litra i)

Bilag punkt 3

19.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 af 27. februar 2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning

Artikel 5

Artikel 7, stk. 2

Artikel 10, stk. 2

20.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik

Artikel 1, stk. 5

Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 4

Artikel 6, stk. 2, litra a)

Artikel 6, stk. 2, litra b)

Artikel 6, stk. 2, litra c), hvad angår "definitionen af de rigtige kvalitetsevalueringskriterier"

Artikel 6, stk. 2, litra c), hvad angår definitionen af ”indholdet af kvalitetsrapporterne" [Ændring 20]

Artikel 6, stk. 2, litra d)

Artikel 8, stk. 3

Bilag I, afsnit 7, punkt 1

Bilag II, afsnit 7, punkt 1

G.  Indre marked og tjenesteydelser

21.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF****

Artikel 14, stk. 1

Artikel 14, stk. 2 [Ændring 21]

22.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF

Artikel 68, stk. 1***

Artikel 69, stk. 2***

H.  Mobilitet og transport

23.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe

Artikel 13

Artikel 14, stk. 1

Artikel 14, stk. 2

24.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (omarbejdning)

Artikel 10, stk. 3

25.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter

Artikel 10, stk. 2**

Artikel 10, stk. 3** [Ændring 22]

26.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe

Artikel 15

27.  Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover

Artikel 8, litra a), første led [Ændring 23]

Artikel 8, litra b)

I.  Sundhed og forbrugere

28.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter

Artikel 2, stk. 3

Artikel 13, stk. 8

Artikel 14, stk. 2

Artikel 15, stk. 1

Artikel 15, stk. 2**

Artikel 16, stk. 8

Artikel 16, stk. 9**

Artikel 18, stk. 2 [Ændring 24]

Artikel 20, stk. 2

Artikel 31, stk. 1**

Artikel 31, stk. 2

Artikel 31, stk. 3

29.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

Artikel 8, stk. 4, sidste punktum, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra b)

Artikel 17, andet afsnit, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra d)

Artikel 25, stk. 3, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra e)

Artikel 26 sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra f)

Artikel 27, stk. 2, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra h)

Artikel 29, stk. 4, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra g)

Artikel 29, stk. 6, første afsnit, andet punktum, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra c)

Artikel 30, stk. 3, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra i)

Artikel 52, stk. 4, sidste afsnit, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra j)

Artikel 54, stk. 5, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra k)

Artikel 58, stk. 2, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra l)

Artikel 65, stk. 1, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra m)

Artikel 68, tredje afsnit, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra n)

Artikel 78, stk. 1, litra a)

Bilag II, punkt 3.6.5 [Ændring 25]

30.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002

Artikel 5, stk. 1**

Artikel 5, stk. 2*

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2*

Artikel 7, stk. 4

Artikel 11, stk. 2

Artikel 15, stk. 1

Artikel 17, stk. 2

Artikel 18, stk. 3

Artikel 19, stk. 4

Artikel 20, stk. 11

Artikel 21, stk. 6

Artikel 27

Artikel 31, stk. 2

Artikel 32, stk. 3

Artikel 40, litra a)

Artikel 40, litra b

Artikel 40, litra c)

Artikel 40, litra d)

Artikel 40, litra e)

Artikel 40, litra f)

Artikel 41, stk. 1

Artikel 41, stk. 3

Artikel 42, stk. 2, litra a)

Artikel 42, stk. 2, litra b)

Artikel 42, stk. 2, litra c)

Artikel 42, stk. 2, litra d)

Artikel 43, stk. 3

Artikel 45, stk. 4

Artikel 48, stk. 7, litra a)

Artikel 48, stk. 7, litra b)

Artikel 48, stk. 7, litra c) [Ændring 26]

Artikel 48, stk. 7, litra d)

Artikel 48, stk. 8

31.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF

Artikel 6, stk. 2**

Artikel 7, stk. 2

Artikel 10, stk. 5*

Artikel 17, stk. 4

Artikel 20, stk. 2

Artikel 26, stk. 3 [Ændring 27]

Artikel 27, stk. 1

Artikel 32, stk. 4

32.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004

Artikel 13, stk. 2

Artikel 18** [Ændring 28]

Artikel 19, stk. 3

Artikel 24, stk. 4

33.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EC

Artikel 8, stk. 2**

Artikel 22**

Artikel 25, stk. 3

34.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer

Artikel 9, stk. 2

Artikel 23, stk. 4, andet punktum [Ændring 29]

Artikel 24, stk. 3*

Artikel 30, stk. 1*

Artikel 30, stk. 2*

Artikel 30, stk. 3*

Artikel 30, stk. 5

Artikel 31*

35.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97

Artikel 17, stk. 5

36.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer

Artikel 7, stk. 4

Artikel 7, stk. 5*

Artikel 7, stk. 6**

37.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer

Artikel 3, stk. 3**

Artikel 4,andet afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2 [Ændring 30]

Artikel 6, stk. 6

Artikel 7, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 5**

38.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 4

Artikel 3, litra d)

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

Artikel 4, stk. 1, sjette afsnit

Artikel 4, stk. 5

Artikel 8, stk. 2

Artikel 13, stk. 3

Artikel 13, stk. 4

Artikel 17, stk. 3, første afsnit

Artikel 17, stk. 3, andet afsnit, litra b)

Artikel 18, stk. 5, første afsnit

Artikel 18, stk. 5, andet afsnit, litra b)

Artikel 28, stk. 4, litra b)

Artikel 28, stk. 6, litra a), nr. ii) [Ændring 31]

39.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/23/EF af 31. marts 2004 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler

Artikel 8, stk. 5

Artikel 8, stk. 6

Artikel 9, stk. 4 [Ændring 32]

Artikel 28**

40.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer

Artikel 3, stk. 2

Artikel 12, stk. 4

Artikel 14, stk. 1, første led

Artikel 14, stk. 1, andet led

Artikel 14, stk. 1, tredje led

Artikel 15, stk. 2

Artikel 24, stk. 4

Artikel 26, stk. 1

Artikel 32, sjette afsnit stk. 6 [Ændring 33]

Artikel 47, stk. 3

41.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF af 27. januar 2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF

Artikel 29, stk. 1**

Artikel 29, andet afsnit stk. 2, litra a)

Artikel 29, andet afsnit stk. 2, litra b)**

Artikel 29, andet afsnit stk. 2, litra c)**

Artikel 29, andet afsnit stk. 2, litra d)**

Artikel 29, andet afsnit stk. 2, litra e)**

Artikel 29, andet afsnit stk. 2, litra f)**

Artikel 29, andet afsnit stk. 2, litra g)**

Artikel 29, andet afsnit stk. 2, litra h)

Artikel 29, stk. 2, litra i) [Ændring 34]

42.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 5**

Artikel 5, stk. 4, hvad angår vedtagelse af "minimumsmængder af vitaminer og mineraler"

Artikel 5, stk. 4, hvad angår vedtagelse af "maksimumsmængder af vitaminer og mineraler"

Artikel 12, stk. 3 [Ændring 35]

43.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer

Artikel 7, stk. 2**

Artikel 8, stk. 1**

Artikel 8, stk. 2, andet led

BILAG II

Bestemmelser i retsakter, hvor der henvises til forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF, som tilpasses bestemmelserne om delegerede retsakter(14).

A.  Kommunikationsnet, indhold og teknologi

1.  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2008/EF af 30. juni 2008 om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS)

Artikel 9, stk. 3* [Ændring 36]

2.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)

Artikel 26, stk. 7

Artikel 27 a, stk. 5 [Ændring 37]

3.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet)

Artikel 9b, stk. 3

Artikel 10, stk. 4

Artikel 15, stk. 4

Artikel 17, stk. 6, litra a)

Artikel 19, stk. 4 [Ændring 38]

B.  Klimaindsats

4.  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020

Artikel 3, stk. 2 [Ændring 39]

5.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF

Artikel 11 a, stk. 8

Artikel 16, stk. 12 [Ændring 40]

C.  Erhvervspolitik

6.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Artikel 8, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 9, stk. 3 [Ændring 41]

D.  Miljø

7.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF

Artikel 46, stk. 6 [Ændring 42]

E.  Statistikker

8.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 af 23. april 2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet

Artikel 5, stk. 1 [Ændring 43]

9.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93

Artikel 6, stk. 3, hvad angår vedtagelsen af "kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed" sammenholdt med artikel 15, stk. 1, litra c), hvad angår vedtagelsen af "kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed"

10.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter

Artikel 6, stk. 3, hvad angår vedtagelsen af "kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed" sammenholdt med artikel 9, stk. 2, litra c), hvad angår definitionen af "kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed"

11.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 af 11. december 2007 om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftspariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf

Artikel 7, stk. 4, hvad angår vedtagelse af "kvalitetsrapporternes struktur" i forbindelse med artikel 12, stk. 3, litra c), hvad angår definitionen af "kvalitetsrapporternes struktur"

12.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder

Artikel 9, stk. 4, hvad angår vedtagelsen af "kvalitetsrapporternes struktur" [Ændring 44]

13.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

Artikel 4, stk. 3, hvad angår vedtagelsen af "kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed"

14.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU–SILC)

Artikel 8, stk. 3

Artikel 15, stk. 5, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, litra a), hvad angår definitionen af "teknisk format for indberetning til Eurostat",

Artikel 15, stk. 5, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, litra b)

Artikel 15, stk. 5, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, litra d) [Ændring 45]

15.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 af 27. februar 2003 om lønomkostningsindekset

Artikel 8, stk. 2, sammenholdt med artikel 11, stk. 1, litra f), hvad angår vedtagelsen af "indholdet af kvalitetsrapporterne"

16.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik

Artikel 6, stk. 2, litra c), hvad angår vedtagelsen af "indholdet af kvalitetsrapporterne" [Ændring 46]

F.  Indre marked og tjenesteydelser

17.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF

Artikel 14, stk. 2 [Ændring 47]

G.  Mobilitet og transport

18.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter

Artikel 10, stk. 3** [Ændring 48]

19.  Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover

Artikel 8, litra a), første led [Ændring 49]

H.  Sundhed og forbrugere

20.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter

Artikel 18, stk. 2 [Ændring 50]

21.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

Artikel 17, andet afsnit, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra d)

Artikel 29, stk. 4, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra g) [Ændring 51]

22.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002

Artikel 40, litra c)

Artikel 40, litra d)

Artikel 40, litra e)

Artikel 41, stk. 1

Artikel 41, stk. 3

Artikel 42, stk. 2, litra d)

Artikel 45, stk. 4

Artikel 48, stk. 7, litra c) [Ændring 52]

23.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF

Artikel 7, stk. 2

Artikel 10, stk. 5*

Artikel 26, stk. 3 [Ændring 53]

24.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004

Artikel 18** [Ændring 54]

25.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2 [Ændring 55]

26.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

Artikel 13, stk. 3

Artikel 13, stk. 4

Artikel 17, stk. 3, første afsnit

Artikel 17, stk. 3, andet afsnit, litra b)

Artikel 18, stk. 5, første afsnit

Artikel 18, stk. 5, andet afsnit, litra b)

Artikel 28, stk. 6, litra a), nr. ii) [Ændring 56]

27.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/23/EF af 31. marts 2004 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler

Artikel 8, stk. 6

Artikel 9, stk. 4 [Ændring 57]

28.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer

Artikel 3, stk. 2

Artikel 14, stk. 1, første led

Artikel 14, stk. 1, andet led

Artikel 15, stk. 2

Artikel 26, stk. 1 [Ændring 58]

29.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF af 27. januar 2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF

Artikel 29, stk. 2, nr. i) [Ændring 59]

30.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud

Artikel 5, stk. 4, hvad angår vedtagelse af "maksimumsgrænser for vitaminer og mineraler" [Ændring 60]

BILAG III

Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009, Rådets direktiv 97/70/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 [Ændring 61]

A.  Miljø

1)  Artikel 6, stk. 5, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 66/2010 udgår.

2)  I forordning (EF) nr. 1221/2009 foretages følgende ændringer:

a)  artikel 16, stk. 4, udgår

b)  artikel 30, stk. 6, udgår. [Ændring 62]

B.  Mobilitet og transport

3)  Artikel 8, litra a), andet led, i direktiv 97/70/EF udgår.

C.  Sundhed og forbrugere

4)  Artikel 23, stk. 4, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1333/2008 udgår.

5)  Artikel 12, stk. 3, i direktiv 2002/46/EF udgår. [Ændring 63]

D.  Humanitær bistand

6)  Artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1257/96 udgår.

(1)Udtalelse af 21.1.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets holdning af 25.2.2014.
(3)Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (EUT L 61 af 5.3.2008, s. 6).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 17).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 af 11. december 2007 om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftspariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf (EUT L 336 af 20.12.2007, s. 1).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 af 27. februar 2003 om lønomkostningsindekset (EUT L 69 af 13.3.2003, s. 1).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).
(11) Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover (EUT L 34 af 9.2.1998, s. 1).
(12) Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EUT L 163 af 2.7.1996, s. 1).
(13)Til orientering angives bestemmelser, der henviser til den afkortede frist i henhold til artikel 2, stk. 6, i dette bilag med *, bestemmelser, der henviser til hasteproceduren i henhold til artikel 3, med **, og bestemmelser, der henviser til hasteproceduren i henhold til artikel 3 og til den afkortede frist i henhold til artikel 2, stk. 6, med ***, og bestemmelser, der er henvist til i artikel 2, stk. 5, andet afsnit, angives med ****. [Ændring 3]
(14)Til orientering angives bestemmelser vedrørende hasteproceduren i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 i dette bilag med **.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik