Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0802(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0128/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0128/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2014 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0115

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 262kWORD 35k
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Oskar HERICS (Αυστρία)
P7_TA(2014)0115A7-0128/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον διορισμό του Oskar Herics ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0009/2014 – 2014/0802(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0009/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0128/2014),

Α.  έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε αξιολόγηση των προσόντων του υποψήφιου μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ειδικότερα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 17 Φεβρουαρίου 2014 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

1.  εκδίδει θετική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Oskar Herics μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και προς ενημέρωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου